Iz:19:1 Ὅρασις Αἰγύπτου. Ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς.
Iz:19:1 THE VISION OF EGYPT. Behold, the Lord sits on a swift cloud, and shall come to Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and their heart shall faint within them. (Isaiah 19:1 Brenton)
Iz:19:1 Wyrok na Egipt. Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed Nim bożki egipskie, omdleje serce Egiptu w jego piersi. (Iz 19:1 BT_4)
Iz:19:1 Ὅρασις Αἰγύπτου. Ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς.
Iz:19:1 ὅρασις, -εως, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐπί νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)   καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:19:1 Wizja {Wyobrażenie} Egipt [kraj z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By siedzieć; by umieszczać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chmura I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Robiony ręcznie Egipt [kraj z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By tracić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:19:1 *(/orasis *ai)gu/ptou. *)idou\ ku/rios ka/TEtai e)pi\ nefe/lEs kou/fEs kai\ E(/Xei ei)s *ai)/gupton, kai\ seisTE/setai ta\ CHeiropoi/Eta *ai)gu/ptou a)po\ prosO/pou au)tou=, kai\ E( kardi/a au)tO=n E(ttETE/setai e)n au)toi=s.
Iz:19:1 horasis aigyptu. idu kyrios kaTEtai epi nefelEs kufEs kai hEXei eis aigypton, kai seisTEsetai ta CHeiropoiEta aigyptu apo prosOpu autu, kai hE kardia autOn hEttETEsetai en autois.
Iz:19:1 N3I_NSF N2_GSF I N2_NSM V5_PMI3S P N1_GSF A1_GSF C VF_FAI3S P N2_ASF C VC_FPI3S RA_APN A1B_APN N2_GSF P N2N_GSN RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GPM VC_FPI3S P RD_DPM
Iz:19:1 vision Egypt [country of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sit; to set upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cloud ć and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave the handmade Egypt [country of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to lose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:19:1 vision (nom) Egypt (gen) be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-being-SIT-ed, he/she/it-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-be-SET-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) cloud (gen)   and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-will-be-SHAKE-ed the (nom|acc) handmade ([Adj] nom|acc|voc) Egypt (gen) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-LOSE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Iz:19:1 Iz_19:1_1 Iz_19:1_2 Iz_19:1_3 Iz_19:1_4 Iz_19:1_5 Iz_19:1_6 Iz_19:1_7 Iz_19:1_8 Iz_19:1_9 Iz_19:1_10 Iz_19:1_11 Iz_19:1_12 Iz_19:1_13 Iz_19:1_14 Iz_19:1_15 Iz_19:1_16 Iz_19:1_17 Iz_19:1_18 Iz_19:1_19 Iz_19:1_20 Iz_19:1_21 Iz_19:1_22 Iz_19:1_23 Iz_19:1_24 Iz_19:1_25 Iz_19:1_26 Iz_19:1_27
Iz:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:2 καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ’ Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν.
Iz:19:2 And the Egyptians shall be stirred up against the Egyptians: and a man shall fight against his brother, and a man against his neighbor, city against city, and law against law. (Isaiah 19:2 Brenton)
Iz:19:2 Uzbroję Egipcjan jednych przeciw drugim, i walczyć będzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu, królestwo przeciw królestwu. (Iz 19:2 BT_4)
Iz:19:2 καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ’ Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν.
Iz:19:2 καί ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) Αἰγύπτιος -ία -ον ἐπί Αἰγύπτιος -ία -ον καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ ἐπί πόλις, -εως, ἡ καί νόμος, -ου, ὁ ἐπί νόμος, -ου, ὁ
Iz:19:2 I też, nawet, mianowicie By prowokować Egipski Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipski I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Ludzki Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzki Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Miasto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie Prawo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawo
Iz:19:2 kai\ e)pegerTE/sontai *ai)gu/ptioi e)p’ *ai)gupti/ous, kai\ polemE/sei a)/nTrOpos to\n a)delfo\n au)tou= kai\ a)/nTrOpos to\n plEsi/on au)tou=, po/lis e)pi\ po/lin kai\ nomo\s e)pi\ nomo/n.
Iz:19:2 kai epegerTEsontai aigyptioi ep’ aigyptius, kai polemEsei anTrOpos ton adelfon autu kai anTrOpos ton plEsion autu, polis epi polin kai nomos epi nomon.
Iz:19:2 C VC_FPI3P N2_NPM P N2_APM C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N2_NSM RA_ASM D RD_GSM N3I_NSF P N3I_ASF C N2_NSM P N2_ASM
Iz:19:2 and also, even, namely to provoke Egyptian upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egyptian and also, even, namely to fight war human the brother he/she/it/same and also, even, namely human the neighbor one near, close to; near he/she/it/same city upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city and also, even, namely law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing law
Iz:19:2 and they-will-be-PROVOKE-ed Egyptian ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egyptian ([Adj] acc) and he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) human (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) and human (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) city (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) city (acc) and law (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) law (acc)
Iz:19:2 Iz_19:2_1 Iz_19:2_2 Iz_19:2_3 Iz_19:2_4 Iz_19:2_5 Iz_19:2_6 Iz_19:2_7 Iz_19:2_8 Iz_19:2_9 Iz_19:2_10 Iz_19:2_11 Iz_19:2_12 Iz_19:2_13 Iz_19:2_14 Iz_19:2_15 Iz_19:2_16 Iz_19:2_17 Iz_19:2_18 Iz_19:2_19 Iz_19:2_20 Iz_19:2_21 Iz_19:2_22 Iz_19:2_23
Iz:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:3 καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ ἐπερωτήσουσιν τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους.
Iz:19:3 And the spirit of the Egyptians shall be troubled within them; and I will frustrate their counsel: and they shall enquire of their gods and their images, and them that speak out of the earth, and them that have in them a divining spirit. (Isaiah 19:3 Brenton)
Iz:19:3 Dozna wstrząsu duch ożywiający Egipt, a jego zaradność zniweczę. Więc radzić się będą bożków i czarodziejów, wróżów i czarnoksiężników. (Iz 19:3 BT_4)
Iz:19:3 καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ ἐπερωτήσουσιν τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους.
Iz:19:3 καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) καί ὁ ἡ τό  
Iz:19:3 I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Egipski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pytać się Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia By brzmieć I też, nawet, mianowicie
Iz:19:3 kai\ taraCHTE/setai to\ pneu=ma tO=n *ai)gupti/On e)n au)toi=s, kai\ tE\n boulE\n au)tO=n diaskeda/sO, kai\ e)perOtE/sousin tou\s Teou\s au)tO=n kai\ ta\ a)ga/lmata au)tO=n kai\ tou\s e)k tE=s gE=s fOnou=ntas kai\ tou\s e)ggastrimu/Tous.
Iz:19:3 kai taraCHTEsetai to pneuma tOn aigyptiOn en autois, kai tEn bulEn autOn diaskedasO, kai eperOtEsusin tus Teus autOn kai ta agalmata autOn kai tus ek tEs gEs fOnuntas kai tus engastrimyTus.
Iz:19:3 C VQ_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GPM N2_GPM P RD_DPM C RA_ASF N1_ASF RD_GPM VF_FAI1S C VF_FAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GPM C RA_APM P RA_GSF N1_GSF V2_PAPAPM C RA_APM A1B_APM
Iz:19:3 and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the spirit breath, spiritual utterance, wind the Egyptian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the plan/intention he/she/it/same ć and also, even, namely to question the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land to sound and also, even, namely the ć
Iz:19:3 and he/she/it-will-be-UNSETTLE-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (acc) plan/intention (acc) them/same (gen)   and they-will-QUESTION, going-to-QUESTION (fut ptcp) (dat) the (acc) gods (acc) them/same (gen) and the (nom|acc)   them/same (gen) and the (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) while SOUND-ing (acc) and the (acc)  
Iz:19:3 Iz_19:3_1 Iz_19:3_2 Iz_19:3_3 Iz_19:3_4 Iz_19:3_5 Iz_19:3_6 Iz_19:3_7 Iz_19:3_8 Iz_19:3_9 Iz_19:3_10 Iz_19:3_11 Iz_19:3_12 Iz_19:3_13 Iz_19:3_14 Iz_19:3_15 Iz_19:3_16 Iz_19:3_17 Iz_19:3_18 Iz_19:3_19 Iz_19:3_20 Iz_19:3_21 Iz_19:3_22 Iz_19:3_23 Iz_19:3_24 Iz_19:3_25 Iz_19:3_26 Iz_19:3_27 Iz_19:3_28 Iz_19:3_29 Iz_19:3_30 Iz_19:3_31
Iz:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:4 καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν· τάδε λέγει κύριος σαβαωθ.
Iz:19:4 And I will deliver Egypt into the hands of men, of cruel lords; and cruel kings shall rule over them: thus saith the Lord of hosts. (Isaiah 19:4 Brenton)
Iz:19:4 Wydam Egipcjan w ręce srogiego pana; okrutny król będzie nimi władał - wyrocznia Pana, Boga Zastępów. (Iz 19:4 BT_4)
Iz:19:4 καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν· τάδε λέγει κύριος σαβαωθ.
Iz:19:4 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄνθρωπος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκληρός -ά -όν καί βασιλεύς, -έως, ὁ σκληρός -ά -όν κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ
Iz:19:4 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Ręka Ludzki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie Król Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot
Iz:19:4 kai\ paradO/sO *ai)/gupton ei)s CHei=ras a)nTrO/pOn kuri/On sklErO=n, kai\ basilei=s sklEroi\ kurieu/sousin au)tO=n· ta/de le/gei ku/rios sabaOT.
Iz:19:4 kai paradOsO aigypton eis CHeiras anTrOpOn kyriOn sklErOn, kai basileis sklEroi kyrieususin autOn· tade legei kyrios sabaOT.
Iz:19:4 C VF_FAI1S N2_ASF P N3_APF N2_GPM N2_GPM A1A_GPM C N3V_NPM A1A_NPM VF_FAI3P RD_GPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N_G
Iz:19:4 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine Egypt [country of] into (+acc) hand human lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hard rigid, stiff and also, even, namely king hard rigid, stiff to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth
Iz:19:4 and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER Egypt (acc) into (+acc) hands (acc) humans (gen) lords (gen); ladies (gen); a lord ([Adj] gen) hard ([Adj] gen) and kings (acc, nom|voc) hard ([Adj] nom|voc) they-will-BE-LORD-OF/OVER, going-to-BE (fut ptcp) (dat) them/same (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth
Iz:19:4 Iz_19:4_1 Iz_19:4_2 Iz_19:4_3 Iz_19:4_4 Iz_19:4_5 Iz_19:4_6 Iz_19:4_7 Iz_19:4_8 Iz_19:4_9 Iz_19:4_10 Iz_19:4_11 Iz_19:4_12 Iz_19:4_13 Iz_19:4_14 Iz_19:4_15 Iz_19:4_16 Iz_19:4_17
Iz:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:5 καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν, ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται·
Iz:19:5 And the Egyptians shall drink the water that is by the sea, but the river shall fail, and be dried up. (Isaiah 19:5 Brenton)
Iz:19:5 Zginą wody z morza, rzeka opadnie i wyschnie, (Iz 19:5 BT_4)
Iz:19:5 καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν, δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται·
Iz:19:5 καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό παρά θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ ποταμός, -οῦ, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Iz:19:5 I też, nawet, mianowicie By pić Egipski Woda fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze zaś Rzeka By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany
Iz:19:5 kai\ pi/ontai oi( *ai)gu/ptioi u(/dOr to\ para\ Ta/lassan, o( de\ potamo\s e)klei/PSei kai\ XEranTE/setai·
Iz:19:5 kai piontai hoi aigyptioi hydOr to para Talassan, ho de potamos ekleiPSei kai XEranTEsetai·
Iz:19:5 C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM N3_ASN RA_ASN P N1S_ASF RA_NSM x N2_NSM VF_FAI3S C VC_FPI3S
Iz:19:5 and also, even, namely to drink the Egyptian water the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together sea the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] river to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely to wither dry, parched
Iz:19:5 and they-will-be-DRINK-ed the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) water (nom|acc|voc) the (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) sea (acc) the (nom) Yet river (nom) he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) and he/she/it-will-be-WITHER-ed
Iz:19:5 Iz_19:5_1 Iz_19:5_2 Iz_19:5_3 Iz_19:5_4 Iz_19:5_5 Iz_19:5_6 Iz_19:5_7 Iz_19:5_8 Iz_19:5_9 Iz_19:5_10 Iz_19:5_11 Iz_19:5_12 Iz_19:5_13 Iz_19:5_14
Iz:19:5 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:6 καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ, καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου·
Iz:19:6 And the streams shall fail, and the canals of the river; and every reservoir of water shall be dried up, in every marsh also of reed and papyrus. (Isaiah 19:6 Brenton)
Iz:19:6 kanały poczną cuchnąć, ramiona Nilu w Egipcie zmaleją i wyschną; trzcina i sitowie powiędną. (Iz 19:6 BT_4)
Iz:19:6 καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ, καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου·
Iz:19:6 καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   κάλαμος, -ου, ὁ καί  
Iz:19:6 I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Rzeka I też, nawet, mianowicie ??? Rzeka I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Woda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie
Iz:19:6 kai\ e)klei/PSousin oi( potamoi\ kai\ ai( diO/ruges tou= potamou=, kai\ XEranTE/setai pa=sa sunagOgE\ u(/datos kai\ e)n panti\ e(/lei kala/mou kai\ papu/rou·
Iz:19:6 kai ekleiPSusin hoi potamoi kai hai diOryges tu potamu, kai XEranTEsetai pasa synagOgE hydatos kai en panti helei kalamu kai papyru·
Iz:19:6 C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM C RA_NPF N3G_NPF RA_GSM N2_GSM C VC_FPI3S A1S_NSF N1_NSF N3T_GSN C P A3_DSN N3E_DSN N2_GSM C N2_GSM
Iz:19:6 and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the river and also, even, namely the ??? the river and also, even, namely to wither dry, parched every all, each, every, the whole of gathering water and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ć cane stick, rod; reed and also, even, namely ć
Iz:19:6 and they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) the (nom) rivers (nom|voc) and the (nom) ???s (nom|voc) the (gen) river (gen) and he/she/it-will-be-WITHER-ed every (nom|voc) gathering (nom|voc) water (gen) and in/among/by (+dat) every (dat)   cane (gen) and  
Iz:19:6 Iz_19:6_1 Iz_19:6_2 Iz_19:6_3 Iz_19:6_4 Iz_19:6_5 Iz_19:6_6 Iz_19:6_7 Iz_19:6_8 Iz_19:6_9 Iz_19:6_10 Iz_19:6_11 Iz_19:6_12 Iz_19:6_13 Iz_19:6_14 Iz_19:6_15 Iz_19:6_16 Iz_19:6_17 Iz_19:6_18 Iz_19:6_19 Iz_19:6_20 Iz_19:6_21
Iz:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:7 καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον.
Iz:19:7 And all the green herbage round about the river, and everything sown by the side of the river, shall be blasted with the wind and dried up. (Isaiah 19:7 Brenton)
Iz:19:7 Ogołocone będą brzegi Nilu, cała roślinność Nilu uschnie, wyginie, i już jej nie będzie. (Iz 19:7 BT_4)
Iz:19:7 καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον.
Iz:19:7 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χλωρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύκλῳ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) διά ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)  
Iz:19:7 I też, nawet, mianowicie Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole Rzeka I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By siać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Rzeka By wysuszać suchy, wysychany
Iz:19:7 kai\ to\ a)/CHi to\ CHlOro\n pa=n to\ ku/klO| tou= potamou= kai\ pa=n to\ speiro/menon dia\ tou= potamou= XEranTE/setai a)nemo/fToron.
Iz:19:7 kai to aCHi to CHlOron pan to kyklO tu potamu kai pan to speiromenon dia tu potamu XEranTEsetai anemofToron.
Iz:19:7 C RA_ASN N_ASN RA_ASN A1A_ASN A3_NSN RA_ASN N2_DSM RA_GSM N2_GSM C A3_ASN RA_ASN V1_PMPASN P RA_GSM N2_GSM VC_FPI3S A1B_ASN
Iz:19:7 and also, even, namely the ć the greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] every all, each, every, the whole of the in a circle the river and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to sow because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the river to wither dry, parched ć
Iz:19:7 and the (nom|acc)   the (nom|acc) greenish yellow ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) in a circle the (gen) river (gen) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-SOW-ed (acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) river (gen) he/she/it-will-be-WITHER-ed  
Iz:19:7 Iz_19:7_1 Iz_19:7_2 Iz_19:7_3 Iz_19:7_4 Iz_19:7_5 Iz_19:7_6 Iz_19:7_7 Iz_19:7_8 Iz_19:7_9 Iz_19:7_10 Iz_19:7_11 Iz_19:7_12 Iz_19:7_13 Iz_19:7_14 Iz_19:7_15 Iz_19:7_16 Iz_19:7_17 Iz_19:7_18 Iz_19:7_19
Iz:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:8 καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλεεῖς, καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολεῖς πενθήσουσιν.
Iz:19:8 And the fishermen shall groan, and all that cast a hook into the river shall groan; they also that cast nets, and the anglers shall mourn. (Isaiah 19:8 Brenton)
Iz:19:8 Rybacy będą wzdychali i zasmucą się wszyscy, którzy wędkę zarzucają w Nilu; a ci, którzy rozciągają sieci na powierzchni wody, będą rozpaczali. (Iz 19:8 BT_4)
Iz:19:8 καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλεεῖς, καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολεῖς πενθήσουσιν.
Iz:19:8 καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁλιεύς v.l. ἁλεεύς, -έως, ὁ καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ἄγκιστρον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) σαγήνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό   πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Iz:19:8 I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk Rybak I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By rzucać Haczyk na ryby Do (+przyspieszenie) Rzeka I też, nawet, mianowicie By rzucać Włók I też, nawet, mianowicie By smucić się
Iz:19:8 kai\ stena/Xousin oi( a(leei=s, kai\ stena/Xousin pa/ntes oi( ba/llontes a)/gkistron ei)s to\n potamo/n, kai\ oi( ba/llontes sagE/nas kai\ oi( a)mfibolei=s penTE/sousin.
Iz:19:8 kai stenaXusin hoi haleeis, kai stenaXusin pantes hoi ballontes ankistron eis ton potamon, kai hoi ballontes sagEnas kai hoi amfiboleis penTEsusin.
Iz:19:8 C VF_FAI3P RA_NPM N3V_NPM C VF_FAI3P A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM N2N_ASN P RA_ASM N2_ASM C RA_NPM V1_PAPNPM N1_APF C RA_NPM N3V_NPM VF_FAI3P
Iz:19:8 and also, even, namely to sigh/groan the fisher and also, even, namely to sigh/groan every all, each, every, the whole of the to throw fishhook into (+acc) the river and also, even, namely the to throw dragnet and also, even, namely the ć to grieve
Iz:19:8 and they-will-SIGH/GROAN, going-to-SIGH/GROAN (fut ptcp) (dat) the (nom) fishers (acc, nom|voc) and they-will-SIGH/GROAN, going-to-SIGH/GROAN (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) the (nom) while THROW-ing (nom|voc) fishhook (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) river (acc) and the (nom) while THROW-ing (nom|voc) dragnets (acc) and the (nom)   they-will-GRIEVE, going-to-GRIEVE (fut ptcp) (dat)
Iz:19:8 Iz_19:8_1 Iz_19:8_2 Iz_19:8_3 Iz_19:8_4 Iz_19:8_5 Iz_19:8_6 Iz_19:8_7 Iz_19:8_8 Iz_19:8_9 Iz_19:8_10 Iz_19:8_11 Iz_19:8_12 Iz_19:8_13 Iz_19:8_14 Iz_19:8_15 Iz_19:8_16 Iz_19:8_17 Iz_19:8_18 Iz_19:8_19 Iz_19:8_20 Iz_19:8_21
Iz:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:9 καὶ αἰσχύνη λήμψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον,
Iz:19:9 And shame shall come upon them that work fine flax, and them that make fine linen. (Isaiah 19:9 Brenton)
Iz:19:9 Wstydu doznają pracujący koło lnu, gręplarki i tkacze najbielszego płótna. (Iz 19:9 BT_4)
Iz:19:9 καὶ αἰσχύνη λήμψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον,
Iz:19:9 καί αἰσχύνη, -ης, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό λίνον, -ου, τό; Λίνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ
Iz:19:9 I też, nawet, mianowicie ??? By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By pracować/dąż Lniany/len; Linus I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż Świetny lniany
Iz:19:9 kai\ ai)sCHu/nE lE/mPSetai tou\s e)rgaDZome/nous to\ li/non to\ sCHisto\n kai\ tou\s e)rgaDZome/nous tE\n bu/sson,
Iz:19:9 kai aisCHynE lEmPSetai tus ergaDZomenus to linon to sCHiston kai tus ergaDZomenus tEn bysson,
Iz:19:9 C N1_NSF VF_FMI3S RA_APM V1_PMPAPM RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1_ASN C RA_APM V1_PMPAPM RA_ASF N2_ASF
Iz:19:9 and also, even, namely ??? to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the to work/strive the linen/flax; Linus the ć and also, even, namely the to work/strive the fine linen
Iz:19:9 and ??? (nom|voc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) the (nom|acc) linen/flax (nom|acc|voc); Linus (acc) the (nom|acc)   and the (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) the (acc) fine linen (acc)
Iz:19:9 Iz_19:9_1 Iz_19:9_2 Iz_19:9_3 Iz_19:9_4 Iz_19:9_5 Iz_19:9_6 Iz_19:9_7 Iz_19:9_8 Iz_19:9_9 Iz_19:9_10 Iz_19:9_11 Iz_19:9_12 Iz_19:9_13 Iz_19:9_14
Iz:19:9 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:10 καὶ ἔσονται οἱ διαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ, καὶ πάντες οἱ τὸν ζῦθον ποιοῦντες λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν.
Iz:19:10 And they that work at them shall be in pain, and all that make beer shall be grieved, and be pained in their souls. (Isaiah 19:10 Brenton)
Iz:19:10 Przedsiębiorcy będą załamani, a wszyscy najemnicy - zgnębieni na duchu. (Iz 19:10 BT_4)
Iz:19:10 καὶ ἔσονται οἱ διαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ, καὶ πάντες οἱ τὸν ζῦθον ποιοῦντες λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν.
Iz:19:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή  
Iz:19:10 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób By smucić się I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Iz:19:10 kai\ e)/sontai oi( diaDZo/menoi au)ta\ e)n o)du/nE|, kai\ pa/ntes oi( to\n DZu=Ton poiou=ntes lupETE/sontai kai\ ta\s PSuCHa\s pone/sousin.
Iz:19:10 kai esontai hoi diaDZomenoi auta en odynE, kai pantes hoi ton DZyTon poiuntes lypETEsontai kai tas PSyCHas ponesusin.
Iz:19:10 C VF_FMI3P RA_NPM V1_PMPNPM RD_APN P N1_DSF C A3_NPM RA_NPM RA_ASM N2_ASM V2_PAPNPM VC_FPI3P C RA_APF N1_APF VF_FAI3P
Iz:19:10 and also, even, namely to be the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain and also, even, namely every all, each, every, the whole of the the ć to do/make to sorrow and also, even, namely the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć
Iz:19:10 and they-will-be the (nom)   they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) pain (dat) and all (nom|voc) the (nom) the (acc)   while DO/MAKE-ing (nom|voc) they-will-be-SORROW-ed and the (acc) lifes (acc)  
Iz:19:10 Iz_19:10_1 Iz_19:10_2 Iz_19:10_3 Iz_19:10_4 Iz_19:10_5 Iz_19:10_6 Iz_19:10_7 Iz_19:10_8 Iz_19:10_9 Iz_19:10_10 Iz_19:10_11 Iz_19:10_12 Iz_19:10_13 Iz_19:10_14 Iz_19:10_15 Iz_19:10_16 Iz_19:10_17 Iz_19:10_18
Iz:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:11 καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως· οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως, ἡ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται. πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ Υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς;
Iz:19:11 And the princes of Tanis shall be fools: as for the king's wise counsellors, their counsel shall be turned into folly: how will ye say to the king, we are sons of wise men, sons of ancient kings? (Isaiah 19:11 Brenton)
Iz:19:11 O, jak są głupi książęta Soan! Mądrzy doradcy faraona tworzą głupią radę. Jakże możecie mówić faraonowi: «Jestem uczniem mędrców, uczniem dawnych królów?» (Iz 19:11 BT_4)
Iz:19:11 καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως· οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως, βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται. πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ Υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς;
Iz:19:11 καί μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν σύμ·βουλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μωραίνω (-, -, μωραν·[σ]-, -, -, μωραν·θ-) πῶς[1] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί συν·ετός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ
Iz:19:11 I też, nawet, mianowicie Debilny By być Władca; by zaczynać się Mądry Doradca Król Planu/zamiar On/ona/to/to samo By robić głupi Jak By mówić/opowiadaj Król Syn insightful/bystry Ja Syn Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek
Iz:19:11 kai\ mOroi\ e)/sontai oi( a)/rCHontes *ta/neOs· oi( sofoi\ su/mbouloi tou= basile/Os, E( boulE\ au)tO=n mOranTE/setai. pO=s e)rei=te tO=| basilei= *ui(oi\ sunetO=n E(mei=s, ui(oi\ basile/On tO=n e)X a)rCHE=s;
Iz:19:11 kai mOroi esontai hoi arCHontes taneOs· hoi sofoi symbuloi tu basileOs, hE bulE autOn mOranTEsetai. pOs ereite tO basilei yioi synetOn hEmeis, hyioi basileOn tOn eX arCHEs;
Iz:19:11 C A1A_NPM VF_FMI3P RA_NPM N3_NPM N3I_GSF RA_NPM A1_NPM N2_NPM RA_GSM N3V_GSM RA_NSF N1_NSF RD_GPM VC_FPI3S D VF2_FAI2P RA_DSM N3V_DSM N2_NPM A1_GPM RP_NP N2_NPM N3V_GPM RA_GPM P N1_GSF
Iz:19:11 and also, even, namely moronic to be the ruler; to begin ć the wise adviser the king the plan/intention he/she/it/same to make foolish how to say/tell the king son insightful/discerning I son king the out of (+gen) ἐξ before vowels beginning
Iz:19:11 and moronic ([Adj] nom|voc) they-will-be the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   the (nom) wise ([Adj] nom|voc) advisers (nom|voc) the (gen) king (gen) the (nom) plan/intention (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-MAKE-ed-FOOLISH how you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) king (dat) sons (nom|voc) insightful/discerning ([Adj] gen) we (nom) sons (nom|voc) kings (gen) the (gen) out of (+gen) beginning (gen)
Iz:19:11 Iz_19:11_1 Iz_19:11_2 Iz_19:11_3 Iz_19:11_4 Iz_19:11_5 Iz_19:11_6 Iz_19:11_7 Iz_19:11_8 Iz_19:11_9 Iz_19:11_10 Iz_19:11_11 Iz_19:11_12 Iz_19:11_13 Iz_19:11_14 Iz_19:11_15 Iz_19:11_16 Iz_19:11_17 Iz_19:11_18 Iz_19:11_19 Iz_19:11_20 Iz_19:11_21 Iz_19:11_22 Iz_19:11_23 Iz_19:11_24 Iz_19:11_25 Iz_19:11_26 Iz_19:11_27
Iz:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:12 ποῦ εἰσιν νῦν οἱ σοφοί σου; καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν τί βεβούλευται κύριος σαβαωθ ἐπ’ Αἴγυπτον.
Iz:19:12 Where are now thy wise men? and let them declare to thee, and say, What has the Lord of hosts purposed upon Egypt? (Isaiah 19:12 Brenton)
Iz:19:12 Gdzie są, proszę, twoi mędrcy? Niech tobie się pokażą i niech objawią, co postanowił Pan Zastępów względem Egiptu. (Iz 19:12 BT_4)
Iz:19:12 ποῦ εἰσιν νῦν οἱ σοφοί σου; καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν τί βεβούλευται κύριος σαβαωθ ἐπ’ Αἴγυπτον.
Iz:19:12 ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νῦν ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Iz:19:12 Gdzie By iść; by być Teraz Mądry Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z]
Iz:19:12 pou= ei)sin nu=n oi( sofoi/ sou; kai\ a)naggeila/tOsa/n soi kai\ ei)pa/tOsan ti/ bebou/leutai ku/rios sabaOT e)p’ *ai)/gupton.
Iz:19:12 pu eisin nyn hoi sofoi su; kai anangeilatOsan soi kai eipatOsan ti bebuleutai kyrios sabaOT ep’ aigypton.
Iz:19:12 D V9_PAI3P D RA_NPM A1_NPM RP_GS C VA_AAD3P RP_DS C VB_AAD3P RI_ASN VM_XMI3S N2_NSM N_G P N2_ASF
Iz:19:12 where to go; to be now the wise you; your/yours(sg) and also, even, namely to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of]
Iz:19:12 where he/she/it-is-GO-ing; they-are now the (nom) wise ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-them-PROCLAIM! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and let-them-SAY/TELL! who/what/why (nom|acc) he/she/it-has-been-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc)
Iz:19:12 Iz_19:12_1 Iz_19:12_2 Iz_19:12_3 Iz_19:12_4 Iz_19:12_5 Iz_19:12_6 Iz_19:12_7 Iz_19:12_8 Iz_19:12_9 Iz_19:12_10 Iz_19:12_11 Iz_19:12_12 Iz_19:12_13 Iz_19:12_14 Iz_19:12_15 Iz_19:12_16 Iz_19:12_17
Iz:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:13 ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως, καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς.
Iz:19:13 The princes of Tanis have failed, and the princes of Memphis are lifted up with pride, and they shall cause Egypt to wander by tribes. (Isaiah 19:13 Brenton)
Iz:19:13 Zgłupieli książęta Soan, mylą się książęta z Nof, zwiedli Egipt naczelnicy jego nomów. (Iz 19:13 BT_4)
Iz:19:13 ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως, καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς.
Iz:19:13 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ κατά φυλή, -ῆς, ἡ
Iz:19:13 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Egipt [kraj z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep
Iz:19:13 e)Xe/lipon oi( a)/rCHontes *ta/neOs, kai\ u(PSO/TEsan oi( a)/rCHontes *me/mfeOs, kai\ planE/sousin *ai)/gupton kata\ fula/s.
Iz:19:13 eXelipon hoi arCHontes taneOs, kai hyPSOTEsan hoi arCHontes memfeOs, kai planEsusin aigypton kata fylas.
Iz:19:13 VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N3I_GSF C VC_API3P RA_NPM N3_NPM N3I_GSF C VF_FAI3P N2_ASF P N1_APF
Iz:19:13 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the ruler; to begin ć and also, even, namely to elevate/set high the ruler; to begin ć and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] Egypt [country of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe
Iz:19:13 I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   and they-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   and they-will-WandER/CAUSE-TO-STRAY, going-to-WandER/CAUSE (fut ptcp) (dat) Egypt (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribes (acc)
Iz:19:13 Iz_19:13_1 Iz_19:13_2 Iz_19:13_3 Iz_19:13_4 Iz_19:13_5 Iz_19:13_6 Iz_19:13_7 Iz_19:13_8 Iz_19:13_9 Iz_19:13_10 Iz_19:13_11 Iz_19:13_12 Iz_19:13_13 Iz_19:13_14
Iz:19:13 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:14 κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως, καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμῶν ἅμα.
Iz:19:14 For the Lord has prepared for them a spirit of error, and they have caused Egypt to err in all their works, as one staggers who is drunken and vomits also. (Isaiah 19:14 Brenton)
Iz:19:14 Pan rozlał w nich ducha obłędu; oni zwiedli Egipt na błędną drogę, w każdym jego dziele, podobnie jak pijak wymiotujący schodzi ze swej drogi. (Iz 19:14 BT_4)
Iz:19:14 κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως, καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὡς πλανᾶται μεθύων καὶ ἐμῶν ἅμα.
Iz:19:14 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γάρ κεράννυμι (ath. κεραννυ-, -, κερα·σ-, -, κεκερασ-, κερασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν ἅμα
Iz:19:14 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dla odtąd, jak By mieszać się [woda i wino] On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo Jak/jak By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By być pijany I też, nawet, mianowicie Mój/mój W tym samym czasie
Iz:19:14 ku/rios ga\r e)ke/rasen au)toi=s pneu=ma planE/seOs, kai\ e)pla/nEsan *ai)/gupton e)n pa=si toi=s e)/rgois au)tO=n, O(s plana=tai o( meTu/On kai\ o( e)mO=n a(/ma.
Iz:19:14 kyrios gar ekerasen autois pneuma planEseOs, kai eplanEsan aigypton en pasi tois ergois autOn, hOs planatai ho meTyOn kai ho emOn hama.
Iz:19:14 N2_NSM x VAI_AAI3S RD_DPM N3M_ASN N3I_GSF C VAI_AAI3P N2_ASF P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RD_GPF D V3_PMI3S RA_NSM V1_PAPNSM C RA_NSM A1_GPM D
Iz:19:14 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. for since, as to mix [water and wine] he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind ć and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same as/like to wander/cause to stray [see planet] the to be drunk and also, even, namely the my/mine at the same time
Iz:19:14 lord (nom); a lord ([Adj] nom) for he/she/it-MIX-ed them/same (dat) spirit (nom|acc|voc)   and they-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY Egypt (acc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) them/same (gen) as/like he/she/it-is-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, he/she/it-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (nom) while BE-ing-DRUNK (nom) and the (nom) my/mine (gen) at the same time
Iz:19:14 Iz_19:14_1 Iz_19:14_2 Iz_19:14_3 Iz_19:14_4 Iz_19:14_5 Iz_19:14_6 Iz_19:14_7 Iz_19:14_8 Iz_19:14_9 Iz_19:14_10 Iz_19:14_11 Iz_19:14_12 Iz_19:14_13 Iz_19:14_14 Iz_19:14_15 Iz_19:14_16 Iz_19:14_17 Iz_19:14_18 Iz_19:14_19 Iz_19:14_20 Iz_19:14_21 Iz_19:14_22
Iz:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:15 καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον, ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν, ἀρχὴν καὶ τέλος.
Iz:19:15 And there shall be no work to the Egyptians, which shall make head or tail, or beginning or end. (Isaiah 19:15 Brenton)
Iz:19:15 I Egipt nie osiągnie żadnego dzieła z tych, których dokonuje głowa i ogon, palma i sitowie. (Iz 19:15 BT_4)
Iz:19:15 καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον, ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν, ἀρχὴν καὶ τέλος.
Iz:19:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ καί οὐρά, -ᾶς, ἡ ἀρχή, -ῆς, ἡ καί τέλο·ς, -ους, τό
Iz:19:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Egipski Praca Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób Głowa I też, nawet, mianowicie Ogon Początek I też, nawet, mianowicie Koniec (wypadek, spełnienie)
Iz:19:15 kai\ ou)k e)/stai toi=s *ai)gupti/ois e)/rgon, o(\ poiE/sei kefalE\n kai\ ou)ra/n, a)rCHE\n kai\ te/los.
Iz:19:15 kai uk estai tois aigyptiois ergon, ho poiEsei kefalEn kai uran, arCHEn kai telos.
Iz:19:15 C D VF_FMI3S RA_DPM N2_DPM N2N_ASN RR_NSM VF_FAI3S N1_ASF C N1A_ASF N1_ASF C N3E_ASN
Iz:19:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the Egyptian work who/whom/which doing/making; to do/make head and also, even, namely tail beginning and also, even, namely end (event, consummation)
Iz:19:15 and not he/she/it-will-be the (dat) Egyptian ([Adj] dat) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) head (acc) and tail (acc) beginning (acc) and end (nom|acc|voc)
Iz:19:15 Iz_19:15_1 Iz_19:15_2 Iz_19:15_3 Iz_19:15_4 Iz_19:15_5 Iz_19:15_6 Iz_19:15_7 Iz_19:15_8 Iz_19:15_9 Iz_19:15_10 Iz_19:15_11 Iz_19:15_12 Iz_19:15_13 Iz_19:15_14
Iz:19:15 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:16 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς κυρίου σαβαωθ, ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς.
Iz:19:16 But in that day the Egyptians shall be as women, in fear and in trembling because of the hand of the Lord of hosts, which he shall bring upon them. (Isaiah 19:16 Brenton)
Iz:19:16 W ów dzień Egipcjanie staną się jak kobiety: będą drżeć i będą się lękać na widok poruszenia ręki, którą Pan Zastępów podniesie przeciw nim. (Iz 19:16 BT_4)
Iz:19:16 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς κυρίου σαβαωθ, ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς.
Iz:19:16 ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν φόβος, -ου, ὁ καί ἐν τρόμος, -ου, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:19:16 zaś Dzień Tamto By być Egipski Jak/jak Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drżenie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na On/ona/to/to samo
Iz:19:16 *tE=| de\ E(me/ra| e)kei/nE| e)/sontai oi( *ai)gu/ptioi O(s gunai=kes e)n fo/bO| kai\ e)n tro/mO| a)po\ prosO/pou tE=s CHeiro\s kuri/ou sabaOT, E(\n au)to\s e)pibalei= au)toi=s.
Iz:19:16 tE de hEmera ekeinE esontai hoi aigyptioi hOs gynaikes en fobO kai en tromO apo prosOpu tEs CHeiros kyriu sabaOT, hEn autos epibalei autois.
Iz:19:16 RA_DSF x N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM C N3K_NPF P N2_DSM C P N2_DSM P N2N_GSN RA_GSF N3_GSF N2_GSM N_G RR_ASF RD_NSM VF2_FAI3S RD_DPM
Iz:19:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day that to be the Egyptian as/like woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trembling from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth who/whom/which he/she/it/same to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon he/she/it/same
Iz:19:16 the (dat) Yet day (dat) that (dat) they-will-be the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) as/like women/wives (nom|voc) in/among/by (+dat) fear (dat) and in/among/by (+dat) trembling (dat) away from (+gen) face (gen) the (gen) hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth who/whom/which (acc) he/it/same (nom) he/she/it-will-PUT ONE'S Hand TO, you(sg)-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical) them/same (dat)
Iz:19:16 Iz_19:16_1 Iz_19:16_2 Iz_19:16_3 Iz_19:16_4 Iz_19:16_5 Iz_19:16_6 Iz_19:16_7 Iz_19:16_8 Iz_19:16_9 Iz_19:16_10 Iz_19:16_11 Iz_19:16_12 Iz_19:16_13 Iz_19:16_14 Iz_19:16_15 Iz_19:16_16 Iz_19:16_17 Iz_19:16_18 Iz_19:16_19 Iz_19:16_20 Iz_19:16_21 Iz_19:16_22 Iz_19:16_23 Iz_19:16_24
Iz:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:17 καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον· πᾶς, ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν, ἣν βεβούλευται κύριος ἐπ’ αὐτήν. –
Iz:19:17 And the land of the Jews shall be for a terror to the Egyptians: whosoever shall name it to them, they shall fear, because of the counsel which the Lord of hosts has purposed concerning it. (Isaiah 19:17 Brenton)
Iz:19:17 Wtedy Ziemia Judzka stanie się postrachem Egiptu. Ile razy mu się ją przypomni, strach go ogarnie z powodu zamiaru, który Pan Zastępów powziął przeciwko niemu. (Iz 19:17 BT_4)
Iz:19:17 καὶ ἔσται χώρα τῶν Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον· πᾶς, ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν, ἣν βεβούλευται κύριος ἐπ’ αὐτήν.
Iz:19:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον εἰς[1] φόβητρον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) διά ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό  
Iz:19:17 I też, nawet, mianowicie By być Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Żydowski Egipski Do (+przyspieszenie) ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By nazywać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By bać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Planu/zamiar Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
Iz:19:17 kai\ e)/stai E( CHO/ra tO=n *ioudai/On toi=s *ai)gupti/ois ei)s fo/bEtron· pa=s, o(\s e)a\n o)noma/sE| au)tE\n au)toi=s, fobETE/sontai dia\ tE\n boulE/n, E(\n bebou/leutai ku/rios e)p’ au)tE/n.
Iz:19:17 kai estai hE CHOra tOn iudaiOn tois aigyptiois eis fobEtron· pas, hos ean onomasE autEn autois, fobETEsontai dia tEn bulEn, hEn bebuleutai kyrios ep’ autEn.
Iz:19:17 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_GPM N2_GPM RA_DPM N2_DPM P N2N_ASN A3_NSM RR_NSM C VA_AAS3S RD_ASF RD_DPM VC_FPI3P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VM_XMI3S N2_NSM P RD_ASF
Iz:19:17 and also, even, namely to be the region realm (clίme); land, country, territory, tract the Jewish the Egyptian into (+acc) ??? every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to name he/she/it/same he/she/it/same to fear because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the plan/intention who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same  
Iz:19:17 and he/she/it-will-be the (nom) region (nom|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) the (dat) Egyptian ([Adj] dat) into (+acc) ??? (nom|acc|voc) every (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever you(sg)-will-be-NAME-ed, he/she/it-should-NAME, you(sg)-should-be-NAME-ed her/it/same (acc) them/same (dat) they-will-be-FEAR-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) plan/intention (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-has-been-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)  
Iz:19:17 Iz_19:17_1 Iz_19:17_2 Iz_19:17_3 Iz_19:17_4 Iz_19:17_5 Iz_19:17_6 Iz_19:17_7 Iz_19:17_8 Iz_19:17_9 Iz_19:17_10 Iz_19:17_11 Iz_19:17_12 Iz_19:17_13 Iz_19:17_14 Iz_19:17_15 Iz_19:17_16 Iz_19:17_17 Iz_19:17_18 Iz_19:17_19 Iz_19:17_20 Iz_19:17_21 Iz_19:17_22 Iz_19:17_23 Iz_19:17_24 Iz_19:17_25 Iz_19:17_26
Iz:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:18 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου· Πόλις-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία πόλις. –
Iz:19:18 In that day there shall be five cities in Egypt speaking the language of Chanaan, and swearing by the name of the Lord of hosts; one city shall be called the city of Asedec. (Isaiah 19:18 Brenton)
Iz:19:18 W ów dzień będzie pięć miast w kraju egipskim, mówiących językiem kananejskim, które przysięgać będą na Pana Zastępów; jedno z nich będzie zwane Ir-Haheres. (Iz 19:18 BT_4)
Iz:19:18 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου· Πόλις-ασεδεκ κληθήσεται μία πόλις.
Iz:19:18 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέντε πόλις, -εως, ἡ ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πόλισ-ασεδεκ, ἡ [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πόλις, -εως, ἡ  
Iz:19:18 Dzień Tamto By być Pięć Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] By mówić Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie By przysięgać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miasto Asedec [Heb. ????? ????????] By nazywać rozmowę Jeden Miasto  
Iz:19:18 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/sontai pe/nte po/leis e)n *ai)gu/ptO| lalou=sai tE=| glO/ssE| tE=| *CHanani/tidi kai\ o)mnu/ousai tO=| o)no/mati kuri/ou· *po/lis-asedek klETE/setai E( mi/a po/lis.
Iz:19:18 tE hEmera ekeinE esontai pente poleis en aigyptO lalusai tE glOssE tE CHananitidi kai omnyusai tO onomati kyriu· polis-asedek klETEsetai hE mia polis.
Iz:19:18 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3P M N3I_NPF P N2_DSF V2_PAPNPF RA_DSF N1S_DSF RA_DSF N3D_DSF C V5_PAPNPF RA_DSM N3M_DSN N2_GSM N_NSF VC_FPI3S RA_NSF A1A_NSF N3I_NSF
Iz:19:18 the day that to be five city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] to speak the tongue by metonymy, a language the ć and also, even, namely to swear the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. City of Asedec [Heb. עִ֣יר הַהֶ֔רֶס] to call call the one city  
Iz:19:18 the (dat) day (dat) that (dat) they-will-be five cities (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) while SPEAK-ing (nom|voc) the (dat) tongue (dat) the (dat)   and while SWEAR-ing (nom|voc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) City of Asedec (indecl) he/she/it-will-be-CALL-ed the (nom) one (nom) city (nom)  
Iz:19:18 Iz_19:18_1 Iz_19:18_2 Iz_19:18_3 Iz_19:18_4 Iz_19:18_5 Iz_19:18_6 Iz_19:18_7 Iz_19:18_8 Iz_19:18_9 Iz_19:18_10 Iz_19:18_11 Iz_19:18_12 Iz_19:18_13 Iz_19:18_14 Iz_19:18_15 Iz_19:18_16 Iz_19:18_17 Iz_19:18_18 Iz_19:18_19 Iz_19:18_20 Iz_19:18_21 Iz_19:18_22 Iz_19:18_23 Iz_19:18_24
Iz:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:19 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ
Iz:19:19 In that day there shall be an altar to the Lord in the land of the Egyptians, and a pillar to the Lord by its border. (Isaiah 19:19 Brenton)
Iz:19:19 W ów dzień będzie się znajdował ołtarz Pana pośrodku kraju Egiptu, a przy jego granicy stela na cześć Pana. (Iz 19:19 BT_4)
Iz:19:19 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ
Iz:19:19 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χώρα, -ας, ἡ Αἰγύπτιος -ία -ον καί   πρός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:19:19 Dzień Tamto By być Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Egipski I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Granica On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:19:19 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai TusiastE/rion tO=| kuri/O| e)n CHO/ra| *ai)gupti/On kai\ stE/lE pro\s to\ o(/rion au)tE=s tO=| kuri/O|
Iz:19:19 tE hEmera ekeinE estai TysiastErion tO kyriO en CHOra aigyptiOn kai stElE pros to horion autEs tO kyriO
Iz:19:19 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N2N_NSN RA_DSM N2_DSM P N1A_DSF N2_GPM C N1_NSF P RA_ASN N2N_ASN RD_GSF RA_DSM N2_DSM
Iz:19:19 the day that to be sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract Egyptian and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) the boundary he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:19:19 the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) region (dat) Egyptian ([Adj] gen) and   toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) her/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Iz:19:19 Iz_19:19_1 Iz_19:19_2 Iz_19:19_3 Iz_19:19_4 Iz_19:19_5 Iz_19:19_6 Iz_19:19_7 Iz_19:19_8 Iz_19:19_9 Iz_19:19_10 Iz_19:19_11 Iz_19:19_12 Iz_19:19_13 Iz_19:19_14 Iz_19:19_15 Iz_19:19_16 Iz_19:19_17 Iz_19:19_18
Iz:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:20 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς.
Iz:19:20 And it shall be for a sign to the Lord for ever in the land of Egypt: for they shall presently cry to the Lord by reason of them that afflict them, and he shall send them a man who shall save them; he shall judge and save them. (Isaiah 19:20 Brenton)
Iz:19:20 Będą to znaki i świadectwa o Panu Zastępów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiężycieli zawezwą Pana na pomoc, pośle im wybawiciela, który będzie ich bronił i ocali. (Iz 19:20 BT_4)
Iz:19:20 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς.
Iz:19:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χώρα, -ας, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:19:20 I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Znak Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzki Kto/, który/, który By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Iz:19:20 kai\ e)/stai ei)s sEmei=on ei)s to\n ai)O=na kuri/O| e)n CHO/ra| *ai)gu/ptou, o(/ti kekra/Xontai pro\s ku/rion dia\ tou\s Tli/bontas au)tou/s, kai\ a)postelei= au)toi=s ku/rios a)/nTrOpon, o(\s sO/sei au)tou/s, kri/nOn sO/sei au)tou/s.
Iz:19:20 kai estai eis sEmeion eis ton aiOna kyriO en CHOra aigyptu, hoti kekraXontai pros kyrion dia tus Tlibontas autus, kai apostelei autois kyrios anTrOpon, hos sOsei autus, krinOn sOsei autus.
Iz:19:20 C VF_FMI3S P N2_ASN P RA_ASM N3W_ASM N2_DSM P N1A_DSF N2_GSF C VFX_FMI3P P N2_ASM P RA_APM V1_PAPAPM RD_APM C VF2_FAI3S RD_DPM N2_NSM N2_ASM RR_NSM VF_FAI3S RD_APM V1_PAPNSM VF_FAI3S RD_APM
Iz:19:20 and also, even, namely to be into (+acc) sign into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract Egypt [country of] because/that to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. human who/whom/which to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Iz:19:20 and he/she/it-will-be into (+acc) sign (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) region (dat) Egypt (gen) because/that they-will-be-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) while DISTRESS-ing (acc) them/same (acc) and he/she/it-will-ORDER FORTH, you(sg)-will-be-ORDER FORTH-ed (classical) them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) human (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) them/same (acc) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) them/same (acc)
Iz:19:20 Iz_19:20_1 Iz_19:20_2 Iz_19:20_3 Iz_19:20_4 Iz_19:20_5 Iz_19:20_6 Iz_19:20_7 Iz_19:20_8 Iz_19:20_9 Iz_19:20_10 Iz_19:20_11 Iz_19:20_12 Iz_19:20_13 Iz_19:20_14 Iz_19:20_15 Iz_19:20_16 Iz_19:20_17 Iz_19:20_18 Iz_19:20_19 Iz_19:20_20 Iz_19:20_21 Iz_19:20_22 Iz_19:20_23 Iz_19:20_24 Iz_19:20_25 Iz_19:20_26 Iz_19:20_27 Iz_19:20_28 Iz_19:20_29 Iz_19:20_30
Iz:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:21 καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσιν.
Iz:19:21 And the Lord shall be known to the Egyptians, and the Egyptians shall know the Lord in that day; and they shall offer sacrifices, and shall vow vows to the Lord, and pay them. (Isaiah 19:21 Brenton)
Iz:19:21 Wtedy Pan da się poznać Egipcjanom; Egipcjanie zaś nie tylko uznają Pana w ów dzień, ale czcić Go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmów, składać też będą śluby Panu i wypełnią je. (Iz 19:21 BT_4)
Iz:19:21 καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσιν.
Iz:19:21 καί γνωστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θυσία, -ας, ἡ καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Iz:19:21 I też, nawet, mianowicie Znany By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Egipski I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Egipski Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się
Iz:19:21 kai\ gnOsto\s e)/stai ku/rios toi=s *ai)gupti/ois, kai\ gnO/sontai oi( *ai)gu/ptioi to\n ku/rion e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ poiE/sousin Tusi/as kai\ eu)/Xontai eu)CHa\s tO=| kuri/O| kai\ a)podO/sousin.
Iz:19:21 kai gnOstos estai kyrios tois aigyptiois, kai gnOsontai hoi aigyptioi ton kyrion en tE hEmera ekeinE kai poiEsusin Tysias kai euXontai euCHas tO kyriO kai apodOsusin.
Iz:19:21 C A1_NSM VF_FMI3S N2_NSM RA_DPM N2_DPM C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VF_FAI3P N1A_APF C VF_FMI3P N1_APF RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3P
Iz:19:21 and also, even, namely known to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Egyptian and also, even, namely to know i.e. recognize. the Egyptian the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to do/make sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" vow the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer
Iz:19:21 and known ([Adj] nom) he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Egyptian ([Adj] dat) and they-will-be-KNOW-ed the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and they-will-be-PRAY-ed vows (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and they-will-GIVE BACK, going-to-GIVE BACK (fut ptcp) (dat)
Iz:19:21 Iz_19:21_1 Iz_19:21_2 Iz_19:21_3 Iz_19:21_4 Iz_19:21_5 Iz_19:21_6 Iz_19:21_7 Iz_19:21_8 Iz_19:21_9 Iz_19:21_10 Iz_19:21_11 Iz_19:21_12 Iz_19:21_13 Iz_19:21_14 Iz_19:21_15 Iz_19:21_16 Iz_19:21_17 Iz_19:21_18 Iz_19:21_19 Iz_19:21_20 Iz_19:21_21 Iz_19:21_22 Iz_19:21_23 Iz_19:21_24 Iz_19:21_25 Iz_19:21_26
Iz:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:22 καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ μεγάλῃ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον, καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς. –
Iz:19:22 And the Lord shall smite the Egyptians with a stroke, and shall completely heal them: and they shall return to the Lord, and he shall hear them, and thoroughly heal them. (Isaiah 19:22 Brenton)
Iz:19:22 Choć Pan dotknie ciężko Egipcjan, przecież ich uzdrowi; oni zaś nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uleczy. (Iz 19:22 BT_4)
Iz:19:22 καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ μεγάλῃ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον, καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς.
Iz:19:22 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἴασις, -εως, ἡ; ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Iz:19:22 I też, nawet, mianowicie By uderzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Egipski Uderzaj/plagę; by uderzać Wielki I też, nawet, mianowicie By goić się On/ona/to/to samo Gojenie się; by goić się I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By goić się On/ona/to/to samo  
Iz:19:22 kai\ pata/Xei ku/rios tou\s *ai)gupti/ous plEgE=| mega/lE| kai\ i)a/setai au)tou\s i)a/sei, kai\ e)pistrafE/sontai pro\s ku/rion, kai\ ei)sakou/setai au)tO=n kai\ i)a/setai au)tou/s.
Iz:19:22 kai pataXei kyrios tus aigyptius plEgE megalE kai iasetai autus iasei, kai epistrafEsontai pros kyrion, kai eisakusetai autOn kai iasetai autus.
Iz:19:22 C VF_FAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM N1_DSF A1_DSF C VF_FAI3S RD_APM N3I_DSF C VD_FPI3P P N2_ASM C VF_FMI3S RD_GPM C VF_FMI3S RD_APM
Iz:19:22 and also, even, namely to smite lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Egyptian strike/plague; to strike great and also, even, namely to heal he/she/it/same healing; to heal and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely to heal he/she/it/same  
Iz:19:22 and he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Egyptian ([Adj] acc) strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed great ([Adj] dat) and he/she/it-will-be-HEAL-ed, (fut perf) them/same (acc) healing (dat); you(sg)-will-be-HEAL-ed (classical), (fut perf) (classical) and they-will-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-HEARD-ed them/same (gen) and he/she/it-will-be-HEAL-ed, (fut perf) them/same (acc)  
Iz:19:22 Iz_19:22_1 Iz_19:22_2 Iz_19:22_3 Iz_19:22_4 Iz_19:22_5 Iz_19:22_6 Iz_19:22_7 Iz_19:22_8 Iz_19:22_9 Iz_19:22_10 Iz_19:22_11 Iz_19:22_12 Iz_19:22_13 Iz_19:22_14 Iz_19:22_15 Iz_19:22_16 Iz_19:22_17 Iz_19:22_18 Iz_19:22_19 Iz_19:22_20 Iz_19:22_21 Iz_19:22_22
Iz:19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:23 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς Ἀσσυρίους, καὶ εἰσελεύσονται Ἀσσύριοι εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς Ἀσσυρίους, καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοῖς Ἀσσυρίοις. –
Iz:19:23 In that day there shall be a way from Egypt to the Assyrians, and the Assyrians shall enter into Egypt, and the Egyptians shall go to the Assyrians, and the Egyptians shall serve the Assyrians. (Isaiah 19:23 Brenton)
Iz:19:23 W ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Lecz Egipt służyć będzie Asyrii. (Iz 19:23 BT_4)
Iz:19:23 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς Ἀσσυρίους, καὶ εἰσελεύσονται Ἀσσύριοι εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς Ἀσσυρίους, καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοῖς Ἀσσυρίοις.
Iz:19:23 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ πρός   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί Αἰγύπτιος -ία -ον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός   καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό    
Iz:19:23 Dzień Tamto By być Drogi {Sposobu}/droga Egipt [kraj z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Egipski By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Egipski  
Iz:19:23 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai o(do\s *ai)gu/ptou pro\s *)assuri/ous, kai\ ei)seleu/sontai *)assu/rioi ei)s *ai)/gupton, kai\ *ai)gu/ptioi poreu/sontai pro\s *)assuri/ous, kai\ douleu/sousin oi( *ai)gu/ptioi toi=s *)assuri/ois.
Iz:19:23 tE hEmera ekeinE estai hodos aigyptu pros assyrius, kai eiseleusontai assyrioi eis aigypton, kai aigyptioi poreusontai pros assyrius, kai duleususin hoi aigyptioi tois assyriois.
Iz:19:23 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N2_NSF N2_GSF P N2_APM C VF_FMI3P N2_NPM P N2_ASF C N2_NPM VF_FMI3P P N2_APM C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM RA_DPM N2_DPM
Iz:19:23 the day that to be way/road Egypt [country of] toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to enter ć into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely Egyptian to go toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to obey to be a slave, serve the Egyptian the ć  
Iz:19:23 the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be way/road (nom) Egypt (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   and they-will-be-ENTER-ed   into (+acc) Egypt (acc) and Egyptian ([Adj] nom|voc) they-will-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and they-will-OBEY, going-to-OBEY (fut ptcp) (dat) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) the (dat)    
Iz:19:23 Iz_19:23_1 Iz_19:23_2 Iz_19:23_3 Iz_19:23_4 Iz_19:23_5 Iz_19:23_6 Iz_19:23_7 Iz_19:23_8 Iz_19:23_9 Iz_19:23_10 Iz_19:23_11 Iz_19:23_12 Iz_19:23_13 Iz_19:23_14 Iz_19:23_15 Iz_19:23_16 Iz_19:23_17 Iz_19:23_18 Iz_19:23_19 Iz_19:23_20 Iz_19:23_21 Iz_19:23_22 Iz_19:23_23 Iz_19:23_24 Iz_19:23_25
Iz:19:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:24 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοῖς Ἀσσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ,
Iz:19:24 In that day shall Israel be third with the Egyptians and the Assyrians, blessed in the land which the Lord of hosts has blessed, (Isaiah 19:24 Brenton)
Iz:19:24 W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. (Iz 19:24 BT_4)
Iz:19:24 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοῖς Ἀσσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ,
Iz:19:24 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ τρίτος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:19:24 Dzień Tamto By być Izrael Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipski By błogosławić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Iz:19:24 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai *israEl tri/tos e)n toi=s *)assuri/ois kai\ e)n toi=s *ai)gupti/ois eu)logEme/nos e)n tE=| gE=|,
Iz:19:24 tE hEmera ekeinE estai israEl tritos en tois assyriois kai en tois aigyptiois eulogEmenos en tE gE,
Iz:19:24 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N_NSM A1_NSM P RA_DPM N2_DPM C P RA_DPM N2_DPM VM_XMPNSM P RA_DSF N1_DSF
Iz:19:24 the day that to be Israel third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Egyptian to bless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Iz:19:24 the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be Israel (indecl) third (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) Egyptian ([Adj] dat) having-been-BLESS-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Iz:19:24 Iz_19:24_1 Iz_19:24_2 Iz_19:24_3 Iz_19:24_4 Iz_19:24_5 Iz_19:24_6 Iz_19:24_7 Iz_19:24_8 Iz_19:24_9 Iz_19:24_10 Iz_19:24_11 Iz_19:24_12 Iz_19:24_13 Iz_19:24_14 Iz_19:24_15 Iz_19:24_16 Iz_19:24_17
Iz:19:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:19:25 ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων Εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου Ισραηλ.
Iz:19:25 saying, Blessed be my people that is in Egypt, and that is among the Assyrians, and Israel mine inheritance. (Isaiah 19:25 Brenton)
Iz:19:25 Pan Zastępów pobłogosławi mu, mówiąc: «Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo». (Iz 19:25 BT_4)
Iz:19:25 ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων Εὐλογημένος λαός μου ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ κληρονομία μου Ισραηλ.
Iz:19:25 ὅς ἥ ὅ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐν   καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
Iz:19:25 Kto/, który/, który By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By mówić/opowiadaj By błogosławić Ludzie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ja Izrael
Iz:19:25 E(\n eu)lo/gEsen ku/rios sabaOT le/gOn *eu)logEme/nos o( lao/s mou o( e)n *ai)gu/ptO| kai\ o( e)n *)assuri/ois kai\ E( klEronomi/a mou *israEl.
Iz:19:25 hEn eulogEsen kyrios sabaOT legOn eulogEmenos ho laos mu ho en aigyptO kai ho en assyriois kai hE klEronomia mu israEl.
Iz:19:25 RR_ASF VA_AAI3S N2_NSM N_G V1_PAPNSM VM_XPPNSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM P N2_DSF C RA_NSM P N2_DPM C RA_NSF N1A_NSF RP_GS N_ASM
Iz:19:25 who/whom/which to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to say/tell to bless the people I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the inheritance I Israel
Iz:19:25 who/whom/which (acc) he/she/it-BLESS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth while SAY/TELL-ing (nom) having-been-BLESS-ed (nom) the (nom) people (nom) me (gen) the (nom) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and the (nom) in/among/by (+dat)   and the (nom) inheritance (nom|voc) me (gen) Israel (indecl)
Iz:19:25 Iz_19:25_1 Iz_19:25_2 Iz_19:25_3 Iz_19:25_4 Iz_19:25_5 Iz_19:25_6 Iz_19:25_7 Iz_19:25_8 Iz_19:25_9 Iz_19:25_10 Iz_19:25_11 Iz_19:25_12 Iz_19:25_13 Iz_19:25_14 Iz_19:25_15 Iz_19:25_16 Iz_19:25_17 Iz_19:25_18 Iz_19:25_19 Iz_19:25_20 Iz_19:25_21
Iz:19:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x