Iz:4:1 καὶ ἐπιλήμψονται ἑπτὰ γυναῖκες ἀνθρώπου ἑνὸς λέγουσαι Τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν περιβαλούμεθα, πλὴν τὸ ὄνομα τὸ σὸν κεκλήσθω ἐφ’ ἡμᾶς, ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν.
Iz:4:1 And seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own raiment: only let thy name be called upon us, and take away our reproach. (Isaiah 4:1 Brenton)
Iz:4:1 Siedem niewiast uchwyci się jednego mężczyzny w ów dzień, mówiąc: «Swój chleb będziemy jadły i we własną odzież się ubierały. Dozwól nam tylko nosić twoje imię. Odejmij nam hańbę». (Iz 4:1 BT_4)
Iz:4:1 καὶ ἐπιλήμψονται ἑπτὰ γυναῖκες ἀνθρώπου ἑνὸς λέγουσαι Τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν περιβαλούμεθα, πλὴν τὸ ὄνομα τὸ σὸν κεκλήσθω ἐφ’ ἡμᾶς, ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν.
Iz:4:1 καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἑπτά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) πλήν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:4:1 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Siedem Kobiety/żona Ludzki Jeden By mówić/opowiadaj Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja By jeść I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Ja By ozdabiać z [rozrzucaj] Z wyjątkiem Nazwisko {Imię} co do Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By pozbawiać Obrażaj Ja
Iz:4:1 kai\ e)pilE/mPSontai e(pta\ gunai=kes a)nTrO/pou e(no\s le/gousai *to\n a)/rton E(mO=n fago/meTa kai\ ta\ i(ma/tia E(mO=n peribalou/meTa, plE\n to\ o)/noma to\ so\n keklE/sTO e)f’ E(ma=s, a)/fele to\n o)neidismo\n E(mO=n.
Iz:4:1 kai epilEmPSontai hepta gynaikes anTrOpu henos legusai ton arton hEmOn fagomeTa kai ta himatia hEmOn peribalumeTa, plEn to onoma to son keklEsTO ef’ hEmas, afele ton oneidismon hEmOn.
Iz:4:1 C VF_FMI3P M N3K_NPF N2_GSM A3_GSM V1_PAPNPF RA_ASM N2_ASM RP_GP VF_FMI1P C RA_APN N2N_APN RP_GP VF2_FMI1P D RA_ASN N3M_ASN RA_ASN RP_ASN VM_XMD3S P RP_AP VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GP
Iz:4:1 and also, even, namely to take hold of seven woman/wife human one to say/tell the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I to eat and also, even, namely the clothing garment, cloak I to adorn with [throw around] except the name with regard to the your/yours(sg); to rub worn, rub to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to deprive the insult I
Iz:4:1 and they-will-be-TAKE-ed-HOLD-OF seven women/wives (nom|voc) human (gen) one (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (acc) bread (acc) us (gen) we-will-be-EAT-ed and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) us (gen) we-will-be-ADORN-ed-WITH except the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) let-him/her/it-be-having-been-CALL-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) do-DEPRIVE-you(sg)! the (acc) insult (acc) us (gen)
Iz:4:1 Iz_4:1_1 Iz_4:1_2 Iz_4:1_3 Iz_4:1_4 Iz_4:1_5 Iz_4:1_6 Iz_4:1_7 Iz_4:1_8 Iz_4:1_9 Iz_4:1_10 Iz_4:1_11 Iz_4:1_12 Iz_4:1_13 Iz_4:1_14 Iz_4:1_15 Iz_4:1_16 Iz_4:1_17 Iz_4:1_18 Iz_4:1_19 Iz_4:1_20 Iz_4:1_21 Iz_4:1_22 Iz_4:1_23 Iz_4:1_24 Iz_4:1_25 Iz_4:1_26 Iz_4:1_27 Iz_4:1_28
Iz:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:4:2 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπιλάμψει ὁ θεὸς ἐν βουλῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ ὑψῶσαι καὶ δοξάσαι τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ισραηλ,
Iz:4:2 And in that day God shall shine gloriously in counsel on the earth, to exalt and glorify the remnant of Israel. (Isaiah 4:2 Brenton)
Iz:4:2 W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. (Iz 4:2 BT_4)
Iz:4:2 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπιλάμψει θεὸς ἐν βουλῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ ὑψῶσαι καὶ δοξάσαι τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ισραηλ,
Iz:4:2 ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) μετά δόξα, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Iz:4:2 zaś Dzień Tamto Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Izrael
Iz:4:2 *tE=| de\ E(me/ra| e)kei/nE| e)pila/mPSei o( Teo\s e)n boulE=| meta\ do/XEs e)pi\ tE=s gE=s tou= u(PSO=sai kai\ doXa/sai to\ kataleifTe\n tou= *israEl,
Iz:4:2 tE de hEmera ekeinE epilamPSei ho Teos en bulE meta doXEs epi tEs gEs tu hyPSOsai kai doXasai to kataleifTen tu israEl,
Iz:4:2 RA_DSF x N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P N1_DSF P N1S_GSF P RA_GSF N1_GSF RA_GSN VA_AAN C VA_AAN RA_ASN V1_PAPNSN RA_GSM N_GSM
Iz:4:2 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day that ć the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the to elevate/set high and also, even, namely to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the Israel
Iz:4:2 the (dat) Yet day (dat) that (dat)   the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) to-ELEVATE/SET-HIGH, be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH!, you(sg)-have-been-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-happens-to-ELEVATE/SET-HIGH (opt) and to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Iz:4:2 Iz_4:2_1 Iz_4:2_2 Iz_4:2_3 Iz_4:2_4 Iz_4:2_5 Iz_4:2_6 Iz_4:2_7 Iz_4:2_8 Iz_4:2_9 Iz_4:2_10 Iz_4:2_11 Iz_4:2_12 Iz_4:2_13 Iz_4:2_14 Iz_4:2_15 Iz_4:2_16 Iz_4:2_17 Iz_4:2_18 Iz_4:2_19 Iz_4:2_20 Iz_4:2_21 Iz_4:2_22
Iz:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:4:3 καὶ ἔσται τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιων καὶ τὸ καταλειφθὲν ἐν Ιερουσαλημ ἅγιοι κληθήσονται, πάντες οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν Ιερουσαλημ·
Iz:4:3 And it shall be, that the remnant left in Sion, and the remnant left in Jerusalem, even all that are appointed to life in Jerusalem, shall be called holy. (Isaiah 4:3 Brenton)
Iz:4:3 I będzie tak: Ten, kto pozostał żywy na Syjonie, i który się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem. (Iz 4:3 BT_4)
Iz:4:3 καὶ ἔσται τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιων καὶ τὸ καταλειφθὲν ἐν Ιερουσαλημ ἅγιοι κληθήσονται, πάντες οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν Ιερουσαλημ·
Iz:4:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν Σιών, ἡ καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:4:3 I też, nawet, mianowicie By być By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Iz:4:3 kai\ e)/stai to\ u(poleifTe\n e)n *siOn kai\ to\ kataleifTe\n e)n *ierousalEm a(/gioi klETE/sontai, pa/ntes oi( grafe/ntes ei)s DZOE\n e)n *ierousalEm·
Iz:4:3 kai estai to hypoleifTen en siOn kai to kataleifTen en ierusalEm hagioi klETEsontai, pantes hoi grafentes eis DZOEn en ierusalEm·
Iz:4:3 C VF_FMI3S RA_ASN VC_FPI3S P N_DSF C RA_ASN V1_PAPNSN P N_DSF A1A_NPM VC_FPI3P A3_NPM RA_NPM VD_APPNPM P N1_ASF P N_DSF
Iz:4:3 and also, even, namely to be the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to call call every all, each, every, the whole of the to write into (+acc) life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Iz:4:3 and he/she/it-will-be the (nom|acc) upon being-REMAIN-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Zion (indecl) and the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) holy ([Adj] nom|voc) they-will-be-CALL-ed all (nom|voc) the (nom) upon being-WRITE-ed (nom|voc) into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Iz:4:3 Iz_4:3_1 Iz_4:3_2 Iz_4:3_3 Iz_4:3_4 Iz_4:3_5 Iz_4:3_6 Iz_4:3_7 Iz_4:3_8 Iz_4:3_9 Iz_4:3_10 Iz_4:3_11 Iz_4:3_12 Iz_4:3_13 Iz_4:3_14 Iz_4:3_15 Iz_4:3_16 Iz_4:3_17 Iz_4:3_18 Iz_4:3_19 Iz_4:3_20
Iz:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:4:4 ὅτι ἐκπλυνεῖ κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων Σιων καὶ τὸ αἷμα ἐκκαθαριεῖ ἐκ μέσου αὐτῶν ἐν πνεύματι κρίσεως καὶ πνεύματι καύσεως.
Iz:4:4 For the Lord shall wash away the filth of the sons and daughters of Sion, and shall purge out the blood from the midst of them, with the spirit of judgment, and the spirit of burning. (Isaiah 4:4 Brenton)
Iz:4:4 Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi, (Iz 4:4 BT_4)
Iz:4:4 ὅτι ἐκπλυνεῖ κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων Σιων καὶ τὸ αἷμα ἐκκαθαριεῖ ἐκ μέσου αὐτῶν ἐν πνεύματι κρίσεως καὶ πνεύματι καύσεως.
Iz:4:4 ὅτι   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥύπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό   ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό κρίσις, -εως, ἡ καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό καῦσις, -εως, ἡ
Iz:4:4 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Brud Syn I też, nawet, mianowicie Córka Syjon I też, nawet, mianowicie Krew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Palenie
Iz:4:4 o(/ti e)kplunei= ku/rios to\n r(u/pon tO=n ui(O=n kai\ tO=n Tugate/rOn *siOn kai\ to\ ai(=ma e)kkaTariei= e)k me/sou au)tO=n e)n pneu/mati kri/seOs kai\ pneu/mati kau/seOs.
Iz:4:4 hoti ekplynei kyrios ton rypon tOn hyiOn kai tOn TygaterOn siOn kai to haima ekkaTariei ek mesu autOn en pneumati kriseOs kai pneumati kauseOs.
Iz:4:4 C VF2_FAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N2_GPM C RA_GPF N3_GPF N_GSF C RA_ASN N3M_ASN VF2_FAI3S P A1_GSN RD_GPM P N3M_DSN N3I_GSF C N3M_DSN N3I_GSF
Iz:4:4 because/that ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dirt the son and also, even, namely the daughter Zion and also, even, namely the blood ć out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind burning
Iz:4:4 because/that   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) dirt (acc) the (gen) sons (gen) and the (gen) daughters (gen) Zion (indecl) and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc)   out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! them/same (gen) in/among/by (+dat) spirit (dat) judgment (gen) and spirit (dat) burning (gen)
Iz:4:4 Iz_4:4_1 Iz_4:4_2 Iz_4:4_3 Iz_4:4_4 Iz_4:4_5 Iz_4:4_6 Iz_4:4_7 Iz_4:4_8 Iz_4:4_9 Iz_4:4_10 Iz_4:4_11 Iz_4:4_12 Iz_4:4_13 Iz_4:4_14 Iz_4:4_15 Iz_4:4_16 Iz_4:4_17 Iz_4:4_18 Iz_4:4_19 Iz_4:4_20 Iz_4:4_21 Iz_4:4_22 Iz_4:4_23 Iz_4:4_24
Iz:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:4:5 καὶ ἥξει, καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους Σιων καὶ πάντα τὰ περικύκλῳ αὐτῆς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνοῦ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς καιομένου νυκτός· πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθήσεται·
Iz:4:5 And he shall come, and it shall be with regard to every place of mount Sion, yea, all the region round about it shall a cloud overshadow by day, and there shall be as it were the smoke and light of fire burning by night: and upon all the glory shall be a defence. (Isaiah 4:5 Brenton)
Iz:4:5 wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jak obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim Chwała Pańska będzie osłoną (Iz 4:5 BT_4)
Iz:4:5 καὶ ἥξει, καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους Σιων καὶ πάντα τὰ περικύκλῳ αὐτῆς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνοῦ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς καιομένου νυκτός· πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθήσεται·
Iz:4:5 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὡς καπνός, -οῦ, ὁ καί ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) νύξ, -υκτός, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-)
Iz:4:5 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Wchodź Syjon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Chmura Dzień I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lekki {Jasny} Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Noc Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By chronić się
Iz:4:5 kai\ E(/Xei, kai\ e)/stai pa=s to/pos tou= o)/rous *siOn kai\ pa/nta ta\ periku/klO| au)tE=s skia/sei nefe/lE E(me/ras kai\ O(s kapnou= kai\ O(s fOto\s puro\s kaiome/nou nukto/s· pa/sE| tE=| do/XE| skepasTE/setai·
Iz:4:5 kai hEXei, kai estai pas topos tu orus siOn kai panta ta perikyklO autEs skiasei nefelE hEmeras kai hOs kapnu kai hOs fOtos pyros kaiomenu nyktos· pasE tE doXE skepasTEsetai·
Iz:4:5 C VF_FAI3S C VF_FMI3S A3_NSM N2_NSM RA_GSN N3E_GSN N_GSF C A3_APN RA_APN D RD_GSF VF2_FAI3S N1_NSF N1A_GSF C D N2_GSM C D N3T_GSN N3_GSN V1_PMPGSM N3_GSF A1S_DSF RA_DSF N1S_DSF VC_FPI3S
Iz:4:5 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of place the mount Zion and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same ć cloud day and also, even, namely as/like fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. and also, even, namely as/like light fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate night every all, each, every, the whole of; to sprinkle the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to shelter
Iz:4:5 and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and he/she/it-will-be every (nom|voc) place (nom) the (gen) mount (gen) Zion (indecl) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   her/it/same (gen)   cloud (nom|voc) day (gen), days (acc) and as/like fume (gen) and as/like light (gen) fire (gen) while being-CALCINATED-ed (gen) night (gen) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed he/she/it-will-be-SHELTER-ed
Iz:4:5 Iz_4:5_1 Iz_4:5_2 Iz_4:5_3 Iz_4:5_4 Iz_4:5_5 Iz_4:5_6 Iz_4:5_7 Iz_4:5_8 Iz_4:5_9 Iz_4:5_10 Iz_4:5_11 Iz_4:5_12 Iz_4:5_13 Iz_4:5_14 Iz_4:5_15 Iz_4:5_16 Iz_4:5_17 Iz_4:5_18 Iz_4:5_19 Iz_4:5_20 Iz_4:5_21 Iz_4:5_22 Iz_4:5_23 Iz_4:5_24 Iz_4:5_25 Iz_4:5_26 Iz_4:5_27 Iz_4:5_28 Iz_4:5_29 Iz_4:5_30
Iz:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:4:6 καὶ ἔσται εἰς σκιὰν ἀπὸ καύματος καὶ ἐν σκέπῃ καὶ ἐν ἀποκρύφῳ ἀπὸ σκληρότητος καὶ ὑετοῦ.
Iz:4:6 And it shall be for a shadow from the heat, and as a shelter and a hiding place from inclemency of weather and from rain. (Isaiah 4:6 Brenton)
Iz:4:6 i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą. (Iz 4:6 BT_4)
Iz:4:6 καὶ ἔσται εἰς σκιὰν ἀπὸ καύματος καὶ ἐν σκέπῃ καὶ ἐν ἀποκρύφῳ ἀπὸ σκληρότητος καὶ ὑετοῦ.
Iz:4:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σκιά, -ᾶς, ἡ ἀπό καῦμα[τ], -ατος, τό καί ἐν σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]; σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) καί ἐν ἀπό·κρυφος -ον ἀπό σκληρότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ὑετός, -ου, ὁ
Iz:4:6 I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciepło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schronienie; do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twardość I też, nawet, mianowicie Deszcz
Iz:4:6 kai\ e)/stai ei)s skia\n a)po\ kau/matos kai\ e)n ske/pE| kai\ e)n a)pokru/fO| a)po\ sklEro/tEtos kai\ u(etou=.
Iz:4:6 kai estai eis skian apo kaumatos kai en skepE kai en apokryfO apo sklErotEtos kai hyetu.
Iz:4:6 C VF_FMI3S P N1A_ASF P N3M_GSN C P N1_DSF C P N2_DSM P N3T_GSF C N2_GSM
Iz:4:6 and also, even, namely to be into (+acc) shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heat and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shelter; to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hardness and also, even, namely rain
Iz:4:6 and he/she/it-will-be into (+acc) shadow (acc) away from (+gen) heat (gen) and in/among/by (+dat) shelter (dat); he/she/it-should-be-???-ed and in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) away from (+gen) hardness (gen) and rain (gen)
Iz:4:6 Iz_4:6_1 Iz_4:6_2 Iz_4:6_3 Iz_4:6_4 Iz_4:6_5 Iz_4:6_6 Iz_4:6_7 Iz_4:6_8 Iz_4:6_9 Iz_4:6_10 Iz_4:6_11 Iz_4:6_12 Iz_4:6_13 Iz_4:6_14 Iz_4:6_15 Iz_4:6_16
Iz:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x