Iz:46:1 Ἔπεσε Βηλ, συνετρίβη Δαγων, ἐγένετο τὰ γλυπτὰ αὐτῶν εἰς θηρία καὶ κτήνη· αἴρετε αὐτὰ καταδεδεμένα ὡς φορτίον κοπιῶντι
Iz:46:1 Bel has fallen, Nabo is broken to pieces, their graven images are gone to the wild beasts and the cattle: ye take them packed up as a burden to the weary, exhausted, hungry, and at the same time helpless man; (Isaiah 46:1 Brenton)
Iz:46:1 Ugiął się Bel, Nebo runął! Posągi ich włożono na zwierzęta juczne i pociągowe; ciężary ich załadowane - to brzemię dla zmęczonego zwierzęcia. (Iz 46:1 BT_4)
Iz:46:1 Ἔπεσε Βηλ, συνετρίβη Δαγων, ἐγένετο τὰ γλυπτὰ αὐτῶν εἰς θηρία καὶ κτήνη· αἴρετε αὐτὰ καταδεδεμένα ὡς φορτίον κοπιῶντι
Iz:46:1 πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θηρίον, -ου, τό καί κτῆνο·ς, -ους, τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-) ὡς φορτίον, -ου, τό κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
Iz:46:1 By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zwierzę I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo By uwiązywać zawiązuj Jak/jak Ciężaru ładunek, towary, jak dziecko w macicy By trudzić się
Iz:46:1 *)/epese *bEl, sunetri/bE *dagOn, e)ge/neto ta\ glupta\ au)tO=n ei)s TEri/a kai\ ktE/nE· ai)/rete au)ta\ katadedeme/na O(s forti/on kopiO=nti
Iz:46:1 epese bEl, synetribE dagOn, egeneto ta glypta autOn eis TEria kai ktEnE· airete auta katadedemena hOs fortion kopiOnti
Iz:46:1 VAI_AAI3S N_NSM VDI_API3S N_NSM VBI_AMI3S RA_APN A1_APN RD_GPM P N2N_APN C N3E_APN V1_PAI2P RD_APN VM_XMPAPN D N2N_ASN V3_PAPDSN
Iz:46:1 to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć to break to crush completely, break (in pieces) ć to become become, happen the ć he/she/it/same into (+acc) beast and also, even, namely Animal (beast) to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same to tie down bind up as/like burden load, wares, as a child in the womb to toil
Iz:46:1 he/she/it-FALL-ed   he/she/it-was-BREAK-ed   he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc)   them/same (gen) into (+acc) beasts (nom|acc|voc) and Animals (nom|acc|voc) you(pl)-are-LIFT/PICK-ing-UP, be-you(pl)-LIFT/PICK-ing-UP! they/them/same (nom|acc) having-been-TIE DOWN-ed (nom|acc|voc) as/like burden (nom|acc|voc) while TOIL-ing (dat)
Iz:46:1 Iz_46:1_1 Iz_46:1_2 Iz_46:1_3 Iz_46:1_4 Iz_46:1_5 Iz_46:1_6 Iz_46:1_7 Iz_46:1_8 Iz_46:1_9 Iz_46:1_10 Iz_46:1_11 Iz_46:1_12 Iz_46:1_13 Iz_46:1_14 Iz_46:1_15 Iz_46:1_16 Iz_46:1_17 Iz_46:1_18
Iz:46:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:2 καὶ πεινῶντι καὶ ἐκλελυμένῳ οὐκ ἰσχύοντι ἅμα, οἳ οὐ δυνήσονται σωθῆναι ἀπὸ πολέμου, αὐτοὶ δὲ αἰχμάλωτοι ἤχθησαν.
Iz:46:2 who will not be able to save themselves from war, but they themselves are led away captive. (Isaiah 46:2 Brenton)
Iz:46:2 Runęły bożki, ugięły się wszystkie, nie mogły ocalić niosącego. One same poszły również w niewolę. (Iz 46:2 BT_4)
Iz:46:2 καὶ πεινῶντι καὶ ἐκλελυμένῳ οὐκ ἰσχύοντι ἅμα, οἳ οὐ δυνήσονται σωθῆναι ἀπὸ πολέμου, αὐτοὶ δὲ αἰχμάλωτοι ἤχθησαν.
Iz:46:2 καί πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἅμα ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀπό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέ αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Iz:46:2 I też, nawet, mianowicie By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby) ??? Przed przydechem mocnym By mieć siła W tym samym czasie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną On/ona/to/to samo zaś Pojmany; pojmany By prowadzić
Iz:46:2 kai\ peinO=nti kai\ e)klelume/nO| ou)k i)sCHu/onti a(/ma, oi(\ ou) dunE/sontai sOTE=nai a)po\ pole/mou, au)toi\ de\ ai)CHma/lOtoi E)/CHTEsan.
Iz:46:2 kai peinOnti kai eklelymenO uk isCHyonti hama, hoi u dynEsontai sOTEnai apo polemu, autoi de aiCHmalOtoi ECHTEsan.
Iz:46:2 C V3_PAPDSM C VM_XMPDSM D V1_PAPDSM D RR_NPM D VF_FMI3P VC_APN P N2_GSM RD_NPM x A1B_NPM VQI_API3P
Iz:46:2 and also, even, namely to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely to give up (be faint) οὐχ before rough breathing to have strength at the same time who/whom/which οὐχ before rough breathing to able to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing war [see polemic]; to fight war he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] captive; captive to lead
Iz:46:2 and while HUNGER-ing (dat) and having-been-GIVE-ed-UP (dat) not while HAVE-ing-STRENGTH (dat) at the same time who/whom/which (nom) not they-will-be-ABLE-ed to-be-SAVE-ed away from (+gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! they/same (nom) Yet captives (nom|voc); captive ([Adj] nom|voc) they-were-LEAD-ed
Iz:46:2 Iz_46:2_1 Iz_46:2_2 Iz_46:2_3 Iz_46:2_4 Iz_46:2_5 Iz_46:2_6 Iz_46:2_7 Iz_46:2_8 Iz_46:2_9 Iz_46:2_10 Iz_46:2_11 Iz_46:2_12 Iz_46:2_13 Iz_46:2_14 Iz_46:2_15 Iz_46:2_16 Iz_46:2_17
Iz:46:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:3 Ἀκούσατέ μου, οἶκος τοῦ Ιακωβ καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ Ισραηλ οἱ αἰρόμενοι ἐκ κοιλίας καὶ παιδευόμενοι ἐκ παιδίου·
Iz:46:3 Hear me, O house of Jacob, and all the remnant of Israel, who are borne by me from the womb, and taught by me from infancy, even to old age: (Isaiah 46:3 Brenton)
Iz:46:3 «Posłuchajcie Mnie, domie Jakuba, i wszyscy pozostali z domu Izraela! Nosiłem was od urodzenia, piastowałem od przyjścia na świat. (Iz 46:3 BT_4)
Iz:46:3 Ἀκούσατέ μου, οἶκος τοῦ Ιακωβ καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ Ισραηλ οἱ αἰρόμενοι ἐκ κοιλίας καὶ παιδευόμενοι ἐκ παιδίου·
Iz:46:3 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐκ κοιλία, -ας, ἡ καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐκ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Iz:46:3 By słyszeć Ja Dom Jacob I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Izrael By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecko
Iz:46:3 *)akou/sate/ mou, oi)=kos tou= *iakOb kai\ pa=n to\ kata/loipon tou= *israEl oi( ai)ro/menoi e)k koili/as kai\ paideuo/menoi e)k paidi/ou·
Iz:46:3 akusate mu, oikos tu iakOb kai pan to kataloipon tu israEl hoi airomenoi ek koilias kai paideuomenoi ek paidiu·
Iz:46:3 VA_AAD2P RP_GS N2_NSM RA_GSM N_GSM C A3_NSN RA_NSN A1B_NSN RA_GSM N_GSM RA_NPM V1_PPPNPM P N1A_GSF C V1_PPPNPM P N2N_GSN
Iz:46:3 to hear I house the Jacob and also, even, namely every all, each, every, the whole of the remaining the Israel the to lift/pick up take up, tote, raise out of (+gen) ἐξ before vowels belly and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, out of (+gen) ἐξ before vowels child
Iz:46:3 do-HEAR-you(pl)! me (gen) house (nom) the (gen) Jacob (indecl) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) the (nom) while being-LIFT/PICK-ed-UP (nom|voc) out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) and while being-CHASTENED-ed (nom|voc) out of (+gen) child (gen)
Iz:46:3 Iz_46:3_1 Iz_46:3_2 Iz_46:3_3 Iz_46:3_4 Iz_46:3_5 Iz_46:3_6 Iz_46:3_7 Iz_46:3_8 Iz_46:3_9 Iz_46:3_10 Iz_46:3_11 Iz_46:3_12 Iz_46:3_13 Iz_46:3_14 Iz_46:3_15 Iz_46:3_16 Iz_46:3_17 Iz_46:3_18 Iz_46:3_19
Iz:46:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:4 ἕως γήρους ἐγώ εἰμι, καὶ ἕως ἂν καταγηράσητε, ἐγώ εἰμι· ἐγὼ ἀνέχομαι ὑμῶν, ἐγὼ ἐποίησα καὶ ἐγὼ ἀνήσω, ἐγὼ ἀναλήμψομαι καὶ σώσω ὑμᾶς.
Iz:46:4 I am he; and until ye shall have grown old, I am he: I bear you, I have made, and I will relieve, I will take up and save you. (Isaiah 46:4 Brenton)
Iz:46:4 Aż do waszej starości Ja będę ten sam i aż do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja też podtrzymam was i ocalę». (Iz 46:4 BT_4)
Iz:46:4 ἕως γήρους ἐγώ εἰμι, καὶ ἕως ἂν καταγηράσητε, ἐγώ εἰμι· ἐγὼ ἀνέχομαι ὑμῶν, ἐγὼ ἐποίησα καὶ ἐγὼ ἀνήσω, ἐγὼ ἀναλήμψομαι καὶ σώσω ὑμᾶς.
Iz:46:4 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:46:4 Aż; świtaj Starość Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ja By iść; by być Ja By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Ty Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ja By pozwalać iść z Ja By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty
Iz:46:4 e(/Os gE/rous e)gO/ ei)mi, kai\ e(/Os a)/n katagEra/sEte, e)gO/ ei)mi· e)gO\ a)ne/CHomai u(mO=n, e)gO\ e)poi/Esa kai\ e)gO\ a)nE/sO, e)gO\ a)nalE/mPSomai kai\ sO/sO u(ma=s.
Iz:46:4 heOs gErus egO eimi, kai heOs an katagErasEte, egO eimi· egO aneCHomai hymOn, egO epoiEsa kai egO anEsO, egO analEmPSomai kai sOsO hymas.
Iz:46:4 P N3_GSN RP_NS V9_PAI1S C P x VA_AAS2P RP_NS V9_PAI1S RP_NS V1_PMI1S RP_GP RP_NS VAI_AAI1S C RP_NS VF_FAI1S RP_NS VF_FMI1S C VF_FAI1S RP_AP
Iz:46:4 until; dawn old age I to go; to be and also, even, namely until; dawn ever (if ever) ć I to go; to be I to be patient with indulge, tolerate, put up with you I to do/make and also, even, namely I to let go of I to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you
Iz:46:4 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) old age (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever   I (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) I-am-being-BE PATIENT WITH-ed you(pl) (gen) I (nom) I-DO/MAKE-ed and I (nom) I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF I (nom) I-will-be-TAKE UP-ed and I-will-SAVE, I-should-SAVE you(pl) (acc)
Iz:46:4 Iz_46:4_1 Iz_46:4_2 Iz_46:4_3 Iz_46:4_4 Iz_46:4_5 Iz_46:4_6 Iz_46:4_7 Iz_46:4_8 Iz_46:4_9 Iz_46:4_10 Iz_46:4_11 Iz_46:4_12 Iz_46:4_13 Iz_46:4_14 Iz_46:4_15 Iz_46:4_16 Iz_46:4_17 Iz_46:4_18 Iz_46:4_19 Iz_46:4_20 Iz_46:4_21 Iz_46:4_22 Iz_46:4_23
Iz:46:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:5 τίνι με ὡμοιώσατε; ἴδετε τεχνάσασθε, οἱ πλανώμενοι.
Iz:46:5 To whom have ye compared me? see, consider, ye that go astray. (Isaiah 46:5 Brenton)
Iz:46:5 Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim Mię zestawicie, jakoby z podobnym? (Iz 46:5 BT_4)
Iz:46:5 τίνι με ὡμοιώσατε; ἴδετε τεχνάσασθε, οἱ πλανώμενοι.
Iz:46:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
Iz:46:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By porównywać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę]
Iz:46:5 ti/ni me O(moiO/sate; i)/dete teCHna/sasTe, oi( planO/menoi.
Iz:46:5 tini me hOmoiOsate; idete teCHnasasTe, hoi planOmenoi.
Iz:46:5 RI_DSN RP_AS VAI_AAI2P VB_AAD2P VA_AMD2P RA_NPM V3_PMPNPM
Iz:46:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to liken to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the to wander/cause to stray [see planet]
Iz:46:5 who/what/why (dat) me (acc) you(pl)-LIKEN-ed do-SEE-you(pl)!   the (nom) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|voc)
Iz:46:5 Iz_46:5_1 Iz_46:5_2 Iz_46:5_3 Iz_46:5_4 Iz_46:5_5 Iz_46:5_6 Iz_46:5_7
Iz:46:5 x x x x x x x
Iz:46:6 οἱ συμβαλλόμενοι χρυσίον ἐκ μαρσιππίου καὶ ἀργύριον ἐν ζυγῷ στήσουσιν ἐν σταθμῷ καὶ μισθωσάμενοι χρυσοχόον ἐποίησαν χειροποίητα καὶ κύψαντες προσκυνοῦσιν αὐτοῖς.
Iz:46:6 They that furnish gold out of a purse, and silver by weight, will weigh it in a scale, and they hire a goldsmith and make idols, and bow down, and worship them. (Isaiah 46:6 Brenton)
Iz:46:6 Wyrzucają złoto z sakiewki i ważą srebro na wadze. Opłacają złotnika, żeby ulał bożka, którego potem czczą, padając nawet na twarz. (Iz 46:6 BT_4)
Iz:46:6 οἱ συμβαλλόμενοι χρυσίον ἐκ μαρσιππίου καὶ ἀργύριον ἐν ζυγῷ στήσουσιν ἐν σταθμῷ καὶ μισθωσάμενοι χρυσοχόον ἐποίησαν χειροποίητα καὶ κύψαντες προσκυνοῦσιν αὐτοῖς.
Iz:46:6 ὁ ἡ τό συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐκ   καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν   καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χειρο·ποίητος -όν καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:46:6 By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Kawałek złota Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By najmować By czynić/rób Robiony ręcznie I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Iz:46:6 oi( sumballo/menoi CHrusi/on e)k marsippi/ou kai\ a)rgu/rion e)n DZugO=| stE/sousin e)n staTmO=| kai\ misTOsa/menoi CHrusoCHo/on e)poi/Esan CHeiropoi/Eta kai\ ku/PSantes proskunou=sin au)toi=s.
Iz:46:6 hoi symballomenoi CHrysion ek marsippiu kai argyrion en DZygO stEsusin en staTmO kai misTOsamenoi CHrysoCHoon epoiEsan CHeiropoiEta kai kyPSantes proskynusin autois.
Iz:46:6 RA_NPM V1_PMPNPM N2N_ASN P N2N_GSN C N2N_ASN P N2_DSM VF_FAI3P P N2_DSM C VA_AMPNPM N2_ASM VAI_AAI3P A1B_APN C VA_AAPNPM V2_PAI3P RD_DPN
Iz:46:6 the to concur together contribute, cooperate, conduce to piece of gold out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to hire ć to do/make handmade and also, even, namely to stoop down to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Iz:46:6 the (nom) while being-CONCUR TOGETHER-ed (nom|voc) piece of gold (nom|acc|voc) out of (+gen)   and piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) yoke/scale (dat) they-will-CAUSE-TO-STand, going-to-CAUSE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat)   and upon being-HIRE-ed (nom|voc)   they-DO/MAKE-ed handmade ([Adj] nom|acc|voc) and upon STOOP DOWN-ing (nom|voc) they-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (dat) them/same (dat)
Iz:46:6 Iz_46:6_1 Iz_46:6_2 Iz_46:6_3 Iz_46:6_4 Iz_46:6_5 Iz_46:6_6 Iz_46:6_7 Iz_46:6_8 Iz_46:6_9 Iz_46:6_10 Iz_46:6_11 Iz_46:6_12 Iz_46:6_13 Iz_46:6_14 Iz_46:6_15 Iz_46:6_16 Iz_46:6_17 Iz_46:6_18 Iz_46:6_19 Iz_46:6_20 Iz_46:6_21
Iz:46:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:7 αἴρουσιν αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὤμων, καὶ πορεύονται· ἐὰν δὲ θῶσιν αὐτό, ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ μένει, οὐ μὴ κινηθῇ· καὶ ὃς ἂν βοήσῃ πρὸς αὐτόν, οὐ μὴ εἰσακούσῃ, ἀπὸ κακῶν οὐ μὴ σώσῃ αὐτόν.
Iz:46:7 They bear it upon the shoulder, and go; and if they put it upon its place, it remains, it cannot move: and whosoever shall cry to it, it cannot hear; it cannot save him from trouble. (Isaiah 46:7 Brenton)
Iz:46:7 Podnoszą go na barki, dźwigają, potem go umieszczają na podstawie. I stoi, z miejsca swego się nie ruszy. Wołają do niego, on nie odpowiada, nie wybawi nikogo z ucisku. (Iz 46:7 BT_4)
Iz:46:7 αἴρουσιν αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὤμων, καὶ πορεύονται· ἐὰν δὲ θῶσιν αὐτό, ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ μένει, οὐ μὴ κινηθῇ· καὶ ὃς ἂν βοήσῃ πρὸς αὐτόν, οὐ μὴ εἰσακούσῃ, ἀπὸ κακῶν οὐ μὴ σώσῃ αὐτόν.
Iz:46:7 αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) καί ὅς ἥ ὅ ἄν βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:46:7 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię I też, nawet, mianowicie By iść Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać w ruchu I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Iz:46:7 ai)/rousin au)to\ e)pi\ tO=n O)/mOn, kai\ poreu/ontai· e)a\n de\ TO=sin au)to/, e)pi\ tou= to/pou au)tou= me/nei, ou) mE\ kinETE=|· kai\ o(\s a)/n boE/sE| pro\s au)to/n, ou) mE\ ei)sakou/sE|, a)po\ kakO=n ou) mE\ sO/sE| au)to/n.
Iz:46:7 airusin auto epi tOn OmOn, kai poreuontai· ean de TOsin auto, epi tu topu autu menei, u mE kinETE· kai hos an boEsE pros auton, u mE eisakusE, apo kakOn u mE sOsE auton.
Iz:46:7 V1_PAI3P RD_ASN P RA_GPM N2_GPM C V1_PMI3P C x VE_AAS3P RD_ASN P RA_GSM N2_GSM RD_GSN V1_PAI3S D D VC_APS3S C RR_NSM x VA_AAS3S P RD_ASM D D VA_AAS3S P A1_GPM D D VA_AAS3S RD_ASM
Iz:46:7 to lift/pick up take up, tote, raise; to choose he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder and also, even, namely to go if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place he/she/it/same to remain (dwell) οὐχ before rough breathing not to set in motion and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to bellow toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to heard (being heard, listen into, hearken) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Iz:46:7 they-are-LIFT/PICK-ing-UP, while LIFT/PICK-ing-UP (dat); they-are-CHOOSE-ing, while CHOOSE-ing (dat) it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) shoulders (gen) and they-are-being-GO-ed if-ever Yet they-should-PLACE it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) not not he/she/it-should-be-SET-ed-IN-MOTION and who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-BELLOW-ed, he/she/it-should-BELLOW, you(sg)-should-be-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) not not you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) not not you(sg)-will-be-SAVE-ed, he/she/it-should-SAVE, you(sg)-should-be-SAVE-ed him/it/same (acc)
Iz:46:7 Iz_46:7_1 Iz_46:7_2 Iz_46:7_3 Iz_46:7_4 Iz_46:7_5 Iz_46:7_6 Iz_46:7_7 Iz_46:7_8 Iz_46:7_9 Iz_46:7_10 Iz_46:7_11 Iz_46:7_12 Iz_46:7_13 Iz_46:7_14 Iz_46:7_15 Iz_46:7_16 Iz_46:7_17 Iz_46:7_18 Iz_46:7_19 Iz_46:7_20 Iz_46:7_21 Iz_46:7_22 Iz_46:7_23 Iz_46:7_24 Iz_46:7_25 Iz_46:7_26 Iz_46:7_27 Iz_46:7_28 Iz_46:7_29 Iz_46:7_30 Iz_46:7_31 Iz_46:7_32 Iz_46:7_33 Iz_46:7_34
Iz:46:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:8 μνήσθητε ταῦτα καὶ στενάξατε, μετανοήσατε, οἱ πεπλανημένοι, ἐπιστρέψατε τῇ καρδίᾳ.
Iz:46:8 Remember ye these things, and groan: repent, ye that have gone astray, return in your heart; (Isaiah 46:8 Brenton)
Iz:46:8 Pamiętajcie o tym i okryjcie się wstydem! Grzesznicy, nawróćcie się sercem! (Iz 46:8 BT_4)
Iz:46:8 μνήσθητε ταῦτα καὶ στενάξατε, μετανοήσατε, οἱ πεπλανημένοι, ἐπιστρέψατε τῇ καρδίᾳ.
Iz:46:8 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Iz:46:8 By pamiętać/stawaj się uważającym z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By odwracać się dookoła Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Iz:46:8 mnE/sTEte tau=ta kai\ stena/Xate, metanoE/sate, oi( peplanEme/noi, e)pistre/PSate tE=| kardi/a|.
Iz:46:8 mnEsTEte tauta kai stenaXate, metanoEsate, hoi peplanEmenoi, epistrePSate tE kardia.
Iz:46:8 VC_APD2P RD_APN C VA_AAD2P VA_AAD2P RA_NPM VX_XMPNPM VA_AAD2P RA_DSF N1A_DSF
Iz:46:8 to remember/become mindful of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to sigh/groan to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. the to wander/cause to stray [see planet] to turn around the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Iz:46:8 be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF these (nom|acc) and do-SIGH/GROAN-you(pl)! do-REPENT-you(pl)! the (nom) having-been-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|voc) do-TURN-you(pl)-AROUND! the (dat) heart (dat)
Iz:46:8 Iz_46:8_1 Iz_46:8_2 Iz_46:8_3 Iz_46:8_4 Iz_46:8_5 Iz_46:8_6 Iz_46:8_7 Iz_46:8_8 Iz_46:8_9 Iz_46:8_10
Iz:46:8 x x x x x x x x x x
Iz:46:9 καὶ μνήσθητε τὰ πρότερα ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ
Iz:46:9 and remember the former things that were of old: for I am God, and there is none other beside me, (Isaiah 46:9 Brenton)
Iz:46:9 Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. (Iz 46:9 BT_4)
Iz:46:9 καὶ μνήσθητε τὰ πρότερα ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐγώ εἰμι θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ
Iz:46:9 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι πλήν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Iz:46:9 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Wcześniej Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Z wyjątkiem Ja; mój/mój
Iz:46:9 kai\ mnE/sTEte ta\ pro/tera a)po\ tou= ai)O=nos, o(/ti e)gO/ ei)mi o( Teo/s, kai\ ou)k e)/stin e)/ti plE\n e)mou=
Iz:46:9 kai mnEsTEte ta protera apo tu aiOnos, hoti egO eimi ho Teos, kai uk estin eti plEn emu
Iz:46:9 C VA_APD2P RA_APN A1A_APN P RA_GSM N3W_GSM C RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM C D V9_PAI3S D P RP_GS
Iz:46:9 and also, even, namely to remember/become mindful of the earlier from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that I to go; to be the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still except I; my/mine
Iz:46:9 and be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom|acc) earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) away from (+gen) the (gen) eon (gen) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) and not he/she/it-is yet/still except me (gen); my/mine (gen)
Iz:46:9 Iz_46:9_1 Iz_46:9_2 Iz_46:9_3 Iz_46:9_4 Iz_46:9_5 Iz_46:9_6 Iz_46:9_7 Iz_46:9_8 Iz_46:9_9 Iz_46:9_10 Iz_46:9_11 Iz_46:9_12 Iz_46:9_13 Iz_46:9_14 Iz_46:9_15 Iz_46:9_16 Iz_46:9_17 Iz_46:9_18
Iz:46:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:10 ἀναγγέλλων πρότερον τὰ ἔσχατα πρὶν αὐτὰ γενέσθαι, καὶ ἅμα συνετελέσθη· καὶ εἶπα Πᾶσά μου ἡ βουλὴ στήσεται, καὶ πάντα, ὅσα βεβούλευμαι, ποιήσω·
Iz:46:10 telling beforehand the latter events before they come to pass, and they are accomplished together: and I said, all my counsel shall stand, and I will do all things that I have planned: (Isaiah 46:10 Brenton)
Iz:46:10 Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. (Iz 46:10 BT_4)
Iz:46:10 ἀναγγέλλων πρότερον τὰ ἔσχατα πρὶν αὐτὰ γενέσθαι, καὶ ἅμα συνετελέσθη· καὶ εἶπα Πᾶσά μου βουλὴ στήσεται, καὶ πάντα, ὅσα βεβούλευμαι, ποιήσω·
Iz:46:10 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον πρίν αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἅμα συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:46:10 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Wcześniej Ostatni Wcześniejszy On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie By uzupełniać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja Planu/zamiar By powodować stać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? By czynić/rób
Iz:46:10 a)nagge/llOn pro/teron ta\ e)/sCHata pri\n au)ta\ gene/sTai, kai\ a(/ma sunetele/sTE· kai\ ei)=pa *pa=sa/ mou E( boulE\ stE/setai, kai\ pa/nta, o(/sa bebou/leumai, poiE/sO·
Iz:46:10 anangellOn proteron ta esCHata prin auta genesTai, kai hama synetelesTE· kai eipa pasa mu hE bulE stEsetai, kai panta, hosa bebuleumai, poiEsO·
Iz:46:10 V1_PAPNSM D RA_APN A1_APN D RD_APN VB_AMN C D VSI_API3S C VAI_AAI1S A3_NSF RP_GS RA_NSF N1_NSF VF_FMI3S C A3_APN A1_APN VM_XMI1S VF_FAI1S
Iz:46:10 to proclaim proclaim, report earlier the last prior he/she/it/same to become become, happen and also, even, namely at the same time to complete and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of I the plan/intention to cause to stand and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? to do/make
Iz:46:10 while PROCLAIM-ing (nom) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) prior they/them/same (nom|acc) to-be-BECOME-ed and at the same time he/she/it-was-COMPLETE-ed and I-SAY/TELL-ed every (nom|voc) me (gen) the (nom) plan/intention (nom|voc) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-have-been-???-ed I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
Iz:46:10 Iz_46:10_1 Iz_46:10_2 Iz_46:10_3 Iz_46:10_4 Iz_46:10_5 Iz_46:10_6 Iz_46:10_7 Iz_46:10_8 Iz_46:10_9 Iz_46:10_10 Iz_46:10_11 Iz_46:10_12 Iz_46:10_13 Iz_46:10_14 Iz_46:10_15 Iz_46:10_16 Iz_46:10_17 Iz_46:10_18 Iz_46:10_19 Iz_46:10_20 Iz_46:10_21 Iz_46:10_22
Iz:46:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:11 καλῶν ἀπ’ ἀνατολῶν πετεινὸν καὶ ἀπὸ γῆς πόρρωθεν περὶ ὧν βεβούλευμαι, ἐλάλησα καὶ ἤγαγον, ἔκτισα καὶ ἐποίησα, ἤγαγον αὐτὸν καὶ εὐόδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Iz:46:11 calling a bird from the east, and from a land afar off, for the things which I have planned: I have spoken, and brought him; I have created and made him; I have brought him, and prospered his way. (Isaiah 46:11 Brenton)
Iz:46:11 Przyzywam ze Wschodu drapieżcę, człowieka upatrzonego z dalekiej krainy. Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana. (Iz 46:11 BT_4)
Iz:46:11 καλῶν ἀπ’ ἀνατολῶν πετεινὸν καὶ ἀπὸ γῆς πόρρωθεν περὶ ὧν βεβούλευμαι, ἐλάλησα καὶ ἤγαγον, ἔκτισα καὶ ἐποίησα, ἤγαγον αὐτὸν καὶ εὐόδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Iz:46:11 καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ πετεινόν, -οῦ, τό καί ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόρρω·θεν περί ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:46:11 W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Ptak I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który Do ??? By mówić I też, nawet, mianowicie By prowadzić By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Iz:46:11 kalO=n a)p’ a)natolO=n peteino\n kai\ a)po\ gE=s po/rrOTen peri\ O(=n bebou/leumai, e)la/lEsa kai\ E)/gagon, e)/ktisa kai\ e)poi/Esa, E)/gagon au)to\n kai\ eu)o/dOsa tE\n o(do\n au)tou=.
Iz:46:11 kalOn ap’ anatolOn peteinon kai apo gEs porrOTen peri hOn bebuleumai, elalEsa kai Egagon, ektisa kai epoiEsa, Egagon auton kai euodOsa tEn hodon autu.
Iz:46:11 V2_PAPNSM P N1_GPF N2N_ASN C P N1_GSF D P RR_GPM VM_XMI1S VAI_AAI1S C VBI_AAI1S VAI_AAI1S C VAI_AAI1S VBI_AAI1S RD_ASM C VA_AAI1S RA_ASF N2_ASF RD_GSM
Iz:46:11 right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh bird and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land ??? about (+acc,+gen) who/whom/which to ??? to speak and also, even, namely to lead to create I create, form, shape, make, always of God. and also, even, namely to do/make to lead he/she/it/same and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road he/she/it/same
Iz:46:11 right ([Adj] gen); while CALL-ing (nom) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) bird (nom|acc|voc) and away from (+gen) earth/land (gen) ??? about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) I-have-been-???-ed I-SPEAK-ed and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed I-CREATE-ed and I-DO/MAKE-ed I-LEAD-ed, they-LEAD-ed him/it/same (acc) and I-PROSPER-ed the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen)
Iz:46:11 Iz_46:11_1 Iz_46:11_2 Iz_46:11_3 Iz_46:11_4 Iz_46:11_5 Iz_46:11_6 Iz_46:11_7 Iz_46:11_8 Iz_46:11_9 Iz_46:11_10 Iz_46:11_11 Iz_46:11_12 Iz_46:11_13 Iz_46:11_14 Iz_46:11_15 Iz_46:11_16 Iz_46:11_17 Iz_46:11_18 Iz_46:11_19 Iz_46:11_20 Iz_46:11_21 Iz_46:11_22 Iz_46:11_23 Iz_46:11_24
Iz:46:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:46:12 ἀκούσατέ μου, οἱ ἀπολωλεκότες τὴν καρδίαν οἱ μακρὰν ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης.
Iz:46:12 Hearken to me, ye senseless ones, that are far from righteousness: (Isaiah 46:12 Brenton)
Iz:46:12 Słuchajcie Mnie, wy, którzy tracicie odwagę, którym daleko do sprawiedliwości. (Iz 46:12 BT_4)
Iz:46:12 ἀκούσατέ μου, οἱ ἀπολωλεκότες τὴν καρδίαν οἱ μακρὰν ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης.
Iz:46:12 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:46:12 By słyszeć Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:46:12 a)kou/sate/ mou, oi( a)polOleko/tes tE\n kardi/an oi( makra\n a)po\ tE=s dikaiosu/nEs.
Iz:46:12 akusate mu, hoi apolOlekotes tEn kardian hoi makran apo tEs dikaiosynEs.
Iz:46:12 VA_AAD2P RP_GS RA_NPM VX_XAPNPN RA_ASF N1A_ASF RA_NPM D P RA_GSF N1_GSF
Iz:46:12 to hear I the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:46:12 do-HEAR-you(pl)! me (gen) the (nom)   the (acc) heart (acc) the (nom) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) righteousness (gen)
Iz:46:12 Iz_46:12_1 Iz_46:12_2 Iz_46:12_3 Iz_46:12_4 Iz_46:12_5 Iz_46:12_6 Iz_46:12_7 Iz_46:12_8 Iz_46:12_9 Iz_46:12_10 Iz_46:12_11
Iz:46:12 x x x x x x x x x x x
Iz:46:13 ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην μου καὶ τὴν σωτηρίαν τὴν παρ’ ἐμοῦ οὐ βραδυνῶ· δέδωκα ἐν Σιων σωτηρίαν τῷ Ισραηλ εἰς δόξασμα.
Iz:46:13 I have brought near my righteousness, and I will not be slow with the salvation that is from me: I have given salvation in Sion to Israel for glory. (Isaiah 46:13 Brenton)
Iz:46:13 Zbliżyłem moją sprawiedliwość: już jest niedaleko, nie opóźni się moje zbawienie. Złożę w Syjonie zbawienie dla Izraela, mojej ozdoby. (Iz 46:13 BT_4)
Iz:46:13 ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην μου καὶ τὴν σωτηρίαν τὴν παρ’ ἐμοῦ οὐ βραδυνῶ· δέδωκα ἐν Σιων σωτηρίαν τῷ Ισραηλ εἰς δόξασμα.
Iz:46:13 ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βραδύνω (βραδυν-, -, βραδυν·[σ]-, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν Σιών, ἡ σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]  
Iz:46:13 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym Do ??? By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Zbawienia/wyzwolenie Izrael Do (+przyspieszenie)
Iz:46:13 E)/ggisa tE\n dikaiosu/nEn mou kai\ tE\n sOtEri/an tE\n par’ e)mou= ou) bradunO=· de/dOka e)n *siOn sOtEri/an tO=| *israEl ei)s do/Xasma.
Iz:46:13 Engisa tEn dikaiosynEn mu kai tEn sOtErian tEn par’ emu u bradynO· dedOka en siOn sOtErian tO israEl eis doXasma.
Iz:46:13 VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P RP_GS D VF2_FAI1S VX_XAI1S P N_DSF N1A_ASF RA_DSM N_DSM P N3M_ASN
Iz:46:13 to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I and also, even, namely the salvation/deliverance the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine οὐχ before rough breathing to ??? to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion salvation/deliverance the Israel into (+acc) ć
Iz:46:13 I-NEAR-ed the (acc) righteousness (acc) me (gen) and the (acc) salvation/deliverance (acc) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) not I-am-???-ing, I-should-be-???-ing, I-should-??? I-have-GIVE-ed in/among/by (+dat) Zion (indecl) salvation/deliverance (acc) the (dat) Israel (indecl) into (+acc)  
Iz:46:13 Iz_46:13_1 Iz_46:13_2 Iz_46:13_3 Iz_46:13_4 Iz_46:13_5 Iz_46:13_6 Iz_46:13_7 Iz_46:13_8 Iz_46:13_9 Iz_46:13_10 Iz_46:13_11 Iz_46:13_12 Iz_46:13_13 Iz_46:13_14 Iz_46:13_15 Iz_46:13_16 Iz_46:13_17 Iz_46:13_18 Iz_46:13_19 Iz_46:13_20
Iz:46:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x