Iz:47:1 Κατάβηθι κάθισον ἐπὶ τὴν γῆν, παρθένος θυγάτηρ Βαβυλῶνος, εἴσελθε εἰς τὸ σκότος, θυγάτηρ Χαλδαίων, ὅτι οὐκέτι προστεθήσῃ κληθῆναι ἁπαλὴ καὶ τρυφερά.
Iz:47:1 Come down, sit on the ground, O virgin daughter of Babylon: sit on the ground, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and luxurious. (Isaiah 47:1 Brenton)
Iz:47:1 Zstąp i usiądź w prochu, Dziewico, Córo Babilońska! Usiądź na ziemi, zrzucona z tronu, Córo Chaldejska! Bo przestaną cię nazywać rozpieszczoną i rozkoszną. (Iz 47:1 BT_4)
Iz:47:1 Κατάβηθι κάθισον ἐπὶ τὴν γῆν, παρθένος θυγάτηρ Βαβυλῶνος, εἴσελθε εἰς τὸ σκότος, θυγάτηρ Χαλδαίων, ὅτι οὐκέτι προστεθήσῃ κληθῆναι ἁπαλὴ καὶ τρυφερά.
Iz:47:1 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ παρθένος, -ου, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὅτι οὐκέτι (οὐκ ἔτι) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἁπαλός -ή -όν καί  
Iz:47:1 By schodzić By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Dziewiczy Córka Babilon By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność Córka Chaldejski Ponieważ/tamto Już nie By dodawać do By nazywać rozmowę Przedkładaj I też, nawet, mianowicie
Iz:47:1 *kata/bETi ka/Tison e)pi\ tE\n gE=n, parTe/nos Tuga/tEr *babulO=nos, ei)/selTe ei)s to\ sko/tos, Tuga/tEr *CHaldai/On, o(/ti ou)ke/ti prosteTE/sE| klETE=nai a(palE\ kai\ trufera/.
Iz:47:1 katabETi kaTison epi tEn gEn, parTenos TygatEr babylOnos, eiselTe eis to skotos, TygatEr CHaldaiOn, hoti uketi prosteTEsE klETEnai hapalE kai tryfera.
Iz:47:1 VC_APD2S VA_AAD2S P RA_ASF N1_ASF N2_NSF N3_NSF N3W_GSF VB_AAD2S P RA_ASN N3E_ASN N3_NSF N2_GPM C D VC_FPI2S VC_APN A1_NSF C A1A_NSF
Iz:47:1 to go down to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land virgin daughter Babylon to enter into (+acc) the darkness gloom, darkness daughter Chaldean because/that no longer to add to to call call tender and also, even, namely ć
Iz:47:1 do-GO DOWN-you(sg)! do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) virgin (nom) daughter (nom) Babylon (gen) do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) daughter (nom) Chaldeans (gen) because/that no longer you(sg)-will-be-ADD-ed-TO to-be-CALL-ed tender ([Adj] nom|voc) and  
Iz:47:1 Iz_47:1_1 Iz_47:1_2 Iz_47:1_3 Iz_47:1_4 Iz_47:1_5 Iz_47:1_6 Iz_47:1_7 Iz_47:1_8 Iz_47:1_9 Iz_47:1_10 Iz_47:1_11 Iz_47:1_12 Iz_47:1_13 Iz_47:1_14 Iz_47:1_15 Iz_47:1_16 Iz_47:1_17 Iz_47:1_18 Iz_47:1_19 Iz_47:1_20 Iz_47:1_21
Iz:47:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:2 λαβὲ μύλον, ἄλεσον ἄλευρον, ἀποκάλυψαι τὸ κατακάλυμμά σου, ἀνακάλυψαι τὰς πολιάς, ἀνάσυραι τὰς κνήμας, διάβηθι ποταμούς·
Iz:47:2 Take a millstone, grind meal: remove thy veil, uncover thy white hairs, make bare the leg, pass through the rivers. (Isaiah 47:2 Brenton)
Iz:47:2 Uchwyć żarna i miel zboże na mąkę, zdejm twoją zasłonę, podkasz suknię, odkryj nogi, brnij przez strumienie! (Iz 47:2 BT_4)
Iz:47:2 λαβὲ μύλον, ἄλεσον ἄλευρον, ἀποκάλυψαι τὸ κατακάλυμμά σου, ἀνακάλυψαι τὰς πολιάς, ἀνάσυραι τὰς κνήμας, διάβηθι ποταμούς·
Iz:47:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μύλος, -ου, ὁ v.l. μυλών, -ῶνος, ὁ   ἄλευρον, -ου, τό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἀνα·σύρω [LXX] (-, -, ανα+συρ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ποταμός, -οῦ, ὁ
Iz:47:2 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Młyn   Pszenicy mąka  By odkrywać się/objawiaj Ty; twój/twój(sg) By odkrywać Do ??? By przechodzić Rzeka
Iz:47:2 labe\ mu/lon, a)/leson a)/leuron, a)poka/luPSai to\ kataka/lumma/ sou, a)naka/luPSai ta\s polia/s, a)na/surai ta\s knE/mas, dia/bETi potamou/s·
Iz:47:2 labe mylon, aleson aleuron, apokalyPSai to katakalymma su, anakalyPSai tas polias, anasyrai tas knEmas, diabETi potamus·
Iz:47:2 VB_AAD2S N2_ASM VA_AAD2S N2N_ASN VA_AMD2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS VA_AAD2S RA_APF N1A_APF VA_AAD2S RA_APF N1_APF VC_APD2S N2_APM
Iz:47:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand mill   wheat flour  to uncover/reveal the ć you; your/yours(sg) to discover the ć to ??? the ć to cross over river
Iz:47:2 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! mill (acc)   wheat flour (nom|acc|voc) to-UNCOVER/REVEAL, be-you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed!, he/she/it-happens-to-UNCOVER/REVEAL (opt) the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-TO DISCOVER, be-you(sg)-TO DISCOVER-ed!, he/she/it-happens-to-TO DISCOVER (opt) the (acc)   to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc)   do-CROSS-you(sg)-OVER! rivers (acc)
Iz:47:2 Iz_47:2_1 Iz_47:2_2 Iz_47:2_3 Iz_47:2_4 Iz_47:2_5 Iz_47:2_6 Iz_47:2_7 Iz_47:2_8 Iz_47:2_9 Iz_47:2_10 Iz_47:2_11 Iz_47:2_12 Iz_47:2_13 Iz_47:2_14 Iz_47:2_15 Iz_47:2_16
Iz:47:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:3 ἀνακαλυφθήσεται ἡ αἰσχύνη σου, φανήσονται οἱ ὀνειδισμοί σου· τὸ δίκαιον ἐκ σοῦ λήμψομαι, οὐκέτι μὴ παραδῶ ἀνθρώποις.
Iz:47:3 Thy shame shall be uncovered, thy reproaches shall be brought to light: I will exact of thee due vengeance, I will no longer deliver thee to men. (Isaiah 47:3 Brenton)
Iz:47:3 Nagość twoją odsłoń, niech widzą twą hańbę! Wezmę pomstę, nie oszczędzę nikogo. - (Iz 47:3 BT_4)
Iz:47:3 ἀνακαλυφθήσεται αἰσχύνη σου, φανήσονται οἱ ὀνειδισμοί σου· τὸ δίκαιον ἐκ σοῦ λήμψομαι, οὐκέτι μὴ παραδῶ ἀνθρώποις.
Iz:47:3 ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Iz:47:3 By odkrywać ??? Ty; twój/twój(sg) By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Obrażaj  Ty; twój/twój(sg) Właśnie prawy, właśnie  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Już nie Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ludzki
Iz:47:3 a)nakalufTE/setai E( ai)sCHu/nE sou, fanE/sontai oi( o)neidismoi/ sou· to\ di/kaion e)k sou= lE/mPSomai, ou)ke/ti mE\ paradO= a)nTrO/pois.
Iz:47:3 anakalyfTEsetai hE aisCHynE su, fanEsontai hoi oneidismoi su· to dikaion ek su lEmPSomai, uketi mE paradO anTrOpois.
Iz:47:3 VV_FPI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VD_FPI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASN A1A_ASN P RP_GS VF_FMI1S D D VO_AAS1S N2_DPM
Iz:47:3 to discover the ??? you; your/yours(sg) to appear look, shew, peer, seem, show the insult  you; your/yours(sg) the just righteous, just  out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand no longer not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine human
Iz:47:3 he/she/it-will-be-TO DISCOVER-ed the (nom) ??? (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-APPEAR-ed the (nom) insults (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed no longer not I-should-Hand OVER humans (dat)
Iz:47:3 Iz_47:3_1 Iz_47:3_2 Iz_47:3_3 Iz_47:3_4 Iz_47:3_5 Iz_47:3_6 Iz_47:3_7 Iz_47:3_8 Iz_47:3_9 Iz_47:3_10 Iz_47:3_11 Iz_47:3_12 Iz_47:3_13 Iz_47:3_14 Iz_47:3_15 Iz_47:3_16 Iz_47:3_17
Iz:47:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:4 εἶπεν ὁ ῥυσάμενός σε κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ ἅγιος Ισραηλ
Iz:47:4 Thy deliverer is the Lord of hosts, the Holy One of Israel is his name. (Isaiah 47:4 Brenton)
Iz:47:4 Mówi nasz Odkupiciel, na imię Mu Pan Zastępów, Święty Izraela. - (Iz 47:4 BT_4)
Iz:47:4 εἶπεν ῥυσάμενός σε κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ ἅγιος Ισραηλ
Iz:47:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ
Iz:47:4 By mówić/opowiadaj By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael
Iz:47:4 ei)=pen o( r(usa/meno/s se ku/rios sabaOT o)/noma au)tO=| a(/gios *israEl
Iz:47:4 eipen ho rysamenos se kyrios sabaOT onoma autO hagios israEl
Iz:47:4 VBI_AAI3S RA_NSM V1_PMPNSM RP_AS N2_NSM N_G N3M_NSN RD_DSM A1A_NSM N_GSM
Iz:47:4 to say/tell the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth name with regard to he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel
Iz:47:4 he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) holy ([Adj] nom) Israel (indecl)
Iz:47:4 Iz_47:4_1 Iz_47:4_2 Iz_47:4_3 Iz_47:4_4 Iz_47:4_5 Iz_47:4_6 Iz_47:4_7 Iz_47:4_8 Iz_47:4_9 Iz_47:4_10
Iz:47:4 x x x x x x x x x x
Iz:47:5 Κάθισον κατανενυγμένη, εἴσελθε εἰς τὸ σκότος, θυγάτηρ Χαλδαίων, οὐκέτι μὴ κληθῇς ἰσχὺς βασιλείας.
Iz:47:5 Sit thou down pierced with woe, go into darkness, O daughter of the Chaldeans: thou shalt no more be called the strength of a kingdom. (Isaiah 47:5 Brenton)
Iz:47:5 Usiądź w milczeniu i wejdź w ciemności, Córo Chaldejska! Bo nie nazwą ciebie ponownie władczynią królestw. (Iz 47:5 BT_4)
Iz:47:5 Κάθισον κατανενυγμένη, εἴσελθε εἰς τὸ σκότος, θυγάτηρ Χαλδαίων, οὐκέτι μὴ κληθῇς ἰσχὺς βασιλείας.
Iz:47:5 καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Χαλδαῖος, -ου, ὁ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ
Iz:47:5 By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Do ??? By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność Córka Chaldejski Już nie Nie By nazywać rozmowę Siła Królestwo
Iz:47:5 *ka/Tison katanenugme/nE, ei)/selTe ei)s to\ sko/tos, Tuga/tEr *CHaldai/On, ou)ke/ti mE\ klETE=|s i)sCHu\s basilei/as.
Iz:47:5 kaTison katanenygmenE, eiselTe eis to skotos, TygatEr CHaldaiOn, uketi mE klETEs isCHys basileias.
Iz:47:5 VA_AAD2S VM_XPPNSF VB_AAD2S P RA_ASN N3E_ASN N3_NSF N2_GPM D D VC_APS2S N3_NSF N1A_GSF
Iz:47:5 to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge to ??? to enter into (+acc) the darkness gloom, darkness daughter Chaldean no longer not to call call strength kingdom
Iz:47:5 do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) having-been-???-ed (nom|voc) do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) daughter (nom) Chaldeans (gen) no longer not you(sg)-should-be-CALL-ed strength (nom) kingdom (gen), kingdoms (acc)
Iz:47:5 Iz_47:5_1 Iz_47:5_2 Iz_47:5_3 Iz_47:5_4 Iz_47:5_5 Iz_47:5_6 Iz_47:5_7 Iz_47:5_8 Iz_47:5_9 Iz_47:5_10 Iz_47:5_11 Iz_47:5_12 Iz_47:5_13
Iz:47:5 x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:6 παρωξύνθην ἐπὶ τῷ λαῷ μου, ἐμίανας τὴν κληρονομίαν μου· ἐγὼ ἔδωκα εἰς τὴν χεῖρά σου, σὺ δὲ οὐκ ἔδωκας αὐτοῖς ἔλεος, τοῦ πρεσβυτέρου ἐβάρυνας τὸν ζυγὸν σφόδρα.
Iz:47:6 I have been provoked with my people; thou hast defiled mine inheritance: I gave them into thy hand, but thou didst not extend mercy to them: thou madest the yoke of the aged man very heavy, (Isaiah 47:6 Brenton)
Iz:47:6 Rozgniewałem się na mój naród, sponiewierałem moje dziedzictwo. Wydałem je w twoje ręce, ty nie miałaś dla niego litości. Sprawiłaś, że starcom twe jarzmo zaciążyło ogromnie. (Iz 47:6 BT_4)
Iz:47:6 παρωξύνθην ἐπὶ τῷ λαῷ μου, ἐμίανας τὴν κληρονομίαν μου· ἐγὼ ἔδωκα εἰς τὴν χεῖρά σου, σὺ δὲ οὐκ ἔδωκας αὐτοῖς ἔλεος, τοῦ πρεσβυτέρου ἐβάρυνας τὸν ζυγὸν σφόδρα.
Iz:47:6 παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ σφόδρα
Iz:47:6 By prowokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja By zanieczyszczać Dziedzictwo Ja Ja By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) Ty zaś ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo Litość Starszy By obciążać Jarzma/skala Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Iz:47:6 parOXu/nTEn e)pi\ tO=| laO=| mou, e)mi/anas tE\n klEronomi/an mou· e)gO\ e)/dOka ei)s tE\n CHei=ra/ sou, su\ de\ ou)k e)/dOkas au)toi=s e)/leos, tou= presbute/rou e)ba/runas to\n DZugo\n sfo/dra.
Iz:47:6 parOXynTEn epi tO laO mu, emianas tEn klEronomian mu· egO edOka eis tEn CHeira su, sy de uk edOkas autois eleos, tu presbyteru ebarynas ton DZygon sfodra.
Iz:47:6 VCI_API1S P RA_DSM N2_DSM RP_GS VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS RP_NS VAI_AAI1S P RA_ASF N3_ASF RP_GS RP_NS x D VAI_AAI2S RD_DPM N3E_ASN RA_GSM N2_GSM VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM D
Iz:47:6 to provoke upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I to pollute the inheritance I I to give into (+acc) the hand you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same mercy the elder to weigh down the yoke/scale vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Iz:47:6 I-was-PROVOKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) people (dat) me (gen) you(sg)-POLLUTE-ed the (acc) inheritance (acc) me (gen) I (nom) I-GIVE-ed into (+acc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) Yet not you(sg)-GIVE-ed them/same (dat) mercy (nom, nom|acc|voc) the (gen) elder ([Adj] gen) you(sg)-WEIGH-ed-DOWN the (acc) yoke/scale (acc) vehement,
Iz:47:6 Iz_47:6_1 Iz_47:6_2 Iz_47:6_3 Iz_47:6_4 Iz_47:6_5 Iz_47:6_6 Iz_47:6_7 Iz_47:6_8 Iz_47:6_9 Iz_47:6_10 Iz_47:6_11 Iz_47:6_12 Iz_47:6_13 Iz_47:6_14 Iz_47:6_15 Iz_47:6_16 Iz_47:6_17 Iz_47:6_18 Iz_47:6_19 Iz_47:6_20 Iz_47:6_21 Iz_47:6_22 Iz_47:6_23 Iz_47:6_24 Iz_47:6_25 Iz_47:6_26 Iz_47:6_27
Iz:47:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:7 καὶ εἶπας Εἰς τὸν αἰῶνα ἔσομαι ἄρχουσα· οὐκ ἐνόησας ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ σου οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ ἔσχατα.
Iz:47:7 and saidst, I shall be a princess for ever: thou didst not perceive these things in thine heart, nor didst thou remember the latter end. (Isaiah 47:7 Brenton)
Iz:47:7 Mówiłaś: "To już na wieki będę zawsze władczynią". Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie rozpamiętywałaś ich końca. (Iz 47:7 BT_4)
Iz:47:7 καὶ εἶπας Εἰς τὸν αἰῶνα ἔσομαι ἄρχουσα· οὐκ ἐνόησας ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ σου οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ ἔσχατα.
Iz:47:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον
Iz:47:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By być By zaczynać się ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać wiedz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pamiętać/stawaj się uważającym z Ostatni
Iz:47:7 kai\ ei)=pas *ei)s to\n ai)O=na e)/somai a)/rCHousa· ou)k e)no/Esas tau=ta e)n tE=| kardi/a| sou ou)de\ e)mnE/sTEs ta\ e)/sCHata.
Iz:47:7 kai eipas eis ton aiOna esomai arCHusa· uk enoEsas tauta en tE kardia su ude emnEsTEs ta esCHata.
Iz:47:7 C VAI_AAI2S P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI1S V1_PAPNSF D VAI_AAI2S RD_APN P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C VSI_API2S RA_APN A1_APN
Iz:47:7 and also, even, namely to say/tell into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to be to begin οὐχ before rough breathing to discern know this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to remember/become mindful of the last
Iz:47:7 and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) I-will-be while BEGIN-ing (nom|voc) not you(sg)-DISCERN-ed these (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor you(sg)-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom|acc) last (nom|acc|voc)
Iz:47:7 Iz_47:7_1 Iz_47:7_2 Iz_47:7_3 Iz_47:7_4 Iz_47:7_5 Iz_47:7_6 Iz_47:7_7 Iz_47:7_8 Iz_47:7_9 Iz_47:7_10 Iz_47:7_11 Iz_47:7_12 Iz_47:7_13 Iz_47:7_14 Iz_47:7_15 Iz_47:7_16 Iz_47:7_17 Iz_47:7_18
Iz:47:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:8 νῦν δὲ ἄκουσον ταῦτα, ἡ τρυφερὰ ἡ καθημένη πεποιθυῖα ἡ λέγουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα· οὐ καθιῶ χήρα οὐδὲ γνώσομαι ὀρφανείαν.
Iz:47:8 But now hear these words, thou luxurious one, who art the one that sits at ease, that is secure, that says in her heart, I am, and there is not another; I shall not sit a widow, neither shall I know bereavement. (Isaiah 47:8 Brenton)
Iz:47:8 A teraz posłuchaj tego, Wykwintna, siedząca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim: "Tylko ja i nikt inny! Nie zostanę wdową i nie zaznam sieroctwa". (Iz 47:8 BT_4)
Iz:47:8 νῦν δὲ ἄκουσον ταῦτα, τρυφερὰ καθημένη πεποιθυῖα λέγουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα· οὐ καθιῶ χήρα οὐδὲ γνώσομαι ὀρφανείαν.
Iz:47:8 νῦν δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) χήρα, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)  
Iz:47:8 Teraz zaś By słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By siedzieć By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Inny ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Wdowa ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Iz:47:8 nu=n de\ a)/kouson tau=ta, E( trufera\ E( kaTEme/nE pepoiTui=a E( le/gousa e)n tE=| kardi/a| au)tE=s *)egO/ ei)mi, kai\ ou)k e)/stin e(te/ra· ou) kaTiO= CHE/ra ou)de\ gnO/somai o)rfanei/an.
Iz:47:8 nyn de akuson tauta, hE tryfera hE kaTEmenE pepoiTyia hE legusa en tE kardia autEs egO eimi, kai uk estin hetera· u kaTiO CHEra ude gnOsomai orfaneian.
Iz:47:8 D x VA_AAD2S RD_APN RA_NSF A1A_NSF RA_NSF V5_PMPNSF VX_XAPNSF RA_NSF V1_PAPNSF P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF RP_NS V9_PAI1S C D V9_PAI3S A1A_APN D VF2_FAI1S N1A_NSF C VF_FMI1S N1_ASF
Iz:47:8 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the to sit to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same I to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be other οὐχ before rough breathing to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge widow οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to know i.e. recognize. ć
Iz:47:8 now Yet do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) the (nom)   the (nom) while being-SIT-ed (nom|voc) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) her/it/same (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and not he/she/it-is other (nom|acc), other (nom) not I-should-be-SET-ing; I-will-SIT DOWN widow (nom|voc) neither/nor I-will-be-KNOW-ed  
Iz:47:8 Iz_47:8_1 Iz_47:8_2 Iz_47:8_3 Iz_47:8_4 Iz_47:8_5 Iz_47:8_6 Iz_47:8_7 Iz_47:8_8 Iz_47:8_9 Iz_47:8_10 Iz_47:8_11 Iz_47:8_12 Iz_47:8_13 Iz_47:8_14 Iz_47:8_15 Iz_47:8_16 Iz_47:8_17 Iz_47:8_18 Iz_47:8_19 Iz_47:8_20 Iz_47:8_21 Iz_47:8_22 Iz_47:8_23 Iz_47:8_24 Iz_47:8_25 Iz_47:8_26 Iz_47:8_27
Iz:47:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:9 νῦν δὲ ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ τὰ δύο ταῦτα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ· χηρεία καὶ ἀτεκνία ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐν τῇ ἰσχύι τῶν ἐπαοιδῶν σου σφόδρα
Iz:47:9 But now these two things shall come upon thee suddenly in one day, the loss of children and widowhood shall come suddenly upon thee, for thy sorcery, for the strength of thine enchantments, (Isaiah 47:9 Brenton)
Iz:47:9 Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć. (Iz 47:9 BT_4)
Iz:47:9 νῦν δὲ ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ τὰ δύο ταῦτα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ· χηρεία καὶ ἀτεκνία ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐν τῇ ἰσχύι τῶν ἐπαοιδῶν σου σφόδρα
Iz:47:9 νῦν δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐξαίφνης ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ   καί   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐξαίφνης ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό φαρμακεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σφόδρα
Iz:47:9 Teraz zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Nagle Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dwa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Dzień I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Nagle Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dawki używanie [zobacz aptekę] Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ty; twój/twój(sg) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Iz:47:9 nu=n de\ E(/Xei e)Xai/fnEs e)pi\ se\ ta\ du/o tau=ta e)n mia=| E(me/ra|· CHErei/a kai\ a)tekni/a E(/Xei e)Xai/fnEs e)pi\ se\ e)n tE=| farmakei/a| sou e)n tE=| i)sCHu/i tO=n e)paoidO=n sou sfo/dra
Iz:47:9 nyn de hEXei eXaifnEs epi se ta dyo tauta en mia hEmera· CHEreia kai ateknia hEXei eXaifnEs epi se en tE farmakeia su en tE isCHyi tOn epaoidOn su sfodra
Iz:47:9 D x VF_FAI3S D P RP_AS RA_NPN M RD_NPN P A1A_DSF N1A_DSF N1A_NSF C N1A_NSF VF_FAI3S D P RP_AS P RA_DSF N1A_DSF RP_GS P RA_DSF N3U_DSF RA_GPM N2_GPM RP_GS D
Iz:47:9 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to lead suddenly upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the two this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one day ć and also, even, namely ć to have come I have come. I have arrived.; to lead suddenly upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the potion usage [see pharmacy] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength the ć you; your/yours(sg) vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Iz:47:9 now Yet he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) suddenly upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) two (nom, acc, gen) these (nom|acc) in/among/by (+dat) one (dat) day (dat)   and   he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) suddenly upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) potion usage (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) vehement,
Iz:47:9 Iz_47:9_1 Iz_47:9_2 Iz_47:9_3 Iz_47:9_4 Iz_47:9_5 Iz_47:9_6 Iz_47:9_7 Iz_47:9_8 Iz_47:9_9 Iz_47:9_10 Iz_47:9_11 Iz_47:9_12 Iz_47:9_13 Iz_47:9_14 Iz_47:9_15 Iz_47:9_16 Iz_47:9_17 Iz_47:9_18 Iz_47:9_19 Iz_47:9_20 Iz_47:9_21 Iz_47:9_22 Iz_47:9_23 Iz_47:9_24 Iz_47:9_25 Iz_47:9_26 Iz_47:9_27 Iz_47:9_28 Iz_47:9_29 Iz_47:9_30
Iz:47:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:10 τῇ ἐλπίδι τῆς πονηρίας σου. σὺ γὰρ εἶπας Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα. γνῶθι ὅτι ἡ σύνεσις τούτων καὶ ἡ πορνεία σου ἔσται σοι αἰσχύνη. καὶ εἶπας τῇ καρδίᾳ σου Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα.
Iz:47:10 for thy trusting in wickedness: for thou saidst, I am, and there is not another: know thou, the understanding of these things and thy harlotry shall be thy shame; for thou saidst in thy heart, I am, and there is not another. (Isaiah 47:10 Brenton)
Iz:47:10 Polegałaś na twojej złości, mówiłaś: "Nikt mnie nie widzi". Twoja mądrość i twoja wiedza sprowadziły cię na manowce. Mówiłaś w sercu swoim: "Tylko ja, i nikt inny!" (Iz 47:10 BT_4)
Iz:47:10 τῇ ἐλπίδι τῆς πονηρίας σου. σὺ γὰρ εἶπας Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα. γνῶθι ὅτι σύνεσις τούτων καὶ πορνεία σου ἔσται σοι αἰσχύνη. καὶ εἶπας τῇ καρδίᾳ σου Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα.
Iz:47:10 ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Iz:47:10 Miej nadzieję/oczekiwanie Bezeceństwo Ty; twój/twój(sg) Ty Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Inny By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Wglądu/orientacja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Ty; twój/twój(sg) By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Inny
Iz:47:10 tE=| e)lpi/di tE=s ponEri/as sou. su\ ga\r ei)=pas *)egO/ ei)mi, kai\ ou)k e)/stin e(te/ra. gnO=Ti o(/ti E( su/nesis tou/tOn kai\ E( pornei/a sou e)/stai soi ai)sCHu/nE. kai\ ei)=pas tE=| kardi/a| sou *)egO/ ei)mi, kai\ ou)k e)/stin e(te/ra.
Iz:47:10 tE elpidi tEs ponErias su. sy gar eipas egO eimi, kai uk estin hetera. gnOTi hoti hE synesis tutOn kai hE porneia su estai soi aisCHynE. kai eipas tE kardia su egO eimi, kai uk estin hetera.
Iz:47:10 RA_DSF N3D_DSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS RP_NS x VAI_AAI2S RP_NS V9_PAI1S C D V9_PAI3S A1A_APN VZ_AAD2S C RA_NSF N3I_NSF RD_GPN C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VF_FMI3S RP_DS N1_NSF C VAI_AAI2S RA_DSF N1A_DSF RP_GS RP_NS V9_PAI1S C D V9_PAI3S A1A_APN
Iz:47:10 the hope/expectation the wickedness you; your/yours(sg) you for since, as to say/tell I to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be other to know i.e. recognize. because/that the insight/discernment this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the promiscuity fornication, idolatry you; your/yours(sg) to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub ??? and also, even, namely to say/tell the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) I to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be other
Iz:47:10 the (dat) hope/expectation (dat) the (gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) for you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and not he/she/it-is other (nom|acc), other (nom) do-KNOW-you(sg)! because/that the (nom) insight/discernment (nom) these (gen) and the (nom) promiscuity (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) ??? (nom|voc) and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and not he/she/it-is other (nom|acc), other (nom)
Iz:47:10 Iz_47:10_1 Iz_47:10_2 Iz_47:10_3 Iz_47:10_4 Iz_47:10_5 Iz_47:10_6 Iz_47:10_7 Iz_47:10_8 Iz_47:10_9 Iz_47:10_10 Iz_47:10_11 Iz_47:10_12 Iz_47:10_13 Iz_47:10_14 Iz_47:10_15 Iz_47:10_16 Iz_47:10_17 Iz_47:10_18 Iz_47:10_19 Iz_47:10_20 Iz_47:10_21 Iz_47:10_22 Iz_47:10_23 Iz_47:10_24 Iz_47:10_25 Iz_47:10_26 Iz_47:10_27 Iz_47:10_28 Iz_47:10_29 Iz_47:10_30 Iz_47:10_31 Iz_47:10_32 Iz_47:10_33 Iz_47:10_34 Iz_47:10_35 Iz_47:10_36 Iz_47:10_37
Iz:47:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:11 καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς, βόθυνος, καὶ ἐμπεσῇ εἰς αὐτόν· καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ταλαιπωρία, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ καθαρὰ γενέσθαι· καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἐξαπίνης ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς.
Iz:47:11 And destruction shall come upon thee, and thou shalt not be aware; there shall be a pit, and thou shalt fall into it: and grief shall come upon thee, and thou shalt not be able to be clear; and destruction shall come suddenly upon thee, and thou shalt not know. (Isaiah 47:11 Brenton)
Iz:47:11 Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić, i przyjdzie na cię zguba znienacka, ani się spostrzeżesz. (Iz 47:11 BT_4)
Iz:47:11 καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς, βόθυνος, καὶ ἐμπεσῇ εἰς αὐτόν· καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ταλαιπωρία, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ καθαρὰ γενέσθαι· καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἐξαπίνης ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς.
Iz:47:11 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) βόθυνος, -ου, ὁ καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταλαιπωρία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καθαρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Iz:47:11 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dół I też, nawet, mianowicie By spadać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niedola I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zdolnego Czysty By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Iz:47:11 kai\ E(/Xei e)pi\ se\ a)pO/leia, kai\ ou) mE\ gnO=|s, bo/Tunos, kai\ e)mpesE=| ei)s au)to/n· kai\ E(/Xei e)pi\ se\ talaipOri/a, kai\ ou) mE\ dunE/sE| kaTara\ gene/sTai· kai\ E(/Xei e)pi\ se\ e)Xapi/nEs a)pO/leia, kai\ ou) mE\ gnO=|s.
Iz:47:11 kai hEXei epi se apOleia, kai u mE gnOs, boTynos, kai empesE eis auton· kai hEXei epi se talaipOria, kai u mE dynEsE kaTara genesTai· kai hEXei epi se eXapinEs apOleia, kai u mE gnOs.
Iz:47:11 C VF_FAI3S P RP_AS N1A_NSF C D D VZ_AAS2S N2_NSM C VF_FMI2S P RD_ASM C VF_FAI3S P RP_AS N1S_NSF C D D VF_FMI2S A1A_APN VB_AMN C VF_FAI3S P RP_AS D N1A_NSF C D D VZ_AAS2S
Iz:47:11 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) annihilation, destruction and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to know i.e. recognize. pit and also, even, namely to fall into (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) misery and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to able clean to become become, happen and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć annihilation, destruction and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to know i.e. recognize.
Iz:47:11 and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) annihilation, destruction (nom|voc) and not not you(sg)-should-KNOW pit (nom) and you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed into (+acc) him/it/same (acc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) misery (nom|voc) and not not you(sg)-will-be-ABLE-ed clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) to-be-BECOME-ed and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   annihilation, destruction (nom|voc) and not not you(sg)-should-KNOW
Iz:47:11 Iz_47:11_1 Iz_47:11_2 Iz_47:11_3 Iz_47:11_4 Iz_47:11_5 Iz_47:11_6 Iz_47:11_7 Iz_47:11_8 Iz_47:11_9 Iz_47:11_10 Iz_47:11_11 Iz_47:11_12 Iz_47:11_13 Iz_47:11_14 Iz_47:11_15 Iz_47:11_16 Iz_47:11_17 Iz_47:11_18 Iz_47:11_19 Iz_47:11_20 Iz_47:11_21 Iz_47:11_22 Iz_47:11_23 Iz_47:11_24 Iz_47:11_25 Iz_47:11_26 Iz_47:11_27 Iz_47:11_28 Iz_47:11_29 Iz_47:11_30 Iz_47:11_31 Iz_47:11_32 Iz_47:11_33 Iz_47:11_34 Iz_47:11_35
Iz:47:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:12 στῆθι νῦν ἐν ταῖς ἐπαοιδαῖς σου καὶ τῇ πολλῇ φαρμακείᾳ σου, ἃ ἐμάνθανες ἐκ νεότητός σου, εἰ δυνήσῃ ὠφεληθῆναι.
Iz:47:12 Stand now with thine enchantments, and with the abundance of thy sorcery, which thou hast learned from thy youth; if thou canst be profited. (Isaiah 47:12 Brenton)
Iz:47:12 Trwajże przy twoich zaklęciach i przy mnogich twych czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości. Może zdołasz odnieść korzyść? Może zdołasz wzbudzić postrach? (Iz 47:12 BT_4)
Iz:47:12 στῆθι νῦν ἐν ταῖς ἐπαοιδαῖς σου καὶ τῇ πολλῇ φαρμακείᾳ σου, ἐμάνθανες ἐκ νεότητός σου, εἰ δυνήσῃ ὠφεληθῆναι.
Iz:47:12 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) νῦν ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ φαρμακεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-)
Iz:47:12 By powodować stać Teraz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dużo Dawki używanie [zobacz aptekę] Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By uczyć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) Jeżeli Do zdolnego By przynosić korzyść zysk, zysk
Iz:47:12 stE=Ti nu=n e)n tai=s e)paoidai=s sou kai\ tE=| pollE=| farmakei/a| sou, a(/ e)ma/nTanes e)k neo/tEto/s sou, ei) dunE/sE| O)felETE=nai.
Iz:47:12 stETi nyn en tais epaoidais su kai tE pollE farmakeia su, ha emanTanes ek neotEtos su, ei dynEsE OfelETEnai.
Iz:47:12 VH_AAD2S D P RA_DPF N1_DPF RP_GS C RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RP_GS RR_APN V1I_IAI2S P N3T_GSF RP_GS x VF_FMI2S VC_APN
Iz:47:12 to cause to stand now in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the much potion usage [see pharmacy] you; your/yours(sg) who/whom/which to learn out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] you; your/yours(sg) if to able to benefit gain, profit
Iz:47:12 do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! now in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) much (dat) potion usage (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-LEARN-ing out of (+gen) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if you(sg)-will-be-ABLE-ed to-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed
Iz:47:12 Iz_47:12_1 Iz_47:12_2 Iz_47:12_3 Iz_47:12_4 Iz_47:12_5 Iz_47:12_6 Iz_47:12_7 Iz_47:12_8 Iz_47:12_9 Iz_47:12_10 Iz_47:12_11 Iz_47:12_12 Iz_47:12_13 Iz_47:12_14 Iz_47:12_15 Iz_47:12_16 Iz_47:12_17 Iz_47:12_18 Iz_47:12_19
Iz:47:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:13 κεκοπίακας ἐν ταῖς βουλαῖς σου· στήτωσαν καὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἀναγγειλάτωσάν σοι τί μέλλει ἐπὶ σὲ ἔρχεσθαι.
Iz:47:13 Thou art wearied in thy counsels. Let now the astrologers of the heaven stand and deliver thee, let them that see the stars tell thee what is about to come upon thee. (Isaiah 47:13 Brenton)
Iz:47:13 Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. (Iz 47:13 BT_4)
Iz:47:13 κεκοπίακας ἐν ταῖς βουλαῖς σου· στήτωσαν καὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἀναγγειλάτωσάν σοι τί μέλλει ἐπὶ σὲ ἔρχεσθαι.
Iz:47:13 κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Iz:47:13 By trudzić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar Ty; twój/twój(sg) By powodować stać I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) Nieba/niebo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gwiezdny By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mieć dookoła być przeznaczony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By przychodzić
Iz:47:13 kekopi/akas e)n tai=s boulai=s sou· stE/tOsan kai\ sOsa/tOsa/n se oi( a)strolo/goi tou= ou)ranou=, oi( o(rO=ntes tou\s a)ste/ras a)naggeila/tOsa/n soi ti/ me/llei e)pi\ se\ e)/rCHesTai.
Iz:47:13 kekopiakas en tais bulais su· stEtOsan kai sOsatOsan se hoi astrologoi tu uranu, hoi horOntes tus asteras anangeilatOsan soi ti mellei epi se erCHesTai.
Iz:47:13 VX_XAI2S P RA_DPF N1_DPF RP_GS VH_AAD3P C VA_AAD3P RP_AS RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RA_NPM V3_PAPNPM RA_APM N3_APM VA_AAD3P RP_DS RI_ASN V1_PAI3S P RP_AS V1_PMN
Iz:47:13 to toil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the plan/intention you; your/yours(sg) to cause to stand and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) the ć the sky/heaven the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the star to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to am about to be destined upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to come
Iz:47:13 you(sg)-have-TOIL-ed in/among/by (+dat) the (dat) plans/intentions (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-them-CAUSE-TO-STand! and let-them-SAVE! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom)   the (gen) sky/heaven (gen) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) the (acc) stars (acc) let-them-PROCLAIM! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-ABOUT-ing, you(sg)-are-being-ABOUT-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-being-COME-ed
Iz:47:13 Iz_47:13_1 Iz_47:13_2 Iz_47:13_3 Iz_47:13_4 Iz_47:13_5 Iz_47:13_6 Iz_47:13_7 Iz_47:13_8 Iz_47:13_9 Iz_47:13_10 Iz_47:13_11 Iz_47:13_12 Iz_47:13_13 Iz_47:13_14 Iz_47:13_15 Iz_47:13_16 Iz_47:13_17 Iz_47:13_18 Iz_47:13_19 Iz_47:13_20 Iz_47:13_21 Iz_47:13_22 Iz_47:13_23 Iz_47:13_24
Iz:47:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:14 ἰδοὺ πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ κατακαήσονται καὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἐκ φλογός· ὅτι ἔχεις ἄνθρακας πυρός, κάθισαι ἐπ’ αὐτούς.
Iz:47:14 Behold, they all shall be burnt up as sticks in the fire; neither shall they at all deliver their life from the flame. Because thou hast coals of fire, sit thou upon them; (Isaiah 47:14 Brenton)
Iz:47:14 Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć. (Iz 47:14 BT_4)
Iz:47:14 ἰδοὺ πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ κατακαήσονται καὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἐκ φλογός· ὅτι ἔχεις ἄνθρακας πυρός, κάθισαι ἐπ’ αὐτούς.
Iz:47:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς φρύγανον, -ου, τό ἐπί πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ φλόξ, -ογός, ἡ ὅτι ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἄνθραξ, -ακος, ὁ πῦρ, -ρός, τό καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:47:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Szczotka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wyjmować Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Płomień Ponieważ/tamto By mieć Węgiel drzewny Ogień By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:47:14 i)dou\ pa/ntes O(s fru/gana e)pi\ puri\ katakaE/sontai kai\ ou) mE\ e)Xe/lOntai tE\n PSuCHE\n au)tO=n e)k flogo/s· o(/ti e)/CHeis a)/nTrakas puro/s, ka/Tisai e)p’ au)tou/s.
Iz:47:14 idu pantes hOs frygana epi pyri katakaEsontai kai u mE eXelOntai tEn PSyCHEn autOn ek flogos· hoti eCHeis anTrakas pyros, kaTisai ep’ autus.
Iz:47:14 I A3_NPM D N2N_APN P N3_DSN VD_FPI3P C D D VB_AMS3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM P N3G_GSF C V1_PAI2S N3K_APM N3_GSN VA_AAN P RD_APM
Iz:47:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of as/like brush upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to take out the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels flame because/that to have charcoal fire to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:47:14 be-you(sg)-SEE-ed! all (nom|voc) as/like brushs (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) fire (dat) they-will-be-BURNED UP-ed and not not they-should-be-TAKE OUT-ed the (acc) life (acc) them/same (gen) out of (+gen) flame (gen) because/that you(sg)-are-HAVE-ing charcoals (acc) fire (gen) to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Iz:47:14 Iz_47:14_1 Iz_47:14_2 Iz_47:14_3 Iz_47:14_4 Iz_47:14_5 Iz_47:14_6 Iz_47:14_7 Iz_47:14_8 Iz_47:14_9 Iz_47:14_10 Iz_47:14_11 Iz_47:14_12 Iz_47:14_13 Iz_47:14_14 Iz_47:14_15 Iz_47:14_16 Iz_47:14_17 Iz_47:14_18 Iz_47:14_19 Iz_47:14_20 Iz_47:14_21 Iz_47:14_22 Iz_47:14_23
Iz:47:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:47:15 οὗτοι ἔσονταί σοι βοήθεια, ἐκοπίασας ἐν τῇ μεταβολῇ σου ἐκ νεότητος, ἄνθρωπος καθ’ ἑαυτὸν ἐπλανήθη, σοὶ δὲ οὐκ ἔσται σωτηρία.
Iz:47:15 these shall be thy help. Thou hast wearied thyself with traffic from thy youth: every man has wandered to his own home, but thou shalt have no deliverance. (Isaiah 47:15 Brenton)
Iz:47:15 Takimi będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno trudzisz od młodości. Każdy sobie pójdzie w swoją stronę, nikt cię nie ocali. (Iz 47:15 BT_4)
Iz:47:15 οὗτοι ἔσονταί σοι βοήθεια, ἐκοπίασας ἐν τῇ μεταβολῇ σου ἐκ νεότητος, ἄνθρωπος καθ’ ἑαυτὸν ἐπλανήθη, σοὶ δὲ οὐκ ἔσται σωτηρία.
Iz:47:15 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βοήθεια, -ας, ἡ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον
Iz:47:15 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pomagaj By trudzić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się zaś ??? Przed przydechem mocnym By być Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność
Iz:47:15 ou(=toi e)/sontai/ soi boE/Teia, e)kopi/asas e)n tE=| metabolE=| sou e)k neo/tEtos, a)/nTrOpos kaT’ e(auto\n e)planE/TE, soi\ de\ ou)k e)/stai sOtEri/a.
Iz:47:15 hutoi esontai soi boETeia, ekopiasas en tE metabolE su ek neotEtos, anTrOpos kaT’ heauton eplanETE, soi de uk estai sOtEria.
Iz:47:15 RD_NPM VF_FMI3P RP_DS N1A_NSF VAI_AAI2S P RA_DSF N1_DSF RP_GS P N3T_GSF N2_NSM P RD_ASM VCI_API3S RP_DS x D VF_FMI3S N1A_NSF
Iz:47:15 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub help to toil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to wander/cause to stray [see planet] you; your/yours(sg); to rub worn, rub δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to be salvation/deliverance; saving
Iz:47:15 these (nom) they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) help (nom|voc) you(sg)-TOIL-ed in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) youth (gen) human (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) he/she/it-was-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Yet not he/she/it-will-be salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc)
Iz:47:15 Iz_47:15_1 Iz_47:15_2 Iz_47:15_3 Iz_47:15_4 Iz_47:15_5 Iz_47:15_6 Iz_47:15_7 Iz_47:15_8 Iz_47:15_9 Iz_47:15_10 Iz_47:15_11 Iz_47:15_12 Iz_47:15_13 Iz_47:15_14 Iz_47:15_15 Iz_47:15_16 Iz_47:15_17 Iz_47:15_18 Iz_47:15_19 Iz_47:15_20
Iz:47:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x