Koh:1:1 Ῥήματα Ἐκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ.
Koh:1:1 The words of the Preacher, the son of David, king of Israel in Jerusalem. (Ecclesiastes 1:1 Brenton)
Koh:1:1 Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. (Koh 1:1 BT_4)
Koh:1:1 Ῥήματα Ἐκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ.
Koh:1:1 ῥῆμα[τ], -ατος, τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Koh:1:1 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Syn David Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Koh:1:1 *(rE/mata *)ekklEsiastou= ui(ou= *dauid basile/Os *israEl e)n *ierousalEm.
Koh:1:1 rEmata ekklEsiastu hyiu dauid basileOs israEl en ierusalEm.
Koh:1:1 N3M_NPN N1M_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM P N_DSF
Koh:1:1 declaration statement, utterance ć son David king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Koh:1:1 declarations (nom|acc|voc)   son (gen) David (indecl) king (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Koh:1:1 Koh_1:1_1 Koh_1:1_2 Koh_1:1_3 Koh_1:1_4 Koh_1:1_5 Koh_1:1_6 Koh_1:1_7 Koh_1:1_8
Koh:1:1 x x x x x x x x
Koh:1:2 Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.
Koh:1:2 Vanity of vanities, said the Preacher, vanity of vanities; all is vanity. (Ecclesiastes 1:2 Brenton)
Koh:1:2 Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko marność. (Koh 1:2 BT_4)
Koh:1:2 Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν Ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.
Koh:1:2 ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:1:2 ??? ??? By mówić/opowiadaj ??? ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ???
Koh:1:2 *mataio/tEs mataiotE/tOn, ei)=pen o( *)ekklEsiastE/s, mataio/tEs mataiotE/tOn, ta\ pa/nta mataio/tEs.
Koh:1:2 mataiotEs mataiotEtOn, eipen ho ekklEsiastEs, mataiotEs mataiotEtOn, ta panta mataiotEs.
Koh:1:2 N3T_NSF N3T_GPF VBI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM N3T_NSM N3T_GPF RA_NPN A3_NPN N3T_NSF
Koh:1:2 ??? ??? to say/tell the ć ??? ??? the every all, each, every, the whole of ???
Koh:1:2 ??? (nom|voc) ???s (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom)   ??? (nom|voc) ???s (gen) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (nom|voc)
Koh:1:2 Koh_1:2_1 Koh_1:2_2 Koh_1:2_3 Koh_1:2_4 Koh_1:2_5 Koh_1:2_6 Koh_1:2_7 Koh_1:2_8 Koh_1:2_9 Koh_1:2_10
Koh:1:2 x x x x x x x x x x
Koh:1:3 τίς περισσεία τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, ᾧ μοχθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον;
Koh:1:3 What advantage is there to a man in all his labour that he takes under the sun? (Ecclesiastes 1:3 Brenton)
Koh:1:3 Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? (Koh 1:3 BT_4)
Koh:1:3 τίς περισσεία τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, μοχθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον;
Koh:1:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ   ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:1:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Obfitość Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:1:3 ti/s perissei/a tO=| a)nTrO/pO| e)n panti\ mo/CHTO| au)tou=, O(=| moCHTei= u(po\ to\n E(/lion;
Koh:1:3 tis perisseia tO anTrOpO en panti moCHTO autu, hO moCHTei hypo ton hElion;
Koh:1:3 RI_NSF N1A_NSF RA_DSM N2_DSM P A3_DSM N2_DSM RD_GSM RR_DSM V2_PAI3S P RA_ASM N2_ASM
Koh:1:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. abundance the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ??? he/she/it/same who/whom/which ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:1:3 who/what/why (nom) abundance (nom|voc) the (dat) human (dat) in/among/by (+dat) every (dat) ??? (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat)   under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:1:3 Koh_1:3_1 Koh_1:3_2 Koh_1:3_3 Koh_1:3_4 Koh_1:3_5 Koh_1:3_6 Koh_1:3_7 Koh_1:3_8 Koh_1:3_9 Koh_1:3_10 Koh_1:3_11 Koh_1:3_12 Koh_1:3_13
Koh:1:3 x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:4 γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν.
Koh:1:4 A generation goes, and a generation comes: but the earth stands for ever. (Ecclesiastes 1:4 Brenton)
Koh:1:4 Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. (Koh 1:4 BT_4)
Koh:1:4 γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν.
Koh:1:4 γενεά, -ᾶς, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί γενεά, -ᾶς, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Koh:1:4 Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By iść I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By przychodzić I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By powodować stać
Koh:1:4 genea\ poreu/etai kai\ genea\ e)/rCHetai, kai\ E( gE= ei)s to\n ai)O=na e(/stEken.
Koh:1:4 genea poreuetai kai genea erCHetai, kai hE gE eis ton aiOna hestEken.
Koh:1:4 N1A_NSF V1_PMI3S C N1A_NSF V1_PMI3S C RA_NSF N1_NSF P RA_ASM N3W_ASM VXI_XAI3S
Koh:1:4 generation Race, Nation; sometimes "generation" to go and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" to come and also, even, namely the earth/land into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to cause to stand
Koh:1:4 generation (nom|voc) he/she/it-is-being-GO-ed and generation (nom|voc) he/she/it-is-being-COME-ed and the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-has-CAUSE-ed-TO-STand
Koh:1:4 Koh_1:4_1 Koh_1:4_2 Koh_1:4_3 Koh_1:4_4 Koh_1:4_5 Koh_1:4_6 Koh_1:4_7 Koh_1:4_8 Koh_1:4_9 Koh_1:4_10 Koh_1:4_11 Koh_1:4_12
Koh:1:4 x x x x x x x x x x x x
Koh:1:5 καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει·
Koh:1:5 And the sun arises, and the sun goes down and draws toward its place; (Ecclesiastes 1:5 Brenton)
Koh:1:5 Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi. (Koh 1:5 BT_4)
Koh:1:5 καὶ ἀνατέλλει ἥλιος καὶ δύνει ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει·
Koh:1:5 καί ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-)
Koh:1:5 I też, nawet, mianowicie By podnosić się wiosnę {sprężynę} Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni
Koh:1:5 kai\ a)nate/llei o( E(/lios kai\ du/nei o( E(/lios kai\ ei)s to\n to/pon au)tou= e(/lkei·
Koh:1:5 kai anatellei ho hElios kai dynei ho hElios kai eis ton topon autu helkei·
Koh:1:5 C V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM C V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM C P RA_ASM N2_ASM RD_GSM V1_PAI3S
Koh:1:5 and also, even, namely to rise spring up the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely into (+acc) the place he/she/it/same ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams
Koh:1:5 and he/she/it-is-TO RISE-ing, you(sg)-are-being-TO RISE-ed (classical) the (nom) sun (nom) and he/she/it-is-SET-ing, you(sg)-are-being-SET-ed (classical) the (nom) sun (nom) and into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) ??? (dat); he/she/it-is-DRAG-ing, you(sg)-are-being-DRAG-ed (classical)
Koh:1:5 Koh_1:5_1 Koh_1:5_2 Koh_1:5_3 Koh_1:5_4 Koh_1:5_5 Koh_1:5_6 Koh_1:5_7 Koh_1:5_8 Koh_1:5_9 Koh_1:5_10 Koh_1:5_11 Koh_1:5_12 Koh_1:5_13 Koh_1:5_14
Koh:1:5 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:6 ἀνατέλλων αὐτὸς ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν· κυκλοῖ κυκλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα.
Koh:1:6 arising there it proceeds southward, and goes round toward the north. The wind goes round and round, and the wind returns to its circuits. (Ecclesiastes 1:6 Brenton)
Koh:1:6 Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. (Koh 1:6 BT_4)
Koh:1:6 ἀνατέλλων αὐτὸς ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν· κυκλοῖ κυκλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα.
Koh:1:6 ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός νότος, -ου, ὁ καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἐπί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:1:6 By podnosić się wiosnę {sprężynę} On/ona/to/to samo Tam By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło By iść Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:1:6 a)nate/llOn au)to\s e)kei= poreu/etai pro\s no/ton kai\ kukloi= pro\s borra=n· kukloi= kuklO=n, poreu/etai to\ pneu=ma, kai\ e)pi\ ku/klous au)tou= e)pistre/fei to\ pneu=ma.
Koh:1:6 anatellOn autos ekei poreuetai pros noton kai kykloi pros borran· kykloi kyklOn, poreuetai to pneuma, kai epi kyklus autu epistrefei to pneuma.
Koh:1:6 V1_PAPNSM RD_NSM D V1_PMI3S P N2_ASM C V4_PAI3S P N1T_ASM V4_PAI3S N2_GPM V1_PMI3S RA_NSN N3M_NSN C P N2_APM RD_GSM V1_PAI3S RA_NSN N3M_NSN
Koh:1:6 to rise spring up he/she/it/same there to go toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle toward (+acc,+gen,+dat) north to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle to go the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć he/she/it/same to turn around the spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:1:6 while TO RISE-ing (nom) he/it/same (nom) there he/she/it-is-being-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and he/she/it-is-ENCIRCLE-ing, you(sg)-are-being-ENCIRCLE-ed, you(sg)-are-being-ENCIRCLE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENCIRCLE-ing, you(sg)-should-be-being-ENCIRCLE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENCIRCLE-ing (opt) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) he/she/it-is-ENCIRCLE-ing, you(sg)-are-being-ENCIRCLE-ed, you(sg)-are-being-ENCIRCLE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENCIRCLE-ing, you(sg)-should-be-being-ENCIRCLE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENCIRCLE-ing (opt) while ENCIRCLE-ing (nom) he/she/it-is-being-GO-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   him/it/same (gen) he/she/it-is-TURN-ing-AROUND, you(sg)-are-being-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)
Koh:1:6 Koh_1:6_1 Koh_1:6_2 Koh_1:6_3 Koh_1:6_4 Koh_1:6_5 Koh_1:6_6 Koh_1:6_7 Koh_1:6_8 Koh_1:6_9 Koh_1:6_10 Koh_1:6_11 Koh_1:6_12 Koh_1:6_13 Koh_1:6_14 Koh_1:6_15 Koh_1:6_16 Koh_1:6_17 Koh_1:6_18 Koh_1:6_19 Koh_1:6_20 Koh_1:6_21 Koh_1:6_22
Koh:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:7 πάντες οἱ χείμαρροι, πορεύονται εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔσται ἐμπιμπλαμένη· εἰς τόπον, οὗ οἱ χείμαρροι πορεύονται, ἐκεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέφουσιν τοῦ πορευθῆναι.
Koh:1:7 All the rivers run into the sea; and yet the sea is not filled: to the place whence the rivers come, thither they return again. (Ecclesiastes 1:7 Brenton)
Koh:1:7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera; do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. (Koh 1:7 BT_4)
Koh:1:7 πάντες οἱ χείμαρροι, πορεύονται εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ θάλασσα οὐκ ἔσται ἐμπιμπλαμένη· εἰς τόπον, οὗ οἱ χείμαρροι πορεύονται, ἐκεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέφουσιν τοῦ πορευθῆναι.
Koh:1:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Koh:1:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Koryto rzeki By iść Do (+przyspieszenie) Morze I też, nawet, mianowicie Morze ??? Przed przydechem mocnym By być By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Do (+przyspieszenie) Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Koryto rzeki By iść Tam On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła By iść
Koh:1:7 pa/ntes oi( CHei/marroi, poreu/ontai ei)s tE\n Ta/lassan, kai\ E( Ta/lassa ou)k e)/stai e)mpimplame/nE· ei)s to/pon, ou(= oi( CHei/marroi poreu/ontai, e)kei= au)toi\ e)pistre/fousin tou= poreuTE=nai.
Koh:1:7 pantes hoi CHeimarroi, poreuontai eis tEn Talassan, kai hE Talassa uk estai empimplamenE· eis topon, hu hoi CHeimarroi poreuontai, ekei autoi epistrefusin tu poreuTEnai.
Koh:1:7 A3_NPM RA_NPM N2_NPM V1_PMI3P P RA_ASF N1S_ASF C RA_NSF N1S_NSF D VF_FMI3S V6_PMPNSF P N2_ASM RR_GSM RA_NPM N2_NPM V1_PMI3P D RD_NPM V1_PAI3P RA_GSN VC_APN
Koh:1:7 every all, each, every, the whole of the wadi to go into (+acc) the sea and also, even, namely the sea οὐχ before rough breathing to be to satisfy fill up into (+acc) place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the wadi to go there he/she/it/same to turn around the to go
Koh:1:7 all (nom|voc) the (nom) wadis (nom|voc) they-are-being-GO-ed into (+acc) the (acc) sea (acc) and the (nom) sea (nom|voc) not he/she/it-will-be while being-SATISFY-ed (nom|voc) into (+acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom) wadis (nom|voc) they-are-being-GO-ed there they/same (nom) they-are-TURN-ing-AROUND, while TURN-ing-AROUND (dat) the (gen) to-be-GO-ed
Koh:1:7 Koh_1:7_1 Koh_1:7_2 Koh_1:7_3 Koh_1:7_4 Koh_1:7_5 Koh_1:7_6 Koh_1:7_7 Koh_1:7_8 Koh_1:7_9 Koh_1:7_10 Koh_1:7_11 Koh_1:7_12 Koh_1:7_13 Koh_1:7_14 Koh_1:7_15 Koh_1:7_16 Koh_1:7_17 Koh_1:7_18 Koh_1:7_19 Koh_1:7_20 Koh_1:7_21 Koh_1:7_22 Koh_1:7_23 Koh_1:7_24
Koh:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:8 πάντες οἱ λόγοι ἔγκοποι· οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ λαλεῖν, καὶ οὐκ ἐμπλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν, καὶ οὐ πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως.
Koh:1:8 All things are full of labour; a man will not be able to speak of them: neither shall the eye be satisfied with seeing, neither shall the ear be filled with hearing. (Ecclesiastes 1:8 Brenton)
Koh:1:8 Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem. (Koh 1:8 BT_4)
Koh:1:8 πάντες οἱ λόγοι ἔγκοποι· οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ λαλεῖν, καὶ οὐκ ἐμπλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν, καὶ οὐ πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως.
Koh:1:8 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) οὖς, ὠτός, τό ἀπό  
Koh:1:8 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Oko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By napełniać pełność, spełniać Ucho Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Koh:1:8 pa/ntes oi( lo/goi e)/gkopoi· ou) dunE/setai a)nE\r tou= lalei=n, kai\ ou)k e)mplEsTE/setai o)fTalmo\s tou= o(ra=n, kai\ ou) plErOTE/setai ou)=s a)po\ a)kroa/seOs.
Koh:1:8 pantes hoi logoi enkopoi· u dynEsetai anEr tu lalein, kai uk emplEsTEsetai ofTalmos tu horan, kai u plErOTEsetai us apo akroaseOs.
Koh:1:8 A3_NPM RA_NPM N2_NPM A1B_NPM D VF_FMI3S N3_NSM RA_GSN V2_PAN C D VS_FPI3S N2_NSM RA_GSN V3_PAN C D VC_FPI3S N3_NSN P N3I_GSF
Koh:1:8 every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć οὐχ before rough breathing to able man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing to satisfy fill up eye the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fill fill, fulfill ear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć
Koh:1:8 all (nom|voc) the (nom) words (nom|voc)   not he/she/it-will-be-ABLE-ed man, husband (nom) the (gen) to-be-SPEAK-ing and not he/she/it-will-be-SATISFY-ed eye (nom) the (gen) to-be-SEE-ing and not he/she/it-will-be-FILL-ed ear (nom|acc|voc) away from (+gen)  
Koh:1:8 Koh_1:8_1 Koh_1:8_2 Koh_1:8_3 Koh_1:8_4 Koh_1:8_5 Koh_1:8_6 Koh_1:8_7 Koh_1:8_8 Koh_1:8_9 Koh_1:8_10 Koh_1:8_11 Koh_1:8_12 Koh_1:8_13 Koh_1:8_14 Koh_1:8_15 Koh_1:8_16 Koh_1:8_17 Koh_1:8_18 Koh_1:8_19 Koh_1:8_20 Koh_1:8_21
Koh:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:9 τί τὸ γεγονός, αὐτὸ τὸ γενησόμενον· καὶ τί τὸ πεποιημένον, αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον· καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:1:9 What is that which has been? the very thing which shall be: and what is that which has been done? the very thing which shall be done: and there is no new thing under the sun. (Ecclesiastes 1:9 Brenton)
Koh:1:9 To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. (Koh 1:9 BT_4)
Koh:1:9 τί τὸ γεγονός, αὐτὸ τὸ γενησόμενον· καὶ τί τὸ πεποιημένον, αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον· καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:1:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρόσ·φατος -ον ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:1:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób On/ona/to/to samo By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ostatni (nowy, świeżo (ofiara), ostatnio) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:1:9 ti/ to\ gegono/s, au)to\ to\ genEso/menon· kai\ ti/ to\ pepoiEme/non, au)to\ to\ poiETEso/menon· kai\ ou)k e)/stin pa=n pro/sfaton u(po\ to\n E(/lion.
Koh:1:9 ti to gegonos, auto to genEsomenon· kai ti to pepoiEmenon, auto to poiETEsomenon· kai uk estin pan prosfaton hypo ton hElion.
Koh:1:9 RI_NSN RA_NSN VX_XAPNSN RD_NSN RA_NSN VF_FMPNSN C RI_NSN RA_NSN VM_XPPNSN RD_NSN RA_NSN VC_FPPNSN C D V9_PAI3S A3_NSN A1B_NSN P RA_ASM N2_ASM
Koh:1:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to become become, happen he/she/it/same the to become become, happen and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to do/make he/she/it/same the to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be every all, each, every, the whole of recent (new, fresh (sacrifice), lately) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:1:9 who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc) it/same (nom|acc) the (nom|acc) going-to-be-BECOME-ed (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc) it/same (nom|acc) the (nom|acc) going-to-be-DO/MAKE-ed (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-is every (nom|acc|voc) recent ([Adj] acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:1:9 Koh_1:9_1 Koh_1:9_2 Koh_1:9_3 Koh_1:9_4 Koh_1:9_5 Koh_1:9_6 Koh_1:9_7 Koh_1:9_8 Koh_1:9_9 Koh_1:9_10 Koh_1:9_11 Koh_1:9_12 Koh_1:9_13 Koh_1:9_14 Koh_1:9_15 Koh_1:9_16 Koh_1:9_17 Koh_1:9_18 Koh_1:9_19 Koh_1:9_20 Koh_1:9_21
Koh:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:10 ὃς λαλήσει καὶ ἐρεῖ Ἰδὲ τοῦτο καινόν ἐστιν, ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμπροσθεν ἡμῶν.
Koh:1:10 Who is he that shall speak and say, Behold, this is new? it has already been in the ages that have passed before us. (Ecclesiastes 1:10 Brenton)
Koh:1:10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» - to już to było w czasach, które były przed nami. (Koh 1:10 BT_4)
Koh:1:10 ὃς λαλήσει καὶ ἐρεῖ Ἰδὲ τοῦτο καινόν ἐστιν, ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμπροσθεν ἡμῶν.
Koh:1:10 ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καινός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤδη γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Koh:1:10 Kto/, który/, który By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nowy By być Już do teraz, do wtedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przedtem/w przodzie z Ja
Koh:1:10 o(\s lalE/sei kai\ e)rei= *)ide\ tou=to kaino/n e)stin, E)/dE ge/gonen e)n toi=s ai)O=sin toi=s genome/nois a)po\ e)/mprosTen E(mO=n.
Koh:1:10 hos lalEsei kai erei ide tuto kainon estin, EdE gegonen en tois aiOsin tois genomenois apo emprosTen hEmOn.
Koh:1:10 RR_NSM VF_FAI3S C VF2_FAI3S VB_AAD2S RD_NSN A1_NSN V9_PAI3S D VX_XAI3S P RA_DPM N3W_DPM RA_DPM VB_AMPDPM P P RP_GP
Koh:1:10 who/whom/which to speak and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] new to be already by now, by then to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing before/in front of I
Koh:1:10 who/whom/which (nom) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) do-SEE-you(sg)! this (nom|acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is already he/she/it-has-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) eons (dat) the (dat) upon being-BECOME-ed (dat) away from (+gen) before/in front of us (gen)
Koh:1:10 Koh_1:10_1 Koh_1:10_2 Koh_1:10_3 Koh_1:10_4 Koh_1:10_5 Koh_1:10_6 Koh_1:10_7 Koh_1:10_8 Koh_1:10_9 Koh_1:10_10 Koh_1:10_11 Koh_1:10_12 Koh_1:10_13 Koh_1:10_14 Koh_1:10_15 Koh_1:10_16 Koh_1:10_17 Koh_1:10_18
Koh:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:11 οὐκ ἔστιν μνήμη τοῖς πρώτοις, καί γε τοῖς ἐσχάτοις γενομένοις οὐκ ἔσται αὐτοῖς μνήμη μετὰ τῶν γενησομένων εἰς τὴν ἐσχάτην.
Koh:1:11 There is no memorial to the first things; neither to the things that have been last shall their memorial be with them that shall at the last time. (Ecclesiastes 1:11 Brenton)
Koh:1:11 Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem. (Koh 1:11 BT_4)
Koh:1:11 οὐκ ἔστιν μνήμη τοῖς πρώτοις, καί γε τοῖς ἐσχάτοις γενομένοις οὐκ ἔσται αὐτοῖς μνήμη μετὰ τῶν γενησομένων εἰς τὴν ἐσχάτην.
Koh:1:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μνήμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί γέ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μνήμη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον
Koh:1:11 ??? Przed przydechem mocnym By być Pamięć Po pierwsze I też, nawet, mianowicie ??? Ostatni By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Pamięć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Ostatni
Koh:1:11 ou)k e)/stin mnE/mE toi=s prO/tois, kai/ ge toi=s e)sCHa/tois genome/nois ou)k e)/stai au)toi=s mnE/mE meta\ tO=n genEsome/nOn ei)s tE\n e)sCHa/tEn.
Koh:1:11 uk estin mnEmE tois prOtois, kai ge tois esCHatois genomenois uk estai autois mnEmE meta tOn genEsomenOn eis tEn esCHatEn.
Koh:1:11 D V9_PAI3S N1_NSF RA_DPM A1_DPMS C x RA_DPM A1_DPM VB_AMPDPM D VF_FMI3S RD_DPM N1_NSF P RA_GPN VF_FMPGPN P RA_ASF A1_ASF
Koh:1:11 οὐχ before rough breathing to be recollection the first and also, even, namely ??? the last to become become, happen οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same recollection after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to become become, happen into (+acc) the last
Koh:1:11 not he/she/it-is recollection (nom|voc) the (dat) first (dat) and ??? the (dat) last (dat) upon being-BECOME-ed (dat) not he/she/it-will-be them/same (dat) recollection (nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) going-to-be-BECOME-ed (fut ptcp) (gen) into (+acc) the (acc) last (acc)
Koh:1:11 Koh_1:11_1 Koh_1:11_2 Koh_1:11_3 Koh_1:11_4 Koh_1:11_5 Koh_1:11_6 Koh_1:11_7 Koh_1:11_8 Koh_1:11_9 Koh_1:11_10 Koh_1:11_11 Koh_1:11_12 Koh_1:11_13 Koh_1:11_14 Koh_1:11_15 Koh_1:11_16 Koh_1:11_17 Koh_1:11_18 Koh_1:11_19 Koh_1:11_20
Koh:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:12 Ἐγὼ Ἐκκλησιαστὴς ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ·
Koh:1:12 I the Preacher was king over Israel in Jerusalem. (Ecclesiastes 1:12 Brenton)
Koh:1:12 Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem. (Koh 1:12 BT_4)
Koh:1:12 Ἐγὼ Ἐκκλησιαστὴς ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ·
Koh:1:12 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Koh:1:12 Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Koh:1:12 *)egO\ *)ekklEsiastE\s e)geno/mEn basileu\s e)pi\ *israEl e)n *ierousalEm·
Koh:1:12 egO ekklEsiastEs egenomEn basileus epi israEl en ierusalEm·
Koh:1:12 RP_NS N1M_NSM VBI_AMI1S N3V_NSM P N_ASM P N_DSF
Koh:1:12 I ć to become become, happen king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Koh:1:12 I (nom)   I-was-BECOME-ed king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Koh:1:12 Koh_1:12_1 Koh_1:12_2 Koh_1:12_3 Koh_1:12_4 Koh_1:12_5 Koh_1:12_6 Koh_1:12_7 Koh_1:12_8
Koh:1:12 x x x x x x x x
Koh:1:13 καὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ ἐκζητῆσαι καὶ τοῦ κατασκέψασθαι ἐν τῇ σοφίᾳ περὶ πάντων τῶν γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρανόν· ὅτι περισπασμὸν πονηρὸν ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς υἱοῖς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ.
Koh:1:13 And I applied my heart to seek out and examine by wisdom concerning all things that are done under heaven, for God has given to the sons of men an evil trouble to be troubled therewith. (Ecclesiastes 1:13 Brenton)
Koh:1:13 I skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili. (Koh 1:13 BT_4)
Koh:1:13 καὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ ἐκζητῆσαι καὶ τοῦ κατασκέψασθαι ἐν τῇ σοφίᾳ περὶ πάντων τῶν γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρανόν· ὅτι περισπασμὸν πονηρὸν ἔδωκεν θεὸς τοῖς υἱοῖς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ.
Koh:1:13 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅτι   πονηρός -ά -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περι·σπάω (περι+σπ(α)-, -, περι+σπα·σ-, -, -, περι+σπασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:1:13 I też, nawet, mianowicie By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By odszukiwać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By stawać się stawaj się, zdarzaj się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Ponieważ/tamto Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By dawać Bóg  Syn Ludzki Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Koh:1:13 kai\ e)/dOka tE\n kardi/an mou tou= e)kDZEtE=sai kai\ tou= kataske/PSasTai e)n tE=| sofi/a| peri\ pa/ntOn tO=n ginome/nOn u(po\ to\n ou)rano/n· o(/ti perispasmo\n ponEro\n e)/dOken o( Teo\s toi=s ui(oi=s tou= a)nTrO/pou tou= perispa=sTai e)n au)tO=|.
Koh:1:13 kai edOka tEn kardian mu tu ekDZEtEsai kai tu kataskePSasTai en tE sofia peri pantOn tOn ginomenOn hypo ton uranon· hoti perispasmon ponEron edOken ho Teos tois hyiois tu anTrOpu tu perispasTai en autO.
Koh:1:13 C VAI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_GSN VA_AAN C RA_GSN VA_AMN P RA_DSF N1A_DSF P A3_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P RA_ASM N2_ASM C N2_ASM A1A_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RA_GSN V3_PMN P RD_DSM
Koh:1:13 and also, even, namely to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to seek out and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the to become become, happen under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sky/heaven because/that ć wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to give the god [see theology] the son the human the to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Koh:1:13 and I-GIVE-ed the (acc) heart (acc) me (gen) the (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) and the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) sapience (dat) about (+acc,+gen) all (gen) the (gen) while being-BECOME-ed (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) sky/heaven (acc) because/that   wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) the (dat) sons (dat) the (gen) human (gen) the (gen) to-be-being-???-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Koh:1:13 Koh_1:13_1 Koh_1:13_2 Koh_1:13_3 Koh_1:13_4 Koh_1:13_5 Koh_1:13_6 Koh_1:13_7 Koh_1:13_8 Koh_1:13_9 Koh_1:13_10 Koh_1:13_11 Koh_1:13_12 Koh_1:13_13 Koh_1:13_14 Koh_1:13_15 Koh_1:13_16 Koh_1:13_17 Koh_1:13_18 Koh_1:13_19 Koh_1:13_20 Koh_1:13_21 Koh_1:13_22 Koh_1:13_23 Koh_1:13_24 Koh_1:13_25 Koh_1:13_26 Koh_1:13_27 Koh_1:13_28 Koh_1:13_29 Koh_1:13_30 Koh_1:13_31 Koh_1:13_32 Koh_1:13_33 Koh_1:13_34
Koh:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:14 εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα τὰ πεποιημένα ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:1:14 I beheld all the works that were wrought under the sun; and, beheld, all were vanity and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 1:14 Brenton)
Koh:1:14 Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem. (Koh 1:14 BT_4)
Koh:1:14 εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα τὰ πεποιημένα ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:1:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:1:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:1:14 ei)=don su\n pa/nta ta\ poiE/mata ta\ pepoiEme/na u(po\ to\n E(/lion, kai\ i)dou\ ta\ pa/nta mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos.
Koh:1:14 eidon syn panta ta poiEmata ta pepoiEmena hypo ton hElion, kai idu ta panta mataiotEs kai proairesis pneumatos.
Koh:1:14 VBI_AAI1S P A3_APN RA_APN N3M_APN RA_APN VM_XMPAPN P RA_ASM N2_ASM C I RA_NPN A3_NPN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN
Koh:1:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the work the to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the every all, each, every, the whole of ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:1:14 I-SEE-ed, they-SEE-ed together with/including (+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-DO/MAKE-ed (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen)
Koh:1:14 Koh_1:14_1 Koh_1:14_2 Koh_1:14_3 Koh_1:14_4 Koh_1:14_5 Koh_1:14_6 Koh_1:14_7 Koh_1:14_8 Koh_1:14_9 Koh_1:14_10 Koh_1:14_11 Koh_1:14_12 Koh_1:14_13 Koh_1:14_14 Koh_1:14_15 Koh_1:14_16 Koh_1:14_17 Koh_1:14_18
Koh:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:15 διεστραμμένον οὐ δυνήσεται τοῦ ἐπικοσμηθῆναι, καὶ ὑστέρημα οὐ δυνήσεται τοῦ ἀριθμηθῆναι.
Koh:1:15 That which is crooked cannot be made straight: and deficiency cannot be numbered. (Ecclesiastes 1:15 Brenton)
Koh:1:15 To, co krzywe, nie da się wyprostować, a czego nie ma, tego nie można liczyć. (Koh 1:15 BT_4)
Koh:1:15 διεστραμμένον οὐ δυνήσεται τοῦ ἐπικοσμηθῆναι, καὶ ὑστέρημα οὐ δυνήσεται τοῦ ἀριθμηθῆναι.
Koh:1:15 δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὑστέρημα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-)
Koh:1:15 Do ??? ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego I też, nawet, mianowicie Brakowanie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By liczyć się
Koh:1:15 diestramme/non ou) dunE/setai tou= e)pikosmETE=nai, kai\ u(ste/rEma ou) dunE/setai tou= a)riTmETE=nai.
Koh:1:15 diestrammenon u dynEsetai tu epikosmETEnai, kai hysterEma u dynEsetai tu ariTmETEnai.
Koh:1:15 VP_XMPASM D VF_FMI3S RA_GSN VA_APN C N3M_NSN D VF_FMI3S RA_GSN VC_APN
Koh:1:15 to ??? οὐχ before rough breathing to able the ć and also, even, namely lacking οὐχ before rough breathing to able the to count
Koh:1:15 having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-ABLE-ed the (gen)   and lacking (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-ABLE-ed the (gen) to-be-COUNT-ed
Koh:1:15 Koh_1:15_1 Koh_1:15_2 Koh_1:15_3 Koh_1:15_4 Koh_1:15_5 Koh_1:15_6 Koh_1:15_7 Koh_1:15_8 Koh_1:15_9 Koh_1:15_10 Koh_1:15_11
Koh:1:15 x x x x x x x x x x x
Koh:1:16 ἐλάλησα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου τῷ λέγειν Ἐγὼ ἰδοὺ ἐμεγαλύνθην καὶ προσέθηκα σοφίαν ἐπὶ πᾶσιν, οἳ ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ, καὶ καρδία μου εἶδεν πολλά, σοφίαν καὶ γνῶσιν.
Koh:1:16 I spoke in my heart, saying, Behold, I am increased, and have acquired wisdom beyond all who were before me in Jerusalem: also I applied my heart to know wisdom and knowledge. (Ecclesiastes 1:16 Brenton)
Koh:1:16 Tak powiedziałem sobie w sercu: «Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej niż wszyscy, co władali przede mną na Jeruzalem», a serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. (Koh 1:16 BT_4)
Koh:1:16 ἐλάλησα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου τῷ λέγειν Ἐγὼ ἰδοὺ ἐμεγαλύνθην καὶ προσέθηκα σοφίαν ἐπὶ πᾶσιν, οἳ ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ, καὶ καρδία μου εἶδεν πολλά, σοφίαν καὶ γνῶσιν.
Koh:1:16 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σοφία, -ας, ἡ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σοφία, -ας, ἡ καί γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Koh:1:16 By mówić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By mówić/opowiadaj Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By dodawać do Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dużo Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj.
Koh:1:16 e)la/lEsa e)gO\ e)n kardi/a| mou tO=| le/gein *)egO\ i)dou\ e)megalu/nTEn kai\ prose/TEka sofi/an e)pi\ pa=sin, oi(\ e)ge/nonto e)/mprosTe/n mou e)n *ierousalEm, kai\ kardi/a mou ei)=den polla/, sofi/an kai\ gnO=sin.
Koh:1:16 elalEsa egO en kardia mu tO legein egO idu emegalynTEn kai proseTEka sofian epi pasin, hoi egenonto emprosTen mu en ierusalEm, kai kardia mu eiden polla, sofian kai gnOsin.
Koh:1:16 VAI_AAI1S RP_NS P N1A_DSF RP_GS RA_DSM V1_PAN RP_NS I VCI_API1S C VAI_AAI1S N1A_ASF P A3_DPM RR_NPM VBI_AMI3P P RP_GS P N_DSF C N1A_NSF RP_GS VBI_AAI3S A1_APN N1A_ASF C N3I_ASF
Koh:1:16 to speak I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to say/tell I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to magnify/laud and also, even, namely to add to sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to become become, happen before/in front of I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), much sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize.
Koh:1:16 I-SPEAK-ed I (nom) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) the (dat) to-be-SAY/TELL-ing I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-was-MAGNIFY/LAUD-ed and I-ADD-ed-TO sapience (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) who/whom/which (nom) they-were-BECOME-ed before/in front of me (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-SEE-ed many (nom|acc) sapience (acc) and knowledge (acc); they-should-KNOW
Koh:1:16 Koh_1:16_1 Koh_1:16_2 Koh_1:16_3 Koh_1:16_4 Koh_1:16_5 Koh_1:16_6 Koh_1:16_7 Koh_1:16_8 Koh_1:16_9 Koh_1:16_10 Koh_1:16_11 Koh_1:16_12 Koh_1:16_13 Koh_1:16_14 Koh_1:16_15 Koh_1:16_16 Koh_1:16_17 Koh_1:16_18 Koh_1:16_19 Koh_1:16_20 Koh_1:16_21 Koh_1:16_22 Koh_1:16_23 Koh_1:16_24 Koh_1:16_25 Koh_1:16_26 Koh_1:16_27 Koh_1:16_28 Koh_1:16_29
Koh:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:17 καὶ ἔδωκα καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν καὶ γνῶσιν, παραβολὰς καὶ ἐπιστήμην ἔγνων, ὅτι καί γε τοῦτ’ ἔστιν προαίρεσις πνεύματος·
Koh:1:17 And my heart knew much--wisdom, and knowledge, parables and understanding: I perceived that this also is waywardness of spirit. (Ecclesiastes 1:17 Brenton)
Koh:1:17 I postanowiłem sobie poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, (Koh 1:17 BT_4)
Koh:1:17 καὶ ἔδωκα καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν καὶ γνῶσιν, παραβολὰς καὶ ἐπιστήμην ἔγνων, ὅτι καί γε τοῦτ’ ἔστιν προαίρεσις πνεύματος·
Koh:1:17 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί   γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:1:17 I też, nawet, mianowicie By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:1:17 kai\ e)/dOka kardi/an mou tou= gnO=nai sofi/an kai\ gnO=sin, parabola\s kai\ e)pistE/mEn e)/gnOn, o(/ti kai/ ge tou=t’ e)/stin proai/resis pneu/matos·
Koh:1:17 kai edOka kardian mu tu gnOnai sofian kai gnOsin, parabolas kai epistEmEn egnOn, hoti kai ge tut’ estin proairesis pneumatos·
Koh:1:17 C VAI_AAI1S N1A_ASF RP_GS RA_GSN VZ_AAN N1A_ASF C N3I_ASF N1_APF C N1_ASF VZI_AAI1S C D x RD_NSN V9_PAI3S N3I_NSF N3M_GSN
Koh:1:17 and also, even, namely to give heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to know i.e. recognize. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely ć to know i.e. recognize. because/that and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:1:17 and I-GIVE-ed heart (acc) me (gen) the (gen) to-KNOW sapience (acc) and knowledge (acc); they-should-KNOW parables (acc) and   I-KNOW-ed because/that and ??? this (nom|acc) he/she/it-is   spirit (gen)
Koh:1:17 Koh_1:17_1 Koh_1:17_2 Koh_1:17_3 Koh_1:17_4 Koh_1:17_5 Koh_1:17_6 Koh_1:17_7 Koh_1:17_8 Koh_1:17_9 Koh_1:17_10 Koh_1:17_11 Koh_1:17_12 Koh_1:17_13 Koh_1:17_14 Koh_1:17_15 Koh_1:17_16 Koh_1:17_17 Koh_1:17_18 Koh_1:17_19 Koh_1:17_20
Koh:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:1:18 ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως, καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα.
Koh:1:18 For in the abundance of wisdom is abundance of knowledge; and he that increases knowledge will increase sorrow. (Ecclesiastes 1:18 Brenton)
Koh:1:18 bo w wielkiej mądrości - wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy - przysparza i cierpień. (Koh 1:18 BT_4)
Koh:1:18 ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως, καὶ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα.
Koh:1:18 ὅτι ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό σοφία, -ας, ἡ πλῆθο·ς, -ους, τό γνῶσις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)  
Koh:1:18 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Los (mnóstwo ) Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś I też, nawet, mianowicie By dodawać do Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. By dodawać do
Koh:1:18 o(/ti e)n plE/Tei sofi/as plE=Tos gnO/seOs, kai\ o( prostiTei\s gnO=sin prosTE/sei a)/lgEma.
Koh:1:18 hoti en plETei sofias plETos gnOseOs, kai ho prostiTeis gnOsin prosTEsei algEma.
Koh:1:18 C P N3E_DSN N1A_GSF N3E_ASN N3I_GSF C RA_NSM V7_PAPNSM N3I_ASF VF_FAI3S N3M_ASN
Koh:1:18 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] lot (multitude ) knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something and also, even, namely the to add to knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. to add to ć
Koh:1:18 because/that in/among/by (+dat) lot (dat) sapience (gen) lot (nom|acc|voc) knowledge (gen) and the (nom) while ADD-ing-TO (nom|voc) knowledge (acc); they-should-KNOW he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical)  
Koh:1:18 Koh_1:18_1 Koh_1:18_2 Koh_1:18_3 Koh_1:18_4 Koh_1:18_5 Koh_1:18_6 Koh_1:18_7 Koh_1:18_8 Koh_1:18_9 Koh_1:18_10 Koh_1:18_11 Koh_1:18_12
Koh:1:18 x x x x x x x x x x x x