Koh:2:1 Εἶπον ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου Δεῦρο δὴ πειράσω σε ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἰδὲ ἐν ἀγαθῷ· καὶ ἰδοὺ καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:2:1 I said in my heart, Come now, I will prove thee with mirth, and behold thou good: and, behold, this is also vanity. (Ecclesiastes 2:1 Brenton)
Koh:2:1 Powiedziałem sobie: «Nuże! Doświadczę radości i zażyję szczęścia!» Lecz i to jest marność. (Koh 2:1 BT_4)
Koh:2:1 Εἶπον ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου Δεῦρο δὴ πειράσω σε ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἰδὲ ἐν ἀγαθῷ· καὶ ἰδοὺ καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:2:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεῦρο δή πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:2:1 By mówić/opowiadaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Przychodź!/Tutaj i teraz Naprawdę spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Koh:2:1 *ei)=pon e)gO\ e)n kardi/a| mou *deu=ro dE\ peira/sO se e)n eu)frosu/nE|, kai\ i)de\ e)n a)gaTO=|· kai\ i)dou\ kai/ ge tou=to mataio/tEs.
Koh:2:1 eipon egO en kardia mu deuro dE peirasO se en eufrosynE, kai ide en agaTO· kai idu kai ge tuto mataiotEs.
Koh:2:1 VBI_AAI3P RP_NS P N1A_DSF RP_GS D x VF_FAI1S RP_AS P N1_DSF C VB_AAD2S P A1_DSM C I C x RD_ASN N3T_NSF
Koh:2:1 to say/tell I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I come!/here and now indeed to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Koh:2:1 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) I (nom) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) come!/here and now indeed I-will-TRY/ATTEMPT, I-should-TRY/ATTEMPT; I-will-PROVE/TEST, I-should-PROVE/TEST you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) and do-SEE-you(sg)! in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) and be-you(sg)-SEE-ed! and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc)
Koh:2:1 Koh_2:1_1 Koh_2:1_2 Koh_2:1_3 Koh_2:1_4 Koh_2:1_5 Koh_2:1_6 Koh_2:1_7 Koh_2:1_8 Koh_2:1_9 Koh_2:1_10 Koh_2:1_11 Koh_2:1_12 Koh_2:1_13 Koh_2:1_14 Koh_2:1_15 Koh_2:1_16 Koh_2:1_17 Koh_2:1_18 Koh_2:1_19 Koh_2:1_20 Koh_2:1_21
Koh:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:2 τῷ γέλωτι εἶπα περιφορὰν καὶ τῇ εὐφροσύνῃ Τί τοῦτο ποιεῖς;
Koh:2:2 I said to laughter, Madness: and to mirth, Why doest thou this: (Ecclesiastes 2:2 Brenton)
Koh:2:2 O śmiechu powiedziałem: «Szaleństwo!», a o radości: «Cóż to ona daje?» (Koh 2:2 BT_4)
Koh:2:2 τῷ γέλωτι εἶπα περιφορὰν καὶ τῇ εὐφροσύνῃ Τί τοῦτο ποιεῖς;
Koh:2:2 ὁ ἡ τό γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   καί ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Koh:2:2 Śmiech By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Wesołość Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób
Koh:2:2 tO=| ge/lOti ei)=pa perifora\n kai\ tE=| eu)frosu/nE| *ti/ tou=to poiei=s;
Koh:2:2 tO gelOti eipa periforan kai tE eufrosynE ti tuto poieis;
Koh:2:2 RA_DSM N3T_DSM VAI_AAI1S N1A_ASF C RA_DSF N1_DSF RI_ASN RD_ASN V2_PAI2S
Koh:2:2 the laughter to say/tell ć and also, even, namely the cheerfulness who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make
Koh:2:2 the (dat) laughter (dat) I-SAY/TELL-ed   and the (dat) cheerfulness (dat) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-are-DO/MAKE-ing
Koh:2:2 Koh_2:2_1 Koh_2:2_2 Koh_2:2_3 Koh_2:2_4 Koh_2:2_5 Koh_2:2_6 Koh_2:2_7 Koh_2:2_8 Koh_2:2_9 Koh_2:2_10
Koh:2:2 x x x x x x x x x x
Koh:2:3 κατεσκεψάμην ἐν καρδίᾳ μου τοῦ ἑλκύσαι εἰς οἶνον τὴν σάρκα μου – καὶ καρδία μου ὡδήγησεν ἐν σοφίᾳ – καὶ τοῦ κρατῆσαι ἐπ’ ἀφροσύνῃ, ἕως οὗ ἴδω ποῖον τὸ ἀγαθὸν τοῖς υἱοῖς τοῦ ἀνθρώπου, ὃ ποιήσουσιν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτῶν.
Koh:2:3 And I examined whether my heart would excite my flesh as with wine, (though my heart guided me in wisdom,) and I desired to lay hold of mirth, until I should see of what kind is the good to the sons of men, which they should do under the sun all the days of their life. (Ecclesiastes 2:3 Brenton)
Koh:2:3 Postanowiłem w sercu swoim krzepić ciało moje winem - choć rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem - i oddać się głupocie, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod niebem, dopóki trwają dni ich życia. (Koh 2:3 BT_4)
Koh:2:3 κατεσκεψάμην ἐν καρδίᾳ μου τοῦ ἑλκύσαι εἰς οἶνον τὴν σάρκα μου καὶ καρδία μου ὡδήγησεν ἐν σοφίᾳ καὶ τοῦ κρατῆσαι ἐπ’ ἀφροσύνῃ, ἕως οὗ ἴδω ποῖον τὸ ἀγαθὸν τοῖς υἱοῖς τοῦ ἀνθρώπου, ποιήσουσιν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτῶν.
Koh:2:3   ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) εἰς[1] οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐν σοφία, -ας, ἡ   καί ὁ ἡ τό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἐπί ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:2:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Do (+przyspieszenie) Wino Ciało {Mięso} Ja   I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By kierować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]   I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jaki rodzaj Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Syn Ludzki Kto/, który/, który By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Koh:2:3 kateskePSa/mEn e)n kardi/a| mou tou= e(lku/sai ei)s oi)=non tE\n sa/rka mou kai\ kardi/a mou O(dE/gEsen e)n sofi/a| kai\ tou= kratE=sai e)p’ a)frosu/nE|, e(/Os ou(= i)/dO poi=on to\ a)gaTo\n toi=s ui(oi=s tou= a)nTrO/pou, o(\ poiE/sousin u(po\ to\n E(/lion a)riTmo\n E(merO=n DZOE=s au)tO=n.
Koh:2:3 kateskePSamEn en kardia mu tu helkysai eis oinon tEn sarka mu kai kardia mu hOdEgEsen en sofia kai tu kratEsai ep’ afrosynE, heOs hu idO poion to agaTon tois hyiois tu anTrOpu, ho poiEsusin hypo ton hElion ariTmon hEmerOn DZOEs autOn.
Koh:2:3 VAI_AMI1S P N1A_DSF RP_GS RA_GSN VA_AAN P N2_ASM RA_ASF N3K_ASF RP_GS C N1A_NSF RP_GS VAI_AAI3S P N1A_DSF C RA_GSN VA_AAN P N1_DSF D RR_GSM VB_AAS1S A1A_ASN RA_ASN A1_ASN RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RR_NSM VF_FAI3P P RA_ASM N2_ASM N2_ASM N1A_GPF N1_GSF RD_GPM
Koh:2:3 ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams into (+acc) wine the flesh I   and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to guide in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]   and also, even, namely the to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), what kind the good inherently good, i.e. God-wrought. the son the human who/whom/which to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry number [see arithmetic] day life being, living, spirit; alive he/she/it/same
Koh:2:3   in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) the (gen) to-DRAG, be-you(sg)-DRAG-ed!, he/she/it-happens-to-DRAG (opt) into (+acc) wine (acc) the (acc) flesh (acc) me (gen)   and heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-GUIDE-ed in/among/by (+dat) sapience (dat)   and the (gen) to-SEIZE/GRAB-HOLD, be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ed-HOLD!, he/she/it-happens-to-SEIZE/GRAB-HOLD (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) mindlessness (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) I-should-SEE what kind (acc, nom|acc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) sons (dat) the (gen) human (gen) who/whom/which (nom|acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) number (acc) days (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) them/same (gen)
Koh:2:3 Koh_2:3_1 Koh_2:3_2 Koh_2:3_3 Koh_2:3_4 Koh_2:3_5 Koh_2:3_6 Koh_2:3_7 Koh_2:3_8 Koh_2:3_9 Koh_2:3_10 Koh_2:3_11 Koh_2:3_12 Koh_2:3_13 Koh_2:3_14 Koh_2:3_15 Koh_2:3_16 Koh_2:3_17 Koh_2:3_18 Koh_2:3_19 Koh_2:3_20 Koh_2:3_21 Koh_2:3_22 Koh_2:3_23 Koh_2:3_24 Koh_2:3_25 Koh_2:3_26 Koh_2:3_27 Koh_2:3_28 Koh_2:3_29 Koh_2:3_30 Koh_2:3_31 Koh_2:3_32 Koh_2:3_33 Koh_2:3_34 Koh_2:3_35 Koh_2:3_36 Koh_2:3_37 Koh_2:3_38 Koh_2:3_39 Koh_2:3_40 Koh_2:3_41 Koh_2:3_42 Koh_2:3_43
Koh:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:4 ἐμεγάλυνα ποίημά μου, ᾠκοδόμησά μοι οἴκους, ἐφύτευσά μοι ἀμπελῶνας,
Koh:2:4 I enlarged my work; I built me houses; I planted me vineyards. (Ecclesiastes 2:4 Brenton)
Koh:2:4 Dokonałem wielkich dzieł: zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, (Koh 2:4 BT_4)
Koh:2:4 ἐμεγάλυνα ποίημά μου, ᾠκοδόμησά μοι οἴκους, ἐφύτευσά μοι ἀμπελῶνας,
Koh:2:4 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ποίημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀμπελών, -ῶνος, ὁ
Koh:2:4 By powiększać/chwałę Praca Ja By budować/buduj moralnie Ja Dom Do ??? Ja Winnica
Koh:2:4 e)mega/luna poi/Ema/ mou, O)|kodo/mEsa/ moi oi)/kous, e)fu/teusa/ moi a)mpelO=nas,
Koh:2:4 emegalyna poiEma mu, OkodomEsa moi oikus, efyteusa moi ampelOnas,
Koh:2:4 VAI_AAI1S N3M_ASN RP_GS VAI_AAI1S RP_DS N2_APM VAI_AAI1S RP_DS N3W_APM
Koh:2:4 to magnify/laud work I to build/edify I house to ??? I vineyard
Koh:2:4 I-MAGNIFY/LAUD-ed work (nom|acc|voc) me (gen) I-BUILD/EDIFY-ed me (dat) houses (acc) I-???-ed me (dat) vineyards (acc)
Koh:2:4 Koh_2:4_1 Koh_2:4_2 Koh_2:4_3 Koh_2:4_4 Koh_2:4_5 Koh_2:4_6 Koh_2:4_7 Koh_2:4_8 Koh_2:4_9
Koh:2:4 x x x x x x x x x
Koh:2:5 ἐποίησά μοι κήπους καὶ παραδείσους καὶ ἐφύτευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν καρποῦ·
Koh:2:5 I made me gardens and orchards, and planted in them every kind of fruit-tree. (Ecclesiastes 2:5 Brenton)
Koh:2:5 założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich wszelkich drzew owocowych. (Koh 2:5 BT_4)
Koh:2:5 ἐποίησά μοι κήπους καὶ παραδείσους καὶ ἐφύτευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν καρποῦ·
Koh:2:5 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κῆπος, -ου, ὁ καί παράδεισος, -ου, ὁ καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ξύλον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
Koh:2:5 By czynić/rób Ja Ogród I też, nawet, mianowicie Raj I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owoc; Nadgarstek
Koh:2:5 e)poi/Esa/ moi kE/pous kai\ paradei/sous kai\ e)fu/teusa e)n au)toi=s Xu/lon pa=n karpou=·
Koh:2:5 epoiEsa moi kEpus kai paradeisus kai efyteusa en autois Xylon pan karpu·
Koh:2:5 VAI_AAI1S RP_DS N2_APM C N2_APM C VAI_AAI1S P RD_DPM N2N_ASN A3_ASN N2_GSM
Koh:2:5 to do/make I garden and also, even, namely paradise and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. every all, each, every, the whole of fruit; Carpus
Koh:2:5 I-DO/MAKE-ed me (dat) gardens (acc) and paradises (acc) and I-???-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) tree/wooden thing (nom|acc|voc) every (nom|acc|voc) fruit (gen); Carpus (gen)
Koh:2:5 Koh_2:5_1 Koh_2:5_2 Koh_2:5_3 Koh_2:5_4 Koh_2:5_5 Koh_2:5_6 Koh_2:5_7 Koh_2:5_8 Koh_2:5_9 Koh_2:5_10 Koh_2:5_11 Koh_2:5_12
Koh:2:5 x x x x x x x x x x x x
Koh:2:6 ἐποίησά μοι κολυμβήθρας ὑδάτων τοῦ ποτίσαι ἀπ’ αὐτῶν δρυμὸν βλαστῶντα ξύλα·
Koh:2:6 I made me pools of water, to water from them the timber-bearing wood. (Ecclesiastes 2:6 Brenton)
Koh:2:6 Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj bogaty w drzewa. (Koh 2:6 BT_4)
Koh:2:6 ἐποίησά μοι κολυμβήθρας ὑδάτων τοῦ ποτίσαι ἀπ’ αὐτῶν δρυμὸν βλαστῶντα ξύλα·
Koh:2:6 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κολυμβήθρα, -ας, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό   βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -) ξύλον, -ου, τό
Koh:2:6 By czynić/rób Ja Obszar gdzie da się pływać Woda By dawać pić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By kiełkować Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Koh:2:6 e)poi/Esa/ moi kolumbE/Tras u(da/tOn tou= poti/sai a)p’ au)tO=n drumo\n blastO=nta Xu/la·
Koh:2:6 epoiEsa moi kolymbETras hydatOn tu potisai ap’ autOn drymon blastOnta Xyla·
Koh:2:6 VAI_AAI1S RP_DS N1A_APF N3T_GPN RA_GSN VA_AAN P RD_GPM N2_ASM V3_PAPASM N2N_APN
Koh:2:6 to do/make I swimming hole water the to give to drink from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same ć to sprout tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Koh:2:6 I-DO/MAKE-ed me (dat) swimming hole (gen), swimming holes (acc) waters (gen) the (gen) to-GIVE-TO-DRINK, be-you(sg)-GIVE-ed-TO-DRINK!, he/she/it-happens-to-GIVE-TO-DRINK (opt) away from (+gen) them/same (gen)   while SPROUT-ing (acc, nom|acc|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc)
Koh:2:6 Koh_2:6_1 Koh_2:6_2 Koh_2:6_3 Koh_2:6_4 Koh_2:6_5 Koh_2:6_6 Koh_2:6_7 Koh_2:6_8 Koh_2:6_9 Koh_2:6_10 Koh_2:6_11
Koh:2:6 x x x x x x x x x x x
Koh:2:7 ἐκτησάμην δούλους καὶ παιδίσκας, καὶ οἰκογενεῖς ἐγένοντό μοι, καί γε κτῆσις βουκολίου καὶ ποιμνίου πολλὴ ἐγένετό μοι ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ·
Koh:2:7 I got servants and maidens, and servants were born to me in the house: also I had abundant possession of flocks and herds, beyond all who were before me in Jerusalem. (Ecclesiastes 2:7 Brenton)
Koh:2:7 Nabyłem niewolników i niewolnice i miałem niewolników urodzonych w domu. Posiadałem też wielkie stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. (Koh 2:7 BT_4)
Koh:2:7 ἐκτησάμην δούλους καὶ παιδίσκας, καὶ οἰκογενεῖς ἐγένοντό μοι, καί γε κτῆσις βουκολίου καὶ ποιμνίου πολλὴ ἐγένετό μοι ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ·
Koh:2:7 κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γέ     καί ποίμνιον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Koh:2:7 By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Stado Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Koh:2:7 e)ktEsa/mEn dou/lous kai\ paidi/skas, kai\ oi)kogenei=s e)ge/nonto/ moi, kai/ ge ktE=sis boukoli/ou kai\ poimni/ou pollE\ e)ge/neto/ moi u(pe\r pa/ntas tou\s genome/nous e)/mprosTe/n mou e)n *ierousalEm·
Koh:2:7 ektEsamEn dulus kai paidiskas, kai oikogeneis egenonto moi, kai ge ktEsis bukoliu kai poimniu pollE egeneto moi hyper pantas tus genomenus emprosTen mu en ierusalEm·
Koh:2:7 VAI_AMI1S N2_APM C N1_APF C A3H_NPM VBI_AMI3P RP_DS C x N3I_NSF N2_GSN C N2_GSN A1_NSF VBI_AMI3S RP_DS P A3_APM RA_APM VB_AMPAPM P RP_GS P D_DSF
Koh:2:7 to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms slave; servile and also, even, namely slave girl and also, even, namely ć to become become, happen I and also, even, namely ??? ć ć and also, even, namely flock much to become become, happen I above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the to become become, happen before/in front of I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Koh:2:7 I-was-POSSESS-ed slaves (acc); servile ([Adj] acc) and slave girls (acc) and   they-were-BECOME-ed me (dat) and ???     and flock (gen) much (nom) he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc) the (acc) upon being-BECOME-ed (acc) before/in front of me (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Koh:2:7 Koh_2:7_1 Koh_2:7_2 Koh_2:7_3 Koh_2:7_4 Koh_2:7_5 Koh_2:7_6 Koh_2:7_7 Koh_2:7_8 Koh_2:7_9 Koh_2:7_10 Koh_2:7_11 Koh_2:7_12 Koh_2:7_13 Koh_2:7_14 Koh_2:7_15 Koh_2:7_16 Koh_2:7_17 Koh_2:7_18 Koh_2:7_19 Koh_2:7_20 Koh_2:7_21 Koh_2:7_22 Koh_2:7_23 Koh_2:7_24 Koh_2:7_25
Koh:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:8 συνήγαγόν μοι καί γε ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ περιουσιασμοὺς βασιλέων καὶ τῶν χωρῶν· ἐποίησά μοι ᾄδοντας καὶ ᾀδούσας καὶ ἐντρυφήματα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου οἰνοχόον καὶ οἰνοχόας·
Koh:2:8 Moreover I collected for myself both silver and gold also, and the peculiar treasures of kings and provinces: I procured me singing men and singing women, and delights of the sons of men, a butler and female cupbearers. (Ecclesiastes 2:8 Brenton)
Koh:2:8 Nagromadziłem też sobie srebra i złota, i skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich: kobiet wiele. (Koh 2:8 BT_4)
Koh:2:8 συνήγαγόν μοι καί γε ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ περιουσιασμοὺς βασιλέων καὶ τῶν χωρῶν· ἐποίησά μοι ᾄδοντας καὶ ᾀδούσας καὶ ἐντρυφήματα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου οἰνοχόον καὶ οἰνοχόας·
Koh:2:8 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γέ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί   βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ   καί  
Koh:2:8 By zbierać się razem Ja I też, nawet, mianowicie ??? Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój By czynić/rób Ja By śpiewać I też, nawet, mianowicie By śpiewać I też, nawet, mianowicie Syn Ludzki I też, nawet, mianowicie
Koh:2:8 sunE/gago/n moi kai/ ge a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ periousiasmou\s basile/On kai\ tO=n CHOrO=n· e)poi/Esa/ moi a)/|dontas kai\ a)|dou/sas kai\ e)ntrufE/mata ui(O=n tou= a)nTrO/pou oi)noCHo/on kai\ oi)noCHo/as·
Koh:2:8 synEgagon moi kai ge argyrion kai CHrysion kai periusiasmus basileOn kai tOn CHOrOn· epoiEsa moi adontas kai adusas kai entryfEmata hyiOn tu anTrOpu oinoCHoon kai oinoCHoas·
Koh:2:8 VBI_AAI1S RP_DS C x N2N_ASN C N2N_ASN C N2_APM N3V_GPM C RA_GPF N1A_GPF VAI_AAI1S RP_DS V1_PAPAPM C V1_PAPAPF C N3M_APN N2_GPM RA_GSM N2_GSM A1B_ASM C A1B_APF
Koh:2:8 to gather together I and also, even, namely ??? piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely ć king and also, even, namely the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room to do/make I to sing and also, even, namely to sing and also, even, namely ć son the human ć and also, even, namely ć
Koh:2:8 I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed me (dat) and ??? piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and   kings (gen) and the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) I-DO/MAKE-ed me (dat) while SING-ing (acc) and while SING-ing (acc) and   sons (gen) the (gen) human (gen)   and  
Koh:2:8 Koh_2:8_1 Koh_2:8_2 Koh_2:8_3 Koh_2:8_4 Koh_2:8_5 Koh_2:8_6 Koh_2:8_7 Koh_2:8_8 Koh_2:8_9 Koh_2:8_10 Koh_2:8_11 Koh_2:8_12 Koh_2:8_13 Koh_2:8_14 Koh_2:8_15 Koh_2:8_16 Koh_2:8_17 Koh_2:8_18 Koh_2:8_19 Koh_2:8_20 Koh_2:8_21 Koh_2:8_22 Koh_2:8_23 Koh_2:8_24 Koh_2:8_25 Koh_2:8_26
Koh:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:9 καὶ ἐμεγαλύνθην καὶ προσέθηκα παρὰ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ· καί γε σοφία μου ἐστάθη μοι.
Koh:2:9 So I became great, and advanced beyond all that were before in Jerusalem: also my wisdom was established to me. (Ecclesiastes 2:9 Brenton)
Koh:2:9 I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem; w dodatku mądrość moja mi została. (Koh 2:9 BT_4)
Koh:2:9 καὶ ἐμεγαλύνθην καὶ προσέθηκα παρὰ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ· καί γε σοφία μου ἐστάθη μοι.
Koh:2:9 καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί γέ σοφία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Koh:2:9 I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By dodawać do fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie ??? Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ja By powodować stać Ja
Koh:2:9 kai\ e)megalu/nTEn kai\ prose/TEka para\ pa/ntas tou\s genome/nous e)/mprosTe/n mou e)n *ierousalEm· kai/ ge sofi/a mou e)sta/TE moi.
Koh:2:9 kai emegalynTEn kai proseTEka para pantas tus genomenus emprosTen mu en ierusalEm· kai ge sofia mu estaTE moi.
Koh:2:9 C VCI_API1S C VAI_AAI1S P A3_APM RA_APM VB_AMPAPM P RP_GS P N_DSF C x N1A_NSF RP_GS VCI_API3S RP_DS
Koh:2:9 and also, even, namely to magnify/laud and also, even, namely to add to frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the to become become, happen before/in front of I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely ??? sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] I to cause to stand I
Koh:2:9 and I-was-MAGNIFY/LAUD-ed and I-ADD-ed-TO frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) upon being-BECOME-ed (acc) before/in front of me (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and ??? sapience (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand me (dat)
Koh:2:9 Koh_2:9_1 Koh_2:9_2 Koh_2:9_3 Koh_2:9_4 Koh_2:9_5 Koh_2:9_6 Koh_2:9_7 Koh_2:9_8 Koh_2:9_9 Koh_2:9_10 Koh_2:9_11 Koh_2:9_12 Koh_2:9_13 Koh_2:9_14 Koh_2:9_15 Koh_2:9_16 Koh_2:9_17 Koh_2:9_18
Koh:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:10 καὶ πᾶν, ὃ ᾔτησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐχ ὑφεῖλον ἀπ’ αὐτῶν, οὐκ ἀπεκώλυσα τὴν καρδίαν μου ἀπὸ πάσης εὐφροσύνης, ὅτι καρδία μου εὐφράνθη ἐν παντὶ μόχθῳ μου, καὶ τοῦτο ἐγένετο μερίς μου ἀπὸ παντὸς μόχθου μου.
Koh:2:10 And whatever mine eyes desired, I withheld not from them, I withheld not my heart from all my mirth: for my heart rejoiced in all my labour; and this was my portion of all my labour. (Ecclesiastes 2:10 Brenton)
Koh:2:10 Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości - bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu; a to mi było zapłatą za wszelki mój trud. (Koh 2:10 BT_4)
Koh:2:10 καὶ πᾶν, ᾔτησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐχ ὑφεῖλον ἀπ’ αὐτῶν, οὐκ ἀπεκώλυσα τὴν καρδίαν μου ἀπὸ πάσης εὐφροσύνης, ὅτι καρδία μου εὐφράνθη ἐν παντὶ μόχθῳ μου, καὶ τοῦτο ἐγένετο μερίς μου ἀπὸ παντὸς μόχθου μου.
Koh:2:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὅτι καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Koh:2:10 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By prosić {By pytać} Oko Ja ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wesołość Ponieważ/tamto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ja I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Część Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ja
Koh:2:10 kai\ pa=n, o(\ E)/|tEsan oi( o)fTalmoi/ mou, ou)CH u(fei=lon a)p’ au)tO=n, ou)k a)pekO/lusa tE\n kardi/an mou a)po\ pa/sEs eu)frosu/nEs, o(/ti kardi/a mou eu)fra/nTE e)n panti\ mo/CHTO| mou, kai\ tou=to e)ge/neto meri/s mou a)po\ panto\s mo/CHTou mou.
Koh:2:10 kai pan, ho EtEsan hoi ofTalmoi mu, uCH hyfeilon ap’ autOn, uk apekOlysa tEn kardian mu apo pasEs eufrosynEs, hoti kardia mu eufranTE en panti moCHTO mu, kai tuto egeneto meris mu apo pantos moCHTu mu.
Koh:2:10 C A3_ASN RR_ASN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS D VBI_AAI3P P RD_GPM D VAI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P A1S_GSF N1_GSF C N1A_NSF RP_GS VC_API3S P A3_DSM N2_DSM RP_GS C RD_NSN VBI_AMI3S N3D_NSF RP_GS P A3_GSM N2_GSM RP_GS
Koh:2:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which to ask the eye I οὐχ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of cheerfulness because/that heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ??? I and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen part I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ??? I
Koh:2:10 and every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-ASK-ed the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) not   away from (+gen) them/same (gen) not   the (acc) heart (acc) me (gen) away from (+gen) every (gen) cheerfulness (gen) because/that heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) every (dat) ??? (dat) me (gen) and this (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed ??? (nom) me (gen) away from (+gen) every (gen) ??? (gen) me (gen)
Koh:2:10 Koh_2:10_1 Koh_2:10_2 Koh_2:10_3 Koh_2:10_4 Koh_2:10_5 Koh_2:10_6 Koh_2:10_7 Koh_2:10_8 Koh_2:10_9 Koh_2:10_10 Koh_2:10_11 Koh_2:10_12 Koh_2:10_13 Koh_2:10_14 Koh_2:10_15 Koh_2:10_16 Koh_2:10_17 Koh_2:10_18 Koh_2:10_19 Koh_2:10_20 Koh_2:10_21 Koh_2:10_22 Koh_2:10_23 Koh_2:10_24 Koh_2:10_25 Koh_2:10_26 Koh_2:10_27 Koh_2:10_28 Koh_2:10_29 Koh_2:10_30 Koh_2:10_31 Koh_2:10_32 Koh_2:10_33 Koh_2:10_34 Koh_2:10_35 Koh_2:10_36
Koh:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:11 καὶ ἐπέβλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσιν ποιήμασίν μου, οἷς ἐποίησαν αἱ χεῖρές μου, καὶ ἐν μόχθῳ, ᾧ ἐμόχθησα τοῦ ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος, καὶ οὐκ ἔστιν περισσεία ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:2:11 And I looked on all my works which my hands had wrought, and on my labour which I laboured to perform: and behold, all was vanity and waywardness of spirit, and there is no advantage under the sun. (Ecclesiastes 2:11 Brenton)
Koh:2:11 I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. (Koh 2:11 BT_4)
Koh:2:11 καὶ ἐπέβλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσιν ποιήμασίν μου, οἷς ἐποίησαν αἱ χεῖρές μου, καὶ ἐν μόχθῳ, ἐμόχθησα τοῦ ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος, καὶ οὐκ ἔστιν περισσεία ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:2:11 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποίημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν μόχθος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περισσεία, -ας, ἡ ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:2:11 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ja Kto/, który/, który By czynić/rób Ręka Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Obfitość Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:2:11 kai\ e)pe/blePSa e)gO\ e)n pa=sin poiE/masi/n mou, oi(=s e)poi/Esan ai( CHei=re/s mou, kai\ e)n mo/CHTO|, O(=| e)mo/CHTEsa tou= poiei=n, kai\ i)dou\ ta\ pa/nta mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos, kai\ ou)k e)/stin perissei/a u(po\ to\n E(/lion.
Koh:2:11 kai epeblePSa egO en pasin poiEmasin mu, hois epoiEsan hai CHeires mu, kai en moCHTO, hO emoCHTEsa tu poiein, kai idu ta panta mataiotEs kai proairesis pneumatos, kai uk estin perisseia hypo ton hElion.
Koh:2:11 C VAI_AAI1S RP_NS P A3_DPN N3M_DPN RP_GS RR_DPN VAI_AAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GS C P N2_DSM RR_DSM VAI_AAI1S RA_GSN V2_PAN C I RA_NPN A3_NPN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN C D V9_PAI3S N1A_NSF P RA_ASM N2_ASM
Koh:2:11 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work I who/whom/which to do/make the hand I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? who/whom/which ć the to do/make and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the every all, each, every, the whole of ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be abundance under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:2:11 and I-LOOK UPON-ed I (nom) in/among/by (+dat) all (dat) works (dat) me (gen) who/whom/which (dat) they-DO/MAKE-ed the (nom) hands (nom|voc) me (gen) and in/among/by (+dat) ??? (dat) who/whom/which (dat)   the (gen) to-be-DO/MAKE-ing and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen) and not he/she/it-is abundance (nom|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:2:11 Koh_2:11_1 Koh_2:11_2 Koh_2:11_3 Koh_2:11_4 Koh_2:11_5 Koh_2:11_6 Koh_2:11_7 Koh_2:11_8 Koh_2:11_9 Koh_2:11_10 Koh_2:11_11 Koh_2:11_12 Koh_2:11_13 Koh_2:11_14 Koh_2:11_15 Koh_2:11_16 Koh_2:11_17 Koh_2:11_18 Koh_2:11_19 Koh_2:11_20 Koh_2:11_21 Koh_2:11_22 Koh_2:11_23 Koh_2:11_24 Koh_2:11_25 Koh_2:11_26 Koh_2:11_27 Koh_2:11_28 Koh_2:11_29 Koh_2:11_30 Koh_2:11_31 Koh_2:11_32 Koh_2:11_33 Koh_2:11_34
Koh:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:12 καὶ ἐπέβλεψα ἐγὼ τοῦ ἰδεῖν σοφίαν καὶ περιφορὰν καὶ ἀφροσύνην· ὅτι τίς ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐπελεύσεται ὀπίσω τῆς βουλῆς τὰ ὅσα ἐποίησεν αὐτήν;
Koh:2:12 Then I looked on to see wisdom, and madness, and folly: for who is the man who will follow after counsel, in all things where in he employs it? (Ecclesiastes 2:12 Brenton)
Koh:2:12 Postanowiłem przyjrzeć się mądrości, a także szaleństwu i głupocie. Bo czegoż jeszcze dokonać może człowiek, który nastąpi po królu, nad to, czego on już dokonał? (Koh 2:12 BT_4)
Koh:2:12 Καὶ ἐπέβλεψα ἐγὼ τοῦ ἰδεῖν σοφίαν καὶ περιφορὰν καὶ ἀφροσύνην· ὅτι τίς ἄνθρωπος, ὃς ἐπελεύσεται ὀπίσω τῆς βουλῆς τὰ ὅσα ἐποίησεν αὐτήν;
Koh:2:12 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί   καί ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:2:12 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki Kto/, który/, który Do zbliżanie siebie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Planu/zamiar Tyleż/wiele jak By czynić/rób On/ona/to/to samo
Koh:2:12 *kai\ e)pe/blePSa e)gO\ tou= i)dei=n sofi/an kai\ perifora\n kai\ a)frosu/nEn· o(/ti ti/s o( a)/nTrOpos, o(\s e)peleu/setai o)pi/sO tE=s boulE=s ta\ o(/sa e)poi/Esen au)tE/n;
Koh:2:12 kai epeblePSa egO tu idein sofian kai periforan kai afrosynEn· hoti tis ho anTrOpos, hos epeleusetai opisO tEs bulEs ta hosa epoiEsen autEn;
Koh:2:12 C VAI_AAI1S RP_NS RA_GSN VB_AAN N1A_ASF C N1A_ASF C N1_ASF C RI_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VF_FMI3S D RA_GSF N1_GSF RA_APN A1_APN VAI_AAI3S RD_ASF
Koh:2:12 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively I the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ć and also, even, namely mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human who/whom/which to oncoming behind back, behind, after the plan/intention the as much/many as to do/make he/she/it/same
Koh:2:12 and I-LOOK UPON-ed I (nom) the (gen) to-SEE sapience (acc) and   and mindlessness (acc) because/that who/what/why (nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-ONCOMING-ed behind the (gen) plan/intention (gen) the (nom|acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed her/it/same (acc)
Koh:2:12 Koh_2:12_1 Koh_2:12_2 Koh_2:12_3 Koh_2:12_4 Koh_2:12_5 Koh_2:12_6 Koh_2:12_7 Koh_2:12_8 Koh_2:12_9 Koh_2:12_10 Koh_2:12_11 Koh_2:12_12 Koh_2:12_13 Koh_2:12_14 Koh_2:12_15 Koh_2:12_16 Koh_2:12_17 Koh_2:12_18 Koh_2:12_19 Koh_2:12_20 Koh_2:12_21 Koh_2:12_22 Koh_2:12_23
Koh:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:13 καὶ εἶδον ἐγὼ ὅτι ἔστιν περισσεία τῇ σοφίᾳ ὑπὲρ τὴν ἀφροσύνην ὡς περισσεία τοῦ φωτὸς ὑπὲρ τὸ σκότος·
Koh:2:13 And I saw that wisdom excels folly, as much as light excels darkness. (Ecclesiastes 2:13 Brenton)
Koh:2:13 I zobaczyłem, że mądrość tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności. (Koh 2:13 BT_4)
Koh:2:13 καὶ εἶδον ἐγὼ ὅτι ἔστιν περισσεία τῇ σοφίᾳ ὑπὲρ τὴν ἀφροσύνην ὡς περισσεία τοῦ φωτὸς ὑπὲρ τὸ σκότος·
Koh:2:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὡς περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό
Koh:2:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Ponieważ/tamto By być Obfitość Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Jak/jak Obfitość Lekki {Jasny} Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ciemności ciemność, ciemność
Koh:2:13 kai\ ei)=don e)gO\ o(/ti e)/stin perissei/a tE=| sofi/a| u(pe\r tE\n a)frosu/nEn O(s perissei/a tou= fOto\s u(pe\r to\ sko/tos·
Koh:2:13 kai eidon egO hoti estin perisseia tE sofia hyper tEn afrosynEn hOs perisseia tu fOtos hyper to skotos·
Koh:2:13 C VBI_AAI1S RP_NS C V9_PAI3S N1A_NSF RA_DSF N1A_DSF P RA_ASF N1_ASF C N1A_NSF RA_GSN N3T_GSN P RA_ASN N3E_ASN
Koh:2:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I because/that to be abundance the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] above (+acc), on behalf of (+gen) the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle as/like abundance the light above (+acc), on behalf of (+gen) the darkness gloom, darkness
Koh:2:13 and I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) because/that he/she/it-is abundance (nom|voc) the (dat) sapience (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) mindlessness (acc) as/like abundance (nom|voc) the (gen) light (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc)
Koh:2:13 Koh_2:13_1 Koh_2:13_2 Koh_2:13_3 Koh_2:13_4 Koh_2:13_5 Koh_2:13_6 Koh_2:13_7 Koh_2:13_8 Koh_2:13_9 Koh_2:13_10 Koh_2:13_11 Koh_2:13_12 Koh_2:13_13 Koh_2:13_14 Koh_2:13_15 Koh_2:13_16 Koh_2:13_17 Koh_2:13_18
Koh:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:14 τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν κεφαλῇ αὐτοῦ, καὶ ὁ ἄφρων ἐν σκότει πορεύεται. καὶ ἔγνων καί γε ἐγὼ ὅτι συνάντημα ἓν συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς.
Koh:2:14 The wise man's eyes are in his head; but the fool walks in darkness: and I perceived, even I, that one event shall happen to them all. (Ecclesiastes 2:14 Brenton)
Koh:2:14 Mędrzec ma w głowie swojej oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Ale poznałem tak samo, że ten sam los spotyka wszystkich. (Koh 2:14 BT_4)
Koh:2:14 τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν κεφαλῇ αὐτοῦ, καὶ ἄφρων ἐν σκότει πορεύεται. καὶ ἔγνων καί γε ἐγὼ ὅτι συνάντημα ἓν συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς.
Koh:2:14 ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν σκότο·ς, -ους, τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:2:14 Mądry Oko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Piana; wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność By iść I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie ??? Ja Ponieważ/tamto Jeden By spotykać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
Koh:2:14 tou= sofou= oi( o)fTalmoi\ au)tou= e)n kefalE=| au)tou=, kai\ o( a)/frOn e)n sko/tei poreu/etai. kai\ e)/gnOn kai/ ge e)gO\ o(/ti suna/ntEma e(\n sunantE/setai toi=s pa=sin au)toi=s.
Koh:2:14 tu sofu hoi ofTalmoi autu en kefalE autu, kai ho afrOn en skotei poreuetai. kai egnOn kai ge egO hoti synantEma hen synantEsetai tois pasin autois.
Koh:2:14 RA_GSM A1_GSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N1_DSF RD_GSM C RA_NSM A3N_NSM P N3E_DSN V1_PMI3S C VZI_AAI1S C x RP_NS C N3M_NSN A3_NSN VF_FMI3S RA_DPM A3_DPM RD_DPM
Koh:2:14 the wise the eye he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among head he/she/it/same and also, even, namely the foam; unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness to go and also, even, namely to know i.e. recognize. and also, even, namely ??? I because/that ć one to meet the every all, each, every, the whole of he/she/it/same
Koh:2:14 the (gen) wise ([Adj] gen) the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) head (dat) him/it/same (gen) and the (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) in/among/by (+dat) darkness (dat) he/she/it-is-being-GO-ed and I-KNOW-ed and ??? I (nom) because/that   one (nom|acc) he/she/it-will-be-MEET-ed the (dat) all (dat) them/same (dat)
Koh:2:14 Koh_2:14_1 Koh_2:14_2 Koh_2:14_3 Koh_2:14_4 Koh_2:14_5 Koh_2:14_6 Koh_2:14_7 Koh_2:14_8 Koh_2:14_9 Koh_2:14_10 Koh_2:14_11 Koh_2:14_12 Koh_2:14_13 Koh_2:14_14 Koh_2:14_15 Koh_2:14_16 Koh_2:14_17 Koh_2:14_18 Koh_2:14_19 Koh_2:14_20 Koh_2:14_21 Koh_2:14_22 Koh_2:14_23 Koh_2:14_24 Koh_2:14_25 Koh_2:14_26
Koh:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:15 καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου Ὡς συνάντημα τοῦ ἄφρονος καί γε ἐμοὶ συναντήσεταί μοι, καὶ ἵνα τί ἐσοφισάμην; ἐγὼ τότε περισσὸν ἐλάλησα ἐν καρδίᾳ μου, διότι ἄφρων ἐκ περισσεύματος λαλεῖ, ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:2:15 And I said in my heart, As the event of the fool is, so shall it be to me, even to me: and to what purpose have I gained wisdom? I said moreover in my heart, This is also vanity, because the fool speaks of his abundance. (Ecclesiastes 2:15 Brenton)
Koh:2:15 Więc powiedziałem sobie: «Jaki los głupca, taki i mój będzie. I po cóż więc nabyłem tyle mądrości?» Rzekłem przeto w sercu, że i to jest marność. (Koh 2:15 BT_4)
Koh:2:15 καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου Ὡς συνάντημα τοῦ ἄφρονος καί γε ἐμοὶ συναντήσεταί μοι, καὶ ἵνα τί ἐσοφισάμην; ἐγὼ τότε περισσὸν ἐλάλησα ἐν καρδίᾳ μου, διότι ἄφρων ἐκ περισσεύματος λαλεῖ, ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:2:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τότε περισσός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐκ περίσσευμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὅτι καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:2:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Jak/jak Wycofywanie w myśli I też, nawet, mianowicie ??? Ja; mój/mój By spotykać się Ja I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By nauczać rób mądry Ja Wtedy Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Z powodu tego: Tamto Piana; wycofywanie w myśli Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Znajdujący się w nadmiarze nadmiar, nadmiar, nadwyżka, pozostając, nadmierny, obfity, znajdujący się w nadmiarze, zbyteczny By mówić Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Koh:2:15 kai\ ei)=pa e)gO\ e)n kardi/a| mou *(Os suna/ntEma tou= a)/fronos kai/ ge e)moi\ sunantE/setai/ moi, kai\ i(/na ti/ e)sofisa/mEn; e)gO\ to/te perisso\n e)la/lEsa e)n kardi/a| mou, dio/ti a)/frOn e)k perisseu/matos lalei=, o(/ti kai/ ge tou=to mataio/tEs.
Koh:2:15 kai eipa egO en kardia mu Os synantEma tu afronos kai ge emoi synantEsetai moi, kai hina ti esofisamEn; egO tote perisson elalEsa en kardia mu, dioti afrOn ek perisseumatos lalei, hoti kai ge tuto mataiotEs.
Koh:2:15 C VAI_AAI1S RP_NS P N1A_DSF RP_GS C N3M_NSN RA_GSM A3N_GSM C x RP_DS VF_FMI3S RP_DS C C RI_ASN VAI_AMI1S RP_NS D A1_ASN VAI_AAI1S P N1A_DSF RP_GS C A3N_NSM P N3M_GSN V2_PAI3S C C x RD_ASN N3T_NSF
Koh:2:15 and also, even, namely to say/tell I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I as/like ć the unthinking and also, even, namely ??? I; my/mine to meet I and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to instruct make wise I then excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I because of this: that foam; unthinking out of (+gen) ἐξ before vowels superabundant excess, overplus, surplus, remaining, excessive, plentiful, superabundant, superfluous to speak because/that and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Koh:2:15 and I-SAY/TELL-ed I (nom) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) as/like   the (gen) unthinking ([Adj] gen) and ??? me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-will-be-MEET-ed me (dat) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) I-was-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE I (nom) then excessively ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-SPEAK-ed in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) because of this: that foams (gen); unthinking ([Adj] nom) out of (+gen) superabundant (gen) he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing! because/that and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc)
Koh:2:15 Koh_2:15_1 Koh_2:15_2 Koh_2:15_3 Koh_2:15_4 Koh_2:15_5 Koh_2:15_6 Koh_2:15_7 Koh_2:15_8 Koh_2:15_9 Koh_2:15_10 Koh_2:15_11 Koh_2:15_12 Koh_2:15_13 Koh_2:15_14 Koh_2:15_15 Koh_2:15_16 Koh_2:15_17 Koh_2:15_18 Koh_2:15_19 Koh_2:15_20 Koh_2:15_21 Koh_2:15_22 Koh_2:15_23 Koh_2:15_24 Koh_2:15_25 Koh_2:15_26 Koh_2:15_27 Koh_2:15_28 Koh_2:15_29 Koh_2:15_30 Koh_2:15_31 Koh_2:15_32 Koh_2:15_33 Koh_2:15_34 Koh_2:15_35 Koh_2:15_36
Koh:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:16 ὅτι οὐκ ἔστιν μνήμη τοῦ σοφοῦ μετὰ τοῦ ἄφρονος εἰς αἰῶνα, καθότι ἤδη αἱ ἡμέραι αἱ ἐρχόμεναι τὰ πάντα ἐπελήσθη· καὶ πῶς ἀποθανεῖται ὁ σοφὸς μετὰ τοῦ ἄφρονος;
Koh:2:16 For there is no remembrance of the wise man with the fool for ever; forasmuch as now in the coming days all things are forgotten: and how shall the wise man die with the fool? (Ecclesiastes 2:16 Brenton)
Koh:2:16 Bo nie ma wiecznej pamięci po mędrcu tak samo, jak i po głupcu, gdyż już w najbliższych dniach w niepamięć idzie wszystko; czyż nie umiera mędrzec tak samo jak i głupiec? (Koh 2:16 BT_4)
Koh:2:16 ὅτι οὐκ ἔστιν μνήμη τοῦ σοφοῦ μετὰ τοῦ ἄφρονος εἰς αἰῶνα, καθότι ἤδη αἱ ἡμέραι αἱ ἐρχόμεναι τὰ πάντα ἐπελήσθη· καὶ πῶς ἀποθανεῖται σοφὸς μετὰ τοῦ ἄφρονος;
Koh:2:16 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μνήμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ καθότι ἤδη ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) καί πῶς[1] ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Koh:2:16 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Pamięć Mądry Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wycofywanie w myśli Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Jak Już do teraz, do wtedy Dzień By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zaniedbywać I też, nawet, mianowicie Jak By umierać Mądry Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wycofywanie w myśli
Koh:2:16 o(/ti ou)k e)/stin mnE/mE tou= sofou= meta\ tou= a)/fronos ei)s ai)O=na, kaTo/ti E)/dE ai( E(me/rai ai( e)rCHo/menai ta\ pa/nta e)pelE/sTE· kai\ pO=s a)poTanei=tai o( sofo\s meta\ tou= a)/fronos;
Koh:2:16 hoti uk estin mnEmE tu sofu meta tu afronos eis aiOna, kaToti EdE hai hEmerai hai erCHomenai ta panta epelEsTE· kai pOs apoTaneitai ho sofos meta tu afronos;
Koh:2:16 C D V9_PAI3S N1_NSF RA_GSM A1_GSM P RA_GSM A3N_GSM P N3W_ASM C D RA_NPF N1A_NPF RA_NPF V1_PMPNPF RA_NPN A3_NPN VCI_API3S C D VF2_FMI3S RA_NSM A1_NSM P RA_GSM A3N_GSM
Koh:2:16 because/that οὐχ before rough breathing to be recollection the wise after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the unthinking into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever as already by now, by then the day the to come the every all, each, every, the whole of to neglect and also, even, namely how to die the wise after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the unthinking
Koh:2:16 because/that not he/she/it-is recollection (nom|voc) the (gen) wise ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) unthinking ([Adj] gen) into (+acc) eon (acc) as already the (nom) days (nom|voc) the (nom) while being-COME-ed (nom|voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-was-NEGLECT-ed and how he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) wise ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) unthinking ([Adj] gen)
Koh:2:16 Koh_2:16_1 Koh_2:16_2 Koh_2:16_3 Koh_2:16_4 Koh_2:16_5 Koh_2:16_6 Koh_2:16_7 Koh_2:16_8 Koh_2:16_9 Koh_2:16_10 Koh_2:16_11 Koh_2:16_12 Koh_2:16_13 Koh_2:16_14 Koh_2:16_15 Koh_2:16_16 Koh_2:16_17 Koh_2:16_18 Koh_2:16_19 Koh_2:16_20 Koh_2:16_21 Koh_2:16_22 Koh_2:16_23 Koh_2:16_24 Koh_2:16_25 Koh_2:16_26 Koh_2:16_27 Koh_2:16_28
Koh:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:17 καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν, ὅτι πονηρὸν ἐπ’ ἐμὲ τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:2:17 So I hated life; because the work that was wrought under the sun was evil before me: for all is vanity and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 2:17 Brenton)
Koh:2:17 Toteż znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem; bo wszystko marność i pogoń za wiatrem. (Koh 2:17 BT_4)
Koh:2:17 καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν, ὅτι πονηρὸν ἐπ’ ἐμὲ τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:2:17 καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὅτι πονηρός -ά -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:2:17 I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Razem z/włączając (+dat) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ponieważ/tamto Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Praca By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:2:17 kai\ e)mi/sEsa su\n tE\n DZOE/n, o(/ti ponEro\n e)p’ e)me\ to\ poi/Ema to\ pepoiEme/non u(po\ to\n E(/lion, o(/ti ta\ pa/nta mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos.
Koh:2:17 kai emisEsa syn tEn DZOEn, hoti ponEron ep’ eme to poiEma to pepoiEmenon hypo ton hElion, hoti ta panta mataiotEs kai proairesis pneumatos.
Koh:2:17 C VAI_AAI1S P RA_ASF N1_ASF C A1A_NSN P RP_AS RA_NSN N3M_NSN RA_NSN VM_XMPNSN P RA_ASM N2_ASM C RA_NPN A3_NPN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN
Koh:2:17 and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate together with/including (+dat) the life being, living, spirit; alive because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the work the to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry because/that the every all, each, every, the whole of ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:2:17 and I-DESTEST-ed together with/including (+dat) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) because/that wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) because/that the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen)
Koh:2:17 Koh_2:17_1 Koh_2:17_2 Koh_2:17_3 Koh_2:17_4 Koh_2:17_5 Koh_2:17_6 Koh_2:17_7 Koh_2:17_8 Koh_2:17_9 Koh_2:17_10 Koh_2:17_11 Koh_2:17_12 Koh_2:17_13 Koh_2:17_14 Koh_2:17_15 Koh_2:17_16 Koh_2:17_17 Koh_2:17_18 Koh_2:17_19 Koh_2:17_20 Koh_2:17_21 Koh_2:17_22 Koh_2:17_23
Koh:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:18 καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σὺν πάντα μόχθον μου, ὃν ἐγὼ μοχθῶ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι ἀφίω αὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ γινομένῳ μετ’ ἐμέ·
Koh:2:18 And I hated the whole of my labour which I took under the sun; because I must leave it to the man who will come after me. (Ecclesiastes 2:18 Brenton)
Koh:2:18 Znienawidziłem też wszelki swój dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. (Koh 2:18 BT_4)
Koh:2:18 καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σὺν πάντα μόχθον μου, ὃν ἐγὼ μοχθῶ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι ἀφίω αὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ γινομένῳ μετ’ ἐμέ·
Koh:2:18 καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὅτι ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Koh:2:18 I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ja Kto/, który/, który; by być Ja Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ponieważ/tamto By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Ludzki By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Koh:2:18 kai\ e)mi/sEsa e)gO\ su\n pa/nta mo/CHTon mou, o(\n e)gO\ moCHTO= u(po\ to\n E(/lion, o(/ti a)fi/O au)to\n tO=| a)nTrO/pO| tO=| ginome/nO| met’ e)me/·
Koh:2:18 kai emisEsa egO syn panta moCHTon mu, hon egO moCHTO hypo ton hElion, hoti afiO auton tO anTrOpO tO ginomenO met’ eme·
Koh:2:18 C VAI_AAI1S RP_NS P A3_ASM N2_ASM RP_GS RR_ASM RP_NS V2_PAI1S P RA_ASM N2_ASM C V7_PAS1S RD_ASM RA_DSM N2_DSM RA_DSM V1_PMPDSM P RP_AS
Koh:2:18 and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate I together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of ??? I who/whom/which; to be I ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry because/that to let go of he/she/it/same the human the to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Koh:2:18 and I-DESTEST-ed I (nom) together with/including (+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (acc) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom)   under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) because/that I-should-be-LET-ing-GO-OF him/it/same (acc) the (dat) human (dat) the (dat) while being-BECOME-ed (dat) after (+acc), with (+gen) me (acc); my/mine (voc)
Koh:2:18 Koh_2:18_1 Koh_2:18_2 Koh_2:18_3 Koh_2:18_4 Koh_2:18_5 Koh_2:18_6 Koh_2:18_7 Koh_2:18_8 Koh_2:18_9 Koh_2:18_10 Koh_2:18_11 Koh_2:18_12 Koh_2:18_13 Koh_2:18_14 Koh_2:18_15 Koh_2:18_16 Koh_2:18_17 Koh_2:18_18 Koh_2:18_19 Koh_2:18_20 Koh_2:18_21 Koh_2:18_22
Koh:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:19 καὶ τίς οἶδεν εἰ σοφὸς ἔσται ἢ ἄφρων; καὶ ἐξουσιάζεται ἐν παντὶ μόχθῳ μου, ᾧ ἐμόχθησα καὶ ᾧ ἐσοφισάμην ὑπὸ τὸν ἥλιον. καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:2:19 And who knows whether he will be a wise man or a fool? and whether he will have power over all my labour in which I laboured, and wherein I grew wise under the sun? this is also vanity. (Ecclesiastes 2:19 Brenton)
Koh:2:19 A któż to wie, czy mądry on będzie, czy głupi? A władać on będzie całym mym dorobkiem, w który włożyłem trud swój i mądrość swoją pod słońcem. I to jest marność. (Koh 2:19 BT_4)
Koh:2:19 καὶ τίς οἶδεν εἰ σοφὸς ἔσται ἄφρων; καὶ ἐξουσιάζεται ἐν παντὶ μόχθῳ μου, ἐμόχθησα καὶ ἐσοφισάμην ὑπὸ τὸν ἥλιον. καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:2:19 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ σοφός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) καί ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ   καί ὅς ἥ ὅ σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:2:19 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli Mądry By być Albo Piana; wycofywanie w myśli I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ja Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By nauczać rób mądry Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Koh:2:19 kai\ ti/s oi)=den ei) sofo\s e)/stai E)\ a)/frOn; kai\ e)Xousia/DZetai e)n panti\ mo/CHTO| mou, O(=| e)mo/CHTEsa kai\ O(=| e)sofisa/mEn u(po\ to\n E(/lion. kai/ ge tou=to mataio/tEs.
Koh:2:19 kai tis oiden ei sofos estai E afrOn; kai eXusiaDZetai en panti moCHTO mu, hO emoCHTEsa kai hO esofisamEn hypo ton hElion. kai ge tuto mataiotEs.
Koh:2:19 C RI_NSM VX_XAI3S C A1_NSM VF_FMI3S C A3N_NSM C V1_PMI3S P A3_DSM N2_DSM RP_GS RR_DSM VAI_AAI1S C RR_DSM VAI_AMI1S P RA_ASM N2_ASM C x RD_NSN N3T_NSF
Koh:2:19 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if wise to be or foam; unthinking and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ??? I who/whom/which ć and also, even, namely who/whom/which to instruct make wise under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Koh:2:19 and who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed if wise ([Adj] nom) he/she/it-will-be or foams (gen); unthinking ([Adj] nom) and he/she/it-is-being-???-ed in/among/by (+dat) every (dat) ??? (dat) me (gen) who/whom/which (dat)   and who/whom/which (dat) I-was-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc)
Koh:2:19 Koh_2:19_1 Koh_2:19_2 Koh_2:19_3 Koh_2:19_4 Koh_2:19_5 Koh_2:19_6 Koh_2:19_7 Koh_2:19_8 Koh_2:19_9 Koh_2:19_10 Koh_2:19_11 Koh_2:19_12 Koh_2:19_13 Koh_2:19_14 Koh_2:19_15 Koh_2:19_16 Koh_2:19_17 Koh_2:19_18 Koh_2:19_19 Koh_2:19_20 Koh_2:19_21 Koh_2:19_22 Koh_2:19_23 Koh_2:19_24 Koh_2:19_25 Koh_2:19_26
Koh:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:20 καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ τοῦ ἀποτάξασθαι τῇ καρδίᾳ μου ἐπὶ παντὶ τῷ μόχθῳ, ᾧ ἐμόχθησα ὑπὸ τὸν ἥλιον,
Koh:2:20 so I went about to dismiss from my heart all my labour wherein I had laboured under the sun. (Ecclesiastes 2:20 Brenton)
Koh:2:20 Zacząłem więc ulegać zwątpieniu z powodu wszystkich trudów, jakie podjąłem pod słońcem. (Koh 2:20 BT_4)
Koh:2:20 καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ τοῦ ἀποτάξασθαι τῇ καρδίᾳ μου ἐπὶ παντὶ τῷ μόχθῳ, ἐμόχθησα ὑπὸ τὸν ἥλιον,
Koh:2:20 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀπο·τάσσω (απο+τασσ-, -, απο+ταξ-, -, απο+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:2:20 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ja Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Kto/, który/, który Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:2:20 kai\ e)pe/strePSa e)gO\ tou= a)pota/XasTai tE=| kardi/a| mou e)pi\ panti\ tO=| mo/CHTO|, O(=| e)mo/CHTEsa u(po\ to\n E(/lion,
Koh:2:20 kai epestrePSa egO tu apotaXasTai tE kardia mu epi panti tO moCHTO, hO emoCHTEsa hypo ton hElion,
Koh:2:20 C VAI_AAI1S RP_NS RA_GSN VA_AMN RA_DSF N1A_DSF RP_GS P A3_DSM RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM
Koh:2:20 and also, even, namely to turn around I the to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ??? who/whom/which ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:2:20 and I-TURN-ed-AROUND I (nom) the (gen) to-be-???-ed the (dat) heart (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) the (dat) ??? (dat) who/whom/which (dat)   under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:2:20 Koh_2:20_1 Koh_2:20_2 Koh_2:20_3 Koh_2:20_4 Koh_2:20_5 Koh_2:20_6 Koh_2:20_7 Koh_2:20_8 Koh_2:20_9 Koh_2:20_10 Koh_2:20_11 Koh_2:20_12 Koh_2:20_13 Koh_2:20_14 Koh_2:20_15 Koh_2:20_16 Koh_2:20_17
Koh:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:21 ὅτι ἔστιν ἄνθρωπος, οὗ μόχθος αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ καὶ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀνδρείᾳ, καὶ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐμόχθησεν ἐν αὐτῷ, δώσει αὐτῷ μερίδα αὐτοῦ. καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ πονηρία μεγάλη.
Koh:2:21 For there is such a man that his labour is in wisdom, and in knowledge, and in fortitude; yet this man shall give his portion to one who has not laboured therein. This is also vanity and great evil. (Ecclesiastes 2:21 Brenton)
Koh:2:21 Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. (Koh 2:21 BT_4)
Koh:2:21 ὅτι ἔστιν ἄνθρωπος, οὗ μόχθος αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ καὶ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀνδρείᾳ, καὶ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐμόχθησεν ἐν αὐτῷ, δώσει αὐτῷ μερίδα αὐτοῦ. καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ πονηρία μεγάλη.
Koh:2:21 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σοφία, -ας, ἡ καί ἐν γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ἐν ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί πονηρία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Koh:2:21 Ponieważ/tamto By być Ludzki Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mężny I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Część On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Bezeceństwo Wielki
Koh:2:21 o(/ti e)/stin a)/nTrOpos, ou(= mo/CHTos au)tou= e)n sofi/a| kai\ e)n gnO/sei kai\ e)n a)ndrei/a|, kai\ a)/nTrOpos, o(\s ou)k e)mo/CHTEsen e)n au)tO=|, dO/sei au)tO=| meri/da au)tou=. kai/ ge tou=to mataio/tEs kai\ ponEri/a mega/lE.
Koh:2:21 hoti estin anTrOpos, hu moCHTos autu en sofia kai en gnOsei kai en andreia, kai anTrOpos, hos uk emoCHTEsen en autO, dOsei autO merida autu. kai ge tuto mataiotEs kai ponEria megalE.
Koh:2:21 C V9_PAI3S N2_NSM RR_GSM N2_NSM RD_GSM P N1A_DSF C P N3I_DSF C P A1A_DSF C N2_NSM RR_NSM D VAI_AAI3S P RD_DSM VF_FAI3S RD_DSM N3D_ASF RD_GSM C x RD_NSN N3T_NSF C N1A_NSF A1_NSF
Koh:2:21 because/that to be human where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among manly and also, even, namely human who/whom/which οὐχ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to give he/she/it/same part he/she/it/same and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely wickedness great
Koh:2:21 because/that he/she/it-is human (nom) where; who/whom/which (gen) ??? (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) sapience (dat) and in/among/by (+dat) knowledge (dat); you(sg)-will-be-KNOW-ed (classical) and in/among/by (+dat) manly ([Adj] dat) and human (nom) who/whom/which (nom) not   in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) him/it/same (dat) ??? (acc) him/it/same (gen) and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) and wickedness (nom|voc) great ([Adj] nom|voc)
Koh:2:21 Koh_2:21_1 Koh_2:21_2 Koh_2:21_3 Koh_2:21_4 Koh_2:21_5 Koh_2:21_6 Koh_2:21_7 Koh_2:21_8 Koh_2:21_9 Koh_2:21_10 Koh_2:21_11 Koh_2:21_12 Koh_2:21_13 Koh_2:21_14 Koh_2:21_15 Koh_2:21_16 Koh_2:21_17 Koh_2:21_18 Koh_2:21_19 Koh_2:21_20 Koh_2:21_21 Koh_2:21_22 Koh_2:21_23 Koh_2:21_24 Koh_2:21_25 Koh_2:21_26 Koh_2:21_27 Koh_2:21_28 Koh_2:21_29 Koh_2:21_30 Koh_2:21_31 Koh_2:21_32
Koh:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:22 ὅτι τί γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ καὶ ἐν προαιρέσει καρδίας αὐτοῦ, ᾧ αὐτὸς μοχθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον;
Koh:2:22 For it happens to a man in all his labour, and in the purpose of his heart wherein he labours under the sun. (Ecclesiastes 2:22 Brenton)
Koh:2:22 Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? (Koh 2:22 BT_4)
Koh:2:22 ὅτι τί γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ καὶ ἐν προαιρέσει καρδίας αὐτοῦ, αὐτὸς μοχθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον;
Koh:2:22 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν   καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό   ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:2:22 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Kto/, który/, który On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:2:22 o(/ti ti/ gi/netai tO=| a)nTrO/pO| e)n panti\ mo/CHTO| au)tou= kai\ e)n proaire/sei kardi/as au)tou=, O(=| au)to\s moCHTei= u(po\ to\n E(/lion;
Koh:2:22 hoti ti ginetai tO anTrOpO en panti moCHTO autu kai en proairesei kardias autu, hO autos moCHTei hypo ton hElion;
Koh:2:22 C RI_NSN V1_PMI3S RA_DSM N2_DSM P A3_DSM N2_DSM RD_GSM C P N3I_DSF N1A_GSF RD_GSM RR_DSM RD_NSM V2_PAI3S P RA_ASM N2_ASM
Koh:2:22 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to become become, happen the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ??? he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same who/whom/which he/she/it/same ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:2:22 because/that who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-being-BECOME-ed the (dat) human (dat) in/among/by (+dat) every (dat) ??? (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat)   heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/it/same (nom)   under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:2:22 Koh_2:22_1 Koh_2:22_2 Koh_2:22_3 Koh_2:22_4 Koh_2:22_5 Koh_2:22_6 Koh_2:22_7 Koh_2:22_8 Koh_2:22_9 Koh_2:22_10 Koh_2:22_11 Koh_2:22_12 Koh_2:22_13 Koh_2:22_14 Koh_2:22_15 Koh_2:22_16 Koh_2:22_17 Koh_2:22_18 Koh_2:22_19 Koh_2:22_20
Koh:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:23 ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἀλγημάτων καὶ θυμοῦ περισπασμὸς αὐτοῦ, καί γε ἐν νυκτὶ οὐ κοιμᾶται ἡ καρδία αὐτοῦ. καί γε τοῦτο ματαιότης ἐστίν.
Koh:2:23 For all his days are days of sorrows, and vexation of spirit is his; in the night also his heart rests not. This is also vanity. (Ecclesiastes 2:23 Brenton)
Koh:2:23 Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. (Koh 2:23 BT_4)
Koh:2:23 ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἀλγημάτων καὶ θυμοῦ περισπασμὸς αὐτοῦ, καί γε ἐν νυκτὶ οὐ κοιμᾶται καρδία αὐτοῦ. καί γε τοῦτο ματαιότης ἐστίν.
Koh:2:23 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ἐν νύξ, -υκτός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:2:23 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? By być
Koh:2:23 o(/ti pa=sai ai( E(me/rai au)tou= a)lgEma/tOn kai\ Tumou= perispasmo\s au)tou=, kai/ ge e)n nukti\ ou) koima=tai E( kardi/a au)tou=. kai/ ge tou=to mataio/tEs e)sti/n.
Koh:2:23 hoti pasai hai hEmerai autu algEmatOn kai Tymu perispasmos autu, kai ge en nykti u koimatai hE kardia autu. kai ge tuto mataiotEs estin.
Koh:2:23 C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GSM N3M_GPN C N2_GSM N2_NSM RD_GSM C x P N3_DSF D V3_PMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C x RD_NSN N3T_NSF V9_PAI3S
Koh:2:23 because/that every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same ć and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger ć he/she/it/same and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night οὐχ before rough breathing to repose/sleep the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? to be
Koh:2:23 because/that all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) him/it/same (gen)   and wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed!   him/it/same (gen) and ??? in/among/by (+dat) night (dat) not he/she/it-is-being-REPOSE/SLEEP-ed, he/she/it-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) he/she/it-is
Koh:2:23 Koh_2:23_1 Koh_2:23_2 Koh_2:23_3 Koh_2:23_4 Koh_2:23_5 Koh_2:23_6 Koh_2:23_7 Koh_2:23_8 Koh_2:23_9 Koh_2:23_10 Koh_2:23_11 Koh_2:23_12 Koh_2:23_13 Koh_2:23_14 Koh_2:23_15 Koh_2:23_16 Koh_2:23_17 Koh_2:23_18 Koh_2:23_19 Koh_2:23_20 Koh_2:23_21 Koh_2:23_22 Koh_2:23_23 Koh_2:23_24
Koh:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:24 Οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν ἐν ἀνθρώπῳ· ὃ φάγεται καὶ ὃ πίεται καὶ ὃ δείξει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ἀγαθὸν ἐν μόχθῳ αὐτοῦ. καί γε τοῦτο εἶδον ἐγὼ ὅτι ἀπὸ χειρὸς τοῦ θεοῦ ἐστιν·
Koh:2:24 A man has nothing really good to eat, and to drink, and to shew his soul as good in his trouble. This also I saw, that it is from the hand of God. (Ecclesiastes 2:24 Brenton)
Koh:2:24 Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi. (Koh 2:24 BT_4)
Koh:2:24 Οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν ἐν ἀνθρώπῳ· φάγεται καὶ πίεται καὶ δείξει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ἀγαθὸν ἐν μόχθῳ αὐτοῦ. καί γε τοῦτο εἶδον ἐγὼ ὅτι ἀπὸ χειρὸς τοῦ θεοῦ ἐστιν·
Koh:2:24 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὅς ἥ ὅ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὅς ἥ ὅ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἀπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:2:24 ??? Przed przydechem mocnym By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki Kto/, który/, który By jeść I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By pić I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być widocznym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Bóg  By być
Koh:2:24 *ou)k e)/stin a)gaTo\n e)n a)nTrO/pO|· o(\ fa/getai kai\ o(\ pi/etai kai\ o(\ dei/Xei tE=| PSuCHE=| au)tou=, a)gaTo\n e)n mo/CHTO| au)tou=. kai/ ge tou=to ei)=don e)gO\ o(/ti a)po\ CHeiro\s tou= Teou= e)stin·
Koh:2:24 uk estin agaTon en anTrOpO· ho fagetai kai ho pietai kai ho deiXei tE PSyCHE autu, agaTon en moCHTO autu. kai ge tuto eidon egO hoti apo CHeiros tu Teu estin·
Koh:2:24 D V9_PAI3S A1_NSN P N2_DSM RR_ASN VF_FMI3S C RR_ASN VF_FMI3S C RR_ASN VF_FAI3S RA_DSF N1_DSF RD_GSM A1_NSN P N2_DSM RD_GSM C x RD_ASN VBI_AAI1S RP_NS C P N3_GSF RA_GSM N2_GSM V9_PAI3S
Koh:2:24 οὐχ before rough breathing to be good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human who/whom/which to eat and also, even, namely who/whom/which to drink and also, even, namely who/whom/which to show the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hand the god [see theology] to be
Koh:2:24 not he/she/it-is good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) human (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-EAT-ed and who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-DRINK-ed and who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-SHOW, you(sg)-will-be-SHOW-ed (classical) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) ??? (dat) him/it/same (gen) and ??? this (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) because/that away from (+gen) hand (gen) the (gen) god (gen) he/she/it-is
Koh:2:24 Koh_2:24_1 Koh_2:24_2 Koh_2:24_3 Koh_2:24_4 Koh_2:24_5 Koh_2:24_6 Koh_2:24_7 Koh_2:24_8 Koh_2:24_9 Koh_2:24_10 Koh_2:24_11 Koh_2:24_12 Koh_2:24_13 Koh_2:24_14 Koh_2:24_15 Koh_2:24_16 Koh_2:24_17 Koh_2:24_18 Koh_2:24_19 Koh_2:24_20 Koh_2:24_21 Koh_2:24_22 Koh_2:24_23 Koh_2:24_24 Koh_2:24_25 Koh_2:24_26 Koh_2:24_27 Koh_2:24_28 Koh_2:24_29 Koh_2:24_30 Koh_2:24_31
Koh:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:2:25 ὅτι τίς φάγεται καὶ τίς φείσεται πάρεξ αὐτοῦ;
Koh:2:25 For who shall eat, or who shall drink, without him? (Ecclesiastes 2:25 Brenton)
Koh:2:25 Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od Niego zależnym? (Koh 2:25 BT_4)
Koh:2:25 ὅτι τίς φάγεται καὶ τίς φείσεται πάρεξ αὐτοῦ;
Koh:2:25 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:2:25 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By jeść I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zbywający {Oszczędzać} On/ona/to/to samo
Koh:2:25 o(/ti ti/s fa/getai kai\ ti/s fei/setai pa/reX au)tou=;
Koh:2:25 hoti tis fagetai kai tis feisetai pareX autu;
Koh:2:25 C RI_NSM VF_FMI3S C RI_NSM VF_FMI3S P RD_GSM
Koh:2:25 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to eat and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to spare ć he/she/it/same
Koh:2:25 because/that who/what/why (nom) he/she/it-will-be-EAT-ed and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-SPARE-ed   him/it/same (gen)
Koh:2:25 Koh_2:25_1 Koh_2:25_2 Koh_2:25_3 Koh_2:25_4 Koh_2:25_5 Koh_2:25_6 Koh_2:25_7 Koh_2:25_8
Koh:2:25 x x x x x x x x
Koh:2:26 ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἀγαθῷ πρὸ προσώπου αὐτοῦ ἔδωκεν σοφίαν καὶ γνῶσιν καὶ εὐφροσύνην· καὶ τῷ ἁμαρτάνοντι ἔδωκεν περισπασμὸν τοῦ προσθεῖναι καὶ τοῦ συναγαγεῖν τοῦ δοῦναι τῷ ἀγαθῷ πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ· ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:2:26 For God has given to the man who is good in his sight, wisdom, and knowledge, and joy: but he has given to the sinner trouble, to add and to heap up, that he may give to him that is good before God; for this is also vanity and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 2:26 Brenton)
Koh:2:26 Bo człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę, i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził, i potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest marność i pogoń za wiatrem. (Koh 2:26 BT_4)
Koh:2:26 ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἀγαθῷ πρὸ προσώπου αὐτοῦ ἔδωκεν σοφίαν καὶ γνῶσιν καὶ εὐφροσύνην· καὶ τῷ ἁμαρτάνοντι ἔδωκεν περισπασμὸν τοῦ προσθεῖναι καὶ τοῦ συναγαγεῖν τοῦ δοῦναι τῷ ἀγαθῷ πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ· ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:2:26 ὅτι ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:2:26 Ponieważ/tamto Ludzki Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Wesołość I też, nawet, mianowicie By grzeszyć By dawać By dodawać do I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem By dawać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Przedtem (+informacja) Twarz Bóg  Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:2:26 o(/ti tO=| a)nTrO/pO| tO=| a)gaTO=| pro\ prosO/pou au)tou= e)/dOken sofi/an kai\ gnO=sin kai\ eu)frosu/nEn· kai\ tO=| a(marta/nonti e)/dOken perispasmo\n tou= prosTei=nai kai\ tou= sunagagei=n tou= dou=nai tO=| a)gaTO=| pro\ prosO/pou tou= Teou=· o(/ti kai/ ge tou=to mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos.
Koh:2:26 hoti tO anTrOpO tO agaTO pro prosOpu autu edOken sofian kai gnOsin kai eufrosynEn· kai tO hamartanonti edOken perispasmon tu prosTeinai kai tu synagagein tu dunai tO agaTO pro prosOpu tu Teu· hoti kai ge tuto mataiotEs kai proairesis pneumatos.
Koh:2:26 C RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM P N2N_GSN RD_GSM VAI_AAI3S N1A_ASF C N3I_ASF C N1_ASF C RA_DSM V1_PAPDSM VAI_AAI3S N2_ASM RA_GSN V7_PAN C RA_GSN VB_AAN RA_GSN VO_AAN RA_DSM A1_DSM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C C x RD_NSN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN
Koh:2:26 because/that the human the good inherently good, i.e. God-wrought. before (+gen) face he/she/it/same to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. and also, even, namely cheerfulness and also, even, namely the to sin to give ć the to add to and also, even, namely the to gather together the to give the good inherently good, i.e. God-wrought. before (+gen) face the god [see theology] because/that and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:2:26 because/that the (dat) human (dat) the (dat) good ([Adj] dat) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed sapience (acc) and knowledge (acc); they-should-KNOW and cheerfulness (acc) and the (dat) while SIN-ing (dat) he/she/it-GIVE-ed   the (gen) to-ADD-TO and the (gen) to-GATHER TOGETHER the (gen) to-GIVE the (dat) good ([Adj] dat) before (+gen) face (gen) the (gen) god (gen) because/that and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen)
Koh:2:26 Koh_2:26_1 Koh_2:26_2 Koh_2:26_3 Koh_2:26_4 Koh_2:26_5 Koh_2:26_6 Koh_2:26_7 Koh_2:26_8 Koh_2:26_9 Koh_2:26_10 Koh_2:26_11 Koh_2:26_12 Koh_2:26_13 Koh_2:26_14 Koh_2:26_15 Koh_2:26_16 Koh_2:26_17 Koh_2:26_18 Koh_2:26_19 Koh_2:26_20 Koh_2:26_21 Koh_2:26_22 Koh_2:26_23 Koh_2:26_24 Koh_2:26_25 Koh_2:26_26 Koh_2:26_27 Koh_2:26_28 Koh_2:26_29 Koh_2:26_30 Koh_2:26_31 Koh_2:26_32 Koh_2:26_33 Koh_2:26_34 Koh_2:26_35 Koh_2:26_36 Koh_2:26_37 Koh_2:26_38 Koh_2:26_39 Koh_2:26_40
Koh:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x