Prz:29:1 κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου· ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις.
Prz:29:1 A reprover is better than a stiff-necked man: for when the latter is suddenly set on fire, there shall be no remedy. (Proverbs 29:1 Brenton)
Prz:29:1 Człowiek, mimo upomnień uparty nagle dozna klęski - nie ma dla niego leku. (Prz 29:1 BT_4)
Prz:29:1 κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου· ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις.
Prz:29:1 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σκληρο·τράχηλος -ον   γάρ   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ
Prz:29:1 Lepiej Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Uparty Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się
Prz:29:1 krei/ssOn a)nE\r e)le/gCHOn a)ndro\s sklErotraCHE/lou· e)Xapi/nEs ga\r flegome/nou au)tou= ou)k e)/stin i)/asis.
Prz:29:1 kreissOn anEr elenCHOn andros sklErotraCHElu· eXapinEs gar flegomenu autu uk estin iasis.
Prz:29:1 A3C_NSM N3_NSM N2_GPM N3_GSM A1B_GSM D x V1_PMPGSM RD_GSM D V9_PAI3S N3I_NSF
Prz:29:1 better man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". stiff-necked ć for since, as ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be healing
Prz:29:1 better ([Adj] nom) man, husband (nom) convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) man, husband (gen) stiff-necked ([Adj] gen)   for   him/it/same (gen) not he/she/it-is healing (nom)
Prz:29:1 Prz_29:1_1 Prz_29:1_2 Prz_29:1_3 Prz_29:1_4 Prz_29:1_5 Prz_29:1_6 Prz_29:1_7 Prz_29:1_8 Prz_29:1_9 Prz_29:1_10 Prz_29:1_11 Prz_29:1_12
Prz:29:1 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:2 ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί, ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες.
Prz:29:2 When the righteous are praised, the people will rejoice: but when the ungodly rule, men mourn. (Proverbs 29:2 Brenton)
Prz:29:2 Gdy prawi przy władzy - cieszy się naród; naród wzdycha - gdy rządzi występny. (Prz 29:2 BT_4)
Prz:29:2 ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί, ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες.
Prz:29:2   δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Prz:29:2 Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By celebrować/bądź wesoły Ludzie Władca; by zaczynać się zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Prz:29:2 e)gkOmiaDZome/nOn dikai/On eu)franTE/sontai laoi/, a)rCHo/ntOn de\ a)sebO=n ste/nousin a)/ndres.
Prz:29:2 enkOmiaDZomenOn dikaiOn eufranTEsontai laoi, arCHontOn de asebOn stenusin andres.
Prz:29:2 V1_PMPGPM A1A_GPM VC_FPI3P N2_NPM V1_PAPGPM x A3H_GPM V1_PAI3P N3_NPM
Prz:29:2 ć just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to celebrate/be merry people ruler; to begin δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Prz:29:2   just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY peoples (nom|voc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom)   men, husbands (nom|voc)
Prz:29:2 Prz_29:2_1 Prz_29:2_2 Prz_29:2_3 Prz_29:2_4 Prz_29:2_5 Prz_29:2_6 Prz_29:2_7 Prz_29:2_8 Prz_29:2_9
Prz:29:2 x x x x x x x x x
Prz:29:3 ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ· ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας, ἀπολεῖ πλοῦτον.
Prz:29:3 When a man loves wisdom, his father rejoices: but he that keeps harlots will waste wealth. (Proverbs 29:3 Brenton)
Prz:29:3 Kto mądrość kocha - ten ojca raduje, kto z nierządnicami przestaje, dobra roztrwoni. (Prz 29:3 BT_4)
Prz:29:3 ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ· ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας, ἀπολεῖ πλοῦτον.
Prz:29:3 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σοφία, -ας, ἡ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δέ ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) πόρνη, -ης, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
Prz:29:3 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By całować całus, wargę, stykać się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By celebrować/bądź wesoły Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który zaś By paść Prostytuuj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Bogactwa/obfitość
Prz:29:3 a)ndro\s filou=ntos sofi/an eu)frai/netai patE\r au)tou=· o(\s de\ poimai/nei po/rnas, a)polei= plou=ton.
Prz:29:3 andros filuntos sofian eufrainetai patEr autu· hos de poimainei pornas, apolei pluton.
Prz:29:3 N3_GSM V2_PAPGSM N1A_ASF V1_PMI3S N3_NSM RD_GSM RR_NSM x V1_PAI3S N1_APF VF2_FAI3S N2_ASM
Prz:29:3 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to kiss buss, lip, osculate sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to celebrate/be merry father he/she/it/same who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to shepherd prostitute to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing wealth/abundance
Prz:29:3 man, husband (gen) while KISS-ing (gen) sapience (acc) he/she/it-is-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY father (nom) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) Yet he/she/it-is-SHEPHERD-ing, you(sg)-are-being-SHEPHERD-ed (classical) prostitutes (acc) he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) wealth/abundance (acc)
Prz:29:3 Prz_29:3_1 Prz_29:3_2 Prz_29:3_3 Prz_29:3_4 Prz_29:3_5 Prz_29:3_6 Prz_29:3_7 Prz_29:3_8 Prz_29:3_9 Prz_29:3_10 Prz_29:3_11 Prz_29:3_12
Prz:29:3 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:4 βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν, ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει.
Prz:29:4 A righteous king establishes a country: but a transgressor destroys it. (Proverbs 29:4 Brenton)
Prz:29:4 Król państwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami uciska. (Prz 29:4 BT_4)
Prz:29:4 βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν, ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει.
Prz:29:4 βασιλεύς, -έως, ὁ δίκαιος -αία -ον ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) χώρα, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ   κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-)
Prz:29:4 Król Właśnie prawy, właśnie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś By niszczyć
Prz:29:4 basileu\s di/kaios a)ni/stEsin CHO/ran, a)nE\r de\ para/nomos kataska/ptei.
Prz:29:4 basileus dikaios anistEsin CHOran, anEr de paranomos kataskaptei.
Prz:29:4 N3V_NSM A1A_NSM V6_PAI3S N1A_ASF N3_NSM x A1B_NSM V1_PAI3S
Prz:29:4 king just righteous, just to stand up put up, raise, resurrect region realm (clίme); land, country, territory, tract man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to destroy
Prz:29:4 king (nom) just ([Adj] nom) he/she/it-is-STand-ing-UP region (acc) man, husband (nom) Yet   he/she/it-is-DESTROY-ing, you(sg)-are-being-DESTROY-ed (classical)
Prz:29:4 Prz_29:4_1 Prz_29:4_2 Prz_29:4_3 Prz_29:4_4 Prz_29:4_5 Prz_29:4_6 Prz_29:4_7 Prz_29:4_8
Prz:29:4 x x x x x x x x
Prz:29:5 ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον, περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν.
Prz:29:5 He that prepares a net in the way of his own friend, entangles his own feet in it. (Proverbs 29:5 Brenton)
Prz:29:5 Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia. (Prz 29:5 BT_4)
Prz:29:5 ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον, περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν.
Prz:29:5 ὅς ἥ ὅ παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) δίκτυον, -ου, τό περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Prz:29:5 Kto/, który/, który By przygotowywać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Samo /nasz /twój /siebie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Czysty By ozdabiać z [rozrzucaj] On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Pij; stopa
Prz:29:5 o(\s paraskeua/DZetai e)pi\ pro/sOpon tou= e(autou= fi/lou di/ktuon, periba/llei au)to\ toi=s e(autou= posi/n.
Prz:29:5 hos paraskeuaDZetai epi prosOpon tu heautu filu diktyon, periballei auto tois heautu posin.
Prz:29:5 RR_NSM V1_PMI3S P N2N_ASN RA_GSM RD_GSM A1_GSM N2N_ASN V1_PAI3S RD_ASN RA_DPM RD_GSM N3D_DPM
Prz:29:5 who/whom/which to prepare upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the self /our-/your-/themselves friend companion; to kiss buss, lip, osculate net to adorn with [throw around] he/she/it/same the self /our-/your-/themselves drink; foot
Prz:29:5 who/whom/which (nom) he/she/it-is-being-PREPARE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) self (gen) friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! net (nom|acc|voc) he/she/it-is-ADORN-ing-WITH, you(sg)-are-being-ADORN-ed-WITH (classical) it/same (nom|acc) the (dat) self (gen) drink (acc); feet (dat)
Prz:29:5 Prz_29:5_1 Prz_29:5_2 Prz_29:5_3 Prz_29:5_4 Prz_29:5_5 Prz_29:5_6 Prz_29:5_7 Prz_29:5_8 Prz_29:5_9 Prz_29:5_10 Prz_29:5_11 Prz_29:5_12 Prz_29:5_13
Prz:29:5 x x x x x x x x x x x x x
Prz:29:6 ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς, δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται.
Prz:29:6 A great snare is spread for a sinner: but the righteous shall be in joy and gladness. (Proverbs 29:6 Brenton)
Prz:29:6 W grzechu złego człowieka - pułapka, prawy raduje się, cieszy. (Prz 29:6 BT_4)
Prz:29:6 ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς, δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται.
Prz:29:6 ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ δίκαιος -αία -ον δέ ἐν χαρά, -ᾶς, ἡ καί ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:29:6 By grzeszyć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wielki Pułapka {Trap} Właśnie prawy, właśnie zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Radość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość By być
Prz:29:6 a(marta/nonti a)ndri\ mega/lE pagi/s, di/kaios de\ e)n CHara=| kai\ e)n eu)frosu/nE| e)/stai.
Prz:29:6 hamartanonti andri megalE pagis, dikaios de en CHara kai en eufrosynE estai.
Prz:29:6 V1_PAPDSM N3_DSM A1_NSF N3D_NSF A1A_NSM x P N1A_DSF C P N1_DSF VF_FMI3S
Prz:29:6 to sin man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". great trap just righteous, just δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among joy and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness to be
Prz:29:6 while SIN-ing (dat) man, husband (dat) great ([Adj] nom|voc) trap (nom) just ([Adj] nom) Yet in/among/by (+dat) joy (dat) and in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) he/she/it-will-be
Prz:29:6 Prz_29:6_1 Prz_29:6_2 Prz_29:6_3 Prz_29:6_4 Prz_29:6_5 Prz_29:6_6 Prz_29:6_7 Prz_29:6_8 Prz_29:6_9 Prz_29:6_10 Prz_29:6_11 Prz_29:6_12
Prz:29:6 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:7 ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς, ὁ δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν, καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων.
Prz:29:7 A righteous man knows how to judge for the poor: but the ungodly understands not knowledge; and the poor man has not an understanding mind. (Proverbs 29:7 Brenton)
Prz:29:7 Uczciwy rozumie sprawę ubogich, występny nie ma zrozumienia. (Prz 29:7 BT_4)
Prz:29:7 ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς, δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν, καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων.
Prz:29:7 ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πενιχρός -ά -όν ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί πτωχός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ  
Prz:29:7 Opanowuj; by wiedzieć Właśnie prawy, właśnie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Biedny zaś Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Biedny ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Umysł
Prz:29:7 e)pi/statai di/kaios kri/nein peniCHroi=s, o( de\ a)sebE\s ou) sunE/sei gnO=sin, kai\ ptOCHO=| ou)CH u(pa/rCHei nou=s e)pignO/mOn.
Prz:29:7 epistatai dikaios krinein peniCHrois, ho de asebEs u synEsei gnOsin, kai ptOCHO uCH hyparCHei nus epignOmOn.
Prz:29:7 V6_PMI3S A1A_NSM V1_PAN A1A_DPM RA_NSM x A3H_NSM D VF_FAI3S N3I_ASF C N2_DSM D V1_PAI3S N2C_NSM A3N_NSM
Prz:29:7 master; to know just righteous, just to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn poor the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly οὐχ before rough breathing to understand knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. and also, even, namely poor οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control mind ć
Prz:29:7 masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed just ([Adj] nom) to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE poor ([Adj] dat) the (nom) Yet ungodly ([Adj] nom) not he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) knowledge (acc); they-should-KNOW and poor ([Adj] dat) not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) mind (nom)  
Prz:29:7 Prz_29:7_1 Prz_29:7_2 Prz_29:7_3 Prz_29:7_4 Prz_29:7_5 Prz_29:7_6 Prz_29:7_7 Prz_29:7_8 Prz_29:7_9 Prz_29:7_10 Prz_29:7_11 Prz_29:7_12 Prz_29:7_13 Prz_29:7_14 Prz_29:7_15 Prz_29:7_16
Prz:29:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:29:8 ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν, σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν.
Prz:29:8 Lawless men burn down a city: but wise men turn away wrath. (Proverbs 29:8 Brenton)
Prz:29:8 Zuchwali miasto podniecą, a prawi gniew uspokoją. (Prz 29:8 BT_4)
Prz:29:8 ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν, σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν.
Prz:29:8 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) πόλις, -εως, ἡ σοφός -ή -όν δέ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Prz:29:8 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zaraza; zaraźliwy By zapłonąć Miasto Mądry zaś By odwracać się od Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Prz:29:8 a)/ndres loimoi\ e)Xe/kausan po/lin, sofoi\ de\ a)pe/strePSan o)rgE/n.
Prz:29:8 andres loimoi eXekausan polin, sofoi de apestrePSan orgEn.
Prz:29:8 N3_NPM A1B_NPM VAI_AAI3P N3I_ASF A1_NPM x VAI_AAI3P N1_ASF
Prz:29:8 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". pestilence; pestilential to inflame city wise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to turn away from wrath fume, anger, rage
Prz:29:8 men, husbands (nom|voc) pestilences (nom|voc); pestilential ([Adj] nom|voc) they-INFLAME-ed city (acc) wise ([Adj] nom|voc) Yet they-TURN-ed-AWAY-FROM wrath (acc)
Prz:29:8 Prz_29:8_1 Prz_29:8_2 Prz_29:8_3 Prz_29:8_4 Prz_29:8_5 Prz_29:8_6 Prz_29:8_7 Prz_29:8_8
Prz:29:8 x x x x x x x x
Prz:29:9 ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη, ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει.
Prz:29:9 A wise man shall judge nations: but a worthless man being angry laughs and fears not. (Proverbs 29:9 Brenton)
Prz:29:9 Gdy mądry spiera się z głupim, ten krzyczy i śmieje się: nie ma pojednania. (Prz 29:9 BT_4)
Prz:29:9 ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη, ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει.
Prz:29:9 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ φαῦλος -η -ον (cf. κακός) ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·πτήσσω [LXX] (κατα+πτησσ-, κατα+πτηξ-, -, κατ+επτη·κ-, -, -)
Prz:29:9 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Naród [zobacz etniczny] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Niegodziwy występny {wadliwy}, archaiczny (języka albo rozumowania) niedoskonały; wadliwy; okrutny albo gwałtowny; MNIE: Od OFr. występnego {wadliwego} albo L. vitiosus, od występku 'wady' By robić zły By śmiać się przy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Prz:29:9 a)nE\r sofo\s kri/nei e)/TnE, a)nE\r de\ fau=los o)rgiDZo/menos katagela=tai kai\ ou) kataptE/ssei.
Prz:29:9 anEr sofos krinei eTnE, anEr de faulos orgiDZomenos katagelatai kai u kataptEssei.
Prz:29:9 N3_NSM A1_NSM V1_PAI3S N3E_APN N3_NSM x A1_NSM V1_PMPNSM V3_PMI3S C D V1_PAI3S
Prz:29:9 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn nation [see ethnic] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wicked vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice' to make angry to laugh at and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ???
Prz:29:9 man, husband (nom) wise ([Adj] nom) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) nations (nom|acc|voc) man, husband (nom) Yet wicked ([Adj] nom) while being-MAKE-ed-ANGRY (nom) he/she/it-is-being-LAUGH-ed-AT, he/she/it-should-be-being-LAUGH-ed-AT and not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical)
Prz:29:9 Prz_29:9_1 Prz_29:9_2 Prz_29:9_3 Prz_29:9_4 Prz_29:9_5 Prz_29:9_6 Prz_29:9_7 Prz_29:9_8 Prz_29:9_9 Prz_29:9_10 Prz_29:9_11 Prz_29:9_12
Prz:29:9 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:10 ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον, οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ.
Prz:29:10 Bloody men hate a holy person, but the upright will seek his soul. (Proverbs 29:10 Brenton)
Prz:29:10 Krwiożercy nienawidzą czystego, uczciwi o jego życie się troszczą. (Prz 29:10 BT_4)
Prz:29:10 ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον, οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ.
Prz:29:10 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό μέτ·οχος -ον μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ὁ ἡ τό δέ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:29:10 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew Uczestnik (facet, partner, towarzysz, współsprawca, członek) Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Święty zaś Prosto; prosto By odszukiwać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Prz:29:10 a)/ndres ai(ma/tOn me/toCHoi misE/sousin o(/sion, oi( de\ eu)Tei=s e)kDZEtE/sousin PSuCHE\n au)tou=.
Prz:29:10 andres haimatOn metoCHoi misEsusin hosion, hoi de euTeis ekDZEtEsusin PSyCHEn autu.
Prz:29:10 N3_NPM N3M_GPN A1B_NPM VF_FAI3P A1A_ASM RA_NPM x A3U_NPM VF_FAI3P N1_ASF RD_GSM
Prz:29:10 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood partaker (fellow, partner, companion, accomplice, member) to destest dislike, detest, hate, abominate holy the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] straight; straight to seek out life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Prz:29:10 men, husbands (nom|voc) bloods (gen) partaker ([Adj] nom|voc) they-will-DESTEST, going-to-DESTEST (fut ptcp) (dat) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) Yet straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) they-will-SEEK-OUT, going-to-SEEK (fut ptcp) (dat) life (acc) him/it/same (gen)
Prz:29:10 Prz_29:10_1 Prz_29:10_2 Prz_29:10_3 Prz_29:10_4 Prz_29:10_5 Prz_29:10_6 Prz_29:10_7 Prz_29:10_8 Prz_29:10_9 Prz_29:10_10 Prz_29:10_11
Prz:29:10 x x x x x x x x x x x
Prz:29:11 ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων, σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος.
Prz:29:11 A fool utters all is mind: but the wise reserves his in part. (Proverbs 29:11 Brenton)
Prz:29:11 Głupi ujawnia cały swój gniew, mądry go w końcu uśmierza. (Prz 29:11 BT_4)
Prz:29:11 ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων, σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος.
Prz:29:11 ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) σοφός -ή -όν δέ   κατά μέρο·ς, -ους, τό
Prz:29:11 Cały Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo By wykonywać ródź Piana; wycofywanie w myśli Mądry zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice
Prz:29:11 o(/lon to\n Tumo\n au)tou= e)kfe/rei a)/frOn, sofo\s de\ tamieu/etai kata\ me/ros.
Prz:29:11 holon ton Tymon autu ekferei afrOn, sofos de tamieuetai kata meros.
Prz:29:11 A1_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM V1_PAI3S A3N_NSM A1_NSM x V1_PMI3S P N3E_ASN
Prz:29:11 whole the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same to carry out bring forth foam; unthinking wise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing part/piece regions
Prz:29:11 whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) wrath (acc) him/it/same (gen) he/she/it-is-CARRY OUT-ing, you(sg)-are-being-CARRY OUT-ed (classical) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) wise ([Adj] nom) Yet   down/according to/as per (+acc), against (+gen) part/piece (nom|acc|voc)
Prz:29:11 Prz_29:11_1 Prz_29:11_2 Prz_29:11_3 Prz_29:11_4 Prz_29:11_5 Prz_29:11_6 Prz_29:11_7 Prz_29:11_8 Prz_29:11_9 Prz_29:11_10 Prz_29:11_11
Prz:29:11 x x x x x x x x x x x
Prz:29:12 βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ’ αὐτὸν παράνομοι.
Prz:29:12 When a king hearkens to unjust language, all his subjects are transgressors. (Proverbs 29:12 Brenton)
Prz:29:12 Jeżeli władca zważa na kłamstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi. (Prz 29:12 BT_4)
Prz:29:12 βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ’ αὐτὸν παράνομοι.
Prz:29:12 βασιλεύς, -έως, ὁ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ἄ·δικος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)
Prz:29:12 Król By być posłusznym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Niesprawiedliwy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być na zewnątrz prawa
Prz:29:12 basile/Os u(pakou/ontos lo/gon a)/dikon pa/ntes oi( u(p’ au)to\n para/nomoi.
Prz:29:12 basileOs hypakuontos logon adikon pantes hoi hyp’ auton paranomoi.
Prz:29:12 N3V_GSM V1_PAPGSM N2_ASM A1B_ASM A3_NPM RA_NPM P RD_ASM A1B_NPM
Prz:29:12 king to obey word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. unjust every all, each, every, the whole of the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to be outside the law
Prz:29:12 king (gen) while OBEY-ing (gen) word (acc) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc) the (nom) under (+acc), by (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt)
Prz:29:12 Prz_29:12_1 Prz_29:12_2 Prz_29:12_3 Prz_29:12_4 Prz_29:12_5 Prz_29:12_6 Prz_29:12_7 Prz_29:12_8 Prz_29:12_9
Prz:29:12 x x x x x x x x x
Prz:29:13 δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων ὁ κύριος.
Prz:29:13 When the creditor and debtor meet together, the Lord oversees them both. (Proverbs 29:13 Brenton)
Prz:29:13 Spotyka się biedny z ciemięzcą, Pan obydwu oczy oświeca. (Prz 29:13 BT_4)
Prz:29:13 δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων κύριος.
Prz:29:13 δαν(ε)ιστής, -οῦ, ὁ καί χρε·οφειλέτης v.l. χρε·ω-, -ου, ὁ ἀλλήλων (gen. pl.) συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Prz:29:13 Lichwiarz I też, nawet, mianowicie Dłużnik Jeden inny By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Przeoczenie [nadzorowanie] By czynić/rób Obaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Prz:29:13 danistou= kai\ CHreofeile/tou a)llE/lois sunelTo/ntOn e)piskopE\n poiei=tai a)mfote/rOn o( ku/rios.
Prz:29:13 danistu kai CHreofeiletu allElois synelTontOn episkopEn poieitai amfoterOn ho kyrios.
Prz:29:13 N1M_GSM C N1M_GSM RD_DPM VB_AAPGPM N1_ASF V2_PMI3S A1A_GPMC RA_NSM N2_NSM
Prz:29:13 money lender and also, even, namely debtor one another to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate oversight [overseeing] to do/make both the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Prz:29:13 money lender (gen) and debtor (gen) one another (dat) let-them-COHERE! (classical), upon COHERE-ing (gen) oversight (acc) he/she/it-is-being-DO/MAKE-ed both (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Prz:29:13 Prz_29:13_1 Prz_29:13_2 Prz_29:13_3 Prz_29:13_4 Prz_29:13_5 Prz_29:13_6 Prz_29:13_7 Prz_29:13_8 Prz_29:13_9 Prz_29:13_10
Prz:29:13 x x x x x x x x x x
Prz:29:14 βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς ὁ θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται.
Prz:29:14 When a king judges the poor in truth, his throne shall be established for a testimony. (Proverbs 29:14 Brenton)
Prz:29:14 Król w rządach troskliwy o biednych tron swój umocni na zawsze. (Prz 29:14 BT_4)
Prz:29:14 βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται.
Prz:29:14 βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)
Prz:29:14 Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Biedny Tron On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Świadectwo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały
Prz:29:14 basile/Os e)n a)lETei/a| kri/nontos ptOCHou\s o( Tro/nos au)tou= ei)s martu/rion katastaTE/setai.
Prz:29:14 basileOs en alETeia krinontos ptOCHus ho Tronos autu eis martyrion katastaTEsetai.
Prz:29:14 N3V_GSM P N1A_DSF V1_PAPGSM N2_APM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N2N_ASN VC_FPI3S
Prz:29:14 king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn poor the throne he/she/it/same into (+acc) testimony to enable lay, render widowed
Prz:29:14 king (gen) in/among/by (+dat) truth (dat) while JUDGE-ing (gen) poor ([Adj] acc) the (nom) throne (nom) him/it/same (gen) into (+acc) testimony (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-ENABLE-ed
Prz:29:14 Prz_29:14_1 Prz_29:14_2 Prz_29:14_3 Prz_29:14_4 Prz_29:14_5 Prz_29:14_6 Prz_29:14_7 Prz_29:14_8 Prz_29:14_9 Prz_29:14_10 Prz_29:14_11
Prz:29:14 x x x x x x x x x x x
Prz:29:15 πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν, παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ.
Prz:29:15 Stripes and reproofs give wisdom: but an erring child disgraces his parents. (Proverbs 29:15 Brenton)
Prz:29:15 Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki. (Prz 29:15 BT_4)
Prz:29:15 πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν, παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ.
Prz:29:15 πληγή, -ῆς, ἡ καί ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ δέ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) γονεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:29:15 Uderzaj/plagę I też, nawet, mianowicie Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Dziecka/służący zaś By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By zawstydzać Rodzic On/ona/to/to samo
Prz:29:15 plEgai\ kai\ e)/legCHoi dido/asin sofi/an, pai=s de\ planO/menos ai)sCHu/nei gonei=s au)tou=.
Prz:29:15 plEgai kai elenCHoi didoasin sofian, pais de planOmenos aisCHynei goneis autu.
Prz:29:15 N1_NPF C N2_NPM V8_PAI3P N1A_ASF N3D_NSM x V3_PMPNSM V1_PAI3S N3V_APM RD_GSM
Prz:29:15 strike/plague and also, even, namely conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] child/servant δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to wander/cause to stray [see planet] to put to shame parent he/she/it/same
Prz:29:15 strikes/plagues (nom|voc) and convictions (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-REPROVE-ing (opt) they-are-GIVE-ing sapience (acc) child/servant (nom) Yet while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom) he/she/it-is-PUT-ing-TO-SHAME, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-SHAME (classical) parents (acc, nom|voc) him/it/same (gen)
Prz:29:15 Prz_29:15_1 Prz_29:15_2 Prz_29:15_3 Prz_29:15_4 Prz_29:15_5 Prz_29:15_6 Prz_29:15_7 Prz_29:15_8 Prz_29:15_9 Prz_29:15_10 Prz_29:15_11
Prz:29:15 x x x x x x x x x x x
Prz:29:16 πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται.
Prz:29:16 When the ungodly abound, sins abound: but when they fall, the righteous are warned. (Proverbs 29:16 Brenton)
Prz:29:16 Gdy występni się mnożą, to i złości się mnożą, lecz prawi upadek ich ujrzą. (Prz 29:16 BT_4)
Prz:29:16 πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται.
Prz:29:16 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό δέ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐκεῖνος -η -ο πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Prz:29:16 Dużo By być Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. zaś Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Tamto By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Prz:29:16 pollO=n o)/ntOn a)sebO=n pollai\ gi/nontai a(marti/ai, oi( de\ di/kaioi e)kei/nOn pipto/ntOn kata/foboi gi/nontai.
Prz:29:16 pollOn ontOn asebOn pollai ginontai hamartiai, hoi de dikaioi ekeinOn piptontOn katafoboi ginontai.
Prz:29:16 A1_GPM V9_PAPGPM A3H_GPM A1_NPF V1_PMI3P N1A_NPF RA_NPM x A1A_NPM RD_GPM V1_PAPGPM A1B_NSM V1_PMI3P
Prz:29:16 much to be ungodly; to be impious commit sacrilege much to become become, happen sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous that to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć to become become, happen
Prz:29:16 many (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) many (nom) they-are-being-BECOME-ed sins (nom|voc) the (nom) Yet just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) those (gen) let-them-be-FALL-ing! (classical), while FALL-ing (gen)   they-are-being-BECOME-ed
Prz:29:16 Prz_29:16_1 Prz_29:16_2 Prz_29:16_3 Prz_29:16_4 Prz_29:16_5 Prz_29:16_6 Prz_29:16_7 Prz_29:16_8 Prz_29:16_9 Prz_29:16_10 Prz_29:16_11 Prz_29:16_12 Prz_29:16_13
Prz:29:16 x x x x x x x x x x x x x
Prz:29:17 παίδευε υἱόν σου, καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου.
Prz:29:17 Chasten thy son, and he shall give thee rest; and he shall give honour to thy soul. (Proverbs 29:17 Brenton)
Prz:29:17 Karć syna: kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie. (Prz 29:17 BT_4)
Prz:29:17 παίδευε υἱόν σου, καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου.
Prz:29:17 παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κόσμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:29:17 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Świat (wieczny świat) materialne królestwo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg)
Prz:29:17 pai/deue ui(o/n sou, kai\ a)napau/sei se kai\ dO/sei ko/smon tE=| PSuCHE=| sou.
Prz:29:17 paideue hyion su, kai anapausei se kai dOsei kosmon tE PSyCHE su.
Prz:29:17 V1_PAD2S N2_ASM RP_GS C VF_FAI3S RP_AS C VF_FAI3S N2_ASM RA_DSF N1_DSF RP_GS
Prz:29:17 to chastened correct, discipline, train, teach, educate, son you; your/yours(sg) and also, even, namely rest; to refresh revive you; your/yours(sg) and also, even, namely to give world (secular world) material realm the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg)
Prz:29:17 be-you(sg)-CHASTENED-ing! son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) world (acc) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:29:17 Prz_29:17_1 Prz_29:17_2 Prz_29:17_3 Prz_29:17_4 Prz_29:17_5 Prz_29:17_6 Prz_29:17_7 Prz_29:17_8 Prz_29:17_9 Prz_29:17_10 Prz_29:17_11 Prz_29:17_12
Prz:29:17 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:18 οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ, ὁ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός.
Prz:29:18 There shall be no interpreter to a sinful nation: but he that observes the law is blessed. (Proverbs 29:18 Brenton)
Prz:29:18 Gdy nie ma widzenia, naród się psuje, szczęśliwy, kto Prawa przestrzega. (Prz 29:18 BT_4)
Prz:29:18 οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ, δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός.
Prz:29:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   ὁ ἡ τό δέ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ  
Prz:29:18 ??? Przed przydechem mocnym Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Naród [zobacz etniczny] zaś By zabezpieczać się Prawo
Prz:29:18 ou) mE\ u(pa/rXE| e)XEgEtE\s e)/Tnei parano/mO|, o( de\ fula/ssOn to\n no/mon makaristo/s.
Prz:29:18 u mE hyparXE eXEgEtEs eTnei paranomO, ho de fylassOn ton nomon makaristos.
Prz:29:18 D D VA_AAS3S N1M_NSM N3E_DSN A1B_DSM RA_NSM x V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM A1_NSM
Prz:29:18 οὐχ before rough breathing not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control ć nation [see ethnic] ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to guard the law ć
Prz:29:18 not not you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF, he/she/it-should-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-should-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF   nation (dat)   the (nom) Yet while GUARD-ing (nom) the (acc) law (acc)  
Prz:29:18 Prz_29:18_1 Prz_29:18_2 Prz_29:18_3 Prz_29:18_4 Prz_29:18_5 Prz_29:18_6 Prz_29:18_7 Prz_29:18_8 Prz_29:18_9 Prz_29:18_10 Prz_29:18_11 Prz_29:18_12
Prz:29:18 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:19 λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός· ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ, ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται.
Prz:29:19 A stubborn servant will not be reproved by words: for even if he understands, still he will not obey. (Proverbs 29:19 Brenton)
Prz:29:19 Słowami nie poprawi się sługi, bo rozumie, a nie odpowiada. (Prz 29:19 BT_4)
Prz:29:19 λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός· ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ, ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται.
Prz:29:19 λόγος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) οἰκέτης, -ου, ὁ σκληρός -ά -όν ἐάν (εἰ ἄν) γάρ καί νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)
Prz:29:19 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ??? Przed przydechem mocnym Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Rodziny niewolnik Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie By spostrzegać wiedz Ale ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym
Prz:29:19 lo/gois ou) paideuTE/setai oi)ke/tEs sklEro/s· e)a\n ga\r kai\ noE/sE|, a)ll’ ou)CH u(pakou/setai.
Prz:29:19 logois u paideuTEsetai oiketEs sklEros· ean gar kai noEsE, all’ uCH hypakusetai.
Prz:29:19 N2_DPM D VC_FPI3S N1M_NSM A1A_NSM C x D VA_AAS3S C D VF_FMI3S
Prz:29:19 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. οὐχ before rough breathing to chastened correct, discipline, train, teach, educate, household slave hard rigid, stiff if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as and also, even, namely to discern know but οὐχ before rough breathing to obey
Prz:29:19 words (dat) not he/she/it-will-be-CHASTENED-ed household slave (nom) hard ([Adj] nom) if-ever for and you(sg)-will-be-DISCERN-ed, he/she/it-should-DISCERN, you(sg)-should-be-DISCERN-ed but not he/she/it-will-be-OBEY-ed
Prz:29:19 Prz_29:19_1 Prz_29:19_2 Prz_29:19_3 Prz_29:19_4 Prz_29:19_5 Prz_29:19_6 Prz_29:19_7 Prz_29:19_8 Prz_29:19_9 Prz_29:19_10 Prz_29:19_11 Prz_29:19_12
Prz:29:19 x x x x x x x x x x x x
Prz:29:20 ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις, γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ.
Prz:29:20 If thou see a man hasty in his words, know that the fool has hope rather than he. (Proverbs 29:20 Brenton)
Prz:29:20 Widziałeś człowieka gadatliwego? Więcej nadziei w głupim niż w takim. (Prz 29:20 BT_4)
Prz:29:20 ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις, γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ.
Prz:29:20 ἐάν (εἰ ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐν λόγος, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) μᾶλλον ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:29:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Miej nadzieję/oczekiwanie By mieć Bardziej/raczej (zamiast tego) Piana; wycofywanie w myśli On/ona/to/to samo
Prz:29:20 e)a\n i)/dE|s a)/ndra taCHu\n e)n lo/gois, gi/nOske o(/ti e)lpi/da e)/CHei ma=llon a)/frOn au)tou=.
Prz:29:20 ean idEs andra taCHyn en logois, ginOske hoti elpida eCHei mallon afrOn autu.
Prz:29:20 C VB_AAS2S N3_ASM A3U_ASM P N2_DPM V1_PAD2S C N3D_ASF V1_PAI3S D A3N_NSM RD_GSM
Prz:29:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to know i.e. recognize. because/that hope/expectation to have more/rather (instead) foam; unthinking he/she/it/same
Prz:29:20 if-ever you(sg)-should-SEE man, husband (acc) quick ([Adj] acc) in/among/by (+dat) words (dat) be-you(sg)-KNOW-ing! because/that hope/expectation (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) more/rather foams (gen); unthinking ([Adj] nom) him/it/same (gen)
Prz:29:20 Prz_29:20_1 Prz_29:20_2 Prz_29:20_3 Prz_29:20_4 Prz_29:20_5 Prz_29:20_6 Prz_29:20_7 Prz_29:20_8 Prz_29:20_9 Prz_29:20_10 Prz_29:20_11 Prz_29:20_12 Prz_29:20_13
Prz:29:20 x x x x x x x x x x x x x
Prz:29:21 ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός, οἰκέτης ἔσται, ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ’ ἑαυτῷ.
Prz:29:21 He that lives wantonly from a child, shall be a servant, and in the end shall grieve over himself. (Proverbs 29:21 Brenton)
Prz:29:21 Kto sługę rozpuści za młodu, ten w końcu z uporem się spotka. (Prz 29:21 BT_4)
Prz:29:21 ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός, οἰκέτης ἔσται, ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ’ ἑαυτῷ.
Prz:29:21 ὅς ἥ ὅ   ἐκ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔσχατος -η -ον δέ ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Prz:29:21 Kto/, który/, który Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecka/służący Rodziny niewolnik By być Ostatni zaś By zadawać ból cierpieniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Prz:29:21 o(\s kataspatala=| e)k paido/s, oi)ke/tEs e)/stai, e)/sCHaton de\ o)dunETE/setai e)f’ e(autO=|.
Prz:29:21 hos kataspatala ek paidos, oiketEs estai, esCHaton de odynETEsetai ef’ heautO.
Prz:29:21 RR_NSM V3_PAI3S P N3D_GSM N1M_NSM VF_FMI3S A1_ASM x VC_FPI3S P RD_DSM
Prz:29:21 who/whom/which ć out of (+gen) ἐξ before vowels child/servant household slave to be last δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pain suffering upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Prz:29:21 who/whom/which (nom)   out of (+gen) child/servant (gen) household slave (nom) he/she/it-will-be last (acc, nom|acc|voc) Yet he/she/it-will-be-PAIN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) self (dat)
Prz:29:21 Prz_29:21_1 Prz_29:21_2 Prz_29:21_3 Prz_29:21_4 Prz_29:21_5 Prz_29:21_6 Prz_29:21_7 Prz_29:21_8 Prz_29:21_9 Prz_29:21_10 Prz_29:21_11
Prz:29:21 x x x x x x x x x x x
Prz:29:22 ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος, ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας.
Prz:29:22 A furious man stirs up strife, and a passionate man digs up sin. (Proverbs 29:22 Brenton)
Prz:29:22 Gniewliwy kłótnie wszczyna, zapalczywy mnoży grzechy. (Prz 29:22 BT_4)
Prz:29:22 ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος, ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας.
Prz:29:22 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ ὀργίλος -η -ον ἐξ·ορύσσω (-, -, εξ+ορυξ-, -, -, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Prz:29:22 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By kopać/żłobak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Popędliwy By wykopywać/szturchnięcie poza Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Prz:29:22 a)nE\r TumO/dEs o)ru/ssei nei=kos, a)nE\r de\ o)rgi/los e)XO/ruXen a(marti/as.
Prz:29:22 anEr TymOdEs oryssei neikos, anEr de orgilos eXOryXen hamartias.
Prz:29:22 N3_NSM A3H_NSM V1_PAI3S N3E_ASN N3_NSM x A1_NSM VAI_AAI3S N1A_APF
Prz:29:22 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to dig/gouge ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] short-tempered to excavate/dig out sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Prz:29:22 man, husband (nom)   he/she/it-is-DIG/GOUGE-ing, you(sg)-are-being-DIG/GOUGE-ed (classical)   man, husband (nom) Yet short-tempered ([Adj] nom) he/she/it-EXCAVATE/DIG-ed-OUT sin (gen), sins (acc)
Prz:29:22 Prz_29:22_1 Prz_29:22_2 Prz_29:22_3 Prz_29:22_4 Prz_29:22_5 Prz_29:22_6 Prz_29:22_7 Prz_29:22_8 Prz_29:22_9
Prz:29:22 x x x x x x x x x
Prz:29:23 ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ, τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος.
Prz:29:23 Pride brings a man low, but the Lord upholds the humble-minded with honour. (Proverbs 29:23 Brenton)
Prz:29:23 Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie. (Prz 29:23 BT_4)
Prz:29:23 ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ, τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος.
Prz:29:23 ὕβρις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό δέ ταπεινό·φρων -ον, gen. sg. -ονος ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Prz:29:23 Pycha Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej zaś Wulgarny Do ??? Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Prz:29:23 u(/bris a)/ndra tapeinoi=, tou\s de\ tapeino/fronas e)rei/dei do/XE| ku/rios.
Prz:29:23 hybris andra tapeinoi, tus de tapeinofronas ereidei doXE kyrios.
Prz:29:23 N3I_NSF N3_ASM V4_PAI3S RA_APM x N3N_APM V1_PAI3S N1S_DSF N2_NSM
Prz:29:23 hubris man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] low-minded to ??? glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Prz:29:23 hubris (nom) man, husband (acc) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) the (acc) Yet low-minded ([Adj] acc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Prz:29:23 Prz_29:23_1 Prz_29:23_2 Prz_29:23_3 Prz_29:23_4 Prz_29:23_5 Prz_29:23_6 Prz_29:23_7 Prz_29:23_8 Prz_29:23_9
Prz:29:23 x x x x x x x x x
Prz:29:24 ὃς μερίζεται κλέπτῃ, μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν· ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν,
Prz:29:24 He that shares with a thief, hates his own soul: and if any having heard an oath uttered tell not of it, (Proverbs 29:24 Brenton)
Prz:29:24 Uczestnik kradzieży - wrogiem swej duszy, słysząc przekleństwa - nie wydaje. (Prz 29:24 BT_4)
Prz:29:24 ὃς μερίζεται κλέπτῃ, μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν· ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν,
Prz:29:24 ὅς ἥ ὅ μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) κλέπτης, -ου, ὁ; κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὅρκος, -ου, ὁ προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) μή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Prz:29:24 Kto/, który/, który By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Złodziej [zobacz kleptomanię]; by kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Samo /nasz /twój /siebie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Przysięga By wysuwać By słyszeć Nie By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Prz:29:24 o(\s meri/DZetai kle/ptE|, misei= tE\n e(autou= PSuCHE/n· e)a\n de\ o(/rkou proteTe/ntos a)kou/santes mE\ a)naggei/lOsin,
Prz:29:24 hos meriDZetai kleptE, misei tEn heautu PSyCHEn· ean de horku proteTentos akusantes mE anangeilOsin,
Prz:29:24 RR_NSM V1_PMI3S N1M_DSM V2_PAI3S RA_ASF RD_GSM N1_ASF C x N2_GSM VC_APPGSM VA_AAPNPM D VA_AAS3P
Prz:29:24 who/whom/which to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion thief [see kleptomania]; to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch to destest dislike, detest, hate, abominate the self /our-/your-/themselves life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] oath to put forward to hear not to proclaim proclaim, report
Prz:29:24 who/whom/which (nom) he/she/it-is-being-DIVIDE-ed thief (dat); you(sg)-are-being-STEAL-ed, he/she/it-should-be-STEAL-ing, you(sg)-should-be-being-STEAL-ed he/she/it-is-DESTEST-ing, you(sg)-are-being-DESTEST-ed (classical), be-you(sg)-DESTEST-ing! the (acc) self (gen) life (acc) if-ever Yet oath (gen) upon being-PUT-ed-FORWARD (gen) upon HEAR-ing (nom|voc) not they-should-PROCLAIM
Prz:29:24 Prz_29:24_1 Prz_29:24_2 Prz_29:24_3 Prz_29:24_4 Prz_29:24_5 Prz_29:24_6 Prz_29:24_7 Prz_29:24_8 Prz_29:24_9 Prz_29:24_10 Prz_29:24_11 Prz_29:24_12 Prz_29:24_13 Prz_29:24_14
Prz:29:24 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:29:25 φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται. ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα· ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ, σωθήσεται.
Prz:29:25 they fearing and reverencing men unreasonably have been overthrown, but he that trusts in the Lord shall rejoice. Ungodliness causes a man to stumble: but he that trusts in his master shall be safe. (Proverbs 29:25 Brenton)
Prz:29:25 Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny. (Prz 29:25 BT_4)
Prz:29:25 φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν· δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται. ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα· ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ, σωθήσεται.
Prz:29:25 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό δέ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὅς ἥ ὅ δέ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Prz:29:25 By bać się I też, nawet, mianowicie By zawstydzać Ludzki zaś By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By celebrować/bądź wesoły Brak szacunku Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By dawać Kto/, który/, który zaś By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Despota By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Prz:29:25 fobETe/ntes kai\ ai)sCHunTe/ntes a)nTrO/pous u(peskeli/sTEsan· o( de\ pepoiTO\s e)pi\ ku/rion eu)franTE/setai. a)se/beia a)ndri\ di/dOsin sfa/lma· o(\s de\ pe/poiTen e)pi\ tO=| despo/tE|, sOTE/setai.
Prz:29:25 fobETentes kai aisCHynTentes anTrOpus hypeskelisTEsan· ho de pepoiTOs epi kyrion eufranTEsetai. asebeia andri didOsin sfalma· hos de pepoiTen epi tO despotE, sOTEsetai.
Prz:29:25 VC_APPNPM C VC_APPNPM N2_APM VSI_API3P RA_NSM x VX_XAPNSM P N2_ASM VC_FPI3S N1A_NSF N3_DSM V8_PAI3S N3M_ASN RR_NSM x VX_XAI3S P RA_DSM N1M_DSM VC_FPI3S
Prz:29:25 to fear and also, even, namely to put to shame human ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to celebrate/be merry lack of deference man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to give ć who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the despot to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Prz:29:25 upon being-FEAR-ed (nom|voc) and upon being-PUT-ed-TO-SHAME (nom|voc) humans (acc)   the (nom) Yet having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY lack of deference (nom|voc) man, husband (dat) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing   who/whom/which (nom) Yet he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) despot (dat) he/she/it-will-be-SAVE-ed
Prz:29:25 Prz_29:25_1 Prz_29:25_2 Prz_29:25_3 Prz_29:25_4 Prz_29:25_5 Prz_29:25_6 Prz_29:25_7 Prz_29:25_8 Prz_29:25_9 Prz_29:25_10 Prz_29:25_11 Prz_29:25_12 Prz_29:25_13 Prz_29:25_14 Prz_29:25_15 Prz_29:25_16 Prz_29:25_17 Prz_29:25_18 Prz_29:25_19 Prz_29:25_20 Prz_29:25_21 Prz_29:25_22
Prz:29:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:29:26 πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων, παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί.
Prz:29:26 Many wait on the favour of rulers; but justice comes to a man from the Lord. (Proverbs 29:26 Brenton)
Prz:29:26 Wielu szuka względów u władcy, lecz Pan osądzi każdego. (Prz 29:26 BT_4)
Prz:29:26 πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων, παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί.
Prz:29:26 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) παρά δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Prz:29:26 Dużo By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować Twarz By uważać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Właśnie prawy, właśnie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Prz:29:26 polloi\ Terapeu/ousin pro/sOpa E(goume/nOn, para\ de\ kuri/ou gi/netai to\ di/kaion a)ndri/.
Prz:29:26 polloi Terapeuusin prosOpa hEgumenOn, para de kyriu ginetai to dikaion andri.
Prz:29:26 A1_NPM V1_PAI3P N2N_APN V2_PMPGPM P x N2_GSM V1_PMI3S RA_ASN A1A_ASN N3_DSM
Prz:29:26 much to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat face to deem frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen the just righteous, just man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Prz:29:26 many (nom) they-are-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (dat) faces (nom|acc|voc) while being-DEEM-ed (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is-being-BECOME-ed the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (dat)
Prz:29:26 Prz_29:26_1 Prz_29:26_2 Prz_29:26_3 Prz_29:26_4 Prz_29:26_5 Prz_29:26_6 Prz_29:26_7 Prz_29:26_8 Prz_29:26_9 Prz_29:26_10 Prz_29:26_11
Prz:29:26 x x x x x x x x x x x
Prz:29:27 βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος, βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός. – –
Prz:29:27 A righteous man is an abomination to an unrighteous man, and the direct way is an abomination to the sinner. (Proverbs 29:27 Brenton)
Prz:29:27 Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych, dla nieprawych wstrętny jest uczciwy. (Prz 29:27 BT_4)
Prz:29:27 βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος, βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός.
Prz:29:27 βδέλυγμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄ·δικος -ον βδέλυγμα[τ], -ατος, τό δέ ἄ·νομος -ον κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ    
Prz:29:27 Wstręt Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Niesprawiedliwy Wstręt zaś Na zewnątrz prawa By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Drogi {Sposobu}/droga    
Prz:29:27 bde/lugma dikai/ois a)nE\r a)/dikos, bde/lugma de\ a)no/mO| kateuTu/nousa o(do/s.
Prz:29:27 bdelygma dikaiois anEr adikos, bdelygma de anomO kateuTynusa hodos.
Prz:29:27 N3M_NSN A1A_DPM N3_NSM A1B_NSM N3M_NSN x A1B_DSM V1_PAPNSF N2_NSF
Prz:29:27 abomination just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". unjust abomination δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] outside the law to lead keep straight, guide, direct, instruct way/road    
Prz:29:27 abomination (nom|acc|voc) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) man, husband (nom) unjust ([Adj] nom) abomination (nom|acc|voc) Yet outside the law ([Adj] dat) while LEAD-ing (nom|voc) way/road (nom)    
Prz:29:27 Prz_29:27_1 Prz_29:27_2 Prz_29:27_3 Prz_29:27_4 Prz_29:27_5 Prz_29:27_6 Prz_29:27_7 Prz_29:27_8 Prz_29:27_9 Prz_29:27_10 Prz_29:27_11
Prz:29:27 x x x x x x x x x x x