Koh:6:1 Ἔστιν πονηρία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ πολλή ἐστιν ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον·
Koh:6:1 There is an evil which I have seen under the sun, and it is abundant with man: (Ecclesiastes 6:1 Brenton)
Koh:6:1 Istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi: (Koh 6:1 BT_4)
Koh:6:1 Ἔστιν πονηρία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ πολλή ἐστιν ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον·
Koh:6:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Koh:6:1 By być Bezeceństwo Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Dużo By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki
Koh:6:1 *)/estin ponEri/a, E(\n ei)=don u(po\ to\n E(/lion, kai\ pollE/ e)stin e)pi\ to\n a)/nTrOpon·
Koh:6:1 estin ponEria, hEn eidon hypo ton hElion, kai pollE estin epi ton anTrOpon·
Koh:6:1 V9_PAI3S N1A_NSF RR_ASF VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM C A1_NSF V9_PAI3S P RA_ASM N2_ASM
Koh:6:1 to be wickedness who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely much to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the human
Koh:6:1 he/she/it-is wickedness (nom|voc) who/whom/which (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) and much (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc)
Koh:6:1 Koh_6:1_1 Koh_6:1_2 Koh_6:1_3 Koh_6:1_4 Koh_6:1_5 Koh_6:1_6 Koh_6:1_7 Koh_6:1_8 Koh_6:1_9 Koh_6:1_10 Koh_6:1_11 Koh_6:1_12 Koh_6:1_13
Koh:6:1 x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:2 ἀνήρ, ᾧ δώσει αὐτῷ ὁ θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ δόξαν, καὶ οὐκ ἔστιν ὑστερῶν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὧν ἐπιθυμήσει, καὶ οὐκ ἐξουσιάσει αὐτῷ ὁ θεὸς τοῦ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται αὐτόν· τοῦτο ματαιότης καὶ ἀρρωστία πονηρά ἐστιν.
Koh:6:2 a man to whom God shall give wealth, and substance, and honour, and he wants nothing for his soul of all things that he shall desire, yet God shall not give him power to eat of it, for a stranger shall devour it: this is vanity, and an evil infirmity. (Ecclesiastes 6:2 Brenton)
Koh:6:2 Użyczył Bóg komuś bogactwa i skarbów, i sławy - tak że nie zbraknie mu niczego, czego tylko zapragnie - a tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz człowiek obcy tego używa, to marność i przykre cierpienie. (Koh 6:2 BT_4)
Koh:6:2 ἀνήρ, δώσει αὐτῷ θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ δόξαν, καὶ οὐκ ἔστιν ὑστερῶν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὧν ἐπιθυμήσει, καὶ οὐκ ἐξουσιάσει αὐτῷ θεὸς τοῦ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται αὐτόν· τοῦτο ματαιότης καὶ ἀρρωστία πονηρά ἐστιν.
Koh:6:2 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὕσ·τερος -α -ον; ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ξένος -η -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πονηρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:6:2 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Bóg  Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Drugi; by podchodzić krótko Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo Bóg  By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obcy {Dziwny}/obcy By jeść On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być
Koh:6:2 a)nE/r, O(=| dO/sei au)tO=| o( Teo\s plou=ton kai\ u(pa/rCHonta kai\ do/Xan, kai\ ou)k e)/stin u(sterO=n tE=| PSuCHE=| au)tou= a)po\ pa/ntOn, O(=n e)piTumE/sei, kai\ ou)k e)Xousia/sei au)tO=| o( Teo\s tou= fagei=n a)p’ au)tou=, o(/ti a)nE\r Xe/nos fa/getai au)to/n· tou=to mataio/tEs kai\ a)rrOsti/a ponEra/ e)stin.
Koh:6:2 anEr, hO dOsei autO ho Teos pluton kai hyparCHonta kai doXan, kai uk estin hysterOn tE PSyCHE autu apo pantOn, hOn epiTymEsei, kai uk eXusiasei autO ho Teos tu fagein ap’ autu, hoti anEr Xenos fagetai auton· tuto mataiotEs kai arrOstia ponEra estin.
Koh:6:2 N3_NSM RR_DSM VF_FAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N2_ASM C V1_PAPASM C N1S_ASF C D V9_PAI3S V2_PAPNSM RA_DSF N1_DSF RD_GSM P A3_GPM RR_GPM VF_FAI3S C D VF_FAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM RA_GSN VB_AAN P RD_GSM C N3_NSM A1_NSM VF_FMI3S RD_ASM RD_NSN N3T_NSF C N1A_NSF A1A_NSF V9_PAI3S
Koh:6:2 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to give he/she/it/same the god [see theology] wealth/abundance and also, even, namely to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be latter; to come up short the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same the god [see theology] the to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". strange/foreign to eat he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely ć wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to be
Koh:6:2 man, husband (nom) who/whom/which (dat) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) him/it/same (dat) the (nom) god (nom) wealth/abundance (acc) and while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and not he/she/it-is latter ([Adj] gen); while COME-ing-UP-SHORT (nom) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-will-DESIRE, you(sg)-will-be-DESIRE-ed (classical) and not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (dat) the (nom) god (nom) the (gen) to-will-EAT, to-EAT away from (+gen) him/it/same (gen) because/that man, husband (nom) strange/foreign ([Adj] nom) he/she/it-will-be-EAT-ed him/it/same (acc) this (nom|acc) ??? (nom|voc) and   wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is
Koh:6:2 Koh_6:2_1 Koh_6:2_2 Koh_6:2_3 Koh_6:2_4 Koh_6:2_5 Koh_6:2_6 Koh_6:2_7 Koh_6:2_8 Koh_6:2_9 Koh_6:2_10 Koh_6:2_11 Koh_6:2_12 Koh_6:2_13 Koh_6:2_14 Koh_6:2_15 Koh_6:2_16 Koh_6:2_17 Koh_6:2_18 Koh_6:2_19 Koh_6:2_20 Koh_6:2_21 Koh_6:2_22 Koh_6:2_23 Koh_6:2_24 Koh_6:2_25 Koh_6:2_26 Koh_6:2_27 Koh_6:2_28 Koh_6:2_29 Koh_6:2_30 Koh_6:2_31 Koh_6:2_32 Koh_6:2_33 Koh_6:2_34 Koh_6:2_35 Koh_6:2_36 Koh_6:2_37 Koh_6:2_38 Koh_6:2_39 Koh_6:2_40 Koh_6:2_41 Koh_6:2_42 Koh_6:2_43
Koh:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:3 ἐὰν γεννήσῃ ἀνὴρ ἑκατὸν καὶ ἔτη πολλὰ ζήσεται, καὶ πλῆθος ὅ τι ἔσονται ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, καὶ ψυχὴ αὐτοῦ οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀπὸ τῆς ἀγαθωσύνης, καί γε ταφὴ οὐκ ἐγένετο αὐτῷ, εἶπα Ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτὸν τὸ ἔκτρωμα,
Koh:6:3 If a man beget a hundred children, and live many years, yea, however abundant the days of his years shall be, yet if his soul shall not be satisfied with good, and also he have no burial; I said, An untimely birth is better than he. (Ecclesiastes 6:3 Brenton)
Koh:6:3 Gdyby ktoś zrodził nawet stu synów i żył wiele lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz dusza jego nie nasyciła się dobrem i nawet pogrzebu by nie miał - powiadam: Szczęśliwszy od niego nieżywy płód, (Koh 6:3 BT_4)
Koh:6:3 ἐὰν γεννήσῃ ἀνὴρ ἑκατὸν καὶ ἔτη πολλὰ ζήσεται, καὶ πλῆθος τι ἔσονται ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, καὶ ψυχὴ αὐτοῦ οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀπὸ τῆς ἀγαθωσύνης, καί γε ταφὴ οὐκ ἐγένετο αὐτῷ, εἶπα Ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτὸν τὸ ἔκτρωμα,
Koh:6:3 ἐάν (εἰ ἄν) γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἑκατόν καί ἔτο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί πλῆθο·ς, -ους, τό   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ καί γέ ταφή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔκ·τρωμα[τ], -ατος, τό
Koh:6:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sto I też, nawet, mianowicie Rok Dużo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By być Dzień Rok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobroć I też, nawet, mianowicie ??? Pogrzeb ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Przedwczesne urodzenie
Koh:6:3 e)a\n gennE/sE| a)nE\r e(kato\n kai\ e)/tE polla\ DZE/setai, kai\ plE=Tos o(/ ti e)/sontai E(me/rai e)tO=n au)tou=, kai\ PSuCHE\ au)tou= ou)k e)mplEsTE/setai a)po\ tE=s a)gaTOsu/nEs, kai/ ge tafE\ ou)k e)ge/neto au)tO=|, ei)=pa *)agaTo\n u(pe\r au)to\n to\ e)/ktrOma,
Koh:6:3 ean gennEsE anEr hekaton kai etE polla DZEsetai, kai plETos ho ti esontai hEmerai etOn autu, kai PSyCHE autu uk emplEsTEsetai apo tEs agaTOsynEs, kai ge tafE uk egeneto autO, eipa agaTon hyper auton to ektrOma,
Koh:6:3 C VF_FMI2S N3_NSM M C N3E_APN A1_APN VF_FMI3S C N3E_ASN RR_ASN RI_ASN VF_FMI3P N1A_NPF N3E_GPN RD_GSM C N1_NSF RD_GSM D VS_FPI3S P RA_GSF N1_GSF C x N1_NSF D VBI_AMI3S RD_DSM VAI_AAI1S A1_NSN P RD_ASM RA_NSN N3M_NSN
Koh:6:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". hundred and also, even, namely year much to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely lot (multitude ) ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to be day year he/she/it/same and also, even, namely cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing to satisfy fill up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the goodness and also, even, namely ??? burial οὐχ before rough breathing to become become, happen he/she/it/same to say/tell good inherently good, i.e. God-wrought. above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same the untimely birth
Koh:6:3 if-ever you(sg)-will-be-FATHER-ed, he/she/it-should-FATHER, you(sg)-should-be-FATHER-ed man, husband (nom) hundred and years (nom|acc|voc) many (nom|acc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed and lot (nom|acc|voc)   who-/whom-/whichever (nom|acc) they-will-be days (nom|voc) years (gen) him/it/same (gen) and cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-SATISFY-ed away from (+gen) the (gen) goodness (gen) and ??? burial (nom|voc) not he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) I-SAY/TELL-ed good ([Adj] acc, nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) him/it/same (acc) the (nom|acc) untimely birth (nom|acc|voc)
Koh:6:3 Koh_6:3_1 Koh_6:3_2 Koh_6:3_3 Koh_6:3_4 Koh_6:3_5 Koh_6:3_6 Koh_6:3_7 Koh_6:3_8 Koh_6:3_9 Koh_6:3_10 Koh_6:3_11 Koh_6:3_12 Koh_6:3_13 Koh_6:3_14 Koh_6:3_15 Koh_6:3_16 Koh_6:3_17 Koh_6:3_18 Koh_6:3_19 Koh_6:3_20 Koh_6:3_21 Koh_6:3_22 Koh_6:3_23 Koh_6:3_24 Koh_6:3_25 Koh_6:3_26 Koh_6:3_27 Koh_6:3_28 Koh_6:3_29 Koh_6:3_30 Koh_6:3_31 Koh_6:3_32 Koh_6:3_33 Koh_6:3_34 Koh_6:3_35 Koh_6:3_36
Koh:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:4 ὅτι ἐν ματαιότητι ἦλθεν καὶ ἐν σκότει πορεύεται, καὶ ἐν σκότει ὄνομα αὐτοῦ καλυφθήσεται,
Koh:6:4 For he came in vanity, and departs in darkness, and his name shall be covered in darkness. (Ecclesiastes 6:4 Brenton)
Koh:6:4 bo przyszedł jako nicość i odchodzi w mroku, a imię jego mrokiem zakryte; (Koh 6:4 BT_4)
Koh:6:4 ὅτι ἐν ματαιότητι ἦλθεν καὶ ἐν σκότει πορεύεται, καὶ ἐν σκότει ὄνομα αὐτοῦ καλυφθήσεται,
Koh:6:4 ὅτι ἐν ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐν σκότο·ς, -ους, τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐν σκότο·ς, -ους, τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)
Koh:6:4 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? By przychodzić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność By iść I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany
Koh:6:4 o(/ti e)n mataio/tEti E)=lTen kai\ e)n sko/tei poreu/etai, kai\ e)n sko/tei o)/noma au)tou= kalufTE/setai,
Koh:6:4 hoti en mataiotEti ElTen kai en skotei poreuetai, kai en skotei onoma autu kalyfTEsetai,
Koh:6:4 C P N3T_DSF VBI_AAI3S C P N3E_DSN V1_PMI3S C P N3E_DSN N3M_NSN RD_GSM VV_FPI3S
Koh:6:4 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? to come and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness to go and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness name with regard to he/she/it/same to cover cloak, veiled, muffled
Koh:6:4 because/that in/among/by (+dat) ??? (dat) he/she/it-COME-ed and in/among/by (+dat) darkness (dat) he/she/it-is-being-GO-ed and in/among/by (+dat) darkness (dat) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COVER-ed
Koh:6:4 Koh_6:4_1 Koh_6:4_2 Koh_6:4_3 Koh_6:4_4 Koh_6:4_5 Koh_6:4_6 Koh_6:4_7 Koh_6:4_8 Koh_6:4_9 Koh_6:4_10 Koh_6:4_11 Koh_6:4_12 Koh_6:4_13 Koh_6:4_14
Koh:6:4 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:5 καί γε ἥλιον οὐκ εἶδεν καὶ οὐκ ἔγνω, ἀνάπαυσις τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον.
Koh:6:5 Moreover he has not seen the sun, nor known rest: there is no more rest to this one than another. (Ecclesiastes 6:5 Brenton)
Koh:6:5 i nawet słońca nie widział, i nie wie niczego; on większy ma spokój niż tamten. (Koh 6:5 BT_4)
Koh:6:5 καί γε ἥλιον οὐκ εἶδεν καὶ οὐκ ἔγνω, ἀνάπαυσις τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον.
Koh:6:5 καί γέ ἥλιος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὑπέρ οὗτος αὕτη τοῦτο
Koh:6:5 I też, nawet, mianowicie ??? Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Odpoczynek {Reszta} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Koh:6:5 kai/ ge E(/lion ou)k ei)=den kai\ ou)k e)/gnO, a)na/pausis tou/tO| u(pe\r tou=ton.
Koh:6:5 kai ge hElion uk eiden kai uk egnO, anapausis tutO hyper tuton.
Koh:6:5 C x N2_ASM D VBI_AAI3S C D VZI_AAI3S N3I_NSF RD_DSM P RD_ASM
Koh:6:5 and also, even, namely ??? sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. rest this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] above (+acc), on behalf of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Koh:6:5 and ??? sun (acc) not he/she/it-SEE-ed and not he/she/it-KNOW-ed rest (nom) this (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) this (acc)
Koh:6:5 Koh_6:5_1 Koh_6:5_2 Koh_6:5_3 Koh_6:5_4 Koh_6:5_5 Koh_6:5_6 Koh_6:5_7 Koh_6:5_8 Koh_6:5_9 Koh_6:5_10 Koh_6:5_11 Koh_6:5_12
Koh:6:5 x x x x x x x x x x x x
Koh:6:6 καὶ εἰ ἔζησεν χιλίων ἐτῶν καθόδους καὶ ἀγαθωσύνην οὐκ εἶδεν, μὴ οὐκ εἰς τόπον ἕνα τὰ πάντα πορεύεται;
Koh:6:6 Though he has lived to the return of a thousand years, yet he has seen no good: do not all go to one place? (Ecclesiastes 6:6 Brenton)
Koh:6:6 A tamten gdyby nawet tysiące lat przeżył, a szczęścia nie zażył żadnego - czyż nie zdąża z wszystkimi na jedno miejsce? (Koh 6:6 BT_4)
Koh:6:6 καὶ εἰ ἔζησεν χιλίων ἐτῶν καθόδους καὶ ἀγαθωσύνην οὐκ εἶδεν, μὴ οὐκ εἰς τόπον ἕνα τὰ πάντα πορεύεται;
Koh:6:6 καί εἰ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) χίλιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό   καί ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Koh:6:6 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Tysiąc Rok I też, nawet, mianowicie Dobroć ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Miejsce Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By iść
Koh:6:6 kai\ ei) e)/DZEsen CHili/On e)tO=n kaTo/dous kai\ a)gaTOsu/nEn ou)k ei)=den, mE\ ou)k ei)s to/pon e(/na ta\ pa/nta poreu/etai;
Koh:6:6 kai ei eDZEsen CHiliOn etOn kaTodus kai agaTOsynEn uk eiden, mE uk eis topon hena ta panta poreuetai;
Koh:6:6 C C VAI_AAI3S A1A_GPN N3E_GPN N2_APF C N1_ASF D VBI_AAI3S D D P N2_ASM A3_ASM RA_ASM A3_ASM V1_PMI3S
Koh:6:6 and also, even, namely if to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) thousand year ć and also, even, namely goodness οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not οὐχ before rough breathing into (+acc) place one the every all, each, every, the whole of to go
Koh:6:6 and if he/she/it-EXISTS-ed thousand (gen) years (gen)   and goodness (acc) not he/she/it-SEE-ed not not into (+acc) place (acc) one (acc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-being-GO-ed
Koh:6:6 Koh_6:6_1 Koh_6:6_2 Koh_6:6_3 Koh_6:6_4 Koh_6:6_5 Koh_6:6_6 Koh_6:6_7 Koh_6:6_8 Koh_6:6_9 Koh_6:6_10 Koh_6:6_11 Koh_6:6_12 Koh_6:6_13 Koh_6:6_14 Koh_6:6_15 Koh_6:6_16 Koh_6:6_17 Koh_6:6_18
Koh:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:7 Πᾶς μόχθος τοῦ ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐτοῦ, καί γε ἡ ψυχὴ οὐ πληρωθήσεται.
Koh:6:7 All the labour of a man is for his mouth, and yet the appetite shall not be satisfied. (Ecclesiastes 6:7 Brenton)
Koh:6:7 Wszelka praca człowieka - dla jego ust, a jednak żądza jego nie zaspokojona. (Koh 6:7 BT_4)
Koh:6:7 Πᾶς μόχθος τοῦ ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐτοῦ, καί γε ψυχὴ οὐ πληρωθήσεται.
Koh:6:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
Koh:6:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ludzki Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby ??? Przed przydechem mocnym By napełniać pełność, spełniać
Koh:6:7 *pa=s mo/CHTos tou= a)nTrO/pou ei)s sto/ma au)tou=, kai/ ge E( PSuCHE\ ou) plErOTE/setai.
Koh:6:7 pas moCHTos tu anTrOpu eis stoma autu, kai ge hE PSyCHE u plErOTEsetai.
Koh:6:7 A3_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P N3M_ASN RD_GSM C x RA_NSF N1_NSF D VC_FPI3S
Koh:6:7 every all, each, every, the whole of ??? the human into (+acc) mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely ??? the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person οὐχ before rough breathing to fill fill, fulfill
Koh:6:7 every (nom|voc) ??? (nom) the (gen) human (gen) into (+acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and ??? the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) not he/she/it-will-be-FILL-ed
Koh:6:7 Koh_6:7_1 Koh_6:7_2 Koh_6:7_3 Koh_6:7_4 Koh_6:7_5 Koh_6:7_6 Koh_6:7_7 Koh_6:7_8 Koh_6:7_9 Koh_6:7_10 Koh_6:7_11 Koh_6:7_12 Koh_6:7_13
Koh:6:7 x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:8 ὅτι τίς περισσεία τῷ σοφῷ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα; διότι ὁ πένης οἶδεν πορευθῆναι κατέναντι τῆς ζωῆς.
Koh:6:8 For what advantage has the wise man over the fool, since even the poor knows how to walk in the direction of life? (Ecclesiastes 6:8 Brenton)
Koh:6:8 Bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Czym biedny, co wie, jak radzić sobie w życiu? (Koh 6:8 BT_4)
Koh:6:8 ὅτι τίς περισσεία τῷ σοφῷ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα; διότι πένης οἶδεν πορευθῆναι κατέναντι τῆς ζωῆς.
Koh:6:8 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὑπέρ ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) δι·ότι ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Koh:6:8 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Obfitość Mądry Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Wycofywanie w myśli Z powodu tego: Tamto Biedna osoba By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By iść Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Koh:6:8 o(/ti ti/s perissei/a tO=| sofO=| u(pe\r to\n a)/frona; dio/ti o( pe/nEs oi)=den poreuTE=nai kate/nanti tE=s DZOE=s.
Koh:6:8 hoti tis perisseia tO sofO hyper ton afrona; dioti ho penEs oiden poreuTEnai katenanti tEs DZOEs.
Koh:6:8 C RI_NSF N1A_NSF RA_DSM A1_DSM P RA_ASM A3N_ASM C RA_NSM N3T_NSM VX_XAI3S VC_APN D RA_GSF N1_GSF
Koh:6:8 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. abundance the wise above (+acc), on behalf of (+gen) the unthinking because of this: that the poor person to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to go opposite/in the presence of (+gen) the life being, living, spirit; alive
Koh:6:8 because/that who/what/why (nom) abundance (nom|voc) the (dat) wise ([Adj] dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) unthinking ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of this: that the (nom) poor person (nom|voc) he/she/it-has-PERCEIVE-ed to-be-GO-ed opposite/in the presence of (+gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)
Koh:6:8 Koh_6:8_1 Koh_6:8_2 Koh_6:8_3 Koh_6:8_4 Koh_6:8_5 Koh_6:8_6 Koh_6:8_7 Koh_6:8_8 Koh_6:8_9 Koh_6:8_10 Koh_6:8_11 Koh_6:8_12 Koh_6:8_13 Koh_6:8_14 Koh_6:8_15 Koh_6:8_16
Koh:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:9 ἀγαθὸν ὅραμα ὀφθαλμῶν ὑπὲρ πορευόμενον ψυχῇ. καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:6:9 The sight of the eyes is better than that which wanders in soul: this is also vanity, and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 6:9 Brenton)
Koh:6:9 Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż nie zaspokojone pragnienie. To również jest marność i pogoń za wiatrem. (Koh 6:9 BT_4)
Koh:6:9 ἀγαθὸν ὅραμα ὀφθαλμῶν ὑπὲρ πορευόμενον ψυχῇ. καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:6:9 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅραμα[τ], -ατος, τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὑπέρ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:6:9 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Wizja {Wyobrażenie} Oko Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By iść Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:6:9 a)gaTo\n o(/rama o)fTalmO=n u(pe\r poreuo/menon PSuCHE=|. kai/ ge tou=to mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos.
Koh:6:9 agaTon horama ofTalmOn hyper poreuomenon PSyCHE. kai ge tuto mataiotEs kai proairesis pneumatos.
Koh:6:9 A1_NSN N3M_NSN N2_GPM P V1_PMPASN N1_DSF C x RD_NSN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN
Koh:6:9 good inherently good, i.e. God-wrought. vision eye above (+acc), on behalf of (+gen) to go life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:6:9 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) vision (nom|acc|voc) eyes (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) while being-GO-ed (acc, nom|acc|voc) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen)
Koh:6:9 Koh_6:9_1 Koh_6:9_2 Koh_6:9_3 Koh_6:9_4 Koh_6:9_5 Koh_6:9_6 Koh_6:9_7 Koh_6:9_8 Koh_6:9_9 Koh_6:9_10 Koh_6:9_11 Koh_6:9_12 Koh_6:9_13
Koh:6:9 x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:10 Εἴ τι ἐγένετο, ἤδη κέκληται ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐγνώσθη ὅ ἐστιν ἄνθρωπος, καὶ οὐ δυνήσεται τοῦ κριθῆναι μετὰ τοῦ ἰσχυροῦ ὑπὲρ αὐτόν·
Koh:6:10 If anything has been, its name has already been called: and it is known what man is; neither can he contend with him who is stronger than he. (Ecclesiastes 6:10 Brenton)
Koh:6:10 To, co jest, zostało już dawno nazwane, i postanowiono, czym ma być człowiek: toteż nie może on z tym się prawować, który mocniejszy jest od niego. (Koh 6:10 BT_4)
Koh:6:10 Εἴ τι ἐγένετο, ἤδη κέκληται ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐγνώσθη ἐστιν ἄνθρωπος, καὶ οὐ δυνήσεται τοῦ κριθῆναι μετὰ τοῦ ἰσχυροῦ ὑπὲρ αὐτόν·
Koh:6:10 εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἤδη καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:6:10 Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By stawać się stawaj się, zdarzaj się Już do teraz, do wtedy By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/, który/, który By być Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Potężny silny, potężny, silny, Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo
Koh:6:10 *ei)/ ti e)ge/neto, E)/dE ke/klEtai o)/noma au)tou=, kai\ e)gnO/sTE o(/ e)stin a)/nTrOpos, kai\ ou) dunE/setai tou= kriTE=nai meta\ tou= i)sCHurou= u(pe\r au)to/n·
Koh:6:10 ei ti egeneto, EdE keklEtai onoma autu, kai egnOsTE ho estin anTrOpos, kai u dynEsetai tu kriTEnai meta tu isCHyru hyper auton·
Koh:6:10 C RI_NSN VBI_AMI3S D VM_XPI3S N3M_NSN RD_GSM C VSI_API3S RR_NSM V9_PAI3S N2_NSM C D VF_FMI3S RA_GSN VC_APN P RA_GSM A1A_GSM P RD_ASM
Koh:6:10 if some/any to become become, happen already by now, by then to call call name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. who/whom/which to be human and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the mighty forceful, powerful, strong, above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same
Koh:6:10 if some/any (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed already he/she/it-has-been-CALL-ed name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-KNOW-ed who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is human (nom) and not he/she/it-will-be-ABLE-ed the (gen) to-be-JUDGE-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) mighty ([Adj] gen) above (+acc), on behalf of (+gen) him/it/same (acc)
Koh:6:10 Koh_6:10_1 Koh_6:10_2 Koh_6:10_3 Koh_6:10_4 Koh_6:10_5 Koh_6:10_6 Koh_6:10_7 Koh_6:10_8 Koh_6:10_9 Koh_6:10_10 Koh_6:10_11 Koh_6:10_12 Koh_6:10_13 Koh_6:10_14 Koh_6:10_15 Koh_6:10_16 Koh_6:10_17 Koh_6:10_18 Koh_6:10_19 Koh_6:10_20 Koh_6:10_21 Koh_6:10_22
Koh:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:6:11 ὅτι εἰσὶν λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιότητα. τί περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ;
Koh:6:11 For there are many things which increase vanity. (Ecclesiastes 6:11 Brenton)
Koh:6:11 Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność: co człowiekowi z tego przyjdzie? (Koh 6:11 BT_4)
Koh:6:11 ὅτι εἰσὶν λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιότητα. τί περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ;
Koh:6:11 ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περισσός -ή -όν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Koh:6:11 Ponieważ/tamto By iść; by być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dużo By wzrastać/mnóż się ??? Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż Ludzki
Koh:6:11 o(/ti ei)si\n lo/goi polloi\ plETu/nontes mataio/tEta. ti/ perisso\n tO=| a)nTrO/pO|;
Koh:6:11 hoti eisin logoi polloi plETynontes mataiotEta. ti perisson tO anTrOpO;
Koh:6:11 C V9_PAI3P N2_NPM A1_NPM V1_PAPNPM N3T_ASF RI_ASN D RA_DSM N2_DSM
Koh:6:11 because/that to go; to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. much to increase/multiply ??? who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than the human
Koh:6:11 because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are words (nom|voc) many (nom) while INCREASE/MULTIPLY-ing (nom|voc) ??? (acc) who/what/why (nom|acc) excessively ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) human (dat)
Koh:6:11 Koh_6:11_1 Koh_6:11_2 Koh_6:11_3 Koh_6:11_4 Koh_6:11_5 Koh_6:11_6 Koh_6:11_7 Koh_6:11_8 Koh_6:11_9 Koh_6:11_10
Koh:6:11 x x x x x x x x x x
Koh:6:12 ὅτι τίς οἶδεν τί ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῇ ζωῇ ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς ματαιότητος αὐτοῦ; καὶ ἐποίησεν αὐτὰς ἐν σκιᾷ· ὅτι τίς ἀπαγγελεῖ τῷ ἀνθρώπῳ τί ἔσται ὀπίσω αὐτοῦ ὑπὸ τὸν ἥλιον;
Koh:6:12 What advantage has a man? for who knows what is good for a man in his life, during the number of the life of the days of his vanity? and he has spent them as a shadow; for who shall tell a man what shall be after him under the sun? (Ecclesiastes 7:1 Brenton)
Koh:6:12 A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka, dopóki liczy marne dni swego życia, które jakby cień przepędza? Bo kto oznajmi człowiekowi, co potem będzie pod słońcem? (Koh 6:12 BT_4)
Koh:6:12 ὅτι τίς οἶδεν τί ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῇ ζωῇ ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς ματαιότητος αὐτοῦ; καὶ ἐποίησεν αὐτὰς ἐν σκιᾷ· ὅτι τίς ἀπαγγελεῖ τῷ ἀνθρώπῳ τί ἔσται ὀπίσω αὐτοῦ ὑπὸ τὸν ἥλιον;
Koh:6:12 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σκιά, -ᾶς, ἡ ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:6:12 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By informować – informować albo opowiadać. Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:6:12 o(/ti ti/s oi)=den ti/ a)gaTo\n tO=| a)nTrO/pO| e)n tE=| DZOE=| a)riTmo\n E(merO=n DZOE=s mataio/tEtos au)tou=; kai\ e)poi/Esen au)ta\s e)n skia=|· o(/ti ti/s a)paggelei= tO=| a)nTrO/pO| ti/ e)/stai o)pi/sO au)tou= u(po\ to\n E(/lion;
Koh:6:12 hoti tis oiden ti agaTon tO anTrOpO en tE DZOE ariTmon hEmerOn DZOEs mataiotEtos autu; kai epoiEsen autas en skia· hoti tis apangelei tO anTrOpO ti estai opisO autu hypo ton hElion;
Koh:6:12 C RI_NSM VX_XAI3S RI_ASN A1_ASN RA_DSM N2_DSM P RA_DSF N1_DSF N2_ASM N1A_GPF N1_GSF N3T_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APF P N1A_DSF C RI_NSM VF2_FAI3S RA_DSM N2_DSM RI_ASN VF_FMI3S D RD_GSM P RA_ASM N2_ASM
Koh:6:12 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. good inherently good, i.e. God-wrought. the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive number [see arithmetic] day life being, living, spirit; alive ??? he/she/it/same and also, even, namely to do/make he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to report – to report or tell. the human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be behind back, behind, after he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:6:12 because/that who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) human (dat) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) number (acc) days (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) ??? (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) shadow (dat) because/that who/what/why (nom) he/she/it-will-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed (classical) the (dat) human (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be behind him/it/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:6:12 Koh_6:12_1 Koh_6:12_2 Koh_6:12_3 Koh_6:12_4 Koh_6:12_5 Koh_6:12_6 Koh_6:12_7 Koh_6:12_8 Koh_6:12_9 Koh_6:12_10 Koh_6:12_11 Koh_6:12_12 Koh_6:12_13 Koh_6:12_14 Koh_6:12_15 Koh_6:12_16 Koh_6:12_17 Koh_6:12_18 Koh_6:12_19 Koh_6:12_20 Koh_6:12_21 Koh_6:12_22 Koh_6:12_23 Koh_6:12_24 Koh_6:12_25 Koh_6:12_26 Koh_6:12_27 Koh_6:12_28 Koh_6:12_29 Koh_6:12_30 Koh_6:12_31 Koh_6:12_32
Koh:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x