Kpl:12:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:12:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 12:1 Brenton)
Kpl:12:1 Dalej powiedział Pan do Mojżesza: (Kpł 12:1 BT_4)
Kpl:12:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:12:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:12:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:12:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:12:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:12:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:12:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:12:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:12:1 Kpl_12:1_1 Kpl_12:1_2 Kpl_12:1_3 Kpl_12:1_4 Kpl_12:1_5 Kpl_12:1_6
Kpl:12:1 x x x x x x
Kpl:12:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Γυνή, ἥτις ἐὰν σπερματισθῇ καὶ τέκῃ ἄρσεν, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας, κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ χωρισμοῦ τῆς ἀφέδρου αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται·
Kpl:12:2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, Whatsoever woman shall have conceived and born a male child shall be unclean seven days, she shall be unclean according to the days of separation for her monthly courses. (Leviticus 12:2 Brenton)
Kpl:12:2 «Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. (Kpł 12:2 BT_4)
Kpl:12:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Γυνή, ἥτις ἐὰν σπερματισθῇ καὶ τέκῃ ἄρσεν, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας, κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ χωρισμοῦ τῆς ἀφέδρου αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται·
Kpl:12:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐάν (εἰ ἄν) σπερματίζω [LXX] (σπερματιζ-, -, -, -, -, σπερματισ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:12:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kobiety/żona Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? I też, nawet, mianowicie By rodzić Męski I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) By być Siedem Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) By być
Kpl:12:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *gunE/, E(/tis e)a\n spermatisTE=| kai\ te/kE| a)/rsen, kai\ a)ka/Tartos e)/stai e(pta\ E(me/ras, kata\ ta\s E(me/ras tou= CHOrismou= tE=s a)fe/drou au)tE=s a)ka/Tartos e)/stai·
Kpl:12:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus gynE, hEtis ean spermatisTE kai tekE arsen, kai akaTartos estai hepta hEmeras, kata tas hEmeras tu CHOrismu tEs afedru autEs akaTartos estai·
Kpl:12:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM N3K_NSF RX_NSF C VS_APS3S C VB_AAS3S A3_ASN C A1B_NSF VF_FMI3S M N1A_APF P RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM RA_GSF N2_GSF RD_GSF A1B_NSF VF_FMI3S
Kpl:12:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same woman/wife who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? and also, even, namely to give birth male and also, even, namely unclean (impure) to be seven day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day the ć the ć he/she/it/same unclean (impure) to be
Kpl:12:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) woman/wife (nom) who-/whom-/whichever (nom) if-ever he/she/it-should-be-???-ed and he/she/it-should-GIVE-BIRTH, you(sg)-should-be-GIVE-ed-BIRTH male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be seven day (gen), days (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen)   the (gen)   her/it/same (gen) unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Kpl:12:2 Kpl_12:2_1 Kpl_12:2_2 Kpl_12:2_3 Kpl_12:2_4 Kpl_12:2_5 Kpl_12:2_6 Kpl_12:2_7 Kpl_12:2_8 Kpl_12:2_9 Kpl_12:2_10 Kpl_12:2_11 Kpl_12:2_12 Kpl_12:2_13 Kpl_12:2_14 Kpl_12:2_15 Kpl_12:2_16 Kpl_12:2_17 Kpl_12:2_18 Kpl_12:2_19 Kpl_12:2_20 Kpl_12:2_21 Kpl_12:2_22 Kpl_12:2_23 Kpl_12:2_24 Kpl_12:2_25 Kpl_12:2_26 Kpl_12:2_27 Kpl_12:2_28 Kpl_12:2_29 Kpl_12:2_30
Kpl:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:12:3 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ περιτεμεῖ τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ·
Kpl:12:3 And on the eighth day she shall circumcise the flesh of his foreskin. (Leviticus 12:3 Brenton)
Kpl:12:3 Ósmego dnia chłopiec zostanie obrzezany. (Kpł 12:3 BT_4)
Kpl:12:3 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ περιτεμεῖ τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ·
Kpl:12:3 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:12:3 I też, nawet, mianowicie Dzień Ósmy By obrzezać Ciało {Mięso} Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie On/ona/to/to samo
Kpl:12:3 kai\ tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E| peritemei= tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as au)tou=·
Kpl:12:3 kai tE hEmera tE ogdoE peritemei tEn sarka tEs akrobystias autu·
Kpl:12:3 C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VF2_FAI3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Kpl:12:3 and also, even, namely the day the eighth to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same
Kpl:12:3 and the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat) he/she/it-will-CIRCUMCISE, you(sg)-will-be-CIRCUMCISE-ed (classical) the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) him/it/same (gen)
Kpl:12:3 Kpl_12:3_1 Kpl_12:3_2 Kpl_12:3_3 Kpl_12:3_4 Kpl_12:3_5 Kpl_12:3_6 Kpl_12:3_7 Kpl_12:3_8 Kpl_12:3_9 Kpl_12:3_10 Kpl_12:3_11
Kpl:12:3 x x x x x x x x x x x
Kpl:12:4 καὶ τριάκοντα ἡμέρας καὶ τρεῖς καθήσεται ἐν αἵματι ἀκαθάρτῳ αὐτῆς, παντὸς ἁγίου οὐχ ἅψεται καὶ εἰς τὸ ἁγιαστήριον οὐκ εἰσελεύσεται, ἕως ἂν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι καθάρσεως αὐτῆς.
Kpl:12:4 And for thirty-three days she shall continue in her unclean blood; she shall touch nothing holy, and shall not enter the sanctuary, until the days of her purification be fulfilled. (Leviticus 12:4 Brenton)
Kpl:12:4 Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. (Kpł 12:4 BT_4)
Kpl:12:4 καὶ τριάκοντα ἡμέρας καὶ τρεῖς καθήσεται ἐν αἵματι ἀκαθάρτῳ αὐτῆς, παντὸς ἁγίου οὐχ ἅψεται καὶ εἰς τὸ ἁγιαστήριον οὐκ εἰσελεύσεται, ἕως ἂν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι καθάρσεως αὐτῆς.
Kpl:12:4 καί τριά·κοντα ἡμέρα, -ας -ἡ καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·κάθαρτος -ον αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:12:4 I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Trzy By siedzieć; by umieszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Nieczysty (nieczysty) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Przed przydechem mocnym Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By napełniać pełność, spełniać Dzień On/ona/to/to samo
Kpl:12:4 kai\ tria/konta E(me/ras kai\ trei=s kaTE/setai e)n ai(/mati a)kaTa/rtO| au)tE=s, panto\s a(gi/ou ou)CH a(/PSetai kai\ ei)s to\ a(giastE/rion ou)k ei)seleu/setai, e(/Os a)/n plErOTO=sin ai( E(me/rai kaTa/rseOs au)tE=s.
Kpl:12:4 kai triakonta hEmeras kai treis kaTEsetai en haimati akaTartO autEs, pantos hagiu uCH haPSetai kai eis to hagiastErion uk eiseleusetai, heOs an plErOTOsin hai hEmerai kaTarseOs autEs.
Kpl:12:4 C M N1A_APF C A3_APF VF_FMI3S P N3M_DSN A1B_DSN RD_GSF A3_GSN A1A_GSN D VF_FMI3S C P RA_ASN N2N_ASN D VF_FMI3S C x VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF N3I_GSF RD_GSF
Kpl:12:4 and also, even, namely thirty day and also, even, namely three to sit; to set in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood unclean (impure) he/she/it/same every all, each, every, the whole of dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) οὐχ before rough breathing to lay hands on set fire, touch and also, even, namely into (+acc) the ć οὐχ before rough breathing to enter until; dawn ever (if ever) to fill fill, fulfill the day ć he/she/it/same
Kpl:12:4 and thirty day (gen), days (acc) and three (acc, nom) he/she/it-will-be-SIT-ed; he/she/it-will-be-SET-ed in/among/by (+dat) blood (dat) unclean ([Adj] dat) her/it/same (gen) every (gen) holy ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-LAY HandS ON-ed and into (+acc) the (nom|acc)   not he/she/it-will-be-ENTER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-FILL-ed the (nom) days (nom|voc)   her/it/same (gen)
Kpl:12:4 Kpl_12:4_1 Kpl_12:4_2 Kpl_12:4_3 Kpl_12:4_4 Kpl_12:4_5 Kpl_12:4_6 Kpl_12:4_7 Kpl_12:4_8 Kpl_12:4_9 Kpl_12:4_10 Kpl_12:4_11 Kpl_12:4_12 Kpl_12:4_13 Kpl_12:4_14 Kpl_12:4_15 Kpl_12:4_16 Kpl_12:4_17 Kpl_12:4_18 Kpl_12:4_19 Kpl_12:4_20 Kpl_12:4_21 Kpl_12:4_22 Kpl_12:4_23 Kpl_12:4_24 Kpl_12:4_25 Kpl_12:4_26 Kpl_12:4_27
Kpl:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:12:5 ἐὰν δὲ θῆλυ τέκῃ, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται δὶς ἑπτὰ ἡμέρας κατὰ τὴν ἄφεδρον· καὶ ἑξήκοντα ἡμέρας καὶ ἓξ καθεσθήσεται ἐν αἵματι ἀκαθάρτῳ αὐτῆς.
Kpl:12:5 But if she should have born a female child, then she shall be unclean twice seven days, according to the time of her monthly courses; and for sixty-six days shall she remain in her unclean blood. (Leviticus 12:5 Brenton)
Kpl:12:5 Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi. (Kpł 12:5 BT_4)
Kpl:12:5 ἐὰν δὲ θῆλυ τέκῃ, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται δὶς ἑπτὰ ἡμέρας κατὰ τὴν ἄφεδρον· καὶ ἑξήκοντα ἡμέρας καὶ ἓξ καθεσθήσεται ἐν αἵματι ἀκαθάρτῳ αὐτῆς.
Kpl:12:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίς ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ὁ ἡ τό   καί ἑξή·κοντα ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἕξ καθέζομαι (καθεζ-, καθεδ(ε)·[σ]-, -, -, -, καθεσ·θ-) ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·κάθαρτος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:12:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Płci żeńskiej By rodzić I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) By być Dwa razy Siedem Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt Dzień I też, nawet, mianowicie Sześć Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Nieczysty (nieczysty) On/ona/to/to samo
Kpl:12:5 e)a\n de\ TE=lu te/kE|, kai\ a)ka/Tartos e)/stai di\s e(pta\ E(me/ras kata\ tE\n a)/fedron· kai\ e(XE/konta E(me/ras kai\ e(\X kaTesTE/setai e)n ai(/mati a)kaTa/rtO| au)tE=s.
Kpl:12:5 ean de TEly tekE, kai akaTartos estai dis hepta hEmeras kata tEn afedron· kai heXEkonta hEmeras kai heX kaTesTEsetai en haimati akaTartO autEs.
Kpl:12:5 C x A3U_ASN VB_AAS3S C A1B_NSF VF_FMI3S D M N1A_APF P RA_ASF N2_ASF C M N1A_APF C M VS_FPI3S P N3M_DSN A1B_DSN RD_GSF
Kpl:12:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] female to give birth and also, even, namely unclean (impure) to be twice seven day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely sixty day and also, even, namely six to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood unclean (impure) he/she/it/same
Kpl:12:5 if-ever Yet female ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-should-GIVE-BIRTH, you(sg)-should-be-GIVE-ed-BIRTH and unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be twice seven day (gen), days (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   and sixty day (gen), days (acc) and six he/she/it-will-be-???-ed in/among/by (+dat) blood (dat) unclean ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Kpl:12:5 Kpl_12:5_1 Kpl_12:5_2 Kpl_12:5_3 Kpl_12:5_4 Kpl_12:5_5 Kpl_12:5_6 Kpl_12:5_7 Kpl_12:5_8 Kpl_12:5_9 Kpl_12:5_10 Kpl_12:5_11 Kpl_12:5_12 Kpl_12:5_13 Kpl_12:5_14 Kpl_12:5_15 Kpl_12:5_16 Kpl_12:5_17 Kpl_12:5_18 Kpl_12:5_19 Kpl_12:5_20 Kpl_12:5_21 Kpl_12:5_22 Kpl_12:5_23
Kpl:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:12:6 καὶ ὅταν ἀναπληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι καθάρσεως αὐτῆς ἐφ’ υἱῷ ἢ ἐπὶ θυγατρί, προσοίσει ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ νεοσσὸν περιστερᾶς ἢ τρυγόνα περὶ ἁμαρτίας ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερέα,
Kpl:12:6 And when the days of her purification shall have been fulfilled for a son or a daughter, she shall bring a lamb of a year old without blemish for a whole-burnt-offering, and a young pigeon or turtle-dove for a sin-offering to the door of the tabernacle of witness, to the priest. (Leviticus 12:6 Brenton)
Kpl:12:6 Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. (Kpł 12:6 BT_4)
Kpl:12:6 καὶ ὅταν ἀναπληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι καθάρσεως αὐτῆς ἐφ’ υἱῷ ἐπὶ θυγατρί, προσοίσει ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ νεοσσὸν περιστερᾶς τρυγόνα περὶ ἁμαρτίας ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερέα,
Kpl:12:6 καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] ἐπί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον)   ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἤ[1] τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:12:6 I też, nawet, mianowicie Ilekroć Do zajmuje pełności Dzień On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka By przedstawiać Jagnię amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie ??? Gołąb Albo turtledove Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
Kpl:12:6 kai\ o(/tan a)naplErOTO=sin ai( E(me/rai kaTa/rseOs au)tE=s e)f’ ui(O=| E)\ e)pi\ Tugatri/, prosoi/sei a)mno\n e)niau/sion a)/mOmon ei)s o(lokau/tOma kai\ neosso\n peristera=s E)\ trugo/na peri\ a(marti/as e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou pro\s to\n i(ere/a,
Kpl:12:6 kai hotan anaplErOTOsin hai hEmerai kaTarseOs autEs ef’ hyiO E epi Tygatri, prosoisei amnon eniausion amOmon eis holokautOma kai neosson peristeras E trygona peri hamartias epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu pros ton hierea,
Kpl:12:6 C D VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF N3I_GSF RD_GSF P N2_DSM C P N3_DSF VF_FAI3S N2_ASM A1A_ASM A1B_ASM P N3M_ASN C N2_ASM N1A_GSF C N3N_ASF P N1A_GSF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P RA_ASM N3V_ASM
Kpl:12:6 and also, even, namely whenever to occupies fills the day ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing daughter to present lamb ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished into (+acc) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely ??? pigeon or turtledove about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony toward (+acc,+gen,+dat) the priest
Kpl:12:6 and whenever they-should-be-OCCUPIES-ed the (nom) days (nom|voc)   her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) son (dat) or upon/over (+acc,+gen,+dat) daughter (dat) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) lamb (acc)   amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) and ??? (acc) pigeon (gen), pigeons (acc) or turtledove (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc)
Kpl:12:6 Kpl_12:6_1 Kpl_12:6_2 Kpl_12:6_3 Kpl_12:6_4 Kpl_12:6_5 Kpl_12:6_6 Kpl_12:6_7 Kpl_12:6_8 Kpl_12:6_9 Kpl_12:6_10 Kpl_12:6_11 Kpl_12:6_12 Kpl_12:6_13 Kpl_12:6_14 Kpl_12:6_15 Kpl_12:6_16 Kpl_12:6_17 Kpl_12:6_18 Kpl_12:6_19 Kpl_12:6_20 Kpl_12:6_21 Kpl_12:6_22 Kpl_12:6_23 Kpl_12:6_24 Kpl_12:6_25 Kpl_12:6_26 Kpl_12:6_27 Kpl_12:6_28 Kpl_12:6_29 Kpl_12:6_30 Kpl_12:6_31 Kpl_12:6_32 Kpl_12:6_33 Kpl_12:6_34 Kpl_12:6_35
Kpl:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:12:7 καὶ προσοίσει ἔναντι κυρίου καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς καὶ καθαριεῖ αὐτὴν ἀπὸ τῆς πηγῆς τοῦ αἵματος αὐτῆς. οὗτος ὁ νόμος τῆς τικτούσης ἄρσεν ἢ θῆλυ.
Kpl:12:7 And he shall present it before the Lord, and the priest shall make atonement for her, and shall purge her from the fountain of her blood; this is the law of her who bears a male or a female. (Leviticus 12:7 Brenton)
Kpl:12:7 Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. (Kpł 12:7 BT_4)
Kpl:12:7 καὶ προσοίσει ἔναντι κυρίου καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ἱερεὺς καὶ καθαριεῖ αὐτὴν ἀπὸ τῆς πηγῆς τοῦ αἵματος αὐτῆς. οὗτος νόμος τῆς τικτούσης ἄρσεν θῆλυ.
Kpl:12:7 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἤ[1] θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
Kpl:12:7 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} Krew On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo By rodzić Męski Albo Płci żeńskiej
Kpl:12:7 kai\ prosoi/sei e)/nanti kuri/ou kai\ e)Xila/setai peri\ au)tE=s o( i(ereu\s kai\ kaTariei= au)tE\n a)po\ tE=s pEgE=s tou= ai(/matos au)tE=s. ou(=tos o( no/mos tE=s tiktou/sEs a)/rsen E)\ TE=lu.
Kpl:12:7 kai prosoisei enanti kyriu kai eXilasetai peri autEs ho hiereus kai kaTariei autEn apo tEs pEgEs tu haimatos autEs. hutos ho nomos tEs tiktusEs arsen E TEly.
Kpl:12:7 C VF_FAI3S P N2_GSM C VF_FMI3S P RD_GSF RA_NSM N3V_NSM C VF2_FAI3S RD_ASF P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3M_GSN RD_GSF RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF V1_PAPGSF A3_ASN C A3U_ASN
Kpl:12:7 and also, even, namely to present before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spring the blood he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the to give birth male or female
Kpl:12:7 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) her/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) spring (gen) the (gen) blood (gen) her/it/same (gen) this (nom) the (nom) law (nom) the (gen) while GIVE-ing-BIRTH (gen) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) or female ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Kpl:12:7 Kpl_12:7_1 Kpl_12:7_2 Kpl_12:7_3 Kpl_12:7_4 Kpl_12:7_5 Kpl_12:7_6 Kpl_12:7_7 Kpl_12:7_8 Kpl_12:7_9 Kpl_12:7_10 Kpl_12:7_11 Kpl_12:7_12 Kpl_12:7_13 Kpl_12:7_14 Kpl_12:7_15 Kpl_12:7_16 Kpl_12:7_17 Kpl_12:7_18 Kpl_12:7_19 Kpl_12:7_20 Kpl_12:7_21 Kpl_12:7_22 Kpl_12:7_23 Kpl_12:7_24 Kpl_12:7_25 Kpl_12:7_26 Kpl_12:7_27
Kpl:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:12:8 ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ ἡ χεὶρ αὐτῆς τὸ ἱκανὸν εἰς ἀμνόν, καὶ λήμψεται δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ μίαν περὶ ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεύς, καὶ καθαρισθήσεται.
Kpl:12:8 And if she cannot afford a lamb, then shall she take two turtle-doves or two young pigeons, one for a whole-burnt-offering, and one for a sin-offering; and the priest shall make atonement for her, and she shall be purified. (Leviticus 12:8 Brenton)
Kpl:12:8 Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona». (Kpł 12:8 BT_4)
Kpl:12:8 ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ χεὶρ αὐτῆς τὸ ἱκανὸν εἰς ἀμνόν, καὶ λήμψεται δύο τρυγόνας δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ μίαν περὶ ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ἱερεύς, καὶ καθαρισθήσεται.
Kpl:12:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱκανός -ή -όν εἰς[1] ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) ἤ[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
Kpl:12:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By znajdować Ręka On/ona/to/to samo Obszerny Do (+przyspieszenie) Jagnię I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwa turtledove Albo Dwa ??? Gołąb Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj
Kpl:12:8 e)a\n de\ mE\ eu(ri/skE| E( CHei\r au)tE=s to\ i(kano\n ei)s a)mno/n, kai\ lE/mPSetai du/o trugo/nas E)\ du/o neossou\s peristerO=n, mi/an ei)s o(lokau/tOma kai\ mi/an peri\ a(marti/as, kai\ e)Xila/setai peri\ au)tE=s o( i(ereu/s, kai\ kaTarisTE/setai.
Kpl:12:8 ean de mE heuriskE hE CHeir autEs to hikanon eis amnon, kai lEmPSetai dyo trygonas E dyo neossus peristerOn, mian eis holokautOma kai mian peri hamartias, kai eXilasetai peri autEs ho hiereus, kai kaTarisTEsetai.
Kpl:12:8 C x D V1_PAS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSF RA_ASN A1_ASN P N2_ASM C VF_FMI3S M N3N_APF C M N2_APM N1A_GPF A1A_ASF P N3M_ASN C A1A_ASF P N1A_GSF C VF_FMI3S P RD_GSF RA_NSM N3V_NSM C VS_FPI3S
Kpl:12:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to find the hand he/she/it/same the ample into (+acc) lamb and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand two turtledove or two ??? pigeon one into (+acc) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest and also, even, namely to purify cleanse
Kpl:12:8 if-ever Yet not you(sg)-are-being-FIND-ed, he/she/it-should-be-FIND-ing, you(sg)-should-be-being-FIND-ed the (nom) hand (nom|voc) her/it/same (gen) the (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) lamb (acc) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed two (nom, acc, gen) turtledoves (acc) or two (nom, acc, gen) ???s (acc) pigeons (gen) one (acc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) and one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed
Kpl:12:8 Kpl_12:8_1 Kpl_12:8_2 Kpl_12:8_3 Kpl_12:8_4 Kpl_12:8_5 Kpl_12:8_6 Kpl_12:8_7 Kpl_12:8_8 Kpl_12:8_9 Kpl_12:8_10 Kpl_12:8_11 Kpl_12:8_12 Kpl_12:8_13 Kpl_12:8_14 Kpl_12:8_15 Kpl_12:8_16 Kpl_12:8_17 Kpl_12:8_18 Kpl_12:8_19 Kpl_12:8_20 Kpl_12:8_21 Kpl_12:8_22 Kpl_12:8_23 Kpl_12:8_24 Kpl_12:8_25 Kpl_12:8_26 Kpl_12:8_27 Kpl_12:8_28 Kpl_12:8_29 Kpl_12:8_30 Kpl_12:8_31 Kpl_12:8_32 Kpl_12:8_33 Kpl_12:8_34
Kpl:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x