Kpl:13:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Kpl:13:1 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Leviticus 13:1 Brenton)
Kpl:13:1 Dalej powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: (Kpł 13:1 BT_4)
Kpl:13:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Kpl:13:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:13:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Kpl:13:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Kpl:13:1 kai elalEsen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Kpl:13:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Kpl:13:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Kpl:13:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:13:1 Kpl_13:1_1 Kpl_13:1_2 Kpl_13:1_3 Kpl_13:1_4 Kpl_13:1_5 Kpl_13:1_6 Kpl_13:1_7 Kpl_13:1_8
Kpl:13:1 x x x x x x x x
Kpl:13:2 Ἀνθρώπῳ ἐάν τινι γένηται ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ οὐλὴ σημασίας τηλαυγὴς καὶ γένηται ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ ἁφὴ λέπρας, καὶ ἀχθήσεται πρὸς Ααρων τὸν ἱερέα ἢ ἕνα τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν ἱερέων.
Kpl:13:2 If any man should have in the skin of his flesh a bright clear spot, and there should be in the skin of his flesh a plague of leprosy, he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons the priests. (Leviticus 13:2 Brenton)
Kpl:13:2 «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. (Kpł 13:2 BT_4)
Kpl:13:2 Ἀνθρώπῳ ἐάν τινι γένηται ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ οὐλὴ σημασίας τηλαυγὴς καὶ γένηται ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ ἁφὴ λέπρας, καὶ ἀχθήσεται πρὸς Ααρων τὸν ἱερέα ἕνα τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν ἱερέων.
Kpl:13:2 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν δέρμα[τ], -ατος, τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό       καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν δέρμα[τ], -ατος, τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἁφή, -ῆς, ἡ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἤ[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:2 Ludzki Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Skóra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Skóra On/ona/to/to samo Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty I też, nawet, mianowicie By prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron Duchowny Albo Jeden Syn On/ona/to/to samo Duchowny
Kpl:13:2 *)anTrO/pO| e)a/n tini ge/nEtai e)n de/rmati CHrOto\s au)tou= ou)lE\ sEmasi/as tElaugE\s kai\ ge/nEtai e)n de/rmati CHrOto\s au)tou= a(fE\ le/pras, kai\ a)CHTE/setai pro\s *aarOn to\n i(ere/a E)\ e(/na tO=n ui(O=n au)tou= tO=n i(ere/On.
Kpl:13:2 anTrOpO ean tini genEtai en dermati CHrOtos autu ulE sEmasias tElaugEs kai genEtai en dermati CHrOtos autu hafE lepras, kai aCHTEsetai pros aarOn ton hierea E hena tOn hyiOn autu tOn hiereOn.
Kpl:13:2 N2_DSM C RI_DSM VB_AMS3S P N3M_DSN N3T_GSM RD_GSM N1_NSF N1A_GSF A3H_NSF C VB_AMS3S P N3M_DSN N3T_GSM RD_GSM N1_NSF N1A_GSF C VQ_FPI3S P N_ASM RA_ASM N3V_ASM C A3_ASM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GPM N3V_GPM
Kpl:13:2 human if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among skin [see dermatology] skin he/she/it/same ć ć ć and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among skin [see dermatology] skin he/she/it/same ligament (connection, LXX plague, infection) leprosy; leprous and also, even, namely to lead toward (+acc,+gen,+dat) Aaron the priest or one the son he/she/it/same the priest
Kpl:13:2 human (dat) if-ever some/any (dat) he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) skin (dat) skin (gen) him/it/same (gen)       and he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) skin (dat) skin (gen) him/it/same (gen) ligament (nom|voc) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) and he/she/it-will-be-LEAD-ed toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) the (acc) priest (acc) or one (acc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) the (gen) priests (gen)
Kpl:13:2 Kpl_13:2_1 Kpl_13:2_2 Kpl_13:2_3 Kpl_13:2_4 Kpl_13:2_5 Kpl_13:2_6 Kpl_13:2_7 Kpl_13:2_8 Kpl_13:2_9 Kpl_13:2_10 Kpl_13:2_11 Kpl_13:2_12 Kpl_13:2_13 Kpl_13:2_14 Kpl_13:2_15 Kpl_13:2_16 Kpl_13:2_17 Kpl_13:2_18 Kpl_13:2_19 Kpl_13:2_20 Kpl_13:2_21 Kpl_13:2_22 Kpl_13:2_23 Kpl_13:2_24 Kpl_13:2_25 Kpl_13:2_26 Kpl_13:2_27 Kpl_13:2_28 Kpl_13:2_29 Kpl_13:2_30 Kpl_13:2_31 Kpl_13:2_32
Kpl:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:3 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφὴν ἐν δέρματι τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ, καὶ ἡ θρὶξ ἐν τῇ ἁφῇ μεταβάλῃ λευκή, καὶ ἡ ὄψις τῆς ἁφῆς ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, ἁφὴ λέπρας ἐστίν· καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ μιανεῖ αὐτόν.
Kpl:13:3 And the priest shall view the spot in the skin of his flesh; and if the hair in the spot be changed to white, and the appearance of the spot be below the skin of the flesh, it is a plague of leprosy; and the priest shall look upon it, and pronounce him unclean. (Leviticus 13:3 Brenton)
Kpl:13:3 Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze ciała: jeżeli włosy na chorym miejscu stały się białe i jeżeli znak zdaje się być wklęśnięty w stosunku do skóry ciała, jest to plaga trądu. Kapłan stwierdzi to i uzna człowieka za nieczystego. (Kpł 13:3 BT_4)
Kpl:13:3 καὶ ὄψεται ἱερεὺς τὴν ἁφὴν ἐν δέρματι τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ, καὶ θρὶξ ἐν τῇ ἁφῇ μεταβάλῃ λευκή, καὶ ὄψις τῆς ἁφῆς ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, ἁφὴ λέπρας ἐστίν· καὶ ὄψεται ἱερεὺς καὶ μιανεῖ αὐτόν.
Kpl:13:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ἐν δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ἐν ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ; ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) λευκός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ταπεινός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ ἁφή, -ῆς, ἡ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:13:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Skóra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Włosy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie); by pozwalać iść z By metabolizować Biały I też, nawet, mianowicie Widok Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skóra [zobacz dermatologię] Skóra Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty By być I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo
Kpl:13:3 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s tE\n a(fE\n e)n de/rmati tou= CHrOto\s au)tou=, kai\ E( Tri\X e)n tE=| a(fE=| metaba/lE| leukE/, kai\ E( o)/PSis tE=s a(fE=s tapeinE\ a)po\ tou= de/rmatos tou= CHrOto/s, a(fE\ le/pras e)sti/n· kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s kai\ mianei= au)to/n.
Kpl:13:3 kai oPSetai ho hiereus tEn hafEn en dermati tu CHrOtos autu, kai hE TriX en tE hafE metabalE leukE, kai hE oPSis tEs hafEs tapeinE apo tu dermatos tu CHrOtos, hafE lepras estin· kai oPSetai ho hiereus kai mianei auton.
Kpl:13:3 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1_ASF P N3M_DSN RA_GSM N3T_GSM RD_GSM C RA_NSF N3_NSF P RA_DSF N1_DSF VB_AAS3S A1_NSF C RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N1_GSF A1_NSF P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N3T_GSM N1_NSF N1A_GSF V9_PAI3S C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM C VF2_FAI3S RD_ASM
Kpl:13:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest the ligament (connection, LXX plague, infection) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among skin [see dermatology] the skin he/she/it/same and also, even, namely the hair in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ligament (connection, LXX plague, infection); to let go of to metabolize white and also, even, namely the sight the ligament (connection, LXX plague, infection) poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the skin [see dermatology] the skin ligament (connection, LXX plague, infection) leprosy; leprous to be and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to pollute he/she/it/same
Kpl:13:3 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) the (acc) ligament (acc) in/among/by (+dat) skin (dat) the (gen) skin (gen) him/it/same (gen) and the (nom) hair (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ligament (dat); he/she/it-should-LET-GO-OF, you(sg)-should-be-LET-ed-GO-OF you(sg)-will-be-METABOLIZE-ed, he/she/it-should-METABOLIZE, you(sg)-should-be-METABOLIZE-ed white ([Adj] nom|voc) and the (nom) sight (nom) the (gen) ligament (gen) poor ([Adj] nom|voc) away from (+gen) the (gen) skin (gen) the (gen) skin (gen) ligament (nom|voc) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) he/she/it-is and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc)
Kpl:13:3 Kpl_13:3_1 Kpl_13:3_2 Kpl_13:3_3 Kpl_13:3_4 Kpl_13:3_5 Kpl_13:3_6 Kpl_13:3_7 Kpl_13:3_8 Kpl_13:3_9 Kpl_13:3_10 Kpl_13:3_11 Kpl_13:3_12 Kpl_13:3_13 Kpl_13:3_14 Kpl_13:3_15 Kpl_13:3_16 Kpl_13:3_17 Kpl_13:3_18 Kpl_13:3_19 Kpl_13:3_20 Kpl_13:3_21 Kpl_13:3_22 Kpl_13:3_23 Kpl_13:3_24 Kpl_13:3_25 Kpl_13:3_26 Kpl_13:3_27 Kpl_13:3_28 Kpl_13:3_29 Kpl_13:3_30 Kpl_13:3_31 Kpl_13:3_32 Kpl_13:3_33 Kpl_13:3_34 Kpl_13:3_35 Kpl_13:3_36 Kpl_13:3_37 Kpl_13:3_38 Kpl_13:3_39 Kpl_13:3_40
Kpl:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:4 ἐὰν δὲ τηλαυγὴς λευκὴ ᾖ ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτός, καὶ ταπεινὴ μὴ ᾖ ἡ ὄψις αὐτῆς ἀπὸ τοῦ δέρματος, καὶ ἡ θρὶξ αὐτοῦ οὐ μετέβαλεν τρίχα λευκήν, αὐτὴ δέ ἐστιν ἀμαυρά, καὶ ἀφοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφὴν ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:13:4 But if the spot be clear and white in the skin of his flesh, yet the appearance of it be not deep below the skin, and its hair have not changed itself for white hair, but it is dark, then the priest shall separate him that has the spot seven days; (Leviticus 13:4 Brenton)
Kpl:13:4 Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie zdaje się być wklęśnięta w stosunku do skóry i włosy nie pobielały, to kapłan odosobni chorego na siedem dni. (Kpł 13:4 BT_4)
Kpl:13:4 ἐὰν δὲ τηλαυγὴς λευκὴ ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτός, καὶ ταπεινὴ μὴ ὄψις αὐτῆς ἀπὸ τοῦ δέρματος, καὶ θρὶξ αὐτοῦ οὐ μετέβαλεν τρίχα λευκήν, αὐτὴ δέ ἐστιν ἀμαυρά, καὶ ἀφοριεῖ ἱερεὺς τὴν ἁφὴν ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:13:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   λευκός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ καί ταπεινός -ή -όν μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν λευκός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Kpl:13:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Biały By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Skóra I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Nie By być Widok On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie Włosy On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By metabolizować Włosy Biały On/ona/to/to samo zaś By być I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Siedem Dzień
Kpl:13:4 e)a\n de\ tElaugE\s leukE\ E)=| e)n tO=| de/rmati tou= CHrOto/s, kai\ tapeinE\ mE\ E)=| E( o)/PSis au)tE=s a)po\ tou= de/rmatos, kai\ E( Tri\X au)tou= ou) mete/balen tri/CHa leukE/n, au)tE\ de/ e)stin a)maura/, kai\ a)foriei= o( i(ereu\s tE\n a(fE\n e(pta\ E(me/ras.
Kpl:13:4 ean de tElaugEs leukE E en tO dermati tu CHrOtos, kai tapeinE mE E hE oPSis autEs apo tu dermatos, kai hE TriX autu u metebalen triCHa leukEn, autE de estin amaura, kai aforiei ho hiereus tEn hafEn hepta hEmeras.
Kpl:13:4 C x A3H_NSF A1_NSF V9_PAS3S P RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N3T_GSM C A1_NSF D V9_PAS3S RA_NSF N3I_NSF RD_GSF P RA_GSN N3M_GSN C RA_NSF N3_NSF RD_GSM D VBI_AAI3S N3_ASF A1_ASF RD_NSF x V9_PAI3S A1A_NSF C VF2_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1_ASF M N1A_APF
Kpl:13:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć white to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] the skin and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate not to be the sight he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the skin [see dermatology] and also, even, namely the hair he/she/it/same οὐχ before rough breathing to metabolize hair white he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be ć and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch the priest the ligament (connection, LXX plague, infection) seven day
Kpl:13:4 if-ever Yet   white ([Adj] nom|voc) he/she/it-should-be in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) the (gen) skin (gen) and poor ([Adj] nom|voc) not he/she/it-should-be the (nom) sight (nom) her/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) skin (gen) and the (nom) hair (nom|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-METABOLIZE-ed hair (acc) white ([Adj] acc) she/it/same (nom) Yet he/she/it-is   and he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (acc) ligament (acc) seven day (gen), days (acc)
Kpl:13:4 Kpl_13:4_1 Kpl_13:4_2 Kpl_13:4_3 Kpl_13:4_4 Kpl_13:4_5 Kpl_13:4_6 Kpl_13:4_7 Kpl_13:4_8 Kpl_13:4_9 Kpl_13:4_10 Kpl_13:4_11 Kpl_13:4_12 Kpl_13:4_13 Kpl_13:4_14 Kpl_13:4_15 Kpl_13:4_16 Kpl_13:4_17 Kpl_13:4_18 Kpl_13:4_19 Kpl_13:4_20 Kpl_13:4_21 Kpl_13:4_22 Kpl_13:4_23 Kpl_13:4_24 Kpl_13:4_25 Kpl_13:4_26 Kpl_13:4_27 Kpl_13:4_28 Kpl_13:4_29 Kpl_13:4_30 Kpl_13:4_31 Kpl_13:4_32 Kpl_13:4_33 Kpl_13:4_34 Kpl_13:4_35 Kpl_13:4_36 Kpl_13:4_37 Kpl_13:4_38 Kpl_13:4_39 Kpl_13:4_40
Kpl:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:5 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἰδοὺ ἡ ἁφὴ μένει ἐναντίον αὐτοῦ, οὐ μετέπεσεν ἡ ἁφὴ ἐν τῷ δέρματι, καὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον.
Kpl:13:5 and the priest shall look on the spot the seventh day; and, behold, if the spot remains before him, if the spot has not spread in the skin, then the priest shall separate him the second time seven days. (Leviticus 13:5 Brenton)
Kpl:13:5 Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli kapłan stwierdzi, że plama nie powiększa się, nie rozszerza się na skórze, to odosobni go znowu na siedem dni. (Kpł 13:5 BT_4)
Kpl:13:5 καὶ ὄψεται ἱερεὺς τὴν ἁφὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἰδοὺ ἁφὴ μένει ἐναντίον αὐτοῦ, οὐ μετέπεσεν ἁφὴ ἐν τῷ δέρματι, καὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον.
Kpl:13:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·πίπτω [LXX] (-, μετα+πεσ(ε)·[σ]-, μετα+πεσ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Kpl:13:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) By pozostawać (mieszkaj) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Duchowny Siedem Dzień Drugi
Kpl:13:5 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s tE\n a(fE\n tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE|, kai\ i)dou\ E( a(fE\ me/nei e)nanti/on au)tou=, ou) mete/pesen E( a(fE\ e)n tO=| de/rmati, kai\ a)foriei= au)to\n o( i(ereu\s e(pta\ E(me/ras to\ deu/teron.
Kpl:13:5 kai oPSetai ho hiereus tEn hafEn tE hEmera tE hebdomE, kai idu hE hafE menei enantion autu, u metepesen hE hafE en tO dermati, kai aforiei auton ho hiereus hepta hEmeras to deuteron.
Kpl:13:5 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1_ASF RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C I RA_NSF N1_NSF V1_PAI3S P RD_GSM D VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_DSN N3M_DSN C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM M N1A_APF RA_ASN A1A_ASN
Kpl:13:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest the ligament (connection, LXX plague, infection) the day the seventh and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ligament (connection, LXX plague, infection) to remain (dwell) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ??? the ligament (connection, LXX plague, infection) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same the priest seven day the second
Kpl:13:5 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) the (acc) ligament (acc) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) ligament (nom|voc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-???-ed the (nom) ligament (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) and he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) seven day (gen), days (acc) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc)
Kpl:13:5 Kpl_13:5_1 Kpl_13:5_2 Kpl_13:5_3 Kpl_13:5_4 Kpl_13:5_5 Kpl_13:5_6 Kpl_13:5_7 Kpl_13:5_8 Kpl_13:5_9 Kpl_13:5_10 Kpl_13:5_11 Kpl_13:5_12 Kpl_13:5_13 Kpl_13:5_14 Kpl_13:5_15 Kpl_13:5_16 Kpl_13:5_17 Kpl_13:5_18 Kpl_13:5_19 Kpl_13:5_20 Kpl_13:5_21 Kpl_13:5_22 Kpl_13:5_23 Kpl_13:5_24 Kpl_13:5_25 Kpl_13:5_26 Kpl_13:5_27 Kpl_13:5_28 Kpl_13:5_29 Kpl_13:5_30 Kpl_13:5_31 Kpl_13:5_32 Kpl_13:5_33
Kpl:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:6 καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἀμαυρὰ ἡ ἁφή, οὐ μετέπεσεν ἡ ἁφὴ ἐν τῷ δέρματι, καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· σημασία γάρ ἐστιν· καὶ πλυνάμενος τὰ ἱμάτια καθαρὸς ἔσται.
Kpl:13:6 And the priest shall look upon him the second time on the seventh day; and, behold, if the spot be dark, and the spot have not spread in the skin, then the priest shall pronounce him clean; for it is a mere mark, and the man shall wash his garments and be clean. (Leviticus 13:6 Brenton)
Kpl:13:6 Potem, siódmego dnia, kapłan znowu go obejrzy. Jeżeli plama stała się matowa i nie rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. To była zwykła wysypka. Wypierze ubranie i będzie czysty. (Kpł 13:6 BT_4)
Kpl:13:6 καὶ ὄψεται αὐτὸν ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἀμαυρὰ ἁφή, οὐ μετέπεσεν ἁφὴ ἐν τῷ δέρματι, καθαριεῖ αὐτὸν ἱερεύς· σημασία γάρ ἐστιν· καὶ πλυνάμενος τὰ ἱμάτια καθαρὸς ἔσται.
Kpl:13:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·πίπτω [LXX] (-, μετα+πεσ(ε)·[σ]-, μετα+πεσ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ   γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:6 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Duchowny Dzień Siódmy Drugi I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Duchowny Dla odtąd, jak By być I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz Czysty By być
Kpl:13:6 kai\ o)/PSetai au)to\n o( i(ereu\s tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| to\ deu/teron, kai\ i)dou\ a)maura\ E( a(fE/, ou) mete/pesen E( a(fE\ e)n tO=| de/rmati, kaTariei= au)to\n o( i(ereu/s· sEmasi/a ga/r e)stin· kai\ pluna/menos ta\ i(ma/tia kaTaro\s e)/stai.
Kpl:13:6 kai oPSetai auton ho hiereus tE hEmera tE hebdomE to deuteron, kai idu amaura hE hafE, u metepesen hE hafE en tO dermati, kaTariei auton ho hiereus· sEmasia gar estin· kai plynamenos ta himatia kaTaros estai.
Kpl:13:6 C VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF RA_ASN A1A_ASN C I A1A_NSF RA_NSF N1_NSF D VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_DSN N3M_DSN VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1A_NSF x V9_PAI3S C VA_AMPNSM RA_APN N2N_APN A1A_NSM VF_FMI3S
Kpl:13:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the priest the day the seventh the second and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the ligament (connection, LXX plague, infection) οὐχ before rough breathing to ??? the ligament (connection, LXX plague, infection) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] to purify cleanse he/she/it/same the priest ć for since, as to be and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak clean to be
Kpl:13:6 and he/she/it-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-SEE-ed!   the (nom) ligament (nom|voc) not he/she/it-???-ed the (nom) ligament (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom)   for he/she/it-is and upon being-WASH-ed (nom) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Kpl:13:6 Kpl_13:6_1 Kpl_13:6_2 Kpl_13:6_3 Kpl_13:6_4 Kpl_13:6_5 Kpl_13:6_6 Kpl_13:6_7 Kpl_13:6_8 Kpl_13:6_9 Kpl_13:6_10 Kpl_13:6_11 Kpl_13:6_12 Kpl_13:6_13 Kpl_13:6_14 Kpl_13:6_15 Kpl_13:6_16 Kpl_13:6_17 Kpl_13:6_18 Kpl_13:6_19 Kpl_13:6_20 Kpl_13:6_21 Kpl_13:6_22 Kpl_13:6_23 Kpl_13:6_24 Kpl_13:6_25 Kpl_13:6_26 Kpl_13:6_27 Kpl_13:6_28 Kpl_13:6_29 Kpl_13:6_30 Kpl_13:6_31 Kpl_13:6_32 Kpl_13:6_33 Kpl_13:6_34 Kpl_13:6_35 Kpl_13:6_36
Kpl:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:7 ἐὰν δὲ μεταβαλοῦσα μεταπέσῃ ἡ σημασία ἐν τῷ δέρματι μετὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἱερέα τοῦ καθαρίσαι αὐτόν, καὶ ὀφθήσεται τὸ δεύτερον τῷ ἱερεῖ,
Kpl:13:7 But if the bright spot should have changed and spread in the skin, after the priest has seen him for the purpose of purifying him, then shall he appear the second time to the priest, (Leviticus 13:7 Brenton)
Kpl:13:7 Jeżeli jednak wysypka rozszerzyła się na skórze po stawieniu się chorego przed kapłanem w celu oczyszczenia, w takim razie stawi się on przed kapłanem po raz drugi. (Kpł 13:7 BT_4)
Kpl:13:7 ἐὰν δὲ μεταβαλοῦσα μεταπέσῃ σημασία ἐν τῷ δέρματι μετὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἱερέα τοῦ καθαρίσαι αὐτόν, καὶ ὀφθήσεται τὸ δεύτερον τῷ ἱερεῖ,
Kpl:13:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) μετα·πίπτω [LXX] (-, μετα+πεσ(ε)·[σ]-, μετα+πεσ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό μετά ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By metabolizować Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Duchowny By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drugi Duchowny
Kpl:13:7 e)a\n de\ metabalou=sa metape/sE| E( sEmasi/a e)n tO=| de/rmati meta\ to\ i)dei=n au)to\n to\n i(ere/a tou= kaTari/sai au)to/n, kai\ o)fTE/setai to\ deu/teron tO=| i(erei=,
Kpl:13:7 ean de metabalusa metapesE hE sEmasia en tO dermati meta to idein auton ton hierea tu kaTarisai auton, kai ofTEsetai to deuteron tO hierei,
Kpl:13:7 C x VB_AAPNSF VB_AAS3S RA_NSF N1A_NSF P RA_DSN N3M_DSN P RA_ASN VB_AAN RD_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM C VV_FPI3S RA_ASN A1A_ASN RA_DSM N3V_DSM
Kpl:13:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to metabolize to ??? the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the priest the to purify cleanse he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the second the priest
Kpl:13:7 if-ever Yet going-to-METABOLIZE (fut ptcp) (nom|voc), upon METABOLIZE-ing (nom|voc) you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SEE him/it/same (acc) the (acc) priest (acc) the (gen) to-PURIFIED, be-you(sg)-PURIFIED-ed!, he/she/it-happens-to-PURIFIED (opt) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) the (dat) priest (dat)
Kpl:13:7 Kpl_13:7_1 Kpl_13:7_2 Kpl_13:7_3 Kpl_13:7_4 Kpl_13:7_5 Kpl_13:7_6 Kpl_13:7_7 Kpl_13:7_8 Kpl_13:7_9 Kpl_13:7_10 Kpl_13:7_11 Kpl_13:7_12 Kpl_13:7_13 Kpl_13:7_14 Kpl_13:7_15 Kpl_13:7_16 Kpl_13:7_17 Kpl_13:7_18 Kpl_13:7_19 Kpl_13:7_20 Kpl_13:7_21 Kpl_13:7_22 Kpl_13:7_23 Kpl_13:7_24
Kpl:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:8 καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέπεσεν ἡ σημασία ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· λέπρα ἐστίν.
Kpl:13:8 and the priest shall look upon him; and, behold, if the mark have spread in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a leprosy. (Leviticus 13:8 Brenton)
Kpl:13:8 Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze, uzna go za nieczystego: jest to trąd. (Kpł 13:8 BT_4)
Kpl:13:8 καὶ ὄψεται αὐτὸν ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέπεσεν σημασία ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ἱερεύς· λέπρα ἐστίν.
Kpl:13:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μετα·πίπτω [LXX] (-, μετα+πεσ(ε)·[σ]-, μετα+πεσ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Duchowny Trąd; trędowaty By być
Kpl:13:8 kai\ o)/PSetai au)to\n o( i(ereu\s kai\ i)dou\ mete/pesen E( sEmasi/a e)n tO=| de/rmati, kai\ mianei= au)to\n o( i(ereu/s· le/pra e)sti/n.
Kpl:13:8 kai oPSetai auton ho hiereus kai idu metepesen hE sEmasia en tO dermati, kai mianei auton ho hiereus· lepra estin.
Kpl:13:8 C VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM C I VBI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_DSN N3M_DSN C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1A_NSF V9_PAI3S
Kpl:13:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] and also, even, namely to pollute he/she/it/same the priest leprosy; leprous to be
Kpl:13:8 and he/she/it-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-???-ed the (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is
Kpl:13:8 Kpl_13:8_1 Kpl_13:8_2 Kpl_13:8_3 Kpl_13:8_4 Kpl_13:8_5 Kpl_13:8_6 Kpl_13:8_7 Kpl_13:8_8 Kpl_13:8_9 Kpl_13:8_10 Kpl_13:8_11 Kpl_13:8_12 Kpl_13:8_13 Kpl_13:8_14 Kpl_13:8_15 Kpl_13:8_16 Kpl_13:8_17 Kpl_13:8_18 Kpl_13:8_19 Kpl_13:8_20
Kpl:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:9 καὶ ἁφὴ λέπρας ἐὰν γένηται ἐν ἀνθρώπῳ, καὶ ἥξει πρὸς τὸν ἱερέα·
Kpl:13:9 And if a man have a plague of leprosy, then he shall come to the priest; (Leviticus 13:9 Brenton)
Kpl:13:9 Jeżeli ukaże się na kimś trąd, przyprowadzą go do kapłana. (Kpł 13:9 BT_4)
Kpl:13:9 Καὶ ἁφὴ λέπρας ἐὰν γένηται ἐν ἀνθρώπῳ, καὶ ἥξει πρὸς τὸν ἱερέα·
Kpl:13:9 καί ἁφή, -ῆς, ἡ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:9 I też, nawet, mianowicie Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
Kpl:13:9 *kai\ a(fE\ le/pras e)a\n ge/nEtai e)n a)nTrO/pO|, kai\ E(/Xei pro\s to\n i(ere/a·
Kpl:13:9 kai hafE lepras ean genEtai en anTrOpO, kai hEXei pros ton hierea·
Kpl:13:9 C N1_NSF N1A_GSF C VB_AMS3S P N2_DSM C VF_FAI3S P RA_ASM N3V_ASM
Kpl:13:9 and also, even, namely ligament (connection, LXX plague, infection) leprosy; leprous if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead toward (+acc,+gen,+dat) the priest
Kpl:13:9 and ligament (nom|voc) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) human (dat) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc)
Kpl:13:9 Kpl_13:9_1 Kpl_13:9_2 Kpl_13:9_3 Kpl_13:9_4 Kpl_13:9_5 Kpl_13:9_6 Kpl_13:9_7 Kpl_13:9_8 Kpl_13:9_9 Kpl_13:9_10 Kpl_13:9_11 Kpl_13:9_12
Kpl:13:9 x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:10 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐλὴ λευκὴ ἐν τῷ δέρματι, καὶ αὕτη μετέβαλεν τρίχα λευκήν, καὶ ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς τῆς σαρκὸς τῆς ζώσης ἐν τῇ οὐλῇ,
Kpl:13:10 and the priest shall look, and, behold, if it is a white spot in the skin, and it has changed the hair to white, and there be some of the sound part of the quick flesh in the sore-- (Leviticus 13:10 Brenton)
Kpl:13:10 Kiedy kapłan obejrzy go i stwierdzi, że na skórze jego jest białe nabrzmienie, porośnięte białym włosem, i żywe mięso na tym nabrzmieniu, (Kpł 13:10 BT_4)
Kpl:13:10 καὶ ὄψεται ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐλὴ λευκὴ ἐν τῷ δέρματι, καὶ αὕτη μετέβαλεν τρίχα λευκήν, καὶ ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς τῆς σαρκὸς τῆς ζώσης ἐν τῇ οὐλῇ,
Kpl:13:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   λευκός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί οὗτος αὕτη τοῦτο μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν λευκός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ὑγιής -ές ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό  
Kpl:13:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Biały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By metabolizować Włosy Biały I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdrowy Ciało {Mięso} Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Kpl:13:10 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s kai\ i)dou\ ou)lE\ leukE\ e)n tO=| de/rmati, kai\ au(/tE mete/balen tri/CHa leukE/n, kai\ a)po\ tou= u(giou=s tE=s sarko\s tE=s DZO/sEs e)n tE=| ou)lE=|,
Kpl:13:10 kai oPSetai ho hiereus kai idu ulE leukE en tO dermati, kai hautE metebalen triCHa leukEn, kai apo tu hygius tEs sarkos tEs DZOsEs en tE ulE,
Kpl:13:10 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM C I N1_NSF A1_NSF P RA_DSN N3M_DSN C RD_NSF VBI_AAI3S N3_ASF A1_ASF C P RA_GSN A3H_GSN RA_GSF N3K_GSF RA_GSF V3_PAPGSF P RA_DSF N1_DSF
Kpl:13:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć white in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to metabolize hair white and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the healthy the flesh the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Kpl:13:10 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed!   white ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) and this (nom) he/she/it-METABOLIZE-ed hair (acc) white ([Adj] acc) and away from (+gen) the (gen) healthy ([Adj] gen) the (gen) flesh (gen) the (gen) while EXISTS-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat)  
Kpl:13:10 Kpl_13:10_1 Kpl_13:10_2 Kpl_13:10_3 Kpl_13:10_4 Kpl_13:10_5 Kpl_13:10_6 Kpl_13:10_7 Kpl_13:10_8 Kpl_13:10_9 Kpl_13:10_10 Kpl_13:10_11 Kpl_13:10_12 Kpl_13:10_13 Kpl_13:10_14 Kpl_13:10_15 Kpl_13:10_16 Kpl_13:10_17 Kpl_13:10_18 Kpl_13:10_19 Kpl_13:10_20 Kpl_13:10_21 Kpl_13:10_22 Kpl_13:10_23 Kpl_13:10_24 Kpl_13:10_25 Kpl_13:10_26 Kpl_13:10_27
Kpl:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:11 λέπρα παλαιουμένη ἐστίν, ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτός ἐστιν, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἀφοριεῖ αὐτόν, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν.
Kpl:13:11 it is a leprosy waxing old in the skin of the flesh; and the priest shall pronounce him unclean, and shall separate him, because he is unclean. (Leviticus 13:11 Brenton)
Kpl:13:11 to znaczy, że na skórze ciała jego jest trąd zastarzały. Kapłan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty. (Kpł 13:11 BT_4)
Kpl:13:11 λέπρα παλαιουμένη ἐστίν, ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτός ἐστιν, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ἱερεὺς καὶ ἀφοριεῖ αὐτόν, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν.
Kpl:13:11 λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:11 Trąd; trędowaty By robić stary By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Skóra By być I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Nieczysty (nieczysty) By być
Kpl:13:11 le/pra palaioume/nE e)sti/n, e)n tO=| de/rmati tou= CHrOto/s e)stin, kai\ mianei= au)to\n o( i(ereu\s kai\ a)foriei= au)to/n, o(/ti a)ka/Tarto/s e)stin.
Kpl:13:11 lepra palaiumenE estin, en tO dermati tu CHrOtos estin, kai mianei auton ho hiereus kai aforiei auton, hoti akaTartos estin.
Kpl:13:11 N1A_NSF V4_PAPNSF V9_PAI3S P RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N3T_GSM V9_PAI3S C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM C VF2_FAI3S RD_ASM C A1B_NSM V9_PAI3S
Kpl:13:11 leprosy; leprous to make old to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] the skin to be and also, even, namely to pollute he/she/it/same the priest and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same because/that unclean (impure) to be
Kpl:13:11 leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while being-MAKE-ed-OLD (nom|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) the (gen) skin (gen) he/she/it-is and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) him/it/same (acc) because/that unclean ([Adj] nom) he/she/it-is
Kpl:13:11 Kpl_13:11_1 Kpl_13:11_2 Kpl_13:11_3 Kpl_13:11_4 Kpl_13:11_5 Kpl_13:11_6 Kpl_13:11_7 Kpl_13:11_8 Kpl_13:11_9 Kpl_13:11_10 Kpl_13:11_11 Kpl_13:11_12 Kpl_13:11_13 Kpl_13:11_14 Kpl_13:11_15 Kpl_13:11_16 Kpl_13:11_17 Kpl_13:11_18 Kpl_13:11_19 Kpl_13:11_20
Kpl:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:12 ἐὰν δὲ ἐξανθοῦσα ἐξανθήσῃ ἡ λέπρα ἐν τῷ δέρματι, καὶ καλύψῃ ἡ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τῆς ἁφῆς ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν καθ’ ὅλην τὴν ὅρασιν τοῦ ἱερέως,
Kpl:13:12 And if the leprosy should have come out very evidently in the skin, and the leprosy should cover all the skin of the patient from the head to the feet, wheresoever the priest shall look; (Leviticus 13:12 Brenton)
Kpl:13:12 Jeżeli zaś trąd mocno kwitnie na skórze i okrywa całą skórę od stóp do głowy, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana, (Kpł 13:12 BT_4)
Kpl:13:12 ἐὰν δὲ ἐξανθοῦσα ἐξανθήσῃ λέπρα ἐν τῷ δέρματι, καὶ καλύψῃ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τῆς ἁφῆς ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν καθ’ ὅλην τὴν ὅρασιν τοῦ ἱερέως,
Kpl:13:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ     ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ἀπό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κατά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Trąd; trędowaty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Trąd; trędowaty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Skóra [zobacz dermatologię] Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Aż; świtaj Stopa W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cały Wizja {Wyobrażenie} Duchowny
Kpl:13:12 e)a\n de\ e)XanTou=sa e)XanTE/sE| E( le/pra e)n tO=| de/rmati, kai\ kalu/PSE| E( le/pra pa=n to\ de/rma tE=s a(fE=s a)po\ kefalE=s e(/Os podO=n kaT’ o(/lEn tE\n o(/rasin tou= i(ere/Os,
Kpl:13:12 ean de eXanTusa eXanTEsE hE lepra en tO dermati, kai kalyPSE hE lepra pan to derma tEs hafEs apo kefalEs heOs podOn kaT’ holEn tEn horasin tu hiereOs,
Kpl:13:12 C x V2_PAPNSF VA_AAS3S RA_NSF N1A_NSF P RA_DSN N3M_DSN C VA_AAS3S RA_NSF N1A_NSF A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF P N1_GSF P N3D_GPM P A1_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3V_GSM
Kpl:13:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć the leprosy; leprous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled the leprosy; leprous every all, each, every, the whole of the skin [see dermatology] the ligament (connection, LXX plague, infection) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing head until; dawn foot down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing whole the vision the priest
Kpl:13:12 if-ever Yet     the (nom) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) and you(sg)-will-be-COVER-ed, he/she/it-should-COVER, you(sg)-should-be-COVER-ed the (nom) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) the (gen) ligament (gen) away from (+gen) head (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) feet (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) whole (acc) the (acc) vision (acc) the (gen) priest (gen)
Kpl:13:12 Kpl_13:12_1 Kpl_13:12_2 Kpl_13:12_3 Kpl_13:12_4 Kpl_13:12_5 Kpl_13:12_6 Kpl_13:12_7 Kpl_13:12_8 Kpl_13:12_9 Kpl_13:12_10 Kpl_13:12_11 Kpl_13:12_12 Kpl_13:12_13 Kpl_13:12_14 Kpl_13:12_15 Kpl_13:12_16 Kpl_13:12_17 Kpl_13:12_18 Kpl_13:12_19 Kpl_13:12_20 Kpl_13:12_21 Kpl_13:12_22 Kpl_13:12_23 Kpl_13:12_24 Kpl_13:12_25 Kpl_13:12_26 Kpl_13:12_27 Kpl_13:12_28
Kpl:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:13 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἐκάλυψεν ἡ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τοῦ χρωτός, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφήν, ὅτι πᾶν μετέβαλεν λευκόν, καθαρόν ἐστιν.
Kpl:13:13 then the priest shall look, and, behold, the leprosy has covered all the skin of the flesh; and the priest shall pronounce him clean of the plague, because it has changed all to white, it is clean. (Leviticus 13:13 Brenton)
Kpl:13:13 i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego - cały stał się biały, a więc jest czysty. (Kpł 13:13 BT_4)
Kpl:13:13 καὶ ὄψεται ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἐκάλυψεν λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τοῦ χρωτός, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ἱερεὺς τὴν ἁφήν, ὅτι πᾶν μετέβαλεν λευκόν, καθαρόν ἐστιν.
Kpl:13:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) λευκός -ή -όν καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Trąd; trędowaty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Skóra [zobacz dermatologię] Skóra I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By metabolizować Biały Czysty By być
Kpl:13:13 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s kai\ i)dou\ e)ka/luPSen E( le/pra pa=n to\ de/rma tou= CHrOto/s, kai\ kaTariei= au)to\n o( i(ereu\s tE\n a(fE/n, o(/ti pa=n mete/balen leuko/n, kaTaro/n e)stin.
Kpl:13:13 kai oPSetai ho hiereus kai idu ekalyPSen hE lepra pan to derma tu CHrOtos, kai kaTariei auton ho hiereus tEn hafEn, hoti pan metebalen leukon, kaTaron estin.
Kpl:13:13 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM C I VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3T_GSM C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1_ASF C A3_NSN VBI_AAI3S A1_ASN A1A_NSN V9_PAI3S
Kpl:13:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cover cloak, veiled, muffled the leprosy; leprous every all, each, every, the whole of the skin [see dermatology] the skin and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same the priest the ligament (connection, LXX plague, infection) because/that every all, each, every, the whole of to metabolize white clean to be
Kpl:13:13 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-COVER-ed the (nom) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) the (gen) skin (gen) and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) the (acc) ligament (acc) because/that every (nom|acc|voc) he/she/it-METABOLIZE-ed white ([Adj] acc, nom|acc|voc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is
Kpl:13:13 Kpl_13:13_1 Kpl_13:13_2 Kpl_13:13_3 Kpl_13:13_4 Kpl_13:13_5 Kpl_13:13_6 Kpl_13:13_7 Kpl_13:13_8 Kpl_13:13_9 Kpl_13:13_10 Kpl_13:13_11 Kpl_13:13_12 Kpl_13:13_13 Kpl_13:13_14 Kpl_13:13_15 Kpl_13:13_16 Kpl_13:13_17 Kpl_13:13_18 Kpl_13:13_19 Kpl_13:13_20 Kpl_13:13_21 Kpl_13:13_22 Kpl_13:13_23 Kpl_13:13_24 Kpl_13:13_25 Kpl_13:13_26 Kpl_13:13_27
Kpl:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:14 καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ὀφθῇ ἐν αὐτῷ χρὼς ζῶν, μιανθήσεται,
Kpl:13:14 But on whatsoever day the quick flesh shall appear on him, he shall be pronounced unclean. (Leviticus 13:14 Brenton)
Kpl:13:14 Jednak w dniu, w którym się ukaże na nim żywe mięso, będzie nieczysty. (Kpł 13:14 BT_4)
Kpl:13:14 καὶ ἂν ἡμέρᾳ ὀφθῇ ἐν αὐτῷ χρὼς ζῶν, μιανθήσεται,
Kpl:13:14 καί ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Kpl:13:14 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Skóra Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By zanieczyszczać
Kpl:13:14 kai\ E(=| a)/n E(me/ra| o)fTE=| e)n au)tO=| CHrO\s DZO=n, mianTE/setai,
Kpl:13:14 kai hE an hEmera ofTE en autO CHrOs DZOn, mianTEsetai,
Kpl:13:14 C RR_DSF x N1A_DSF VV_APS3S P RD_DSM N3T_NSM V3_PAPNSM VC_FPI3S
Kpl:13:14 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same skin to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to pollute
Kpl:13:14 and who/whom/which (dat) ever day (dat) he/she/it-should-be-SEE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) skin (nom|voc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be-POLLUTE-ed
Kpl:13:14 Kpl_13:14_1 Kpl_13:14_2 Kpl_13:14_3 Kpl_13:14_4 Kpl_13:14_5 Kpl_13:14_6 Kpl_13:14_7 Kpl_13:14_8 Kpl_13:14_9 Kpl_13:14_10
Kpl:13:14 x x x x x x x x x x
Kpl:13:15 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὸν χρῶτα τὸν ὑγιῆ, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ χρὼς ὁ ὑγιής, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν· λέπρα ἐστίν.
Kpl:13:15 And the priest shall look upon the sound flesh, and the sound flesh shall prove him to be unclean; for it is unclean, it is a leprosy. (Leviticus 13:15 Brenton)
Kpl:13:15 Kapłan zobaczy żywe mięso i uzna go za nieczystego - żywe mięso jest nieczyste, to jest trąd. (Kpł 13:15 BT_4)
Kpl:13:15 καὶ ὄψεται ἱερεὺς τὸν χρῶτα τὸν ὑγιῆ, καὶ μιανεῖ αὐτὸν χρὼς ὑγιής, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν· λέπρα ἐστίν.
Kpl:13:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ ὁ ἡ τό ὑγιής -ές καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ ὁ ἡ τό ὑγιής -ές ὅτι ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:15 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny Skóra Zdrowy I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Skóra Zdrowy Ponieważ/tamto Nieczysty (nieczysty) By być Trąd; trędowaty By być
Kpl:13:15 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s to\n CHrO=ta to\n u(giE=, kai\ mianei= au)to\n o( CHrO\s o( u(giE/s, o(/ti a)ka/Tarto/s e)stin· le/pra e)sti/n.
Kpl:13:15 kai oPSetai ho hiereus ton CHrOta ton hygiE, kai mianei auton ho CHrOs ho hygiEs, hoti akaTartos estin· lepra estin.
Kpl:13:15 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N3T_ASM RA_ASM A3H_ASM C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3T_NSM RA_NSM A3H_NSM C A1B_NSM V9_PAI3S N1A_NSF V9_PAI3S
Kpl:13:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest the skin the healthy and also, even, namely to pollute he/she/it/same the skin the healthy because/that unclean (impure) to be leprosy; leprous to be
Kpl:13:15 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) the (acc) skin (acc) the (acc) healthy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) skin (nom|voc) the (nom) healthy ([Adj] nom) because/that unclean ([Adj] nom) he/she/it-is leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is
Kpl:13:15 Kpl_13:15_1 Kpl_13:15_2 Kpl_13:15_3 Kpl_13:15_4 Kpl_13:15_5 Kpl_13:15_6 Kpl_13:15_7 Kpl_13:15_8 Kpl_13:15_9 Kpl_13:15_10 Kpl_13:15_11 Kpl_13:15_12 Kpl_13:15_13 Kpl_13:15_14 Kpl_13:15_15 Kpl_13:15_16 Kpl_13:15_17 Kpl_13:15_18 Kpl_13:15_19 Kpl_13:15_20
Kpl:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:16 ἐὰν δὲ ἀποκαταστῇ ὁ χρὼς ὁ ὑγιὴς καὶ μεταβάλῃ λευκή, καὶ ἐλεύσεται πρὸς τὸν ἱερέα,
Kpl:13:16 But if the sound flesh be restored and changed to white, then shall he come to the priest; (Leviticus 13:16 Brenton)
Kpl:13:16 Jeżeli jednak żywe mięso stanie się znowu białe, to chory przyjdzie do kapłana. (Kpł 13:16 BT_4)
Kpl:13:16 ἐὰν δὲ ἀποκαταστῇ χρὼς ὑγιὴς καὶ μεταβάλῃ λευκή, καὶ ἐλεύσεται πρὸς τὸν ἱερέα,
Kpl:13:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ ὁ ἡ τό ὑγιής -ές καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) λευκός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By przywracać Skóra Zdrowy I też, nawet, mianowicie By metabolizować Biały I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
Kpl:13:16 e)a\n de\ a)pokatastE=| o( CHrO\s o( u(giE\s kai\ metaba/lE| leukE/, kai\ e)leu/setai pro\s to\n i(ere/a,
Kpl:13:16 ean de apokatastE ho CHrOs ho hygiEs kai metabalE leukE, kai eleusetai pros ton hierea,
Kpl:13:16 C x VH_AAS3S RA_NSM N3T_NSM RA_NSM A3H_NSM C VB_AAS3S A1_NSF C VF_FMI3S P RA_ASM N3V_ASM
Kpl:13:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to restore the skin the healthy and also, even, namely to metabolize white and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the priest
Kpl:13:16 if-ever Yet he/she/it-should-RESTORE the (nom) skin (nom|voc) the (nom) healthy ([Adj] nom) and you(sg)-will-be-METABOLIZE-ed, he/she/it-should-METABOLIZE, you(sg)-should-be-METABOLIZE-ed white ([Adj] nom|voc) and he/she/it-will-be-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc)
Kpl:13:16 Kpl_13:16_1 Kpl_13:16_2 Kpl_13:16_3 Kpl_13:16_4 Kpl_13:16_5 Kpl_13:16_6 Kpl_13:16_7 Kpl_13:16_8 Kpl_13:16_9 Kpl_13:16_10 Kpl_13:16_11 Kpl_13:16_12 Kpl_13:16_13 Kpl_13:16_14 Kpl_13:16_15
Kpl:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:17 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέβαλεν ἡ ἁφὴ εἰς τὸ λευκόν, καὶ καθαριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφήν· καθαρός ἐστιν.
Kpl:13:17 and the priest shall see him, and, behold, if the plague is turned white, then the priest shall pronounce the patient clean: he is clean. (Leviticus 13:17 Brenton)
Kpl:13:17 Kapłan go obejrzy i stwierdzi, że znaki stały się białe, i uzna go za czystego. Jest on czysty. (Kpł 13:17 BT_4)
Kpl:13:17 καὶ ὄψεται ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέβαλεν ἁφὴ εἰς τὸ λευκόν, καὶ καθαριεῖ ἱερεὺς τὴν ἁφήν· καθαρός ἐστιν.
Kpl:13:17 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό λευκός -ή -όν καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:17 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By metabolizować Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Do (+przyspieszenie) Biały I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Czysty By być
Kpl:13:17 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s kai\ i)dou\ mete/balen E( a(fE\ ei)s to\ leuko/n, kai\ kaTariei= o( i(ereu\s tE\n a(fE/n· kaTaro/s e)stin.
Kpl:13:17 kai oPSetai ho hiereus kai idu metebalen hE hafE eis to leukon, kai kaTariei ho hiereus tEn hafEn· kaTaros estin.
Kpl:13:17 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM C I VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_ASN A1_ASN C VF2_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1_ASF A1A_NSM V9_PAI3S
Kpl:13:17 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to metabolize the ligament (connection, LXX plague, infection) into (+acc) the white and also, even, namely to purify cleanse the priest the ligament (connection, LXX plague, infection) clean to be
Kpl:13:17 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-METABOLIZE-ed the (nom) ligament (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) white ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (acc) ligament (acc) clean ([Adj] nom) he/she/it-is
Kpl:13:17 Kpl_13:17_1 Kpl_13:17_2 Kpl_13:17_3 Kpl_13:17_4 Kpl_13:17_5 Kpl_13:17_6 Kpl_13:17_7 Kpl_13:17_8 Kpl_13:17_9 Kpl_13:17_10 Kpl_13:17_11 Kpl_13:17_12 Kpl_13:17_13 Kpl_13:17_14 Kpl_13:17_15 Kpl_13:17_16 Kpl_13:17_17 Kpl_13:17_18 Kpl_13:17_19 Kpl_13:17_20
Kpl:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:18 καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ ἕλκος καὶ ὑγιασθῇ,
Kpl:13:18 And if the flesh should have become an ulcer in his skin, and should be healed, (Leviticus 13:18 Brenton)
Kpl:13:18 Jeżeli na czyimś ciele na skórze pojawi się wrzód i zostanie uleczony, (Kpł 13:18 BT_4)
Kpl:13:18 Καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ ἕλκος καὶ ὑγιασθῇ,
Kpl:13:18 καί σάρξ, -αρκός, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕλκο·ς, -ους, τό καί  
Kpl:13:18 I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo ??? I też, nawet, mianowicie
Kpl:13:18 *kai\ sa\rX e)a\n ge/nEtai e)n tO=| de/rmati au)tou= e(/lkos kai\ u(giasTE=|,
Kpl:13:18 kai sarX ean genEtai en tO dermati autu helkos kai hygiasTE,
Kpl:13:18 C N3K_NSF C VB_AMS3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM N3E_NSN C VS_APS3S
Kpl:13:18 and also, even, namely flesh if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] he/she/it/same ??? and also, even, namely ć
Kpl:13:18 and flesh (nom|voc) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) him/it/same (gen) ??? (nom|acc|voc) and  
Kpl:13:18 Kpl_13:18_1 Kpl_13:18_2 Kpl_13:18_3 Kpl_13:18_4 Kpl_13:18_5 Kpl_13:18_6 Kpl_13:18_7 Kpl_13:18_8 Kpl_13:18_9 Kpl_13:18_10 Kpl_13:18_11
Kpl:13:18 x x x x x x x x x x x
Kpl:13:19 καὶ γένηται ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἕλκους οὐλὴ λευκὴ ἢ τηλαυγὴς λευκαίνουσα ἢ πυρρίζουσα, καὶ ὀφθήσεται τῷ ἱερεῖ,
Kpl:13:19 and there should be in the place of the ulcer a white sore, or one looking white and bright, or fiery, and it shall be seen by the priest; (Leviticus 13:19 Brenton)
Kpl:13:19 ale na miejscu wrzodu będzie białe nabrzmienie albo plama białoczerwonawa, to ukaże się kapłanowi. (Kpł 13:19 BT_4)
Kpl:13:19 καὶ γένηται ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἕλκους οὐλὴ λευκὴ τηλαυγὴς λευκαίνουσα πυρρίζουσα, καὶ ὀφθήσεται τῷ ἱερεῖ,
Kpl:13:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἕλκο·ς, -ους, τό   λευκός -ή -όν ἤ[1]   λευκαίνω (λευκαιν-, -, λευκαν·[σ]-, -, -, λευκαν·θ-) ἤ[1]   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce ??? Biały Albo By bieleć Albo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny
Kpl:13:19 kai\ ge/nEtai e)n tO=| to/pO| tou= e(/lkous ou)lE\ leukE\ E)\ tElaugE\s leukai/nousa E)\ purri/DZousa, kai\ o)fTE/setai tO=| i(erei=,
Kpl:13:19 kai genEtai en tO topO tu helkus ulE leukE E tElaugEs leukainusa E pyrriDZusa, kai ofTEsetai tO hierei,
Kpl:13:19 C VB_AMS3S P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N3E_GSN N1_NSF A1_NSF C A3H_NSF V1_PAPNSF C V1_PAPNSF C VV_FPI3S RA_DSM N3V_DSM
Kpl:13:19 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place the ??? ć white or ć to whiten or ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest
Kpl:13:19 and he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) the (gen) ??? (gen)   white ([Adj] nom|voc) or   while WHITEN-ing (nom|voc) or   and he/she/it-will-be-SEE-ed the (dat) priest (dat)
Kpl:13:19 Kpl_13:19_1 Kpl_13:19_2 Kpl_13:19_3 Kpl_13:19_4 Kpl_13:19_5 Kpl_13:19_6 Kpl_13:19_7 Kpl_13:19_8 Kpl_13:19_9 Kpl_13:19_10 Kpl_13:19_11 Kpl_13:19_12 Kpl_13:19_13 Kpl_13:19_14 Kpl_13:19_15 Kpl_13:19_16 Kpl_13:19_17 Kpl_13:19_18
Kpl:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:20 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἡ ὄψις ταπεινοτέρα τοῦ δέρματος, καὶ ἡ θρὶξ αὐτῆς μετέβαλεν εἰς λευκήν, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· λέπρα ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.
Kpl:13:20 then the priest shall look, and, behold, if the appearance be beneath the skin, and its hair has changed to white, then the priest shall pronounce him unclean; because it is a leprosy, it has broken out in the ulcer. (Leviticus 13:20 Brenton)
Kpl:13:20 Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że ta plama jest jak gdyby wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na niej stały się białe - uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu, która zakwitła na wrzodzie. (Kpł 13:20 BT_4)
Kpl:13:20 καὶ ὄψεται ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ὄψις ταπεινοτέρα τοῦ δέρματος, καὶ θρὶξ αὐτῆς μετέβαλεν εἰς λευκήν, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ἱερεύς· λέπρα ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.
Kpl:13:20 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ταπεινό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ταπεινός) ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αὐτός αὐτή αὐτό μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] λευκός -ή -όν καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-)  
Kpl:13:20 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Widok Niżej Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie Włosy On/ona/to/to samo By metabolizować Do (+przyspieszenie) Biały I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Duchowny Trąd; trędowaty By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni
Kpl:13:20 kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s kai\ i)dou\ E( o)/PSis tapeinote/ra tou= de/rmatos, kai\ E( Tri\X au)tE=s mete/balen ei)s leukE/n, kai\ mianei= au)to\n o( i(ereu/s· le/pra e)sti/n, e)n tO=| e(/lkei e)XE/nTEsen.
Kpl:13:20 kai oPSetai ho hiereus kai idu hE oPSis tapeinotera tu dermatos, kai hE TriX autEs metebalen eis leukEn, kai mianei auton ho hiereus· lepra estin, en tO helkei eXEnTEsen.
Kpl:13:20 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM C I RA_NSF N3I_NSF A1_NSF RA_GSN N3M_GSN C RA_NSF N3_NSF RD_GSF VBI_AAI3S P A1_ASF C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1A_NSF V9_PAI3S P RA_DSN N3E_DSN VAI_AAI3S
Kpl:13:20 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the sight lower the skin [see dermatology] and also, even, namely the hair he/she/it/same to metabolize into (+acc) white and also, even, namely to pollute he/she/it/same the priest leprosy; leprous to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams ć
Kpl:13:20 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) sight (nom) lower ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) skin (gen) and the (nom) hair (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-METABOLIZE-ed into (+acc) white ([Adj] acc) and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat); he/she/it-is-DRAG-ing, you(sg)-are-being-DRAG-ed (classical)  
Kpl:13:20 Kpl_13:20_1 Kpl_13:20_2 Kpl_13:20_3 Kpl_13:20_4 Kpl_13:20_5 Kpl_13:20_6 Kpl_13:20_7 Kpl_13:20_8 Kpl_13:20_9 Kpl_13:20_10 Kpl_13:20_11 Kpl_13:20_12 Kpl_13:20_13 Kpl_13:20_14 Kpl_13:20_15 Kpl_13:20_16 Kpl_13:20_17 Kpl_13:20_18 Kpl_13:20_19 Kpl_13:20_20 Kpl_13:20_21 Kpl_13:20_22 Kpl_13:20_23 Kpl_13:20_24 Kpl_13:20_25 Kpl_13:20_26 Kpl_13:20_27 Kpl_13:20_28 Kpl_13:20_29
Kpl:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:21 ἐὰν δὲ ἴδῃ ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ θρὶξ λευκή, καὶ ταπεινὸν μὴ ᾖ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, καὶ αὐτὴ ᾖ ἀμαυρά, ἀφοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:13:21 But if the priest look, and behold there is no white hair on it, and it be not below the skin of the flesh, and it be dark-coloured; then the priest shall separate him seven days. (Leviticus 13:21 Brenton)
Kpl:13:21 Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że tam nie ma białych włosów i że ta plama nie jest wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, i że ona jest matowa, to kapłan odosobni go na siedem dni. (Kpł 13:21 BT_4)
Kpl:13:21 ἐὰν δὲ ἴδῃ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ θρὶξ λευκή, καὶ ταπεινὸν μὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, καὶ αὐτὴ ἀμαυρά, ἀφοριεῖ αὐτὸν ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:13:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν λευκός -ή -όν καί ταπεινός -ή -όν μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Kpl:13:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Włosy Biały I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Nie By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skóra [zobacz dermatologię] Skóra I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Duchowny Siedem Dzień
Kpl:13:21 e)a\n de\ i)/dE| o( i(ereu\s kai\ i)dou\ ou)k e)/stin e)n au)tO=| Tri\X leukE/, kai\ tapeino\n mE\ E)=| a)po\ tou= de/rmatos tou= CHrOto/s, kai\ au)tE\ E)=| a)maura/, a)foriei= au)to\n o( i(ereu\s e(pta\ E(me/ras.
Kpl:13:21 ean de idE ho hiereus kai idu uk estin en autO TriX leukE, kai tapeinon mE E apo tu dermatos tu CHrOtos, kai autE E amaura, aforiei auton ho hiereus hepta hEmeras.
Kpl:13:21 C x VB_AAS3S RA_NSM N3V_NSM C I D V9_PAI3S P RD_DSN N3_NSF A1_NSF C A1_NSN D V9_PAS3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N3T_GSM C RD_NSF V9_PAS3S A1A_NSF VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM M N1A_APF
Kpl:13:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same hair white and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate not to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the skin [see dermatology] the skin and also, even, namely he/she/it/same to be ć to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same the priest seven day
Kpl:13:21 if-ever Yet he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-is in/among/by (+dat) him/it/same (dat) hair (nom|voc) white ([Adj] nom|voc) and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-should-be away from (+gen) the (gen) skin (gen) the (gen) skin (gen) and she/it/same (nom) he/she/it-should-be   he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) seven day (gen), days (acc)
Kpl:13:21 Kpl_13:21_1 Kpl_13:21_2 Kpl_13:21_3 Kpl_13:21_4 Kpl_13:21_5 Kpl_13:21_6 Kpl_13:21_7 Kpl_13:21_8 Kpl_13:21_9 Kpl_13:21_10 Kpl_13:21_11 Kpl_13:21_12 Kpl_13:21_13 Kpl_13:21_14 Kpl_13:21_15 Kpl_13:21_16 Kpl_13:21_17 Kpl_13:21_18 Kpl_13:21_19 Kpl_13:21_20 Kpl_13:21_21 Kpl_13:21_22 Kpl_13:21_23 Kpl_13:21_24 Kpl_13:21_25 Kpl_13:21_26 Kpl_13:21_27 Kpl_13:21_28 Kpl_13:21_29 Kpl_13:21_30 Kpl_13:21_31 Kpl_13:21_32
Kpl:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:22 ἐὰν δὲ διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· ἁφὴ λέπρας ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.
Kpl:13:22 But if it manifestly spread over the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy; it has broken out in the ulcer. (Leviticus 13:22 Brenton)
Kpl:13:22 Jeżeli ona rzeczywiście rozszerzy się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. (Kpł 13:22 BT_4)
Kpl:13:22 ἐὰν δὲ διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ἱερεύς· ἁφὴ λέπρας ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.
Kpl:13:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἁφή, -ῆς, ἡ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-)  
Kpl:13:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni
Kpl:13:22 e)a\n de\ diaCHe/Etai e)n tO=| de/rmati, kai\ mianei= au)to\n o( i(ereu/s· a(fE\ le/pras e)sti/n, e)n tO=| e(/lkei e)XE/nTEsen.
Kpl:13:22 ean de diaCHeEtai en tO dermati, kai mianei auton ho hiereus· hafE lepras estin, en tO helkei eXEnTEsen.
Kpl:13:22 C x V2_PPS3S P RA_DSN N3M_DSN C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1_NSF N1A_GSF V9_PAI3S P RA_DSN N3E_DSN VAI_AAI3S
Kpl:13:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] and also, even, namely to pollute he/she/it/same the priest ligament (connection, LXX plague, infection) leprosy; leprous to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams ć
Kpl:13:22 if-ever Yet he/she/it-should-be-being-SPREAD-ed, he/she/it-should-be-SPREAD-ed in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) ligament (nom|voc) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat); he/she/it-is-DRAG-ing, you(sg)-are-being-DRAG-ed (classical)  
Kpl:13:22 Kpl_13:22_1 Kpl_13:22_2 Kpl_13:22_3 Kpl_13:22_4 Kpl_13:22_5 Kpl_13:22_6 Kpl_13:22_7 Kpl_13:22_8 Kpl_13:22_9 Kpl_13:22_10 Kpl_13:22_11 Kpl_13:22_12 Kpl_13:22_13 Kpl_13:22_14 Kpl_13:22_15 Kpl_13:22_16 Kpl_13:22_17 Kpl_13:22_18
Kpl:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:23 ἐὰν δὲ κατὰ χώραν μείνῃ τὸ τηλαύγημα καὶ μὴ διαχέηται, οὐλὴ τοῦ ἕλκους ἐστίν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς.
Kpl:13:23 But if the bright spot should remain in its place and not spread, it is the scar of the ulcer; and the priest shall pronounce him clean. (Leviticus 13:23 Brenton)
Kpl:13:23 Jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy się, jest to blizna po wrzodzie - kapłan uzna go za czystego. (Kpł 13:23 BT_4)
Kpl:13:23 ἐὰν δὲ κατὰ χώραν μείνῃ τὸ τηλαύγημα καὶ μὴ διαχέηται, οὐλὴ τοῦ ἕλκους ἐστίν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ἱερεύς.
Kpl:13:23 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κατά χώρα, -ας, ἡ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί μή δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-)   ὁ ἡ τό ἕλκο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:13:23 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By pozostawać (mieszkaj) I też, nawet, mianowicie Nie By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) ??? By być I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Duchowny
Kpl:13:23 e)a\n de\ kata\ CHO/ran mei/nE| to\ tElau/gEma kai\ mE\ diaCHe/Etai, ou)lE\ tou= e(/lkous e)sti/n, kai\ kaTariei= au)to\n o( i(ereu/s.
Kpl:13:23 ean de kata CHOran meinE to tElaugEma kai mE diaCHeEtai, ulE tu helkus estin, kai kaTariei auton ho hiereus.
Kpl:13:23 C x P N1A_ASF VA_AAS3S RA_NSN N3M_NSN C D V2_PPS3S N1_NSF RA_GSN N3E_GSN V9_PAI3S C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM
Kpl:13:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing region realm (clίme); land, country, territory, tract to remain (dwell) the ć and also, even, namely not to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) ć the ??? to be and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same the priest
Kpl:13:23 if-ever Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) region (acc) he/she/it-should-REMAIN, you(sg)-should-be-REMAIN-ed the (nom|acc)   and not he/she/it-should-be-being-SPREAD-ed, he/she/it-should-be-SPREAD-ed   the (gen) ??? (gen) he/she/it-is and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom)
Kpl:13:23 Kpl_13:23_1 Kpl_13:23_2 Kpl_13:23_3 Kpl_13:23_4 Kpl_13:23_5 Kpl_13:23_6 Kpl_13:23_7 Kpl_13:23_8 Kpl_13:23_9 Kpl_13:23_10 Kpl_13:23_11 Kpl_13:23_12 Kpl_13:23_13 Kpl_13:23_14 Kpl_13:23_15 Kpl_13:23_16 Kpl_13:23_17 Kpl_13:23_18 Kpl_13:23_19
Kpl:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:24 καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ κατάκαυμα πυρός, καὶ γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ τὸ ὑγιασθὲν τοῦ κατακαύματος αὐγάζον τηλαυγὲς λευκὸν ὑποπυρρίζον ἢ ἔκλευκον,
Kpl:13:24 And if the flesh be in his skin in a state of fiery inflammation, and there should be in his skin the part which is healed of the inflammation, bright, clear, and white, suffused with red or very white; (Leviticus 13:24 Brenton)
Kpl:13:24 Jeżeli kto ma na swej skórze oparzeliznę i jeżeli na tej oparzeliźnie uformuje się plama czerwonawa lub biała, (Kpł 13:24 BT_4)
Kpl:13:24 Καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ κατάκαυμα πυρός, καὶ γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ τὸ ὑγιασθὲν τοῦ κατακαύματος αὐγάζον τηλαυγὲς λευκὸν ὑποπυρρίζον ἔκλευκον,
Kpl:13:24 καί σάρξ, -αρκός, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   πῦρ, -ρός, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   αὐγάζω (αυγαζ-, -, αυγα·σ-, -, -, -)   λευκός -ή -όν   ἤ[1]  
Kpl:13:24 I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo Ogień I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo By świecić jasność Biały Albo
Kpl:13:24 *kai\ sa\rX e)a\n ge/nEtai e)n tO=| de/rmati au)tou= kata/kauma puro/s, kai\ ge/nEtai e)n tO=| de/rmati au)tou= to\ u(giasTe\n tou= katakau/matos au)ga/DZon tElauge\s leuko\n u(popurri/DZon E)\ e)/kleukon,
Kpl:13:24 kai sarX ean genEtai en tO dermati autu katakauma pyros, kai genEtai en tO dermati autu to hygiasTen tu katakaumatos augaDZon tElauges leukon hypopyrriDZon E ekleukon,
Kpl:13:24 C N3K_NSF C VB_AMS3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM N3M_NSN N3_GSN C VB_AMS3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM RA_NSN VS_APPNSN RA_GSN N3M_GSN V1_PAPNSN A3H_NPN A1_NSN V1_PAPNSN C A1B_NSN
Kpl:13:24 and also, even, namely flesh if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] he/she/it/same ć fire and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] he/she/it/same the ć the ć to shine shine ć white ć or ć
Kpl:13:24 and flesh (nom|voc) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) him/it/same (gen)   fire (gen) and he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc)   the (gen)   while SHINE-ing (nom|acc|voc, voc)   white ([Adj] acc, nom|acc|voc)   or  
Kpl:13:24 Kpl_13:24_1 Kpl_13:24_2 Kpl_13:24_3 Kpl_13:24_4 Kpl_13:24_5 Kpl_13:24_6 Kpl_13:24_7 Kpl_13:24_8 Kpl_13:24_9 Kpl_13:24_10 Kpl_13:24_11 Kpl_13:24_12 Kpl_13:24_13 Kpl_13:24_14 Kpl_13:24_15 Kpl_13:24_16 Kpl_13:24_17 Kpl_13:24_18 Kpl_13:24_19 Kpl_13:24_20 Kpl_13:24_21 Kpl_13:24_22 Kpl_13:24_23 Kpl_13:24_24 Kpl_13:24_25 Kpl_13:24_26
Kpl:13:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:25 καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέβαλεν θρὶξ λευκὴ εἰς τὸ αὐγάζον, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος, λέπρα ἐστίν, ἐν τῷ κατακαύματι ἐξήνθησεν· καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς, ἁφὴ λέπρας ἐστίν.
Kpl:13:25 then the priest shall look upon him, and, behold, if the hair being white is changed to a bright colour, and its appearance is lower than the skin, it is a leprosy; it has broken out in the inflammation, and the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy. (Leviticus 13:25 Brenton)
Kpl:13:25 to kapłan go obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że włosy na plamie pobielały i że wydaje się ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, jest to trąd, który zakwitł na oparzeliźnie. Kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. (Kpł 13:25 BT_4)
Kpl:13:25 καὶ ὄψεται αὐτὸν ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέβαλεν θρὶξ λευκὴ εἰς τὸ αὐγάζον, καὶ ὄψις αὐτοῦ ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος, λέπρα ἐστίν, ἐν τῷ κατακαύματι ἐξήνθησεν· καὶ μιανεῖ αὐτὸν ἱερεύς, ἁφὴ λέπρας ἐστίν.
Kpl:13:25 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν λευκός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐγάζω (αυγαζ-, -, αυγα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό     καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἁφή, -ῆς, ἡ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:25 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By metabolizować Włosy Biały Do (+przyspieszenie) By świecić jasność I też, nawet, mianowicie Widok On/ona/to/to samo Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skóra [zobacz dermatologię] Trąd; trędowaty By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty By być
Kpl:13:25 kai\ o)/PSetai au)to\n o( i(ereu\s kai\ i)dou\ mete/balen Tri\X leukE\ ei)s to\ au)ga/DZon, kai\ E( o)/PSis au)tou= tapeinE\ a)po\ tou= de/rmatos, le/pra e)sti/n, e)n tO=| katakau/mati e)XE/nTEsen· kai\ mianei= au)to\n o( i(ereu/s, a(fE\ le/pras e)sti/n.
Kpl:13:25 kai oPSetai auton ho hiereus kai idu metebalen TriX leukE eis to augaDZon, kai hE oPSis autu tapeinE apo tu dermatos, lepra estin, en tO katakaumati eXEnTEsen· kai mianei auton ho hiereus, hafE lepras estin.
Kpl:13:25 C VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM C I VBI_AAI3S N3_NSF A1_NSF P RA_ASN V1_PAPASN C RA_NSF N3I_NSF RD_GSN A1_NSF P RA_GSN N3M_GSN N1A_NSF V9_PAI3S P RA_DSN N3M_DSN VAI_AAI3S C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1_NSF N1A_GSF V9_PAI3S
Kpl:13:25 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to metabolize hair white into (+acc) the to shine shine and also, even, namely the sight he/she/it/same poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the skin [see dermatology] leprosy; leprous to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć and also, even, namely to pollute he/she/it/same the priest ligament (connection, LXX plague, infection) leprosy; leprous to be
Kpl:13:25 and he/she/it-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-METABOLIZE-ed hair (nom|voc) white ([Adj] nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) while SHINE-ing (nom|acc|voc, voc) and the (nom) sight (nom) him/it/same (gen) poor ([Adj] nom|voc) away from (+gen) the (gen) skin (gen) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat)     and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) ligament (nom|voc) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) he/she/it-is
Kpl:13:25 Kpl_13:25_1 Kpl_13:25_2 Kpl_13:25_3 Kpl_13:25_4 Kpl_13:25_5 Kpl_13:25_6 Kpl_13:25_7 Kpl_13:25_8 Kpl_13:25_9 Kpl_13:25_10 Kpl_13:25_11 Kpl_13:25_12 Kpl_13:25_13 Kpl_13:25_14 Kpl_13:25_15 Kpl_13:25_16 Kpl_13:25_17 Kpl_13:25_18 Kpl_13:25_19 Kpl_13:25_20 Kpl_13:25_21 Kpl_13:25_22 Kpl_13:25_23 Kpl_13:25_24 Kpl_13:25_25 Kpl_13:25_26 Kpl_13:25_27 Kpl_13:25_28 Kpl_13:25_29 Kpl_13:25_30 Kpl_13:25_31 Kpl_13:25_32 Kpl_13:25_33 Kpl_13:25_34 Kpl_13:25_35
Kpl:13:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:26 ἐὰν δὲ ἴδῃ ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ αὐγάζοντι θρὶξ λευκή, καὶ ταπεινὸν μὴ ᾖ ἀπὸ τοῦ δέρματος, αὐτὸ δὲ ἀμαυρόν, καὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:13:26 But if the priest should look, and, behold, there is not in the bright spot any white hair, and it should not be lower than the skin, and it should be dark, then the priest shall separate him seven days. (Leviticus 13:26 Brenton)
Kpl:13:26 Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że nie ma na plamie białych włosów i że nie jest ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, i że jest matowa, to kapłan odosobni go na siedem dni. (Kpł 13:26 BT_4)
Kpl:13:26 ἐὰν δὲ ἴδῃ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ αὐγάζοντι θρὶξ λευκή, καὶ ταπεινὸν μὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος, αὐτὸ δὲ ἀμαυρόν, καὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:13:26 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό αὐγάζω (αυγαζ-, -, αυγα·σ-, -, -, -) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν λευκός -ή -όν καί ταπεινός -ή -όν μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δέ   καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Kpl:13:26 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By świecić jasność Włosy Biały I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Nie By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo zaś I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Duchowny Siedem Dzień
Kpl:13:26 e)a\n de\ i)/dE| o( i(ereu\s kai\ i)dou\ ou)k e)/stin e)n tO=| au)ga/DZonti Tri\X leukE/, kai\ tapeino\n mE\ E)=| a)po\ tou= de/rmatos, au)to\ de\ a)mauro/n, kai\ a)foriei= au)to\n o( i(ereu\s e(pta\ E(me/ras.
Kpl:13:26 ean de idE ho hiereus kai idu uk estin en tO augaDZonti TriX leukE, kai tapeinon mE E apo tu dermatos, auto de amauron, kai aforiei auton ho hiereus hepta hEmeras.
Kpl:13:26 C x VB_AAS3S RA_NSM N3V_NSM C I D V9_PAI3S P RA_DSN V1_PAPDSN N3_NSF A1_NSF C A1_NSN D V9_PAS3S P RA_GSN N3M_GSN RD_NSN x A1A_NSN C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM M N1A_APF
Kpl:13:26 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to shine shine hair white and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate not to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the skin [see dermatology] he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same the priest seven day
Kpl:13:26 if-ever Yet he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) while SHINE-ing (dat) hair (nom|voc) white ([Adj] nom|voc) and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-should-be away from (+gen) the (gen) skin (gen) it/same (nom|acc) Yet   and he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) seven day (gen), days (acc)
Kpl:13:26 Kpl_13:26_1 Kpl_13:26_2 Kpl_13:26_3 Kpl_13:26_4 Kpl_13:26_5 Kpl_13:26_6 Kpl_13:26_7 Kpl_13:26_8 Kpl_13:26_9 Kpl_13:26_10 Kpl_13:26_11 Kpl_13:26_12 Kpl_13:26_13 Kpl_13:26_14 Kpl_13:26_15 Kpl_13:26_16 Kpl_13:26_17 Kpl_13:26_18 Kpl_13:26_19 Kpl_13:26_20 Kpl_13:26_21 Kpl_13:26_22 Kpl_13:26_23 Kpl_13:26_24 Kpl_13:26_25 Kpl_13:26_26 Kpl_13:26_27 Kpl_13:26_28 Kpl_13:26_29 Kpl_13:26_30 Kpl_13:26_31
Kpl:13:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:27 καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· ἐὰν δὲ διαχύσει διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· ἁφὴ λέπρας ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.
Kpl:13:27 And the priest shall look upon him on the seventh day; and if the spot be much spread in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy, it has broken out in the ulcer. (Leviticus 13:27 Brenton)
Kpl:13:27 Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli plama rzeczywiście rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu. (Kpł 13:27 BT_4)
Kpl:13:27 καὶ ὄψεται αὐτὸν ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· ἐὰν δὲ διαχύσει διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ἱερεύς· ἁφὴ λέπρας ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.
Kpl:13:27 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) δέ   δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἁφή, -ῆς, ἡ λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-)  
Kpl:13:27 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Duchowny Dzień Siódmy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Duchowny Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni
Kpl:13:27 kai\ o)/PSetai au)to\n o( i(ereu\s tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE|· e)a\n de\ diaCHu/sei diaCHe/Etai e)n tO=| de/rmati, kai\ mianei= au)to\n o( i(ereu/s· a(fE\ le/pras e)sti/n, e)n tO=| e(/lkei e)XE/nTEsen.
Kpl:13:27 kai oPSetai auton ho hiereus tE hEmera tE hebdomE· ean de diaCHysei diaCHeEtai en tO dermati, kai mianei auton ho hiereus· hafE lepras estin, en tO helkei eXEnTEsen.
Kpl:13:27 C VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C x N3I_DSF V2_PPS3S P RA_DSN N3M_DSN C VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1_NSF N1A_GSF V9_PAI3S P RA_DSN N3E_DSN VAI_AAI3S
Kpl:13:27 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the priest the day the seventh if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the skin [see dermatology] and also, even, namely to pollute he/she/it/same the priest ligament (connection, LXX plague, infection) leprosy; leprous to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams ć
Kpl:13:27 and he/she/it-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) if-ever Yet   he/she/it-should-be-being-SPREAD-ed, he/she/it-should-be-SPREAD-ed in/among/by (+dat) the (dat) skin (dat) and he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) ligament (nom|voc) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat); he/she/it-is-DRAG-ing, you(sg)-are-being-DRAG-ed (classical)  
Kpl:13:27 Kpl_13:27_1 Kpl_13:27_2 Kpl_13:27_3 Kpl_13:27_4 Kpl_13:27_5 Kpl_13:27_6 Kpl_13:27_7 Kpl_13:27_8 Kpl_13:27_9 Kpl_13:27_10 Kpl_13:27_11 Kpl_13:27_12 Kpl_13:27_13 Kpl_13:27_14 Kpl_13:27_15 Kpl_13:27_16 Kpl_13:27_17 Kpl_13:27_18 Kpl_13:27_19 Kpl_13:27_20 Kpl_13:27_21 Kpl_13:27_22 Kpl_13:27_23 Kpl_13:27_24 Kpl_13:27_25 Kpl_13:27_26 Kpl_13:27_27 Kpl_13:27_28
Kpl:13:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:13:28 ἐὰν δὲ κατὰ χώραν μείνῃ τὸ αὐγάζον καὶ μὴ διαχυθῇ ἐν τῷ δέρματι, αὐτὴ δὲ ᾖ ἀμαυρά, ἡ οὐλὴ τοῦ κατακαύματός ἐστιν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· ὁ γὰρ χαρακτὴρ τοῦ κατακαύματός ἐστιν.
Kpl:13:28 But if the bright spot remain stationary, and be not spread in the skin, but the sore should be dark, it is a scar of inflammation; and the priest shall pronounce him clean, for it is the mark of the inflammation. (Leviticus 13:28 Brenton)
Kpl:13:28 Jeżeli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy się na skórze, ale stanie się matowa, jest to tylko blizna po oparzeniu. Kapłan uzna go za czystego, bo to jest blizna po oparzeniu. (Kpł 13:28 BT_4)
Kpl:13:28 ἐὰν δὲ κατὰ χώραν μείνῃ τὸ αὐγάζον καὶ μὴ διαχυθῇ ἐν τῷ δέρματι, αὐτὴ δὲ ἀμαυρά, οὐλὴ τοῦ κατακαύματός ἐστιν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ἱερεύς· γὰρ χαρακτὴρ τοῦ κατακαύματός ἐστιν.
Kpl:13:28 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κατά χώρα, -ας, ἡ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό αὐγάζω (αυγαζ-, -, αυγα·σ-, -, -, -) καί μή δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γάρ χαρακτήρ, -ῆρος, ὁ ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:13:28 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By pozostawać (mieszkaj) By świecić jasność I też, nawet, mianowicie Nie By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo zaś By być By być I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Duchowny Dla odtąd, jak Odbijaj Transliterację: charakter By być
Kpl:13:28 e)a\n de\ kata\ CHO/ran mei/nE| to\ au)ga/DZon kai\ mE\ diaCHuTE=| e)n tO=| de/rmati, au)tE\ de\ E)=| a)maura/, E( ou)lE\ tou= katakau/mato/s e)stin, kai\ kaTariei= au)to\n o( i(ereu/s· o( ga\r CHaraktE\r tou= katakau/mato/s e)stin.