Kpl:3:1 Ἐὰν δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἐναντίον κυρίου.
Kpl:3:1 And if his gift to the Lord be a peace-offering, if he should bring it of the oxen, whether it be male or whether it be female, he shall bring it unblemished before the Lord. (Leviticus 3:1 Brenton)
Kpl:3:1 Jeżeli kto chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę przed Panem. (Kpł 3:1 BT_4)
Kpl:3:1 Ἐὰν δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἐναντίον κυρίου.
Kpl:3:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) μέν ἐκ ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) τέ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἐάν (εἰ ἄν) τέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:3:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć On/ona/to/to samo By prowadzić bliski Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Męski Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Płci żeńskiej amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:3:1 *)ea\n de\ Tusi/a sOtEri/ou to\ dO=ron au)tou= tO=| kuri/O|, e)a\n me\n e)k tO=n boO=n au)tou= prosaga/gE|, e)a/n te a)/rsen e)a/n te TE=lu, a)/mOmon prosa/Xei au)to\ e)nanti/on kuri/ou.
Kpl:3:1 ean de Tysia sOtEriu to dOron autu tO kyriO, ean men ek tOn boOn autu prosagagE, ean te arsen ean te TEly, amOmon prosaXei auto enantion kyriu.
Kpl:3:1 C x N1A_NSF N2N_GSN RA_NSN N2N_NSN RD_GSM RA_DSM N2_DSM C x P RA_GPM N3_GPM RD_GSM VB_AAS3S C x A3_ASN C x A3U_ASN A1B_ASN VF_FAI3S RD_ASN P N2_GSM
Kpl:3:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sacrifice victimize, immolate saving the gift he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) out of (+gen) ἐξ before vowels the ox; outcry; to bellow he/she/it/same to lead toward if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] male if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] female amomum [Indian spice-plant]; unblemished to lead toward he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:3:1 if-ever Yet sacrifice (nom|voc) saving ([Adj] gen) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) if-ever indeed out of (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) he/she/it-should-LEAD-TOWARD, you(sg)-should-be-LEAD-ed-TOWARD if-ever and [postpositive coordinate] male ([Adj] nom|acc|voc, voc) if-ever and [postpositive coordinate] female ([Adj] nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) it/same (nom|acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:3:1 Kpl_3:1_1 Kpl_3:1_2 Kpl_3:1_3 Kpl_3:1_4 Kpl_3:1_5 Kpl_3:1_6 Kpl_3:1_7 Kpl_3:1_8 Kpl_3:1_9 Kpl_3:1_10 Kpl_3:1_11 Kpl_3:1_12 Kpl_3:1_13 Kpl_3:1_14 Kpl_3:1_15 Kpl_3:1_16 Kpl_3:1_17 Kpl_3:1_18 Kpl_3:1_19 Kpl_3:1_20 Kpl_3:1_21 Kpl_3:1_22 Kpl_3:1_23 Kpl_3:1_24 Kpl_3:1_25 Kpl_3:1_26 Kpl_3:1_27
Kpl:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:2 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ.
Kpl:3:2 And he shall lay his hands on the head of the gift, and shall slay it before the Lord, by the doors of the tabernacle of witness. And the priests the sons of Aaron shall pour the blood on the altar of burnt-offerings round about. (Leviticus 3:2 Brenton)
Kpl:3:2 Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do Namiotu Spotkania. Potem kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią jego ołtarz dokoła. (Kpł 3:2 BT_4)
Kpl:3:2 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ.
Kpl:3:2 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα); δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύκλῳ
Kpl:3:2 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Dar; by przyznawać I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Syn Aaron Duchowny Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara spalana [zobacz holokaust] W kole
Kpl:3:2 kai\ e)piTE/sei ta\s CHei=ras e)pi\ tE\n kefalE\n tou= dO/rou kai\ sfa/Xei au)to\ para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ prosCHeou=sin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s to\ ai(=ma e)pi\ to\ TusiastE/rion tO=n o(lokautOma/tOn ku/klO|.
Kpl:3:2 kai epiTEsei tas CHeiras epi tEn kefalEn tu dOru kai sfaXei auto para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu, kai prosCHeusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis to haima epi to TysiastErion tOn holokautOmatOn kyklO.
Kpl:3:2 C VF_FAI3S RA_APF N3_APF P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI3S RD_ASN P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN N2_DSM
Kpl:3:2 and also, even, namely to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the gift; to grant and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) the son Aaron the priest the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the burnt offering [see holocaust] in a circle
Kpl:3:2 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) gift (gen); be-you(sg)-being-GRANT-ed! and he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) it/same (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-are-POUR-TOWARD-ing, they-will-POUR-TOWARD, while POUR-TOWARD-ing (dat), going-to-POUR-TOWARD (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen) burnt offerings (gen) in a circle
Kpl:3:2 Kpl_3:2_1 Kpl_3:2_2 Kpl_3:2_3 Kpl_3:2_4 Kpl_3:2_5 Kpl_3:2_6 Kpl_3:2_7 Kpl_3:2_8 Kpl_3:2_9 Kpl_3:2_10 Kpl_3:2_11 Kpl_3:2_12 Kpl_3:2_13 Kpl_3:2_14 Kpl_3:2_15 Kpl_3:2_16 Kpl_3:2_17 Kpl_3:2_18 Kpl_3:2_19 Kpl_3:2_20 Kpl_3:2_21 Kpl_3:2_22 Kpl_3:2_23 Kpl_3:2_24 Kpl_3:2_25 Kpl_3:2_26 Kpl_3:2_27 Kpl_3:2_28 Kpl_3:2_29 Kpl_3:2_30 Kpl_3:2_31 Kpl_3:2_32 Kpl_3:2_33 Kpl_3:2_34
Kpl:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:3 καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας
Kpl:3:3 And they shall bring of the peace-offering a burnt-sacrifice to the Lord, the fat covering the belly, and all the fat on the belly. (Leviticus 3:3 Brenton)
Kpl:3:3 Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi, (Kpł 3:3 BT_4)
Kpl:3:3 καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας
Kpl:3:3 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ
Kpl:3:3 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Łój By przykrywać Brzuch I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch
Kpl:3:3 kai\ prosa/Xousin a)po\ tE=s Tusi/as tou= sOtEri/ou ka/rpOma kuri/O|, to\ ste/ar to\ katakalu/pton tE\n koili/an kai\ pa=n to\ ste/ar to\ e)pi\ tE=s koili/as
Kpl:3:3 kai prosaXusin apo tEs Tysias tu sOtEriu karpOma kyriO, to stear to katakalypton tEn koilian kai pan to stear to epi tEs koilias
Kpl:3:3 C VF_FAI3P P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN N3M_ASN N2_DSM RA_ASN N3T_ASN RA_ASN V1_PAPASN RA_ASF N1A_ASF C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF
Kpl:3:3 and also, even, namely to lead toward from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the saving ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the suet the to cover up the belly and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the belly
Kpl:3:3 and they-will-LEAD-TOWARD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) saving ([Adj] gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) while COVER-ing-UP (nom|acc|voc, voc) the (acc) belly (acc) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) belly (gen), bellies (acc)
Kpl:3:3 Kpl_3:3_1 Kpl_3:3_2 Kpl_3:3_3 Kpl_3:3_4 Kpl_3:3_5 Kpl_3:3_6 Kpl_3:3_7 Kpl_3:3_8 Kpl_3:3_9 Kpl_3:3_10 Kpl_3:3_11 Kpl_3:3_12 Kpl_3:3_13 Kpl_3:3_14 Kpl_3:3_15 Kpl_3:3_16 Kpl_3:3_17 Kpl_3:3_18 Kpl_3:3_19 Kpl_3:3_20 Kpl_3:3_21 Kpl_3:3_22 Kpl_3:3_23
Kpl:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ],
Kpl:3:4 And the two kidneys and the fat that is upon them; he shall take away that which is on the thighs, and the caul above the liver together with the kidneys. (Leviticus 3:4 Brenton)
Kpl:3:4 a także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi, oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie - przy nerkach go oddzieli. (Kpł 3:4 BT_4)
Kpl:3:4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ],
Kpl:3:4 καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεφρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] σύν ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)
Kpl:3:4 I też, nawet, mianowicie Dwa Umysł I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wątroba Razem z/włączając (+dat) Umysł Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj
Kpl:3:4 kai\ tou\s du/o nefrou\s kai\ to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n to\ e)pi\ tO=n mEri/On kai\ to\n lobo\n to\n e)pi\ tou= E(/patos [su\n toi=s nefroi=s perielei=],
Kpl:3:4 kai tus dyo nefrus kai to stear to ep’ autOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi tu hEpatos [syn tois nefrois perielei],
Kpl:3:4 C RA_APM M N2_APM C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSN N3T_GSN P RA_DPM N2_DPM VF2_FAI3S
Kpl:3:4 and also, even, namely the two mind and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the liver together with/including (+dat) the mind to taking off strip off, remove, take away
Kpl:3:4 and the (acc) two (nom, acc, gen) minds (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) liver (gen) together with/including (+dat) the (dat) minds (dat) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical)
Kpl:3:4 Kpl_3:4_1 Kpl_3:4_2 Kpl_3:4_3 Kpl_3:4_4 Kpl_3:4_5 Kpl_3:4_6 Kpl_3:4_7 Kpl_3:4_8 Kpl_3:4_9 Kpl_3:4_10 Kpl_3:4_11 Kpl_3:4_12 Kpl_3:4_13 Kpl_3:4_14 Kpl_3:4_15 Kpl_3:4_16 Kpl_3:4_17 Kpl_3:4_18 Kpl_3:4_19 Kpl_3:4_20 Kpl_3:4_21 Kpl_3:4_22 Kpl_3:4_23 Kpl_3:4_24 Kpl_3:4_25
Kpl:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:5 καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:3:5 And the priests the sons of Aaron shall offer them on the altar on the burnt-offering, on the wood which is on the fire upon the altar: it is a burnt-offering, a smell of sweet savour to the Lord. (Leviticus 3:5 Brenton)
Kpl:3:5 Synowie Aarona zamienią to w dym na ołtarzu, na ofierze całopalnej, która jest na drwach, na ogniu. To jest ofiara spalana, miła woń dla Pana. (Kpł 3:5 BT_4)
Kpl:3:5 καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:3:5 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:3:5 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Syn Aaron Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara spalana [zobacz holokaust] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:3:5 kai\ a)noi/sousin au)ta\ oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s e)pi\ to\ TusiastE/rion e)pi\ ta\ o(lokautO/mata e)pi\ ta\ Xu/la ta\ e)pi\ tou= puro\s e)pi\ tou= TusiastEri/ou· ka/rpOma, o)smE\ eu)Odi/as kuri/O|.
Kpl:3:5 kai anoisusin auta hoi hyioi aarOn hoi hiereis epi to TysiastErion epi ta holokautOmata epi ta Xyla ta epi tu pyros epi tu TysiastEriu· karpOma, osmE euOdias kyriO.
Kpl:3:5 C VF_FAI3P RD_APN RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM P RA_ASN N2N_ASN P RA_APN N3M_APN P RA_APN N2N_APN RA_APN P RA_GSN N3_GSN P RA_GSN N2N_GSN N3M_NSN N1_NSF N1A_GSF N2_DSM
Kpl:3:5 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same the son Aaron the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the burnt offering [see holocaust] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:3:5 and they-will-BRING UP, going-to-BRING UP (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fire (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen)   odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:3:5 Kpl_3:5_1 Kpl_3:5_2 Kpl_3:5_3 Kpl_3:5_4 Kpl_3:5_5 Kpl_3:5_6 Kpl_3:5_7 Kpl_3:5_8 Kpl_3:5_9 Kpl_3:5_10 Kpl_3:5_11 Kpl_3:5_12 Kpl_3:5_13 Kpl_3:5_14 Kpl_3:5_15 Kpl_3:5_16 Kpl_3:5_17 Kpl_3:5_18 Kpl_3:5_19 Kpl_3:5_20 Kpl_3:5_21 Kpl_3:5_22 Kpl_3:5_23 Kpl_3:5_24 Kpl_3:5_25 Kpl_3:5_26 Kpl_3:5_27 Kpl_3:5_28
Kpl:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:6 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ, θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ, ἄρσεν ἢ θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό.
Kpl:3:6 And if his gift be of the sheep, a peace-offering to the Lord, male or female, he shall bring it unblemished. (Leviticus 3:6 Brenton)
Kpl:3:6 Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze mniejsze bydlę jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę. (Kpł 3:6 BT_4)
Kpl:3:6 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ, θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ, ἄρσεν θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό.
Kpl:3:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἤ[1] θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:3:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) Dar On/ona/to/to samo Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Męski Albo Płci żeńskiej amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany By przedstawiać On/ona/to/to samo
Kpl:3:6 *)ea\n de\ a)po\ tO=n proba/tOn to\ dO=ron au)tou=, Tusi/an sOtEri/ou tO=| kuri/O|, a)/rsen E)\ TE=lu, a)/mOmon prosoi/sei au)to/.
Kpl:3:6 ean de apo tOn probatOn to dOron autu, Tysian sOtEriu tO kyriO, arsen E TEly, amOmon prosoisei auto.
Kpl:3:6 C x P RA_GPN N2N_GPN RA_NSN N2N_NSN RD_GSM N1A_ASF N2N_GSN RA_DSM N2_DSM A3_ASN C A3U_ASN A1B_ASN VF_FAI3S RD_ASN
Kpl:3:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) the gift he/she/it/same sacrifice victimize, immolate saving the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. male or female amomum [Indian spice-plant]; unblemished to present he/she/it/same
Kpl:3:6 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) sheep (gen) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) or female ([Adj] nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) it/same (nom|acc)
Kpl:3:6 Kpl_3:6_1 Kpl_3:6_2 Kpl_3:6_3 Kpl_3:6_4 Kpl_3:6_5 Kpl_3:6_6 Kpl_3:6_7 Kpl_3:6_8 Kpl_3:6_9 Kpl_3:6_10 Kpl_3:6_11 Kpl_3:6_12 Kpl_3:6_13 Kpl_3:6_14 Kpl_3:6_15 Kpl_3:6_16 Kpl_3:6_17 Kpl_3:6_18
Kpl:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:7 ἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι κυρίου
Kpl:3:7 If he bring a lamb for his gift, he shall bring it before the Lord. (Leviticus 3:7 Brenton)
Kpl:3:7 Jeżeli chce złożyć w darze owcę, niech złoży ją przed Panem. (Kpł 3:7 BT_4)
Kpl:3:7 ἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι κυρίου
Kpl:3:7 ἐάν (εἰ ἄν) ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:3:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jagnię By prowadzić bliski Dar On/ona/to/to samo By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:3:7 e)a\n a)/rna prosaga/gE| to\ dO=ron au)tou=, prosa/Xei au)to\ e)/nanti kuri/ou
Kpl:3:7 ean arna prosagagE to dOron autu, prosaXei auto enanti kyriu
Kpl:3:7 C N3_ASM VB_AAS3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VF_FAI3S RD_ASN P N2_GSM
Kpl:3:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] lamb to lead toward the gift he/she/it/same to lead toward he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:3:7 if-ever lamb (acc) he/she/it-should-LEAD-TOWARD, you(sg)-should-be-LEAD-ed-TOWARD the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) it/same (nom|acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:3:7 Kpl_3:7_1 Kpl_3:7_2 Kpl_3:7_3 Kpl_3:7_4 Kpl_3:7_5 Kpl_3:7_6 Kpl_3:7_7 Kpl_3:7_8 Kpl_3:7_9 Kpl_3:7_10
Kpl:3:7 x x x x x x x x x x
Kpl:3:8 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:3:8 And he shall lay his hands on the head of his offering, and shall slay it by the doors of the tabernacle of witness; and the priests the sons of Aaron shall pour out the blood on the altar round about. (Leviticus 3:8 Brenton)
Kpl:3:8 Położy rękę na głowę swego daru, potem zabije go przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dokoła. (Kpł 3:8 BT_4)
Kpl:3:8 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:3:8 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα); δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:3:8 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Dar; by przyznawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Syn Aaron Duchowny Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:3:8 kai\ e)piTE/sei ta\s CHei=ras e)pi\ tE\n kefalE\n tou= dO/rou au)tou= kai\ sfa/Xei au)to\ para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ prosCHeou=sin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s to\ ai(=ma e)pi\ to\ TusiastE/rion ku/klO|.
Kpl:3:8 kai epiTEsei tas CHeiras epi tEn kefalEn tu dOru autu kai sfaXei auto para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu, kai prosCHeusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis to haima epi to TysiastErion kyklO.
Kpl:3:8 C VF_FAI3S RA_APF N3_APF P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM C VF_FAI3S RD_ASN P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N2N_ASN N2_DSM
Kpl:3:8 and also, even, namely to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the gift; to grant he/she/it/same and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) the son Aaron the priest the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:3:8 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) gift (gen); be-you(sg)-being-GRANT-ed! him/it/same (gen) and he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) it/same (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-are-POUR-TOWARD-ing, they-will-POUR-TOWARD, while POUR-TOWARD-ing (dat), going-to-POUR-TOWARD (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in a circle
Kpl:3:8 Kpl_3:8_1 Kpl_3:8_2 Kpl_3:8_3 Kpl_3:8_4 Kpl_3:8_5 Kpl_3:8_6 Kpl_3:8_7 Kpl_3:8_8 Kpl_3:8_9 Kpl_3:8_10 Kpl_3:8_11 Kpl_3:8_12 Kpl_3:8_13 Kpl_3:8_14 Kpl_3:8_15 Kpl_3:8_16 Kpl_3:8_17 Kpl_3:8_18 Kpl_3:8_19 Kpl_3:8_20 Kpl_3:8_21 Kpl_3:8_22 Kpl_3:8_23 Kpl_3:8_24 Kpl_3:8_25 Kpl_3:8_26 Kpl_3:8_27 Kpl_3:8_28 Kpl_3:8_29 Kpl_3:8_30 Kpl_3:8_31 Kpl_3:8_32 Kpl_3:8_33
Kpl:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:9 καὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ θεῷ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον [σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό] καὶ τὸ στέαρ τῆς κοιλίας
Kpl:3:9 And he shall bring of the peace-offering a burnt-sacrifice to the Lord: the fat and the hinder part unblemished he shall take away with the loins, and having taken away all the fat that covers the belly, and all the fat that is on the belly, (Leviticus 3:9 Brenton)
Kpl:3:9 Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest cały tłuszcz ogonowy - należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej - i tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, (Kpł 3:9 BT_4)
Kpl:3:9 καὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ θεῷ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον [σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό] καὶ τὸ στέαρ τῆς κοιλίας
Kpl:3:9 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον σύν ὁ ἡ τό   περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ
Kpl:3:9 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Bóg  Łój I też, nawet, mianowicie Polędwica amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Razem z/włączając (+dat) Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łój Brzuch
Kpl:3:9 kai\ prosoi/sei a)po\ tE=s Tusi/as tou= sOtEri/ou ka/rpOma tO=| TeO=|, to\ ste/ar kai\ tE\n o)sfu\n a)/mOmon [su\n tai=s PSo/ais perielei= au)to/] kai\ to\ ste/ar tE=s koili/as
Kpl:3:9 kai prosoisei apo tEs Tysias tu sOtEriu karpOma tO TeO, to stear kai tEn osfyn amOmon [syn tais PSoais perielei auto] kai to stear tEs koilias
Kpl:3:9 C VF_FAI3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN N3M_ASN RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3T_ASN C RA_ASF N3U_ASF A1B_ASF P RA_DPF N2_DPF VF2_FAI3S RD_ASN C RA_ASN N3T_ASN RA_GSF N1A_GSF
Kpl:3:9 and also, even, namely to present from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the saving ć the god [see theology] the suet and also, even, namely the loin amomum [Indian spice-plant]; unblemished together with/including (+dat) the ć to taking off strip off, remove, take away he/she/it/same and also, even, namely the suet the belly
Kpl:3:9 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) saving ([Adj] gen)   the (dat) god (dat) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) and the (acc) loin (acc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) together with/including (+dat) the (dat)   he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical) it/same (nom|acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (gen) belly (gen), bellies (acc)
Kpl:3:9 Kpl_3:9_1 Kpl_3:9_2 Kpl_3:9_3 Kpl_3:9_4 Kpl_3:9_5 Kpl_3:9_6 Kpl_3:9_7 Kpl_3:9_8 Kpl_3:9_9 Kpl_3:9_10 Kpl_3:9_11 Kpl_3:9_12 Kpl_3:9_13 Kpl_3:9_14 Kpl_3:9_15 Kpl_3:9_16 Kpl_3:9_17 Kpl_3:9_18 Kpl_3:9_19 Kpl_3:9_20 Kpl_3:9_21 Kpl_3:9_22 Kpl_3:9_23 Kpl_3:9_24 Kpl_3:9_25 Kpl_3:9_26
Kpl:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:10 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελών]
Kpl:3:10 and both the kidneys and the fat that is upon them, and that which is on the thighs, and the caul which is on the liver with the kidneys, (Leviticus 3:10 Brenton)
Kpl:3:10 i obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie - przy nerkach go oddzieli. (Kpł 3:10 BT_4)
Kpl:3:10 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελών]
Kpl:3:10 καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] σύν ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)
Kpl:3:10 I też, nawet, mianowicie Obaj Umysł I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wątroba Razem z/włączając (+dat) Umysł Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj
Kpl:3:10 kai\ a)mfote/rous tou\s nefrou\s kai\ to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n to\ e)pi\ tO=n mEri/On kai\ to\n lobo\n to\n e)pi\ tou= E(/patos [su\n toi=s nefroi=s perielO/n]
Kpl:3:10 kai amfoterus tus nefrus kai to stear to ep’ autOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi tu hEpatos [syn tois nefrois perielOn]
Kpl:3:10 C A1A_APM RA_APM N2_APM C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSN N3T_GSN P RA_DPM N2_DPM VB_AAPNSM
Kpl:3:10 and also, even, namely both the mind and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the liver together with/including (+dat) the mind to taking off strip off, remove, take away
Kpl:3:10 and both (acc) the (acc) minds (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) liver (gen) together with/including (+dat) the (dat) minds (dat) going-to-TAKING OFF (fut ptcp) (nom), upon TAKING OFF-ing (nom)
Kpl:3:10 Kpl_3:10_1 Kpl_3:10_2 Kpl_3:10_3 Kpl_3:10_4 Kpl_3:10_5 Kpl_3:10_6 Kpl_3:10_7 Kpl_3:10_8 Kpl_3:10_9 Kpl_3:10_10 Kpl_3:10_11 Kpl_3:10_12 Kpl_3:10_13 Kpl_3:10_14 Kpl_3:10_15 Kpl_3:10_16 Kpl_3:10_17 Kpl_3:10_18 Kpl_3:10_19 Kpl_3:10_20 Kpl_3:10_21 Kpl_3:10_22 Kpl_3:10_23 Kpl_3:10_24 Kpl_3:10_25
Kpl:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:11 ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα κυρίῳ.
Kpl:3:11 the priest shall offer these on the altar: it is a sacrifice of sweet savour, a burnt-offering to the Lord. (Leviticus 3:11 Brenton)
Kpl:3:11 Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm, jako ofiarę spalaną dla Pana. (Kpł 3:11 BT_4)
Kpl:3:11 ἀνοίσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα κυρίῳ.
Kpl:3:11 ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:3:11 By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:3:11 a)noi/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion· o)smE\ eu)Odi/as, ka/rpOma kuri/O|.
Kpl:3:11 anoisei ho hiereus epi to TysiastErion· osmE euOdias, karpOma kyriO.
Kpl:3:11 VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN N1_NSF N1A_GSF N3M_NSN N2_DSM
Kpl:3:11 to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. odor/bouquet aroma ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:3:11 he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc)   lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:3:11 Kpl_3:11_1 Kpl_3:11_2 Kpl_3:11_3 Kpl_3:11_4 Kpl_3:11_5 Kpl_3:11_6 Kpl_3:11_7 Kpl_3:11_8 Kpl_3:11_9 Kpl_3:11_10
Kpl:3:11 x x x x x x x x x x
Kpl:3:12 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι κυρίου
Kpl:3:12 And if his offering be of the goats, then shall he bring it before the Lord. (Leviticus 3:12 Brenton)
Kpl:3:12 Jeżeli kto chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed Panem. (Kpł 3:12 BT_4)
Kpl:3:12 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι κυρίου
Kpl:3:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:3:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kozioł Dar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:3:12 *)ea\n de\ a)po\ tO=n ai)gO=n to\ dO=ron au)tou=, kai\ prosa/Xei e)/nanti kuri/ou
Kpl:3:12 ean de apo tOn aigOn to dOron autu, kai prosaXei enanti kyriu
Kpl:3:12 C x P RA_GPM N3G_GPM RA_NSN N2N_NSN RD_GSM C VF_FAI3S P N2_GSM
Kpl:3:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the goat the gift he/she/it/same and also, even, namely to lead toward before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:3:12 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) goats (gen) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:3:12 Kpl_3:12_1 Kpl_3:12_2 Kpl_3:12_3 Kpl_3:12_4 Kpl_3:12_5 Kpl_3:12_6 Kpl_3:12_7 Kpl_3:12_8 Kpl_3:12_9 Kpl_3:12_10 Kpl_3:12_11 Kpl_3:12_12
Kpl:3:12 x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:13 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:3:13 And he shall lay his hands on its head; and they shall slay it before the Lord by the doors of the tabernacle of witness; and the priests the sons of Aaron shall pour out the blood on the altar round about. (Leviticus 3:13 Brenton)
Kpl:3:13 Położy rękę na jej głowie i zabije ją przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona pokropią jej krwią ołtarz dokoła. (Kpł 3:13 BT_4)
Kpl:3:13 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:3:13 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:3:13 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Syn Aaron Duchowny Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:3:13 kai\ e)piTE/sei ta\s CHei=ras e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=, kai\ sfa/Xousin au)to\ e)/nanti kuri/ou para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ prosCHeou=sin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s to\ ai(=ma e)pi\ to\ TusiastE/rion ku/klO|.
Kpl:3:13 kai epiTEsei tas CHeiras epi tEn kefalEn autu, kai sfaXusin auto enanti kyriu para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu, kai prosCHeusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis to haima epi to TysiastErion kyklO.
Kpl:3:13 C VF_FAI3S RA_APF N3_APF P RA_ASF N1_ASF RD_GSN C VF_FAI3P RD_ASN P N2_GSM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N2N_ASN N2_DSM
Kpl:3:13 and also, even, namely to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) the son Aaron the priest the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:3:13 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-are-POUR-TOWARD-ing, they-will-POUR-TOWARD, while POUR-TOWARD-ing (dat), going-to-POUR-TOWARD (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in a circle
Kpl:3:13 Kpl_3:13_1 Kpl_3:13_2 Kpl_3:13_3 Kpl_3:13_4 Kpl_3:13_5 Kpl_3:13_6 Kpl_3:13_7 Kpl_3:13_8 Kpl_3:13_9 Kpl_3:13_10 Kpl_3:13_11 Kpl_3:13_12 Kpl_3:13_13 Kpl_3:13_14 Kpl_3:13_15 Kpl_3:13_16 Kpl_3:13_17 Kpl_3:13_18 Kpl_3:13_19 Kpl_3:13_20 Kpl_3:13_21 Kpl_3:13_22 Kpl_3:13_23 Kpl_3:13_24 Kpl_3:13_25 Kpl_3:13_26 Kpl_3:13_27 Kpl_3:13_28 Kpl_3:13_29 Kpl_3:13_30 Kpl_3:13_31 Kpl_3:13_32 Kpl_3:13_33
Kpl:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:14 καὶ ἀνοίσει ἐπ’ αὐτοῦ κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας
Kpl:3:14 And he shall offer of it a burnt-offering to the Lord, even the fat that covers the belly, and all the fat that is on the belly. (Leviticus 3:14 Brenton)
Kpl:3:14 Potem jako dar spalany dla Pana złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, (Kpł 3:14 BT_4)
Kpl:3:14 καὶ ἀνοίσει ἐπ’ αὐτοῦ κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας
Kpl:3:14 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ
Kpl:3:14 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Łój By przykrywać Brzuch I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch
Kpl:3:14 kai\ a)noi/sei e)p’ au)tou= ka/rpOma kuri/O|, to\ ste/ar to\ katakalu/pton tE\n koili/an kai\ pa=n to\ ste/ar to\ e)pi\ tE=s koili/as
Kpl:3:14 kai anoisei ep’ autu karpOma kyriO, to stear to katakalypton tEn koilian kai pan to stear to epi tEs koilias
Kpl:3:14 C VF_FAI3S P RD_GSN N3M_ASN N2_DSM RA_ASN N3T_ASN RA_ASN V1_PAPASN RA_ASF N1A_ASF C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF
Kpl:3:14 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the suet the to cover up the belly and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the belly
Kpl:3:14 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) while COVER-ing-UP (nom|acc|voc, voc) the (acc) belly (acc) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) belly (gen), bellies (acc)
Kpl:3:14 Kpl_3:14_1 Kpl_3:14_2 Kpl_3:14_3 Kpl_3:14_4 Kpl_3:14_5 Kpl_3:14_6 Kpl_3:14_7 Kpl_3:14_8 Kpl_3:14_9 Kpl_3:14_10 Kpl_3:14_11 Kpl_3:14_12 Kpl_3:14_13 Kpl_3:14_14 Kpl_3:14_15 Kpl_3:14_16 Kpl_3:14_17 Kpl_3:14_18 Kpl_3:14_19 Kpl_3:14_20
Kpl:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:15 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ],
Kpl:3:15 And both the kidneys, and all the fat that is upon them, that which is upon the thighs, and the caul of the liver with the kidneys, shall he take away. (Leviticus 3:15 Brenton)
Kpl:3:15 obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie - przy nerkach go oddzieli. (Kpł 3:15 BT_4)
Kpl:3:15 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ],
Kpl:3:15 καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] σύν ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)
Kpl:3:15 I też, nawet, mianowicie Obaj Umysł I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wątroba Razem z/włączając (+dat) Umysł Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj
Kpl:3:15 kai\ a)mfote/rous tou\s nefrou\s kai\ pa=n to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n to\ e)pi\ tO=n mEri/On kai\ to\n lobo\n tou= E(/patos [su\n toi=s nefroi=s perielei=],
Kpl:3:15 kai amfoterus tus nefrus kai pan to stear to ep’ autOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon tu hEpatos [syn tois nefrois perielei],
Kpl:3:15 C A1A_APM RA_APM N2_APM C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN C RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN P RA_DPM N2_DPM VF2_FAI3S
Kpl:3:15 and also, even, namely both the mind and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the liver together with/including (+dat) the mind to taking off strip off, remove, take away
Kpl:3:15 and both (acc) the (acc) minds (acc) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (gen) liver (gen) together with/including (+dat) the (dat) minds (dat) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical)
Kpl:3:15 Kpl_3:15_1 Kpl_3:15_2 Kpl_3:15_3 Kpl_3:15_4 Kpl_3:15_5 Kpl_3:15_6 Kpl_3:15_7 Kpl_3:15_8 Kpl_3:15_9 Kpl_3:15_10 Kpl_3:15_11 Kpl_3:15_12 Kpl_3:15_13 Kpl_3:15_14 Kpl_3:15_15 Kpl_3:15_16 Kpl_3:15_17 Kpl_3:15_18 Kpl_3:15_19 Kpl_3:15_20 Kpl_3:15_21 Kpl_3:15_22 Kpl_3:15_23 Kpl_3:15_24
Kpl:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ κυρίῳ·
Kpl:3:16 And the priest shall offer it upon the altar: it is a burnt-offering, a smell of sweet savour to the Lord. All the fat belongs to the Lord. (Leviticus 3:16 Brenton)
Kpl:3:16 Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm spalany, miłą woń dla Pana. Cały tłuszcz będzie dla Pana! (Kpł 3:16 BT_4)
Kpl:3:16 καὶ ἀνοίσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ κυρίῳ·
Kpl:3:16 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:3:16 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:3:16 kai\ a)noi/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion· ka/rpOma, o)smE\ eu)Odi/as tO=| kuri/O|. pa=n to\ ste/ar tO=| kuri/O|·
Kpl:3:16 kai anoisei ho hiereus epi to TysiastErion· karpOma, osmE euOdias tO kyriO. pan to stear tO kyriO·
Kpl:3:16 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN N3M_NSN N1_NSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM A3_NSN RA_NSN N3T_NSN RA_DSM N2_DSM
Kpl:3:16 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the suet the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:3:16 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:3:16 Kpl_3:16_1 Kpl_3:16_2 Kpl_3:16_3 Kpl_3:16_4 Kpl_3:16_5 Kpl_3:16_6 Kpl_3:16_7 Kpl_3:16_8 Kpl_3:16_9 Kpl_3:16_10 Kpl_3:16_11 Kpl_3:16_12 Kpl_3:16_13 Kpl_3:16_14 Kpl_3:16_15 Kpl_3:16_16 Kpl_3:16_17
Kpl:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:3:17 νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.
Kpl:3:17 It is a perpetual statute throughout your generations, in all your habitations; ye shall eat no fat and no blood. (Leviticus 3:17 Brenton)
Kpl:3:17 To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszczu, ani krwi jeść nie będziecie»! (Kpł 3:17 BT_4)
Kpl:3:17 νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.
Kpl:3:17   εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αἷμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Kpl:3:17 Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krew ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Kpl:3:17 no/mimon ei)s to\n ai)O=na ei)s ta\s genea\s u(mO=n e)n pa/sE| katoiki/a| u(mO=n· pa=n ste/ar kai\ pa=n ai(=ma ou)k e)/desTe.
Kpl:3:17 nomimon eis ton aiOna eis tas geneas hymOn en pasE katoikia hymOn· pan stear kai pan haima uk edesTe.
Kpl:3:17 A1_NSN P RA_ASM N3W_ASM P RA_APF N1A_APF RP_GP P A1S_DSF N1A_DSF RP_GP A3_ASN N3T_ASN C A3_ASN N3M_ASN D VF_FMI2P
Kpl:3:17 ć into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle dwelling you every all, each, every, the whole of suet and also, even, namely every all, each, every, the whole of blood οὐχ before rough breathing to eat
Kpl:3:17   into (+acc) the (acc) eon (acc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed dwelling (dat) you(pl) (gen) every (nom|acc|voc) suet (nom|acc|voc) and every (nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) not you(pl)-will-be-EAT-ed
Kpl:3:17 Kpl_3:17_1 Kpl_3:17_2 Kpl_3:17_3 Kpl_3:17_4 Kpl_3:17_5 Kpl_3:17_6 Kpl_3:17_7 Kpl_3:17_8 Kpl_3:17_9 Kpl_3:17_10 Kpl_3:17_11 Kpl_3:17_12 Kpl_3:17_13 Kpl_3:17_14 Kpl_3:17_15 Kpl_3:17_16 Kpl_3:17_17 Kpl_3:17_18 Kpl_3:17_19
Kpl:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x