Kpl:4:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:4:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 4:1 Brenton)
Kpl:4:1 Pan tak powiedział do Mojżesza: (Kpł 4:1 BT_4)
Kpl:4:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:4:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:4:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:4:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:4:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:4:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:4:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:4:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:4:1 Kpl_4:1_1 Kpl_4:1_2 Kpl_4:1_3 Kpl_4:1_4 Kpl_4:1_5 Kpl_4:1_6
Kpl:4:1 x x x x x x
Kpl:4:2 Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ ἔναντι κυρίου ἀκουσίως ἀπὸ τῶν προσταγμάτων κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ ποιήσῃ ἕν τι ἀπ’ αὐτῶν·
Kpl:4:2 Speak to the children of Israel, saying, If a soul shall sin unwillingly before the Lord, in any of the commandments of the Lord concerning things which he ought not to do, and shall do some of them; (Leviticus 4:2 Brenton)
Kpl:4:2 «To powiedz Izraelitom: Jeżeli kto przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Pana, zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań: (Kpł 4:2 BT_4)
Kpl:4:2 Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ ἔναντι κυρίου ἀκουσίως ἀπὸ τῶν προσταγμάτων κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ ποιήσῃ ἕν τι ἀπ’ αὐτῶν·
Kpl:4:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἀπό ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:4:2 By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael By mówić/opowiadaj Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiązać; by potrzebować/wymagać By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jeden Jakiś/jakikolwiek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:4:2 *la/lEson pro\s tou\s ui(ou\s *israEl le/gOn *PSuCHE\ e)a\n a(ma/rtE| e)/nanti kuri/ou a)kousi/Os a)po\ tO=n prostagma/tOn kuri/ou, O(=n ou) dei= poiei=n, kai\ poiE/sE| e(/n ti a)p’ au)tO=n·
Kpl:4:2 lalEson pros tus hyius israEl legOn PSyCHE ean hamartE enanti kyriu akusiOs apo tOn prostagmatOn kyriu, hOn u dei poiein, kai poiEsE hen ti ap’ autOn·
Kpl:4:2 VA_AAD2S P RA_APM N2_APM N_GSM V1_PAPNSM N1_NSF C VB_AAS3S P N2_GSM D P RA_GPN N3M_GPN N2_GSM RR_GPN D V2_PAI3S V2_PAN C VA_AAS3S A3_ASN RI_ASN P RD_GPN
Kpl:4:2 to speak toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel to say/tell cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which οὐχ before rough breathing to bind; to need/require to do/make and also, even, namely to do/make one some/any from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:4:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) if-ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   away from (+gen) the (gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (gen) not he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be-DO/MAKE-ing and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed one (nom|acc) some/any (nom|acc) away from (+gen) them/same (gen)
Kpl:4:2 Kpl_4:2_1 Kpl_4:2_2 Kpl_4:2_3 Kpl_4:2_4 Kpl_4:2_5 Kpl_4:2_6 Kpl_4:2_7 Kpl_4:2_8 Kpl_4:2_9 Kpl_4:2_10 Kpl_4:2_11 Kpl_4:2_12 Kpl_4:2_13 Kpl_4:2_14 Kpl_4:2_15 Kpl_4:2_16 Kpl_4:2_17 Kpl_4:2_18 Kpl_4:2_19 Kpl_4:2_20 Kpl_4:2_21 Kpl_4:2_22 Kpl_4:2_23 Kpl_4:2_24 Kpl_4:2_25 Kpl_4:2_26
Kpl:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:3 ἐὰν μὲν ὁ ἀρχιερεὺς ὁ κεχρισμένος ἁμάρτῃ τοῦ τὸν λαὸν ἁμαρτεῖν, καὶ προσάξει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τῷ κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ.
Kpl:4:3 if the anointed priest sin so as to cause the people to sin, then shall he bring for his sin, which he has sinned, an unblemished calf of the herd to the Lord for his sin. (Leviticus 4:3 Brenton)
Kpl:4:3 jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy. (Kpł 4:3 BT_4)
Kpl:4:3 ἐὰν μὲν ἀρχιερεὺς κεχρισμένος ἁμάρτῃ τοῦ τὸν λαὸν ἁμαρτεῖν, καὶ προσάξει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τῷ κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ.
Kpl:4:3 ἐάν (εἰ ἄν) μέν ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) μόσχος, -ου, ὁ ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:4:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Arcykapłan Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. By grzeszyć Ludzie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć Cielęcia/wół Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Kpl:4:3 e)a\n me\n o( a)rCHiereu\s o( keCHrisme/nos a(ma/rtE| tou= to\n lao\n a(martei=n, kai\ prosa/Xei peri\ tE=s a(marti/as au)tou=, E(=s E(/marten, mo/sCHon e)k boO=n a)/mOmon tO=| kuri/O| peri\ tE=s a(marti/as au)tou=.
Kpl:4:3 ean men ho arCHiereus ho keCHrismenos hamartE tu ton laon hamartein, kai prosaXei peri tEs hamartias autu, hEs hEmarten, mosCHon ek boOn amOmon tO kyriO peri tEs hamartias autu.
Kpl:4:3 C x RA_NSM N3V_NSM RA_NSM VT_XPPNSM VB_AAS3S RA_GSN RA_ASM N2_ASM VB_AAN C VF_FAI3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VBI_AAI3S N2_ASM P N3_GPM A1B_ASM RA_DSM N2_DSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Kpl:4:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) the archpriest the to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. to sin the the people to sin and also, even, namely to lead toward about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin calf/ox out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow amomum [Indian spice-plant]; unblemished the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Kpl:4:3 if-ever indeed the (nom) archpriest (nom) the (nom) having-been-CHRISEN-ed (nom) he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed the (gen) the (acc) people (acc) to-SIN and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed calf/ox (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen)
Kpl:4:3 Kpl_4:3_1 Kpl_4:3_2 Kpl_4:3_3 Kpl_4:3_4 Kpl_4:3_5 Kpl_4:3_6 Kpl_4:3_7 Kpl_4:3_8 Kpl_4:3_9 Kpl_4:3_10 Kpl_4:3_11 Kpl_4:3_12 Kpl_4:3_13 Kpl_4:3_14 Kpl_4:3_15 Kpl_4:3_16 Kpl_4:3_17 Kpl_4:3_18 Kpl_4:3_19 Kpl_4:3_20 Kpl_4:3_21 Kpl_4:3_22 Kpl_4:3_23 Kpl_4:3_24 Kpl_4:3_25 Kpl_4:3_26 Kpl_4:3_27 Kpl_4:3_28 Kpl_4:3_29
Kpl:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:4 καὶ προσάξει τὸν μόσχον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι κυρίου καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου ἔναντι κυρίου καὶ σφάξει τὸν μόσχον ἐνώπιον κυρίου.
Kpl:4:4 And he shall bring the calf to the door of the tabernacle of witness before the Lord, and he shall put his hand on the head of the calf before the Lord, and shall slay the calf in the presence of the Lord. (Leviticus 4:4 Brenton)
Kpl:4:4 Przyprowadzi cielca przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana, położy rękę na głowie cielca, i zabiją cielca przed Panem. (Kpł 4:4 BT_4)
Kpl:4:4 καὶ προσάξει τὸν μόσχον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι κυρίου καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου ἔναντι κυρίου καὶ σφάξει τὸν μόσχον ἐνώπιον κυρίου.
Kpl:4:4 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:4:4 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Cielęcia/wół fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Cielęcia/wół Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Cielęcia/wół W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:4:4 kai\ prosa/Xei to\n mo/sCHon para\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)/nanti kuri/ou kai\ e)piTE/sei tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ tE\n kefalE\n tou= mo/sCHou e)/nanti kuri/ou kai\ sfa/Xei to\n mo/sCHon e)nO/pion kuri/ou.
Kpl:4:4 kai prosaXei ton mosCHon para tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu enanti kyriu kai epiTEsei tEn CHeira autu epi tEn kefalEn tu mosCHu enanti kyriu kai sfaXei ton mosCHon enOpion kyriu.
Kpl:4:4 C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P N2_GSM C VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM P N2_GSM C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM P N2_GSM
Kpl:4:4 and also, even, namely to lead toward the calf/ox frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to place on the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the calf/ox before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the calf/ox in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:4:4 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) the (acc) calf/ox (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) calf/ox (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) the (acc) calf/ox (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:4:4 Kpl_4:4_1 Kpl_4:4_2 Kpl_4:4_3 Kpl_4:4_4 Kpl_4:4_5 Kpl_4:4_6 Kpl_4:4_7 Kpl_4:4_8 Kpl_4:4_9 Kpl_4:4_10 Kpl_4:4_11 Kpl_4:4_12 Kpl_4:4_13 Kpl_4:4_14 Kpl_4:4_15 Kpl_4:4_16 Kpl_4:4_17 Kpl_4:4_18 Kpl_4:4_19 Kpl_4:4_20 Kpl_4:4_21 Kpl_4:4_22 Kpl_4:4_23 Kpl_4:4_24 Kpl_4:4_25 Kpl_4:4_26 Kpl_4:4_27 Kpl_4:4_28 Kpl_4:4_29 Kpl_4:4_30 Kpl_4:4_31
Kpl:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:5 καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς ὁ χριστὸς ὁ τετελειωμένος τὰς χεῖρας ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ εἰσοίσει αὐτὸ ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου·
Kpl:4:5 And the anointed priest who has been consecrated having received of the blood of the calf, shall then bring it into the tabernacle of witness. (Leviticus 4:5 Brenton)
Kpl:4:5 Potem namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca i wniesie do Namiotu Spotkania. (Kpł 4:5 BT_4)
Kpl:4:5 καὶ λαβὼν ἱερεὺς χριστὸς τετελειωμένος τὰς χεῖρας ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ εἰσοίσει αὐτὸ ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου·
Kpl:4:5 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ὁ ἡ τό τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:4:5 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Chrystus zapalał się. 'namaszczany' By osiągać zakończenie Ręka Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:4:5 kai\ labO\n o( i(ereu\s o( CHristo\s o( teteleiOme/nos ta\s CHei=ras a)po\ tou= ai(/matos tou= mo/sCHou kai\ ei)soi/sei au)to\ e)pi\ tE\n skEnE\n tou= marturi/ou·
Kpl:4:5 kai labOn ho hiereus ho CHristos ho teteleiOmenos tas CHeiras apo tu haimatos tu mosCHu kai eisoisei auto epi tEn skEnEn tu martyriu·
Kpl:4:5 C VB_AAPNSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1_NSM RA_NSM VM_XPPNSM RA_APF N3_APF P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S RD_ASN P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:4:5 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest the Christ lit. 'anointed' the to reach completion the hand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the calf/ox and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:4:5 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom) priest (nom) the (nom) Christ (nom) the (nom) having-been-REACH-ed-COMPLETION (nom) the (acc) hands (acc) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) calf/ox (gen) and he/she/it-will-BRING IN, you(sg)-will-be-BRING IN-ed (classical) it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen)
Kpl:4:5 Kpl_4:5_1 Kpl_4:5_2 Kpl_4:5_3 Kpl_4:5_4 Kpl_4:5_5 Kpl_4:5_6 Kpl_4:5_7 Kpl_4:5_8 Kpl_4:5_9 Kpl_4:5_10 Kpl_4:5_11 Kpl_4:5_12 Kpl_4:5_13 Kpl_4:5_14 Kpl_4:5_15 Kpl_4:5_16 Kpl_4:5_17 Kpl_4:5_18 Kpl_4:5_19 Kpl_4:5_20 Kpl_4:5_21 Kpl_4:5_22 Kpl_4:5_23
Kpl:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:6 καὶ βάψει ὁ ἱερεὺς τὸν δάκτυλον εἰς τὸ αἷμα καὶ προσρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἑπτάκις ἔναντι κυρίου κατὰ τὸ καταπέτασμα τὸ ἅγιον·
Kpl:4:6 And the priest shall dip his finger into the blood, and sprinkle of the blood seven times before the Lord, over against the holy veil. (Leviticus 4:6 Brenton)
Kpl:4:6 I umoczy kapłan palec we krwi i pokropi krwią siedem razy przed Panem, to jest przed zasłoną Miejsca Świętego. (Kpł 4:6 BT_4)
Kpl:4:6 καὶ βάψει ἱερεὺς τὸν δάκτυλον εἰς τὸ αἷμα καὶ προσρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἑπτάκις ἔναντι κυρίου κατὰ τὸ καταπέτασμα τὸ ἅγιον·
Kpl:4:6 καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί   ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:4:6 I też, nawet, mianowicie By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Duchowny Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Do (+przyspieszenie) Krew I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Siedem razów Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zasłona Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:4:6 kai\ ba/PSei o( i(ereu\s to\n da/ktulon ei)s to\ ai(=ma kai\ prosranei= a)po\ tou= ai(/matos e(pta/kis e)/nanti kuri/ou kata\ to\ katape/tasma to\ a(/gion·
Kpl:4:6 kai baPSei ho hiereus ton daktylon eis to haima kai prosranei apo tu haimatos heptakis enanti kyriu kata to katapetasma to hagion·
Kpl:4:6 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_ASN N3M_ASN C VF2_FAI3S P RA_GSN N3M_GSN D P N2_GSM P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN
Kpl:4:6 and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint the priest the finger [see ptero-dactyl, winged finger] into (+acc) the blood and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood seven times before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the curtain the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:4:6 and he/she/it-will-DIP, you(sg)-will-be-DIP-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (acc) finger (acc) into (+acc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) and   away from (+gen) the (gen) blood (gen) seven times before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:4:6 Kpl_4:6_1 Kpl_4:6_2 Kpl_4:6_3 Kpl_4:6_4 Kpl_4:6_5 Kpl_4:6_6 Kpl_4:6_7 Kpl_4:6_8 Kpl_4:6_9 Kpl_4:6_10 Kpl_4:6_11 Kpl_4:6_12 Kpl_4:6_13 Kpl_4:6_14 Kpl_4:6_15 Kpl_4:6_16 Kpl_4:6_17 Kpl_4:6_18 Kpl_4:6_19 Kpl_4:6_20 Kpl_4:6_21 Kpl_4:6_22
Kpl:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:7 καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος τῆς συνθέσεως τοῦ ἐναντίον κυρίου, ὅ ἐστιν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· καὶ πᾶν τὸ αἷμα τοῦ μόσχου ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων, ὅ ἐστιν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:4:7 And the priest shall put of the blood of the calf on the horns of the altar of the compound incense which is before the Lord, which is in the tabernacle of witness; and all the blood of the calf shall he pour out by the foot of the altar of whole-burnt-offerings, which is by the doors of the tabernacle of witness. (Leviticus 4:7 Brenton)
Kpl:4:7 Następnie pomaże kapłan krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem w Namiocie Spotkania. Całą resztę krwi cielca wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania. (Kpł 4:7 BT_4)
Kpl:4:7 καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος τῆς συνθέσεως τοῦ ἐναντίον κυρίου, ἐστιν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· καὶ πᾶν τὸ αἷμα τοῦ μόσχου ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων, ἐστιν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:4:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) παρά ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:4:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Cielęcia/wół Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Róg Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kadzidło Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krew Cielęcia/wół By wylewać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara spalana [zobacz holokaust] Kto/, który/, który By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:4:7 kai\ e)piTE/sei o( i(ereu\s a)po\ tou= ai(/matos tou= mo/sCHou e)pi\ ta\ ke/rata tou= TusiastEri/ou tou= Tumia/matos tE=s sunTe/seOs tou= e)nanti/on kuri/ou, o(/ e)stin e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou· kai\ pa=n to\ ai(=ma tou= mo/sCHou e)kCHeei= para\ tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou tO=n o(lokautOma/tOn, o(/ e)stin para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:4:7 kai epiTEsei ho hiereus apo tu haimatos tu mosCHu epi ta kerata tu TysiastEriu tu Tymiamatos tEs synTeseOs tu enantion kyriu, ho estin en tE skEnE tu martyriu· kai pan to haima tu mosCHu ekCHeei para tEn basin tu TysiastEriu tOn holokautOmatOn, ho estin para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:4:7 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM P RA_APN N3T_APN RA_GSN N2N_GSN RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N3I_GSF RA_GSN P N2_GSM RR_NSN V9_PAI3S P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN C A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM VF2_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RA_GPN N3M_GPN RR_NSN V9_PAI3S P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:4:7 and also, even, namely to place on the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the calf/ox upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horn the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the incense the ć the in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely every all, each, every, the whole of the blood the calf/ox to pour out frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the burnt offering [see holocaust] who/whom/which to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:4:7 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) calf/ox (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) incense (gen) the (gen)   the (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) calf/ox (gen) he/she/it-is-POUR-ing-OUT, you(sg)-are-being-POUR-ed-OUT (classical), he/she/it-will-POUR-OUT, you(sg)-will-be-POUR-ed-OUT (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) burnt offerings (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:4:7 Kpl_4:7_1 Kpl_4:7_2 Kpl_4:7_3 Kpl_4:7_4 Kpl_4:7_5 Kpl_4:7_6 Kpl_4:7_7 Kpl_4:7_8 Kpl_4:7_9 Kpl_4:7_10 Kpl_4:7_11 Kpl_4:7_12 Kpl_4:7_13 Kpl_4:7_14 Kpl_4:7_15 Kpl_4:7_16 Kpl_4:7_17 Kpl_4:7_18 Kpl_4:7_19 Kpl_4:7_20 Kpl_4:7_21 Kpl_4:7_22 Kpl_4:7_23 Kpl_4:7_24 Kpl_4:7_25 Kpl_4:7_26 Kpl_4:7_27 Kpl_4:7_28 Kpl_4:7_29 Kpl_4:7_30 Kpl_4:7_31 Kpl_4:7_32 Kpl_4:7_33 Kpl_4:7_34 Kpl_4:7_35 Kpl_4:7_36 Kpl_4:7_37 Kpl_4:7_38 Kpl_4:7_39 Kpl_4:7_40 Kpl_4:7_41 Kpl_4:7_42 Kpl_4:7_43 Kpl_4:7_44 Kpl_4:7_45 Kpl_4:7_46 Kpl_4:7_47 Kpl_4:7_48 Kpl_4:7_49 Kpl_4:7_50 Kpl_4:7_51
Kpl:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:8 καὶ πᾶν τὸ στέαρ τοῦ μόσχου τοῦ τῆς ἁμαρτίας περιελεῖ ἀπ’ αὐτοῦ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων
Kpl:4:8 and all the fat of the calf of the sin-offering shall he take off from it; the fat that covers the inwards, and all the fat that is on the inwards, (Leviticus 4:8 Brenton)
Kpl:4:8 Potem oddzieli cały tłuszcz od cielca ofiary przebłagalnej, a mianowicie tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi, (Kpł 4:8 BT_4)
Kpl:4:8 καὶ πᾶν τὸ στέαρ τοῦ μόσχου τοῦ τῆς ἁμαρτίας περιελεῖ ἀπ’ αὐτοῦ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων
Kpl:4:8 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό  
Kpl:4:8 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Cielęcia/wół Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Łój By przykrywać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Kpl:4:8 kai\ pa=n to\ ste/ar tou= mo/sCHou tou= tE=s a(marti/as perielei= a)p’ au)tou=, to\ ste/ar to\ katakalu/pton ta\ e)ndo/sTia kai\ pa=n to\ ste/ar to\ e)pi\ tO=n e)ndosTi/On
Kpl:4:8 kai pan to stear tu mosCHu tu tEs hamartias perielei ap’ autu, to stear to katakalypton ta endosTia kai pan to stear to epi tOn endosTiOn
Kpl:4:8 C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM RA_GSF N1A_GSF VF2_FAI3S P RD_GSM RA_ASN N3T_ASN RA_ASN V1_PAPASN RA_APN N2N_APN C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN
Kpl:4:8 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the calf/ox the the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to taking off strip off, remove, take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the suet the to cover up the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Kpl:4:8 and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (gen) calf/ox (gen) the (gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical) away from (+gen) him/it/same (gen) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) while COVER-ing-UP (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc)   and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)  
Kpl:4:8 Kpl_4:8_1 Kpl_4:8_2 Kpl_4:8_3 Kpl_4:8_4 Kpl_4:8_5 Kpl_4:8_6 Kpl_4:8_7 Kpl_4:8_8 Kpl_4:8_9 Kpl_4:8_10 Kpl_4:8_11 Kpl_4:8_12 Kpl_4:8_13 Kpl_4:8_14 Kpl_4:8_15 Kpl_4:8_16 Kpl_4:8_17 Kpl_4:8_18 Kpl_4:8_19 Kpl_4:8_20 Kpl_4:8_21 Kpl_4:8_22 Kpl_4:8_23 Kpl_4:8_24 Kpl_4:8_25 Kpl_4:8_26
Kpl:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:9 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ αὐτό],
Kpl:4:9 and the two kidneys, and the fat that is upon them, which is on the thighs, and the caul that is on the liver with the kidneys, them shall he take away, (Leviticus 4:9 Brenton)
Kpl:4:9 także i obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie - przy nerkach go oddzieli, (Kpł 4:9 BT_4)
Kpl:4:9 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν, ἐστιν ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ αὐτό],
Kpl:4:9 καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεφρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] σύν ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:4:9 I też, nawet, mianowicie Dwa Umysł I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wątroba Razem z/włączając (+dat) Umysł Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj On/ona/to/to samo
Kpl:4:9 kai\ tou\s du/o nefrou\s kai\ to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n, o(/ e)stin e)pi\ tO=n mEri/On, kai\ to\n lobo\n to\n e)pi\ tou= E(/patos [su\n toi=s nefroi=s perielei= au)to/],
Kpl:4:9 kai tus dyo nefrus kai to stear to ep’ autOn, ho estin epi tOn mEriOn, kai ton lobon ton epi tu hEpatos [syn tois nefrois perielei auto],
Kpl:4:9 C RA_APM M N2_APM C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM RR_NSN V9_PAI3S P RA_GPN N2N_GPN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSN N3T_GSN P RA_DPM N2_DPM VF2_FAI3S RD_ASN
Kpl:4:9 and also, even, namely the two mind and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the liver together with/including (+dat) the mind to taking off strip off, remove, take away he/she/it/same
Kpl:4:9 and the (acc) two (nom, acc, gen) minds (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) liver (gen) together with/including (+dat) the (dat) minds (dat) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical) it/same (nom|acc)
Kpl:4:9 Kpl_4:9_1 Kpl_4:9_2 Kpl_4:9_3 Kpl_4:9_4 Kpl_4:9_5 Kpl_4:9_6 Kpl_4:9_7 Kpl_4:9_8 Kpl_4:9_9 Kpl_4:9_10 Kpl_4:9_11 Kpl_4:9_12 Kpl_4:9_13 Kpl_4:9_14 Kpl_4:9_15 Kpl_4:9_16 Kpl_4:9_17 Kpl_4:9_18 Kpl_4:9_19 Kpl_4:9_20 Kpl_4:9_21 Kpl_4:9_22 Kpl_4:9_23 Kpl_4:9_24 Kpl_4:9_25 Kpl_4:9_26 Kpl_4:9_27
Kpl:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:10 ὃν τρόπον ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοῦ μόσχου τοῦ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς καρπώσεως.
Kpl:4:10 as he takes it away from the calf of the sacrifice of peace-offering, so shall the priest offer it on the altar of burnt-offering. (Leviticus 4:10 Brenton)
Kpl:4:10 tak jak oddziela się tłuszcz cielca ofiary biesiadnej. Wtedy kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu ofiar całopalnych. (Kpł 4:10 BT_4)
Kpl:4:10 ὃν τρόπον ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοῦ μόσχου τοῦ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, καὶ ἀνοίσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς καρπώσεως.
Kpl:4:10 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
Kpl:4:10 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cielęcia/wół Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:4:10 o(\n tro/pon a)fairei=tai a)po\ tou= mo/sCHou tou= tE=s Tusi/as tou= sOtEri/ou, kai\ a)noi/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion tE=s karpO/seOs.
Kpl:4:10 hon tropon afaireitai apo tu mosCHu tu tEs Tysias tu sOtEriu, kai anoisei ho hiereus epi to TysiastErion tEs karpOseOs.
Kpl:4:10 RR_ASM N2_ASM V2_PMI3S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF
Kpl:4:10 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the calf/ox the the sacrifice victimize, immolate the saving and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć
Kpl:4:10 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-being-DEPRIVE-ed away from (+gen) the (gen) calf/ox (gen) the (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) saving ([Adj] gen) and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen)  
Kpl:4:10 Kpl_4:10_1 Kpl_4:10_2 Kpl_4:10_3 Kpl_4:10_4 Kpl_4:10_5 Kpl_4:10_6 Kpl_4:10_7 Kpl_4:10_8 Kpl_4:10_9 Kpl_4:10_10 Kpl_4:10_11 Kpl_4:10_12 Kpl_4:10_13 Kpl_4:10_14 Kpl_4:10_15 Kpl_4:10_16 Kpl_4:10_17 Kpl_4:10_18 Kpl_4:10_19 Kpl_4:10_20
Kpl:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:11 καὶ τὸ δέρμα τοῦ μόσχου καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν σάρκα σὺν τῇ κεφαλῇ καὶ τοῖς ἀκρωτηρίοις καὶ τῇ κοιλίᾳ καὶ τῇ κόπρῳ
Kpl:4:11 And they shall take the skin of the calf, and all his flesh with the head and the extremities and the belly and the dung, (Leviticus 4:11 Brenton)
Kpl:4:11 Skórę zaś cielca ofiary biesiadnej, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i zawartość jelit, (Kpł 4:11 BT_4)
Kpl:4:11 καὶ τὸ δέρμα τοῦ μόσχου καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν σάρκα σὺν τῇ κεφαλῇ καὶ τοῖς ἀκρωτηρίοις καὶ τῇ κοιλίᾳ καὶ τῇ κόπρῳ
Kpl:4:11 καί ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό  
Kpl:4:11 I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo Ciało {Mięso} Razem z/włączając (+dat) Głowa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brzuch I też, nawet, mianowicie
Kpl:4:11 kai\ to\ de/rma tou= mo/sCHou kai\ pa=san au)tou= tE\n sa/rka su\n tE=| kefalE=| kai\ toi=s a)krOtEri/ois kai\ tE=| koili/a| kai\ tE=| ko/prO|
Kpl:4:11 kai to derma tu mosCHu kai pasan autu tEn sarka syn tE kefalE kai tois akrOtEriois kai tE koilia kai tE koprO
Kpl:4:11 C RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C A1S_ASF RD_GSM RA_ASF N3K_ASF P RA_DSF N1_DSF C RA_DPN N2N_DPN C RA_DSF N1A_DSF C RA_DSF N2_DSF
Kpl:4:11 and also, even, namely the skin [see dermatology] the calf/ox and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle he/she/it/same the flesh together with/including (+dat) the head and also, even, namely the ć and also, even, namely the belly and also, even, namely the ć
Kpl:4:11 and the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) the (gen) calf/ox (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) flesh (acc) together with/including (+dat) the (dat) head (dat) and the (dat)   and the (dat) belly (dat) and the (dat)  
Kpl:4:11 Kpl_4:11_1 Kpl_4:11_2 Kpl_4:11_3 Kpl_4:11_4 Kpl_4:11_5 Kpl_4:11_6 Kpl_4:11_7 Kpl_4:11_8 Kpl_4:11_9 Kpl_4:11_10 Kpl_4:11_11 Kpl_4:11_12 Kpl_4:11_13 Kpl_4:11_14 Kpl_4:11_15 Kpl_4:11_16 Kpl_4:11_17 Kpl_4:11_18 Kpl_4:11_19 Kpl_4:11_20 Kpl_4:11_21 Kpl_4:11_22
Kpl:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:12 καὶ ἐξοίσουσιν ὅλον τὸν μόσχον ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν, οὗ ἐκχεοῦσιν τὴν σποδιάν, καὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν ἐπὶ ξύλων ἐν πυρί· ἐπὶ τῆς ἐκχύσεως τῆς σποδιᾶς καυθήσεται.
Kpl:4:12 and they shall carry out the whole calf out of the camp into a clean place, where they pour out the ashes, and they shall consume it there on wood with fire: it shall be burnt on the ashes poured out. (Leviticus 4:12 Brenton)
Kpl:4:12 słowem całego cielca każe wynieść poza obóz, na miejsce czyste, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą na drwach, na ogniu. Będzie spalony na miejscu, gdzie wysypują popiół. (Kpł 4:12 BT_4)
Kpl:4:12 καὶ ἐξοίσουσιν ὅλον τὸν μόσχον ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν, οὗ ἐκχεοῦσιν τὴν σποδιάν, καὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν ἐπὶ ξύλων ἐν πυρί· ἐπὶ τῆς ἐκχύσεως τῆς σποδιᾶς καυθήσεται.
Kpl:4:12 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ καθαρός -ά -όν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό   καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ξύλον, -ου, τό ἐν πῦρ, -ρός, τό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Kpl:4:12 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Cały Cielęcia/wół Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) Miejsce Czysty Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wylewać się I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Kpl:4:12 kai\ e)Xoi/sousin o(/lon to\n mo/sCHon e)/XO tE=s parembolE=s ei)s to/pon kaTaro/n, ou(= e)kCHeou=sin tE\n spodia/n, kai\ katakau/sousin au)to\n e)pi\ Xu/lOn e)n puri/· e)pi\ tE=s e)kCHu/seOs tE=s spodia=s kauTE/setai.
Kpl:4:12 kai eXoisusin holon ton mosCHon eXO tEs parembolEs eis topon kaTaron, hu ekCHeusin tEn spodian, kai katakaususin auton epi XylOn en pyri· epi tEs ekCHyseOs tEs spodias kauTEsetai.
Kpl:4:12 C VF_FAI3P A1_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1_GSF P N2_ASM A1A_ASM D VF2_FAI3P RA_ASF N1A_ASF C VF_FAI3P RD_ASM P N2N_GPN P N3_DSN P RA_GSF N3I_GSF RA_GSF N1A_GSF VC_FPI3S
Kpl:4:12 and also, even, namely to carry out bring forth whole the calf/ox outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army into (+acc) place clean where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to pour out the ć and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Kpl:4:12 and they-will-CARRY OUT, going-to-CARRY OUT (fut ptcp) (dat) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) calf/ox (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) into (+acc) place (acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) they-are-POUR-ing-OUT, they-will-POUR-OUT, while POUR-ing-OUT (dat), going-to-POUR (fut ptcp) (dat) the (acc)   and they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) trees/wooden things (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen)   he/she/it-will-be-CALCINATED-ed
Kpl:4:12 Kpl_4:12_1 Kpl_4:12_2 Kpl_4:12_3 Kpl_4:12_4 Kpl_4:12_5 Kpl_4:12_6 Kpl_4:12_7 Kpl_4:12_8 Kpl_4:12_9 Kpl_4:12_10 Kpl_4:12_11 Kpl_4:12_12 Kpl_4:12_13 Kpl_4:12_14 Kpl_4:12_15 Kpl_4:12_16 Kpl_4:12_17 Kpl_4:12_18 Kpl_4:12_19 Kpl_4:12_20 Kpl_4:12_21 Kpl_4:12_22 Kpl_4:12_23 Kpl_4:12_24 Kpl_4:12_25 Kpl_4:12_26 Kpl_4:12_27 Kpl_4:12_28
Kpl:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:13 Ἐὰν δὲ πᾶσα συναγωγὴ Ισραηλ ἀγνοήσῃ ἀκουσίως καὶ λάθῃ ῥῆμα ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς καὶ ποιήσωσιν μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου, ἣ οὐ ποιηθήσεται, καὶ πλημμελήσωσιν,
Kpl:4:13 And if the whole congregation of Israel trespass ignorantly, and a thing should escape the notice of the congregation, and they should do one thing forbidden of any of the commands of the Lord, which ought not to be done, and should transgress: (Leviticus 4:13 Brenton)
Kpl:4:13 Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przykazaniami Pana, i w ten sposób zawinili, (Kpł 4:13 BT_4)
Kpl:4:13 Ἐὰν δὲ πᾶσα συναγωγὴ Ισραηλ ἀγνοήσῃ ἀκουσίως καὶ λάθῃ ῥῆμα ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς καὶ ποιήσωσιν μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου, οὐ ποιηθήσεται, καὶ πλημμελήσωσιν,
Kpl:4:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -)   καί λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐκ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Kpl:4:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Izrael Nie by wiedzieć (nieświadomy) I też, nawet, mianowicie Nie by zauważać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oko Zebranie I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Kpl:4:13 *)ea\n de\ pa=sa sunagOgE\ *israEl a)gnoE/sE| a)kousi/Os kai\ la/TE| r(E=ma e)X o)fTalmO=n tE=s sunagOgE=s kai\ poiE/sOsin mi/an a)po\ pasO=n tO=n e)ntolO=n kuri/ou, E(\ ou) poiETE/setai, kai\ plEmmelE/sOsin,
Kpl:4:13 ean de pasa synagOgE israEl agnoEsE akusiOs kai laTE rEma eX ofTalmOn tEs synagOgEs kai poiEsOsin mian apo pasOn tOn entolOn kyriu, hE u poiETEsetai, kai plEmmelEsOsin,
Kpl:4:13 C x A1S_NSF N1_NSF N_GSM VA_AAS3S D C VB_AAS3S N3M_NSN P N2_GPM RA_GSF N1_GSF C VA_AAS3P A1A_ASF P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF N2_GSM RR_NSF D VC_FPI3S C VA_AAS3P
Kpl:4:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of gathering Israel to not know (ignorant) ć and also, even, namely to not notice declaration statement, utterance out of (+gen) ἐξ before vowels eye the gathering and also, even, namely to do/make one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely to hit wrong note
Kpl:4:13 if-ever Yet every (nom|voc) gathering (nom|voc) Israel (indecl) you(sg)-will-be-NOT KNOW-ed, he/she/it-should-NOT KNOW, you(sg)-should-be-NOT KNOW-ed   and he/she/it-should-NOT NOTICE, you(sg)-should-be-NOT NOTICE-ed declaration (nom|acc|voc) out of (+gen) eyes (gen) the (gen) gathering (gen) and they-should-DO/MAKE one (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) precepts (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed and they-should-HIT-WRONG-NOTE
Kpl:4:13 Kpl_4:13_1 Kpl_4:13_2 Kpl_4:13_3 Kpl_4:13_4 Kpl_4:13_5 Kpl_4:13_6 Kpl_4:13_7 Kpl_4:13_8 Kpl_4:13_9 Kpl_4:13_10 Kpl_4:13_11 Kpl_4:13_12 Kpl_4:13_13 Kpl_4:13_14 Kpl_4:13_15 Kpl_4:13_16 Kpl_4:13_17 Kpl_4:13_18 Kpl_4:13_19 Kpl_4:13_20 Kpl_4:13_21 Kpl_4:13_22 Kpl_4:13_23 Kpl_4:13_24 Kpl_4:13_25 Kpl_4:13_26 Kpl_4:13_27
Kpl:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:14 καὶ γνωσθῇ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτον ἐν αὐτῇ, καὶ προσάξει ἡ συναγωγὴ μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ προσάξει αὐτὸν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:4:14 and the sin wherein they have sinned should become known to them, then shall the congregation bring an unblemished calf of the herd for a sin-offering, and they shall bring it to the doors of the tabernacle of witness. (Leviticus 4:14 Brenton)
Kpl:4:14 a potem grzech, który popełnili, wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed Namiot Spotkania młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. (Kpł 4:14 BT_4)
Kpl:4:14 καὶ γνωσθῇ αὐτοῖς ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτον ἐν αὐτῇ, καὶ προσάξει συναγωγὴ μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ προσάξει αὐτὸν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:4:14 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ μόσχος, -ου, ὁ ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:4:14 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Zebranie Cielęcia/wół Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:4:14 kai\ gnOsTE=| au)toi=s E( a(marti/a, E(\n E(/marton e)n au)tE=|, kai\ prosa/Xei E( sunagOgE\ mo/sCHon e)k boO=n a)/mOmon peri\ tE=s a(marti/as kai\ prosa/Xei au)to\n para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:4:14 kai gnOsTE autois hE hamartia, hEn hEmarton en autE, kai prosaXei hE synagOgE mosCHon ek boOn amOmon peri tEs hamartias kai prosaXei auton para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:4:14 C VS_APS3S RD_DPM RA_NSF N1A_NSF RR_ASF VBI_AAI3P P RD_DSF C VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF N2_ASM P N3_GPM A1B_ASM P RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3S RD_ASM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:4:14 and also, even, namely to know i.e. recognize. he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to lead toward the gathering calf/ox out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow amomum [Indian spice-plant]; unblemished about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to lead toward he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:4:14 and he/she/it-should-be-KNOW-ed them/same (dat) the (nom) sin (nom|voc) who/whom/which (acc) I-SIN-ed, they-SIN-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) the (nom) gathering (nom|voc) calf/ox (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) him/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:4:14 Kpl_4:14_1 Kpl_4:14_2 Kpl_4:14_3 Kpl_4:14_4 Kpl_4:14_5 Kpl_4:14_6 Kpl_4:14_7 Kpl_4:14_8 Kpl_4:14_9 Kpl_4:14_10 Kpl_4:14_11 Kpl_4:14_12 Kpl_4:14_13 Kpl_4:14_14 Kpl_4:14_15 Kpl_4:14_16 Kpl_4:14_17 Kpl_4:14_18 Kpl_4:14_19 Kpl_4:14_20 Kpl_4:14_21 Kpl_4:14_22 Kpl_4:14_23 Kpl_4:14_24 Kpl_4:14_25 Kpl_4:14_26 Kpl_4:14_27 Kpl_4:14_28 Kpl_4:14_29 Kpl_4:14_30
Kpl:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:15 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου ἔναντι κυρίου καὶ σφάξουσιν τὸν μόσχον ἔναντι κυρίου.
Kpl:4:15 And the elders of the congregation shall lay their hands on the head of the calf before the Lord, and they shall slay the calf before the Lord. (Leviticus 4:15 Brenton)
Kpl:4:15 Starsi społeczności włożą ręce na głowę cielca przed Panem, i ten cielec będzie zabity przed Panem. (Kpł 4:15 BT_4)
Kpl:4:15 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου ἔναντι κυρίου καὶ σφάξουσιν τὸν μόσχον ἔναντι κυρίου.
Kpl:4:15 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:4:15 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Starszy Zebranie Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Cielęcia/wół Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Cielęcia/wół Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:4:15 kai\ e)piTE/sousin oi( presbu/teroi tE=s sunagOgE=s ta\s CHei=ras au)tO=n e)pi\ tE\n kefalE\n tou= mo/sCHou e)/nanti kuri/ou kai\ sfa/Xousin to\n mo/sCHon e)/nanti kuri/ou.
Kpl:4:15 kai epiTEsusin hoi presbyteroi tEs synagOgEs tas CHeiras autOn epi tEn kefalEn tu mosCHu enanti kyriu kai sfaXusin ton mosCHon enanti kyriu.
Kpl:4:15 C VF_FAI3P RA_NPM A1_NPM RA_GSF N1_GSF RA_APF N3_APF RD_GPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM P N2_GSM C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM P N2_GSM
Kpl:4:15 and also, even, namely to place on the elder the gathering the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the calf/ox before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the calf/ox before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:4:15 and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) gathering (gen) the (acc) hands (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) calf/ox (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (acc) calf/ox (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:4:15 Kpl_4:15_1 Kpl_4:15_2 Kpl_4:15_3 Kpl_4:15_4 Kpl_4:15_5 Kpl_4:15_6 Kpl_4:15_7 Kpl_4:15_8 Kpl_4:15_9 Kpl_4:15_10 Kpl_4:15_11 Kpl_4:15_12 Kpl_4:15_13 Kpl_4:15_14 Kpl_4:15_15 Kpl_4:15_16 Kpl_4:15_17 Kpl_4:15_18 Kpl_4:15_19 Kpl_4:15_20 Kpl_4:15_21 Kpl_4:15_22
Kpl:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:16 καὶ εἰσοίσει ὁ ἱερεὺς ὁ χριστὸς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου·
Kpl:4:16 And the anointed priest shall bring in of the blood of the calf into the tabernacle of witness. (Leviticus 4:16 Brenton)
Kpl:4:16 Namaszczony kapłan wniesie do Namiotu Spotkania część krwi cielca. (Kpł 4:16 BT_4)
Kpl:4:16 καὶ εἰσοίσει ἱερεὺς χριστὸς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου·
Kpl:4:16 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:4:16 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Duchowny Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Cielęcia/wół Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:4:16 kai\ ei)soi/sei o( i(ereu\s o( CHristo\s a)po\ tou= ai(/matos tou= mo/sCHou ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou·
Kpl:4:16 kai eisoisei ho hiereus ho CHristos apo tu haimatos tu mosCHu eis tEn skEnEn tu martyriu·
Kpl:4:16 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:4:16 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the priest the Christ lit. 'anointed' from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the calf/ox into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:4:16 and he/she/it-will-BRING IN, you(sg)-will-be-BRING IN-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom) Christ (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) calf/ox (gen) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen)
Kpl:4:16 Kpl_4:16_1 Kpl_4:16_2 Kpl_4:16_3 Kpl_4:16_4 Kpl_4:16_5 Kpl_4:16_6 Kpl_4:16_7 Kpl_4:16_8 Kpl_4:16_9 Kpl_4:16_10 Kpl_4:16_11 Kpl_4:16_12 Kpl_4:16_13 Kpl_4:16_14 Kpl_4:16_15 Kpl_4:16_16
Kpl:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:17 καὶ βάψει ὁ ἱερεὺς τὸν δάκτυλον ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ῥανεῖ ἑπτάκις ἔναντι κυρίου κατενώπιον τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἁγίου·
Kpl:4:17 And the priest shall dip his finger into some of the blood of the calf, and shall sprinkle it seven times before the Lord, in front of the veil of the sanctuary. (Leviticus 4:17 Brenton)
Kpl:4:17 Potem kapłan umoczy palec we krwi i pokropi siedem razy przed Panem, to jest przed zasłoną. (Kpł 4:17 BT_4)
Kpl:4:17 καὶ βάψει ἱερεὺς τὸν δάκτυλον ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ῥανεῖ ἑπτάκις ἔναντι κυρίου κατενώπιον τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἁγίου·
Kpl:4:17 καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί   ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατ·ενώπιον, -ου, τό ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:4:17 I też, nawet, mianowicie By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Duchowny Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Siedem razów Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przedtem Zasłona Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:4:17 kai\ ba/PSei o( i(ereu\s to\n da/ktulon a)po\ tou= ai(/matos tou= mo/sCHou kai\ r(anei= e(pta/kis e)/nanti kuri/ou katenO/pion tou= katapeta/smatos tou= a(gi/ou·
Kpl:4:17 kai baPSei ho hiereus ton daktylon apo tu haimatos tu mosCHu kai ranei heptakis enanti kyriu katenOpion tu katapetasmatos tu hagiu·
Kpl:4:17 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S D P N2_GSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM A1A_GSM
Kpl:4:17 and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint the priest the finger [see ptero-dactyl, winged finger] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the calf/ox and also, even, namely ć seven times before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. before the curtain the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:4:17 and he/she/it-will-DIP, you(sg)-will-be-DIP-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (acc) finger (acc) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) calf/ox (gen) and   seven times before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) before (nom|acc|voc) the (gen) curtain (gen) the (gen) holy ([Adj] gen)
Kpl:4:17 Kpl_4:17_1 Kpl_4:17_2 Kpl_4:17_3 Kpl_4:17_4 Kpl_4:17_5 Kpl_4:17_6 Kpl_4:17_7 Kpl_4:17_8 Kpl_4:17_9 Kpl_4:17_10 Kpl_4:17_11 Kpl_4:17_12 Kpl_4:17_13 Kpl_4:17_14 Kpl_4:17_15 Kpl_4:17_16 Kpl_4:17_17 Kpl_4:17_18 Kpl_4:17_19 Kpl_4:17_20 Kpl_4:17_21
Kpl:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:18 καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων τῆς συνθέσεως, ὅ ἐστιν ἐνώπιον κυρίου, ὅ ἐστιν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· καὶ τὸ πᾶν αἷμα ἐκχεεῖ πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν καρπώσεων τῶν πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:4:18 And the priest shall put some of the blood on the horns of the altar of the incense of composition, which is before the Lord, which is in the tabernacle of witness; and he shall pour out all the blood at the bottom of the altar of whole-burnt-offerings, which is by the door of the tabernacle of witness. (Leviticus 4:18 Brenton)
Kpl:4:18 Pomaże także krwią rogi ołtarza, który jest przed Panem w Namiocie Spotkania. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania. (Kpł 4:18 BT_4)
Kpl:4:18 καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐπιθήσει ἱερεὺς ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων τῆς συνθέσεως, ἐστιν ἐνώπιον κυρίου, ἐστιν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· καὶ τὸ πᾶν αἷμα ἐκχεεῖ πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν καρπώσεων τῶν πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:4:18 καί ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:4:18 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew By umieszczać dalej Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Róg Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kadzidło Kto/, który/, który By być W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krew By wylewać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:4:18 kai\ a)po\ tou= ai(/matos e)piTE/sei o( i(ereu\s e)pi\ ta\ ke/rata tou= TusiastEri/ou tO=n Tumiama/tOn tE=s sunTe/seOs, o(/ e)stin e)nO/pion kuri/ou, o(/ e)stin e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou· kai\ to\ pa=n ai(=ma e)kCHeei= pro\s tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou tO=n karpO/seOn tO=n pro\s tE=| Tu/ra| tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:4:18 kai apo tu haimatos epiTEsei ho hiereus epi ta kerata tu TysiastEriu tOn TymiamatOn tEs synTeseOs, ho estin enOpion kyriu, ho estin en tE skEnE tu martyriu· kai to pan haima ekCHeei pros tEn basin tu TysiastEriu tOn karpOseOn tOn pros tE Tyra tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:4:18 C P RA_GSN N3M_GSN VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_APN N3T_APN RA_GSN N2N_GSN RA_GPN N3M_GPN RA_GSF N3I_GSF RR_NSN V9_PAI3S P N2_GSM RR_NSN V9_PAI3S P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN C RA_ASN A3_ASN N3M_ASN VF2_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RA_GPF N3I_GPF RA_GPF P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:4:18 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood to place on the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horn the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the incense the ć who/whom/which to be in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely the every all, each, every, the whole of blood to pour out toward (+acc,+gen,+dat) the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć the toward (+acc,+gen,+dat) the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:4:18 and away from (+gen) the (gen) blood (gen) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) incenses (gen) the (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) and the (nom|acc) every (nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) he/she/it-is-POUR-ing-OUT, you(sg)-are-being-POUR-ed-OUT (classical), he/she/it-will-POUR-OUT, you(sg)-will-be-POUR-ed-OUT (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen) the (gen)   the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) door (dat) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:4:18 Kpl_4:18_1 Kpl_4:18_2 Kpl_4:18_3 Kpl_4:18_4 Kpl_4:18_5 Kpl_4:18_6 Kpl_4:18_7 Kpl_4:18_8 Kpl_4:18_9 Kpl_4:18_10 Kpl_4:18_11 Kpl_4:18_12 Kpl_4:18_13 Kpl_4:18_14 Kpl_4:18_15 Kpl_4:18_16 Kpl_4:18_17 Kpl_4:18_18 Kpl_4:18_19 Kpl_4:18_20 Kpl_4:18_21 Kpl_4:18_22 Kpl_4:18_23 Kpl_4:18_24 Kpl_4:18_25 Kpl_4:18_26 Kpl_4:18_27 Kpl_4:18_28 Kpl_4:18_29 Kpl_4:18_30 Kpl_4:18_31 Kpl_4:18_32 Kpl_4:18_33 Kpl_4:18_34 Kpl_4:18_35 Kpl_4:18_36 Kpl_4:18_37 Kpl_4:18_38 Kpl_4:18_39 Kpl_4:18_40 Kpl_4:18_41 Kpl_4:18_42 Kpl_4:18_43 Kpl_4:18_44 Kpl_4:18_45 Kpl_4:18_46 Kpl_4:18_47
Kpl:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:19 καὶ τὸ πᾶν στέαρ περιελεῖ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον·
Kpl:4:19 And he shall take away all the fat from it, and shall offer it up on the altar. (Leviticus 4:19 Brenton)
Kpl:4:19 A cały tłuszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na ołtarzu. (Kpł 4:19 BT_4)
Kpl:4:19 καὶ τὸ πᾶν στέαρ περιελεῖ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον·
Kpl:4:19 καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στέαρ, στέατος, τό [LXX] περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:4:19 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:4:19 kai\ to\ pa=n ste/ar perielei= a)p’ au)tou= kai\ a)noi/sei e)pi\ to\ TusiastE/rion·
Kpl:4:19 kai to pan stear perielei ap’ autu kai anoisei epi to TysiastErion·
Kpl:4:19 C RA_ASN A3_ASN N3T_ASN VF2_FAI3S P RD_GSN C VF_FAI3S P RA_ASN N2N_ASN
Kpl:4:19 and also, even, namely the every all, each, every, the whole of suet to taking off strip off, remove, take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:4:19 and the (nom|acc) every (nom|acc|voc) suet (nom|acc|voc) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical) away from (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)
Kpl:4:19 Kpl_4:19_1 Kpl_4:19_2 Kpl_4:19_3 Kpl_4:19_4 Kpl_4:19_5 Kpl_4:19_6 Kpl_4:19_7 Kpl_4:19_8 Kpl_4:19_9 Kpl_4:19_10 Kpl_4:19_11 Kpl_4:19_12
Kpl:4:19 x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:20 καὶ ποιήσει τὸν μόσχον ὃν τρόπον ἐποίησεν τὸν μόσχον τὸν τῆς ἁμαρτίας, οὕτως ποιηθήσεται· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῶν ὁ ἱερεύς, καὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία.
Kpl:4:20 And he shall do to the calf as he did to the calf of the sin-offering, so shall it be done; and the priest shall make atonement for them, and the trespass shall be forgiven them. (Leviticus 4:20 Brenton)
Kpl:4:20 Potem postąpi z tym cielcem tak samo, jak postąpił z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przebłagalnej. Tak postąpi z nim. W ten sposób kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im wina odpuszczona. (Kpł 4:20 BT_4)
Kpl:4:20 καὶ ποιήσει τὸν μόσχον ὃν τρόπον ἐποίησεν τὸν μόσχον τὸν τῆς ἁμαρτίας, οὕτως ποιηθήσεται· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῶν ἱερεύς, καὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς ἁμαρτία.
Kpl:4:20 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:4:20 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Cielęcia/wół Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Cielęcia/wół Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:4:20 kai\ poiE/sei to\n mo/sCHon o(\n tro/pon e)poi/Esen to\n mo/sCHon to\n tE=s a(marti/as, ou(/tOs poiETE/setai· kai\ e)Xila/setai peri\ au)tO=n o( i(ereu/s, kai\ a)feTE/setai au)toi=s E( a(marti/a.
Kpl:4:20 kai poiEsei ton mosCHon hon tropon epoiEsen ton mosCHon ton tEs hamartias, hutOs poiETEsetai· kai eXilasetai peri autOn ho hiereus, kai afeTEsetai autois hE hamartia.
Kpl:4:20 C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM RA_GSF N1A_GSF D VC_FPI3S C VF_FMI3S P RD_GPM RA_NSM N3V_NSM C VC_FPI3S RD_DPM RA_NSF N1A_NSF
Kpl:4:20 and also, even, namely doing/making; to do/make the calf/ox who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make the calf/ox the the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest and also, even, namely to let go of he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:4:20 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (acc) calf/ox (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) calf/ox (acc) the (acc) the (gen) sin (gen), sins (acc) thusly/like this he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) them/same (gen) the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF them/same (dat) the (nom) sin (nom|voc)
Kpl:4:20 Kpl_4:20_1 Kpl_4:20_2 Kpl_4:20_3 Kpl_4:20_4 Kpl_4:20_5 Kpl_4:20_6 Kpl_4:20_7 Kpl_4:20_8 Kpl_4:20_9 Kpl_4:20_10 Kpl_4:20_11 Kpl_4:20_12 Kpl_4:20_13 Kpl_4:20_14 Kpl_4:20_15 Kpl_4:20_16 Kpl_4:20_17 Kpl_4:20_18 Kpl_4:20_19 Kpl_4:20_20 Kpl_4:20_21 Kpl_4:20_22 Kpl_4:20_23 Kpl_4:20_24 Kpl_4:20_25
Kpl:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:21 καὶ ἐξοίσουσιν τὸν μόσχον ὅλον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ κατακαύσουσιν τὸν μόσχον, ὃν τρόπον κατέκαυσαν τὸν μόσχον τὸν πρότερον. ἁμαρτία συναγωγῆς ἐστιν.
Kpl:4:21 And they shall carry forth the calf whole without the camp, and they shall burn the calf as they burnt the former calf: it is the sin-offering of the congregation. (Leviticus 4:21 Brenton)
Kpl:4:21 Potem wyniosą tego cielca poza obóz i spalą, tak jak spalono pierwszego cielca. To jest ofiara przebłagalna za społeczność. (Kpł 4:21 BT_4)
Kpl:4:21 καὶ ἐξοίσουσιν τὸν μόσχον ὅλον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ κατακαύσουσιν τὸν μόσχον, ὃν τρόπον κατέκαυσαν τὸν μόσχον τὸν πρότερον. ἁμαρτία συναγωγῆς ἐστιν.
Kpl:4:21 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅλος -η -ον ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:4:21 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Cielęcia/wół Cały Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Cielęcia/wół Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Cielęcia/wół Wcześniej Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Zebranie By być
Kpl:4:21 kai\ e)Xoi/sousin to\n mo/sCHon o(/lon e)/XO tE=s parembolE=s kai\ katakau/sousin to\n mo/sCHon, o(\n tro/pon kate/kausan to\n mo/sCHon to\n pro/teron. a(marti/a sunagOgE=s e)stin.
Kpl:4:21 kai eXoisusin ton mosCHon holon eXO tEs parembolEs kai katakaususin ton mosCHon, hon tropon katekausan ton mosCHon ton proteron. hamartia synagOgEs estin.
Kpl:4:21 C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM A1_ASM P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM N1A_NSF N1_GSF V9_PAI3S
Kpl:4:21 and also, even, namely to carry out bring forth the calf/ox whole outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the calf/ox who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the calf/ox the earlier sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. gathering to be
Kpl:4:21 and they-will-CARRY OUT, going-to-CARRY OUT (fut ptcp) (dat) the (acc) calf/ox (acc) whole (acc, nom|acc|voc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) the (acc) calf/ox (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) they-BURNED UP-ed the (acc) calf/ox (acc) the (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) sin (nom|voc) gathering (gen) he/she/it-is
Kpl:4:21 Kpl_4:21_1 Kpl_4:21_2 Kpl_4:21_3 Kpl_4:21_4 Kpl_4:21_5 Kpl_4:21_6 Kpl_4:21_7 Kpl_4:21_8 Kpl_4:21_9 Kpl_4:21_10 Kpl_4:21_11 Kpl_4:21_12 Kpl_4:21_13 Kpl_4:21_14 Kpl_4:21_15 Kpl_4:21_16 Kpl_4:21_17 Kpl_4:21_18 Kpl_4:21_19 Kpl_4:21_20 Kpl_4:21_21 Kpl_4:21_22
Kpl:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:22 Ἐὰν δὲ ὁ ἄρχων ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἣ οὐ ποιηθήσεται, ἀκουσίως καὶ ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ,
Kpl:4:22 And if a ruler sin, and break one of all the commands of the Lord his God, doing the thing which ought not to be done, unwillingly, and shall sin and trespass, (Leviticus 4:22 Brenton)
Kpl:4:22 Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwagę przestąpi jedno z przykazań Pana, Boga swego, i w ten sposób zawini, (Kpł 4:22 BT_4)
Kpl:4:22 Ἐὰν δὲ ἄρχων ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν, οὐ ποιηθήσεται, ἀκουσίως καὶ ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ,
Kpl:4:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Kpl:4:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Władca; początek; by zaczynać się By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Kpl:4:22 *)ea\n de\ o( a)/rCHOn a(ma/rtE| kai\ poiE/sE| mi/an a)po\ pasO=n tO=n e)ntolO=n kuri/ou tou= Teou= au)tO=n, E(\ ou) poiETE/setai, a)kousi/Os kai\ a(ma/rtE| kai\ plEmmelE/sE|,
Kpl:4:22 ean de ho arCHOn hamartE kai poiEsE mian apo pasOn tOn entolOn kyriu tu Teu autOn, hE u poiETEsetai, akusiOs kai hamartE kai plEmmelEsE,
Kpl:4:22 C x RA_NSM N3_NSM VB_AAS3S C VA_AAS3S A1A_ASF P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM RR_NSF D VC_FPI3S D C VB_AAS3S C VA_AAS3S
Kpl:4:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ruler; beginning; to begin to sin and also, even, namely to do/make one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to do/make ć and also, even, namely to sin and also, even, namely to hit wrong note
Kpl:4:22 if-ever Yet the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed one (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) precepts (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) them/same (gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed   and he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed and you(sg)-will-be-HIT-ed-WRONG-NOTE, he/she/it-should-HIT-WRONG-NOTE, you(sg)-should-be-HIT-ed-WRONG-NOTE
Kpl:4:22 Kpl_4:22_1 Kpl_4:22_2 Kpl_4:22_3 Kpl_4:22_4 Kpl_4:22_5 Kpl_4:22_6 Kpl_4:22_7 Kpl_4:22_8 Kpl_4:22_9 Kpl_4:22_10 Kpl_4:22_11 Kpl_4:22_12 Kpl_4:22_13 Kpl_4:22_14 Kpl_4:22_15 Kpl_4:22_16 Kpl_4:22_17 Kpl_4:22_18 Kpl_4:22_19 Kpl_4:22_20 Kpl_4:22_21 Kpl_4:22_22 Kpl_4:22_23 Kpl_4:22_24
Kpl:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:23 καὶ γνωσθῇ αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῇ, καὶ προσοίσει τὸ δῶρον αὐτοῦ χίμαρον ἐξ αἰγῶν, ἄρσεν ἄμωμον.
Kpl:4:23 and his trespass wherein he has sinned, be known to him, then shall he offer for his gift a kid of the goats, a male without blemish. (Leviticus 4:23 Brenton)
Kpl:4:23 i jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze koziołka bez skazy. (Kpł 4:23 BT_4)
Kpl:4:23 καὶ γνωσθῇ αὐτῷ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῇ, καὶ προσοίσει τὸ δῶρον αὐτοῦ χίμαρον ἐξ αἰγῶν, ἄρσεν ἄμωμον.
Kpl:4:23 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον
Kpl:4:23 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Męski amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany
Kpl:4:23 kai\ gnOsTE=| au)tO=| E( a(marti/a, E(\n E(/marten e)n au)tE=|, kai\ prosoi/sei to\ dO=ron au)tou= CHi/maron e)X ai)gO=n, a)/rsen a)/mOmon.
Kpl:4:23 kai gnOsTE autO hE hamartia, hEn hEmarten en autE, kai prosoisei to dOron autu CHimaron eX aigOn, arsen amOmon.
Kpl:4:23 C VS_APS3S RD_DSM RA_NSF N1A_NSF RR_ASF VBI_AAI3S P RD_DSF C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_ASM P N3G_GPM A3_ASN A1B_ASN
Kpl:4:23 and also, even, namely to know i.e. recognize. he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to present the gift he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat male amomum [Indian spice-plant]; unblemished
Kpl:4:23 and he/she/it-should-be-KNOW-ed him/it/same (dat) the (nom) sin (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SIN-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   out of (+gen) goats (gen) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:4:23 Kpl_4:23_1 Kpl_4:23_2 Kpl_4:23_3 Kpl_4:23_4 Kpl_4:23_5 Kpl_4:23_6 Kpl_4:23_7 Kpl_4:23_8 Kpl_4:23_9 Kpl_4:23_10 Kpl_4:23_11 Kpl_4:23_12 Kpl_4:23_13 Kpl_4:23_14 Kpl_4:23_15 Kpl_4:23_16 Kpl_4:23_17 Kpl_4:23_18 Kpl_4:23_19
Kpl:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:24 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸν ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου· ἁμαρτία ἐστίν.
Kpl:4:24 And he shall lay his hand on the head of the kid, and they shall kill it in the place where they kill the victims for whole-burnt-offerings before the Lord; it is a sin-offering. (Leviticus 4:24 Brenton)
Kpl:4:24 Potem włoży rękę na głowę koziołka, i zabiją go na miejscu, gdzie zabija się ofiary całopalne przed Panem. To jest ofiara przebłagalna. (Kpł 4:24 BT_4)
Kpl:4:24 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸν ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου· ἁμαρτία ἐστίν.
Kpl:4:24 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:4:24 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Ofiara spalana [zobacz holokaust] W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By być
Kpl:4:24 kai\ e)piTE/sei tE\n CHei=ra e)pi\ tE\n kefalE\n tou= CHima/rou, kai\ sfa/Xousin au)to\n e)n to/pO|, ou(= sfa/DZousin ta\ o(lokautO/mata e)nO/pion kuri/ou· a(marti/a e)sti/n.
Kpl:4:24 kai epiTEsei tEn CHeira epi tEn kefalEn tu CHimaru, kai sfaXusin auton en topO, hu sfaDZusin ta holokautOmata enOpion kyriu· hamartia estin.
Kpl:4:24 C VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3P RD_ASM P N2_DSM D V1_PAI3P RA_APN N3M_APN P N2_GSM N1A_NSF V9_PAI3S
Kpl:4:24 and also, even, namely to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to slay butcher, kill, massacre, slaughter the burnt offering [see holocaust] in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to be
Kpl:4:24 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen)   and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) they-are-SLAY-ing, while SLAY-ing (dat) the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) sin (nom|voc) he/she/it-is
Kpl:4:24 Kpl_4:24_1 Kpl_4:24_2 Kpl_4:24_3 Kpl_4:24_4 Kpl_4:24_5 Kpl_4:24_6 Kpl_4:24_7 Kpl_4:24_8 Kpl_4:24_9 Kpl_4:24_10 Kpl_4:24_11 Kpl_4:24_12 Kpl_4:24_13 Kpl_4:24_14 Kpl_4:24_15 Kpl_4:24_16 Kpl_4:24_17 Kpl_4:24_18 Kpl_4:24_19 Kpl_4:24_20 Kpl_4:24_21 Kpl_4:24_22
Kpl:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:25 καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων· καὶ τὸ πᾶν αἷμα αὐτοῦ ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
Kpl:4:25 And the priest shall put some of the blood of the sin-offering with his finger on the horns of the altar of whole-burnt-offering; and he shall pour out all its blood by the bottom of the altar of whole-burnt-offerings. (Leviticus 4:25 Brenton)
Kpl:4:25 A kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, (Kpł 4:25 BT_4)
Kpl:4:25 καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων· καὶ τὸ πᾶν αἷμα αὐτοῦ ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
Kpl:4:25 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) παρά ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:4:25 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Róg Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krew On/ona/to/to samo By wylewać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:4:25 kai\ e)piTE/sei o( i(ereu\s a)po\ tou= ai(/matos tou= tE=s a(marti/as tO=| daktu/lO| e)pi\ ta\ ke/rata tou= TusiastEri/ou tO=n o(lokautOma/tOn· kai\ to\ pa=n ai(=ma au)tou= e)kCHeei= para\ tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou tO=n o(lokautOma/tOn.
Kpl:4:25 kai epiTEsei ho hiereus apo tu haimatos tu tEs hamartias tO daktylO epi ta kerata tu TysiastEriu tOn holokautOmatOn· kai to pan haima autu ekCHeei para tEn basin tu TysiastEriu tOn holokautOmatOn.
Kpl:4:25 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN RA_GSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM P RA_APN N3T_APN RA_GSN N2N_GSN RA_GPN N3M_GPN C RA_ASN A3_ASN N3M_ASN RD_GSM VF2_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RA_GPN N3M_GPN
Kpl:4:25 and also, even, namely to place on the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the finger [see ptero-dactyl, winged finger] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horn the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the every all, each, every, the whole of blood he/she/it/same to pour out frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the burnt offering [see holocaust]
Kpl:4:25 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) the (dat) finger (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) burnt offerings (gen) and the (nom|acc) every (nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-POUR-ing-OUT, you(sg)-are-being-POUR-ed-OUT (classical), he/she/it-will-POUR-OUT, you(sg)-will-be-POUR-ed-OUT (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) burnt offerings (gen)
Kpl:4:25 Kpl_4:25_1 Kpl_4:25_2 Kpl_4:25_3 Kpl_4:25_4 Kpl_4:25_5 Kpl_4:25_6 Kpl_4:25_7 Kpl_4:25_8 Kpl_4:25_9 Kpl_4:25_10 Kpl_4:25_11 Kpl_4:25_12 Kpl_4:25_13 Kpl_4:25_14 Kpl_4:25_15 Kpl_4:25_16 Kpl_4:25_17 Kpl_4:25_18 Kpl_4:25_19 Kpl_4:25_20 Kpl_4:25_21 Kpl_4:25_22 Kpl_4:25_23 Kpl_4:25_24 Kpl_4:25_25 Kpl_4:25_26 Kpl_4:25_27 Kpl_4:25_28 Kpl_4:25_29 Kpl_4:25_30 Kpl_4:25_31 Kpl_4:25_32
Kpl:4:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:4:26 καὶ τὸ πᾶν στέαρ αὐτοῦ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὥσπερ τὸ στέαρ θυσίας σωτηρίου. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Kpl:4:26 And he shall offer up all his fat on the altar, as the fat of the sacrifice of peace-offering; and the priest shall make atonement for him concerning his sin, and it shall be forgiven him. (Leviticus 4:26 Brenton)
Kpl:4:26 cały zaś tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, tak jak tłuszcz ofiary biesiadnej. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech naczelnika rodu, i będzie mu odpuszczony. (Kpł 4:26 BT_4)
Kpl:4:26 καὶ τὸ πᾶν στέαρ αὐτοῦ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὥσπερ τὸ στέαρ θυσίας σωτηρίου. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Kpl:4:26 καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στέαρ, στέατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὥσ·περ ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:4:26 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój On/ona/to/to samo By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Łój Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Kpl:4:26 kai\ to\ pa=n ste/ar au)tou= a)noi/sei e)pi\ to\ TusiastE/rion O(/sper to\ ste/ar Tusi/as sOtEri/ou. kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s a)po\ tE=s a(marti/as au)tou=, kai\ a)feTE/setai au)tO=|.
Kpl:4:26 kai to pan stear