Lb:2:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:2:1 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Numbers 2:1 Brenton)
Lb:2:1 Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: (Lb 2:1 BT_4)
Lb:2:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:2:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:2:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Lb:2:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Lb:2:1 kai elalEsen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Lb:2:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Lb:2:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Lb:2:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:2:1 Lb_2:1_1 Lb_2:1_2 Lb_2:1_3 Lb_2:1_4 Lb_2:1_5 Lb_2:1_6 Lb_2:1_7 Lb_2:1_8
Lb:2:1 x x x x x x x x
Lb:2:2 Ἄνθρωπος ἐχόμενος αὐτοῦ κατὰ τάγμα κατὰ σημέας κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν παρεμβαλέτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ· ἐναντίοι κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:2:2 Let the children of Israel encamp fronting each other, every man keeping his own rank, according to their standards, according to the houses of their families; the children of Israel shall encamp round about the tabernacle of witness. (Numbers 2:2 Brenton)
Lb:2:2 Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. (Lb 2:2 BT_4)
Lb:2:2 Ἄνθρωπος ἐχόμενος αὐτοῦ κατὰ τάγμα κατὰ σημέας κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν παρεμβαλέτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ· ἐναντίοι κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:2:2 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά τάγμα[τ], -ατος, τό κατά σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν·αντίος -α -ον κύκλῳ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:2:2 Ludzki By mieć On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzielenie {Dział} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Znak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo By stanąć obozem Syn Izrael Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, W kole Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By stanąć obozem Syn Izrael
Lb:2:2 *)/anTrOpos e)CHo/menos au)tou= kata\ ta/gma kata\ sEme/as kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n parembale/tOsan oi( ui(oi\ *israEl· e)nanti/oi ku/klO| tE=s skEnE=s tou= marturi/ou parembalou=sin oi( ui(oi\ *israEl.
Lb:2:2 anTrOpos eCHomenos autu kata tagma kata sEmeas kat’ oikus patriOn autOn parembaletOsan hoi hyioi israEl· enantioi kyklO tEs skEnEs tu martyriu parembalusin hoi hyioi israEl.
Lb:2:2 N2_NSM V1_PMPNSM RD_GSM P N3M_ASN P N1A_APF P N2_APM N1A_GPF RD_GPM VB_AAD3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1A_NPM N2_DSM RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:2:2 human to have he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing division down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sign down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same to encamp the son Israel contrary opposite, adverse, against, in a circle the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to encamp the son Israel
Lb:2:2 human (nom) while being-HAVE-ed (nom) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) division (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sign (gen), signs (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) let-them-ENCAMP! the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) contrary ([Adj] nom|voc) in a circle the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:2:2 Lb_2:2_1 Lb_2:2_2 Lb_2:2_3 Lb_2:2_4 Lb_2:2_5 Lb_2:2_6 Lb_2:2_7 Lb_2:2_8 Lb_2:2_9 Lb_2:2_10 Lb_2:2_11 Lb_2:2_12 Lb_2:2_13 Lb_2:2_14 Lb_2:2_15 Lb_2:2_16 Lb_2:2_17 Lb_2:2_18 Lb_2:2_19 Lb_2:2_20 Lb_2:2_21 Lb_2:2_22 Lb_2:2_23 Lb_2:2_24 Lb_2:2_25
Lb:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:3 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες πρῶτοι κατ’ ἀνατολὰς τάγμα παρεμβολῆς Ιουδα σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ιουδα Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ·
Lb:2:3 And they that encamp first toward the east shall be the order of the camp of Juda with their host, and the prince of the sons of Juda, Naasson the son of Aminadab. (Numbers 2:3 Brenton)
Lb:2:3 Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba. (Lb 2:3 BT_4)
Lb:2:3 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες πρῶτοι κατ’ ἀνατολὰς τάγμα παρεμβολῆς Ιουδα σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Ιουδα Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ·
Lb:2:3 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) πρῶτος -η -ον κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ τάγμα[τ], -ατος, τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ναασσών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμιναδάβ, ὁ
Lb:2:3 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Po pierwsze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Dzielenie {Dział} Obozu obóz, koszary, armia Judasz/Juda Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Judasz/Juda Nahshon Syn Amminadab
Lb:2:3 kai\ oi( paremba/llontes prO=toi kat’ a)natola\s ta/gma parembolE=s *iouda su\n duna/mei au)tO=n, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *iouda *naassOn ui(o\s *aminadab·
Lb:2:3 kai hoi paremballontes prOtoi kat’ anatolas tagma parembolEs iuda syn dynamei autOn, kai ho arCHOn tOn hyiOn iuda naassOn hyios aminadab·
Lb:2:3 C RA_NPM V1_PAPNPM A1_NPMS P N1_APF N3M_ASN N1_GSF N_GSM P N3I_DSF RD_GPM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:3 and also, even, namely the to encamp first down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh division camp camp, barracks, army Judas/Judah together with/including (+dat) ability he/she/it/same and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Judas/Judah Nahshon son Amminadab
Lb:2:3 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) first (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) division (nom|acc|voc) camp (gen) Judas/Judah (gen, voc) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) Nahshon (indecl) son (nom) Amminadab (indecl)
Lb:2:3 Lb_2:3_1 Lb_2:3_2 Lb_2:3_3 Lb_2:3_4 Lb_2:3_5 Lb_2:3_6 Lb_2:3_7 Lb_2:3_8 Lb_2:3_9 Lb_2:3_10 Lb_2:3_11 Lb_2:3_12 Lb_2:3_13 Lb_2:3_14 Lb_2:3_15 Lb_2:3_16 Lb_2:3_17 Lb_2:3_18 Lb_2:3_19 Lb_2:3_20 Lb_2:3_21
Lb:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:4 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
Lb:2:4 His forces that were numbered, were seventy-four thousand and six hundred. (Numbers 2:4 Brenton)
Lb:2:4 Wojsko jego według spisu liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. (Lb 2:4 BT_4)
Lb:2:4 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
Lb:2:4 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑξα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:4 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Cztery I też, nawet, mianowicie Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sześćset
Lb:2:4 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi te/ssares kai\ e(bdomE/konta CHilia/des kai\ e(Xako/sioi.
Lb:2:4 dynamis autu hoi epeskemmenoi tessares kai hebdomEkonta CHiliades kai heXakosioi.
Lb:2:4 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM A3_NPM C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:4 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] four and also, even, namely seventy kilo [unit of one thousand] and also, even, namely six hundred
Lb:2:4 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) four (nom) and seventy kilos (nom|voc) and six hundred (nom|voc)
Lb:2:4 Lb_2:4_1 Lb_2:4_2 Lb_2:4_3 Lb_2:4_4 Lb_2:4_5 Lb_2:4_6 Lb_2:4_7 Lb_2:4_8 Lb_2:4_9 Lb_2:4_10
Lb:2:4 x x x x x x x x x x
Lb:2:5 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ισσαχαρ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ·
Lb:2:5 And they that encamp next shall be of the tribe of Issachar, and the prince of the sons of Issachar shall be Nathanael the son of Sogar. (Numbers 2:5 Brenton)
Lb:2:5 Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara. (Lb 2:5 BT_4)
Lb:2:5 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ισσαχαρ, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ·
Lb:2:5 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ Ναθαναήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:5 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć Szczep Issachar I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Issachar Natanael Syn
Lb:2:5 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi fulE=s *issaCHar, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *issaCHar *naTanaEl ui(o\s *sOgar·
Lb:2:5 kai hoi paremballontes eCHomenoi fylEs issaCHar, kai ho arCHOn tOn hyiOn issaCHar naTanaEl hyios sOgar·
Lb:2:5 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:5 and also, even, namely the to encamp to have tribe Issachar and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Issachar Nathanael son ć
Lb:2:5 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) tribe (gen) Issachar (indecl) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Issachar (indecl) Nathanael (indecl) son (nom)  
Lb:2:5 Lb_2:5_1 Lb_2:5_2 Lb_2:5_3 Lb_2:5_4 Lb_2:5_5 Lb_2:5_6 Lb_2:5_7 Lb_2:5_8 Lb_2:5_9 Lb_2:5_10 Lb_2:5_11 Lb_2:5_12 Lb_2:5_13 Lb_2:5_14 Lb_2:5_15
Lb:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:6 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:6 His forces that were numbered, were fifty-four thousand and four hundred. (Numbers 2:6 Brenton)
Lb:2:6 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. (Lb 2:6 BT_4)
Lb:2:6 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:6 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:6 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Cztery I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta
Lb:2:6 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi te/ssares kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ tetrako/sioi.
Lb:2:6 dynamis autu hoi epeskemmenoi tessares kai pentEkonta CHiliades kai tetrakosioi.
Lb:2:6 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM A3_NPM C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:6 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] four and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred
Lb:2:6 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) four (nom) and fifty kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc)
Lb:2:6 Lb_2:6_1 Lb_2:6_2 Lb_2:6_3 Lb_2:6_4 Lb_2:6_5 Lb_2:6_6 Lb_2:6_7 Lb_2:6_8 Lb_2:6_9 Lb_2:6_10
Lb:2:6 x x x x x x x x x x
Lb:2:7 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ζαβουλων, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων·
Lb:2:7 And they that encamp next shall be of the tribe of Zabulon, and the prince of the sons of Zabulon shall be Eliab the son of Chaelon. (Numbers 2:7 Brenton)
Lb:2:7 Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Chelona. (Lb 2:7 BT_4)
Lb:2:7 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ζαβουλων, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων·
Lb:2:7 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ Ζαβουλών, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαβουλών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:7 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć Szczep Zebulun I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Zebulun Syn
Lb:2:7 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi fulE=s *DZaboulOn, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *DZaboulOn *eliab ui(o\s *CHailOn·
Lb:2:7 kai hoi paremballontes eCHomenoi fylEs DZabulOn, kai ho arCHOn tOn hyiOn DZabulOn eliab hyios CHailOn·
Lb:2:7 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:7 and also, even, namely the to encamp to have tribe Zebulun and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Zebulun ć son ć
Lb:2:7 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) tribe (gen) Zebulun (indecl) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Zebulun (indecl)   son (nom)  
Lb:2:7 Lb_2:7_1 Lb_2:7_2 Lb_2:7_3 Lb_2:7_4 Lb_2:7_5 Lb_2:7_6 Lb_2:7_7 Lb_2:7_8 Lb_2:7_9 Lb_2:7_10 Lb_2:7_11 Lb_2:7_12 Lb_2:7_13 Lb_2:7_14 Lb_2:7_15
Lb:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:8 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:8 His forces that were numbered, were fifty-seven thousand and four hundred. (Numbers 2:8 Brenton)
Lb:2:8 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. (Lb 2:8 BT_4)
Lb:2:8 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:8 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἑπτά καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:8 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Siedem I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta
Lb:2:8 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi e(pta\ kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ tetrako/sioi.
Lb:2:8 dynamis autu hoi epeskemmenoi hepta kai pentEkonta CHiliades kai tetrakosioi.
Lb:2:8 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:8 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] seven and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred
Lb:2:8 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) seven and fifty kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc)
Lb:2:8 Lb_2:8_1 Lb_2:8_2 Lb_2:8_3 Lb_2:8_4 Lb_2:8_5 Lb_2:8_6 Lb_2:8_7 Lb_2:8_8 Lb_2:8_9 Lb_2:8_10
Lb:2:8 x x x x x x x x x x
Lb:2:9 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι ἐκ τῆς παρεμβολῆς Ιουδα ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ τετρακόσιοι σὺν δυνάμει αὐτῶν· πρῶτοι ἐξαροῦσιν.
Lb:2:9 All that were numbered of the camp of Juda were a hundred and eighty thousand and six thousand and four hundred: they shall move first with their forces. (Numbers 2:9 Brenton)
Lb:2:9 Wszystkich spisanych w obozie Judy według ich zastępów - sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni pierwsi będą zwijać namioty. (Lb 2:9 BT_4)
Lb:2:9 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι ἐκ τῆς παρεμβολῆς Ιουδα ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ τετρακόσιοι σὺν δυνάμει αὐτῶν· πρῶτοι ἐξαροῦσιν.
Lb:2:9 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἑκατόν ὀγδοή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί   καί τετρα·κόσιοι -αι -α σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρῶτος -η -ον ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-)
Lb:2:9 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By bywać [zobacz sceptyczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia Judasz/Juda Sto Osiemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Czterysta Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo Po pierwsze By usuwać
Lb:2:9 pa/ntes oi( e)peskemme/noi e)k tE=s parembolE=s *iouda e(kato\n o)gdoE/konta CHilia/des kai\ e(XakisCHi/lioi kai\ tetrako/sioi su\n duna/mei au)tO=n· prO=toi e)Xarou=sin.
Lb:2:9 pantes hoi epeskemmenoi ek tEs parembolEs iuda hekaton ogdoEkonta CHiliades kai heXakisCHilioi kai tetrakosioi syn dynamei autOn· prOtoi eXarusin.
Lb:2:9 A3_NPM RA_NPM VP_XMPNPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM M M N3D_NPF C A1A_NPM C A1A_NPM P N3I_DSF RD_GPM A1_NPMS VF2_FAI3P
Lb:2:9 every all, each, every, the whole of the to visit [see skeptical] out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army Judas/Judah hundred eighty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ć and also, even, namely four hundred together with/including (+dat) ability he/she/it/same first to remove
Lb:2:9 all (nom|voc) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) out of (+gen) the (gen) camp (gen) Judas/Judah (gen, voc) hundred eighty kilos (nom|voc) and   and four hundred (nom|voc) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) first (nom|voc) they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat), upon REMOVE-ing (dat)
Lb:2:9 Lb_2:9_1 Lb_2:9_2 Lb_2:9_3 Lb_2:9_4 Lb_2:9_5 Lb_2:9_6 Lb_2:9_7 Lb_2:9_8 Lb_2:9_9 Lb_2:9_10 Lb_2:9_11 Lb_2:9_12 Lb_2:9_13 Lb_2:9_14 Lb_2:9_15 Lb_2:9_16 Lb_2:9_17 Lb_2:9_18 Lb_2:9_19
Lb:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:10 Τάγμα παρεμβολῆς Ρουβην πρὸς λίβα σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ·
Lb:2:10 This is the order of the camp of Ruben; their forces shall be toward the south, and the prince of the children of Ruben shall be Elisur the son of Sediur. (Numbers 2:10 Brenton)
Lb:2:10 Od południowej strony będzie chorągiew obozu Rubena rozłożonego według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. (Lb 2:10 BT_4)
Lb:2:10 Τάγμα παρεμβολῆς Ρουβην πρὸς λίβα σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ·
Lb:2:10 τάγμα[τ], -ατος, τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ πρός λίψ, -ιβός, ὁ σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:10 Dzielenie {Dział} Obozu obóz, koszary, armia Reuben Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Reuben Syn
Lb:2:10 *ta/gma parembolE=s *roubEn pro\s li/ba su\n duna/mei au)tO=n, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *roubEn *elisour ui(o\s *sediour·
Lb:2:10 tagma parembolEs rubEn pros liba syn dynamei autOn, kai ho arCHOn tOn hyiOn rubEn elisur hyios sediur·
Lb:2:10 N3M_NSN N1_GSF N_GSM P N3_ASM P N3I_DSF RD_GPM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:10 division camp camp, barracks, army Reuben toward (+acc,+gen,+dat) southwest together with/including (+dat) ability he/she/it/same and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Reuben ć son ć
Lb:2:10 division (nom|acc|voc) camp (gen) Reuben (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Reuben (indecl)   son (nom)  
Lb:2:10 Lb_2:10_1 Lb_2:10_2 Lb_2:10_3 Lb_2:10_4 Lb_2:10_5 Lb_2:10_6 Lb_2:10_7 Lb_2:10_8 Lb_2:10_9 Lb_2:10_10 Lb_2:10_11 Lb_2:10_12 Lb_2:10_13 Lb_2:10_14 Lb_2:10_15 Lb_2:10_16 Lb_2:10_17
Lb:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:11 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:2:11 His forces that were numbered, were forty-six thousand and five hundred. (Numbers 2:11 Brenton)
Lb:2:11 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. (Lb 2:11 BT_4)
Lb:2:11 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:2:11 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἕξ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:11 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Sześć I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Pięćset
Lb:2:11 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi e(\X kai\ tessara/konta CHilia/des kai\ pentako/sioi.
Lb:2:11 dynamis autu hoi epeskemmenoi heX kai tessarakonta CHiliades kai pentakosioi.
Lb:2:11 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:11 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] six and also, even, namely forty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely five hundred
Lb:2:11 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) six and forty kilos (nom|voc) and five hundred (nom|voc)
Lb:2:11 Lb_2:11_1 Lb_2:11_2 Lb_2:11_3 Lb_2:11_4 Lb_2:11_5 Lb_2:11_6 Lb_2:11_7 Lb_2:11_8 Lb_2:11_9 Lb_2:11_10
Lb:2:11 x x x x x x x x x x
Lb:2:12 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Συμεων, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι·
Lb:2:12 And they that encamp next to him shall be of the tribe of Symeon, and the prince of the sons of Symeon shall be Salamiel the son of Surisadai. (Numbers 2:12 Brenton)
Lb:2:12 Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja. (Lb 2:12 BT_4)
Lb:2:12 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Συμεων, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι·
Lb:2:12 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φυλή, -ῆς, ἡ Συμεών, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:12 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć On/ona/to/to samo Szczep Symeon/Symeon I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Symeon/Symeon Syn
Lb:2:12 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi au)tou= fulE=s *sumeOn, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *sumeOn *salamiEl ui(o\s *sourisadai·
Lb:2:12 kai hoi paremballontes eCHomenoi autu fylEs symeOn, kai ho arCHOn tOn hyiOn symeOn salamiEl hyios surisadai·
Lb:2:12 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM RD_GSM N1_GSF N_GSF C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:12 and also, even, namely the to encamp to have he/she/it/same tribe Symeon/Simeon and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Symeon/Simeon ć son ć
Lb:2:12 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) him/it/same (gen) tribe (gen) Symeon/Simeon (indecl) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Symeon/Simeon (indecl)   son (nom)  
Lb:2:12 Lb_2:12_1 Lb_2:12_2 Lb_2:12_3 Lb_2:12_4 Lb_2:12_5 Lb_2:12_6 Lb_2:12_7 Lb_2:12_8 Lb_2:12_9 Lb_2:12_10 Lb_2:12_11 Lb_2:12_12 Lb_2:12_13 Lb_2:12_14 Lb_2:12_15 Lb_2:12_16
Lb:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:13 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.
Lb:2:13 His forces that were numbered, were fifty-nine thousand and three hundred. (Numbers 2:13 Brenton)
Lb:2:13 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. (Lb 2:13 BT_4)
Lb:2:13 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.
Lb:2:13 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐννέα καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τρια·κόσιοι -αι -α
Lb:2:13 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Dziewięć I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Trzysta
Lb:2:13 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi e)nne/a kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ triako/sioi.
Lb:2:13 dynamis autu hoi epeskemmenoi ennea kai pentEkonta CHiliades kai triakosioi.
Lb:2:13 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:13 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] nine and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely three hundred
Lb:2:13 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) nine and fifty kilos (nom|voc) and three hundred (nom|voc)
Lb:2:13 Lb_2:13_1 Lb_2:13_2 Lb_2:13_3 Lb_2:13_4 Lb_2:13_5 Lb_2:13_6 Lb_2:13_7 Lb_2:13_8 Lb_2:13_9 Lb_2:13_10
Lb:2:13 x x x x x x x x x x
Lb:2:14 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Γαδ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Γαδ Ελισαφ υἱὸς Ραγουηλ·
Lb:2:14 And they that encamp next to them shall be the tribe of Gad; and the prince of the sons of Gad, Elisaph the son of Raguel. (Numbers 2:14 Brenton)
Lb:2:14 Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Deuela. (Lb 2:14 BT_4)
Lb:2:14 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Γαδ, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Γαδ Ελισαφ υἱὸς Ραγουηλ·
Lb:2:14 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φυλή, -ῆς, ἡ Γάδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Γάδ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:14 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć On/ona/to/to samo Szczep Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Wałęsaj się Syn
Lb:2:14 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi au)tou= fulE=s *gad, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *gad *elisaf ui(o\s *ragouEl·
Lb:2:14 kai hoi paremballontes eCHomenoi autu fylEs gad, kai ho arCHOn tOn hyiOn gad elisaf hyios raguEl·
Lb:2:14 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM RD_GSM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:14 and also, even, namely the to encamp to have he/she/it/same tribe Gad and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Gad ć son ć
Lb:2:14 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) him/it/same (gen) tribe (gen) Gad (indecl) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Gad (indecl)   son (nom)  
Lb:2:14 Lb_2:14_1 Lb_2:14_2 Lb_2:14_3 Lb_2:14_4 Lb_2:14_5 Lb_2:14_6 Lb_2:14_7 Lb_2:14_8 Lb_2:14_9 Lb_2:14_10 Lb_2:14_11 Lb_2:14_12 Lb_2:14_13 Lb_2:14_14 Lb_2:14_15 Lb_2:14_16
Lb:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:15 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι πέντε καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντα.
Lb:2:15 His forces that were numbered, were forty-five thousand and six hundred and fifty. (Numbers 2:15 Brenton)
Lb:2:15 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesięciu. (Lb 2:15 BT_4)
Lb:2:15 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι πέντε καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντα.
Lb:2:15 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) πέντε καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑξα·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα
Lb:2:15 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Pięć I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sześćset I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt
Lb:2:15 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi pe/nte kai\ tessara/konta CHilia/des kai\ e(Xako/sioi kai\ pentE/konta.
Lb:2:15 dynamis autu hoi epeskemmenoi pente kai tessarakonta CHiliades kai heXakosioi kai pentEkonta.
Lb:2:15 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM C M
Lb:2:15 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] five and also, even, namely forty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely six hundred and also, even, namely fifty
Lb:2:15 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) five and forty kilos (nom|voc) and six hundred (nom|voc) and fifty
Lb:2:15 Lb_2:15_1 Lb_2:15_2 Lb_2:15_3 Lb_2:15_4 Lb_2:15_5 Lb_2:15_6 Lb_2:15_7 Lb_2:15_8 Lb_2:15_9 Lb_2:15_10 Lb_2:15_11 Lb_2:15_12
Lb:2:15 x x x x x x x x x x x x
Lb:2:16 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Ρουβην ἑκατὸν πεντήκοντα μία χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα σὺν δυνάμει αὐτῶν· δεύτεροι ἐξαροῦσιν. –
Lb:2:16 All who were numbered of the camp of Ruben, were a hundred and fifty-one thousand and four hundred and fifty: they with their forces shall proceed in the second place. (Numbers 2:16 Brenton)
Lb:2:16 Wszystkich spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Jako drudzy będą zwijać namioty. (Lb 2:16 BT_4)
Lb:2:16 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Ρουβην ἑκατὸν πεντήκοντα μία χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα σὺν δυνάμει αὐτῶν· δεύτεροι ἐξαροῦσιν.
Lb:2:16 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ ἑκατόν πεντή·κοντα εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δεύτερος -α -ον ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-)  
Lb:2:16 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By bywać [zobacz sceptyczny] Obozu obóz, koszary, armia Reuben Sto Pięćdziesiąt Jeden Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo Drugi By usuwać  
Lb:2:16 pa/ntes oi( e)peskemme/noi tE=s parembolE=s *roubEn e(kato\n pentE/konta mi/a CHilia/des kai\ tetrako/sioi kai\ pentE/konta su\n duna/mei au)tO=n· deu/teroi e)Xarou=sin.
Lb:2:16 pantes hoi epeskemmenoi tEs parembolEs rubEn hekaton pentEkonta mia CHiliades kai tetrakosioi kai pentEkonta syn dynamei autOn· deuteroi eXarusin.
Lb:2:16 A3_NPM RA_NPM VP_XMPNPM RA_GSF N1_GSF N_GSM M M A1A_NSF N3D_NPF C A1A_NPM C M P N3I_DSF RD_GPM A1A_NPM VF2_FAI3P
Lb:2:16 every all, each, every, the whole of the to visit [see skeptical] the camp camp, barracks, army Reuben hundred fifty one kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred and also, even, namely fifty together with/including (+dat) ability he/she/it/same second to remove  
Lb:2:16 all (nom|voc) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) the (gen) camp (gen) Reuben (indecl) hundred fifty one (nom) kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc) and fifty together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) second (nom|voc) they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat), upon REMOVE-ing (dat)  
Lb:2:16 Lb_2:16_1 Lb_2:16_2 Lb_2:16_3 Lb_2:16_4 Lb_2:16_5 Lb_2:16_6 Lb_2:16_7 Lb_2:16_8 Lb_2:16_9 Lb_2:16_10 Lb_2:16_11 Lb_2:16_12 Lb_2:16_13 Lb_2:16_14 Lb_2:16_15 Lb_2:16_16 Lb_2:16_17 Lb_2:16_18 Lb_2:16_19 Lb_2:16_20
Lb:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:17 καὶ ἀρθήσεται ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἡ παρεμβολὴ τῶν Λευιτῶν μέσον τῶν παρεμβολῶν· ὡς καὶ παρεμβάλλουσιν, οὕτως καὶ ἐξαροῦσιν ἕκαστος ἐχόμενος καθ’ ἡγεμονίαν.
Lb:2:17 And then the tabernacle of witness shall be set forward, and the camp of the Levites shall be between the camps; as they shall encamp, so also shall they commence their march, each one next in order to his fellow according to their companies. (Numbers 2:17 Brenton)
Lb:2:17 Potem wyruszy Namiot Spotkania - obóz lewitów w środku innych obozów - według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu, pod swoją chorągwią. (Lb 2:17 BT_4)
Lb:2:17 καὶ ἀρθήσεται σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου καὶ παρεμβολὴ τῶν Λευιτῶν μέσον τῶν παρεμβολῶν· ὡς καὶ παρεμβάλλουσιν, οὕτως καὶ ἐξαροῦσιν ἕκαστος ἐχόμενος καθ’ ἡγεμονίαν.
Lb:2:17 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὡς καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἕκαστος -η -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κατά ἡγεμονία, -ας, ἡ
Lb:2:17 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia Lewita Średni Obozu obóz, koszary, armia Jak/jak I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By usuwać Każdy By mieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Księstwo panowało albo panowało wszędzie {skończony} przez Księcia
Lb:2:17 kai\ a)rTE/setai E( skEnE\ tou= marturi/ou kai\ E( parembolE\ tO=n *leuitO=n me/son tO=n parembolO=n· O(s kai\ paremba/llousin, ou(/tOs kai\ e)Xarou=sin e(/kastos e)CHo/menos kaT’ E(gemoni/an.
Lb:2:17 kai arTEsetai hE skEnE tu martyriu kai hE parembolE tOn leuitOn meson tOn parembolOn· hOs kai paremballusin, hutOs kai eXarusin hekastos eCHomenos kaT’ hEgemonian.
Lb:2:17 C VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2N_GSN C RA_NSF N1_NSF RA_GPM N1M_GPM A1_ASN RA_GPF N1_GPF C C V1_PAI3P D D VF2_FAI3P A1_NSM V1_PMPNSM P N1A_ASF
Lb:2:17 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely the camp camp, barracks, army the Levite middle the camp camp, barracks, army as/like and also, even, namely to encamp thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to remove each to have down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing principality ruled or reigned over by a Prince
Lb:2:17 and he/she/it-will-be-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) the (gen) testimony (gen) and the (nom) camp (nom|voc) the (gen) Levites (gen) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) camps (gen) as/like and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) thusly/like this and they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat), upon REMOVE-ing (dat) each (of two) (nom) while being-HAVE-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) principality (acc)
Lb:2:17 Lb_2:17_1 Lb_2:17_2 Lb_2:17_3 Lb_2:17_4 Lb_2:17_5 Lb_2:17_6 Lb_2:17_7 Lb_2:17_8 Lb_2:17_9 Lb_2:17_10 Lb_2:17_11 Lb_2:17_12 Lb_2:17_13 Lb_2:17_14 Lb_2:17_15 Lb_2:17_16 Lb_2:17_17 Lb_2:17_18 Lb_2:17_19 Lb_2:17_20 Lb_2:17_21 Lb_2:17_22 Lb_2:17_23 Lb_2:17_24
Lb:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:18 Τάγμα παρεμβολῆς Εφραιμ παρὰ θάλασσαν σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Εφραιμ Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ·
Lb:2:18 The station of the camp of Ephraim shall be westward with their forces, and the head of the children of Ephraim shall be Elisama the son of Emiud. (Numbers 2:18 Brenton)
Lb:2:18 Od zachodu będzie chorągiew obozu Efraima rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda. (Lb 2:18 BT_4)
Lb:2:18 Τάγμα παρεμβολῆς Εφραιμ παρὰ θάλασσαν σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Εφραιμ Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ·
Lb:2:18 τάγμα[τ], -ατος, τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἐφραίμ, ὁ παρά θάλασσα, -ης, ἡ σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:18 Dzielenie {Dział} Obozu obóz, koszary, armia Efraim fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Efraim Syn
Lb:2:18 *ta/gma parembolE=s *efraim para\ Ta/lassan su\n duna/mei au)tO=n, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *efraim *elisama ui(o\s *emioud·
Lb:2:18 tagma parembolEs efraim para Talassan syn dynamei autOn, kai ho arCHOn tOn hyiOn efraim elisama hyios emiud·
Lb:2:18 N3M_NSN N1_GSF N_GSM P N1S_ASF P N3I_DSF RD_GPM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:18 division camp camp, barracks, army Ephraim frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together sea together with/including (+dat) ability he/she/it/same and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Ephraim ć son ć
Lb:2:18 division (nom|acc|voc) camp (gen) Ephraim (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) sea (acc) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Ephraim (indecl)   son (nom)  
Lb:2:18 Lb_2:18_1 Lb_2:18_2 Lb_2:18_3 Lb_2:18_4 Lb_2:18_5 Lb_2:18_6 Lb_2:18_7 Lb_2:18_8 Lb_2:18_9 Lb_2:18_10 Lb_2:18_11 Lb_2:18_12 Lb_2:18_13 Lb_2:18_14 Lb_2:18_15 Lb_2:18_16 Lb_2:18_17
Lb:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:19 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:2:19 His forces that were numbered, are forty thousand and five hundred. (Numbers 2:19 Brenton)
Lb:2:19 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści tysięcy pięciuset. (Lb 2:19 BT_4)
Lb:2:19 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:2:19 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:19 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Pięćset
Lb:2:19 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi tessara/konta CHilia/des kai\ pentako/sioi.
Lb:2:19 dynamis autu hoi epeskemmenoi tessarakonta CHiliades kai pentakosioi.
Lb:2:19 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:19 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] forty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely five hundred
Lb:2:19 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) forty kilos (nom|voc) and five hundred (nom|voc)
Lb:2:19 Lb_2:19_1 Lb_2:19_2 Lb_2:19_3 Lb_2:19_4 Lb_2:19_5 Lb_2:19_6 Lb_2:19_7 Lb_2:19_8
Lb:2:19 x x x x x x x x
Lb:2:20 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Μανασση, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασση Γαμαλιηλ υἱὸς Φαδασσουρ·
Lb:2:20 And they that encamp next shall be of the tribe of Manasse, and the prince of the sons of Manasse, Gamaliel the son of Phadassur. (Numbers 2:20 Brenton)
Lb:2:20 Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura. (Lb 2:20 BT_4)
Lb:2:20 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Μανασση, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασση Γαμαλιηλ υἱὸς Φαδασσουρ·
Lb:2:20 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ Γαμαλιήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:20 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć Szczep Manasses I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Manasses Gamaliel Syn
Lb:2:20 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi fulE=s *manassE, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *manassE *gamaliEl ui(o\s *fadassour·
Lb:2:20 kai hoi paremballontes eCHomenoi fylEs manassE, kai ho arCHOn tOn hyiOn manassE gamaliEl hyios fadassur·
Lb:2:20 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:20 and also, even, namely the to encamp to have tribe Manasses and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Manasses Gamaliel son ć
Lb:2:20 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc) Gamaliel (indecl) son (nom)  
Lb:2:20 Lb_2:20_1 Lb_2:20_2 Lb_2:20_3 Lb_2:20_4 Lb_2:20_5 Lb_2:20_6 Lb_2:20_7 Lb_2:20_8 Lb_2:20_9 Lb_2:20_10 Lb_2:20_11 Lb_2:20_12 Lb_2:20_13 Lb_2:20_14 Lb_2:20_15
Lb:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:21 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
Lb:2:21 His forces that were numbered, were thirty-two thousand and two hundred. (Numbers 2:21 Brenton)
Lb:2:21 Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści dwa tysiące dwustu. (Lb 2:21 BT_4)
Lb:2:21 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
Lb:2:21 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί δια·κόσιοι -αι -α
Lb:2:21 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Dwa I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Dwieście
Lb:2:21 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi du/o kai\ tria/konta CHilia/des kai\ diako/sioi.
Lb:2:21 dynamis autu hoi epeskemmenoi dyo kai triakonta CHiliades kai diakosioi.
Lb:2:21 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:21 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] two and also, even, namely thirty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely two hundred
Lb:2:21 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) two (nom, acc, gen) and thirty kilos (nom|voc) and two hundred (nom|voc)
Lb:2:21 Lb_2:21_1 Lb_2:21_2 Lb_2:21_3 Lb_2:21_4 Lb_2:21_5 Lb_2:21_6 Lb_2:21_7 Lb_2:21_8 Lb_2:21_9 Lb_2:21_10
Lb:2:21 x x x x x x x x x x
Lb:2:22 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Βενιαμιν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμιν Αβιδαν υἱὸς Γαδεωνι·
Lb:2:22 And they that encamp next shall be of the tribe of Benjamin, and the prince of the sons of Benjamin, Abidan the son of Gadeoni. (Numbers 2:22 Brenton)
Lb:2:22 Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego. (Lb 2:22 BT_4)
Lb:2:22 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Βενιαμιν, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμιν Αβιδαν υἱὸς Γαδεωνι·
Lb:2:22 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:22 I też, nawet, mianowicie By rozkładać obozem By mieć Szczep Beniamin I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Beniamin Syn
Lb:2:22 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi fulE=s *beniamin, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *beniamin *abidan ui(o\s *gadeOni·
Lb:2:22 kai hoi paremballontes eCHomenoi fylEs beniamin, kai ho arCHOn tOn hyiOn beniamin abidan hyios gadeOni·
Lb:2:22 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:22 and also, even, namely the to encamp to have tribe Benjamin and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Benjamin ć son ć
Lb:2:22 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) tribe (gen) Benjamin (indecl) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl)   son (nom)  
Lb:2:22 Lb_2:22_1 Lb_2:22_2 Lb_2:22_3 Lb_2:22_4 Lb_2:22_5 Lb_2:22_6 Lb_2:22_7 Lb_2:22_8 Lb_2:22_9 Lb_2:22_10 Lb_2:22_11 Lb_2:22_12 Lb_2:22_13 Lb_2:22_14 Lb_2:22_15
Lb:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:23 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:23 His forces that were numbered, were thirty-five thousand and four hundred. (Numbers 2:23 Brenton)
Lb:2:23 Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu. (Lb 2:23 BT_4)
Lb:2:23 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:23 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) πέντε καί τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:23 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Pięć I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta
Lb:2:23 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi pe/nte kai\ tria/konta CHilia/des kai\ tetrako/sioi.
Lb:2:23 dynamis autu hoi epeskemmenoi pente kai triakonta CHiliades kai tetrakosioi.
Lb:2:23 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:23 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] five and also, even, namely thirty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred
Lb:2:23 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) five and thirty kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc)
Lb:2:23 Lb_2:23_1 Lb_2:23_2 Lb_2:23_3 Lb_2:23_4 Lb_2:23_5 Lb_2:23_6 Lb_2:23_7 Lb_2:23_8 Lb_2:23_9 Lb_2:23_10
Lb:2:23 x x x x x x x x x x
Lb:2:24 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Εφραιμ ἑκατὸν χιλιάδες καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑκατὸν σὺν δυνάμει αὐτῶν· τρίτοι ἐξαροῦσιν.
Lb:2:24 All that were numbered of the camp of Ephraim, were one hundred and eight thousand and one hundred: they with their forces shall set out third. (Numbers 2:24 Brenton)
Lb:2:24 Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich zastępów było sto osiem tysięcy stu. Oni jako trzeci będą zwijać namioty. (Lb 2:24 BT_4)
Lb:2:24 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Εφραιμ ἑκατὸν χιλιάδες καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑκατὸν σὺν δυνάμει αὐτῶν· τρίτοι ἐξαροῦσιν.
Lb:2:24 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἐφραίμ, ὁ ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί   καί ἑκατόν σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τρίτος -η -ον ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-)
Lb:2:24 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By bywać [zobacz sceptyczny] Obozu obóz, koszary, armia Efraim Sto Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Sto Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo Trzeci By usuwać
Lb:2:24 pa/ntes oi( e)peskemme/noi tE=s parembolE=s *efraim e(kato\n CHilia/des kai\ o)ktakisCHi/lioi kai\ e(kato\n su\n duna/mei au)tO=n· tri/toi e)Xarou=sin.
Lb:2:24 pantes hoi epeskemmenoi tEs parembolEs efraim hekaton CHiliades kai oktakisCHilioi kai hekaton syn dynamei autOn· tritoi eXarusin.
Lb:2:24 A3_NPM RA_NPM VP_XMPNPM RA_GSF N1_GSF N_GSM M N3D_NPF C A1A_NPM C M P N3I_DSF RD_GPM A1_NPM VF2_FAI3P
Lb:2:24 every all, each, every, the whole of the to visit [see skeptical] the camp camp, barracks, army Ephraim hundred kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ć and also, even, namely hundred together with/including (+dat) ability he/she/it/same third to remove
Lb:2:24 all (nom|voc) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) the (gen) camp (gen) Ephraim (indecl) hundred kilos (nom|voc) and   and hundred together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) third (nom|voc) they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat), upon REMOVE-ing (dat)
Lb:2:24 Lb_2:24_1 Lb_2:24_2 Lb_2:24_3 Lb_2:24_4 Lb_2:24_5 Lb_2:24_6 Lb_2:24_7 Lb_2:24_8 Lb_2:24_9 Lb_2:24_10 Lb_2:24_11 Lb_2:24_12 Lb_2:24_13 Lb_2:24_14 Lb_2:24_15 Lb_2:24_16 Lb_2:24_17
Lb:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:25 Τάγμα παρεμβολῆς Δαν πρὸς βορρᾶν σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Δαν Αχιεζερ υἱὸς Αμισαδαι·
Lb:2:25 The order of the camp of Dan shall be northward with their forces; and the prince of the sons of Dan, Achiezer the son of Amisadai. (Numbers 2:25 Brenton)
Lb:2:25 Od północy, stosownie do swoich oddziałów, będzie chorągiew obozu Dana rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achijezer, syn Ammiszaddaja. (Lb 2:25 BT_4)
Lb:2:25 Τάγμα παρεμβολῆς Δαν πρὸς βορρᾶν σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Δαν Αχιεζερ υἱὸς Αμισαδαι·
Lb:2:25 τάγμα[τ], -ατος, τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:25 Dzielenie {Dział} Obozu obóz, koszary, armia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Syn
Lb:2:25 *ta/gma parembolE=s *dan pro\s borra=n su\n duna/mei au)tO=n, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *dan *aCHieDZer ui(o\s *amisadai·
Lb:2:25 tagma parembolEs dan pros borran syn dynamei autOn, kai ho arCHOn tOn hyiOn dan aCHieDZer hyios amisadai·
Lb:2:25 N3M_NSN N1_GSF N_GSM P N1T_ASM P N3I_DSF RD_GPM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:25 division camp camp, barracks, army ć toward (+acc,+gen,+dat) north together with/including (+dat) ability he/she/it/same and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son ć ć son ć
Lb:2:25 division (nom|acc|voc) camp (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen)     son (nom)  
Lb:2:25 Lb_2:25_1 Lb_2:25_2 Lb_2:25_3 Lb_2:25_4 Lb_2:25_5 Lb_2:25_6 Lb_2:25_7 Lb_2:25_8 Lb_2:25_9 Lb_2:25_10 Lb_2:25_11 Lb_2:25_12 Lb_2:25_13 Lb_2:25_14 Lb_2:25_15 Lb_2:25_16 Lb_2:25_17
Lb:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:26 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι δύο καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.
Lb:2:26 His forces that were numbered, were sixty-two thousand and seven hundred. (Numbers 2:26 Brenton)
Lb:2:26 Liczba jego wojska według obliczenia wynosi sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. (Lb 2:26 BT_4)
Lb:2:26 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι δύο καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.
Lb:2:26 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ἑξή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX]
Lb:2:26 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Dwa I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Siedemset
Lb:2:26 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi du/o kai\ e(XE/konta CHilia/des kai\ e(ptako/sioi.
Lb:2:26 dynamis autu hoi epeskemmenoi dyo kai heXEkonta CHiliades kai heptakosioi.
Lb:2:26 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:26 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] two and also, even, namely sixty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely seven hundred
Lb:2:26 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) two (nom, acc, gen) and sixty kilos (nom|voc) and seven hundred (nom|voc)
Lb:2:26 Lb_2:26_1 Lb_2:26_2 Lb_2:26_3 Lb_2:26_4 Lb_2:26_5 Lb_2:26_6 Lb_2:26_7 Lb_2:26_8 Lb_2:26_9 Lb_2:26_10
Lb:2:26 x x x x x x x x x x
Lb:2:27 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Ασηρ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν·
Lb:2:27 And they that encamp next to him shall be the tribe of Aser; and the prince of the sons of Aser, Phagiel the son of Echran. (Numbers 2:27 Brenton)
Lb:2:27 Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana. (Lb 2:27 BT_4)
Lb:2:27 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Ασηρ, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν·
Lb:2:27 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φυλή, -ῆς, ἡ Ἀσήρ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσήρ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:27 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć On/ona/to/to samo Szczep Asher I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Asher Syn
Lb:2:27 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi au)tou= fulE=s *asEr, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *asEr *fagaiEl ui(o\s *eCHran·
Lb:2:27 kai hoi paremballontes eCHomenoi autu fylEs asEr, kai ho arCHOn tOn hyiOn asEr fagaiEl hyios eCHran·
Lb:2:27 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM RD_GSM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:27 and also, even, namely the to encamp to have he/she/it/same tribe Asher and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son Asher ć son ć
Lb:2:27 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) him/it/same (gen) tribe (gen) Asher (indecl) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Asher (indecl)   son (nom)  
Lb:2:27 Lb_2:27_1 Lb_2:27_2 Lb_2:27_3 Lb_2:27_4 Lb_2:27_5 Lb_2:27_6 Lb_2:27_7 Lb_2:27_8 Lb_2:27_9 Lb_2:27_10 Lb_2:27_11 Lb_2:27_12 Lb_2:27_13 Lb_2:27_14 Lb_2:27_15 Lb_2:27_16
Lb:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:28 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι μία καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:2:28 His forces that were numbered, were forty-one thousand and five hundred. (Numbers 2:28 Brenton)
Lb:2:28 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset. (Lb 2:28 BT_4)
Lb:2:28 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι μία καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:2:28 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:28 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Jeden I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Pięćset
Lb:2:28 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi mi/a kai\ tessara/konta CHilia/des kai\ pentako/sioi.
Lb:2:28 dynamis autu hoi epeskemmenoi mia kai tessarakonta CHiliades kai pentakosioi.
Lb:2:28 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM A1A_NSF C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:28 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] one and also, even, namely forty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely five hundred
Lb:2:28 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) one (nom) and forty kilos (nom|voc) and five hundred (nom|voc)
Lb:2:28 Lb_2:28_1 Lb_2:28_2 Lb_2:28_3 Lb_2:28_4 Lb_2:28_5 Lb_2:28_6 Lb_2:28_7 Lb_2:28_8 Lb_2:28_9 Lb_2:28_10
Lb:2:28 x x x x x x x x x x
Lb:2:29 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Νεφθαλι, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν·
Lb:2:29 And they that encamp next shall be of the tribe of Nephthali; and the prince of the children of Nephthali, Achire son Aenan. (Numbers 2:29 Brenton)
Lb:2:29 W końcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana. (Lb 2:29 BT_4)
Lb:2:29 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Νεφθαλι, καὶ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν·
Lb:2:29 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ   καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:2:29 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem By mieć Szczep I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Syn Syn
Lb:2:29 kai\ oi( paremba/llontes e)CHo/menoi fulE=s *nefTali, kai\ o( a)/rCHOn tO=n ui(O=n *nefTali *aCHire ui(o\s *ainan·
Lb:2:29 kai hoi paremballontes eCHomenoi fylEs nefTali, kai ho arCHOn tOn hyiOn nefTali aCHire hyios ainan·
Lb:2:29 C RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:2:29 and also, even, namely the to encamp to have tribe ć and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the son ć ć son ć
Lb:2:29 and the (nom) while ENCAMP-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) tribe (gen)   and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen)     son (nom)  
Lb:2:29 Lb_2:29_1 Lb_2:29_2 Lb_2:29_3 Lb_2:29_4 Lb_2:29_5 Lb_2:29_6 Lb_2:29_7 Lb_2:29_8 Lb_2:29_9 Lb_2:29_10 Lb_2:29_11 Lb_2:29_12 Lb_2:29_13 Lb_2:29_14 Lb_2:29_15
Lb:2:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:30 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τρεῖς καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:30 His forces that were numbered were fifty-three thousand and four hundred. (Numbers 2:30 Brenton)
Lb:2:30 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. (Lb 2:30 BT_4)
Lb:2:30 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τρεῖς καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:2:30 δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α
Lb:2:30 Zdolność On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Trzy I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta
Lb:2:30 du/namis au)tou= oi( e)peskemme/noi trei=s kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ tetrako/sioi.
Lb:2:30 dynamis autu hoi epeskemmenoi treis kai pentEkonta CHiliades kai tetrakosioi.
Lb:2:30 N3I_NSF RD_GSM RA_NPM VP_XMPNPM A3_NPM C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:2:30 ability he/she/it/same the to visit [see skeptical] three and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred
Lb:2:30 ability (nom) him/it/same (gen) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) three (acc, nom) and fifty kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc)
Lb:2:30 Lb_2:30_1 Lb_2:30_2 Lb_2:30_3 Lb_2:30_4 Lb_2:30_5 Lb_2:30_6 Lb_2:30_7 Lb_2:30_8 Lb_2:30_9 Lb_2:30_10
Lb:2:30 x x x x x x x x x x
Lb:2:31 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Δαν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι· ἔσχατοι ἐξαροῦσιν κατὰ τάγμα αὐτῶν.
Lb:2:31 All that were numbered of the camp of Dan, were a hundred and fifty-seven thousand and six hundred: they shall set out last according to their order. (Numbers 2:31 Brenton)
Lb:2:31 Wszystkich spisanych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi. (Lb 2:31 BT_4)
Lb:2:31 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Δαν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι· ἔσχατοι ἐξαροῦσιν κατὰ τάγμα αὐτῶν.
Lb:2:31 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   ἑκατόν καί πεντή·κοντα ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑξα·κόσιοι -αι -α ἔσχατος -η -ον ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) κατά τάγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:2:31 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By bywać [zobacz sceptyczny] Obozu obóz, koszary, armia Sto I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Siedem Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sześćset Ostatni By usuwać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzielenie {Dział} On/ona/to/to samo
Lb:2:31 pa/ntes oi( e)peskemme/noi tE=s parembolE=s *dan e(kato\n kai\ pentE/konta e(pta\ CHilia/des kai\ e(Xako/sioi· e)/sCHatoi e)Xarou=sin kata\ ta/gma au)tO=n.
Lb:2:31 pantes hoi epeskemmenoi tEs parembolEs dan hekaton kai pentEkonta hepta CHiliades kai heXakosioi· esCHatoi eXarusin kata tagma autOn.
Lb:2:31 A3_NPM RA_NPM VP_XMPNPM RA_GSF N1_GSF N_GSM M C M M N3D_NPF C A1A_NPM A1_NPM VF2_FAI3P P N3M_ASN RD_GPM
Lb:2:31 every all, each, every, the whole of the to visit [see skeptical] the camp camp, barracks, army ć hundred and also, even, namely fifty seven kilo [unit of one thousand] and also, even, namely six hundred last to remove down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing division he/she/it/same
Lb:2:31 all (nom|voc) the (nom) having-been-VISIT-ed (nom|voc) the (gen) camp (gen)   hundred and fifty seven kilos (nom|voc) and six hundred (nom|voc) last (nom|voc) they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat), upon REMOVE-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) division (nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:2:31 Lb_2:31_1 Lb_2:31_2 Lb_2:31_3 Lb_2:31_4 Lb_2:31_5 Lb_2:31_6 Lb_2:31_7 Lb_2:31_8 Lb_2:31_9 Lb_2:31_10 Lb_2:31_11 Lb_2:31_12 Lb_2:31_13 Lb_2:31_14 Lb_2:31_15 Lb_2:31_16 Lb_2:31_17 Lb_2:31_18
Lb:2:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:32 Αὕτη ἡ ἐπίσκεψις τῶν υἱῶν Ισραηλ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν παρεμβολῶν σὺν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι πεντήκοντα.
Lb:2:32 This is the numbering of the children of Israel according to the houses of their families: all the numbering of the camps with their forces, was six hundred and three thousand, five hundred and fifty. (Numbers 2:32 Brenton)
Lb:2:32 Oto Izraelici spisani według swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów było sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesięciu. (Lb 2:32 BT_4)
Lb:2:32 Αὕτη ἐπίσκεψις τῶν υἱῶν Ισραηλ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· πᾶσα ἐπίσκεψις τῶν παρεμβολῶν σὺν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι πεντήκοντα.
Lb:2:32 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ σύν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑξα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τρισ·χίλιοι -αι -α πεντα·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα
Lb:2:32 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Inspekcji/badanie Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Inspekcji/badanie Obozu obóz, koszary, armia Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo Sześćset Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Trzy tysiące Pięćset Pięćdziesiąt
Lb:2:32 *au(/tE E( e)pi/skePSis tO=n ui(O=n *israEl kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n· pa=sa E( e)pi/skePSis tO=n parembolO=n su\n tai=s duna/mesin au)tO=n e(Xako/siai CHilia/des kai\ trisCHi/lioi pentako/sioi pentE/konta.
Lb:2:32 hautE hE episkePSis tOn hyiOn israEl kat’ oikus patriOn autOn· pasa hE episkePSis tOn parembolOn syn tais dynamesin autOn heXakosiai CHiliades kai trisCHilioi pentakosioi pentEkonta.
Lb:2:32 RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N2_GPM N_GSM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GPF N1_GPF P RA_DPF N3I_DPF RD_GPM A1A_NPF N3D_NPF C A1A_NPM A1A_NPM M
Lb:2:32 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the visitation/inspection the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same every all, each, every, the whole of the visitation/inspection the camp camp, barracks, army together with/including (+dat) the ability he/she/it/same six hundred kilo [unit of one thousand] and also, even, namely three thousand five hundred fifty
Lb:2:32 this (nom) the (nom) visitation/inspection (nom) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) every (nom|voc) the (nom) visitation/inspection (nom) the (gen) camps (gen) together with/including (+dat) the (dat) abilities (dat) them/same (gen) six hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) and three thousand (nom|voc) five hundred (nom|voc) fifty
Lb:2:32 Lb_2:32_1 Lb_2:32_2 Lb_2:32_3 Lb_2:32_4 Lb_2:32_5 Lb_2:32_6 Lb_2:32_7 Lb_2:32_8 Lb_2:32_9 Lb_2:32_10 Lb_2:32_11 Lb_2:32_12 Lb_2:32_13 Lb_2:32_14 Lb_2:32_15 Lb_2:32_16 Lb_2:32_17 Lb_2:32_18 Lb_2:32_19 Lb_2:32_20 Lb_2:32_21 Lb_2:32_22 Lb_2:32_23 Lb_2:32_24 Lb_2:32_25
Lb:2:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:2:33 οἱ δὲ Λευῖται οὐ συνεπεσκέπησαν ἐν αὐτοῖς, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:2:33 But the Levites were not numbered with them, as the Lord commanded Moses. (Numbers 2:33 Brenton)
Lb:2:33 Stosownie do rozkazu Pana, danego Mojżeszowi, lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów. (Lb 2:33 BT_4)
Lb:2:33 οἱ δὲ Λευῖται οὐ συνεπεσκέπησαν ἐν αὐτοῖς, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:2:33 ὁ ἡ τό δέ Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:2:33 zaś Lewita ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Stosownie do którego By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Lb:2:33 oi( de\ *leui=tai ou) sunepeske/pEsan e)n au)toi=s, kaTa\ e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|.
Lb:2:33 hoi de leuitai u synepeskepEsan en autois, kaTa eneteilato kyrios tO musE.
Lb:2:33 RA_NPM x N1M_NPM D VDI_API3P P RD_DPM D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Lb:2:33 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Levite οὐχ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same according to which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Lb:2:33 the (nom) Yet Levites (nom|voc) not   in/among/by (+dat) them/same (dat) according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Lb:2:33 Lb_2:33_1 Lb_2:33_2 Lb_2:33_3 Lb_2:33_4 Lb_2:33_5 Lb_2:33_6 Lb_2:33_7 Lb_2:33_8 Lb_2:33_9 Lb_2:33_10 Lb_2:33_11 Lb_2:33_12
Lb:2:33 x x x x x x x x x x x x
Lb:2:34 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως παρενέβαλον κατὰ τάγμα αὐτῶν καὶ οὕτως ἐξῆρον, ἕκαστος ἐχόμενοι κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
Lb:2:34 And the children of Israel did all things that the Lord commanded Moses; thus they encamped in their order, and thus they began their march in succession each according to their divisions, according to the houses of their families. (Numbers 2:34 Brenton)
Lb:2:34 Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Pan: obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu i swym rodzie. (Lb 2:34 BT_4)
Lb:2:34 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως παρενέβαλον κατὰ τάγμα αὐτῶν καὶ οὕτως ἐξῆρον, ἕκαστος ἐχόμενοι κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
Lb:2:34 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) κατά τάγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἕκαστος -η -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:2:34 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By stanąć obozem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzielenie {Dział} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By usuwać Każdy By mieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo
Lb:2:34 kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl pa/nta, o(/sa sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs parene/balon kata\ ta/gma au)tO=n kai\ ou(/tOs e)XE=ron, e(/kastos e)CHo/menoi kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n.
Lb:2:34 kai epoiEsan hoi hyioi israEl panta, hosa synetaXen kyrios tO musE, hutOs parenebalon kata tagma autOn kai hutOs eXEron, hekastos eCHomenoi kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn.
Lb:2:34 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_NSM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VBI_AAI3P P N3M_ASN RD_GPM C D VBI_AAI3P A1_NSM V1_PMPNPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM
Lb:2:34 and also, even, namely to do/make the son Israel every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to encamp down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing division he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to remove each to have down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same
Lb:2:34 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) division (nom|acc|voc) them/same (gen) and thusly/like this I-REMOVE-ed, they-REMOVE-ed each (of two) (nom) while being-HAVE-ed (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen)
Lb:2:34 Lb_2:34_1 Lb_2:34_2 Lb_2:34_3 Lb_2:34_4 Lb_2:34_5 Lb_2:34_6 Lb_2:34_7 Lb_2:34_8 Lb_2:34_9 Lb_2:34_10 Lb_2:34_11 Lb_2:34_12 Lb_2:34_13 Lb_2:34_14 Lb_2:34_15 Lb_2:34_16 Lb_2:34_17 Lb_2:34_18 Lb_2:34_19 Lb_2:34_20 Lb_2:34_21 Lb_2:34_22 Lb_2:34_23 Lb_2:34_24 Lb_2:34_25 Lb_2:34_26 Lb_2:34_27 Lb_2:34_28
Lb:2:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x