Lb:3:1 καὶ αὗται αἱ γενέσεις Ααρων καὶ Μωυσῆ ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν ὄρει Σινα,
Lb:3:1 And these are the generations of Aaron and Moses, in the day in which the Lord spoke to Moses in mount Sina. (Numbers 3:1 Brenton)
Lb:3:1 Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. (Lb 3:1 BT_4)
Lb:3:1 Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Ααρων καὶ Μωυσῆ ἐν ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν ὄρει Σινα,
Lb:3:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) Ἀαρών, ὁ καί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σινᾶ
Lb:3:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ród Aaron I też, nawet, mianowicie Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Dzień By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Synaj [góra z]
Lb:3:1 *kai\ au(=tai ai( gene/seis *aarOn kai\ *mousE= e)n E(=| E(me/ra| e)la/lEsen ku/rios tO=| *mousE=| e)n o)/rei *sina,
Lb:3:1 kai hautai hai geneseis aarOn kai musE en hE hEmera elalEsen kyrios tO musE en orei sina,
Lb:3:1 C RD_NPF RA_NPF N3I_NPF N_GSM C N1M_GSM P RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM P N3E_DSN N_GS
Lb:3:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lineage Aaron and also, even, namely Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which day to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Sinai [mountain of]
Lb:3:1 and these (nom) the (nom) lineages (acc, nom|voc) Aaron (indecl) and Moses (gen, voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) in/among/by (+dat) mount (dat) Sinai (indecl)
Lb:3:1 Lb_3:1_1 Lb_3:1_2 Lb_3:1_3 Lb_3:1_4 Lb_3:1_5 Lb_3:1_6 Lb_3:1_7 Lb_3:1_8 Lb_3:1_9 Lb_3:1_10 Lb_3:1_11 Lb_3:1_12 Lb_3:1_13 Lb_3:1_14 Lb_3:1_15 Lb_3:1_16 Lb_3:1_17
Lb:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:2 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ααρων· πρωτότοκος Ναδαβ καὶ Αβιουδ, Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ·
Lb:3:2 And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the first-born; and Abiud, Eleazar and Ithamar. (Numbers 3:2 Brenton)
Lb:3:2 Synowie Aarona mieli następujące imiona: pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. (Lb 3:2 BT_4)
Lb:3:2 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ααρων· πρωτότοκος Ναδαβ καὶ Αβιουδ, Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ·
Lb:3:2 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ πρωτό·τοκος -ον   καί Ἀβιούδ, ὁ Ἐλεάζαρ, ὁ καί  
Lb:3:2 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Syn Aaron firstborn I też, nawet, mianowicie Abiud Eleazar I też, nawet, mianowicie
Lb:3:2 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *aarOn· prOto/tokos *nadab kai\ *abioud, *eleaDZar kai\ *iTamar·
Lb:3:2 kai tauta ta onomata tOn hyiOn aarOn· prOtotokos nadab kai abiud, eleaDZar kai iTamar·
Lb:3:2 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM A1B_NSM N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
Lb:3:2 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the son Aaron firstborn ć and also, even, namely Abiud Eleazar and also, even, namely ć
Lb:3:2 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Aaron (indecl) firstborn ([Adj] nom)   and Abiud (indecl) Eleazar (indecl) and  
Lb:3:2 Lb_3:2_1 Lb_3:2_2 Lb_3:2_3 Lb_3:2_4 Lb_3:2_5 Lb_3:2_6 Lb_3:2_7 Lb_3:2_8 Lb_3:2_9 Lb_3:2_10 Lb_3:2_11 Lb_3:2_12 Lb_3:2_13 Lb_3:2_14
Lb:3:2 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:3 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ααρων, οἱ ἱερεῖς οἱ ἠλειμμένοι, οὓς ἐτελείωσαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἱερατεύειν.
Lb:3:3 These are the names of the sons of Aaron, the anointed priests whom they consecrated to the priesthood. (Numbers 3:3 Brenton)
Lb:3:3 Oto imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską służbę. (Lb 3:3 BT_4)
Lb:3:3 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ααρων, οἱ ἱερεῖς οἱ ἠλειμμένοι, οὓς ἐτελείωσαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἱερατεύειν.
Lb:3:3 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ὅς ἥ ὅ τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -)
Lb:3:3 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Syn Aaron Duchowny By mazać Kto/, który/, który By osiągać zakończenie Ręka On/ona/to/to samo pracować (jako kapłan)
Lb:3:3 tau=ta ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *aarOn, oi( i(erei=s oi( E)leimme/noi, ou(\s e)telei/Osan ta\s CHei=ras au)tO=n i(erateu/ein.
Lb:3:3 tauta ta onomata tOn hyiOn aarOn, hoi hiereis hoi Eleimmenoi, hus eteleiOsan tas CHeiras autOn hierateuein.
Lb:3:3 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_NPM VAI_AMPNPM RR_APM VAI_AAI3P RA_APF N3_APF RD_GPM V1_PAN
Lb:3:3 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the son Aaron the priest the to smear who/whom/which to reach completion the hand he/she/it/same to work of a priest priestcraft
Lb:3:3 these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) having-been-SMEAR-ed (nom|voc) who/whom/which (acc) they-REACH-ed-COMPLETION the (acc) hands (acc) them/same (gen) to-be-WORK OF A PRIEST-ing
Lb:3:3 Lb_3:3_1 Lb_3:3_2 Lb_3:3_3 Lb_3:3_4 Lb_3:3_5 Lb_3:3_6 Lb_3:3_7 Lb_3:3_8 Lb_3:3_9 Lb_3:3_10 Lb_3:3_11 Lb_3:3_12 Lb_3:3_13 Lb_3:3_14 Lb_3:3_15 Lb_3:3_16
Lb:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:4 καὶ ἐτελεύτησεν Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἔναντι κυρίου προσφερόντων αὐτῶν πῦρ ἀλλότριον ἔναντι κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα, καὶ παιδία οὐκ ἦν αὐτοῖς· καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ μετ’ Ααρων τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
Lb:3:4 And Nadab and Abiud died before the Lord, when they offered strange fire before the Lord, in the wilderness of Sina; and they had no children; and Eleazar and Ithamar ministered in the priests' office with Aaron their father. (Numbers 3:4 Brenton)
Lb:3:4 Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Nie mieli oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar. (Lb 3:4 BT_4)
Lb:3:4 καὶ ἐτελεύτησεν Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἔναντι κυρίου προσφερόντων αὐτῶν πῦρ ἀλλότριον ἔναντι κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα, καὶ παιδία οὐκ ἦν αὐτοῖς· καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ μετ’ Ααρων τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
Lb:3:4 καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)   καί Ἀβιούδ, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό ἀλλότριος -ία -ον ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον Σινᾶ καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) Ἐλεάζαρ, ὁ καί   μετά Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:4 I też, nawet, mianowicie By kończyć się I też, nawet, mianowicie Abiud Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przedstawiać On/ona/to/to samo Ogień Innego/inni Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z] I też, nawet, mianowicie Dziecko ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie pracować (jako kapłan) Eleazar I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Aaron Ojciec On/ona/to/to samo
Lb:3:4 kai\ e)teleu/tEsen *nadab kai\ *abioud e)/nanti kuri/ou prosfero/ntOn au)tO=n pu=r a)llo/trion e)/nanti kuri/ou e)n tE=| e)rE/mO| *sina, kai\ paidi/a ou)k E)=n au)toi=s· kai\ i(era/teusen *eleaDZar kai\ *iTamar met’ *aarOn tou= patro\s au)tO=n.
Lb:3:4 kai eteleutEsen nadab kai abiud enanti kyriu prosferontOn autOn pyr allotrion enanti kyriu en tE erEmO sina, kai paidia uk En autois· kai hierateusen eleaDZar kai iTamar met’ aarOn tu patros autOn.
Lb:3:4 C VAI_AAI3S N_ASM C N_ASM P N2_GSM V1_PAPGPM RD_GPM N3_ASN A1A_ASN P N2_GSM P RA_DSF N2_DSF N_DS C N2_NPN D V9_IAI3S RD_DPM C VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM P N_ASM RA_GSM N3_GSM RD_GPM
Lb:3:4 and also, even, namely to end ć and also, even, namely Abiud before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to present he/she/it/same fire of another/others before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness Sinai [mountain of] and also, even, namely child οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same and also, even, namely to work of a priest priestcraft Eleazar and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Aaron the father he/she/it/same
Lb:3:4 and he/she/it-END-ed   and Abiud (indecl) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) let-them-be-PRESENT-ing! (classical), while PRESENT-ing (gen) them/same (gen) fire (nom|acc|voc) of another/others (acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) Sinai (indecl) and children (nom|acc|voc) not he/she/it-was them/same (dat) and he/she/it-WORK OF A PRIEST-ed Eleazar (indecl) and   after (+acc), with (+gen) Aaron (indecl) the (gen) father (gen) them/same (gen)
Lb:3:4 Lb_3:4_1 Lb_3:4_2 Lb_3:4_3 Lb_3:4_4 Lb_3:4_5 Lb_3:4_6 Lb_3:4_7 Lb_3:4_8 Lb_3:4_9 Lb_3:4_10 Lb_3:4_11 Lb_3:4_12 Lb_3:4_13 Lb_3:4_14 Lb_3:4_15 Lb_3:4_16 Lb_3:4_17 Lb_3:4_18 Lb_3:4_19 Lb_3:4_20 Lb_3:4_21 Lb_3:4_22 Lb_3:4_23 Lb_3:4_24 Lb_3:4_25 Lb_3:4_26 Lb_3:4_27 Lb_3:4_28 Lb_3:4_29 Lb_3:4_30 Lb_3:4_31 Lb_3:4_32
Lb:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:5 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:3:5 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 3:5 Brenton)
Lb:3:5 Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: (Lb 3:5 BT_4)
Lb:3:5 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:3:5 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:3:5 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:3:5 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:3:5 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:3:5 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:3:5 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:3:5 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:3:5 Lb_3:5_1 Lb_3:5_2 Lb_3:5_3 Lb_3:5_4 Lb_3:5_5 Lb_3:5_6
Lb:3:5 x x x x x x
Lb:3:6 Λαβὲ τὴν φυλὴν Λευι καὶ στήσεις αὐτοὺς ἐναντίον Ααρων τοῦ ἱερέως, καὶ λειτουργήσουσιν αὐτῷ
Lb:3:6 Take the tribe of Levi, and thou shalt set them before Aaron the priest, and they shall minister to him, (Numbers 3:6 Brenton)
Lb:3:6 «Każ się zbliżyć pokoleniu Lewiego i postaw je przed kapłanem Aaronem: niechaj mu służą! (Lb 3:6 BT_4)
Lb:3:6 Λαβὲ τὴν φυλὴν Λευι καὶ στήσεις αὐτοὺς ἐναντίον Ααρων τοῦ ἱερέως, καὶ λειτουργήσουσιν αὐτῷ
Lb:3:6 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:6 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Szczep Lewi I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Aaron Duchowny I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo
Lb:3:6 *labe\ tE\n fulE\n *leui kai\ stE/seis au)tou\s e)nanti/on *aarOn tou= i(ere/Os, kai\ leitourgE/sousin au)tO=|
Lb:3:6 labe tEn fylEn leui kai stEseis autus enantion aarOn tu hiereOs, kai leiturgEsusin autO
Lb:3:6 VB_AAD2S RA_ASF N1_ASF N_GSM C VF_FAI2S RD_APM P N_GSM RA_GSM N3V_GSM C VF_FAI3P RD_DSM
Lb:3:6 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the tribe Levi and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Aaron the priest and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same
Lb:3:6 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) tribe (acc) Levi (indecl), Levi (voc) and you(sg)-will-CAUSE-TO-STand them/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) and they-will-OFFICIATE, going-to-OFFICIATE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat)
Lb:3:6 Lb_3:6_1 Lb_3:6_2 Lb_3:6_3 Lb_3:6_4 Lb_3:6_5 Lb_3:6_6 Lb_3:6_7 Lb_3:6_8 Lb_3:6_9 Lb_3:6_10 Lb_3:6_11 Lb_3:6_12 Lb_3:6_13 Lb_3:6_14
Lb:3:6 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:7 καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακὰς αὐτοῦ καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς
Lb:3:7 and shall keep his charges, and the charges of the children of Israel, before the tabernacle of witness, to do the works of the tabernacle. (Numbers 3:7 Brenton)
Lb:3:7 Pełniąc służbę w przybytku, troszczyć się będą wszyscy o to, o co on sam i cała społeczność winna dbać w związku z Namiotem Spotkania. (Lb 3:7 BT_4)
Lb:3:7 καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακὰς αὐτοῦ καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς
Lb:3:7 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἔν·αντι ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Lb:3:7 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Syn Izrael Przedtem (+informacja) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By pracować/dąż Praca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Lb:3:7 kai\ fula/Xousin ta\s fulaka\s au)tou= kai\ ta\s fulaka\s tO=n ui(O=n *israEl e)/nanti tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)rga/DZesTai ta\ e)/rga tE=s skEnE=s
Lb:3:7 kai fylaXusin tas fylakas autu kai tas fylakas tOn hyiOn israEl enanti tEs skEnEs tu martyriu ergaDZesTai ta erga tEs skEnEs
Lb:3:7 C VF_FAI3P RA_APF N1_APF RD_GSM C RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN V1_PMN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF
Lb:3:7 and also, even, namely to guard the guard; prison guard he/she/it/same and also, even, namely the guard; prison guard the son Israel before (+gen) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to work/strive the work the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Lb:3:7 and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) the (acc) guards (acc); prisons (acc) him/it/same (gen) and the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) before (+gen) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) to-be-being-WORK/STRIVE-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) tent (gen)
Lb:3:7 Lb_3:7_1 Lb_3:7_2 Lb_3:7_3 Lb_3:7_4 Lb_3:7_5 Lb_3:7_6 Lb_3:7_7 Lb_3:7_8 Lb_3:7_9 Lb_3:7_10 Lb_3:7_11 Lb_3:7_12 Lb_3:7_13 Lb_3:7_14 Lb_3:7_15 Lb_3:7_16 Lb_3:7_17 Lb_3:7_18 Lb_3:7_19 Lb_3:7_20 Lb_3:7_21
Lb:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:8 καὶ φυλάξουσιν πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς.
Lb:3:8 And they shall keep all the furniture of the tabernacle of witness, and the charges of the children of Israel as to all the works of the tabernacle. (Numbers 3:8 Brenton)
Lb:3:8 Winni strzec wszystkich sprzętów Namiotu Spotkania i wezmą na siebie staranie o to wszystko, o co winni się troszczyć Izraelici, gdy chodzi o pełnienie służby w przybytku. (Lb 3:8 BT_4)
Lb:3:8 καὶ φυλάξουσιν πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς.
Lb:3:8 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Lb:3:8 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Lb:3:8 kai\ fula/Xousin pa/nta ta\ skeu/E tE=s skEnE=s tou= marturi/ou kai\ ta\s fulaka\s tO=n ui(O=n *israEl kata\ pa/nta ta\ e)/rga tE=s skEnE=s.
Lb:3:8 kai fylaXusin panta ta skeuE tEs skEnEs tu martyriu kai tas fylakas tOn hyiOn israEl kata panta ta erga tEs skEnEs.
Lb:3:8 C VF_FAI3P A3_APN RA_APN N3_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM N_GSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF
Lb:3:8 and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely the guard; prison guard the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Lb:3:8 and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) tent (gen)
Lb:3:8 Lb_3:8_1 Lb_3:8_2 Lb_3:8_3 Lb_3:8_4 Lb_3:8_5 Lb_3:8_6 Lb_3:8_7 Lb_3:8_8 Lb_3:8_9 Lb_3:8_10 Lb_3:8_11 Lb_3:8_12 Lb_3:8_13 Lb_3:8_14 Lb_3:8_15 Lb_3:8_16 Lb_3:8_17 Lb_3:8_18 Lb_3:8_19 Lb_3:8_20 Lb_3:8_21
Lb:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:9 καὶ δώσεις τοὺς Λευίτας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τοῖς ἱερεῦσιν· δόμα δεδομένοι οὗτοί μοί εἰσιν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:3:9 And thou shalt give the Levites to Aaron, and to his sons the priests; they are given for a gift to me of the children of Israel. (Numbers 3:9 Brenton)
Lb:3:9 Oddaj więc lewitów Aaronowi i jego synom; winni mu być całkowicie oddani ze strony Izraelitów. (Lb 3:9 BT_4)
Lb:3:9 καὶ δώσεις τοὺς Λευίτας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τοῖς ἱερεῦσιν· δόμα δεδομένοι οὗτοί μοί εἰσιν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:3:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:3:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Lewita Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Duchowny Dar By dawać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael
Lb:3:9 kai\ dO/seis tou\s *leui/tas *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= toi=s i(ereu=sin· do/ma dedome/noi ou(=toi/ moi/ ei)sin a)po\ tO=n ui(O=n *israEl.
Lb:3:9 kai dOseis tus leuitas aarOn kai tois hyiois autu tois hiereusin· doma dedomenoi hutoi moi eisin apo tOn hyiOn israEl.
Lb:3:9 C VF_FAI2S RA_APM N1M_APM N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM RA_DPM N3V_DPM N3M_ASN VM_XMPNPM RD_NPM RP_DS V9_PAI3P P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Lb:3:9 and also, even, namely to give the Levite Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same the priest gift to give this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel
Lb:3:9 and you(sg)-will-GIVE the (acc) Levites (acc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) the (dat) priests (dat) gift (nom|acc|voc) having-been-GIVE-ed (nom|voc) these (nom) me (dat) he/she/it-is-GO-ing; they-are away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:3:9 Lb_3:9_1 Lb_3:9_2 Lb_3:9_3 Lb_3:9_4 Lb_3:9_5 Lb_3:9_6 Lb_3:9_7 Lb_3:9_8 Lb_3:9_9 Lb_3:9_10 Lb_3:9_11 Lb_3:9_12 Lb_3:9_13 Lb_3:9_14 Lb_3:9_15 Lb_3:9_16 Lb_3:9_17 Lb_3:9_18 Lb_3:9_19 Lb_3:9_20
Lb:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:10 καὶ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καταστήσεις ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ φυλάξουσιν τὴν ἱερατείαν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν βωμὸν καὶ ἔσω τοῦ καταπετάσματος· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἁπτόμενος ἀποθανεῖται.
Lb:3:10 And thou shalt appoint Aaron and his sons over the tabernacle of witness; and they shall keep their charge of priesthood, and all things belonging to the altar, and within the veil; and the stranger that touches them shall die. (Numbers 3:10 Brenton)
Lb:3:10 Aaronowi i jego synom zlecisz, by pełnili powierzoną im służbę kapłańską. Gdyby się zbliżył ktoś niepowołany, ma być ukarany śmiercią». (Lb 3:10 BT_4)
Lb:3:10 καὶ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καταστήσεις ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ φυλάξουσιν τὴν ἱερατείαν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν βωμὸν καὶ ἔσω τοῦ καταπετάσματος· καὶ ἀλλογενὴς ἁπτόμενος ἀποθανεῖται.
Lb:3:10 καί Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερατεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ καί ἔσω ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Lb:3:10 I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Księże biuro {urząd} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ołtarz I też, nawet, mianowicie Wewnątrz Zasłona I też, nawet, mianowicie Inny urodzony Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By umierać
Lb:3:10 kai\ *aarOn kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= katastE/seis e)pi\ tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ fula/Xousin tE\n i(eratei/an au)tO=n kai\ pa/nta ta\ kata\ to\n bOmo\n kai\ e)/sO tou= katapeta/smatos· kai\ o( a)llogenE\s o( a(pto/menos a)poTanei=tai.
Lb:3:10 kai aarOn kai tus hyius autu katastEseis epi tEs skEnEs tu martyriu, kai fylaXusin tEn hierateian autOn kai panta ta kata ton bOmon kai esO tu katapetasmatos· kai ho allogenEs ho haptomenos apoTaneitai.
Lb:3:10 C N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM VF_FAI2S P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI3P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C A3_APN RA_APN P RA_ASM N2_ASM C D RA_GSN N3M_GSN C RA_NSM A3H_NSM RA_NSM V1_PMPNSM VF2_FMI3S
Lb:3:10 and also, even, namely Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to guard the priestly office he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the altar and also, even, namely inside the curtain and also, even, namely the other-born the to lay hands on set fire, touch to die
Lb:3:10 and Aaron (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-ENABLE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) the (acc) priestly office (acc) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) altar (acc) and inside the (gen) curtain (gen) and the (nom) other-born ([Adj] nom) the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) he/she/it-will-be-DIE-ed
Lb:3:10 Lb_3:10_1 Lb_3:10_2 Lb_3:10_3 Lb_3:10_4 Lb_3:10_5 Lb_3:10_6 Lb_3:10_7 Lb_3:10_8 Lb_3:10_9 Lb_3:10_10 Lb_3:10_11 Lb_3:10_12 Lb_3:10_13 Lb_3:10_14 Lb_3:10_15 Lb_3:10_16 Lb_3:10_17 Lb_3:10_18 Lb_3:10_19 Lb_3:10_20 Lb_3:10_21 Lb_3:10_22 Lb_3:10_23 Lb_3:10_24 Lb_3:10_25 Lb_3:10_26 Lb_3:10_27 Lb_3:10_28 Lb_3:10_29 Lb_3:10_30 Lb_3:10_31 Lb_3:10_32 Lb_3:10_33
Lb:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:11 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:3:11 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 3:11 Brenton)
Lb:3:11 I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: (Lb 3:11 BT_4)
Lb:3:11 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:3:11 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:3:11 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:3:11 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:3:11 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:3:11 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:3:11 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:3:11 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:3:11 Lb_3:11_1 Lb_3:11_2 Lb_3:11_3 Lb_3:11_4 Lb_3:11_5 Lb_3:11_6
Lb:3:11 x x x x x x
Lb:3:12 καὶ ἐγὼ ἰδοὺ εἴληφα τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ· λύτρα αὐτῶν ἔσονται καὶ ἔσονται ἐμοὶ οἱ Λευῖται.
Lb:3:12 Behold, I have taken the Levites from the midst of the children of Israel, instead of every male that opens the womb from among the children of Israel: they shall be their ransom, and the Levites shall be mine. (Numbers 3:12 Brenton)
Lb:3:12 «Oto Ja wziąłem lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek, dlatego lewici są moją własnością. (Lb 3:12 BT_4)
Lb:3:12 Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ εἴληφα τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ· λύτρα αὐτῶν ἔσονται καὶ ἔσονται ἐμοὶ οἱ Λευῖται.
Lb:3:12 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀντί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λύτρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Lb:3:12 I też, nawet, mianowicie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lewita Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Izrael Przeciw (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn By otwierać wszystek  droga {sposób} Macica fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Syn Izrael Okup On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie By być Ja; mój/mój Lewita
Lb:3:12 *kai\ e)gO\ i)dou\ ei)/lEfa tou\s *leui/tas e)k me/sou tO=n ui(O=n *israEl a)nti\ panto\s prOtoto/kou dianoi/gontos mE/tran para\ tO=n ui(O=n *israEl· lu/tra au)tO=n e)/sontai kai\ e)/sontai e)moi\ oi( *leui=tai.
Lb:3:12 kai egO idu eilEfa tus leuitas ek mesu tOn hyiOn israEl anti pantos prOtotoku dianoigontos mEtran para tOn hyiOn israEl· lytra autOn esontai kai esontai emoi hoi leuitai.
Lb:3:12 C RP_NS I VX_XAI1S RA_APM N1M_APM P A1_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM P A3_GSM A1B_GSM V1_PAPGSM N1A_ASF P RA_GPM N2_GPM N_GSM N2N_APN RD_GPM VF_FMI3P C VF_FMI3P RP_DS RA_NPM N1M_NPM
Lb:3:12 and also, even, namely I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Levite out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the son Israel against (+gen) every all, each, every, the whole of firstborn to open up-all-the-way womb frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son Israel ransom he/she/it/same to be and also, even, namely to be I; my/mine the Levite
Lb:3:12 and I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-TAKE HOLD OF-ed the (acc) Levites (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) sons (gen) Israel (indecl) against (+gen) every (gen) firstborn ([Adj] gen) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (gen) womb (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) ransoms (nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-be and they-will-be me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc)
Lb:3:12 Lb_3:12_1 Lb_3:12_2 Lb_3:12_3 Lb_3:12_4 Lb_3:12_5 Lb_3:12_6 Lb_3:12_7 Lb_3:12_8 Lb_3:12_9 Lb_3:12_10 Lb_3:12_11 Lb_3:12_12 Lb_3:12_13 Lb_3:12_14 Lb_3:12_15 Lb_3:12_16 Lb_3:12_17 Lb_3:12_18 Lb_3:12_19 Lb_3:12_20 Lb_3:12_21 Lb_3:12_22 Lb_3:12_23 Lb_3:12_24 Lb_3:12_25 Lb_3:12_26 Lb_3:12_27 Lb_3:12_28
Lb:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:13 ἐμοὶ γὰρ πᾶν πρωτότοκον· ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτου, ἡγίασα ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοὶ ἔσονται, ἐγὼ κύριος.
Lb:3:13 For every first-born is mine; in the day in which I smote every first-born in the land of Egypt, I sanctified to myself every first-born in Israel: both of man and beast, they shall be mine: I am the Lord. (Numbers 3:13 Brenton)
Lb:3:13 Do Mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan». (Lb 3:13 BT_4)
Lb:3:13 ἐμοὶ γὰρ πᾶν πρωτότοκον· ἐν ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτου, ἡγίασα ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοὶ ἔσονται, ἐγὼ κύριος.
Lb:3:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:3:13 Ja; mój/mój Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Dzień By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja; mój/mój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) Ja; mój/mój By być Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:3:13 e)moi\ ga\r pa=n prOto/tokon· e)n E(=| E(me/ra| e)pa/taXa pa=n prOto/tokon e)n gE=| *ai)gu/ptou, E(gi/asa e)moi\ pa=n prOto/tokon e)n *israEl a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous· e)moi\ e)/sontai, e)gO\ ku/rios.
Lb:3:13 emoi gar pan prOtotokon· en hE hEmera epataXa pan prOtotokon en gE aigyptu, hEgiasa emoi pan prOtotokon en israEl apo anTrOpu heOs ktEnus· emoi esontai, egO kyrios.
Lb:3:13 RP_DS x A3_NSN A1B_NSN P RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI1S A3_NSN A1B_NSN P N1_DSF N2_GSF VAI_AAI1S RP_DS A3_NSN A1B_NSN P N_DSM P N2_GSM P N3E_GSN RP_DS VF_FMI3P RP_NS N2_NSM
Lb:3:13 I; my/mine for since, as every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which day to smite every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] to consecrate sanctify, hallow, become holy I; my/mine every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) I; my/mine to be I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:3:13 me (dat); my/mine (nom|voc) for every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) day (dat) I-SMITE-ed every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) I-CONSECRATE-ed me (dat); my/mine (nom|voc) every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) they-will-be I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:3:13 Lb_3:13_1 Lb_3:13_2 Lb_3:13_3 Lb_3:13_4 Lb_3:13_5 Lb_3:13_6 Lb_3:13_7 Lb_3:13_8 Lb_3:13_9 Lb_3:13_10 Lb_3:13_11 Lb_3:13_12 Lb_3:13_13 Lb_3:13_14 Lb_3:13_15 Lb_3:13_16 Lb_3:13_17 Lb_3:13_18 Lb_3:13_19 Lb_3:13_20 Lb_3:13_21 Lb_3:13_22 Lb_3:13_23 Lb_3:13_24 Lb_3:13_25 Lb_3:13_26 Lb_3:13_27
Lb:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:14 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα λέγων
Lb:3:14 And the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sina, saying, (Numbers 3:14 Brenton)
Lb:3:14 Mówił dalej Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowami: (Lb 3:14 BT_4)
Lb:3:14 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα λέγων
Lb:3:14 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον Σινᾶ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:3:14 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z] By mówić/opowiadaj
Lb:3:14 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n e)n tE=| e)rE/mO| *sina le/gOn
Lb:3:14 kai elalEsen kyrios pros musEn en tE erEmO sina legOn
Lb:3:14 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P RA_DSF N2_DSF N_GS V1_PAPNSM
Lb:3:14 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness Sinai [mountain of] to say/tell
Lb:3:14 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) Sinai (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:3:14 Lb_3:14_1 Lb_3:14_2 Lb_3:14_3 Lb_3:14_4 Lb_3:14_5 Lb_3:14_6 Lb_3:14_7 Lb_3:14_8 Lb_3:14_9 Lb_3:14_10
Lb:3:14 x x x x x x x x x x
Lb:3:15 Ἐπίσκεψαι τοὺς υἱοὺς Λευι κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατὰ συγγενείας αὐτῶν· πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ἐπισκέψασθε αὐτούς.
Lb:3:15 Take the number of the sons of Levi, according to the houses of their families, according to their divisions; number ye them every male from a month old and upwards. (Numbers 3:15 Brenton)
Lb:3:15 «Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów; wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż». (Lb 3:15 BT_4)
Lb:3:15 Ἐπίσκεψαι τοὺς υἱοὺς Λευι κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατὰ συγγενείας αὐτῶν· πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ἐπισκέψασθε αὐτούς.
Lb:3:15 ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό μηνιαῖος -αία -ον [LXX] καί ἐπ·άνω ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:15 By bywać [zobacz sceptyczny] Syn Lewi W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miesięcznie I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo
Lb:3:15 *)epi/skePSai tou\s ui(ou\s *leui kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kata\ suggenei/as au)tO=n· pa=n a)rseniko\n a)po\ mEniai/ou kai\ e)pa/nO e)piske/PSasTe au)tou/s.
Lb:3:15 episkePSai tus hyius leui kat’ oikus patriOn autOn kata dEmus autOn kata syngeneias autOn· pan arsenikon apo mEniaiu kai epanO episkePSasTe autus.
Lb:3:15 VA_AAN RA_APM N2_APM N_GSM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N1A_GSF RD_GPM A3_NSN A1_NSN P A1A_GSM C D VA_AMD2P RD_APM
Lb:3:15 to visit [see skeptical] the son Levi down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing monthly and also, even, namely upper before, overhead to visit [see skeptical] he/she/it/same
Lb:3:15 be-you(sg)-VISIT-ed! the (acc) sons (acc) Levi (indecl), Levi (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) every (nom|acc|voc)   away from (+gen) monthly ([Adj] gen) and upper be-you(pl)-VISIT-ed! them/same (acc)
Lb:3:15 Lb_3:15_1 Lb_3:15_2 Lb_3:15_3 Lb_3:15_4 Lb_3:15_5 Lb_3:15_6 Lb_3:15_7 Lb_3:15_8 Lb_3:15_9 Lb_3:15_10 Lb_3:15_11 Lb_3:15_12 Lb_3:15_13 Lb_3:15_14 Lb_3:15_15 Lb_3:15_16 Lb_3:15_17 Lb_3:15_18 Lb_3:15_19 Lb_3:15_20 Lb_3:15_21 Lb_3:15_22
Lb:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:16 καὶ ἐπεσκέψαντο αὐτοὺς Μωϋσῆς καὶ Ααρων διὰ φωνῆς κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτοῖς κύριος.
Lb:3:16 And Moses and Aaron numbered them by the word of the Lord, as the Lord commanded them. (Numbers 3:16 Brenton)
Lb:3:16 Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana. (Lb 3:16 BT_4)
Lb:3:16 καὶ ἐπεσκέψαντο αὐτοὺς Μωϋσῆς καὶ Ααρων διὰ φωνῆς κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτοῖς κύριος.
Lb:3:16 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ διά φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:3:16 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:3:16 kai\ e)peske/PSanto au)tou\s *mou+sE=s kai\ *aarOn dia\ fOnE=s kuri/ou, o(\n tro/pon sune/taXen au)toi=s ku/rios.
Lb:3:16 kai epeskePSanto autus mo+ysEs kai aarOn dia fOnEs kyriu, hon tropon synetaXen autois kyrios.
Lb:3:16 C VAI_AMI3P RD_APM N1M_NSM C N_NSM P N1_GSF N2_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RD_DPM N2_NSM
Lb:3:16 and also, even, namely to visit [see skeptical] he/she/it/same Moses and also, even, namely Aaron because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:3:16 and they-were-VISIT-ed them/same (acc) Moses (nom) and Aaron (indecl) because of (+acc), through (+gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:3:16 Lb_3:16_1 Lb_3:16_2 Lb_3:16_3 Lb_3:16_4 Lb_3:16_5 Lb_3:16_6 Lb_3:16_7 Lb_3:16_8 Lb_3:16_9 Lb_3:16_10 Lb_3:16_11 Lb_3:16_12 Lb_3:16_13 Lb_3:16_14
Lb:3:16 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:17 καὶ ἦσαν οὗτοι οἱ υἱοὶ Λευι ἐξ ὀνομάτων αὐτῶν· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι.
Lb:3:17 And these were the sons of Levi by their names; Gedson, Caath, and Merari. (Numbers 3:17 Brenton)
Lb:3:17 A oto imiona synów Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. (Lb 3:17 BT_4)
Lb:3:17 καὶ ἦσαν οὗτοι οἱ υἱοὶ Λευι ἐξ ὀνομάτων αὐτῶν· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι.
Lb:3:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ἐκ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό     καί  
Lb:3:17 I też, nawet, mianowicie By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Lewi Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
Lb:3:17 kai\ E)=san ou(=toi oi( ui(oi\ *leui e)X o)noma/tOn au)tO=n· *gedsOn, *kaaT kai\ *merari.
Lb:3:17 kai Esan hutoi hoi hyioi leui eX onomatOn autOn· gedsOn, kaaT kai merari.
Lb:3:17 C V9_IAI3P RD_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM P N3M_GPN RD_GPM N_NSM N_NSM C N_NSM
Lb:3:17 and also, even, namely to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son Levi out of (+gen) ἐξ before vowels name with regard to he/she/it/same ć ć and also, even, namely ć
Lb:3:17 and they-were these (nom) the (nom) sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc) out of (+gen) names (gen) them/same (gen)     and  
Lb:3:17 Lb_3:17_1 Lb_3:17_2 Lb_3:17_3 Lb_3:17_4 Lb_3:17_5 Lb_3:17_6 Lb_3:17_7 Lb_3:17_8 Lb_3:17_9 Lb_3:17_10 Lb_3:17_11 Lb_3:17_12 Lb_3:17_13
Lb:3:17 x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:18 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γεδσων κατὰ δήμους αὐτῶν· Λοβενι καὶ Σεμει.
Lb:3:18 And these are the names of the sons of Gedson according to their families; Lobeni and Semei: (Numbers 3:18 Brenton)
Lb:3:18 Imiona zaś synów Gerszona według ich rodzin: Libni i Szimei. (Lb 3:18 BT_4)
Lb:3:18 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γεδσων κατὰ δήμους αὐτῶν· Λοβενι καὶ Σεμει.
Lb:3:18 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ
Lb:3:18 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Semein
Lb:3:18 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *gedsOn kata\ dE/mous au)tO=n· *lobeni kai\ *semei.
Lb:3:18 kai tauta ta onomata tOn hyiOn gedsOn kata dEmus autOn· lobeni kai semei.
Lb:3:18 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM P N2_APM RD_GPM N_NSM C N_NSM
Lb:3:18 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same ć and also, even, namely Semein
Lb:3:18 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)   and Semein (indecl)
Lb:3:18 Lb_3:18_1 Lb_3:18_2 Lb_3:18_3 Lb_3:18_4 Lb_3:18_5 Lb_3:18_6 Lb_3:18_7 Lb_3:18_8 Lb_3:18_9 Lb_3:18_10 Lb_3:18_11 Lb_3:18_12 Lb_3:18_13
Lb:3:18 x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:19 καὶ υἱοὶ Κααθ κατὰ δήμους αὐτῶν· Αμραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ.
Lb:3:19 and the sons of Caath according to their families; Amram and Issaar, Chebron and Oziel: (Numbers 3:19 Brenton)
Lb:3:19 Synowie zaś Kehata według swych rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel, (Lb 3:19 BT_4)
Lb:3:19 καὶ υἱοὶ Κααθ κατὰ δήμους αὐτῶν· Αμραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ.
Lb:3:19 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί     καί  
Lb:3:19 I też, nawet, mianowicie Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Lb:3:19 kai\ ui(oi\ *kaaT kata\ dE/mous au)tO=n· *amram kai\ *issaar, *CHebrOn kai\ *oDZiEl.
Lb:3:19 kai hyioi kaaT kata dEmus autOn· amram kai issaar, CHebrOn kai oDZiEl.
Lb:3:19 C N2_NPM N_GSM P N2_APM RD_GPM N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
Lb:3:19 and also, even, namely son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć
Lb:3:19 and sons (nom|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)   and     and  
Lb:3:19 Lb_3:19_1 Lb_3:19_2 Lb_3:19_3 Lb_3:19_4 Lb_3:19_5 Lb_3:19_6 Lb_3:19_7 Lb_3:19_8 Lb_3:19_9 Lb_3:19_10 Lb_3:19_11 Lb_3:19_12
Lb:3:19 x x x x x x x x x x x x
Lb:3:20 καὶ υἱοὶ Μεραρι κατὰ δήμους αὐτῶν· Μοολι καὶ Μουσι. οὗτοί εἰσιν δῆμοι τῶν Λευιτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
Lb:3:20 and the sons of Merari according to their families, Mooli and Musi; these are the families of the Levites according to the houses of their families. (Numbers 3:20 Brenton)
Lb:3:20 a synowie Merariego według swych rodzin: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodów. (Lb 3:20 BT_4)
Lb:3:20 καὶ υἱοὶ Μεραρι κατὰ δήμους αὐτῶν· Μοολι καὶ Μουσι. οὗτοί εἰσιν δῆμοι τῶν Λευιτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
Lb:3:20 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:20 I też, nawet, mianowicie Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Lewita W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo
Lb:3:20 kai\ ui(oi\ *merari kata\ dE/mous au)tO=n· *mooli kai\ *mousi. ou(=toi/ ei)sin dE=moi tO=n *leuitO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n.
Lb:3:20 kai hyioi merari kata dEmus autOn· mooli kai musi. hutoi eisin dEmoi tOn leuitOn kat’ oikus patriOn autOn.
Lb:3:20 C N2_NPM N_GSM P N2_APM RD_GPM N_NSM C N_NSM RD_NPM V9_PAI3P N2_NPM RA_GPM N1M_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM
Lb:3:20 and also, even, namely son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be assembly district, country, land, township, inhabitants, the Levite down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same
Lb:3:20 and sons (nom|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)   and   these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are assemblies (nom|voc) the (gen) Levites (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen)
Lb:3:20 Lb_3:20_1 Lb_3:20_2 Lb_3:20_3 Lb_3:20_4 Lb_3:20_5 Lb_3:20_6 Lb_3:20_7 Lb_3:20_8 Lb_3:20_9 Lb_3:20_10 Lb_3:20_11 Lb_3:20_12 Lb_3:20_13 Lb_3:20_14 Lb_3:20_15 Lb_3:20_16 Lb_3:20_17 Lb_3:20_18
Lb:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:21 Τῷ Γεδσων δῆμος τοῦ Λοβενι καὶ δῆμος τοῦ Σεμει· οὗτοι δῆμοι τοῦ Γεδσων.
Lb:3:21 To Gedson belongs the family of Lobeni, and the family of Semei: these are the families of Gedson. (Numbers 3:21 Brenton)
Lb:3:21 Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szimeitów; to są właśnie rodziny Gerszonitów. (Lb 3:21 BT_4)
Lb:3:21 Τῷ Γεδσων δῆμος τοῦ Λοβενι καὶ δῆμος τοῦ Σεμει· οὗτοι δῆμοι τοῦ Γεδσων.
Lb:3:21 ὁ ἡ τό   δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Lb:3:21 Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Semein To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy,
Lb:3:21 *tO=| *gedsOn dE=mos tou= *lobeni kai\ dE=mos tou= *semei· ou(=toi dE=moi tou= *gedsOn.
Lb:3:21 tO gedsOn dEmos tu lobeni kai dEmos tu semei· hutoi dEmoi tu gedsOn.
Lb:3:21 RA_DSM N_DSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C N2_NSM RA_GSM N_GSM RD_NPM N2_NPM RA_GSM N_GSM
Lb:3:21 the ć assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, the Semein this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć
Lb:3:21 the (dat)   assembly (nom) the (gen)   and assembly (nom) the (gen) Semein (indecl) these (nom) assemblies (nom|voc) the (gen)  
Lb:3:21 Lb_3:21_1 Lb_3:21_2 Lb_3:21_3 Lb_3:21_4 Lb_3:21_5 Lb_3:21_6 Lb_3:21_7 Lb_3:21_8 Lb_3:21_9 Lb_3:21_10 Lb_3:21_11 Lb_3:21_12 Lb_3:21_13
Lb:3:21 x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:22 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν παντὸς ἀρσενικοῦ ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἑπτακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι.
Lb:3:22 The numbering of them according to the number of every male from a month old and upwards, their numbering was seven thousand and five hundred. (Numbers 3:22 Brenton)
Lb:3:22 Liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich siedem tysięcy pięciuset. (Lb 3:22 BT_4)
Lb:3:22 ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν παντὸς ἀρσενικοῦ ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἐπίσκεψις αὐτῶν ἑπτακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι.
Lb:3:22 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό μηνιαῖος -αία -ον [LXX] καί ἐπ·άνω ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτα·κισ·χίλιοι -αι -α καί πεντα·κόσιοι -αι -α
Lb:3:22 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miesięcznie I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Siedem tysięcy I też, nawet, mianowicie Pięćset
Lb:3:22 E( e)pi/skePSis au)tO=n kata\ a)riTmo\n panto\s a)rsenikou= a)po\ mEniai/ou kai\ e)pa/nO, E( e)pi/skePSis au)tO=n e(ptakisCHi/lioi kai\ pentako/sioi.
Lb:3:22 hE episkePSis autOn kata ariTmon pantos arseniku apo mEniaiu kai epanO, hE episkePSis autOn heptakisCHilioi kai pentakosioi.
Lb:3:22 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P N2_ASM A3_GSM A1_GSM P A1A_GSM C D RA_NSF N3I_NSF RD_GPM A1A_NPM C A1A_NPM
Lb:3:22 the visitation/inspection he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing monthly and also, even, namely upper before, overhead the visitation/inspection he/she/it/same seven thousand and also, even, namely five hundred
Lb:3:22 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) every (gen)   away from (+gen) monthly ([Adj] gen) and upper the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) seven thousand (nom|voc) and five hundred (nom|voc)
Lb:3:22 Lb_3:22_1 Lb_3:22_2 Lb_3:22_3 Lb_3:22_4 Lb_3:22_5 Lb_3:22_6 Lb_3:22_7 Lb_3:22_8 Lb_3:22_9 Lb_3:22_10 Lb_3:22_11 Lb_3:22_12 Lb_3:22_13 Lb_3:22_14 Lb_3:22_15 Lb_3:22_16 Lb_3:22_17
Lb:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:23 καὶ υἱοὶ Γεδσων ὀπίσω τῆς σκηνῆς παρὰ θάλασσαν παρεμβαλοῦσιν,
Lb:3:23 And the sons of Gedson shall encamp westward behind the tabernacle. (Numbers 3:23 Brenton)
Lb:3:23 Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej. (Lb 3:23 BT_4)
Lb:3:23 καὶ υἱοὶ Γεδσων ὀπίσω τῆς σκηνῆς παρὰ θάλασσαν παρεμβαλοῦσιν,
Lb:3:23 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὀπίσω ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) παρά θάλασσα, -ης, ἡ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -)
Lb:3:23 I też, nawet, mianowicie Syn Z tyłu w tył, z tyłu, potem Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze By stanąć obozem
Lb:3:23 kai\ ui(oi\ *gedsOn o)pi/sO tE=s skEnE=s para\ Ta/lassan parembalou=sin,
Lb:3:23 kai hyioi gedsOn opisO tEs skEnEs para Talassan parembalusin,
Lb:3:23 C N2_NPM N_GSM P RA_GSF N1_GSF P N1S_ASF VF2_FAI3P
Lb:3:23 and also, even, namely son ć behind back, behind, after the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together sea to encamp
Lb:3:23 and sons (nom|voc)   behind the (gen) tent (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) sea (acc) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat)
Lb:3:23 Lb_3:23_1 Lb_3:23_2 Lb_3:23_3 Lb_3:23_4 Lb_3:23_5 Lb_3:23_6 Lb_3:23_7 Lb_3:23_8 Lb_3:23_9
Lb:3:23 x x x x x x x x x
Lb:3:24 καὶ ὁ ἄρχων οἴκου πατριᾶς τοῦ δήμου τοῦ Γεδσων Ελισαφ υἱὸς Λαηλ.
Lb:3:24 And the ruler of the household of the family of Gedson was Elisaph the son of Dael. (Numbers 3:24 Brenton)
Lb:3:24 Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela. (Lb 3:24 BT_4)
Lb:3:24 καὶ ἄρχων οἴκου πατριᾶς τοῦ δήμου τοῦ Γεδσων Ελισαφ υἱὸς Λαηλ.
Lb:3:24 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:3:24 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Syn
Lb:3:24 kai\ o( a)/rCHOn oi)/kou patria=s tou= dE/mou tou= *gedsOn *elisaf ui(o\s *laEl.
Lb:3:24 kai ho arCHOn oiku patrias tu dEmu tu gedsOn elisaf hyios laEl.
Lb:3:24 C RA_NSM N3_NSM N2_GSM N1A_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:3:24 and also, even, namely the ruler; beginning; to begin house; to dwell patrilineage the assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć ć son ć
Lb:3:24 and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! patrilineage (gen), patrilineages (acc) the (gen) assembly (gen) the (gen)     son (nom)  
Lb:3:24 Lb_3:24_1 Lb_3:24_2 Lb_3:24_3 Lb_3:24_4 Lb_3:24_5 Lb_3:24_6 Lb_3:24_7 Lb_3:24_8 Lb_3:24_9 Lb_3:24_10 Lb_3:24_11 Lb_3:24_12
Lb:3:24 x x x x x x x x x x x x
Lb:3:25 καὶ ἡ φυλακὴ υἱῶν Γεδσων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· ἡ σκηνὴ καὶ τὸ κάλυμμα καὶ τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Lb:3:25 And the charge of the sons of Gedson in the tabernacle of witness was the tent and the veil, and the covering of the door of the tabernacle of witness, (Numbers 3:25 Brenton)
Lb:3:25 W Namiocie Spotkania mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do Namiotu Spotkania, (Lb 3:25 BT_4)
Lb:3:25 καὶ φυλακὴ υἱῶν Γεδσων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· σκηνὴ καὶ τὸ κάλυμμα καὶ τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Lb:3:25 καί ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό κάλυμμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:3:25 I też, nawet, mianowicie Więzienie zabezpieczają się Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Zasłona I też, nawet, mianowicie Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:3:25 kai\ E( fulakE\ ui(O=n *gedsOn e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou· E( skEnE\ kai\ to\ ka/lumma kai\ to\ kataka/lumma tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou
Lb:3:25 kai hE fylakE hyiOn gedsOn en tE skEnE tu martyriu· hE skEnE kai to kalymma kai to katakalymma tEs Tyras tEs skEnEs tu martyriu
Lb:3:25 C RA_NSF N1_NSF N2_GPM N_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN RA_NSF N1_NSF C RA_NSN N3M_NSN C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:3:25 and also, even, namely the prison guard son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the veil and also, even, namely the ć the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:3:25 and the (nom) prison (nom|voc) sons (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) and the (nom|acc) veil (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Lb:3:25 Lb_3:25_1 Lb_3:25_2 Lb_3:25_3 Lb_3:25_4 Lb_3:25_5 Lb_3:25_6 Lb_3:25_7 Lb_3:25_8 Lb_3:25_9 Lb_3:25_10 Lb_3:25_11 Lb_3:25_12 Lb_3:25_13 Lb_3:25_14 Lb_3:25_15 Lb_3:25_16 Lb_3:25_17 Lb_3:25_18 Lb_3:25_19 Lb_3:25_20 Lb_3:25_21 Lb_3:25_22 Lb_3:25_23 Lb_3:25_24
Lb:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:26 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς οὔσης ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τὰ κατάλοιπα πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ
Lb:3:26 and the curtains of the court, and the veil of the door of the court, which is by the tabernacle, and the remainder of all its works. (Numbers 3:26 Brenton)
Lb:3:26 dalej o zasłony dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz, wreszcie o powrozy potrzebne do tej służby. (Lb 3:26 BT_4)
Lb:3:26 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς οὔσης ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τὰ κατάλοιπα πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ
Lb:3:26 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:26 I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Zasłona Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Lb:3:26 kai\ ta\ i(sti/a tE=s au)lE=s kai\ to\ katape/tasma tE=s pu/lEs tE=s au)lE=s tE=s ou)/sEs e)pi\ tE=s skEnE=s kai\ ta\ kata/loipa pa/ntOn tO=n e)/rgOn au)tou=
Lb:3:26 kai ta histia tEs aulEs kai to katapetasma tEs pylEs tEs aulEs tEs usEs epi tEs skEnEs kai ta kataloipa pantOn tOn ergOn autu
Lb:3:26 C RA_APN N2_NPN RA_GSF N1_GSF C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSF V9_PAPGSF P RA_GSF N1_GSF C RA_NPN A1B_NPN A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
Lb:3:26 and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely the curtain the gate the courtyard sheep-fold, palace, house the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the remaining every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Lb:3:26 and the (nom|acc)   the (gen) courtyard (gen) and the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) the (gen) while being (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) all (gen) the (gen) works (gen) him/it/same (gen)
Lb:3:26 Lb_3:26_1 Lb_3:26_2 Lb_3:26_3 Lb_3:26_4 Lb_3:26_5 Lb_3:26_6 Lb_3:26_7 Lb_3:26_8 Lb_3:26_9 Lb_3:26_10 Lb_3:26_11 Lb_3:26_12 Lb_3:26_13 Lb_3:26_14 Lb_3:26_15 Lb_3:26_16 Lb_3:26_17 Lb_3:26_18 Lb_3:26_19 Lb_3:26_20 Lb_3:26_21 Lb_3:26_22 Lb_3:26_23 Lb_3:26_24
Lb:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:27 Τῷ Κααθ δῆμος ὁ Αμραμις καὶ δῆμος ὁ Σααρις καὶ δῆμος ὁ Χεβρωνις καὶ δῆμος ὁ Οζιηλις· οὗτοί εἰσιν δῆμοι τοῦ Κααθ.
Lb:3:27 To Caath belonged one division, that of Amram, and another division, that of Issaar, and another division, that of Chebron, and another division, that of Oziel: these are the divisions of Caath, according to number. (Numbers 3:27 Brenton)
Lb:3:27 Od Kehata pochodzą rodziny: Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów; są to rodziny Kehatytów. (Lb 3:27 BT_4)
Lb:3:27 Τῷ Κααθ δῆμος Αμραμις καὶ δῆμος Σααρις καὶ δῆμος Χεβρωνις καὶ δῆμος Οζιηλις· οὗτοί εἰσιν δῆμοι τοῦ Κααθ.
Lb:3:27 ὁ ἡ τό   δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Lb:3:27 Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy,
Lb:3:27 *tO=| *kaaT dE=mos o( *amramis kai\ dE=mos o( *saaris kai\ dE=mos o( *CHebrOnis kai\ dE=mos o( *oDZiElis· ou(=toi/ ei)sin dE=moi tou= *kaaT.
Lb:3:27 tO kaaT dEmos ho amramis kai dEmos ho saaris kai dEmos ho CHebrOnis kai dEmos ho oDZiElis· hutoi eisin dEmoi tu kaaT.
Lb:3:27 RA_DSM N_DSM N2_NSM RA_NSM N_NSM C N2_NSM RA_NSM N_NSM C N2_NSM RA_NSM N_NSM C N2_NSM RA_NSM N_NSM RD_NPM V9_PAI3P N2_NPM RA_GSM N_GSM
Lb:3:27 the ć assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć
Lb:3:27 the (dat)   assembly (nom) the (nom)   and assembly (nom) the (nom)   and assembly (nom) the (nom)   and assembly (nom) the (nom)   these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are assemblies (nom|voc) the (gen)  
Lb:3:27 Lb_3:27_1 Lb_3:27_2 Lb_3:27_3 Lb_3:27_4 Lb_3:27_5 Lb_3:27_6 Lb_3:27_7 Lb_3:27_8 Lb_3:27_9 Lb_3:27_10 Lb_3:27_11 Lb_3:27_12 Lb_3:27_13 Lb_3:27_14 Lb_3:27_15 Lb_3:27_16 Lb_3:27_17 Lb_3:27_18 Lb_3:27_19 Lb_3:27_20 Lb_3:27_21 Lb_3:27_22
Lb:3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:28 κατὰ ἀριθμὸν πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων.
Lb:3:28 Every male from a month old and upward, eight thousand and six hundred, keeping the charges of the holy things. (Numbers 3:28 Brenton)
Lb:3:28 Całkowita liczba spisanych mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich osiem tysięcy trzystu ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku. (Lb 3:28 BT_4)
Lb:3:28 κατὰ ἀριθμὸν πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων.
Lb:3:28 κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό μηνιαῖος -αία -ον [LXX] καί ἐπ·άνω   καί ἑξα·κόσιοι -αι -α φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Lb:3:28 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miesięcznie I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie Sześćset By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Lb:3:28 kata\ a)riTmo\n pa=n a)rseniko\n a)po\ mEniai/ou kai\ e)pa/nO o)ktakisCHi/lioi kai\ e(Xako/sioi fula/ssontes ta\s fulaka\s tO=n a(gi/On.
Lb:3:28 kata ariTmon pan arsenikon apo mEniaiu kai epanO oktakisCHilioi kai heXakosioi fylassontes tas fylakas tOn hagiOn.
Lb:3:28 P N2_ASM A3_ASM A1_ASM P A1A_GSM C D A1A_NPM C A1A_NPM V1_PAPNPM RA_APF N1_APF RA_GPM A1A_GPM
Lb:3:28 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing monthly and also, even, namely upper before, overhead ć and also, even, namely six hundred to guard the guard; prison guard the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Lb:3:28 down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) every (nom|acc|voc)   away from (+gen) monthly ([Adj] gen) and upper   and six hundred (nom|voc) while GUARD-ing (nom|voc) the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Lb:3:28 Lb_3:28_1 Lb_3:28_2 Lb_3:28_3 Lb_3:28_4 Lb_3:28_5 Lb_3:28_6 Lb_3:28_7 Lb_3:28_8 Lb_3:28_9 Lb_3:28_10 Lb_3:28_11 Lb_3:28_12 Lb_3:28_13 Lb_3:28_14 Lb_3:28_15 Lb_3:28_16
Lb:3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:29 οἱ δῆμοι τῶν υἱῶν Κααθ παρεμβαλοῦσιν ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς κατὰ λίβα,
Lb:3:29 The families of the sons of Caath, shall encamp beside the tabernacle toward the south. (Numbers 3:29 Brenton)
Lb:3:29 Rodziny Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku. (Lb 3:29 BT_4)
Lb:3:29 οἱ δῆμοι τῶν υἱῶν Κααθ παρεμβαλοῦσιν ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς κατὰ λίβα,
Lb:3:29 ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐκ   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κατά λίψ, -ιβός, ὁ
Lb:3:29 Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Syn By stanąć obozem Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Południowy zachód
Lb:3:29 oi( dE=moi tO=n ui(O=n *kaaT parembalou=sin e)k plagi/On tE=s skEnE=s kata\ li/ba,
Lb:3:29 hoi dEmoi tOn hyiOn kaaT parembalusin ek plagiOn tEs skEnEs kata liba,
Lb:3:29 RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM N_GSM VF2_FAI3P P A1A_GPM RA_GSF N1_GSF P N3_ASM
Lb:3:29 the assembly district, country, land, township, inhabitants, the son ć to encamp out of (+gen) ἐξ before vowels ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing southwest
Lb:3:29 the (nom) assemblies (nom|voc) the (gen) sons (gen)   they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) out of (+gen)   the (gen) tent (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) southwest (acc)
Lb:3:29 Lb_3:29_1 Lb_3:29_2 Lb_3:29_3 Lb_3:29_4 Lb_3:29_5 Lb_3:29_6 Lb_3:29_7 Lb_3:29_8 Lb_3:29_9 Lb_3:29_10 Lb_3:29_11 Lb_3:29_12
Lb:3:29 x x x x x x x x x x x x
Lb:3:30 καὶ ὁ ἄρχων οἴκου πατριῶν τῶν δήμων τοῦ Κααθ Ελισαφαν υἱὸς Οζιηλ.
Lb:3:30 And the chief of the house of the families of the divisions of Caath, was Elisaphan the son of Oziel. (Numbers 3:30 Brenton)
Lb:3:30 Głową rodu Kehatytów był Elisafan, syn Uzzjela. (Lb 3:30 BT_4)
Lb:3:30 καὶ ἄρχων οἴκου πατριῶν τῶν δήμων τοῦ Κααθ Ελισαφαν υἱὸς Οζιηλ.
Lb:3:30 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:3:30 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Syn
Lb:3:30 kai\ o( a)/rCHOn oi)/kou patriO=n tO=n dE/mOn tou= *kaaT *elisafan ui(o\s *oDZiEl.
Lb:3:30 kai ho arCHOn oiku patriOn tOn dEmOn tu kaaT elisafan hyios oDZiEl.
Lb:3:30 C RA_NSM N3_NSM N2_GSM N1A_GPF RA_GPM N2_GPM RA_GSM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:3:30 and also, even, namely the ruler; beginning; to begin house; to dwell patrilineage the assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć ć son ć
Lb:3:30 and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! patrilineages (gen) the (gen) assemblies (gen) the (gen)     son (nom)  
Lb:3:30 Lb_3:30_1 Lb_3:30_2 Lb_3:30_3 Lb_3:30_4 Lb_3:30_5 Lb_3:30_6 Lb_3:30_7 Lb_3:30_8 Lb_3:30_9 Lb_3:30_10 Lb_3:30_11 Lb_3:30_12
Lb:3:30 x x x x x x x x x x x x
Lb:3:31 καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν ἡ κιβωτὸς καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ λυχνία καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ σκεύη τοῦ ἁγίου, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὸ κατακάλυμμα καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν.
Lb:3:31 And their charge was the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and all the vessels of the sanctuary wherewith they do holy service, and the veil, and all their works. (Numbers 3:31 Brenton)
Lb:3:31 Mieli się oni troszczyć o arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie. (Lb 3:31 BT_4)
Lb:3:31 καὶ φυλακὴ αὐτῶν κιβωτὸς καὶ τράπεζα καὶ λυχνία καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ σκεύη τοῦ ἁγίου, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὸ κατακάλυμμα καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν.
Lb:3:31 καί ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅσος -η -ον λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:31 I też, nawet, mianowicie Więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie Stołowy I też, nawet, mianowicie lampstand I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Tyleż/wiele jak By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Lb:3:31 kai\ E( fulakE\ au)tO=n E( kibOto\s kai\ E( tra/peDZa kai\ E( luCHni/a kai\ ta\ TusiastE/ria kai\ ta\ skeu/E tou= a(gi/ou, o(/sa leitourgou=sin e)n au)toi=s, kai\ to\ kataka/lumma kai\ pa/nta ta\ e)/rga au)tO=n.
Lb:3:31 kai hE fylakE autOn hE kibOtos kai hE trapeDZa kai hE lyCHnia kai ta TysiastEria kai ta skeuE tu hagiu, hosa leiturgusin en autois, kai to katakalymma kai panta ta erga autOn.
Lb:3:31 C RA_NSF N1_NSF RD_GPM RA_NSF N2_NSF C RA_NSF N1S_NSF C RA_NSF N1A_NSF C RA_NPN N2N_NPN C RA_NPN N3_NPN RA_GSM A1A_GSM A1_APN V2_PAI3P P RD_DPN C RA_NSN N3M_NSN C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GPN
Lb:3:31 and also, even, namely the prison guard he/she/it/same the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely the table and also, even, namely the lampstand and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) as much/many as to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Lb:3:31 and the (nom) prison (nom|voc) them/same (gen) the (nom) ark (nom) and the (nom) table (nom|voc) and the (nom) lampstand (nom|voc) and the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) as much/many as (nom|acc) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:3:31 Lb_3:31_1 Lb_3:31_2 Lb_3:31_3 Lb_3:31_4 Lb_3:31_5 Lb_3:31_6 Lb_3:31_7 Lb_3:31_8 Lb_3:31_9 Lb_3:31_10 Lb_3:31_11 Lb_3:31_12 Lb_3:31_13 Lb_3:31_14 Lb_3:31_15 Lb_3:31_16 Lb_3:31_17 Lb_3:31_18 Lb_3:31_19 Lb_3:31_20 Lb_3:31_21 Lb_3:31_22 Lb_3:31_23 Lb_3:31_24 Lb_3:31_25 Lb_3:31_26 Lb_3:31_27 Lb_3:31_28 Lb_3:31_29 Lb_3:31_30 Lb_3:31_31 Lb_3:31_32
Lb:3:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:32 καὶ ὁ ἄρχων ἐπὶ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευιτῶν Ελεαζαρ ὁ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως καθεσταμένος φυλάσσειν τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων.
Lb:3:32 And the chief over the chief of the Levites, was Eleazar the son of Aaron the priest, appointed to keep the charges of the holy things. (Numbers 3:32 Brenton)
Lb:3:32 Księciem książąt rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi, którzy pełnili służbę w świątyni. (Lb 3:32 BT_4)
Lb:3:32 καὶ ἄρχων ἐπὶ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευιτῶν Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως καθεσταμένος φυλάσσειν τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων.
Lb:3:32 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Lb:3:32 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Lewita Eleazar Syn Aaron Duchowny By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Lb:3:32 kai\ o( a)/rCHOn e)pi\ tO=n a)rCHo/ntOn tO=n *leuitO=n *eleaDZar o( ui(o\s *aarOn tou= i(ere/Os kaTestame/nos fula/ssein ta\s fulaka\s tO=n a(gi/On.
Lb:3:32 kai ho arCHOn epi tOn arCHontOn tOn leuitOn eleaDZar ho hyios aarOn tu hiereOs kaTestamenos fylassein tas fylakas tOn hagiOn.
Lb:3:32 C RA_NSM N3_NSM P RA_GPM N3_GPM RA_GPM N1M_GPM N_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM VMI_XMPNSM V1_PAN RA_APF N1_APF RA_GPN A1A_GPN
Lb:3:32 and also, even, namely the ruler; beginning; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ruler; to begin the Levite Eleazar the son Aaron the priest to enable lay, render widowed to guard the guard; prison guard the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Lb:3:32 and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) Levites (gen) Eleazar (indecl) the (nom) son (nom) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) having-been-ENABLE-ed (nom) to-be-GUARD-ing the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Lb:3:32 Lb_3:32_1 Lb_3:32_2 Lb_3:32_3 Lb_3:32_4 Lb_3:32_5 Lb_3:32_6 Lb_3:32_7 Lb_3:32_8 Lb_3:32_9 Lb_3:32_10 Lb_3:32_11 Lb_3:32_12 Lb_3:32_13 Lb_3:32_14 Lb_3:32_15 Lb_3:32_16 Lb_3:32_17 Lb_3:32_18 Lb_3:32_19 Lb_3:32_20
Lb:3:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:33 Τῷ Μεραρι δῆμος ὁ Μοολι καὶ δῆμος ὁ Μουσι· οὗτοί εἰσιν δῆμοι Μεραρι.
Lb:3:33 To Merari belonged the family of Mooli, and the family of Musi: these are the families of Merari. (Numbers 3:33 Brenton)
Lb:3:33 Od Merariego pochodzą rodziny: Machlitów i Muszytów; są to rodziny Merarytów. (Lb 3:33 BT_4)
Lb:3:33 Τῷ Μεραρι δῆμος Μοολι καὶ δῆμος Μουσι· οὗτοί εἰσιν δῆμοι Μεραρι.
Lb:3:33 ὁ ἡ τό   δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δῆμος, -ου, ὁ  
Lb:3:33 Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy,
Lb:3:33 *tO=| *merari dE=mos o( *mooli kai\ dE=mos o( *mousi· ou(=toi/ ei)sin dE=moi *merari.
Lb:3:33 tO merari dEmos ho mooli kai dEmos ho musi· hutoi eisin dEmoi merari.
Lb:3:33 RA_DSM N_DSM N2_NSM RA_NSM N_NSM C N2_NSM RA_NSM N_NSM RD_NPM V9_PAI3P N2_NPM N_GSM
Lb:3:33 the ć assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be assembly district, country, land, township, inhabitants, ć
Lb:3:33 the (dat)   assembly (nom) the (nom)   and assembly (nom) the (nom)   these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are assemblies (nom|voc)  
Lb:3:33 Lb_3:33_1 Lb_3:33_2 Lb_3:33_3 Lb_3:33_4 Lb_3:33_5 Lb_3:33_6 Lb_3:33_7 Lb_3:33_8 Lb_3:33_9 Lb_3:33_10 Lb_3:33_11 Lb_3:33_12 Lb_3:33_13
Lb:3:33 x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:34 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμόν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἑξακισχίλιοι καὶ πεντήκοντα·
Lb:3:34 The mustering of them according to number, every male from a month old and upwards, was six thousand and fifty. (Numbers 3:34 Brenton)
Lb:3:34 Całkowita liczba spisanych mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich sześć tysięcy dwustu. (Lb 3:34 BT_4)
Lb:3:34 ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμόν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἑξακισχίλιοι καὶ πεντήκοντα·
Lb:3:34 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό μηνιαῖος -αία -ον [LXX] καί ἐπ·άνω   καί πεντή·κοντα
Lb:3:34 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miesięcznie I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt
Lb:3:34 E( e)pi/skePSis au)tO=n kata\ a)riTmo/n, pa=n a)rseniko\n a)po\ mEniai/ou kai\ e)pa/nO, e(XakisCHi/lioi kai\ pentE/konta·
Lb:3:34 hE episkePSis autOn kata ariTmon, pan arsenikon apo mEniaiu kai epanO, heXakisCHilioi kai pentEkonta·
Lb:3:34 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P N2_ASM A3_ASN A1_ASM P A1_GSM C D A1A_NPM C M
Lb:3:34 the visitation/inspection he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing monthly and also, even, namely upper before, overhead ć and also, even, namely fifty
Lb:3:34 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) every (nom|acc|voc)   away from (+gen) monthly ([Adj] gen) and upper   and fifty
Lb:3:34 Lb_3:34_1 Lb_3:34_2 Lb_3:34_3 Lb_3:34_4 Lb_3:34_5 Lb_3:34_6 Lb_3:34_7 Lb_3:34_8 Lb_3:34_9 Lb_3:34_10 Lb_3:34_11 Lb_3:34_12 Lb_3:34_13 Lb_3:34_14
Lb:3:34 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:35 καὶ ὁ ἄρχων οἴκου πατριῶν τοῦ δήμου τοῦ Μεραρι Σουριηλ υἱὸς Αβιχαιλ· ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσιν πρὸς βορρᾶν.
Lb:3:35 And the head of the house of the families of the division of Merari, was Suriel the son of Abichail: they shall encamp by the side of the tabernacle northwards. (Numbers 3:35 Brenton)
Lb:3:35 Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni namioty od północnej strony przybytku. (Lb 3:35 BT_4)
Lb:3:35 καὶ ἄρχων οἴκου πατριῶν τοῦ δήμου τοῦ Μεραρι Σουριηλ υἱὸς Αβιχαιλ· ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσιν πρὸς βορρᾶν.
Lb:3:35 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Lb:3:35 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By stanąć obozem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ
Lb:3:35 kai\ o( a)/rCHOn oi)/kou patriO=n tou= dE/mou tou= *merari *souriEl ui(o\s *abiCHail· e)k plagi/On tE=s skEnE=s parembalou=sin pro\s borra=n.
Lb:3:35 kai ho arCHOn oiku patriOn tu dEmu tu merari suriEl hyios abiCHail· ek plagiOn tEs skEnEs parembalusin pros borran.
Lb:3:35 C RA_NSM N3_NSM N2_GSM N1A_GPF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM P A1A_GPM RA_GSF N1_GSF VF2_FAI3P P N1T_ASM
Lb:3:35 and also, even, namely the ruler; beginning; to begin house; to dwell patrilineage the assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to encamp toward (+acc,+gen,+dat) north
Lb:3:35 and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! patrilineages (gen) the (gen) assembly (gen) the (gen)     son (nom)   out of (+gen)   the (gen) tent (gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Lb:3:35 Lb_3:35_1 Lb_3:35_2 Lb_3:35_3 Lb_3:35_4 Lb_3:35_5 Lb_3:35_6 Lb_3:35_7 Lb_3:35_8 Lb_3:35_9 Lb_3:35_10 Lb_3:35_11 Lb_3:35_12 Lb_3:35_13 Lb_3:35_14 Lb_3:35_15 Lb_3:35_16 Lb_3:35_17 Lb_3:35_18 Lb_3:35_19
Lb:3:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:36 ἡ ἐπίσκεψις ἡ φυλακὴ υἱῶν Μεραρι· τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις αὐτῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν
Lb:3:36 The oversight of the charge of the sons of Merari included the chapiters of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and its sockets, and all their furniture, and their works, (Numbers 3:36 Brenton)
Lb:3:36 Merarytom powierzono troskę o deski przybytku, ich poprzeczki, słupy razem z podstawami, wszelki sprzęt do tego należący i jego obsługę; (Lb 3:36 BT_4)
Lb:3:36 ἐπίσκεψις φυλακὴ υἱῶν Μεραρι· τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις αὐτῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν
Lb:3:36 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:36 Inspekcji/badanie Więzienie zabezpieczają się Syn ??? Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Praca On/ona/to/to samo
Lb:3:36 E( e)pi/skePSis E( fulakE\ ui(O=n *merari· ta\s kefali/das tE=s skEnE=s kai\ tou\s moCHlou\s au)tE=s kai\ tou\s stu/lous au)tE=s kai\ ta\s ba/seis au)tE=s kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tO=n kai\ ta\ e)/rga au)tO=n
Lb:3:36 hE episkePSis hE fylakE hyiOn merari· tas kefalidas tEs skEnEs kai tus moCHlus autEs kai tus stylus autEs kai tas baseis autEs kai panta ta skeuE autOn kai ta erga autOn
Lb:3:36 RA_NSF N3I_NSF RA_NSF N1_NSF N2_GPM N_GSM RA_APF N3D_APF RA_GSF N1_GSF C RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_APF N3I_APF RD_GSF C A3_APN RA_APN N3_APN RD_GPM C RA_APN N2N_APN RD_GPM
Lb:3:36 the visitation/inspection the prison guard son ć the ??? the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the pillar he/she/it/same and also, even, namely the foot he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely the work he/she/it/same
Lb:3:36 the (nom) visitation/inspection (nom) the (nom) prison (nom|voc) sons (gen)   the (acc) ???s (acc) the (gen) tent (gen) and the (acc)   her/it/same (gen) and the (acc) pillars (acc) her/it/same (gen) and the (acc) feet (acc, nom|voc) her/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:3:36 Lb_3:36_1 Lb_3:36_2 Lb_3:36_3 Lb_3:36_4 Lb_3:36_5 Lb_3:36_6 Lb_3:36_7 Lb_3:36_8 Lb_3:36_9 Lb_3:36_10 Lb_3:36_11 Lb_3:36_12 Lb_3:36_13 Lb_3:36_14 Lb_3:36_15 Lb_3:36_16 Lb_3:36_17 Lb_3:36_18 Lb_3:36_19 Lb_3:36_20 Lb_3:36_21 Lb_3:36_22 Lb_3:36_23 Lb_3:36_24 Lb_3:36_25 Lb_3:36_26 Lb_3:36_27 Lb_3:36_28 Lb_3:36_29 Lb_3:36_30 Lb_3:36_31
Lb:3:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:3:37 καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς πασσάλους καὶ τοὺς κάλους αὐτῶν.
Lb:3:37 and the pillars of the court round about, and their bases, and their pins, and their cords. (Numbers 3:37 Brenton)
Lb:3:37 dalej o słupy dziedzińca razem z ich podstawami, wreszcie o kołki i powrozy. (Lb 3:37 BT_4)
Lb:3:37 καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς πασσάλους καὶ τοὺς κάλους αὐτῶν.
Lb:3:37 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κύκλῳ καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:3:37 I też, nawet, mianowicie Filar Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W kole I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). On/ona/to/to samo
Lb:3:37 kai\ tou\s stu/lous tE=s au)lE=s ku/klO| kai\ ta\s ba/seis au)tO=n kai\ tou\s passa/lous kai\ tou\s ka/lous au)tO=n.
Lb:3:37 kai tus stylus tEs aulEs kyklO kai tas baseis autOn kai tus passalus kai tus kalus autOn.
Lb:3:37 C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF N2_DSM C RA_APF N3I_APF RD_GPM C RA_APM N2_APM C RA_APM A1_APM RD_GPM
Lb:3:37 and also, even, namely the