Lb:1:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους δευτέρου ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου λέγων
Lb:1:1 And the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sina, in the tabernacle of witness, on the first day of the second month, in the second year of their departure from the land of Egypt, saying, (Numbers 1:1 Brenton)
Lb:1:1 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: (Lb 1:1 BT_4)
Lb:1:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους δευτέρου ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου λέγων
Lb:1:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό Σινᾶ ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό δεύτερος -α -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:1:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miesiąc Drugi Rok Drugi By wychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By mówić/opowiadaj
Lb:1:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n e)n tE=| e)rE/mO| tE=| *sina e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou e)n mia=| tou= mEno\s tou= deute/rou e)/tous deute/rou e)XelTo/ntOn au)tO=n e)k gE=s *ai)gu/ptou le/gOn
Lb:1:1 kai elalEsen kyrios pros musEn en tE erEmO tE sina en tE skEnE tu martyriu en mia tu mEnos tu deuteru etus deuteru eXelTontOn autOn ek gEs aigyptu legOn
Lb:1:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P RA_DSF N2_DSF RA_DSF N_DS P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN P A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSN A1A_GSN N3E_GSN A1A_GSM VB_AAPGPM RD_GPM P N1_GSF N2_GSF V1_PAPNSM
Lb:1:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the Sinai [mountain of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the month the second year second to come out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] to say/tell
Lb:1:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (dat) Sinai (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) second (gen) year (gen) second (gen) let-them-COME-OUT! (classical), upon COME-ing-OUT (gen) them/same (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:1:1 Lb_1:1_1 Lb_1:1_2 Lb_1:1_3 Lb_1:1_4 Lb_1:1_5 Lb_1:1_6 Lb_1:1_7 Lb_1:1_8 Lb_1:1_9 Lb_1:1_10 Lb_1:1_11 Lb_1:1_12 Lb_1:1_13 Lb_1:1_14 Lb_1:1_15 Lb_1:1_16 Lb_1:1_17 Lb_1:1_18 Lb_1:1_19 Lb_1:1_20 Lb_1:1_21 Lb_1:1_22 Lb_1:1_23 Lb_1:1_24 Lb_1:1_25 Lb_1:1_26 Lb_1:1_27 Lb_1:1_28 Lb_1:1_29
Lb:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:2 Λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πᾶς ἄρσην
Lb:1:2 Take the sum of all the congregation of Israel according to their kindreds, according to the houses of their fathers' families, according to their number by their names, according to their heads: every male (Numbers 1:2 Brenton)
Lb:1:2 «Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. (Lb 1:2 BT_4)
Lb:1:2 Λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πᾶς ἄρσην
Lb:1:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἐκ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
Lb:1:2 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Początek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski
Lb:1:2 *la/bete a)rCHE\n pa/sEs sunagOgE=s ui(O=n *israEl kata\ suggenei/as au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n e)X o)no/matos au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa=s a)/rsEn
Lb:1:2 labete arCHEn pasEs synagOgEs hyiOn israEl kata syngeneias autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon eX onomatos autOn kata kefalEn autOn, pas arsEn
Lb:1:2 VB_AAD2P N1_ASF A1S_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM P N3M_GSN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_NSM A3_NSN
Lb:1:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand beginning every all, each, every, the whole of gathering son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] out of (+gen) ἐξ before vowels name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of male
Lb:1:2 do-TAKE HOLD OF-you(pl)! beginning (acc) every (gen) gathering (gen) sons (gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) out of (+gen) name (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) every (nom|voc) male ([Adj] nom)
Lb:1:2 Lb_1:2_1 Lb_1:2_2 Lb_1:2_3 Lb_1:2_4 Lb_1:2_5 Lb_1:2_6 Lb_1:2_7 Lb_1:2_8 Lb_1:2_9 Lb_1:2_10 Lb_1:2_11 Lb_1:2_12 Lb_1:2_13 Lb_1:2_14 Lb_1:2_15 Lb_1:2_16 Lb_1:2_17 Lb_1:2_18 Lb_1:2_19 Lb_1:2_20 Lb_1:2_21 Lb_1:2_22 Lb_1:2_23
Lb:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:3 ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν δυνάμει Ισραηλ, ἐπισκέψασθε αὐτοὺς σὺν δυνάμει αὐτῶν, σὺ καὶ Ααρων ἐπισκέψασθε αὐτούς.
Lb:1:3 from twenty years old and upwards, every one that goes forth in the forces of Israel, take account of them with their strength; thou and Aaron take account of them. (Numbers 1:3 Brenton)
Lb:1:3 Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów. (Lb 1:3 BT_4)
Lb:1:3 ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν δυνάμει Ισραηλ, ἐπισκέψασθε αὐτοὺς σὺν δυνάμει αὐτῶν, σὺ καὶ Ααρων ἐπισκέψασθε αὐτούς.
Lb:1:3 ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν δύναμις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἀαρών, ὁ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:1:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Izrael By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo Ty I też, nawet, mianowicie Aaron By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo
Lb:1:3 a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n duna/mei *israEl, e)piske/PSasTe au)tou\s su\n duna/mei au)tO=n, su\ kai\ *aarOn e)piske/PSasTe au)tou/s.
Lb:1:3 apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en dynamei israEl, episkePSasTe autus syn dynamei autOn, sy kai aarOn episkePSasTe autus.
Lb:1:3 P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N3I_DSF N_DSM VA_AMD2P RD_APM P N3I_DSF RD_GPM RP_NS C N_NSM VA_AMD2P RD_APM
Lb:1:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability Israel to visit [see skeptical] he/she/it/same together with/including (+dat) ability he/she/it/same you and also, even, namely Aaron to visit [see skeptical] he/she/it/same
Lb:1:3 away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) ability (dat) Israel (indecl) be-you(pl)-VISIT-ed! them/same (acc) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) you(sg) (nom) and Aaron (indecl) be-you(pl)-VISIT-ed! them/same (acc)
Lb:1:3 Lb_1:3_1 Lb_1:3_2 Lb_1:3_3 Lb_1:3_4 Lb_1:3_5 Lb_1:3_6 Lb_1:3_7 Lb_1:3_8 Lb_1:3_9 Lb_1:3_10 Lb_1:3_11 Lb_1:3_12 Lb_1:3_13 Lb_1:3_14 Lb_1:3_15 Lb_1:3_16 Lb_1:3_17 Lb_1:3_18 Lb_1:3_19 Lb_1:3_20
Lb:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:4 καὶ μεθ’ ὑμῶν ἔσονται ἕκαστος κατὰ φυλὴν ἑκάστου ἀρχόντων, κατ’ οἴκους πατριῶν ἔσονται.
Lb:1:4 And with you there shall be each one of the rulers according to the tribe of each: they shall be according to the houses of their families. (Numbers 1:4 Brenton)
Lb:1:4 Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu. (Lb 1:4 BT_4)
Lb:1:4 καὶ μεθ’ ὑμῶν ἔσονται ἕκαστος κατὰ φυλὴν ἑκάστου ἀρχόντων, κατ’ οἴκους πατριῶν ἔσονται.
Lb:1:4 καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕκαστος -η -ον κατά φυλή, -ῆς, ἡ ἕκαστος -η -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:1:4 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty By być Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep Każdy Władca; by zaczynać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage By być
Lb:1:4 kai\ meT’ u(mO=n e)/sontai e(/kastos kata\ fulE\n e(ka/stou a)rCHo/ntOn, kat’ oi)/kous patriO=n e)/sontai.
Lb:1:4 kai meT’ hymOn esontai hekastos kata fylEn hekastu arCHontOn, kat’ oikus patriOn esontai.
Lb:1:4 C P RP_GP VF_FMI3P A1_NSM P N1_ASF A1_GSM N3_GPM P N2_APM N1A_GPF VF_FMI3P
Lb:1:4 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to be each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe each ruler; to begin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage to be
Lb:1:4 and after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) they-will-be each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribe (acc) each (of two) (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) they-will-be
Lb:1:4 Lb_1:4_1 Lb_1:4_2 Lb_1:4_3 Lb_1:4_4 Lb_1:4_5 Lb_1:4_6 Lb_1:4_7 Lb_1:4_8 Lb_1:4_9 Lb_1:4_10 Lb_1:4_11 Lb_1:4_12 Lb_1:4_13
Lb:1:4 x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:5 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες παραστήσονται μεθ’ ὑμῶν· τῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ·
Lb:1:5 And these are the names of the men who shall be present with you; of the tribe of Ruben, Elisur the son of Sediur. (Numbers 1:5 Brenton)
Lb:1:5 A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura; (Lb 1:5 BT_4)
Lb:1:5 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες παραστήσονται μεθ’ ὑμῶν· τῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ·
Lb:1:5 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:5 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Reuben Syn
Lb:1:5 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n a)ndrO=n, oi(/tines parastE/sontai meT’ u(mO=n· tO=n *roubEn *elisour ui(o\s *sediour·
Lb:1:5 kai tauta ta onomata tOn andrOn, hoitines parastEsontai meT’ hymOn· tOn rubEn elisur hyios sediur·
Lb:1:5 C RD_APN RA_APN N3M_APN RA_GPM N3_GPM RX_NPM VF_FMI3P P RP_GP RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:5 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you the Reuben ć son ć
Lb:1:5 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) men, husbands (gen) who-/whom-/whichever (nom) they-will-be-STand-ed-WITH/BESIDE after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) the (gen) Reuben (indecl)   son (nom)  
Lb:1:5 Lb_1:5_1 Lb_1:5_2 Lb_1:5_3 Lb_1:5_4 Lb_1:5_5 Lb_1:5_6 Lb_1:5_7 Lb_1:5_8 Lb_1:5_9 Lb_1:5_10 Lb_1:5_11 Lb_1:5_12 Lb_1:5_13 Lb_1:5_14 Lb_1:5_15
Lb:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:6 τῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι·
Lb:1:6 Of Symeon, Salamiel the son of Surisadai. (Numbers 1:6 Brenton)
Lb:1:6 z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja; (Lb 1:6 BT_4)
Lb:1:6 τῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι·
Lb:1:6 ὁ ἡ τό Συμεών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:6 Symeon/Symeon Syn
Lb:1:6 tO=n *sumeOn *salamiEl ui(o\s *sourisadai·
Lb:1:6 tOn symeOn salamiEl hyios surisadai·
Lb:1:6 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:6 the Symeon/Simeon ć son ć
Lb:1:6 the (gen) Symeon/Simeon (indecl)   son (nom)  
Lb:1:6 Lb_1:6_1 Lb_1:6_2 Lb_1:6_3 Lb_1:6_4 Lb_1:6_5
Lb:1:6 x x x x x
Lb:1:7 τῶν Ιουδα Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ·
Lb:1:7 Of Juda, Naasson the son of Aminadab. (Numbers 1:7 Brenton)
Lb:1:7 z Judy - Nachszon, syn Amminadaba; (Lb 1:7 BT_4)
Lb:1:7 τῶν Ιουδα Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ·
Lb:1:7 ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ναασσών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμιναδάβ, ὁ
Lb:1:7 Judasz/Juda Nahshon Syn Amminadab
Lb:1:7 tO=n *iouda *naassOn ui(o\s *aminadab·
Lb:1:7 tOn iuda naassOn hyios aminadab·
Lb:1:7 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:7 the Judas/Judah Nahshon son Amminadab
Lb:1:7 the (gen) Judas/Judah (gen, voc) Nahshon (indecl) son (nom) Amminadab (indecl)
Lb:1:7 Lb_1:7_1 Lb_1:7_2 Lb_1:7_3 Lb_1:7_4 Lb_1:7_5
Lb:1:7 x x x x x
Lb:1:8 τῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ·
Lb:1:8 Of Issachar, Nathanael the son of Sogar. (Numbers 1:8 Brenton)
Lb:1:8 z Issachara - Netaneel, syn Suara; (Lb 1:8 BT_4)
Lb:1:8 τῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ·
Lb:1:8 ὁ ἡ τό Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ Ναθαναήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:8 Issachar Natanael Syn
Lb:1:8 tO=n *issaCHar *naTanaEl ui(o\s *sOgar·
Lb:1:8 tOn issaCHar naTanaEl hyios sOgar·
Lb:1:8 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:8 the Issachar Nathanael son ć
Lb:1:8 the (gen) Issachar (indecl) Nathanael (indecl) son (nom)  
Lb:1:8 Lb_1:8_1 Lb_1:8_2 Lb_1:8_3 Lb_1:8_4 Lb_1:8_5
Lb:1:8 x x x x x
Lb:1:9 τῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων·
Lb:1:9 Of Zabulon, Eliab the son of Chaelon. (Numbers 1:9 Brenton)
Lb:1:9 z Zabulona - Eliab, syn Chelona. (Lb 1:9 BT_4)
Lb:1:9 τῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων·
Lb:1:9 ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:9 Zebulun Syn
Lb:1:9 tO=n *DZaboulOn *eliab ui(o\s *CHailOn·
Lb:1:9 tOn DZabulOn eliab hyios CHailOn·
Lb:1:9 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:9 the Zebulun ć son ć
Lb:1:9 the (gen) Zebulun (indecl)   son (nom)  
Lb:1:9 Lb_1:9_1 Lb_1:9_2 Lb_1:9_3 Lb_1:9_4 Lb_1:9_5
Lb:1:9 x x x x x
Lb:1:10 τῶν υἱῶν Ιωσηφ, τῶν Εφραιμ Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ, τῶν Μανασση Γαμαλιηλ υἱὸς Φαδασσουρ·
Lb:1:10 Of the sons of Joseph, of Ephraim, Elisama the son of Emiud: of Manasses, Gamaliel the son of Phadasur. (Numbers 1:10 Brenton)
Lb:1:10 Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura; (Lb 1:10 BT_4)
Lb:1:10 τῶν υἱῶν Ιωσηφ, τῶν Εφραιμ Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ, τῶν Μανασση Γαμαλιηλ υἱὸς Φαδασσουρ·
Lb:1:10 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ Γαμαλιήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:10 Syn Joseph Efraim Syn Manasses Gamaliel Syn
Lb:1:10 tO=n ui(O=n *iOsEf, tO=n *efraim *elisama ui(o\s *emioud, tO=n *manassE *gamaliEl ui(o\s *fadassour·
Lb:1:10 tOn hyiOn iOsEf, tOn efraim elisama hyios emiud, tOn manassE gamaliEl hyios fadassur·
Lb:1:10 RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:10 the son Joseph the Ephraim ć son ć the Manasses Gamaliel son ć
Lb:1:10 the (gen) sons (gen) Joseph (indecl) the (gen) Ephraim (indecl)   son (nom)   the (gen) Manasses  (acc, gen, voc) Gamaliel (indecl) son (nom)  
Lb:1:10 Lb_1:10_1 Lb_1:10_2 Lb_1:10_3 Lb_1:10_4 Lb_1:10_5 Lb_1:10_6 Lb_1:10_7 Lb_1:10_8 Lb_1:10_9 Lb_1:10_10 Lb_1:10_11 Lb_1:10_12 Lb_1:10_13
Lb:1:10 x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:11 τῶν Βενιαμιν Αβιδαν υἱὸς Γαδεωνι·
Lb:1:11 Of Benjamin, Abidan the son of Gadeoni. (Numbers 1:11 Brenton)
Lb:1:11 z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego; (Lb 1:11 BT_4)
Lb:1:11 τῶν Βενιαμιν Αβιδαν υἱὸς Γαδεωνι·
Lb:1:11 ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:11 Beniamin Syn
Lb:1:11 tO=n *beniamin *abidan ui(o\s *gadeOni·
Lb:1:11 tOn beniamin abidan hyios gadeOni·
Lb:1:11 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:11 the Benjamin ć son ć
Lb:1:11 the (gen) Benjamin (indecl)   son (nom)  
Lb:1:11 Lb_1:11_1 Lb_1:11_2 Lb_1:11_3 Lb_1:11_4 Lb_1:11_5
Lb:1:11 x x x x x
Lb:1:12 τῶν Δαν Αχιεζερ υἱὸς Αμισαδαι·
Lb:1:12 Of Dan, Achiezer the son of Amisadai. (Numbers 1:12 Brenton)
Lb:1:12 z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja; (Lb 1:12 BT_4)
Lb:1:12 τῶν Δαν Αχιεζερ υἱὸς Αμισαδαι·
Lb:1:12 ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:12 Syn
Lb:1:12 tO=n *dan *aCHieDZer ui(o\s *amisadai·
Lb:1:12 tOn dan aCHieDZer hyios amisadai·
Lb:1:12 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:12 the ć ć son ć
Lb:1:12 the (gen)     son (nom)  
Lb:1:12 Lb_1:12_1 Lb_1:12_2 Lb_1:12_3 Lb_1:12_4 Lb_1:12_5
Lb:1:12 x x x x x
Lb:1:13 τῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν·
Lb:1:13 Of Aser, Phagaiel the son of Echran. (Numbers 1:13 Brenton)
Lb:1:13 z Asera - Pagiel, syn Okrana; (Lb 1:13 BT_4)
Lb:1:13 τῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν·
Lb:1:13 ὁ ἡ τό Ἀσήρ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:13 Asher Syn
Lb:1:13 tO=n *asEr *fagaiEl ui(o\s *eCHran·
Lb:1:13 tOn asEr fagaiEl hyios eCHran·
Lb:1:13 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:13 the Asher ć son ć
Lb:1:13 the (gen) Asher (indecl)   son (nom)  
Lb:1:13 Lb_1:13_1 Lb_1:13_2 Lb_1:13_3 Lb_1:13_4 Lb_1:13_5
Lb:1:13 x x x x x
Lb:1:14 τῶν Γαδ Ελισαφ υἱὸς Ραγουηλ·
Lb:1:14 Of Gad, Elisaph the son of Raguel. (Numbers 1:14 Brenton)
Lb:1:14 z Gada - Eliasaf, syn Deuela; (Lb 1:14 BT_4)
Lb:1:14 τῶν Γαδ Ελισαφ υἱὸς Ραγουηλ·
Lb:1:14 ὁ ἡ τό Γάδ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:14 Wałęsaj się Syn
Lb:1:14 tO=n *gad *elisaf ui(o\s *ragouEl·
Lb:1:14 tOn gad elisaf hyios raguEl·
Lb:1:14 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:14 the Gad ć son ć
Lb:1:14 the (gen) Gad (indecl)   son (nom)  
Lb:1:14 Lb_1:14_1 Lb_1:14_2 Lb_1:14_3 Lb_1:14_4 Lb_1:14_5
Lb:1:14 x x x x x
Lb:1:15 τῶν Νεφθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν.
Lb:1:15 Of Nephthali, Achire the son of Aenan. (Numbers 1:15 Brenton)
Lb:1:15 z Neftalego - Achira, syn Enana». (Lb 1:15 BT_4)
Lb:1:15 τῶν Νεφθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν.
Lb:1:15 ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:1:15 Syn
Lb:1:15 tO=n *nefTali *aCHire ui(o\s *ainan.
Lb:1:15 tOn nefTali aCHire hyios ainan.
Lb:1:15 RA_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:1:15 the ć ć son ć
Lb:1:15 the (gen)     son (nom)  
Lb:1:15 Lb_1:15_1 Lb_1:15_2 Lb_1:15_3 Lb_1:15_4 Lb_1:15_5
Lb:1:15 x x x x x
Lb:1:16 οὗτοι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν φυλῶν κατὰ πατριάς, χιλίαρχοι Ισραηλ εἰσίν.
Lb:1:16 These were famous men of the congregation, heads of the tribes according to their families: these are heads of thousands in Israel. (Numbers 1:16 Brenton)
Lb:1:16 Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. (Lb 1:16 BT_4)
Lb:1:16 οὗτοι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν φυλῶν κατὰ πατριάς, χιλίαρχοι Ισραηλ εἰσίν.
Lb:1:16 οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ κατά πατριά, -ᾶς, ἡ χιλί·αρχος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:1:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zebranie Władca; by zaczynać się Szczep W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym patrilineage Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] Izrael By iść; by być
Lb:1:16 ou(=toi e)pi/klEtoi tE=s sunagOgE=s, a)/rCHontes tO=n fulO=n kata\ patria/s, CHili/arCHoi *israEl ei)si/n.
Lb:1:16 hutoi epiklEtoi tEs synagOgEs, arCHontes tOn fylOn kata patrias, CHiliarCHoi israEl eisin.
Lb:1:16 RD_NPM A1B_NPM RA_GSF N1_GSF N3_NPM RA_GPF N1_GPF P N1A_APF N2_NPM N_GSM V9_PAI3P
Lb:1:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the gathering ruler; to begin the tribe down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing patrilineage chiliarch [leader of a thousand soldiers] Israel to go; to be
Lb:1:16 these (nom)   the (gen) gathering (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) tribes (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) patrilineage (gen), patrilineages (acc) chiliarchs (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Lb:1:16 Lb_1:16_1 Lb_1:16_2 Lb_1:16_3 Lb_1:16_4 Lb_1:16_5 Lb_1:16_6 Lb_1:16_7 Lb_1:16_8 Lb_1:16_9 Lb_1:16_10 Lb_1:16_11 Lb_1:16_12
Lb:1:16 x x x x x x x x x x x x
Lb:1:17 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος
Lb:1:17 And Moses and Aaron took these men who were called by name. (Numbers 1:17 Brenton)
Lb:1:17 Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. (Lb 1:17 BT_4)
Lb:1:17 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος
Lb:1:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀνα·καλέω [LXX] (ανα+καλ(ε)-, -, ανα+καλε·σ-, ανα+κεκλη·κ-, ανα+κεκλη-, ανα+κλη·θ-) ἐκ ὄνομα[τ], -ατος, τό
Lb:1:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wezwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do
Lb:1:17 kai\ e)/laben *mou+sE=s kai\ *aarOn tou\s a)/ndras tou/tous tou\s a)naklETe/ntas e)X o)no/matos
Lb:1:17 kai elaben mo+ysEs kai aarOn tus andras tutus tus anaklETentas eX onomatos
Lb:1:17 C VBI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM RA_APM N3_APM RD_APM RA_APM VC_APPAPM P N3M_GSN
Lb:1:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses and also, even, namely Aaron the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to summon out of (+gen) ἐξ before vowels name with regard to
Lb:1:17 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) and Aaron (indecl) the (acc) men, husbands (acc) these (acc) the (acc) upon being-SUMMON-ed (acc) out of (+gen) name (gen)
Lb:1:17 Lb_1:17_1 Lb_1:17_2 Lb_1:17_3 Lb_1:17_4 Lb_1:17_5 Lb_1:17_6 Lb_1:17_7 Lb_1:17_8 Lb_1:17_9 Lb_1:17_10 Lb_1:17_11 Lb_1:17_12
Lb:1:17 x x x x x x x x x x x x
Lb:1:18 καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν συνήγαγον ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους καὶ ἐπηξονοῦσαν κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατὰ πατριὰς αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω πᾶν ἀρσενικὸν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν,
Lb:1:18 And they assembled all the congregation on the first day of the month in the second year; and they registered them after their lineage, after their families, after the number of their names, from twenty years old and upwards, every male according to their number: (Numbers 1:18 Brenton)
Lb:1:18 Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim. (Lb 1:18 BT_4)
Lb:1:18 καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν συνήγαγον ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους καὶ ἐπηξονοῦσαν κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατὰ πατριὰς αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω πᾶν ἀρσενικὸν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν,
Lb:1:18 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό καί   κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:1:18 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie By zbierać się razem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miesiąc Drugi Rok I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo
Lb:1:18 kai\ pa=san tE\n sunagOgE\n sunE/gagon e)n mia=| tou= mEno\s tou= deute/rou e)/tous kai\ e)pEXonou=san kata\ gene/seis au)tO=n kata\ patria\s au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO pa=n a)rseniko\n kata\ kefalE\n au)tO=n,
Lb:1:18 kai pasan tEn synagOgEn synEgagon en mia tu mEnos tu deuteru etus kai epEXonusan kata geneseis autOn kata patrias autOn kata ariTmon onomatOn autOn apo eikosaetus kai epanO pan arsenikon kata kefalEn autOn,
Lb:1:18 C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF VBI_AAI3P P A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1A_GSN N3E_GSN C VAI_AAI3P P N3I_APF RD_GPM P N1A_APF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P A3H_GSM C D A3_ASN A1_ASN P N1_ASF RD_GPM
Lb:1:18 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gathering to gather together in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the month the second year and also, even, namely ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same
Lb:1:18 and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) gathering (acc) I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) second (gen) year (gen) and   down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) patrilineage (gen), patrilineages (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) away from (+gen)   and upper every (nom|acc|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen)
Lb:1:18 Lb_1:18_1 Lb_1:18_2 Lb_1:18_3 Lb_1:18_4 Lb_1:18_5 Lb_1:18_6 Lb_1:18_7 Lb_1:18_8 Lb_1:18_9 Lb_1:18_10 Lb_1:18_11 Lb_1:18_12 Lb_1:18_13 Lb_1:18_14 Lb_1:18_15 Lb_1:18_16 Lb_1:18_17 Lb_1:18_18 Lb_1:18_19 Lb_1:18_20 Lb_1:18_21 Lb_1:18_22 Lb_1:18_23 Lb_1:18_24 Lb_1:18_25 Lb_1:18_26 Lb_1:18_27 Lb_1:18_28 Lb_1:18_29 Lb_1:18_30 Lb_1:18_31 Lb_1:18_32 Lb_1:18_33
Lb:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:19 ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ· καὶ ἐπεσκέπησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινα.
Lb:1:19 as the Lord commanded Moses, so they were numbered in the wilderness of Sina. (Numbers 1:19 Brenton)
Lb:1:19 Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. (Lb 1:19 BT_4)
Lb:1:19 ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ· καὶ ἐπεσκέπησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινα.
Lb:1:19 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό Σινᾶ
Lb:1:19 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z]
Lb:1:19 o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|· kai\ e)peske/pEsan e)n tE=| e)rE/mO| tE=| *sina.
Lb:1:19 hon tropon synetaXen kyrios tO musE· kai epeskepEsan en tE erEmO tE sina.
Lb:1:19 RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM C VDI_API3P P RA_DSF N2_DSF RA_DSF N_DS
Lb:1:19 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses and also, even, namely to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the Sinai [mountain of]
Lb:1:19 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) and they-were-VISIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (dat) Sinai (indecl)
Lb:1:19 Lb_1:19_1 Lb_1:19_2 Lb_1:19_3 Lb_1:19_4 Lb_1:19_5 Lb_1:19_6 Lb_1:19_7 Lb_1:19_8 Lb_1:19_9 Lb_1:19_10 Lb_1:19_11 Lb_1:19_12 Lb_1:19_13
Lb:1:19 x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:20 καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:20 And the sons of Ruben the first-born of Israel according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their heads, were--all males from twenty years old and upward, every one that went out with the host-- (Numbers 1:20 Brenton)
Lb:1:20 Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki - (Lb 1:20 BT_4)
Lb:1:20 Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ πρωτό·τοκος -ον Ἰσραήλ, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn Reuben firstborn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:20 *kai\ e)ge/nonto oi( ui(oi\ *roubEn prOtoto/kou *israEl kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:20 kai egenonto hoi hyioi rubEn prOtotoku israEl kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:20 C VBI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1B_GSM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:20 and also, even, namely to become become, happen the son Reuben firstborn Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:20 and they-were-BECOME-ed the (nom) sons (nom|voc) Reuben (indecl) firstborn ([Adj] gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:20 Lb_1:20_1 Lb_1:20_2 Lb_1:20_3 Lb_1:20_4 Lb_1:20_5 Lb_1:20_6 Lb_1:20_7 Lb_1:20_8 Lb_1:20_9 Lb_1:20_10 Lb_1:20_11 Lb_1:20_12 Lb_1:20_13 Lb_1:20_14 Lb_1:20_15 Lb_1:20_16 Lb_1:20_17 Lb_1:20_18 Lb_1:20_19 Lb_1:20_20 Lb_1:20_21 Lb_1:20_22 Lb_1:20_23 Lb_1:20_24 Lb_1:20_25 Lb_1:20_26 Lb_1:20_27 Lb_1:20_28 Lb_1:20_29 Lb_1:20_30 Lb_1:20_31 Lb_1:20_32 Lb_1:20_33 Lb_1:20_34 Lb_1:20_35 Lb_1:20_36
Lb:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:21 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ρουβην ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. –
Lb:1:21 the numbering of them of the tribe of Ruben, was forty-six thousand and four hundred. (Numbers 1:21 Brenton)
Lb:1:21 spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. (Lb 1:21 BT_4)
Lb:1:21 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ρουβην ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:1:21 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ ἕξ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:21 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Reuben Sześć I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Pięćset  
Lb:1:21 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *roubEn e(\X kai\ tessara/konta CHilia/des kai\ pentako/sioi.
Lb:1:21 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs rubEn heX kai tessarakonta CHiliades kai pentakosioi.
Lb:1:21 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:21 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Reuben six and also, even, namely forty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely five hundred  
Lb:1:21 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Reuben (indecl) six and forty kilos (nom|voc) and five hundred (nom|voc)  
Lb:1:21 Lb_1:21_1 Lb_1:21_2 Lb_1:21_3 Lb_1:21_4 Lb_1:21_5 Lb_1:21_6 Lb_1:21_7 Lb_1:21_8 Lb_1:21_9 Lb_1:21_10 Lb_1:21_11 Lb_1:21_12 Lb_1:21_13 Lb_1:21_14
Lb:1:21 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:22 τοῖς υἱοῖς Συμεων κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:22 For the children of Symeon according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, all males from twenty years old and upward, every one that goes out with the host, (Numbers 1:22 Brenton)
Lb:1:22 Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki - (Lb 1:22 BT_4)
Lb:1:22 τοῖς υἱοῖς Συμεων κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:22 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:22 Syn Symeon/Symeon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:22 toi=s ui(oi=s *sumeOn kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:22 tois hyiois symeOn kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:22 RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:22 the son Symeon/Simeon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:22 the (dat) sons (dat) Symeon/Simeon (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:22 Lb_1:22_1 Lb_1:22_2 Lb_1:22_3 Lb_1:22_4 Lb_1:22_5 Lb_1:22_6 Lb_1:22_7 Lb_1:22_8 Lb_1:22_9 Lb_1:22_10 Lb_1:22_11 Lb_1:22_12 Lb_1:22_13 Lb_1:22_14 Lb_1:22_15 Lb_1:22_16 Lb_1:22_17 Lb_1:22_18 Lb_1:22_19 Lb_1:22_20 Lb_1:22_21 Lb_1:22_22 Lb_1:22_23 Lb_1:22_24 Lb_1:22_25 Lb_1:22_26 Lb_1:22_27 Lb_1:22_28 Lb_1:22_29 Lb_1:22_30 Lb_1:22_31 Lb_1:22_32
Lb:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:23 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Συμεων ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι. –
Lb:1:23 the numbering of them of the tribe of Symeon, was fifty-nine thousand and three hundred. (Numbers 1:23 Brenton)
Lb:1:23 spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. (Lb 1:23 BT_4)
Lb:1:23 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Συμεων ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.
Lb:1:23 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Συμεών, ὁ ἐννέα καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τρια·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:23 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Symeon/Symeon Dziewięć I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Trzysta  
Lb:1:23 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *sumeOn e)nne/a kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ triako/sioi.
Lb:1:23 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs symeOn ennea kai pentEkonta CHiliades kai triakosioi.
Lb:1:23 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSF M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:23 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Symeon/Simeon nine and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely three hundred  
Lb:1:23 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Symeon/Simeon (indecl) nine and fifty kilos (nom|voc) and three hundred (nom|voc)  
Lb:1:23 Lb_1:23_1 Lb_1:23_2 Lb_1:23_3 Lb_1:23_4 Lb_1:23_5 Lb_1:23_6 Lb_1:23_7 Lb_1:23_8 Lb_1:23_9 Lb_1:23_10 Lb_1:23_11 Lb_1:23_12 Lb_1:23_13 Lb_1:23_14
Lb:1:23 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:24 τοῖς υἱοῖς Ιουδα κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:24 For the sons of Issachar according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, all males from twenty years old and upward, every one that goes forth with the host, (Numbers 1:26 Brenton)
Lb:1:24 Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki - (Lb 1:26 BT_4)
Lb:1:24 τοῖς υἱοῖς Ιουδα κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:24 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:24 Syn Judasz/Juda W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:24 toi=s ui(oi=s *iouda kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:24 tois hyiois iuda kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:24 RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:24 the son Judas/Judah down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:24 the (dat) sons (dat) Judas/Judah (gen, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:24 Lb_1:24_1 Lb_1:24_2 Lb_1:24_3 Lb_1:24_4 Lb_1:24_5 Lb_1:24_6 Lb_1:24_7 Lb_1:24_8 Lb_1:24_9 Lb_1:24_10 Lb_1:24_11 Lb_1:24_12 Lb_1:24_13 Lb_1:24_14 Lb_1:24_15 Lb_1:24_16 Lb_1:24_17 Lb_1:24_18 Lb_1:24_19 Lb_1:24_20 Lb_1:24_21 Lb_1:24_22 Lb_1:24_23 Lb_1:24_24 Lb_1:24_25 Lb_1:24_26 Lb_1:24_27 Lb_1:24_28 Lb_1:24_29 Lb_1:24_30 Lb_1:24_31 Lb_1:24_32
Lb:1:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:25 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι. –
Lb:1:25 the numbering of them of the tribe of Issachar, was fifty-four thousand and four hundred. (Numbers 1:27 Brenton)
Lb:1:25 spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. (Lb 1:27 BT_4)
Lb:1:25 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
Lb:1:25 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑξα·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:25 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda Cztery I też, nawet, mianowicie Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sześćset  
Lb:1:25 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *iouda te/ssares kai\ e(bdomE/konta CHilia/des kai\ e(Xako/sioi.
Lb:1:25 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs iuda tessares kai hebdomEkonta CHiliades kai heXakosioi.
Lb:1:25 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM A3_NPM C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:25 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Judas/Judah four and also, even, namely seventy kilo [unit of one thousand] and also, even, namely six hundred  
Lb:1:25 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) four (nom) and seventy kilos (nom|voc) and six hundred (nom|voc)  
Lb:1:25 Lb_1:25_1 Lb_1:25_2 Lb_1:25_3 Lb_1:25_4 Lb_1:25_5 Lb_1:25_6 Lb_1:25_7 Lb_1:25_8 Lb_1:25_9 Lb_1:25_10 Lb_1:25_11 Lb_1:25_12 Lb_1:25_13 Lb_1:25_14
Lb:1:25 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:26 τοῖς υἱοῖς Ισσαχαρ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:26 For the sons of Zabulon according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, all males from twenty years old and upward, every one that goes out with the host, (Numbers 1:28 Brenton)
Lb:1:26 Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - (Lb 1:28 BT_4)
Lb:1:26 τοῖς υἱοῖς Ισσαχαρ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:26 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:26 Syn Issachar W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:26 toi=s ui(oi=s *issaCHar kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:26 tois hyiois issaCHar kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:26 RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:26 the son Issachar down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:26 the (dat) sons (dat) Issachar (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:26 Lb_1:26_1 Lb_1:26_2 Lb_1:26_3 Lb_1:26_4 Lb_1:26_5 Lb_1:26_6 Lb_1:26_7 Lb_1:26_8 Lb_1:26_9 Lb_1:26_10 Lb_1:26_11 Lb_1:26_12 Lb_1:26_13 Lb_1:26_14 Lb_1:26_15 Lb_1:26_16 Lb_1:26_17 Lb_1:26_18 Lb_1:26_19 Lb_1:26_20 Lb_1:26_21 Lb_1:26_22 Lb_1:26_23 Lb_1:26_24 Lb_1:26_25 Lb_1:26_26 Lb_1:26_27 Lb_1:26_28 Lb_1:26_29 Lb_1:26_30 Lb_1:26_31 Lb_1:26_32
Lb:1:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:27 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ισσαχαρ τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. –
Lb:1:27 the numbering of them of the tribe of Zabulon, was fifty-seven thousand and four hundred. (Numbers 1:29 Brenton)
Lb:1:27 spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. (Lb 1:29 BT_4)
Lb:1:27 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ισσαχαρ τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:1:27 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:27 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Issachar Cztery I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta  
Lb:1:27 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *issaCHar te/ssares kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ tetrako/sioi.
Lb:1:27 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs issaCHar tessares kai pentEkonta CHiliades kai tetrakosioi.
Lb:1:27 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM A3_NPM C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:27 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Issachar four and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred  
Lb:1:27 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Issachar (indecl) four (nom) and fifty kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc)  
Lb:1:27 Lb_1:27_1 Lb_1:27_2 Lb_1:27_3 Lb_1:27_4 Lb_1:27_5 Lb_1:27_6 Lb_1:27_7 Lb_1:27_8 Lb_1:27_9 Lb_1:27_10 Lb_1:27_11 Lb_1:27_12 Lb_1:27_13 Lb_1:27_14
Lb:1:27 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:28 τοῖς υἱοῖς Ζαβουλων κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:28 For the sons of Joseph, the sons of Ephraim, according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, all males from twenty years old and upward, every one that goes out with the host, (Numbers 1:30 Brenton)
Lb:1:28 Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - (Lb 1:30 BT_4)
Lb:1:28 τοῖς υἱοῖς Ζαβουλων κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:28 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαβουλών, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:28 Syn Zebulun W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:28 toi=s ui(oi=s *DZaboulOn kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:28 tois hyiois DZabulOn kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:28 RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:28 the son Zebulun down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:28 the (dat) sons (dat) Zebulun (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:28 Lb_1:28_1 Lb_1:28_2 Lb_1:28_3 Lb_1:28_4 Lb_1:28_5 Lb_1:28_6 Lb_1:28_7 Lb_1:28_8 Lb_1:28_9 Lb_1:28_10 Lb_1:28_11 Lb_1:28_12 Lb_1:28_13 Lb_1:28_14 Lb_1:28_15 Lb_1:28_16 Lb_1:28_17 Lb_1:28_18 Lb_1:28_19 Lb_1:28_20 Lb_1:28_21 Lb_1:28_22 Lb_1:28_23 Lb_1:28_24 Lb_1:28_25 Lb_1:28_26 Lb_1:28_27 Lb_1:28_28 Lb_1:28_29 Lb_1:28_30 Lb_1:28_31 Lb_1:28_32
Lb:1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:29 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλων ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. –
Lb:1:29 the numbering of them of the tribe of Ephraim, was forty thousand and five hundred. (Numbers 1:31 Brenton)
Lb:1:29 spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. (Lb 1:31 BT_4)
Lb:1:29 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλων ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
Lb:1:29 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ζαβουλών, ὁ ἑπτά καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τετρα·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:29 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Zebulun Siedem I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Czterysta  
Lb:1:29 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *DZaboulOn e(pta\ kai\ pentE/konta CHilia/des kai\ tetrako/sioi.
Lb:1:29 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs DZabulOn hepta kai pentEkonta CHiliades kai tetrakosioi.
Lb:1:29 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:29 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Zebulun seven and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely four hundred  
Lb:1:29 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Zebulun (indecl) seven and fifty kilos (nom|voc) and four hundred (nom|voc)  
Lb:1:29 Lb_1:29_1 Lb_1:29_2 Lb_1:29_3 Lb_1:29_4 Lb_1:29_5 Lb_1:29_6 Lb_1:29_7 Lb_1:29_8 Lb_1:29_9 Lb_1:29_10 Lb_1:29_11 Lb_1:29_12 Lb_1:29_13 Lb_1:29_14
Lb:1:29 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:30 τοῖς υἱοῖς Ιωσηφ υἱοῖς Εφραιμ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:30 For the sons of Manasse according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, all males from twenty years old and upward, every one that goes out with the host, (Numbers 1:32 Brenton)
Lb:1:30 Synów Józefa - synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - (Lb 1:32 BT_4)
Lb:1:30 τοῖς υἱοῖς Ιωσηφ υἱοῖς Εφραιμ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:30 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:30 Syn Joseph Syn Efraim W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:30 toi=s ui(oi=s *iOsEf ui(oi=s *efraim kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:30 tois hyiois iOsEf hyiois efraim kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:30 RA_DPM N2_DPM N_GSM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:30 the son Joseph son Ephraim down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:30 the (dat) sons (dat) Joseph (indecl) sons (dat) Ephraim (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:30 Lb_1:30_1 Lb_1:30_2 Lb_1:30_3 Lb_1:30_4 Lb_1:30_5 Lb_1:30_6 Lb_1:30_7 Lb_1:30_8 Lb_1:30_9 Lb_1:30_10 Lb_1:30_11 Lb_1:30_12 Lb_1:30_13 Lb_1:30_14 Lb_1:30_15 Lb_1:30_16 Lb_1:30_17 Lb_1:30_18 Lb_1:30_19 Lb_1:30_20 Lb_1:30_21 Lb_1:30_22 Lb_1:30_23 Lb_1:30_24 Lb_1:30_25 Lb_1:30_26 Lb_1:30_27 Lb_1:30_28 Lb_1:30_29 Lb_1:30_30 Lb_1:30_31 Lb_1:30_32 Lb_1:30_33 Lb_1:30_34
Lb:1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:31 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Εφραιμ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. –
Lb:1:31 the numbering of them of the tribe of Manasse, was thirty-two thousand and two hundred. (Numbers 1:33 Brenton)
Lb:1:31 spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset. (Lb 1:33 BT_4)
Lb:1:31 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Εφραιμ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
Lb:1:31 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἐφραίμ, ὁ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:31 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Efraim Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Pięćset  
Lb:1:31 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *efraim tessara/konta CHilia/des kai\ pentako/sioi.
Lb:1:31 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs efraim tessarakonta CHiliades kai pentakosioi.
Lb:1:31 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSF M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:31 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Ephraim forty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely five hundred  
Lb:1:31 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Ephraim (indecl) forty kilos (nom|voc) and five hundred (nom|voc)  
Lb:1:31 Lb_1:31_1 Lb_1:31_2 Lb_1:31_3 Lb_1:31_4 Lb_1:31_5 Lb_1:31_6 Lb_1:31_7 Lb_1:31_8 Lb_1:31_9 Lb_1:31_10 Lb_1:31_11 Lb_1:31_12
Lb:1:31 x x x x x x x x x x x x
Lb:1:32 τοῖς υἱοῖς Μανασση κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:32 For the sons of Benjamin according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, every male from twenty years old and upward, every one that goes forth with the host, (Numbers 1:34 Brenton)
Lb:1:32 Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - (Lb 1:34 BT_4)
Lb:1:32 τοῖς υἱοῖς Μανασση κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:32 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:32 Syn Manasses W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:32 toi=s ui(oi=s *manassE kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:32 tois hyiois manassE kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:32 RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:32 the son Manasses down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:32 the (dat) sons (dat) Manasses  (acc, gen, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:32 Lb_1:32_1 Lb_1:32_2 Lb_1:32_3 Lb_1:32_4 Lb_1:32_5 Lb_1:32_6 Lb_1:32_7 Lb_1:32_8 Lb_1:32_9 Lb_1:32_10 Lb_1:32_11 Lb_1:32_12 Lb_1:32_13 Lb_1:32_14 Lb_1:32_15 Lb_1:32_16 Lb_1:32_17 Lb_1:32_18 Lb_1:32_19 Lb_1:32_20 Lb_1:32_21 Lb_1:32_22 Lb_1:32_23 Lb_1:32_24 Lb_1:32_25 Lb_1:32_26 Lb_1:32_27 Lb_1:32_28 Lb_1:32_29 Lb_1:32_30 Lb_1:32_31 Lb_1:32_32
Lb:1:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:33 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Μανασση δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι. –
Lb:1:33 the numbering of them of the tribe of Benjamin, was thirty-five thousand and four hundred. (Numbers 1:35 Brenton)
Lb:1:33 spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu. (Lb 1:35 BT_4)
Lb:1:33 ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Μανασση δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
Lb:1:33 ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί δια·κόσιοι -αι -α  
Lb:1:33 Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Manasses Dwa I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Dwieście  
Lb:1:33 E( e)pi/skePSis au)tO=n e)k tE=s fulE=s *manassE du/o kai\ tria/konta CHilia/des kai\ diako/sioi.
Lb:1:33 hE episkePSis autOn ek tEs fylEs manassE dyo kai triakonta CHiliades kai diakosioi.
Lb:1:33 RA_NSF N3I_NSF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
Lb:1:33 the visitation/inspection he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Manasses two and also, even, namely thirty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely two hundred  
Lb:1:33 the (nom) visitation/inspection (nom) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) two (nom, acc, gen) and thirty kilos (nom|voc) and two hundred (nom|voc)  
Lb:1:33 Lb_1:33_1 Lb_1:33_2 Lb_1:33_3 Lb_1:33_4 Lb_1:33_5 Lb_1:33_6 Lb_1:33_7 Lb_1:33_8 Lb_1:33_9 Lb_1:33_10 Lb_1:33_11 Lb_1:33_12 Lb_1:33_13 Lb_1:33_14
Lb:1:33 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:34 τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:34 For the sons of Gad according to their kindreds, according to their divisions, according to the houses of their families, according to the number of their names, according to their polls, all males from twenty years old and upward, every one that goes forth with the host, (Numbers 1:36 Brenton)
Lb:1:34 Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - (Lb 1:36 BT_4)
Lb:1:34 τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,
Lb:1:34 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Lb:1:34 Syn Beniamin W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Względny On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
Lb:1:34 toi=s ui(oi=s *beniamin kata\ suggenei/as au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, pa/nta a)rsenika\ a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO, pa=s o( e)kporeuo/menos e)n tE=| duna/mei,
Lb:1:34 tois hyiois beniamin kata syngeneias autOn kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn kata ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, panta arsenika apo eikosaetus kai epanO, pas ho ekporeuomenos en tE dynamei,
Lb:1:34 RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1A_GSF RD_GPM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM A3_APN A1_APN P A3H_GSM C D A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF
Lb:1:34 the son Benjamin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
Lb:1:34 the (dat) sons (dat) Benjamin (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen)   and upper every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
Lb:1:34 Lb_1:34_1 Lb_1:34_2 Lb_1:34_3 Lb_1:34_4 Lb_1:34_5 Lb_1:34_6 Lb_1:34_7 Lb_1:34_8 Lb_1:34_9 Lb_1:34_10 Lb_1:34_11 Lb_1:34_12 Lb_1:34_13 Lb_1:34_14 Lb_1:34_15 Lb_1:34_16 Lb_1:34_17 Lb_1:34_18 Lb_1:34_19 Lb_1:34_20 Lb_1:34_21 Lb_1:34_22 Lb_1:34_23 Lb_1:34_24 Lb_1:34_25 Lb_1:34_26 Lb_1:34_27 Lb_1:34_28 Lb_1:34_29 Lb_1:34_30 Lb_1:34_31 Lb_1:34_32
Lb:1:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:1:35 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμιν πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. –
Lb:1:35 the numbering of them of the tribe of Gad, was forty and five thousand and six hundred and fifty. (Numbers 1:37 Brenton)
Lb:1:35 spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu. (Lb 1:37 BT_4)