Lb:34:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:34:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 34:1 Brenton)
Lb:34:1 Mówił dalej Pan do Mojżesza: (Lb 34:1 BT_4)
Lb:34:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:34:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:34:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:34:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:34:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:34:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:34:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:34:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:34:1 Lb_34:1_1 Lb_34:1_2 Lb_34:1_3 Lb_34:1_4 Lb_34:1_5 Lb_34:1_6
Lb:34:1 x x x x x x
Lb:34:2 Ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε εἰς τὴν γῆν Χανααν· αὕτη ἔσται ὑμῖν εἰς κληρονομίαν, γῆ Χανααν σὺν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς.
Lb:34:2 Charge the children of Israel, and thou shalt say to them, Ye are entering into the land of Chanaan: it shall be to you for an inheritance, the land of Chanaan with its boundaries. (Numbers 34:2 Brenton)
Lb:34:2 «Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach. (Lb 34:2 BT_4)
Lb:34:2 Ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε εἰς τὴν γῆν Χανααν· αὕτη ἔσται ὑμῖν εἰς κληρονομίαν, γῆ Χανααν σὺν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς.
Lb:34:2 ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ σύν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:34:2 By zalecać rozkaz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ty By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kanaan To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo Ziemi/ziemia Kanaan Razem z/włączając (+dat) Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo
Lb:34:2 *)/enteilai toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *(umei=s ei)sporeu/esTe ei)s tE\n gE=n *CHanaan· au(/tE e)/stai u(mi=n ei)s klEronomi/an, gE= *CHanaan su\n toi=s o(ri/ois au)tE=s.
Lb:34:2 enteilai tois hyiois israEl kai ereis pros autus ymeis eisporeuesTe eis tEn gEn CHanaan· hautE estai hymin eis klEronomian, gE CHanaan syn tois horiois autEs.
Lb:34:2 VA_AMD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM RP_NP V1_PMI2P P RA_ASF N1_ASF N_GS RD_NSF VF_FMI3S RP_DP P N1A_ASF N1_NSF N_GS P RA_DPN N2N_DPN RD_GSF
Lb:34:2 to enjoin command the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same you to enter into (+acc) the earth/land Canaan this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you into (+acc) inheritance earth/land Canaan together with/including (+dat) the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same
Lb:34:2 to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! into (+acc) the (acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) this (nom) he/she/it-will-be you(pl) (dat) into (+acc) inheritance (acc) earth/land (nom|voc) Canaan (indecl) together with/including (+dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) her/it/same (gen)
Lb:34:2 Lb_34:2_1 Lb_34:2_2 Lb_34:2_3 Lb_34:2_4 Lb_34:2_5 Lb_34:2_6 Lb_34:2_7 Lb_34:2_8 Lb_34:2_9 Lb_34:2_10 Lb_34:2_11 Lb_34:2_12 Lb_34:2_13 Lb_34:2_14 Lb_34:2_15 Lb_34:2_16 Lb_34:2_17 Lb_34:2_18 Lb_34:2_19 Lb_34:2_20 Lb_34:2_21 Lb_34:2_22 Lb_34:2_23 Lb_34:2_24 Lb_34:2_25
Lb:34:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:3 καὶ ἔσται ὑμῖν τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ ἐρήμου Σιν ἕως ἐχόμενον Εδωμ, καὶ ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους τῆς θαλάσσης τῆς ἁλυκῆς ἀπὸ ἀνατολῶν·
Lb:34:3 And your southern side shall be from the wilderness of Sin to the border of Edom, and your border southward shall extend on the side of the salt sea eastward. (Numbers 34:3 Brenton)
Lb:34:3 Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego. (Lb 34:3 BT_4)
Lb:34:3 καὶ ἔσται ὑμῖν τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ ἐρήμου Σιν ἕως ἐχόμενον Εδωμ, καὶ ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους τῆς θαλάσσης τῆς ἁλυκῆς ἀπὸ ἀνατολῶν·
Lb:34:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός λίψ, -ιβός, ὁ ἀπό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό πρός λίψ, -ιβός, ὁ ἀπό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Lb:34:3 I też, nawet, mianowicie By być Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Aż; świtaj By mieć I też, nawet, mianowicie By być Ty Granica Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Morze Słony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
Lb:34:3 kai\ e)/stai u(mi=n to\ kli/tos to\ pro\s li/ba a)po\ e)rE/mou *sin e(/Os e)CHo/menon *edOm, kai\ e)/stai u(mi=n ta\ o(/ria pro\s li/ba a)po\ me/rous tE=s Tala/ssEs tE=s a(lukE=s a)po\ a)natolO=n·
Lb:34:3 kai estai hymin to klitos to pros liba apo erEmu sin heOs eCHomenon edOm, kai estai hymin ta horia pros liba apo merus tEs TalassEs tEs halykEs apo anatolOn·
Lb:34:3 C VF_FMI3S RP_DP RA_NSN N3E_NSN RA_NSN P N3_ASM P N2_GSF N_GSM C V1_PMPASN N_AS C VF_FMI3S RP_DP RA_NPN N2N_NPN P N3_ASM P N3E_GSN RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF P N1_GPF
Lb:34:3 and also, even, namely to be you the ć the toward (+acc,+gen,+dat) southwest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wilderness; to lay waste ć until; dawn to have ć and also, even, namely to be you the boundary toward (+acc,+gen,+dat) southwest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing part/piece regions the sea the salty from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Lb:34:3 and he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) away from (+gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) while being-HAVE-ed (acc, nom|acc|voc)   and he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) away from (+gen) part/piece (gen) the (gen) sea (gen) the (gen) salty ([Adj] gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen)
Lb:34:3 Lb_34:3_1 Lb_34:3_2 Lb_34:3_3 Lb_34:3_4 Lb_34:3_5 Lb_34:3_6 Lb_34:3_7 Lb_34:3_8 Lb_34:3_9 Lb_34:3_10 Lb_34:3_11 Lb_34:3_12 Lb_34:3_13 Lb_34:3_14 Lb_34:3_15 Lb_34:3_16 Lb_34:3_17 Lb_34:3_18 Lb_34:3_19 Lb_34:3_20 Lb_34:3_21 Lb_34:3_22 Lb_34:3_23 Lb_34:3_24 Lb_34:3_25 Lb_34:3_26 Lb_34:3_27 Lb_34:3_28 Lb_34:3_29
Lb:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:4 καὶ κυκλώσει ὑμᾶς τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς πρὸς ἀνάβασιν Ακραβιν καὶ παρελεύσεται Σεννα, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ πρὸς λίβα Καδης τοῦ Βαρνη, καὶ ἐξελεύσεται εἰς ἔπαυλιν Αραδ καὶ παρελεύσεται Ασεμωνα·
Lb:34:4 And your border shall go round you from the south to the ascent of Acrabin, and shall proceed by Ennac, and the going forth of it shall be southward to Cades Barne, and it shall go forth to the village of Arad, and shall proceed by Asemona. (Numbers 34:4 Brenton)
Lb:34:4 Następnie skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon. (Lb 34:4 BT_4)
Lb:34:4 καὶ κυκλώσει ὑμᾶς τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς πρὸς ἀνάβασιν Ακραβιν καὶ παρελεύσεται Σεννα, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτοῦ πρὸς λίβα Καδης τοῦ Βαρνη, καὶ ἐξελεύσεται εἰς ἔπαυλιν Αραδ καὶ παρελεύσεται Ασεμωνα·
Lb:34:4 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ πρός ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός λίψ, -ιβός, ὁ   ὁ ἡ τό   καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἔπ·αυλις, -εως, ἡ   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)  
Lb:34:4 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ty Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By podnosić I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Miejsce zamieszkania I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Lb:34:4 kai\ kuklO/sei u(ma=s ta\ o(/ria a)po\ libo\s pro\s a)na/basin *akrabin kai\ pareleu/setai *senna, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tou= pro\s li/ba *kadEs tou= *barnE, kai\ e)Xeleu/setai ei)s e)/paulin *arad kai\ pareleu/setai *asemOna·
Lb:34:4 kai kyklOsei hymas ta horia apo libos pros anabasin akrabin kai pareleusetai senna, kai estai hE dieXodos autu pros liba kadEs tu barnE, kai eXeleusetai eis epaulin arad kai pareleusetai asemOna·
Lb:34:4 C VF_FAI3S RP_AP RA_NPN N2N_NPN P N3_GSM P N3I_ASF N_GSM C VF_FMI3S N_DSF C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GSM P N3_ASM N_GSM RA_GSM N_GSM C VF_FMI3S P N3I_ASF N_GSM C VF_FMI3S N_DSF
Lb:34:4 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle you the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest toward (+acc,+gen,+dat) to ascend ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) southwest ć the ć and also, even, namely to come out into (+acc) residence ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past ć
Lb:34:4 and he/she/it-will-ENCIRCLE, you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed (classical) you(pl) (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen) southwest (gen) toward (+acc,+gen,+dat) upon ASCEND-ing (dat)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)   the (gen)   and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) residence (acc)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed  
Lb:34:4 Lb_34:4_1 Lb_34:4_2 Lb_34:4_3 Lb_34:4_4 Lb_34:4_5 Lb_34:4_6 Lb_34:4_7 Lb_34:4_8 Lb_34:4_9 Lb_34:4_10 Lb_34:4_11 Lb_34:4_12 Lb_34:4_13 Lb_34:4_14 Lb_34:4_15 Lb_34:4_16 Lb_34:4_17 Lb_34:4_18 Lb_34:4_19 Lb_34:4_20 Lb_34:4_21 Lb_34:4_22 Lb_34:4_23 Lb_34:4_24 Lb_34:4_25 Lb_34:4_26 Lb_34:4_27 Lb_34:4_28 Lb_34:4_29 Lb_34:4_30 Lb_34:4_31
Lb:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:5 καὶ κυκλώσει τὰ ὅρια ἀπὸ Ασεμωνα χειμάρρουν Αἰγύπτου, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος ἡ θάλασσα.
Lb:34:5 And the border shall compass from Asemona to the river of Egypt, and the sea shall be the termination. (Numbers 34:5 Brenton)
Lb:34:5 Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu. (Lb 34:5 BT_4)
Lb:34:5 καὶ κυκλώσει τὰ ὅρια ἀπὸ Ασεμωνα χειμάρρουν Αἰγύπτου, καὶ ἔσται διέξοδος θάλασσα.
Lb:34:5 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό   χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Lb:34:5 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus Morze
Lb:34:5 kai\ kuklO/sei ta\ o(/ria a)po\ *asemOna CHeima/rroun *ai)gu/ptou, kai\ e)/stai E( die/Xodos E( Ta/lassa.
Lb:34:5 kai kyklOsei ta horia apo asemOna CHeimarrun aigyptu, kai estai hE dieXodos hE Talassa.
Lb:34:5 C VF_FAI3S RA_APN N2N_APN P N_GSF N2_ASM N2_GSF C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RA_NSF N1S_NSF
Lb:34:5 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć wadi Egypt [country of] and also, even, namely to be the dia-exodus the sea
Lb:34:5 and he/she/it-will-ENCIRCLE, you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen)   wadi (acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) the (nom) sea (nom|voc)
Lb:34:5 Lb_34:5_1 Lb_34:5_2 Lb_34:5_3 Lb_34:5_4 Lb_34:5_5 Lb_34:5_6 Lb_34:5_7 Lb_34:5_8 Lb_34:5_9 Lb_34:5_10 Lb_34:5_11 Lb_34:5_12 Lb_34:5_13 Lb_34:5_14
Lb:34:5 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:6 καὶ τὰ ὅρια τῆς θαλάσσης ἔσται ὑμῖν· ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ, τοῦτο ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια τῆς θαλάσσης.
Lb:34:6 And ye shall have your border on the west, the great sea shall be the boundary: this shall be to you the border on the west. (Numbers 34:6 Brenton)
Lb:34:6 Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia. (Lb 34:6 BT_4)
Lb:34:6 καὶ τὰ ὅρια τῆς θαλάσσης ἔσται ὑμῖν· θάλασσα μεγάλη ὁριεῖ, τοῦτο ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια τῆς θαλάσσης.
Lb:34:6 καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Lb:34:6 I też, nawet, mianowicie Granica Morze By być Ty Morze Wielki By wyświęcać/znak {ocenę} precz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Granica Morze
Lb:34:6 kai\ ta\ o(/ria tE=s Tala/ssEs e)/stai u(mi=n· E( Ta/lassa E( mega/lE o(riei=, tou=to e)/stai u(mi=n ta\ o(/ria tE=s Tala/ssEs.
Lb:34:6 kai ta horia tEs TalassEs estai hymin· hE Talassa hE megalE horiei, tuto estai hymin ta horia tEs TalassEs.
Lb:34:6 C RA_APN N2N_APN RA_GSF N1S_GSF VF_FMI3S RP_DP RA_NSF N1S_NSF RA_NSF A1_NSF VF2_FAI3S RD_NSN VF_FMI3S RP_DP RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1S_GSF
Lb:34:6 and also, even, namely the boundary the sea to be you the sea the great to ordain/mark off this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you the boundary the sea
Lb:34:6 and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom) sea (nom|voc) the (nom) great ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-ORDAIN/MARK-OFF, you(sg)-will-be-ORDAIN/MARK-ed-OFF (classical) this (nom|acc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen)
Lb:34:6 Lb_34:6_1 Lb_34:6_2 Lb_34:6_3 Lb_34:6_4 Lb_34:6_5 Lb_34:6_6 Lb_34:6_7 Lb_34:6_8 Lb_34:6_9 Lb_34:6_10 Lb_34:6_11 Lb_34:6_12 Lb_34:6_13 Lb_34:6_14 Lb_34:6_15 Lb_34:6_16 Lb_34:6_17 Lb_34:6_18 Lb_34:6_19
Lb:34:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:7 καὶ τοῦτο ἔσται τὰ ὅρια ὑμῖν πρὸς βορρᾶν· ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὄρος·
Lb:34:7 And this shall be your northern border; from the great sea ye shall measure to yourselves, by the side of the mountain. (Numbers 34:7 Brenton)
Lb:34:7 Wasza granica północna pobiegnie następująco: przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor. (Lb 34:7 BT_4)
Lb:34:7 καὶ τοῦτο ἔσται τὰ ὅρια ὑμῖν πρὸς βορρᾶν· ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὄρος·
Lb:34:7 καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Lb:34:7 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Granica Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Wielki Ty On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wchodź Wchodź
Lb:34:7 kai\ tou=to e)/stai ta\ o(/ria u(mi=n pro\s borra=n· a)po\ tE=s Tala/ssEs tE=s mega/lEs katametrE/sete u(mi=n au)toi=s para\ to\ o)/ros to\ o)/ros·
Lb:34:7 kai tuto estai ta horia hymin pros borran· apo tEs TalassEs tEs megalEs katametrEsete hymin autois para to oros to oros·
Lb:34:7 C RD_NSN VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RP_DP P N1T_ASM P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF VF_FAI2P RP_DP RD_DPM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N3E_ASN
Lb:34:7 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the boundary you toward (+acc,+gen,+dat) north from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sea the great ć you he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the mount the mount
Lb:34:7 and this (nom|acc) he/she/it-will-be the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(pl) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) away from (+gen) the (gen) sea (gen) the (gen) great ([Adj] gen)   you(pl) (dat) them/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)
Lb:34:7 Lb_34:7_1 Lb_34:7_2 Lb_34:7_3 Lb_34:7_4 Lb_34:7_5 Lb_34:7_6 Lb_34:7_7 Lb_34:7_8 Lb_34:7_9 Lb_34:7_10 Lb_34:7_11 Lb_34:7_12 Lb_34:7_13 Lb_34:7_14 Lb_34:7_15 Lb_34:7_16 Lb_34:7_17 Lb_34:7_18 Lb_34:7_19 Lb_34:7_20 Lb_34:7_21
Lb:34:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:8 καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους τὸ ὄρος καταμετρήσετε αὐτοῖς εἰσπορευομένων εἰς Εμαθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ τὰ ὅρια Σαραδα·
Lb:34:8 And ye shall measure to yourselves the mountain from mount Hor at the entering in to Emath, and the termination of it shall be the coasts of Saradac. (Numbers 34:8 Brenton)
Lb:34:8 Od góry Hor prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad. (Lb 34:8 BT_4)
Lb:34:8 καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους τὸ ὄρος καταμετρήσετε αὐτοῖς εἰσπορευομένων εἰς Εμαθ, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτοῦ τὰ ὅρια Σαραδα·
Lb:34:8 καί ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1]   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό  
Lb:34:8 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Wchodź On/ona/to/to samo By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Granica
Lb:34:8 kai\ a)po\ tou= o)/rous to\ o)/ros katametrE/sete au)toi=s ei)sporeuome/nOn ei)s *emaT, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tou= ta\ o(/ria *sarada·
Lb:34:8 kai apo tu orus to oros katametrEsete autois eisporeuomenOn eis emaT, kai estai hE dieXodos autu ta horia sarada·
Lb:34:8 C P RA_GSN N3E_GSN RA_ASN N3E_ASN VF_FAI2P RD_DPM V1_PMPGPM P N_ASM C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GSM RA_APN N2N_APN N_GSF
Lb:34:8 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount the mount ć he/she/it/same to enter into (+acc) ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same the boundary ć
Lb:34:8 and away from (+gen) the (gen) mount (gen) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)   them/same (dat) while being-ENTER-ed (gen) into (+acc)   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) him/it/same (gen) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)  
Lb:34:8 Lb_34:8_1 Lb_34:8_2 Lb_34:8_3 Lb_34:8_4 Lb_34:8_5 Lb_34:8_6 Lb_34:8_7 Lb_34:8_8 Lb_34:8_9 Lb_34:8_10 Lb_34:8_11 Lb_34:8_12 Lb_34:8_13 Lb_34:8_14 Lb_34:8_15 Lb_34:8_16 Lb_34:8_17 Lb_34:8_18 Lb_34:8_19
Lb:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:9 καὶ ἐξελεύσεται τὰ ὅρια Δεφρωνα, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ Ασερναιν· τοῦτο ἔσται ὑμῖν ὅρια ἀπὸ βορρᾶ.
Lb:34:9 And the border shall go out to Dephrona, and its termination shall be at Arsenain; this shall be your border from the north. (Numbers 34:9 Brenton)
Lb:34:9 Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan - to będzie wasza północna granica. (Lb 34:9 BT_4)
Lb:34:9 καὶ ἐξελεύσεται τὰ ὅρια Δεφρωνα, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτοῦ Ασερναιν· τοῦτο ἔσται ὑμῖν ὅρια ἀπὸ βορρᾶ.
Lb:34:9 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅριον, -ου, τό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Lb:34:9 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Granica I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ
Lb:34:9 kai\ e)Xeleu/setai ta\ o(/ria *defrOna, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tou= *asernain· tou=to e)/stai u(mi=n o(/ria a)po\ borra=.
Lb:34:9 kai eXeleusetai ta horia defrOna, kai estai hE dieXodos autu asernain· tuto estai hymin horia apo borra.
Lb:34:9 C VF_FMI3S RA_APN N2N_APN N_GSF C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GSM N_NSM RD_NSN VF_FMI3S RP_DP N2N_NPN P N1T_GSM
Lb:34:9 and also, even, namely to come out the boundary ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north
Lb:34:9 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) him/it/same (gen)   this (nom|acc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen) north (gen, voc)
Lb:34:9 Lb_34:9_1 Lb_34:9_2 Lb_34:9_3 Lb_34:9_4 Lb_34:9_5 Lb_34:9_6 Lb_34:9_7 Lb_34:9_8 Lb_34:9_9 Lb_34:9_10 Lb_34:9_11 Lb_34:9_12 Lb_34:9_13 Lb_34:9_14 Lb_34:9_15 Lb_34:9_16 Lb_34:9_17
Lb:34:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:10 καὶ καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς τὰ ὅρια ἀνατολῶν ἀπὸ Ασερναιν Σεπφαμα·
Lb:34:10 And ye shall measure to yourselves the eastern border from Arsenain to Sepphamar. (Numbers 34:10 Brenton)
Lb:34:10 Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Chasar-Enan do Szefam. (Lb 34:10 BT_4)
Lb:34:10 καὶ καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς τὰ ὅρια ἀνατολῶν ἀπὸ Ασερναιν Σεπφαμα·
Lb:34:10 καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἀπό    
Lb:34:10 I też, nawet, mianowicie Ty On/ona/to/to samo Granica Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Lb:34:10 kai\ katametrE/sete u(mi=n au)toi=s ta\ o(/ria a)natolO=n a)po\ *asernain *sepfama·
Lb:34:10 kai katametrEsete hymin autois ta horia anatolOn apo asernain sepfama·
Lb:34:10 C VF_FAI2P RP_DP RD_DPM RA_APN N2N_APN N1_GPF P N_GSM N_DSM
Lb:34:10 and also, even, namely ć you he/she/it/same the boundary east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć
Lb:34:10 and   you(pl) (dat) them/same (dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) risig of the east dawns (gen) away from (+gen)    
Lb:34:10 Lb_34:10_1 Lb_34:10_2 Lb_34:10_3 Lb_34:10_4 Lb_34:10_5 Lb_34:10_6 Lb_34:10_7 Lb_34:10_8 Lb_34:10_9 Lb_34:10_10
Lb:34:10 x x x x x x x x x x
Lb:34:11 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἀπὸ Σεπφαμ Αρβηλα ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ πηγάς, καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Βηλα ἐπὶ νώτου θαλάσσης Χεναρα ἀπὸ ἀνατολῶν·
Lb:34:11 And the border shall go down from Sepphamar to Bela eastward to the fountains, and the border shall go down from Bela behind the sea Chenereth eastward. (Numbers 34:11 Brenton)
Lb:34:11 Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret. (Lb 34:11 BT_4)
Lb:34:11 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἀπὸ Σεπφαμ Αρβηλα ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ πηγάς, καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Βηλα ἐπὶ νώτου θαλάσσης Χεναρα ἀπὸ ἀνατολῶν·
Lb:34:11 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό     ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   ἐπί νῶτος, -ου, ὁ θάλασσα, -ης, ἡ   ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Lb:34:11 I też, nawet, mianowicie By schodzić Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} I też, nawet, mianowicie By schodzić Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Morze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
Lb:34:11 kai\ katabE/setai ta\ o(/ria a)po\ *sepfam *arbEla a)po\ a)natolO=n e)pi\ pEga/s, kai\ katabE/setai ta\ o(/ria *bEla e)pi\ nO/tou Tala/ssEs *CHenara a)po\ a)natolO=n·
Lb:34:11 kai katabEsetai ta horia apo sepfam arbEla apo anatolOn epi pEgas, kai katabEsetai ta horia bEla epi nOtu TalassEs CHenara apo anatolOn·
Lb:34:11 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P N_GSM N_GSM P N1_GPF P N1_APF C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN N_GSM P N2N_GSN N1S_GSF N_GSF P N1_GPF
Lb:34:11 and also, even, namely to go down the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring and also, even, namely to go down the boundary ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back sea ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Lb:34:11 and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen)     away from (+gen) risig of the east dawns (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) springs (acc) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen) sea (gen)   away from (+gen) risig of the east dawns (gen)
Lb:34:11 Lb_34:11_1 Lb_34:11_2 Lb_34:11_3 Lb_34:11_4 Lb_34:11_5 Lb_34:11_6 Lb_34:11_7 Lb_34:11_8 Lb_34:11_9 Lb_34:11_10 Lb_34:11_11 Lb_34:11_12 Lb_34:11_13 Lb_34:11_14 Lb_34:11_15 Lb_34:11_16 Lb_34:11_17 Lb_34:11_18 Lb_34:11_19 Lb_34:11_20 Lb_34:11_21 Lb_34:11_22
Lb:34:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:12 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος θάλασσα ἡ ἁλυκή. αὕτη ἔσται ὑμῖν ἡ γῆ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ.
Lb:34:12 And the border shall go down to Jordan, and the termination shall be the salt sea; this shall be your land and its borders round about. (Numbers 34:12 Brenton)
Lb:34:12 Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło». (Lb 34:12 BT_4)
Lb:34:12 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ ἔσται διέξοδος θάλασσα ἁλυκή. αὕτη ἔσται ὑμῖν γῆ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ.
Lb:34:12 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ
Lb:34:12 I też, nawet, mianowicie By schodzić Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus Morze Słony To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo W kole
Lb:34:12 kai\ katabE/setai ta\ o(/ria e)pi\ to\n *iorda/nEn, kai\ e)/stai E( die/Xodos Ta/lassa E( a(lukE/. au(/tE e)/stai u(mi=n E( gE= kai\ ta\ o(/ria au)tE=s ku/klO|.
Lb:34:12 kai katabEsetai ta horia epi ton iordanEn, kai estai hE dieXodos Talassa hE halykE. hautE estai hymin hE gE kai ta horia autEs kyklO.
Lb:34:12 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P RA_ASM N1M_ASM C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF N1S_NSF RA_NSF A1_NSF RD_NSF VF_FMI3S RP_DP RA_NSF N1_NSF C RA_NPN N2N_NPN RD_GSF N2_DSM
Lb:34:12 and also, even, namely to go down the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jordan [river of] and also, even, namely to be the dia-exodus sea the salty this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you the earth/land and also, even, namely the boundary he/she/it/same in a circle
Lb:34:12 and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc) and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) sea (nom|voc) the (nom) salty ([Adj] nom|voc) this (nom) he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom) earth/land (nom|voc) and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in a circle
Lb:34:12 Lb_34:12_1 Lb_34:12_2 Lb_34:12_3 Lb_34:12_4 Lb_34:12_5 Lb_34:12_6 Lb_34:12_7 Lb_34:12_8 Lb_34:12_9 Lb_34:12_10 Lb_34:12_11 Lb_34:12_12 Lb_34:12_13 Lb_34:12_14 Lb_34:12_15 Lb_34:12_16 Lb_34:12_17 Lb_34:12_18 Lb_34:12_19 Lb_34:12_20 Lb_34:12_21 Lb_34:12_22 Lb_34:12_23 Lb_34:12_24
Lb:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:13 καὶ ἐνετείλατο Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Αὕτη ἡ γῆ, ἣν κατακληρονομήσετε αὐτὴν μετὰ κλήρου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ δοῦναι αὐτὴν ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση·
Lb:34:13 And Moses charged the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, even as the Lord commanded us to give it to the nine tribes and the half-tribe of Manasse. (Numbers 34:13 Brenton)
Lb:34:13 Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: «To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom. (Lb 34:13 BT_4)
Lb:34:13 καὶ ἐνετείλατο Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Αὕτη γῆ, ἣν κατακληρονομήσετε αὐτὴν μετὰ κλήρου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ δοῦναι αὐτὴν ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση·
Lb:34:13 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐννέα φυλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Lb:34:13 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Mojżesz Syn Izrael By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przenosić tytuł On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz By dawać On/ona/to/to samo Dziewięć Szczep I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses
Lb:34:13 kai\ e)netei/lato *mou+sE=s toi=s ui(oi=s *israEl le/gOn *au(/tE E( gE=, E(\n kataklEronomE/sete au)tE\n meta\ klE/rou, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=| dou=nai au)tE\n tai=s e)nne/a fulai=s kai\ tO=| E(mi/sei fulE=s *manassE·
Lb:34:13 kai eneteilato mo+ysEs tois hyiois israEl legOn hautE hE gE, hEn kataklEronomEsete autEn meta klEru, hon tropon synetaXen kyrios tO musE dunai autEn tais ennea fylais kai tO hEmisei fylEs manassE·
Lb:34:13 C VAI_AMI3S N1M_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM RD_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF VF_FAI2P RD_ASF P N2_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM VO_AAN RD_ASF RA_DPF M N1_DPF C RA_DSM A3U_DSM N1_GSF N_GSM
Lb:34:13 and also, even, namely to enjoin command Moses the son Israel to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the earth/land who/whom/which to transfer title he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lot; to allot appoint/obtain by lot who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses to give he/she/it/same the nine tribe and also, even, namely the half tribe Manasses
Lb:34:13 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Moses (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom) the (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-TRANSFER-TITLE her/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed! who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) to-GIVE her/it/same (acc) the (dat) nine tribes (dat) and the (dat) half (dat) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
Lb:34:13 Lb_34:13_1 Lb_34:13_2 Lb_34:13_3 Lb_34:13_4 Lb_34:13_5 Lb_34:13_6 Lb_34:13_7 Lb_34:13_8 Lb_34:13_9 Lb_34:13_10 Lb_34:13_11 Lb_34:13_12 Lb_34:13_13 Lb_34:13_14 Lb_34:13_15 Lb_34:13_16 Lb_34:13_17 Lb_34:13_18 Lb_34:13_19 Lb_34:13_20 Lb_34:13_21 Lb_34:13_22 Lb_34:13_23 Lb_34:13_24 Lb_34:13_25 Lb_34:13_26 Lb_34:13_27 Lb_34:13_28 Lb_34:13_29 Lb_34:13_30 Lb_34:13_31
Lb:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:14 ὅτι ἔλαβεν φυλὴ υἱῶν Ρουβην καὶ φυλὴ υἱῶν Γαδ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἀπέλαβον τοὺς κλήρους αὐτῶν,
Lb:34:14 For the tribe of the children of Ruben, and the tribe of the children of Gad have received their inheritance according to their families; and the half-tribe of Manasse have received their inheritances. (Numbers 34:14 Brenton)
Lb:34:14 Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo. (Lb 34:14 BT_4)
Lb:34:14 ὅτι ἔλαβεν φυλὴ υἱῶν Ρουβην καὶ φυλὴ υἱῶν Γαδ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἀπέλαβον τοὺς κλήρους αὐτῶν,
Lb:34:14 ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Γάδ, ὁ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἀπο·λαμβάνω (απο+λαμβαν-, απο+λημψ-/απο+ληψ-, 2nd απο+λαβ-, απο+ειληφ·[κ]-, απο+ειληβ-, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:34:14 Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Szczep Syn Reuben I też, nawet, mianowicie Szczep Syn Wałęsaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses Do ??? Los On/ona/to/to samo
Lb:34:14 o(/ti e)/laben fulE\ ui(O=n *roubEn kai\ fulE\ ui(O=n *gad kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n, kai\ to\ E(/misu fulE=s *manassE a)pe/labon tou\s klE/rous au)tO=n,
Lb:34:14 hoti elaben fylE hyiOn rubEn kai fylE hyiOn gad kat’ oikus patriOn autOn, kai to hEmisy fylEs manassE apelabon tus klErus autOn,
Lb:34:14 C VBI_AAI3S N1_NSF N2_GPM N_GSM C N1_NSF N2_GPM N_GSM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM C RA_NSN A3U_NSN N1_GSF N_GSM VBI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM
Lb:34:14 because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand tribe son Reuben and also, even, namely tribe son Gad down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same and also, even, namely the half tribe Manasses to ??? the lot he/she/it/same
Lb:34:14 because/that he/she/it-TAKE HOLD OF-ed tribe (nom|voc) sons (gen) Reuben (indecl) and tribe (nom|voc) sons (gen) Gad (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) I-???-ed, they-???-ed the (acc) lots (acc) them/same (gen)
Lb:34:14 Lb_34:14_1 Lb_34:14_2 Lb_34:14_3 Lb_34:14_4 Lb_34:14_5 Lb_34:14_6 Lb_34:14_7 Lb_34:14_8 Lb_34:14_9 Lb_34:14_10 Lb_34:14_11 Lb_34:14_12 Lb_34:14_13 Lb_34:14_14 Lb_34:14_15 Lb_34:14_16 Lb_34:14_17 Lb_34:14_18 Lb_34:14_19 Lb_34:14_20 Lb_34:14_21 Lb_34:14_22
Lb:34:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:15 δύο φυλαὶ καὶ ἥμισυ φυλῆς ἔλαβον τοὺς κλήρους αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω ἀπὸ νότου κατ’ ἀνατολάς.
Lb:34:15 Two tribes and half a tribe have received their inheritance beyond Jordan by Jericho from the south eastwards. (Numbers 34:15 Brenton)
Lb:34:15 Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie». (Lb 34:15 BT_4)
Lb:34:15 δύο φυλαὶ καὶ ἥμισυ φυλῆς ἔλαβον τοὺς κλήρους αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω ἀπὸ νότου κατ’ ἀνατολάς.
Lb:34:15 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο φυλή, -ῆς, ἡ καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κατά Ἰεριχώ, ἡ ἀπό νότος, -ου, ὁ κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Lb:34:15 Dwa Szczep I też, nawet, mianowicie Pół Szczep By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Los On/ona/to/to samo W poprzek Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerycho Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
Lb:34:15 du/o fulai\ kai\ E(/misu fulE=s e)/labon tou\s klE/rous au)tO=n pe/ran tou= *iorda/nou kata\ *ieriCHO a)po\ no/tou kat’ a)natola/s.
Lb:34:15 dyo fylai kai hEmisy fylEs elabon tus klErus autOn peran tu iordanu kata ieriCHO apo notu kat’ anatolas.
Lb:34:15 M N1_NPF C A3U_ASN N1_GSF VBI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM D RA_GSM N1M_GSM P N_ASM P N2_GSM P N1_APF
Lb:34:15 two tribe and also, even, namely half tribe to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the lot he/she/it/same across the Jordan [river of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jericho from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing south down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Lb:34:15 two (nom, acc, gen) tribes (nom|voc) and half (nom|acc|voc, voc) tribe (gen) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) lots (acc) them/same (gen) across the (gen) Jordan (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jericho (indecl) away from (+gen) south (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc)
Lb:34:15 Lb_34:15_1 Lb_34:15_2 Lb_34:15_3 Lb_34:15_4 Lb_34:15_5 Lb_34:15_6 Lb_34:15_7 Lb_34:15_8 Lb_34:15_9 Lb_34:15_10 Lb_34:15_11 Lb_34:15_12 Lb_34:15_13 Lb_34:15_14 Lb_34:15_15 Lb_34:15_16 Lb_34:15_17 Lb_34:15_18
Lb:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:16 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:34:16 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 34:16 Brenton)
Lb:34:16 Tak mówił dalej Pan do Mojżesza: (Lb 34:16 BT_4)
Lb:34:16 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:34:16 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:34:16 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:34:16 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:34:16 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:34:16 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:34:16 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:34:16 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:34:16 Lb_34:16_1 Lb_34:16_2 Lb_34:16_3 Lb_34:16_4 Lb_34:16_5 Lb_34:16_6
Lb:34:16 x x x x x x
Lb:34:17 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἳ κληρονομήσουσιν ὑμῖν τὴν γῆν· Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη.
Lb:34:17 These are the names of the men who shall divide the land to you for an inheritance; Eleazar the priest and Joshua the son of Naue. (Numbers 34:17 Brenton)
Lb:34:17 «Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. (Lb 34:17 BT_4)
Lb:34:17 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἳ κληρονομήσουσιν ὑμῖν τὴν γῆν· Ελεαζαρ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ναυη.
Lb:34:17 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
Lb:34:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By dziedziczyć Ty Ziemi/ziemia Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus]
Lb:34:17 *tau=ta ta\ o)no/mata tO=n a)ndrO=n, oi(\ klEronomE/sousin u(mi=n tE\n gE=n· *eleaDZar o( i(ereu\s kai\ *)iEsou=s o( tou= *nauE.
Lb:34:17 tauta ta onomata tOn andrOn, hoi klEronomEsusin hymin tEn gEn· eleaDZar ho hiereus kai iEsus ho tu nauE.
Lb:34:17 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N3_GPM RR_NPM VF_FAI3P RP_DP RA_ASF N1_ASF N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
Lb:34:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to inherit you the earth/land Eleazar the priest and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the the ć
Lb:34:17 these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) men, husbands (gen) who/whom/which (nom) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) you(pl) (dat) the (acc) earth/land (acc) Eleazar (indecl) the (nom) priest (nom) and Jesus (nom) the (nom) the (gen)  
Lb:34:17 Lb_34:17_1 Lb_34:17_2 Lb_34:17_3 Lb_34:17_4 Lb_34:17_5 Lb_34:17_6 Lb_34:17_7 Lb_34:17_8 Lb_34:17_9 Lb_34:17_10 Lb_34:17_11 Lb_34:17_12 Lb_34:17_13 Lb_34:17_14 Lb_34:17_15 Lb_34:17_16 Lb_34:17_17 Lb_34:17_18
Lb:34:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:34:18 καὶ ἄρχοντα ἕνα ἐκ φυλῆς λήμψεσθε κατακληρονομῆσαι ὑμῖν τὴν γῆν.
Lb:34:18 And ye shall take one ruler from each tribe to divide the land to you by lot. (Numbers 34:18 Brenton)
Lb:34:18 Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału. (Lb 34:18 BT_4)
Lb:34:18 καὶ ἄρχοντα ἕνα ἐκ φυλῆς λήμψεσθε κατακληρονομῆσαι ὑμῖν τὴν γῆν.
Lb:34:18 καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lb:34:18 I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By przenosić tytuł Ty Ziemi/ziemia
Lb:34:18 kai\ a)/rCHonta e(/na e)k fulE=s lE/mPSesTe kataklEronomE=sai u(mi=n tE\n gE=n.
Lb:34:18 kai arCHonta hena ek fylEs lEmPSesTe kataklEronomEsai hymin tEn gEn.
Lb:34:18 C N3_ASM A3_ASM P N1_GSF VF_FMI2P VA_AAN RP_DP RA_ASF N1_ASF
Lb:34:18 and also, even, namely ruler; to begin one out of (+gen) ἐξ before vowels tribe to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to transfer title you the earth/land
Lb:34:18 and ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) one (acc) out of (+gen) tribe (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) you(pl) (dat) the (acc) earth/land (acc)
Lb:34:18 Lb_34:18_1 Lb_34:18_2 Lb_34:18_3 Lb_34:18_4 Lb_34:18_5 Lb_34:18_6 Lb_34:18_7 Lb_34:18_8 Lb_34:18_9 Lb_34:18_10
Lb:34:18 x x x x x x x x x x
Lb:34:19 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν· τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη·
Lb:34:19 And these are the names of the men; of the tribe of Juda Chaleb the son of Jephonne. (Numbers 34:19 Brenton)
Lb:34:19 A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego. (Lb 34:19 BT_4)
Lb:34:19 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν· τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη·
Lb:34:19 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:19 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Szczep Judasz/Juda Syn
Lb:34:19 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n a)ndrO=n· tE=s fulE=s *iouda *CHaleb ui(o\s *iefonnE·
Lb:34:19 kai tauta ta onomata tOn andrOn· tEs fylEs iuda CHaleb hyios iefonnE·
Lb:34:19 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N3_GPM RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:19 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the tribe Judas/Judah ć son ć
Lb:34:19 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) men, husbands (gen) the (gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc)   son (nom)  
Lb:34:19 Lb_34:19_1 Lb_34:19_2 Lb_34:19_3 Lb_34:19_4 Lb_34:19_5 Lb_34:19_6 Lb_34:19_7 Lb_34:19_8 Lb_34:19_9 Lb_34:19_10 Lb_34:19_11 Lb_34:19_12
Lb:34:19 x x x x x x x x x x x x
Lb:34:20 τῆς φυλῆς Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Εμιουδ·
Lb:34:20 Of the tribe of Symeon, Salamiel the son of Semiud. (Numbers 34:20 Brenton)
Lb:34:20 Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda. (Lb 34:20 BT_4)
Lb:34:20 τῆς φυλῆς Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Εμιουδ·
Lb:34:20 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Συμεών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:20 Szczep Symeon/Symeon Syn
Lb:34:20 tE=s fulE=s *sumeOn *salamiEl ui(o\s *emioud·
Lb:34:20 tEs fylEs symeOn salamiEl hyios emiud·
Lb:34:20 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:20 the tribe Symeon/Simeon ć son ć
Lb:34:20 the (gen) tribe (gen) Symeon/Simeon (indecl)   son (nom)  
Lb:34:20 Lb_34:20_1 Lb_34:20_2 Lb_34:20_3 Lb_34:20_4 Lb_34:20_5 Lb_34:20_6
Lb:34:20 x x x x x x
Lb:34:21 τῆς φυλῆς Βενιαμιν Ελδαδ υἱὸς Χασλων·
Lb:34:21 Of the tribe of Benjamin, Eldad the son of Chaslon. (Numbers 34:21 Brenton)
Lb:34:21 Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona. (Lb 34:21 BT_4)
Lb:34:21 τῆς φυλῆς Βενιαμιν Ελδαδ υἱὸς Χασλων·
Lb:34:21 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:21 Szczep Beniamin Syn
Lb:34:21 tE=s fulE=s *beniamin *eldad ui(o\s *CHaslOn·
Lb:34:21 tEs fylEs beniamin eldad hyios CHaslOn·
Lb:34:21 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:21 the tribe Benjamin ć son ć
Lb:34:21 the (gen) tribe (gen) Benjamin (indecl)   son (nom)  
Lb:34:21 Lb_34:21_1 Lb_34:21_2 Lb_34:21_3 Lb_34:21_4 Lb_34:21_5 Lb_34:21_6
Lb:34:21 x x x x x x
Lb:34:22 τῆς φυλῆς Δαν ἄρχων Βακχιρ υἱὸς Εγλι·
Lb:34:22 Of the tribe of Dan the prince was Bacchir the son of Egli. (Numbers 34:22 Brenton)
Lb:34:22 Dla pokolenia Dana - książę Bukki, syn Jogliego. (Lb 34:22 BT_4)
Lb:34:22 τῆς φυλῆς Δαν ἄρχων Βακχιρ υἱὸς Εγλι·
Lb:34:22 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:22 Szczep Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:22 tE=s fulE=s *dan a)/rCHOn *bakCHir ui(o\s *egli·
Lb:34:22 tEs fylEs dan arCHOn bakCHir hyios egli·
Lb:34:22 RA_GSF N1_GSF N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:22 the tribe ć ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:22 the (gen) tribe (gen)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:22 Lb_34:22_1 Lb_34:22_2 Lb_34:22_3 Lb_34:22_4 Lb_34:22_5 Lb_34:22_6 Lb_34:22_7
Lb:34:22 x x x x x x x
Lb:34:23 τῶν υἱῶν Ιωσηφ φυλῆς υἱῶν Μανασση ἄρχων Ανιηλ υἱὸς Ουφι,
Lb:34:23 Of the sons of Joseph of the tribe of the sons of Manasse, the prince was Aniel the son of Suphi. (Numbers 34:23 Brenton)
Lb:34:23 Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa - - książę Channiel, syn Efoda; (Lb 34:23 BT_4)
Lb:34:23 τῶν υἱῶν Ιωσηφ φυλῆς υἱῶν Μανασση ἄρχων Ανιηλ υἱὸς Ουφι,
Lb:34:23 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:23 Syn Joseph Szczep Syn Manasses Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:23 tO=n ui(O=n *iOsEf fulE=s ui(O=n *manassE a)/rCHOn *aniEl ui(o\s *oufi,
Lb:34:23 tOn hyiOn iOsEf fylEs hyiOn manassE arCHOn aniEl hyios ufi,
Lb:34:23 RA_GPM N2_GPM N_GSM N1_GSF N2_GPM N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:23 the son Joseph tribe son Manasses ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:23 the (gen) sons (gen) Joseph (indecl) tribe (gen) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:23 Lb_34:23_1 Lb_34:23_2 Lb_34:23_3 Lb_34:23_4 Lb_34:23_5 Lb_34:23_6 Lb_34:23_7 Lb_34:23_8 Lb_34:23_9 Lb_34:23_10
Lb:34:23 x x x x x x x x x x
Lb:34:24 τῆς φυλῆς υἱῶν Εφραιμ ἄρχων Καμουηλ υἱὸς Σαβαθα·
Lb:34:24 Of the tribe of the sons of Ephraim, the prince was Camuel the son of Sabathan. (Numbers 34:24 Brenton)
Lb:34:24 dla pokolenia Efraima - książę Kemuel, syn Sziftana. (Lb 34:24 BT_4)
Lb:34:24 τῆς φυλῆς υἱῶν Εφραιμ ἄρχων Καμουηλ υἱὸς Σαβαθα·
Lb:34:24 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:24 Szczep Syn Efraim Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:24 tE=s fulE=s ui(O=n *efraim a)/rCHOn *kamouEl ui(o\s *sabaTa·
Lb:34:24 tEs fylEs hyiOn efraim arCHOn kamuEl hyios sabaTa·
Lb:34:24 RA_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:24 the tribe son Ephraim ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:24 the (gen) tribe (gen) sons (gen) Ephraim (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:24 Lb_34:24_1 Lb_34:24_2 Lb_34:24_3 Lb_34:24_4 Lb_34:24_5 Lb_34:24_6 Lb_34:24_7 Lb_34:24_8
Lb:34:24 x x x x x x x x
Lb:34:25 τῆς φυλῆς Ζαβουλων ἄρχων Ελισαφαν υἱὸς Φαρναχ·
Lb:34:25 Of the tribe of Zabulon, the prince was Elisaphan the son of Pharnac. (Numbers 34:25 Brenton)
Lb:34:25 Dla pokolenia Zabulona - książę Elisafan, syn Parnaka. (Lb 34:25 BT_4)
Lb:34:25 τῆς φυλῆς Ζαβουλων ἄρχων Ελισαφαν υἱὸς Φαρναχ·
Lb:34:25 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ζαβουλών, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:25 Szczep Zebulun Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:25 tE=s fulE=s *DZaboulOn a)/rCHOn *elisafan ui(o\s *farnaCH·
Lb:34:25 tEs fylEs DZabulOn arCHOn elisafan hyios farnaCH·
Lb:34:25 RA_GSF N1_GSF N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:25 the tribe Zebulun ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:25 the (gen) tribe (gen) Zebulun (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:25 Lb_34:25_1 Lb_34:25_2 Lb_34:25_3 Lb_34:25_4 Lb_34:25_5 Lb_34:25_6 Lb_34:25_7
Lb:34:25 x x x x x x x
Lb:34:26 τῆς φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ ἄρχων Φαλτιηλ υἱὸς Οζα·
Lb:34:26 Of the tribe of the sons of Issachar, the prince was Phaltiel the son of Oza. (Numbers 34:26 Brenton)
Lb:34:26 Dla pokolenia Issachara - książę Paltiel, syn Azzana. (Lb 34:26 BT_4)
Lb:34:26 τῆς φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ ἄρχων Φαλτιηλ υἱὸς Οζα·
Lb:34:26 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:26 Szczep Syn Issachar Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:26 tE=s fulE=s ui(O=n *issaCHar a)/rCHOn *faltiEl ui(o\s *oDZa·
Lb:34:26 tEs fylEs hyiOn issaCHar arCHOn faltiEl hyios oDZa·
Lb:34:26 RA_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:26 the tribe son Issachar ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:26 the (gen) tribe (gen) sons (gen) Issachar (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:26 Lb_34:26_1 Lb_34:26_2 Lb_34:26_3 Lb_34:26_4 Lb_34:26_5 Lb_34:26_6 Lb_34:26_7 Lb_34:26_8
Lb:34:26 x x x x x x x x
Lb:34:27 τῆς φυλῆς υἱῶν Ασηρ ἄρχων Αχιωρ υἱὸς Σελεμι·
Lb:34:27 Of the tribe of the children of Aser, the prince was Achior the son of Selemi. (Numbers 34:27 Brenton)
Lb:34:27 Dla pokolenia Asera - książę Achiud, syn Szelomiego. (Lb 34:27 BT_4)
Lb:34:27 τῆς φυλῆς υἱῶν Ασηρ ἄρχων Αχιωρ υἱὸς Σελεμι·
Lb:34:27 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσήρ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:27 Szczep Syn Asher Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:27 tE=s fulE=s ui(O=n *asEr a)/rCHOn *aCHiOr ui(o\s *selemi·
Lb:34:27 tEs fylEs hyiOn asEr arCHOn aCHiOr hyios selemi·
Lb:34:27 RA_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:27 the tribe son Asher ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:27 the (gen) tribe (gen) sons (gen) Asher (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:27 Lb_34:27_1 Lb_34:27_2 Lb_34:27_3 Lb_34:27_4 Lb_34:27_5 Lb_34:27_6 Lb_34:27_7 Lb_34:27_8
Lb:34:27 x x x x x x x x
Lb:34:28 τῆς φυλῆς Νεφθαλι ἄρχων Φαδαηλ υἱὸς Βεναμιουδ.
Lb:34:28 Of the tribe of Nephthali, the prince was Phadael the son of Jamiud. (Numbers 34:28 Brenton)
Lb:34:28 Dla pokolenia Neftalego - książę Pedahel, syn Ammihuda». (Lb 34:28 BT_4)
Lb:34:28 τῆς φυλῆς Νεφθαλι ἄρχων Φαδαηλ υἱὸς Βεναμιουδ.
Lb:34:28 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:34:28 Szczep Władca; początek; by zaczynać się Syn
Lb:34:28 tE=s fulE=s *nefTali a)/rCHOn *fadaEl ui(o\s *benamioud.
Lb:34:28 tEs fylEs nefTali arCHOn fadaEl hyios benamiud.
Lb:34:28 RA_GSF N1_GSF N_GSM N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:34:28 the tribe ć ruler; beginning; to begin ć son ć
Lb:34:28 the (gen) tribe (gen)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   son (nom)  
Lb:34:28 Lb_34:28_1 Lb_34:28_2 Lb_34:28_3 Lb_34:28_4 Lb_34:28_5 Lb_34:28_6 Lb_34:28_7
Lb:34:28 x x x x x x x
Lb:34:29 οὗτοι οἷς ἐνετείλατο κύριος καταμερίσαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν γῇ Χανααν.
Lb:34:29 These did the Lord command to distribute the inheritances to the children of Israel in the land of Chanaan. (Numbers 34:29 Brenton)
Lb:34:29 Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów. (Lb 34:29 BT_4)
Lb:34:29 οὗτοι οἷς ἐνετείλατο κύριος καταμερίσαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν γῇ Χανααν.
Lb:34:29 οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Lb:34:29 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kanaan
Lb:34:29 ou(=toi oi(=s e)netei/lato ku/rios katameri/sai toi=s ui(oi=s *israEl e)n gE=| *CHanaan.
Lb:34:29 hutoi hois eneteilato kyrios katamerisai tois hyiois israEl en gE CHanaan.
Lb:34:29 RD_NPM RR_DPM VAI_AMI3S N2_NSM VA_AAN RA_DPM N2_DPM N_GSM P N1_DSF N_GS
Lb:34:29 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan
Lb:34:29 these (nom) who/whom/which (dat) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)   the (dat) sons (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl)
Lb:34:29 Lb_34:29_1 Lb_34:29_2 Lb_34:29_3 Lb_34:29_4 Lb_34:29_5 Lb_34:29_6 Lb_34:29_7 Lb_34:29_8 Lb_34:29_9 Lb_34:29_10 Lb_34:29_11
Lb:34:29 x x x x x x x x x x x