Lb:35:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν Μωὰβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω λέγων
Lb:35:1 And the Lord spoke to Moses to the west of Moab by Jordan near Jericho, saying, (Numbers 35:1 Brenton)
Lb:35:1 Mówił Pan do Mojżesza na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha, te słowa: (Lb 35:1 BT_4)
Lb:35:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν Μωὰβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω λέγων
Lb:35:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ   παρά ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κατά Ἰεριχώ, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:35:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerycho By mówić/opowiadaj
Lb:35:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n e)pi\ dusmO=n *mOa\b para\ to\n *iorda/nEn kata\ *ieriCHO le/gOn
Lb:35:1 kai elalEsen kyrios pros musEn epi dysmOn mOab para ton iordanEn kata ieriCHO legOn
Lb:35:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P N1_GPF N_GSM P RA_ASM N1M_ASM P N_ASM V1_PAPNSM
Lb:35:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Jordan [river of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jericho to say/tell
Lb:35:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (gen)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jericho (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:35:1 Lb_35:1_1 Lb_35:1_2 Lb_35:1_3 Lb_35:1_4 Lb_35:1_5 Lb_35:1_6 Lb_35:1_7 Lb_35:1_8 Lb_35:1_9 Lb_35:1_10 Lb_35:1_11 Lb_35:1_12 Lb_35:1_13 Lb_35:1_14
Lb:35:1 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:2 Σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ δώσουσιν τοῖς Λευίταις ἀπὸ τῶν κλήρων κατασχέσεως αὐτῶν πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ προάστεια τῶν πόλεων κύκλῳ αὐτῶν δώσουσιν τοῖς Λευίταις,
Lb:35:2 Give orders to the children of Israel, and they shall give to the Levites cities to dwell in from the lot of their possession, and they shall give to the Levites the suburbs of the cities round about them. (Numbers 35:2 Brenton)
Lb:35:2 «Rozkaż Izraelitom, niech oddadzą lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i pastwiska dokoła miast. (Lb 35:2 BT_4)
Lb:35:2 Σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ δώσουσιν τοῖς Λευίταις ἀπὸ τῶν κλήρων κατασχέσεως αὐτῶν πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ προάστεια τῶν πόλεων κύκλῳ αὐτῶν δώσουσιν τοῖς Λευίταις,
Lb:35:2 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Lb:35:2 Do ??? Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By dawać Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Miasto W kole On/ona/to/to samo By dawać Lewita
Lb:35:2 *su/ntaXon toi=s ui(oi=s *israEl kai\ dO/sousin toi=s *leui/tais a)po\ tO=n klE/rOn katasCHe/seOs au)tO=n po/leis katoikei=n kai\ ta\ proa/steia tO=n po/leOn ku/klO| au)tO=n dO/sousin toi=s *leui/tais,
Lb:35:2 syntaXon tois hyiois israEl kai dOsusin tois leuitais apo tOn klErOn katasCHeseOs autOn poleis katoikein kai ta proasteia tOn poleOn kyklO autOn dOsusin tois leuitais,
Lb:35:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF_FAI3P RA_DPM N1M_DPM P RA_GPM N2_GPM N3I_GSF RD_GPM N3I_APF V2_PAN C RA_APN N2N_APN RA_GPF N3I_GPF N2_DSM RD_GPM VF_FAI3P RA_DPM N1M_DPM
Lb:35:2 to ??? the son Israel and also, even, namely to give the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lot; to allot appoint/obtain by lot possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same city to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely the ć the city in a circle he/she/it/same to give the Levite
Lb:35:2 do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) the (dat) Levites (dat) away from (+gen) the (gen) lots (gen); while ALLOT-ing (nom) possession (gen) them/same (gen) cities (acc, nom|voc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN and the (nom|acc)   the (gen) cities (gen) in a circle them/same (gen) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) the (dat) Levites (dat)
Lb:35:2 Lb_35:2_1 Lb_35:2_2 Lb_35:2_3 Lb_35:2_4 Lb_35:2_5 Lb_35:2_6 Lb_35:2_7 Lb_35:2_8 Lb_35:2_9 Lb_35:2_10 Lb_35:2_11 Lb_35:2_12 Lb_35:2_13 Lb_35:2_14 Lb_35:2_15 Lb_35:2_16 Lb_35:2_17 Lb_35:2_18 Lb_35:2_19 Lb_35:2_20 Lb_35:2_21 Lb_35:2_22 Lb_35:2_23 Lb_35:2_24 Lb_35:2_25
Lb:35:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:3 καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ πόλεις κατοικεῖν, καὶ τὰ ἀφορίσματα αὐτῶν ἔσται τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πᾶσι τοῖς τετράποσιν αὐτῶν.
Lb:35:3 And the cities shall be for them to dwell in, and their enclosures shall be for their cattle and all their beasts. (Numbers 35:3 Brenton)
Lb:35:3 Miasta będą im służyć za mieszkanie, a należące do nich pastwiska będą dla ich bydła, trzód i wszelkich zwierząt. (Lb 35:3 BT_4)
Lb:35:3 καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ πόλεις κατοικεῖν, καὶ τὰ ἀφορίσματα αὐτῶν ἔσται τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πᾶσι τοῖς τετράποσιν αὐτῶν.
Lb:35:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:35:3 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czworonożny On/ona/to/to samo
Lb:35:3 kai\ e)/sontai au)toi=s ai( po/leis katoikei=n, kai\ ta\ a)fori/smata au)tO=n e)/stai toi=s ktE/nesin au)tO=n kai\ pa=si toi=s tetra/posin au)tO=n.
Lb:35:3 kai esontai autois hai poleis katoikein, kai ta aforismata autOn estai tois ktEnesin autOn kai pasi tois tetraposin autOn.
Lb:35:3 C VF_FMI3P RD_DPM RA_NPF N3I_NPF V2_PAN C RA_NPN N3M_NPN RD_GPM VF_FMI3S RA_DPN N3E_DPN RD_GPM C A3_DPN RA_DPN A3_DPN RD_GPM
Lb:35:3 and also, even, namely to be he/she/it/same the city to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely the ć he/she/it/same to be the Animal (beast) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the four-footed he/she/it/same
Lb:35:3 and they-will-be them/same (dat) the (nom) cities (acc, nom|voc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN and the (nom|acc)   them/same (gen) he/she/it-will-be the (dat) Animals (dat) them/same (gen) and all (dat) the (dat) four-footed ([Adj] dat) them/same (gen)
Lb:35:3 Lb_35:3_1 Lb_35:3_2 Lb_35:3_3 Lb_35:3_4 Lb_35:3_5 Lb_35:3_6 Lb_35:3_7 Lb_35:3_8 Lb_35:3_9 Lb_35:3_10 Lb_35:3_11 Lb_35:3_12 Lb_35:3_13 Lb_35:3_14 Lb_35:3_15 Lb_35:3_16 Lb_35:3_17 Lb_35:3_18 Lb_35:3_19
Lb:35:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:4 καὶ τὰ συγκυροῦντα τῶν πόλεων, ἃς δώσετε τοῖς Λευίταις, ἀπὸ τείχους τῆς πόλεως καὶ ἔξω δισχιλίους πήχεις κύκλῳ·
Lb:35:4 And the suburbs of the cities which ye shall give to the Levites, shall be from the wall of the city and outwards two thousand cubits round about. (Numbers 35:4 Brenton)
Lb:35:4 Pastwiska miast, które oddacie do użytku lewitom, mają się rozciągać na tysiąc łokci wokół jego murów. (Lb 35:4 BT_4)
Lb:35:4 καὶ τὰ συγκυροῦντα τῶν πόλεων, ἃς δώσετε τοῖς Λευίταις, ἀπὸ τείχους τῆς πόλεως καὶ ἔξω δισχιλίους πήχεις κύκλῳ·
Lb:35:4 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) δισ·χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν κύκλῳ
Lb:35:4 I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który By dawać Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Miasto I też, nawet, mianowicie Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Dwa tysiące Łokieć W kole
Lb:35:4 kai\ ta\ sugkurou=nta tO=n po/leOn, a(/s dO/sete toi=s *leui/tais, a)po\ tei/CHous tE=s po/leOs kai\ e)/XO disCHili/ous pE/CHeis ku/klO|·
Lb:35:4 kai ta synkyrunta tOn poleOn, has dOsete tois leuitais, apo teiCHus tEs poleOs kai eXO disCHilius pECHeis kyklO·
Lb:35:4 C RA_APN V4_PAPAPN RA_GPF N3I_GPF RR_APF VF_FAI2P RA_DPM N1M_DPM P N3E_GSN RA_GSF N3I_GSF C D A1A_APM N3_APM N2_DSM
Lb:35:4 and also, even, namely the ć the city who/whom/which to give the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wall the city and also, even, namely outside; to have; to be permitted two thousand cubit in a circle
Lb:35:4 and the (nom|acc)   the (gen) cities (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-will-GIVE the (dat) Levites (dat) away from (+gen) wall (gen) the (gen) city (gen) and outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED two thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) in a circle
Lb:35:4 Lb_35:4_1 Lb_35:4_2 Lb_35:4_3 Lb_35:4_4 Lb_35:4_5 Lb_35:4_6 Lb_35:4_7 Lb_35:4_8 Lb_35:4_9 Lb_35:4_10 Lb_35:4_11 Lb_35:4_12 Lb_35:4_13 Lb_35:4_14 Lb_35:4_15 Lb_35:4_16 Lb_35:4_17 Lb_35:4_18
Lb:35:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:5 καὶ μετρήσεις ἔξω τῆς πόλεως τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς δισχιλίους πήχεις καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα δισχιλίους πήχεις καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν δισχιλίους πήχεις καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρᾶν δισχιλίους πήχεις, καὶ ἡ πόλις μέσον τούτου ἔσται ὑμῖν καὶ τὰ ὅμορα τῶν πόλεων.
Lb:35:5 And thou shalt measure outside the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits; and your city shall be in the midst of this, and the suburbs of the cities as described. (Numbers 35:5 Brenton)
Lb:35:5 Odmierzcie poza miastem dwa tysiące łokci od strony wschodniej, dwa tysiące łokci od strony południowej, dwa tysiące łokci od strony zachodniej i dwa tysiące łokci od strony północnej, by samo miasto leżało w środku - to będą pastwiska owych miast. (Lb 35:5 BT_4)
Lb:35:5 καὶ μετρήσεις ἔξω τῆς πόλεως τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς δισχιλίους πήχεις καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα δισχιλίους πήχεις καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν δισχιλίους πήχεις καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρᾶν δισχιλίους πήχεις, καὶ πόλις μέσον τούτου ἔσται ὑμῖν καὶ τὰ ὅμορα τῶν πόλεων.
Lb:35:5 καί μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ δισ·χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός λίψ, -ιβός, ὁ δισ·χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ δισ·χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ δισ·χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ μέσος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Lb:35:5 I też, nawet, mianowicie By mierzyć Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Miasto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Dwa tysiące Łokieć I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Dwa tysiące Łokieć I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Dwa tysiące Łokieć I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Dwa tysiące Łokieć I też, nawet, mianowicie Miasto Średni To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty I też, nawet, mianowicie Miasto
Lb:35:5 kai\ metrE/seis e)/XO tE=s po/leOs to\ kli/tos to\ pro\s a)natola\s disCHili/ous pE/CHeis kai\ to\ kli/tos to\ pro\s li/ba disCHili/ous pE/CHeis kai\ to\ kli/tos to\ pro\s Ta/lassan disCHili/ous pE/CHeis kai\ to\ kli/tos to\ pro\s borra=n disCHili/ous pE/CHeis, kai\ E( po/lis me/son tou/tou e)/stai u(mi=n kai\ ta\ o(/mora tO=n po/leOn.
Lb:35:5 kai metrEseis eXO tEs poleOs to klitos to pros anatolas disCHilius pECHeis kai to klitos to pros liba disCHilius pECHeis kai to klitos to pros Talassan disCHilius pECHeis kai to klitos to pros borran disCHilius pECHeis, kai hE polis meson tutu estai hymin kai ta homora tOn poleOn.
Lb:35:5 C VF_FAI2S P RA_GSF N3I_GSF RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1_APF A1A_APM N3_APM C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N3_ASM A1A_APM N3_APM C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1S_ASF A1A_APM N3_APM C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1T_ASM A1A_APM N3_APM C RA_NSF N3I_NSF A1_ASM RD_GSN VF_FMI3S RP_DP C RA_APN A1B_APN RA_GPF N3I_GPF
Lb:35:5 and also, even, namely to measure outside; to have; to be permitted the city the ć the toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh two thousand cubit and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) southwest two thousand cubit and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) sea two thousand cubit and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) north two thousand cubit and also, even, namely the city middle this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you and also, even, namely the ć the city
Lb:35:5 and you(sg)-will-MEASURE outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen) the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) two thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) and the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) two thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) and the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) two thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) and the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) two thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) and the (nom) city (nom) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (gen) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and the (nom|acc)   the (gen) cities (gen)
Lb:35:5 Lb_35:5_1 Lb_35:5_2 Lb_35:5_3 Lb_35:5_4 Lb_35:5_5 Lb_35:5_6 Lb_35:5_7 Lb_35:5_8 Lb_35:5_9 Lb_35:5_10 Lb_35:5_11 Lb_35:5_12 Lb_35:5_13 Lb_35:5_14 Lb_35:5_15 Lb_35:5_16 Lb_35:5_17 Lb_35:5_18 Lb_35:5_19 Lb_35:5_20 Lb_35:5_21 Lb_35:5_22 Lb_35:5_23 Lb_35:5_24 Lb_35:5_25 Lb_35:5_26 Lb_35:5_27 Lb_35:5_28 Lb_35:5_29 Lb_35:5_30 Lb_35:5_31 Lb_35:5_32 Lb_35:5_33 Lb_35:5_34 Lb_35:5_35 Lb_35:5_36 Lb_35:5_37 Lb_35:5_38 Lb_35:5_39 Lb_35:5_40 Lb_35:5_41 Lb_35:5_42 Lb_35:5_43 Lb_35:5_44 Lb_35:5_45 Lb_35:5_46 Lb_35:5_47 Lb_35:5_48
Lb:35:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:6 καὶ τὰς πόλεις δώσετε τοῖς Λευίταις, τὰς ἓξ πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς δώσετε φεύγειν ἐκεῖ τῷ φονεύσαντι, καὶ πρὸς ταύταις τεσσαράκοντα καὶ δύο πόλεις·
Lb:35:6 And ye shall give the cities to the Levites, the six cities of refuge which ye shall give for the slayer to flee thither, and in addition to these, forty-two cities. (Numbers 35:6 Brenton)
Lb:35:6 Z miast, które oddacie lewitom, będzie sześć miast ucieczki, by zabójca do nich mógł się schronić, a prócz tego oddacie im jeszcze czterdzieści dwa miasta. (Lb 35:6 BT_4)
Lb:35:6 καὶ τὰς πόλεις δώσετε τοῖς Λευίταις, τὰς ἓξ πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς δώσετε φεύγειν ἐκεῖ τῷ φονεύσαντι, καὶ πρὸς ταύταις τεσσαράκοντα καὶ δύο πόλεις·
Lb:35:6 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἕξ πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί πρός οὗτος αὕτη τοῦτο τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πόλις, -εως, ἡ
Lb:35:6 I też, nawet, mianowicie Miasto By dawać Lewita Sześć Miasto Kto/, który/, który By dawać By uciekać Tam By mordować I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Dwa Miasto
Lb:35:6 kai\ ta\s po/leis dO/sete toi=s *leui/tais, ta\s e(\X po/leis tO=n fugadeutEri/On, a(/s dO/sete feu/gein e)kei= tO=| foneu/santi, kai\ pro\s tau/tais tessara/konta kai\ du/o po/leis·
Lb:35:6 kai tas poleis dOsete tois leuitais, tas heX poleis tOn fygadeutEriOn, has dOsete feugein ekei tO foneusanti, kai pros tautais tessarakonta kai dyo poleis·
Lb:35:6 C RA_APF N3I_APF VF_FAI2P RA_DPM N1M_DPM RA_APF M N3I_APF RA_GPN N2N_GPN RR_APF VF_FAI2P V1_PAN D RA_DSM VA_AAPDSM C P RD_DPF M C M N3I_APF
Lb:35:6 and also, even, namely the city to give the Levite the six city the ć who/whom/which to give to flee there the to murder and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] forty and also, even, namely two city
Lb:35:6 and the (acc) cities (acc, nom|voc) you(pl)-will-GIVE the (dat) Levites (dat) the (acc) six cities (acc, nom|voc) the (gen)   who/whom/which (acc) you(pl)-will-GIVE to-be-FLEE-ing there the (dat) upon MURDER-ing (dat) and toward (+acc,+gen,+dat) these (dat) forty and two (nom, acc, gen) cities (acc, nom|voc)
Lb:35:6 Lb_35:6_1 Lb_35:6_2 Lb_35:6_3 Lb_35:6_4 Lb_35:6_5 Lb_35:6_6 Lb_35:6_7 Lb_35:6_8 Lb_35:6_9 Lb_35:6_10 Lb_35:6_11 Lb_35:6_12 Lb_35:6_13 Lb_35:6_14 Lb_35:6_15 Lb_35:6_16 Lb_35:6_17 Lb_35:6_18 Lb_35:6_19 Lb_35:6_20 Lb_35:6_21 Lb_35:6_22 Lb_35:6_23 Lb_35:6_24
Lb:35:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:7 πάσας τὰς πόλεις δώσετε τοῖς Λευίταις, τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ πόλεις, ταύτας καὶ τὰ προάστεια αὐτῶν.
Lb:35:7 Ye shall give to the Levites in all forty-eight cities, them and their suburbs. (Numbers 35:7 Brenton)
Lb:35:7 Liczba zatem miast, które wraz z pastwiskami należeć mają do lewitów, wynosić będzie czterdzieści osiem. (Lb 35:7 BT_4)
Lb:35:7 πάσας τὰς πόλεις δώσετε τοῖς Λευίταις, τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ πόλεις, ταύτας καὶ τὰ προάστεια αὐτῶν.
Lb:35:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί ὀκτώ πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:35:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto By dawać Lewita Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Osiem Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Lb:35:7 pa/sas ta\s po/leis dO/sete toi=s *leui/tais, tessara/konta kai\ o)ktO\ po/leis, tau/tas kai\ ta\ proa/steia au)tO=n.
Lb:35:7 pasas tas poleis dOsete tois leuitais, tessarakonta kai oktO poleis, tautas kai ta proasteia autOn.
Lb:35:7 A1S_APF RA_APF N3I_APF VF_FAI2P RA_DPM N1M_DPM M C M N3I_APF RD_APF C RA_APN N2N_APN RD_GPM
Lb:35:7 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city to give the Levite forty and also, even, namely eight city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the ć he/she/it/same
Lb:35:7 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) you(pl)-will-GIVE the (dat) Levites (dat) forty and eight cities (acc, nom|voc) these (acc) and the (nom|acc)   them/same (gen)
Lb:35:7 Lb_35:7_1 Lb_35:7_2 Lb_35:7_3 Lb_35:7_4 Lb_35:7_5 Lb_35:7_6 Lb_35:7_7 Lb_35:7_8 Lb_35:7_9 Lb_35:7_10 Lb_35:7_11 Lb_35:7_12 Lb_35:7_13 Lb_35:7_14 Lb_35:7_15
Lb:35:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:8 καὶ τὰς πόλεις, ἃς δώσετε ἀπὸ τῆς κατασχέσεως υἱῶν Ισραηλ, ἀπὸ τῶν τὰ πολλὰ πολλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐλάττω· ἕκαστος κατὰ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν κληρονομήσουσιν, δώσουσιν ἀπὸ τῶν πόλεων τοῖς Λευίταις.
Lb:35:8 And as for the cities which ye shall give out of the possession of the children of Israel, from those that have much ye shall give much, and from those that have less ye shall give less: they shall give of their cities to the Levites each one according to his inheritance which they shall inherit. (Numbers 35:8 Brenton)
Lb:35:8 Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa Izraelitów, weźmiecie z większego pokolenia większą ich liczbę, a z mniejszego - mniejszą. Każde winno odstąpić stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiednią liczbę miast lewitom». (Lb 35:8 BT_4)
Lb:35:8 καὶ τὰς πόλεις, ἃς δώσετε ἀπὸ τῆς κατασχέσεως υἱῶν Ισραηλ, ἀπὸ τῶν τὰ πολλὰ πολλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐλάττω· ἕκαστος κατὰ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν κληρονομήσουσιν, δώσουσιν ἀπὸ τῶν πόλεων τοῖς Λευίταις.
Lb:35:8 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀπό ὁ ἡ τό ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος; ἐλαττονόω [LXX] (ελαττον(ο)-, ελαττονω·σ-, ελαττονω·σ-, -, -, ελαττονω·θ-); ἐλαττονέω (ελαττον(ε)-, ελαττονη·σ-, ελαττονη·σ-, -, -, -) ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος; ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Lb:35:8 I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Dużo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mniejszy; by zmniejszać się; by mieć mniej Mniejszy; by robić niższy Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dziedziczyć By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Lewita
Lb:35:8 kai\ ta\s po/leis, a(/s dO/sete a)po\ tE=s katasCHe/seOs ui(O=n *israEl, a)po\ tO=n ta\ polla\ polla\ kai\ a)po\ tO=n e)latto/nOn e)la/ttO· e(/kastos kata\ tE\n klEronomi/an au)tou=, E(\n klEronomE/sousin, dO/sousin a)po\ tO=n po/leOn toi=s *leui/tais.
Lb:35:8 kai tas poleis, has dOsete apo tEs katasCHeseOs hyiOn israEl, apo tOn ta polla polla kai apo tOn elattonOn elattO· hekastos kata tEn klEronomian autu, hEn klEronomEsusin, dOsusin apo tOn poleOn tois leuitais.
Lb:35:8 C RA_APF N3I_APF RR_APF VF_FAI2P P RA_GSF N3I_GSF N2_GPM N_GSM P RA_GPM RA_APN A1_APN A1_APN C P RA_GPM A3C_GPM A3C_ASM A1_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RR_ASF VF_FAI3P VF_FAI3P P RA_GPF N3I_GPF RA_DPM N1M_DPM
Lb:35:8 and also, even, namely the city who/whom/which to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the the much much and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lesser; to diminish; to have less lesser; to make inferior each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the inheritance he/she/it/same who/whom/which to inherit to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city the Levite
Lb:35:8 and the (acc) cities (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-GIVE away from (+gen) the (gen) possession (gen) sons (gen) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) the (nom|acc) many (nom|acc) many (nom|acc) and away from (+gen) the (gen) lesser ([Adj] gen); while DIMINISH-ing (nom); while HAVE-ing-LESS (nom) lesser ([Adj] acc, nom|acc|voc); I-am-MAKE-ing-INFERIOR, I-should-be-MAKE-ing-INFERIOR each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) away from (+gen) the (gen) cities (gen) the (dat) Levites (dat)
Lb:35:8 Lb_35:8_1 Lb_35:8_2 Lb_35:8_3 Lb_35:8_4 Lb_35:8_5 Lb_35:8_6 Lb_35:8_7 Lb_35:8_8 Lb_35:8_9 Lb_35:8_10 Lb_35:8_11 Lb_35:8_12 Lb_35:8_13 Lb_35:8_14 Lb_35:8_15 Lb_35:8_16 Lb_35:8_17 Lb_35:8_18 Lb_35:8_19 Lb_35:8_20 Lb_35:8_21 Lb_35:8_22 Lb_35:8_23 Lb_35:8_24 Lb_35:8_25 Lb_35:8_26 Lb_35:8_27 Lb_35:8_28 Lb_35:8_29 Lb_35:8_30 Lb_35:8_31 Lb_35:8_32 Lb_35:8_33
Lb:35:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:9 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:35:9 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 35:9 Brenton)
Lb:35:9 Tak mówił dalej Pan do Mojżesza: (Lb 35:9 BT_4)
Lb:35:9 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:35:9 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:35:9 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:35:9 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:35:9 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:35:9 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:35:9 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:35:9 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:35:9 Lb_35:9_1 Lb_35:9_2 Lb_35:9_3 Lb_35:9_4 Lb_35:9_5 Lb_35:9_6
Lb:35:9 x x x x x x
Lb:35:10 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Χανααν
Lb:35:10 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, Ye are to cross over Jordan into the land of Chanaan. (Numbers 35:10 Brenton)
Lb:35:10 «Powiedz Izraelitom, co następuje: Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, (Lb 35:10 BT_4)
Lb:35:10 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Χανααν
Lb:35:10 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Lb:35:10 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ty By przechodzić Jordan [rzeka z] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kanaan
Lb:35:10 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *(umei=s diabai/nete to\n *iorda/nEn ei)s gE=n *CHanaan
Lb:35:10 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus ymeis diabainete ton iordanEn eis gEn CHanaan
Lb:35:10 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM RP_NP V1_PAI2P RA_ASM N1M_ASM P N1_ASF N_GS
Lb:35:10 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same you to cross over the Jordan [river of] into (+acc) earth/land Canaan
Lb:35:10 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-CROSS-ing-OVER, be-you(pl)-CROSS-ing-OVER! the (acc) Jordan (acc) into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl)
Lb:35:10 Lb_35:10_1 Lb_35:10_2 Lb_35:10_3 Lb_35:10_4 Lb_35:10_5 Lb_35:10_6 Lb_35:10_7 Lb_35:10_8 Lb_35:10_9 Lb_35:10_10 Lb_35:10_11 Lb_35:10_12 Lb_35:10_13 Lb_35:10_14 Lb_35:10_15
Lb:35:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:11 καὶ διαστελεῖτε ὑμῖν αὐτοῖς πόλεις· φυγαδευτήρια ἔσται ὑμῖν φυγεῖν ἐκεῖ τὸν φονευτήν, πᾶς ὁ πατάξας ψυχὴν ἀκουσίως.
Lb:35:11 And ye shall appoint to yourselves cities: they shall be to you cities of refuge for the slayer to flee to, every one who has killed another unintentionally. (Numbers 35:11 Brenton)
Lb:35:11 wybierzcie sobie miasta, którzy służyć wam będą za miasta ucieczki; tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. (Lb 35:11 BT_4)
Lb:35:11 καὶ διαστελεῖτε ὑμῖν αὐτοῖς πόλεις· φυγαδευτήρια ἔσται ὑμῖν φυγεῖν ἐκεῖ τὸν φονευτήν, πᾶς πατάξας ψυχὴν ἀκουσίως.
Lb:35:11 καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή  
Lb:35:11 I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Ty On/ona/to/to samo Miasto By być Ty By uciekać Tam Kat Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uderzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Lb:35:11 kai\ diastelei=te u(mi=n au)toi=s po/leis· fugadeutE/ria e)/stai u(mi=n fugei=n e)kei= to\n foneutE/n, pa=s o( pata/Xas PSuCHE\n a)kousi/Os.
Lb:35:11 kai diasteleite hymin autois poleis· fygadeutEria estai hymin fygein ekei ton foneutEn, pas ho pataXas PSyCHEn akusiOs.
Lb:35:11 C VF2_FAI2P RP_DP RD_DPM N3I_APF N2N_NPN VF_FMI3S RP_DP VB_AAN D RA_ASM N1M_ASM A3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM N1_ASF D
Lb:35:11 and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) you he/she/it/same city ć to be you to flee there the executioner every all, each, every, the whole of the to smite life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć
Lb:35:11 and you(pl)-will-??? you(pl) (dat) them/same (dat) cities (acc, nom|voc)   he/she/it-will-be you(pl) (dat) to-FLEE there the (acc) executioner (acc) every (nom|voc) the (nom) upon SMITE-ing (nom|voc) life (acc)  
Lb:35:11 Lb_35:11_1 Lb_35:11_2 Lb_35:11_3 Lb_35:11_4 Lb_35:11_5 Lb_35:11_6 Lb_35:11_7 Lb_35:11_8 Lb_35:11_9 Lb_35:11_10 Lb_35:11_11 Lb_35:11_12 Lb_35:11_13 Lb_35:11_14 Lb_35:11_15 Lb_35:11_16 Lb_35:11_17
Lb:35:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:12 καὶ ἔσονται αἱ πόλεις ὑμῖν φυγαδευτήρια ἀπὸ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνῃ ὁ φονεύων, ἕως ἂν στῇ ἔναντι τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν.
Lb:35:12 And the cities shall be to you places of refuge from the avenger of blood, and the slayer shall not die until he stands before the congregation for judgment. (Numbers 35:12 Brenton)
Lb:35:12 Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem społeczności. (Lb 35:12 BT_4)
Lb:35:12 καὶ ἔσονται αἱ πόλεις ὑμῖν φυγαδευτήρια ἀπὸ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνῃ φονεύων, ἕως ἂν στῇ ἔναντι τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν.
Lb:35:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἀπό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔν·αντι ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ
Lb:35:12 I też, nawet, mianowicie By być Miasto Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać By mordować Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By powodować stać Przedtem (+informacja) Zebranie Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Lb:35:12 kai\ e)/sontai ai( po/leis u(mi=n fugadeutE/ria a)po\ a)gCHisteu/ontos to\ ai(=ma, kai\ ou) mE\ a)poTa/nE| o( foneu/On, e(/Os a)/n stE=| e)/nanti tE=s sunagOgE=s ei)s kri/sin.
Lb:35:12 kai esontai hai poleis hymin fygadeutEria apo anCHisteuontos to haima, kai u mE apoTanE ho foneuOn, heOs an stE enanti tEs synagOgEs eis krisin.
Lb:35:12 C VF_FMI3P RA_NPF N3I_NPF RP_DP N2N_NPN P V1_PAPGSM RA_ASN N3M_ASN C D D VB_AAS3S RA_NSM V1_PAPNSM C x VH_AAS3S P RA_GSF N1_GSF P N3I_ASF
Lb:35:12 and also, even, namely to be the city you ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the blood and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to die the to murder until; dawn ever (if ever) to cause to stand before (+gen) the gathering into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Lb:35:12 and they-will-be the (nom) cities (acc, nom|voc) you(pl) (dat)   away from (+gen)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) and not not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed the (nom) while MURDER-ing (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-CAUSE-TO-STand before (+gen) the (gen) gathering (gen) into (+acc) judgment (acc)
Lb:35:12 Lb_35:12_1 Lb_35:12_2 Lb_35:12_3 Lb_35:12_4 Lb_35:12_5 Lb_35:12_6 Lb_35:12_7 Lb_35:12_8 Lb_35:12_9 Lb_35:12_10 Lb_35:12_11 Lb_35:12_12 Lb_35:12_13 Lb_35:12_14 Lb_35:12_15 Lb_35:12_16 Lb_35:12_17 Lb_35:12_18 Lb_35:12_19 Lb_35:12_20 Lb_35:12_21 Lb_35:12_22 Lb_35:12_23 Lb_35:12_24
Lb:35:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:13 καὶ αἱ πόλεις, ἃς δώσετε, τὰς ἓξ πόλεις, φυγαδευτήρια ἔσονται ὑμῖν·
Lb:35:13 And the cities which ye shall assign, even the six cities, shall be places of refuge for you. (Numbers 35:13 Brenton)
Lb:35:13 Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć sześć miast ucieczki. (Lb 35:13 BT_4)
Lb:35:13 καὶ αἱ πόλεις, ἃς δώσετε, τὰς ἓξ πόλεις, φυγαδευτήρια ἔσονται ὑμῖν·
Lb:35:13 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἕξ πόλις, -εως, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:35:13 I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który By dawać Sześć Miasto By być Ty
Lb:35:13 kai\ ai( po/leis, a(/s dO/sete, ta\s e(\X po/leis, fugadeutE/ria e)/sontai u(mi=n·
Lb:35:13 kai hai poleis, has dOsete, tas heX poleis, fygadeutEria esontai hymin·
Lb:35:13 C RA_NPF N3I_NPF RR_APF VF_FAI2P RA_APF M N3I_APF N2N_NPN VF_FMI3P RP_DP
Lb:35:13 and also, even, namely the city who/whom/which to give the six city ć to be you
Lb:35:13 and the (nom) cities (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-GIVE the (acc) six cities (acc, nom|voc)   they-will-be you(pl) (dat)
Lb:35:13 Lb_35:13_1 Lb_35:13_2 Lb_35:13_3 Lb_35:13_4 Lb_35:13_5 Lb_35:13_6 Lb_35:13_7 Lb_35:13_8 Lb_35:13_9 Lb_35:13_10 Lb_35:13_11
Lb:35:13 x x x x x x x x x x x
Lb:35:14 τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε ἐν γῇ Χανααν·
Lb:35:14 Ye shall assign three cities on the other side of Jordan, and ye shall assign three cities in the land of Chanaan. (Numbers 35:14 Brenton)
Lb:35:14 Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki. (Lb 35:14 BT_4)
Lb:35:14 τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε ἐν γῇ Χανααν·
Lb:35:14 ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Lb:35:14 Trzy Miasto By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Trzy Miasto By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kanaan
Lb:35:14 ta\s trei=s po/leis dO/sete e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou kai\ ta\s trei=s po/leis dO/sete e)n gE=| *CHanaan·
Lb:35:14 tas treis poleis dOsete en tO peran tu iordanu kai tas treis poleis dOsete en gE CHanaan·
Lb:35:14 RA_APF A3_APF N3I_APF VF_FAI2P P RA_DSM D RA_GSM N1M_GSM C RA_APF A3_APF N3I_APF VF_FAI2P P N1_DSF N_GS
Lb:35:14 the three city to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] and also, even, namely the three city to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan
Lb:35:14 the (acc) three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) you(pl)-will-GIVE in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) and the (acc) three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) you(pl)-will-GIVE in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl)
Lb:35:14 Lb_35:14_1 Lb_35:14_2 Lb_35:14_3 Lb_35:14_4 Lb_35:14_5 Lb_35:14_6 Lb_35:14_7 Lb_35:14_8 Lb_35:14_9 Lb_35:14_10 Lb_35:14_11 Lb_35:14_12 Lb_35:14_13 Lb_35:14_14 Lb_35:14_15 Lb_35:14_16 Lb_35:14_17
Lb:35:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:15 φυγάδιον ἔσται τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ παροίκῳ τῷ ἐν ὑμῖν ἔσονται αἱ πόλεις αὗται εἰς φυγαδευτήριον φυγεῖν ἐκεῖ παντὶ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως. –
Lb:35:15 It shall be a place of refuge for the children of Israel, and for the stranger, and for him that sojourns among you; these cities shall be for a place of refuge, for every one to flee thither who has killed a man unintentionally. (Numbers 35:15 Brenton)
Lb:35:15 Owe sześć miast winny służyć za schronienie zarówno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, którzy osiedlili się pośród was; tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. (Lb 35:15 BT_4)
Lb:35:15 φυγάδιον ἔσται τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ παροίκῳ τῷ ἐν ὑμῖν ἔσονται αἱ πόλεις αὗται εἰς φυγαδευτήριον φυγεῖν ἐκεῖ παντὶ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως.
Lb:35:15   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1]   φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή    
Lb:35:15 By być Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty By być Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) By uciekać Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uderzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby  
Lb:35:15 fuga/dion e)/stai toi=s ui(oi=s *israEl, kai\ tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| paroi/kO| tO=| e)n u(mi=n e)/sontai ai( po/leis au(=tai ei)s fugadeutE/rion fugei=n e)kei= panti\ pata/Xanti PSuCHE\n a)kousi/Os.
Lb:35:15 fygadion estai tois hyiois israEl, kai tO prosElytO kai tO paroikO tO en hymin esontai hai poleis hautai eis fygadeutErion fygein ekei panti pataXanti PSyCHEn akusiOs.
Lb:35:15 N2N_NSN VF_FMI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM C RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1B_DSM RA_DSM P RP_DP VF_FMI3P RA_NPF N3I_NPF RD_NPF P N2N_ASN VB_AAN D A3_DSM VA_AAPDSM N1_ASF D
Lb:35:15 ć to be the son Israel and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the ??? the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you to be the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) ć to flee there every all, each, every, the whole of to smite life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć  
Lb:35:15   he/she/it-will-be the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and the (dat) proselyte (dat) and the (dat) ??? ([Adj] dat) the (dat) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) they-will-be the (nom) cities (acc, nom|voc) these (nom) into (+acc)   to-FLEE there every (dat) upon SMITE-ing (dat) life (acc)    
Lb:35:15 Lb_35:15_1 Lb_35:15_2 Lb_35:15_3 Lb_35:15_4 Lb_35:15_5 Lb_35:15_6 Lb_35:15_7 Lb_35:15_8 Lb_35:15_9 Lb_35:15_10 Lb_35:15_11 Lb_35:15_12 Lb_35:15_13 Lb_35:15_14 Lb_35:15_15 Lb_35:15_16 Lb_35:15_17 Lb_35:15_18 Lb_35:15_19 Lb_35:15_20 Lb_35:15_21 Lb_35:15_22 Lb_35:15_23 Lb_35:15_24 Lb_35:15_25 Lb_35:15_26 Lb_35:15_27
Lb:35:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:16 ἐὰν δὲ ἐν σκεύει σιδήρου πατάξῃ αὐτόν, καὶ τελευτήσῃ, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω ὁ φονευτής.
Lb:35:16 And if he should smite him with an iron instrument, and the man should die, he is a murderer; let the murderer by all means be put to death. (Numbers 35:16 Brenton)
Lb:35:16 Jeżeli kogoś jednak tak pobił przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest zabójcą, a jako taki musi zostać zabity. (Lb 35:16 BT_4)
Lb:35:16 ἐὰν δὲ ἐν σκεύει σιδήρου πατάξῃ αὐτόν, καὶ τελευτήσῃ, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω φονευτής.
Lb:35:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν σκεῦο·ς, -ους, τό σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX]
Lb:35:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naczynie Żelazny; żelazny By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kończyć się Kat By być Śmierć By zgładzać Kat
Lb:35:16 e)a\n de\ e)n skeu/ei sidE/rou pata/XE| au)to/n, kai\ teleutE/sE|, foneutE/s e)stin· Tana/tO| Tanatou/sTO o( foneutE/s.
Lb:35:16 ean de en skeuei sidEru pataXE auton, kai teleutEsE, foneutEs estin· TanatO TanatusTO ho foneutEs.
Lb:35:16 C x P N3E_DSN N2_GSM VA_AAS3S RD_ASM C VA_AAS3S N1M_NSM V9_PAI3S N2_DSM V4_PMD3S RA_NSM N1M_NSM
Lb:35:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vessel iron; iron to smite he/she/it/same and also, even, namely to end executioner to be death to put to death the executioner
Lb:35:16 if-ever Yet in/among/by (+dat) vessel (dat) iron (gen); iron ([Adj] gen) you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-END-ed, he/she/it-should-END, you(sg)-should-be-END-ed executioner (nom) he/she/it-is death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) executioner (nom)
Lb:35:16 Lb_35:16_1 Lb_35:16_2 Lb_35:16_3 Lb_35:16_4 Lb_35:16_5 Lb_35:16_6 Lb_35:16_7 Lb_35:16_8 Lb_35:16_9 Lb_35:16_10 Lb_35:16_11 Lb_35:16_12 Lb_35:16_13 Lb_35:16_14 Lb_35:16_15
Lb:35:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:17 ἐὰν δὲ ἐν λίθῳ ἐκ χειρός, ἐν ᾧ ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ, πατάξῃ αὐτόν, καὶ ἀποθάνῃ, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω ὁ φονευτής.
Lb:35:17 And if he should smite him with a stone thrown from his hand, whereby a man may die, and he thus die, he is a murderer; let the murderer by all means be put to death. (Numbers 35:17 Brenton)
Lb:35:17 Gdy kogoś uderzył kamieniem, którym można zabić, i ten uderzony umarł, jest zabójcą i jako taki musi zostać zabity. (Lb 35:17 BT_4)
Lb:35:17 ἐὰν δὲ ἐν λίθῳ ἐκ χειρός, ἐν ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ, πατάξῃ αὐτόν, καὶ ἀποθάνῃ, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω φονευτής.
Lb:35:17 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν λίθος, -ου, ὁ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX]
Lb:35:17 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać Kat By być Śmierć By zgładzać Kat
Lb:35:17 e)a\n de\ e)n li/TO| e)k CHeiro/s, e)n O(=| a)poTanei=tai e)n au)tO=|, pata/XE| au)to/n, kai\ a)poTa/nE|, foneutE/s e)stin· Tana/tO| Tanatou/sTO o( foneutE/s.
Lb:35:17 ean de en liTO ek CHeiros, en hO apoTaneitai en autO, pataXE auton, kai apoTanE, foneutEs estin· TanatO TanatusTO ho foneutEs.
Lb:35:17 C x P N2_DSM P N3_GSF P RR_DSM VF2_FMI3S P RD_DSM VA_AAS3S RD_ASM C VB_AAS3S N1M_NSM V9_PAI3S N2_DSM V4_PMD3S RA_NSM N1M_NSM
Lb:35:17 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone out of (+gen) ἐξ before vowels hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to smite he/she/it/same and also, even, namely to die executioner to be death to put to death the executioner
Lb:35:17 if-ever Yet in/among/by (+dat) stone (dat) out of (+gen) hand (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed executioner (nom) he/she/it-is death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) executioner (nom)
Lb:35:17 Lb_35:17_1 Lb_35:17_2 Lb_35:17_3 Lb_35:17_4 Lb_35:17_5 Lb_35:17_6 Lb_35:17_7 Lb_35:17_8 Lb_35:17_9 Lb_35:17_10 Lb_35:17_11 Lb_35:17_12 Lb_35:17_13 Lb_35:17_14 Lb_35:17_15 Lb_35:17_16 Lb_35:17_17 Lb_35:17_18 Lb_35:17_19 Lb_35:17_20 Lb_35:17_21
Lb:35:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:18 ἐὰν δὲ ἐν σκεύει ξυλίνῳ ἐκ χειρός, ἐξ οὗ ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ, πατάξῃ αὐτόν, καὶ ἀποθάνῃ, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω ὁ φονευτής.
Lb:35:18 And if he should smite him with an instrument of wood from his hand, whereby he may die, and he thus die, he is a murderer; let the murderer by all means be put to death. (Numbers 35:18 Brenton)
Lb:35:18 Gdyby kogoś jakimś przedmiotem drewnianym tak pobił, iż ów człowiek umarł, a można było tym narzędziem śmierć zadać, jest zabójcą i jako taki musi umrzeć. (Lb 35:18 BT_4)
Lb:35:18 ἐὰν δὲ ἐν σκεύει ξυλίνῳ ἐκ χειρός, ἐξ οὗ ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ, πατάξῃ αὐτόν, καὶ ἀποθάνῃ, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω φονευτής.
Lb:35:18 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν σκεῦο·ς, -ους, τό ξύλινος -η -ον ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX]
Lb:35:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naczynie Drewniany Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać Kat By być Śmierć By zgładzać Kat
Lb:35:18 e)a\n de\ e)n skeu/ei Xuli/nO| e)k CHeiro/s, e)X ou(= a)poTanei=tai e)n au)tO=|, pata/XE| au)to/n, kai\ a)poTa/nE|, foneutE/s e)stin· Tana/tO| Tanatou/sTO o( foneutE/s.
Lb:35:18 ean de en skeuei XylinO ek CHeiros, eX hu apoTaneitai en autO, pataXE auton, kai apoTanE, foneutEs estin· TanatO TanatusTO ho foneutEs.
Lb:35:18 C x P N3E_DSN A1_DSN P N3_GSF P RR_GSM VF2_FMI3S P RD_DSM VA_AAS3S RD_ASM C VB_AAS3S N1M_NSM V9_PAI3S N2_DSM V4_PMD3S RA_NSM N1M_NSM
Lb:35:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vessel wooden out of (+gen) ἐξ before vowels hand out of (+gen) ἐξ before vowels where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to smite he/she/it/same and also, even, namely to die executioner to be death to put to death the executioner
Lb:35:18 if-ever Yet in/among/by (+dat) vessel (dat) wooden ([Adj] dat) out of (+gen) hand (gen) out of (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed executioner (nom) he/she/it-is death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) executioner (nom)
Lb:35:18 Lb_35:18_1 Lb_35:18_2 Lb_35:18_3 Lb_35:18_4 Lb_35:18_5 Lb_35:18_6 Lb_35:18_7 Lb_35:18_8 Lb_35:18_9 Lb_35:18_10 Lb_35:18_11 Lb_35:18_12 Lb_35:18_13 Lb_35:18_14 Lb_35:18_15 Lb_35:18_16 Lb_35:18_17 Lb_35:18_18 Lb_35:18_19 Lb_35:18_20 Lb_35:18_21 Lb_35:18_22
Lb:35:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:19 ὁ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα, οὗτος ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα· ὅταν συναντήσῃ αὐτῷ, οὗτος ἀποκτενεῖ αὐτόν.
Lb:35:19 The avenger of blood himself shall slay the murderer: whensoever he shall meet him he shall slay him. (Numbers 35:19 Brenton)
Lb:35:19 Zabójcę winien zabić mściciel krwi; gdziekolwiek go spotka, może go zabić. (Lb 35:19 BT_4)
Lb:35:19 ἀγχιστεύων τὸ αἷμα, οὗτος ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα· ὅταν συναντήσῃ αὐτῷ, οὗτος ἀποκτενεῖ αὐτόν.
Lb:35:19 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:35:19 Krew To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabijać By mordować Ilekroć By spotykać się On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabijać On/ona/to/to samo
Lb:35:19 o( a)gCHisteu/On to\ ai(=ma, ou(=tos a)poktenei= to\n foneu/santa· o(/tan sunantE/sE| au)tO=|, ou(=tos a)poktenei= au)to/n.
Lb:35:19 ho anCHisteuOn to haima, hutos apoktenei ton foneusanta· hotan synantEsE autO, hutos apoktenei auton.
Lb:35:19 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN RD_NSM VF2_FAI3S RA_ASM VA_AAPASM D VA_AAS3S RD_DSM RD_NSM VF2_FAI3S RD_ASM
Lb:35:19 the ć the blood this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to kill the to murder whenever to meet he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to kill he/she/it/same
Lb:35:19 the (nom)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) this (nom) he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) the (acc) upon MURDER-ing (acc, nom|acc|voc) whenever you(sg)-will-be-MEET-ed, he/she/it-should-MEET, you(sg)-should-be-MEET-ed him/it/same (dat) this (nom) he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) him/it/same (acc)
Lb:35:19 Lb_35:19_1 Lb_35:19_2 Lb_35:19_3 Lb_35:19_4 Lb_35:19_5 Lb_35:19_6 Lb_35:19_7 Lb_35:19_8 Lb_35:19_9 Lb_35:19_10 Lb_35:19_11 Lb_35:19_12 Lb_35:19_13 Lb_35:19_14
Lb:35:19 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:20 ἐὰν δὲ δι’ ἔχθραν ὤσῃ αὐτὸν καὶ ἐπιρρίψῃ ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος ἐξ ἐνέδρου, καὶ ἀποθάνῃ,
Lb:35:20 And if he should thrust him through enmity, or cast any thing upon him from an ambuscade, and the man should die, (Numbers 35:20 Brenton)
Lb:35:20 Gdyby ktoś drugiemu zadał cios z nienawiści albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, (Lb 35:20 BT_4)
Lb:35:20 ἐὰν δὲ δι’ ἔχθραν ὤσῃ αὐτὸν καὶ ἐπιρρίψῃ ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος ἐξ ἐνέδρου, καὶ ἀποθάνῃ,
Lb:35:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ διά ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό ἐκ ἔν·εδρον, -ου, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Lb:35:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi By pchać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zasadzka I też, nawet, mianowicie By umierać
Lb:35:20 e)a\n de\ di’ e)/CHTran O)/sE| au)to\n kai\ e)pirri/PSE| e)p’ au)to\n pa=n skeu=os e)X e)ne/drou, kai\ a)poTa/nE|,
Lb:35:20 ean de di’ eCHTran OsE auton kai epirriPSE ep’ auton pan skeuos eX enedru, kai apoTanE,
Lb:35:20 C x P N1A_ASF VA_AAS3S RD_ASM C VA_AAS3S P RD_ASM A3_ASN N3E_ASN P N2_GSN C VB_AAS3S
Lb:35:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) enmity; hostile to push he/she/it/same and also, even, namely to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of vessel out of (+gen) ἐξ before vowels ambush and also, even, namely to die
Lb:35:20 if-ever Yet because of (+acc), through (+gen) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) you(sg)-will-be-PUSH-ed, he/she/it-should-PUSH, you(sg)-should-be-PUSH-ed, (fut perf) him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-CAST-ed, he/she/it-should-CAST, you(sg)-should-be-CAST-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) out of (+gen) ambush (gen) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Lb:35:20 Lb_35:20_1 Lb_35:20_2 Lb_35:20_3 Lb_35:20_4 Lb_35:20_5 Lb_35:20_6 Lb_35:20_7 Lb_35:20_8 Lb_35:20_9 Lb_35:20_10 Lb_35:20_11 Lb_35:20_12 Lb_35:20_13 Lb_35:20_14 Lb_35:20_15 Lb_35:20_16
Lb:35:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:21 ἢ διὰ μῆνιν ἐπάταξεν αὐτὸν τῇ χειρί, καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω ὁ πατάξας, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω ὁ φονεύων· ὁ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα ἐν τῷ συναντῆσαι αὐτῷ. –
Lb:35:21 or if he have smitten him with his hand through anger, and the man should die, let the man that smote him be put to death by all means, he is a murderer: let the murderer by all means be put to death: the avenger of blood shall slay the murderer when he meets him. (Numbers 35:21 Brenton)
Lb:35:21 albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity; jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka. (Lb 35:21 BT_4)
Lb:35:21 διὰ μῆνιν ἐπάταξεν αὐτὸν τῇ χειρί, καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω πατάξας, φονευτής ἐστιν· θανάτῳ θανατούσθω φονεύων· ἀγχιστεύων τὸ αἷμα ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα ἐν τῷ συναντῆσαι αὐτῷ.
Lb:35:21 ἤ[1] διά μῆνις, -ιος, ἡ [LXX] πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Lb:35:21 Albo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) ??? By uderzać On/ona/to/to samo Ręka I też, nawet, mianowicie By umierać Śmierć By zgładzać By uderzać Kat By być Śmierć By zgładzać By mordować Krew By zabijać By mordować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By spotykać się On/ona/to/to samo  
Lb:35:21 E)\ dia\ mE=nin e)pa/taXen au)to\n tE=| CHeiri/, kai\ a)poTa/nE|, Tana/tO| Tanatou/sTO o( pata/Xas, foneutE/s e)stin· Tana/tO| Tanatou/sTO o( foneu/On· o( a)gCHisteu/On to\ ai(=ma a)poktenei= to\n foneu/santa e)n tO=| sunantE=sai au)tO=|.
Lb:35:21 E dia mEnin epataXen auton tE CHeiri, kai apoTanE, TanatO TanatusTO ho pataXas, foneutEs estin· TanatO TanatusTO ho foneuOn· ho anCHisteuOn to haima apoktenei ton foneusanta en tO synantEsai autO.
Lb:35:21 C P N3I_ASF VAI_AAI3S RD_ASM RA_DSF N3_DSF C VB_AAS3S N2_DSM V4_PMD3S RA_NSM VA_AAPNSM N1M_NSM V9_PAI3S N2_DSM V4_PMD3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN VF2_FAI3S RA_ASM VA_AAPASM P RA_DSM VA_AAN RD_DSM
Lb:35:21 or because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ??? to smite he/she/it/same the hand and also, even, namely to die death to put to death the to smite executioner to be death to put to death the to murder the ć the blood to kill the to murder in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to meet he/she/it/same  
Lb:35:21 or because of (+acc), through (+gen) ??? (acc) he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) the (dat) hand (dat) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) upon SMITE-ing (nom|voc) executioner (nom) he/she/it-is death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) while MURDER-ing (nom) the (nom)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) the (acc) upon MURDER-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-MEET, be-you(sg)-MEET-ed!, he/she/it-happens-to-MEET (opt) him/it/same (dat)  
Lb:35:21 Lb_35:21_1 Lb_35:21_2 Lb_35:21_3 Lb_35:21_4 Lb_35:21_5 Lb_35:21_6 Lb_35:21_7 Lb_35:21_8 Lb_35:21_9 Lb_35:21_10 Lb_35:21_11 Lb_35:21_12 Lb_35:21_13 Lb_35:21_14 Lb_35:21_15 Lb_35:21_16 Lb_35:21_17 Lb_35:21_18 Lb_35:21_19 Lb_35:21_20 Lb_35:21_21 Lb_35:21_22 Lb_35:21_23 Lb_35:21_24 Lb_35:21_25 Lb_35:21_26 Lb_35:21_27 Lb_35:21_28 Lb_35:21_29 Lb_35:21_30 Lb_35:21_31
Lb:35:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:22 ἐὰν δὲ ἐξάπινα οὐ δι’ ἔχθραν ὤσῃ αὐτὸν ἢ ἐπιρρίψῃ ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος οὐκ ἐξ ἐνέδρου
Lb:35:22 But if he should thrust him suddenly, not through enmity, or cast any thing upon him, not from an ambuscade, (Numbers 35:22 Brenton)
Lb:35:22 Gdy mu jednak zadał cios nie z nienawiści albo gdy rzucił na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, (Lb 35:22 BT_4)
Lb:35:22 ἐὰν δὲ ἐξάπινα οὐ δι’ ἔχθραν ὤσῃ αὐτὸν ἐπιρρίψῃ ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος οὐκ ἐξ ἐνέδρου
Lb:35:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξάπινα οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ ἔν·εδρον, -ου, τό
Lb:35:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi By pchać się On/ona/to/to samo Albo By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie ??? Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zasadzka
Lb:35:22 e)a\n de\ e)Xa/pina ou) di’ e)/CHTran O)/sE| au)to\n E)\ e)pirri/PSE| e)p’ au)to\n pa=n skeu=os ou)k e)X e)ne/drou
Lb:35:22 ean de eXapina u di’ eCHTran OsE auton E epirriPSE ep’ auton pan skeuos uk eX enedru
Lb:35:22 C x D D P N1A_ASF VA_AAS3S RD_ASM C VA_AAS3S P RD_ASM A3_ASN N3E_ASN D P N2_GSN
Lb:35:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) enmity; hostile to push he/she/it/same or to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of vessel οὐχ before rough breathing out of (+gen) ἐξ before vowels ambush
Lb:35:22 if-ever Yet suddenly not because of (+acc), through (+gen) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) you(sg)-will-be-PUSH-ed, he/she/it-should-PUSH, you(sg)-should-be-PUSH-ed, (fut perf) him/it/same (acc) or you(sg)-will-be-CAST-ed, he/she/it-should-CAST, you(sg)-should-be-CAST-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) not out of (+gen) ambush (gen)
Lb:35:22 Lb_35:22_1 Lb_35:22_2 Lb_35:22_3 Lb_35:22_4 Lb_35:22_5 Lb_35:22_6 Lb_35:22_7 Lb_35:22_8 Lb_35:22_9 Lb_35:22_10 Lb_35:22_11 Lb_35:22_12 Lb_35:22_13 Lb_35:22_14 Lb_35:22_15 Lb_35:22_16 Lb_35:22_17
Lb:35:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:23 ἢ παντὶ λίθῳ, ἐν ᾧ ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ, οὐκ εἰδώς, καὶ ἐπιπέσῃ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀποθάνῃ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐχθρὸς αὐτοῦ ἦν οὐδὲ ζητῶν κακοποιῆσαι αὐτόν,
Lb:35:23 or smite him with any stone, whereby a man may die, unawares, and it should fall upon him, and he should die, but he was not his enemy, nor sought to hurt him; (Numbers 35:23 Brenton)
Lb:35:23 lub też nie widząc spuścił na niego kamień, który może zabić, tak iż tamten rzeczywiście umarł, chociaż nie był mu nieprzyjazny i nie chciał mu nic złego uczynić, (Lb 35:23 BT_4)
Lb:35:23 παντὶ λίθῳ, ἐν ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ, οὐκ εἰδώς, καὶ ἐπιπέσῃ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀποθάνῃ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐχθρὸς αὐτοῦ ἦν οὐδὲ ζητῶν κακοποιῆσαι αὐτόν,
Lb:35:23 ἤ[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λίθος, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:35:23 Albo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać On/ona/to/to samo zaś ??? Przed przydechem mocnym Wrogi On/ona/to/to samo By być ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By szukać By maltretować młot drewniany On/ona/to/to samo
Lb:35:23 E)\ panti\ li/TO|, e)n O(=| a)poTanei=tai e)n au)tO=|, ou)k ei)dO/s, kai\ e)pipe/sE| e)p’ au)to/n, kai\ a)poTa/nE|, au)to\s de\ ou)k e)CHTro\s au)tou= E)=n ou)de\ DZEtO=n kakopoiE=sai au)to/n,
Lb:35:23 E panti liTO, en hO apoTaneitai en autO, uk eidOs, kai epipesE ep’ auton, kai apoTanE, autos de uk eCHTros autu En ude DZEtOn kakopoiEsai auton,
Lb:35:23 C A3_DSM N2_DSM P RR_DSM VF2_FMI3S P RD_DSM D VX_XAPNSM C VB_AAS3S P RD_ASM C VB_AAS3S RD_NSM x D N2_NSM RD_GSM V9_IAI3S C V2_PAPNSM VA_AAN RD_ASM
Lb:35:23 or every all, each, every, the whole of stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to die he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing hostile he/she/it/same to be οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to seek to maltreat maul he/she/it/same
Lb:35:23 or every (dat) stone (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) not having PERCEIVE-ed (nom) and you(sg)-will-be-FALL-ed-UPON, he/she/it-should-FALL-UPON, you(sg)-should-be-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed he/it/same (nom) Yet not hostile ([Adj] nom) him/it/same (gen) he/she/it-was neither/nor while SEEK-ing (nom) to-MALTREAT, be-you(sg)-MALTREAT-ed!, he/she/it-happens-to-MALTREAT (opt) him/it/same (acc)
Lb:35:23 Lb_35:23_1 Lb_35:23_2 Lb_35:23_3 Lb_35:23_4 Lb_35:23_5 Lb_35:23_6 Lb_35:23_7 Lb_35:23_8 Lb_35:23_9 Lb_35:23_10 Lb_35:23_11 Lb_35:23_12 Lb_35:23_13 Lb_35:23_14 Lb_35:23_15 Lb_35:23_16 Lb_35:23_17 Lb_35:23_18 Lb_35:23_19 Lb_35:23_20 Lb_35:23_21 Lb_35:23_22 Lb_35:23_23 Lb_35:23_24 Lb_35:23_25 Lb_35:23_26
Lb:35:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:24 καὶ κρινεῖ ἡ συναγωγὴ ἀνὰ μέσον τοῦ πατάξαντος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα κατὰ τὰ κρίματα ταῦτα,
Lb:35:24 then the assembly shall judge between the smiter and the avenger of blood, according to these judgments. (Numbers 35:24 Brenton)
Lb:35:24 wtedy według powyższych zasad społeczność rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi. (Lb 35:24 BT_4)
Lb:35:24 καὶ κρινεῖ συναγωγὴ ἀνὰ μέσον τοῦ πατάξαντος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα κατὰ τὰ κρίματα ταῦτα,
Lb:35:24 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:35:24 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Zebranie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni By uderzać I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Krew W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:35:24 kai\ krinei= E( sunagOgE\ a)na\ me/son tou= pata/Xantos kai\ a)na\ me/son tou= a)gCHisteu/ontos to\ ai(=ma kata\ ta\ kri/mata tau=ta,
Lb:35:24 kai krinei hE synagOgE ana meson tu pataXantos kai ana meson tu anCHisteuontos to haima kata ta krimata tauta,
Lb:35:24 C VF2_FAI3S RA_NSF N1_NSF P A1_ASM RA_GSM VA_AAPGSM C P A1_ASM RA_GSM V1_PAPGSM RA_ASN N3M_ASN P RA_APN N3M_APN RD_APN
Lb:35:24 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the gathering up/each/by (+acc) middle the to smite and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the ć the blood down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:35:24 and he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (nom) gathering (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) upon SMITE-ing (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Lb:35:24 Lb_35:24_1 Lb_35:24_2 Lb_35:24_3 Lb_35:24_4 Lb_35:24_5 Lb_35:24_6 Lb_35:24_7 Lb_35:24_8 Lb_35:24_9 Lb_35:24_10 Lb_35:24_11 Lb_35:24_12 Lb_35:24_13 Lb_35:24_14 Lb_35:24_15 Lb_35:24_16 Lb_35:24_17 Lb_35:24_18 Lb_35:24_19
Lb:35:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:25 καὶ ἐξελεῖται ἡ συναγωγὴ τὸν φονεύσαντα ἀπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, καὶ ἀποκαταστήσουσιν αὐτὸν ἡ συναγωγὴ εἰς τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου αὐτοῦ, οὗ κατέφυγεν, καὶ κατοικήσει ἐκεῖ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃν ἔχρισαν αὐτὸν τῷ ἐλαίῳ τῷ ἁγίῳ.
Lb:35:25 And the congregation shall rescue the slayer from the avenger of blood, and the congregation shall restore him to his city of refuge, whither he fled for refuge; and he shall dwell there till the death of the high-priest, whom they anointed with the holy oil. (Numbers 35:25 Brenton)
Lb:35:25 Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił, i będzie tam przebywał aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym. (Lb 35:25 BT_4)
Lb:35:25 καὶ ἐξελεῖται συναγωγὴ τὸν φονεύσαντα ἀπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, καὶ ἀποκαταστήσουσιν αὐτὸν συναγωγὴ εἰς τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου αὐτοῦ, οὗ κατέφυγεν, καὶ κατοικήσει ἐκεῖ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ ἱερεὺς μέγας, ὃν ἔχρισαν αὐτὸν τῷ ἐλαίῳ τῷ ἁγίῳ.
Lb:35:25 καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) καί κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Lb:35:25 I też, nawet, mianowicie By wyjmować Zebranie By mordować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew I też, nawet, mianowicie By przywracać On/ona/to/to samo Zebranie Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do na dół uciekaj I też, nawet, mianowicie Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umierać Duchowny Wielki Kto/, który/, który; by być Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo Oliwa z oliwek Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Lb:35:25 kai\ e)Xelei=tai E( sunagOgE\ to\n foneu/santa a)po\ tou= a)gCHisteu/ontos to\ ai(=ma, kai\ a)pokatastE/sousin au)to\n E( sunagOgE\ ei)s tE\n po/lin tou= fugadeutEri/ou au)tou=, ou(= kate/fugen, kai\ katoikE/sei e)kei=, e(/Os a)/n a)poTa/nE| o( i(ereu\s o( me/gas, o(\n e)/CHrisan au)to\n tO=| e)lai/O| tO=| a(gi/O|.
Lb:35:25 kai eXeleitai hE synagOgE ton foneusanta apo tu anCHisteuontos to haima, kai apokatastEsusin auton hE synagOgE eis tEn polin tu fygadeutEriu autu, hu katefygen, kai katoikEsei ekei, heOs an apoTanE ho hiereus ho megas, hon eCHrisan auton tO elaiO tO hagiO.
Lb:35:25 C VF2_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_ASM VA_AAPASM P RA_GSM V1_PAPGSM RA_ASN N3M_ASN C VF_FAI3P RD_ASM RA_NSF N1_NSF P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM D VBI_AAI3S C VF_FAI3S D C x VB_AAS3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM RR_ASM VAI_AAI3P RD_ASM RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A1A_DSN
Lb:35:25 and also, even, namely to take out the gathering the to murder from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the blood and also, even, namely to restore he/she/it/same the gathering into (+acc) the city the ć he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to down-flee and also, even, namely dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there until; dawn ever (if ever) to die the priest the great who/whom/which; to be to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same the olive oil the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Lb:35:25 and he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed the (nom) gathering (nom|voc) the (acc) upon MURDER-ing (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) and they-will-RESTORE, going-to-RESTORE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) the (nom) gathering (nom|voc) into (+acc) the (acc) city (acc) the (gen)   him/it/same (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DOWN-FLEE-ed and dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) there until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-CHRISEN-ed him/it/same (acc) the (dat) olive oil (dat) the (dat) holy ([Adj] dat)
Lb:35:25 Lb_35:25_1 Lb_35:25_2 Lb_35:25_3 Lb_35:25_4 Lb_35:25_5 Lb_35:25_6 Lb_35:25_7 Lb_35:25_8 Lb_35:25_9 Lb_35:25_10 Lb_35:25_11 Lb_35:25_12 Lb_35:25_13 Lb_35:25_14 Lb_35:25_15 Lb_35:25_16 Lb_35:25_17 Lb_35:25_18 Lb_35:25_19 Lb_35:25_20 Lb_35:25_21 Lb_35:25_22 Lb_35:25_23 Lb_35:25_24 Lb_35:25_25 Lb_35:25_26 Lb_35:25_27 Lb_35:25_28 Lb_35:25_29 Lb_35:25_30 Lb_35:25_31 Lb_35:25_32 Lb_35:25_33 Lb_35:25_34 Lb_35:25_35 Lb_35:25_36 Lb_35:25_37 Lb_35:25_38 Lb_35:25_39 Lb_35:25_40 Lb_35:25_41
Lb:35:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:26 ἐὰν δὲ ἐξόδῳ ἐξέλθῃ ὁ φονεύσας τὰ ὅρια τῆς πόλεως, εἰς ἣν κατέφυγεν ἐκεῖ,
Lb:35:26 But if the slayer should in any wise go out beyond the bounds of the city whither he fled for refuge, (Numbers 35:26 Brenton)
Lb:35:26 Gdy jednak zabójca opuści obręb swego miasta ucieczki, do którego się schronił, (Lb 35:26 BT_4)
Lb:35:26 ἐὰν δὲ ἐξόδῳ ἐξέλθῃ φονεύσας τὰ ὅρια τῆς πόλεως, εἰς ἣν κατέφυγεν ἐκεῖ,
Lb:35:26 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἔξ·οδος, -ου, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἐκεῖ
Lb:35:26 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Eksodus By wychodzić By mordować Granica Miasto Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Do na dół uciekaj Tam
Lb:35:26 e)a\n de\ e)Xo/dO| e)Xe/lTE| o( foneu/sas ta\ o(/ria tE=s po/leOs, ei)s E(\n kate/fugen e)kei=,
Lb:35:26 ean de eXodO eXelTE ho foneusas ta horia tEs poleOs, eis hEn katefygen ekei,
Lb:35:26 C x N2_DSF VB_AAS3S RA_NSM VA_AAPNSM RA_APN N2N_APN RA_GSF N3I_GSF P RR_ASF VBI_AAI3S D
Lb:35:26 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] exodus to come out the to murder the boundary the city into (+acc) who/whom/which to down-flee there
Lb:35:26 if-ever Yet exodus (dat) he/she/it-should-COME-OUT the (nom) upon MURDER-ing (nom|voc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) he/she/it-DOWN-FLEE-ed there
Lb:35:26 Lb_35:26_1 Lb_35:26_2 Lb_35:26_3 Lb_35:26_4 Lb_35:26_5 Lb_35:26_6 Lb_35:26_7 Lb_35:26_8 Lb_35:26_9 Lb_35:26_10 Lb_35:26_11 Lb_35:26_12 Lb_35:26_13 Lb_35:26_14
Lb:35:26 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:27 καὶ εὕρῃ αὐτὸν ὁ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα ἔξω τῶν ὁρίων τῆς πόλεως καταφυγῆς αὐτοῦ καὶ φονεύσῃ ὁ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα τὸν φονεύσαντα, οὐκ ἔνοχός ἐστιν·
Lb:35:27 and the avenger of blood should find him without the bounds of the city of his refuge, and the avenger of blood should kill the slayer, he is not guilty. (Numbers 35:27 Brenton)
Lb:35:27 i gdy go mściciel krwi spotka poza obrębem miasta ucieczki, wtedy mściciel krwi nie zaciąga winy, gdy zgładzi zabójcę. (Lb 35:27 BT_4)
Lb:35:27 καὶ εὕρῃ αὐτὸν ἀγχιστεύων τὸ αἷμα ἔξω τῶν ὁρίων τῆς πόλεως καταφυγῆς αὐτοῦ καὶ φονεύσῃ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα τὸν φονεύσαντα, οὐκ ἔνοχός ἐστιν·
Lb:35:27 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔν·οχος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:35:27 I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Krew Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Miasto Schronienie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mordować Krew By mordować ??? Przed przydechem mocnym Odpowiedzialny By być
Lb:35:27 kai\ eu(/rE| au)to\n o( a)gCHisteu/On to\ ai(=ma e)/XO tO=n o(ri/On tE=s po/leOs katafugE=s au)tou= kai\ foneu/sE| o( a)gCHisteu/On to\ ai(=ma to\n foneu/santa, ou)k e)/noCHo/s e)stin·
Lb:35:27 kai heurE auton ho anCHisteuOn to haima eXO tOn horiOn tEs poleOs katafygEs autu kai foneusE ho anCHisteuOn to haima ton foneusanta, uk enoCHos estin·
Lb:35:27 C VB_AAS3S RD_ASM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN P RA_GPM N2N_GPN RA_GSF N3I_GSF N1_GSF RD_GSM C VA_AAS3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN RA_ASM VA_AAPASM D A1B_NSM V9_PAI3S
Lb:35:27 and also, even, namely to find he/she/it/same the ć the blood outside; to have; to be permitted the boundary; to ordain/mark off the city refuge he/she/it/same and also, even, namely to murder the ć the blood the to murder οὐχ before rough breathing accountable to be
Lb:35:27 and he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed him/it/same (acc) the (nom)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen) city (gen) refuge (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-MURDER-ed, he/she/it-should-MURDER, you(sg)-should-be-MURDER-ed the (nom)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (acc) upon MURDER-ing (acc, nom|acc|voc) not accountable ([Adj] nom) he/she/it-is
Lb:35:27 Lb_35:27_1 Lb_35:27_2 Lb_35:27_3 Lb_35:27_4 Lb_35:27_5 Lb_35:27_6 Lb_35:27_7 Lb_35:27_8 Lb_35:27_9 Lb_35:27_10 Lb_35:27_11 Lb_35:27_12 Lb_35:27_13 Lb_35:27_14 Lb_35:27_15 Lb_35:27_16 Lb_35:27_17 Lb_35:27_18 Lb_35:27_19 Lb_35:27_20 Lb_35:27_21 Lb_35:27_22 Lb_35:27_23 Lb_35:27_24 Lb_35:27_25
Lb:35:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:28 ἐν γὰρ τῇ πόλει τῆς καταφυγῆς κατοικείτω, ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν ἐπαναστραφήσεται ὁ φονεύσας εἰς τὴν γῆν τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ.
Lb:35:28 For he ought to have remained in the city of refuge till the high-priest died; and after the death of the high-priest the slayer shall return to the land of his possession. (Numbers 35:28 Brenton)
Lb:35:28 Do śmierci bowiem arcykapłana winien zabójca przebywać w swoim mieście ucieczki. Natomiast po śmierci arcykapłana może wrócić do swojej dziedzicznej posiadłości. (Lb 35:28 BT_4)
Lb:35:28 ἐν γὰρ τῇ πόλει τῆς καταφυγῆς κατοικείτω, ἕως ἂν ἀποθάνῃ ἱερεὺς μέγας, καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν ἐπαναστραφήσεται φονεύσας εἰς τὴν γῆν τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ.
Lb:35:28 ἐν γάρ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:35:28 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Miasto Schronienie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umierać Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać Duchowny Wielki By mordować Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo
Lb:35:28 e)n ga\r tE=| po/lei tE=s katafugE=s katoikei/tO, e(/Os a)/n a)poTa/nE| o( i(ereu\s o( me/gas, kai\ meta\ to\ a)poTanei=n to\n i(ere/a to\n me/gan e)panastrafE/setai o( foneu/sas ei)s tE\n gE=n tE=s katasCHe/seOs au)tou=.
Lb:35:28 en gar tE polei tEs katafygEs katoikeitO, heOs an apoTanE ho hiereus ho megas, kai meta to apoTanein ton hierea ton megan epanastrafEsetai ho foneusas eis tEn gEn tEs katasCHeseOs autu.
Lb:35:28 P x RA_DSF N3I_DSF RA_GSF N1_GSF V2_PAD3S C x VB_AAS3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM C P RA_ASN VB_AAN RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1P_ASM VD_FPI3S RA_NSM VA_AAPNSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Lb:35:28 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the city the refuge to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) until; dawn ever (if ever) to die the priest the great and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die the priest the great ć the to murder into (+acc) the earth/land the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same
Lb:35:28 in/among/by (+dat) for the (dat) city (dat) the (gen) refuge (gen) let-him/her/it-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE the (acc) priest (acc) the (acc) great ([Adj] acc)   the (nom) upon MURDER-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) possession (gen) him/it/same (gen)
Lb:35:28 Lb_35:28_1 Lb_35:28_2 Lb_35:28_3 Lb_35:28_4 Lb_35:28_5 Lb_35:28_6 Lb_35:28_7 Lb_35:28_8 Lb_35:28_9 Lb_35:28_10 Lb_35:28_11 Lb_35:28_12 Lb_35:28_13 Lb_35:28_14 Lb_35:28_15 Lb_35:28_16 Lb_35:28_17 Lb_35:28_18 Lb_35:28_19 Lb_35:28_20 Lb_35:28_21 Lb_35:28_22 Lb_35:28_23 Lb_35:28_24 Lb_35:28_25 Lb_35:28_26 Lb_35:28_27 Lb_35:28_28 Lb_35:28_29 Lb_35:28_30 Lb_35:28_31
Lb:35:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:35:29 καὶ ἔσται ταῦτα ὑμῖν εἰς δικαίωμα κρίματος εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς κατοικίαις ὑμῶν. –
Lb:35:29 And these things shall be to you for an ordinance of judgment throughout your generations in all your dwellings. (Numbers 35:29 Brenton)
Lb:35:29 Te nakazy powinny być dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu. (Lb 35:29 BT_4)
Lb:35:29 καὶ ἔσται ταῦτα ὑμῖν εἰς δικαίωμα κρίματος εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς κατοικίαις ὑμῶν.
Lb:35:29 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] δικαίωμα[τ], -ατος, τό κρίμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Lb:35:29 I też, nawet, mianowicie By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty Do (+przyspieszenie) ??? Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty  
Lb:35:29 kai\ e)/stai tau=ta u(mi=n ei)s dikai/Oma kri/matos ei)s ta\s genea\s u(mO=n e)n pa/sais tai=s katoiki/ais u(mO=n.
Lb:35:29 kai estai tauta hymin eis dikaiOma krimatos eis tas geneas hymOn en pasais tais katoikiais hymOn.
Lb:35:29 C VF_FMI3S RD_NPN RP_DP P N3M_ASN N3M_GSN P RA_APF N1A_APF RP_GP P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RP_GP
Lb:35:29 and also, even, namely to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you into (+acc) ??? sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the dwelling you   </