Lb:33:1 καὶ οὗτοι σταθμοὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὡς ἐξῆλθον ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ααρων·
Lb:33:1 And these are the stages of the children of Israel, as they went out from the land of Egypt with their host by the hand of Moses and Aaron. (Numbers 33:1 Brenton)
Lb:33:1 Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona. (Lb 33:1 BT_4)
Lb:33:1 Καὶ οὗτοι σταθμοὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὡς ἐξῆλθον ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ααρων·
Lb:33:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὡς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ
Lb:33:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Izrael Jak/jak By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron
Lb:33:1 *kai\ ou(=toi staTmoi\ tO=n ui(O=n *israEl, O(s e)XE=lTon e)k gE=s *ai)gu/ptou su\n duna/mei au)tO=n e)n CHeiri\ *mousE= kai\ *aarOn·
Lb:33:1 kai hutoi staTmoi tOn hyiOn israEl, hOs eXElTon ek gEs aigyptu syn dynamei autOn en CHeiri musE kai aarOn·
Lb:33:1 C RD_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3P P N1_GSF N2_GSF P N3I_DSF RD_GPM P N3_DSF N1M_GSM C N_GSM
Lb:33:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the son Israel as/like to come out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] together with/including (+dat) ability he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses and also, even, namely Aaron
Lb:33:1 and these (nom)   the (gen) sons (gen) Israel (indecl) as/like I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc) and Aaron (indecl)
Lb:33:1 Lb_33:1_1 Lb_33:1_2 Lb_33:1_3 Lb_33:1_4 Lb_33:1_5 Lb_33:1_6 Lb_33:1_7 Lb_33:1_8 Lb_33:1_9 Lb_33:1_10 Lb_33:1_11 Lb_33:1_12 Lb_33:1_13 Lb_33:1_14 Lb_33:1_15 Lb_33:1_16 Lb_33:1_17 Lb_33:1_18 Lb_33:1_19
Lb:33:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:2 καὶ ἔγραψεν Μωϋσῆς τὰς ἀπάρσεις αὐτῶν καὶ τοὺς σταθμοὺς αὐτῶν διὰ ῥήματος κυρίου, καὶ οὗτοι σταθμοὶ τῆς πορείας αὐτῶν.
Lb:33:2 And Moses wrote their removals and their stages, by the word of the Lord: and these are the stages of their journeying. (Numbers 33:2 Brenton)
Lb:33:2 Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. (Lb 33:2 BT_4)
Lb:33:2 καὶ ἔγραψεν Μωϋσῆς τὰς ἀπάρσεις αὐτῶν καὶ τοὺς σταθμοὺς αὐτῶν διὰ ῥήματος κυρίου, καὶ οὗτοι σταθμοὶ τῆς πορείας αὐτῶν.
Lb:33:2 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἄπ·αρσις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό διά ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:33:2 I też, nawet, mianowicie By pisać Mojżesz ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Chodzenie On/ona/to/to samo
Lb:33:2 kai\ e)/graPSen *mou+sE=s ta\s a)pa/rseis au)tO=n kai\ tou\s staTmou\s au)tO=n dia\ r(E/matos kuri/ou, kai\ ou(=toi staTmoi\ tE=s porei/as au)tO=n.
Lb:33:2 kai egraPSen mo+ysEs tas aparseis autOn kai tus staTmus autOn dia rEmatos kyriu, kai hutoi staTmoi tEs poreias autOn.
Lb:33:2 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_APF N3_APF RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM P N3M_GSN N2_GSM C RD_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF RD_GPM
Lb:33:2 and also, even, namely to write Moses the ??? he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the going he/she/it/same
Lb:33:2 and he/she/it-WRITE-ed Moses (nom) the (acc) ???s (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (acc)   them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) declaration (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and these (nom)   the (gen) going (gen), goings (acc) them/same (gen)
Lb:33:2 Lb_33:2_1 Lb_33:2_2 Lb_33:2_3 Lb_33:2_4 Lb_33:2_5 Lb_33:2_6 Lb_33:2_7 Lb_33:2_8 Lb_33:2_9 Lb_33:2_10 Lb_33:2_11 Lb_33:2_12 Lb_33:2_13 Lb_33:2_14 Lb_33:2_15 Lb_33:2_16 Lb_33:2_17 Lb_33:2_18 Lb_33:2_19
Lb:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:3 ἀπῆραν ἐκ Ραμεσση τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· τῇ ἐπαύριον τοῦ πασχα ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐναντίον πάντων τῶν Αἰγυπτίων,
Lb:33:3 They departed from Ramesses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the day after the passover the children of Israel went forth with a high hand before all the Egyptians. (Numbers 33:3 Brenton)
Lb:33:3 W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramses. Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po Święcie Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan. (Lb 33:3 BT_4)
Lb:33:3 ἀπῆραν ἐκ Ραμεσση τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· τῇ ἐπαύριον τοῦ πασχα ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐναντίον πάντων τῶν Αἰγυπτίων,
Lb:33:3 ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό πεντε·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑψηλός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον
Lb:33:3 By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ???; miesiąc Po pierwsze Piętnasty Dzień Miesiąc Po pierwsze Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] Pascha By wychodzić Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Podniesiony Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Egipski
Lb:33:3 a)pE=ran e)k *ramessE tO=| mEni\ tO=| prO/tO| tE=| pentekaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s tou= prO/tou· tE=| e)pau/rion tou= pasCHa e)XE=lTon oi( ui(oi\ *israEl e)n CHeiri\ u(PSElE=| e)nanti/on pa/ntOn tO=n *ai)gupti/On,
Lb:33:3 apEran ek ramessE tO mEni tO prOtO tE pentekaidekatE hEmera tu mEnos tu prOtu· tE epaurion tu pasCHa eXElTon hoi hyioi israEl en CHeiri hyPSElE enantion pantOn tOn aigyptiOn,
Lb:33:3 VAI_AAI3P P N_GSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSMS RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS RA_DSF D RA_GSN N_GSN VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N3_DSF A1_DSF P A3_GPM RA_GPM N2_GPM
Lb:33:3 to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć the ???; month the first the fifteenth day the month the first the tomorrow [with article means the next day] the passover to come out the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand elevated in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the Egyptian
Lb:33:3 they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) first (dat) the (dat) fifteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) the (dat) tomorrow the (gen) passover (indecl) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) elevated ([Adj] dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) Egyptian ([Adj] gen)
Lb:33:3 Lb_33:3_1 Lb_33:3_2 Lb_33:3_3 Lb_33:3_4 Lb_33:3_5 Lb_33:3_6 Lb_33:3_7 Lb_33:3_8 Lb_33:3_9 Lb_33:3_10 Lb_33:3_11 Lb_33:3_12 Lb_33:3_13 Lb_33:3_14 Lb_33:3_15 Lb_33:3_16 Lb_33:3_17 Lb_33:3_18 Lb_33:3_19 Lb_33:3_20 Lb_33:3_21 Lb_33:3_22 Lb_33:3_23 Lb_33:3_24 Lb_33:3_25 Lb_33:3_26 Lb_33:3_27 Lb_33:3_28 Lb_33:3_29
Lb:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:4 καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπτον ἐξ αὑτῶν τοὺς τεθνηκότας πάντας, οὓς ἐπάταξεν κύριος, πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐποίησεν τὴν ἐκδίκησιν κύριος.
Lb:33:4 And the Egyptians buried those that died of them, even all that the Lord smote, every first-born in the land of Egypt; also the Lord executed vengeance on their gods. (Numbers 33:4 Brenton)
Lb:33:4 A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu również nad ich bogami. (Lb 33:4 BT_4)
Lb:33:4 καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπτον ἐξ αὑτῶν τοὺς τεθνηκότας πάντας, οὓς ἐπάταξεν κύριος, πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐποίησεν τὴν ἐκδίκησιν κύριος.
Lb:33:4 καί ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐκ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:33:4 I też, nawet, mianowicie Egipski By grzebać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Samo /nasz /twój /siebie By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By uderzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  On/ona/to/to samo By czynić/rób Zemsta Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:33:4 kai\ oi( *ai)gu/ptioi e)/Tapton e)X au(tO=n tou\s teTnEko/tas pa/ntas, ou(\s e)pa/taXen ku/rios, pa=n prOto/tokon e)n gE=| *ai)gu/ptO|, kai\ e)n toi=s Teoi=s au)tO=n e)poi/Esen tE\n e)kdi/kEsin ku/rios.
Lb:33:4 kai hoi aigyptioi eTapton eX hautOn tus teTnEkotas pantas, hus epataXen kyrios, pan prOtotokon en gE aigyptO, kai en tois Teois autOn epoiEsen tEn ekdikEsin kyrios.
Lb:33:4 C RA_NPM N2_NPM V1I_IAI3P P RD_GPM RA_APM VX_XAPAPM A3_APM RR_APM VAI_AAI3S N2_NSM A3_ASN A1B_ASN P N1_DSF N2_DSF C P RA_DPM N2_DPM RD_GPM VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF N2_NSM
Lb:33:4 and also, even, namely the Egyptian to bury out of (+gen) ἐξ before vowels self /our-/your-/themselves the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] every all, each, every, the whole of who/whom/which to smite lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] he/she/it/same to do/make the vengeance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:33:4 and the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) I-was-BURY-ing, they-were-BURY-ing out of (+gen) selves (gen) the (acc) having BE DEAD-ed (acc) all (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SMITE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) gods (dat) them/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) vengeance (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:33:4 Lb_33:4_1 Lb_33:4_2 Lb_33:4_3 Lb_33:4_4 Lb_33:4_5 Lb_33:4_6 Lb_33:4_7 Lb_33:4_8 Lb_33:4_9 Lb_33:4_10 Lb_33:4_11 Lb_33:4_12 Lb_33:4_13 Lb_33:4_14 Lb_33:4_15 Lb_33:4_16 Lb_33:4_17 Lb_33:4_18 Lb_33:4_19 Lb_33:4_20 Lb_33:4_21 Lb_33:4_22 Lb_33:4_23 Lb_33:4_24 Lb_33:4_25 Lb_33:4_26
Lb:33:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:5 καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Ραμεσση παρενέβαλον εἰς Σοκχωθ.
Lb:33:5 And the children of Israel departed from Ramesses, and encamped in Socchoth: (Numbers 33:5 Brenton)
Lb:33:5 Ruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot. (Lb 33:5 BT_4)
Lb:33:5 καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Ραμεσση παρενέβαλον εἰς Σοκχωθ.
Lb:33:5 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ   παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:5 I też, nawet, mianowicie By zabierać Syn Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:5 kai\ a)pa/rantes oi( ui(oi\ *israEl e)k *ramessE parene/balon ei)s *sokCHOT.
Lb:33:5 kai aparantes hoi hyioi israEl ek ramessE parenebalon eis sokCHOT.
Lb:33:5 C VA_AAPNPM RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_GSM VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:5 and also, even, namely to take away the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels ć to encamp into (+acc) ć
Lb:33:5 and upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) out of (+gen)   I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:5 Lb_33:5_1 Lb_33:5_2 Lb_33:5_3 Lb_33:5_4 Lb_33:5_5 Lb_33:5_6 Lb_33:5_7 Lb_33:5_8 Lb_33:5_9 Lb_33:5_10
Lb:33:5 x x x x x x x x x x
Lb:33:6 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σοκχωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βουθαν, ὅ ἐστιν μέρος τι τῆς ἐρήμου.
Lb:33:6 and they departed from Socchoth and encamped in Buthan, which is a part of the wilderness. (Numbers 33:6 Brenton)
Lb:33:6 Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest położone na skraju pustyni. (Lb 33:6 BT_4)
Lb:33:6 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σοκχωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βουθαν, ἐστιν μέρος τι τῆς ἐρήμου.
Lb:33:6 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μέρο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Lb:33:6 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By być Części/kawałka okolice Jakiś/jakikolwiek Odludzie; by leżeć odłogiem
Lb:33:6 kai\ a)pE=ran e)k *sokCHOT kai\ parene/balon ei)s *bouTan, o(/ e)stin me/ros ti tE=s e)rE/mou.
Lb:33:6 kai apEran ek sokCHOT kai parenebalon eis buTan, ho estin meros ti tEs erEmu.
Lb:33:6 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM RR_NSN V9_PAI3S N3E_NSN RI_NSN RA_GSF N2_GSF
Lb:33:6 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć who/whom/which to be part/piece regions some/any the wilderness; to lay waste
Lb:33:6 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is part/piece (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Lb:33:6 Lb_33:6_1 Lb_33:6_2 Lb_33:6_3 Lb_33:6_4 Lb_33:6_5 Lb_33:6_6 Lb_33:6_7 Lb_33:6_8 Lb_33:6_9 Lb_33:6_10 Lb_33:6_11 Lb_33:6_12 Lb_33:6_13 Lb_33:6_14
Lb:33:6 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:7 καὶ ἀπῆραν ἐκ Βουθαν καὶ παρενέβαλον ἐπὶ στόμα Ειρωθ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Βεελσεπφων, καὶ παρενέβαλον ἀπέναντι Μαγδώλου.
Lb:33:7 And they departed from Buthan and encamped at the mouth of Iroth, which is opposite Beel-sepphon, and encamped opposite Magdol. (Numbers 33:7 Brenton)
Lb:33:7 Następnie ruszyli z Etam i skierowali się do Pi-Hachirot położonego obok Baal-Sefon i rozbili obóz przed Migdol. (Lb 33:7 BT_4)
Lb:33:7 καὶ ἀπῆραν ἐκ Βουθαν καὶ παρενέβαλον ἐπὶ στόμα Ειρωθ, ἐστιν ἀπέναντι Βεελσεπφων, καὶ παρενέβαλον ἀπέναντι Μαγδώλου.
Lb:33:7 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἀπ·έν·αντι  
Lb:33:7 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Kto/, który/, który By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja)
Lb:33:7 kai\ a)pE=ran e)k *bouTan kai\ parene/balon e)pi\ sto/ma *eirOT, o(/ e)stin a)pe/nanti *beelsepfOn, kai\ parene/balon a)pe/nanti *magdO/lou.
Lb:33:7 kai apEran ek buTan kai parenebalon epi stoma eirOT, ho estin apenanti beelsepfOn, kai parenebalon apenanti magdOlu.
Lb:33:7 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N3M_ASN N_GSM RR_NSN V9_PAI3S P N_GS C VBI_AAI3P P N_GSM
Lb:33:7 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma ć who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) ć and also, even, namely to encamp opposite/in the presence of (+gen) ć
Lb:33:7 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (nom|acc|voc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed opposite/in the presence of (+gen)  
Lb:33:7 Lb_33:7_1 Lb_33:7_2 Lb_33:7_3 Lb_33:7_4 Lb_33:7_5 Lb_33:7_6 Lb_33:7_7 Lb_33:7_8 Lb_33:7_9 Lb_33:7_10 Lb_33:7_11 Lb_33:7_12 Lb_33:7_13 Lb_33:7_14 Lb_33:7_15 Lb_33:7_16 Lb_33:7_17
Lb:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:8 καὶ ἀπῆραν ἀπέναντι Ειρωθ καὶ διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν Πικρίαις.
Lb:33:8 And they departed from before Iroth, and crossed the middle of the sea into the wilderness; and they went a journey of three days through the wilderness, and encamped in Picriae. (Numbers 33:8 Brenton)
Lb:33:8 Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi przez pustynię rozbili obóz w Mara. (Lb 33:8 BT_4)
Lb:33:8 καὶ ἀπῆραν ἀπέναντι Ειρωθ καὶ διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν Πικρίαις.
Lb:33:8 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἀπ·έν·αντι   καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ διά ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν πικρία, -ας, ἡ
Lb:33:8 I też, nawet, mianowicie By zabierać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie By przechodzić Średni Morze Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie By iść Drogi {Sposobu}/droga Trzy Dzień Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Odludzie; by leżeć odłogiem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorycz
Lb:33:8 kai\ a)pE=ran a)pe/nanti *eirOT kai\ die/bEsan me/son tE=s Tala/ssEs ei)s tE\n e)/rEmon kai\ e)poreu/TEsan o(do\n triO=n E(merO=n dia\ tE=s e)rE/mou au)toi\ kai\ parene/balon e)n *pikri/ais.
Lb:33:8 kai apEran apenanti eirOT kai diebEsan meson tEs TalassEs eis tEn erEmon kai eporeuTEsan hodon triOn hEmerOn dia tEs erEmu autoi kai parenebalon en pikriais.
Lb:33:8 C VAI_AAI3P P N_GSM C VZI_AAI3P A1_ASM RA_GSF N1S_GSF P RA_ASF N2_ASF C VCI_API3P N2_ASF A3_GPF N1A_GPF P RA_GSF N2_GSF RD_NPM C VBI_AAI3P P N1A_DPF
Lb:33:8 and also, even, namely to take away opposite/in the presence of (+gen) ć and also, even, namely to cross over middle the sea into (+acc) the wilderness and also, even, namely to go way/road three day because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wilderness; to lay waste he/she/it/same and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bitterness
Lb:33:8 and they-TAKE-ed-AWAY opposite/in the presence of (+gen)   and they-CROSS-ed-OVER middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-were-GO-ed way/road (acc) three (gen) days (gen) because of (+acc), through (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! they/same (nom) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) bitternesss (dat)
Lb:33:8 Lb_33:8_1 Lb_33:8_2 Lb_33:8_3 Lb_33:8_4 Lb_33:8_5 Lb_33:8_6 Lb_33:8_7 Lb_33:8_8 Lb_33:8_9 Lb_33:8_10 Lb_33:8_11 Lb_33:8_12 Lb_33:8_13 Lb_33:8_14 Lb_33:8_15 Lb_33:8_16 Lb_33:8_17 Lb_33:8_18 Lb_33:8_19 Lb_33:8_20 Lb_33:8_21 Lb_33:8_22 Lb_33:8_23 Lb_33:8_24 Lb_33:8_25
Lb:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:9 καὶ ἀπῆραν ἐκ Πικριῶν καὶ ἦλθον εἰς Αιλιμ· καὶ ἐν Αιλιμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ.
Lb:33:9 And they departed from Picriae, and came to Aelim; and in Aelim were twelve fountains of water, and seventy palm-trees, and they encamped there by the water. (Numbers 33:9 Brenton)
Lb:33:9 Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, rozbili obóz. (Lb 33:9 BT_4)
Lb:33:9 καὶ ἀπῆραν ἐκ Πικριῶν καὶ ἦλθον εἰς Αιλιμ· καὶ ἐν Αιλιμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ.
Lb:33:9 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ πικρία, -ας, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί ἐν   δώ·δεκα/δεκα·δύο πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἑβδομή·κοντα   φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐκεῖ παρά ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Lb:33:9 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gorycz I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwanaście Wiosna {Sprężyna} Woda I też, nawet, mianowicie Siedemdziesiąt Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Tam fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Woda
Lb:33:9 kai\ a)pE=ran e)k *pikriO=n kai\ E)=lTon ei)s *ailim· kai\ e)n *ailim dO/deka pEgai\ u(da/tOn kai\ e(bdomE/konta stele/CHE foini/kOn, kai\ parene/balon e)kei= para\ to\ u(/dOr.
Lb:33:9 kai apEran ek pikriOn kai ElTon eis ailim· kai en ailim dOdeka pEgai hydatOn kai hebdomEkonta steleCHE foinikOn, kai parenebalon ekei para to hydOr.
Lb:33:9 C VAI_AAI3P P N1A_GPF C VBI_AAI3P P N_GSM C P N_DSM M N1_NPF N3T_GPN C M N3E_APN N3K_GPM C VBI_AAI3P D P RA_ASN N3_ASN
Lb:33:9 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels bitterness and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć twelve spring water and also, even, namely seventy ć date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. and also, even, namely to encamp there frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the water
Lb:33:9 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) bitternesss (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)   and in/among/by (+dat)   twelve springs (nom|voc) waters (gen) and seventy   date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed there frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc)
Lb:33:9 Lb_33:9_1 Lb_33:9_2 Lb_33:9_3 Lb_33:9_4 Lb_33:9_5 Lb_33:9_6 Lb_33:9_7 Lb_33:9_8 Lb_33:9_9 Lb_33:9_10 Lb_33:9_11 Lb_33:9_12 Lb_33:9_13 Lb_33:9_14 Lb_33:9_15 Lb_33:9_16 Lb_33:9_17 Lb_33:9_18 Lb_33:9_19 Lb_33:9_20 Lb_33:9_21 Lb_33:9_22 Lb_33:9_23 Lb_33:9_24
Lb:33:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:10 καὶ ἀπῆραν ἐξ Αιλιμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν.
Lb:33:10 And they departed from Aelim, and encamped by the Red Sea. (Numbers 33:10 Brenton)
Lb:33:10 Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. (Lb 33:10 BT_4)
Lb:33:10 καὶ ἀπῆραν ἐξ Αιλιμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν.
Lb:33:10 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν
Lb:33:10 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Czerwony (trzcina?)
Lb:33:10 kai\ a)pE=ran e)X *ailim kai\ parene/balon e)pi\ Ta/lassan e)ruTra/n.
Lb:33:10 kai apEran eX ailim kai parenebalon epi Talassan eryTran.
Lb:33:10 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N1S_ASF A1A_ASF
Lb:33:10 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea red (reed?)
Lb:33:10 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) red ([Adj] acc)
Lb:33:10 Lb_33:10_1 Lb_33:10_2 Lb_33:10_3 Lb_33:10_4 Lb_33:10_5 Lb_33:10_6 Lb_33:10_7 Lb_33:10_8 Lb_33:10_9
Lb:33:10 x x x x x x x x x
Lb:33:11 καὶ ἀπῆραν ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Σιν.
Lb:33:11 And they departed from the Red Sea, and encamped in the wilderness of Sin. (Numbers 33:11 Brenton)
Lb:33:11 Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. (Lb 33:11 BT_4)
Lb:33:11 καὶ ἀπῆραν ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Σιν.
Lb:33:11 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον  
Lb:33:11 I też, nawet, mianowicie By zabierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Czerwony (trzcina?) I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) Odludzie
Lb:33:11 kai\ a)pE=ran a)po\ Tala/ssEs e)ruTra=s kai\ parene/balon ei)s tE\n e)/rEmon *sin.
Lb:33:11 kai apEran apo TalassEs eryTras kai parenebalon eis tEn erEmon sin.
Lb:33:11 C VAI_AAI3P P N1S_GSF A1A_GSF C VBI_AAI3P P RA_ASF N2_ASF N_GSM
Lb:33:11 and also, even, namely to take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea red (reed?) and also, even, namely to encamp into (+acc) the wilderness ć
Lb:33:11 and they-TAKE-ed-AWAY away from (+gen) sea (gen) red ([Adj] acc, gen) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Lb:33:11 Lb_33:11_1 Lb_33:11_2 Lb_33:11_3 Lb_33:11_4 Lb_33:11_5 Lb_33:11_6 Lb_33:11_7 Lb_33:11_8 Lb_33:11_9 Lb_33:11_10 Lb_33:11_11
Lb:33:11 x x x x x x x x x x x
Lb:33:12 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς Ραφακα.
Lb:33:12 And they departed from the wilderness of Sin, and encamped in Raphaca. (Numbers 33:12 Brenton)
Lb:33:12 Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka. (Lb 33:12 BT_4)
Lb:33:12 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς Ραφακα.
Lb:33:12 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:12 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:12 kai\ a)pE=ran e)k tE=s e)rE/mou *sin kai\ parene/balon ei)s *rafaka.
Lb:33:12 kai apEran ek tEs erEmu sin kai parenebalon eis rafaka.
Lb:33:12 C VAI_AAI3P P RA_GSF N2_GSF N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:12 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels the wilderness; to lay waste ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:12 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:12 Lb_33:12_1 Lb_33:12_2 Lb_33:12_3 Lb_33:12_4 Lb_33:12_5 Lb_33:12_6 Lb_33:12_7 Lb_33:12_8 Lb_33:12_9 Lb_33:12_10
Lb:33:12 x x x x x x x x x x
Lb:33:13 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραφακα καὶ παρενέβαλον ἐν Αιλους.
Lb:33:13 And they departed from Raphaca, and encamped in Aelus. (Numbers 33:13 Brenton)
Lb:33:13 Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz. (Lb 33:13 BT_4)
Lb:33:13 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραφακα καὶ παρενέβαλον ἐν Αιλους.
Lb:33:13 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν  
Lb:33:13 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Lb:33:13 kai\ a)pE=ran e)k *rafaka kai\ parene/balon e)n *ailous.
Lb:33:13 kai apEran ek rafaka kai parenebalon en ailus.
Lb:33:13 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_DSM
Lb:33:13 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Lb:33:13 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)  
Lb:33:13 Lb_33:13_1 Lb_33:13_2 Lb_33:13_3 Lb_33:13_4 Lb_33:13_5 Lb_33:13_6 Lb_33:13_7 Lb_33:13_8
Lb:33:13 x x x x x x x x
Lb:33:14 καὶ ἀπῆραν ἐξ Αιλους καὶ παρενέβαλον ἐν Ραφιδιν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν ἐκεῖ.
Lb:33:14 And they departed from Aelus, and encamped in Raphidin; and there was no water there for the people to drink. (Numbers 33:14 Brenton)
Lb:33:14 Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrakło ludowi wody do picia. (Lb 33:14 BT_4)
Lb:33:14 καὶ ἀπῆραν ἐξ Αιλους καὶ παρενέβαλον ἐν Ραφιδιν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν ἐκεῖ.
Lb:33:14 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐκεῖ
Lb:33:14 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Woda Ludzie By pić Tam
Lb:33:14 kai\ a)pE=ran e)X *ailous kai\ parene/balon e)n *rafidin, kai\ ou)k E)=n u(/dOr tO=| laO=| piei=n e)kei=.
Lb:33:14 kai apEran eX ailus kai parenebalon en rafidin, kai uk En hydOr tO laO piein ekei.
Lb:33:14 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_D C D V9_IAI3S N3_NSN RA_DSM N2_DSM VB_AAN D
Lb:33:14 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be water the people to drink there
Lb:33:14 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   and not he/she/it-was water (nom|acc|voc) the (dat) people (dat) to-will-DRINK, to-DRINK there
Lb:33:14 Lb_33:14_1 Lb_33:14_2 Lb_33:14_3 Lb_33:14_4 Lb_33:14_5 Lb_33:14_6 Lb_33:14_7 Lb_33:14_8 Lb_33:14_9 Lb_33:14_10 Lb_33:14_11 Lb_33:14_12 Lb_33:14_13 Lb_33:14_14 Lb_33:14_15 Lb_33:14_16
Lb:33:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:15 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραφιδιν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα.
Lb:33:15 And they departed from Raphidin, and encamped in the wilderness of Sina. (Numbers 33:15 Brenton)
Lb:33:15 Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. (Lb 33:15 BT_4)
Lb:33:15 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραφιδιν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα.
Lb:33:15 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον Σινᾶ
Lb:33:15 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z]
Lb:33:15 kai\ a)pE=ran e)k *rafidin kai\ parene/balon e)n tE=| e)rE/mO| *sina.
Lb:33:15 kai apEran ek rafidin kai parenebalon en tE erEmO sina.
Lb:33:15 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P RA_DSF N2_DSF N_GS
Lb:33:15 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness Sinai [mountain of]
Lb:33:15 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) Sinai (indecl)
Lb:33:15 Lb_33:15_1 Lb_33:15_2 Lb_33:15_3 Lb_33:15_4 Lb_33:15_5 Lb_33:15_6 Lb_33:15_7 Lb_33:15_8 Lb_33:15_9 Lb_33:15_10
Lb:33:15 x x x x x x x x x x
Lb:33:16 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σινα καὶ παρενέβαλον ἐν Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας.
Lb:33:16 And they departed from the wilderness of Sina, and encamped at the Graves of Lust. (Numbers 33:16 Brenton)
Lb:33:16 Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa. (Lb 33:16 BT_4)
Lb:33:16 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σινα καὶ παρενέβαλον ἐν Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας.
Lb:33:16 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) Σινᾶ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
Lb:33:16 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Odludzie; by leżeć odłogiem Synaj [góra z] I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grób Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc
Lb:33:16 kai\ a)pE=ran e)k tE=s e)rE/mou *sina kai\ parene/balon e)n *mnE/masin tE=s e)piTumi/as.
Lb:33:16 kai apEran ek tEs erEmu sina kai parenebalon en mnEmasin tEs epiTymias.
Lb:33:16 C VAI_AAI3P P RA_GSF N2_GSF N_GS C VBI_AAI3P P N3M_DPN RA_GSF N1A_GSF
Lb:33:16 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels the wilderness; to lay waste Sinai [mountain of] and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tomb the desire lust, appetite, yearning
Lb:33:16 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! Sinai (indecl) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) tombs (dat) the (gen) desire (gen), desires (acc)
Lb:33:16 Lb_33:16_1 Lb_33:16_2 Lb_33:16_3 Lb_33:16_4 Lb_33:16_5 Lb_33:16_6 Lb_33:16_7 Lb_33:16_8 Lb_33:16_9 Lb_33:16_10 Lb_33:16_11 Lb_33:16_12
Lb:33:16 x x x x x x x x x x x x
Lb:33:17 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μνημάτων ἐπιθυμίας καὶ παρενέβαλον ἐν Ασηρωθ.
Lb:33:17 And they departed from the Graves of Lust, and encamped in Aseroth. (Numbers 33:17 Brenton)
Lb:33:17 Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot. (Lb 33:17 BT_4)
Lb:33:17 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μνημάτων ἐπιθυμίας καὶ παρενέβαλον ἐν Ασηρωθ.
Lb:33:17 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν  
Lb:33:17 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Grób Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Lb:33:17 kai\ a)pE=ran e)k *mnEma/tOn e)piTumi/as kai\ parene/balon e)n *asErOT.
Lb:33:17 kai apEran ek mnEmatOn epiTymias kai parenebalon en asErOT.
Lb:33:17 C VAI_AAI3P P N3M_GPN N1A_GSF C VBI_AAI3P P N_DSM
Lb:33:17 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels tomb desire lust, appetite, yearning and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Lb:33:17 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) tombs (gen) desire (gen), desires (acc) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)  
Lb:33:17 Lb_33:17_1 Lb_33:17_2 Lb_33:17_3 Lb_33:17_4 Lb_33:17_5 Lb_33:17_6 Lb_33:17_7 Lb_33:17_8 Lb_33:17_9
Lb:33:17 x x x x x x x x x
Lb:33:18 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραθαμα.
Lb:33:18 And they departed from Aseroth, and encamped in Rathama. (Numbers 33:18 Brenton)
Lb:33:18 Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma. (Lb 33:18 BT_4)
Lb:33:18 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραθαμα.
Lb:33:18 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν  
Lb:33:18 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Lb:33:18 kai\ a)pE=ran e)X *asErOT kai\ parene/balon e)n *raTama.
Lb:33:18 kai apEran eX asErOT kai parenebalon en raTama.
Lb:33:18 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_DSM
Lb:33:18 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Lb:33:18 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)  
Lb:33:18 Lb_33:18_1 Lb_33:18_2 Lb_33:18_3 Lb_33:18_4 Lb_33:18_5 Lb_33:18_6 Lb_33:18_7 Lb_33:18_8
Lb:33:18 x x x x x x x x
Lb:33:19 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραθαμα καὶ παρενέβαλον ἐν Ρεμμων Φαρες.
Lb:33:19 And they departed from Rathama, and encamped in Remmon Phares. (Numbers 33:19 Brenton)
Lb:33:19 Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres. (Lb 33:19 BT_4)
Lb:33:19 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραθαμα καὶ παρενέβαλον ἐν Ρεμμων Φαρες.
Lb:33:19 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   Φαρές, ὁ
Lb:33:19 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Perez
Lb:33:19 kai\ a)pE=ran e)k *raTama kai\ parene/balon e)n *remmOn *fares.
Lb:33:19 kai apEran ek raTama kai parenebalon en remmOn fares.
Lb:33:19 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_DSM N_DSM
Lb:33:19 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć Perez
Lb:33:19 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   Perez (indecl)
Lb:33:19 Lb_33:19_1 Lb_33:19_2 Lb_33:19_3 Lb_33:19_4 Lb_33:19_5 Lb_33:19_6 Lb_33:19_7 Lb_33:19_8 Lb_33:19_9
Lb:33:19 x x x x x x x x x
Lb:33:20 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ρεμμων Φαρες καὶ παρενέβαλον ἐν Λεμωνα.
Lb:33:20 And they departed from Remmon Phares, and encamped in Lebona. (Numbers 33:20 Brenton)
Lb:33:20 Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie. (Lb 33:20 BT_4)
Lb:33:20 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ρεμμων Φαρες καὶ παρενέβαλον ἐν Λεμωνα.
Lb:33:20 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   Φαρές, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν  
Lb:33:20 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Perez I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Lb:33:20 kai\ a)pE=ran e)k *remmOn *fares kai\ parene/balon e)n *lemOna.
Lb:33:20 kai apEran ek remmOn fares kai parenebalon en lemOna.
Lb:33:20 C VAI_AAI3P P N_GSM N_GSM C VBI_AAI3P P N_DSM
Lb:33:20 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć Perez and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Lb:33:20 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   Perez (indecl) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)  
Lb:33:20 Lb_33:20_1 Lb_33:20_2 Lb_33:20_3 Lb_33:20_4 Lb_33:20_5 Lb_33:20_6 Lb_33:20_7 Lb_33:20_8 Lb_33:20_9
Lb:33:20 x x x x x x x x x
Lb:33:21 καὶ ἀπῆραν ἐκ Λεμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Δεσσα.
Lb:33:21 And they departed from Lebona, and encamped in Ressan. (Numbers 33:21 Brenton)
Lb:33:21 Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa. (Lb 33:21 BT_4)
Lb:33:21 καὶ ἀπῆραν ἐκ Λεμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Δεσσα.
Lb:33:21 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:21 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:21 kai\ a)pE=ran e)k *lemOna kai\ parene/balon ei)s *dessa.
Lb:33:21 kai apEran ek lemOna kai parenebalon eis dessa.
Lb:33:21 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASF
Lb:33:21 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:21 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:21 Lb_33:21_1 Lb_33:21_2 Lb_33:21_3 Lb_33:21_4 Lb_33:21_5 Lb_33:21_6 Lb_33:21_7 Lb_33:21_8
Lb:33:21 x x x x x x x x
Lb:33:22 καὶ ἀπῆραν ἐκ Δεσσα καὶ παρενέβαλον εἰς Μακελλαθ.
Lb:33:22 And they departed from Ressan, and encamped in Makellath. (Numbers 33:22 Brenton)
Lb:33:22 Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata. (Lb 33:22 BT_4)
Lb:33:22 καὶ ἀπῆραν ἐκ Δεσσα καὶ παρενέβαλον εἰς Μακελλαθ.
Lb:33:22 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:22 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:22 kai\ a)pE=ran e)k *dessa kai\ parene/balon ei)s *makellaT.
Lb:33:22 kai apEran ek dessa kai parenebalon eis makellaT.
Lb:33:22 C VAI_AAI3P P N_GSF C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:22 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:22 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:22 Lb_33:22_1 Lb_33:22_2 Lb_33:22_3 Lb_33:22_4 Lb_33:22_5 Lb_33:22_6 Lb_33:22_7 Lb_33:22_8
Lb:33:22 x x x x x x x x
Lb:33:23 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακελλαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Σαφαρ.
Lb:33:23 And they departed from Makellath, and encamped in Saphar. (Numbers 33:23 Brenton)
Lb:33:23 Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer. (Lb 33:23 BT_4)
Lb:33:23 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακελλαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Σαφαρ.
Lb:33:23 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:23 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:23 kai\ a)pE=ran e)k *makellaT kai\ parene/balon ei)s *safar.
Lb:33:23 kai apEran ek makellaT kai parenebalon eis safar.
Lb:33:23 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_GSM
Lb:33:23 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:23 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:23 Lb_33:23_1 Lb_33:23_2 Lb_33:23_3 Lb_33:23_4 Lb_33:23_5 Lb_33:23_6 Lb_33:23_7 Lb_33:23_8
Lb:33:23 x x x x x x x x
Lb:33:24 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαφαρ καὶ παρενέβαλον εἰς Χαραδαθ.
Lb:33:24 And they departed from Saphar, and encamped in Charadath. (Numbers 33:24 Brenton)
Lb:33:24 Wyruszyli od góry Szafer i rozbili obóz w Charada. (Lb 33:24 BT_4)
Lb:33:24 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαφαρ καὶ παρενέβαλον εἰς Χαραδαθ.
Lb:33:24 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:24 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:24 kai\ a)pE=ran e)k *safar kai\ parene/balon ei)s *CHaradaT.
Lb:33:24 kai apEran ek safar kai parenebalon eis CHaradaT.
Lb:33:24 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_GSM
Lb:33:24 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:24 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:24 Lb_33:24_1 Lb_33:24_2 Lb_33:24_3 Lb_33:24_4 Lb_33:24_5 Lb_33:24_6 Lb_33:24_7 Lb_33:24_8
Lb:33:24 x x x x x x x x
Lb:33:25 καὶ ἀπῆραν ἐκ Χαραδαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Μακηλωθ.
Lb:33:25 And they departed from Charadath, and encamped in Makeloth. (Numbers 33:25 Brenton)
Lb:33:25 Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makelot. (Lb 33:25 BT_4)
Lb:33:25 καὶ ἀπῆραν ἐκ Χαραδαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Μακηλωθ.
Lb:33:25 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:25 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:25 kai\ a)pE=ran e)k *CHaradaT kai\ parene/balon ei)s *makElOT.
Lb:33:25 kai apEran ek CHaradaT kai parenebalon eis makElOT.
Lb:33:25 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:25 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:25 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:25 Lb_33:25_1 Lb_33:25_2 Lb_33:25_3 Lb_33:25_4 Lb_33:25_5 Lb_33:25_6 Lb_33:25_7 Lb_33:25_8
Lb:33:25 x x x x x x x x
Lb:33:26 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακηλωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Κατααθ.
Lb:33:26 And they departed from Makeloth, and encamped in Kataath. (Numbers 33:26 Brenton)
Lb:33:26 Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat. (Lb 33:26 BT_4)
Lb:33:26 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακηλωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Κατααθ.
Lb:33:26 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:26 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:26 kai\ a)pE=ran e)k *makElOT kai\ parene/balon ei)s *kataaT.
Lb:33:26 kai apEran ek makElOT kai parenebalon eis kataaT.
Lb:33:26 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:26 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:26 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:26 Lb_33:26_1 Lb_33:26_2 Lb_33:26_3 Lb_33:26_4 Lb_33:26_5 Lb_33:26_6 Lb_33:26_7 Lb_33:26_8
Lb:33:26 x x x x x x x x
Lb:33:27 καὶ ἀπῆραν ἐκ Κατααθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ταραθ.
Lb:33:27 And they departed from Kataath, and encamped in Tarath. (Numbers 33:27 Brenton)
Lb:33:27 Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. (Lb 33:27 BT_4)
Lb:33:27 καὶ ἀπῆραν ἐκ Κατααθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ταραθ.
Lb:33:27 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:27 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:27 kai\ a)pE=ran e)k *kataaT kai\ parene/balon ei)s *taraT.
Lb:33:27 kai apEran ek kataaT kai parenebalon eis taraT.
Lb:33:27 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:27 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:27 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:27 Lb_33:27_1 Lb_33:27_2 Lb_33:27_3 Lb_33:27_4 Lb_33:27_5 Lb_33:27_6 Lb_33:27_7 Lb_33:27_8
Lb:33:27 x x x x x x x x
Lb:33:28 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ταραθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ματεκκα.
Lb:33:28 And they departed from Tarath, and encamped in Mathecca. (Numbers 33:28 Brenton)
Lb:33:28 Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. (Lb 33:28 BT_4)
Lb:33:28 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ταραθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ματεκκα.
Lb:33:28 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:28 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:28 kai\ a)pE=ran e)k *taraT kai\ parene/balon ei)s *matekka.
Lb:33:28 kai apEran ek taraT kai parenebalon eis matekka.
Lb:33:28 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:28 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:28 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:28 Lb_33:28_1 Lb_33:28_2 Lb_33:28_3 Lb_33:28_4 Lb_33:28_5 Lb_33:28_6 Lb_33:28_7 Lb_33:28_8
Lb:33:28 x x x x x x x x
Lb:33:29 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ματεκκα καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα.
Lb:33:29 And they departed from Mathecca, and encamped in Selmona. (Numbers 33:29 Brenton)
Lb:33:29 Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona. (Lb 33:29 BT_4)
Lb:33:29 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ματεκκα καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα.
Lb:33:29 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:29 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:29 kai\ a)pE=ran e)k *matekka kai\ parene/balon ei)s *selmOna.
Lb:33:29 kai apEran ek matekka kai parenebalon eis selmOna.
Lb:33:29 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:29 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:29 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:29 Lb_33:29_1 Lb_33:29_2 Lb_33:29_3 Lb_33:29_4 Lb_33:29_5 Lb_33:29_6 Lb_33:29_7 Lb_33:29_8
Lb:33:29 x x x x x x x x
Lb:33:30 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Μασσουρουθ.
Lb:33:30 And they departed from Selmona, and encamped in Masuruth. (Numbers 33:30 Brenton)
Lb:33:30 Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot. (Lb 33:30 BT_4)
Lb:33:30 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Μασσουρουθ.
Lb:33:30 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:30 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:30 kai\ a)pE=ran e)k *selmOna kai\ parene/balon ei)s *massourouT.
Lb:33:30 kai apEran ek selmOna kai parenebalon eis massuruT.
Lb:33:30 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:30 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:30 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:30 Lb_33:30_1 Lb_33:30_2 Lb_33:30_3 Lb_33:30_4 Lb_33:30_5 Lb_33:30_6 Lb_33:30_7 Lb_33:30_8
Lb:33:30 x x x x x x x x
Lb:33:31 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μασσουρουθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βαναια.
Lb:33:31 And they departed from Masuruth, and encamped in Banaea. (Numbers 33:31 Brenton)
Lb:33:31 Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan. (Lb 33:31 BT_4)
Lb:33:31 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μασσουρουθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βαναια.
Lb:33:31 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:31 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:31 kai\ a)pE=ran e)k *massourouT kai\ parene/balon ei)s *banaia.
Lb:33:31 kai apEran ek massuruT kai parenebalon eis banaia.
Lb:33:31 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:31 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:31 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:31 Lb_33:31_1 Lb_33:31_2 Lb_33:31_3 Lb_33:31_4 Lb_33:31_5 Lb_33:31_6 Lb_33:31_7 Lb_33:31_8
Lb:33:31 x x x x x x x x
Lb:33:32 καὶ ἀπῆραν ἐκ Βαναια καὶ παρενέβαλον εἰς τὸ ὄρος Γαδγαδ.
Lb:33:32 And they departed from Banaea, and encamped in the mountain Gadgad. (Numbers 33:32 Brenton)
Lb:33:32 Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad. (Lb 33:32 BT_4)
Lb:33:32 καὶ ἀπῆραν ἐκ Βαναια καὶ παρενέβαλον εἰς τὸ ὄρος Γαδγαδ.
Lb:33:32 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Lb:33:32 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) Wchodź
Lb:33:32 kai\ a)pE=ran e)k *banaia kai\ parene/balon ei)s to\ o)/ros *gadgad.
Lb:33:32 kai apEran ek banaia kai parenebalon eis to oros gadgad.
Lb:33:32 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P RA_ASN N3E_ASN N_GSM
Lb:33:32 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) the mount ć
Lb:33:32 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)  
Lb:33:32 Lb_33:32_1 Lb_33:32_2 Lb_33:32_3 Lb_33:32_4 Lb_33:32_5 Lb_33:32_6 Lb_33:32_7 Lb_33:32_8 Lb_33:32_9 Lb_33:32_10
Lb:33:32 x x x x x x x x x x
Lb:33:33 καὶ ἀπῆραν ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγαδ καὶ παρενέβαλον εἰς Ετεβαθα.
Lb:33:33 And they departed from the mountain Gadgad, and encamped in Etebatha. (Numbers 33:33 Brenton)
Lb:33:33 Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata. (Lb 33:33 BT_4)
Lb:33:33 καὶ ἀπῆραν ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγαδ καὶ παρενέβαλον εἰς Ετεβαθα.
Lb:33:33 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:33 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:33 kai\ a)pE=ran e)k tou= o)/rous *gadgad kai\ parene/balon ei)s *etebaTa.
Lb:33:33 kai apEran ek tu orus gadgad kai parenebalon eis etebaTa.
Lb:33:33 C VAI_AAI3P P RA_GSN N3E_GSN N_GSN C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:33 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels the mount ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:33 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) the (gen) mount (gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:33 Lb_33:33_1 Lb_33:33_2 Lb_33:33_3 Lb_33:33_4 Lb_33:33_5 Lb_33:33_6 Lb_33:33_7 Lb_33:33_8 Lb_33:33_9 Lb_33:33_10
Lb:33:33 x x x x x x x x x x
Lb:33:34 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ετεβαθα καὶ παρενέβαλον εἰς Εβρωνα.
Lb:33:34 And they departed from Etebatha, and encamped in Ebrona. (Numbers 33:34 Brenton)
Lb:33:34 Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. (Lb 33:34 BT_4)
Lb:33:34 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ετεβαθα καὶ παρενέβαλον εἰς Εβρωνα.
Lb:33:34 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:34 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:34 kai\ a)pE=ran e)X *etebaTa kai\ parene/balon ei)s *ebrOna.
Lb:33:34 kai apEran eX etebaTa kai parenebalon eis ebrOna.
Lb:33:34 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:34 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:34 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:34 Lb_33:34_1 Lb_33:34_2 Lb_33:34_3 Lb_33:34_4 Lb_33:34_5 Lb_33:34_6 Lb_33:34_7 Lb_33:34_8
Lb:33:34 x x x x x x x x
Lb:33:35 καὶ ἀπῆραν ἐξ Εβρωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Γεσιωνγαβερ.
Lb:33:35 And they departed from Ebrona, and encamped in Gesion Gaber. (Numbers 33:35 Brenton)
Lb:33:35 Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber. (Lb 33:35 BT_4)
Lb:33:35 καὶ ἀπῆραν ἐξ Εβρωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Γεσιωνγαβερ.
Lb:33:35 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:35 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:35 kai\ a)pE=ran e)X *ebrOna kai\ parene/balon ei)s *gesiOngaber.
Lb:33:35 kai apEran eX ebrOna kai parenebalon eis gesiOngaber.
Lb:33:35 C VAI_AAI3P P N_GSF C VBI_AAI3P P N_ASM
Lb:33:35 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
Lb:33:35 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)  
Lb:33:35 Lb_33:35_1 Lb_33:35_2 Lb_33:35_3 Lb_33:35_4 Lb_33:35_5 Lb_33:35_6 Lb_33:35_7 Lb_33:35_8
Lb:33:35 x x x x x x x x
Lb:33:36 καὶ ἀπῆραν ἐκ Γεσιωνγαβερ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν. καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Φαραν, αὕτη ἐστὶν Καδης.
Lb:33:36 And they departed from Gesion Gaber, and encamped in the wilderness of Sin; and they departed from the wilderness of Sin, and encamped in the wilderness of Pharan; this is Cades. (Numbers 33:36 Brenton)
Lb:33:36 Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz. (Lb 33:36 BT_4)
Lb:33:36 καὶ ἀπῆραν ἐκ Γεσιωνγαβερ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν. καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Φαραν, αὕτη ἐστὶν Καδης.
Lb:33:36 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Lb:33:36 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) Odludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
Lb:33:36 kai\ a)pE=ran e)k *gesiOngaber kai\ parene/balon e)n tE=| e)rE/mO| *sin. kai\ a)pE=ran e)k tE=s e)rE/mou *sin kai\ parene/balon ei)s tE\n e)/rEmon *faran, au(/tE e)sti\n *kadEs.
Lb:33:36 kai apEran ek gesiOngaber kai parenebalon en tE erEmO sin. kai apEran ek tEs erEmu sin kai parenebalon eis tEn erEmon faran, hautE estin kadEs.
Lb:33:36 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P RA_DSF N2_DSF N_GSM C VAI_AAI3P P RA_GSF N2_GSF N_GSM D VBI_AAI3P P RA_ASF N2_ASF N_GSF RD_NSF V9_PAI3S N_NSM
Lb:33:36 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness ć and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels the wilderness; to lay waste ć and also, even, namely to encamp into (+acc) the wilderness ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć
Lb:33:36 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)   and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   this (nom) he/she/it-is  
Lb:33:36 Lb_33:36_1 Lb_33:36_2 Lb_33:36_3 Lb_33:36_4 Lb_33:36_5 Lb_33:36_6 Lb_33:36_7 Lb_33:36_8 Lb_33:36_9 Lb_33:36_10 Lb_33:36_11 Lb_33:36_12 Lb_33:36_13 Lb_33:36_14 Lb_33:36_15 Lb_33:36_16 Lb_33:36_17 Lb_33:36_18 Lb_33:36_19 Lb_33:36_20 Lb_33:36_21 Lb_33:36_22 Lb_33:36_23 Lb_33:36_24 Lb_33:36_25
Lb:33:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:37 καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρενέβαλον εἰς Ωρ τὸ ὄρος πλησίον γῆς Εδωμ·
Lb:33:37 And they departed from Cades, and encamped in mount Or near the land of Edom. (Numbers 33:37 Brenton)
Lb:33:37 Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu. (Lb 33:37 BT_4)
Lb:33:37 καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρενέβαλον εἰς Ωρ τὸ ὄρος πλησίον γῆς Εδωμ·
Lb:33:37 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Lb:33:37 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) Wchodź Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ziemi/ziemia
Lb:33:37 kai\ a)pE=ran e)k *kadEs kai\ parene/balon ei)s *Or to\ o)/ros plEsi/on gE=s *edOm·
Lb:33:37 kai apEran ek kadEs kai parenebalon eis Or to oros plEsion gEs edOm·
Lb:33:37 C VAI_AAI3P P N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASM RA_ASN N3E_ASN P N1_GSF N_GS
Lb:33:37 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć the mount neighbor one near, close to; near earth/land ć
Lb:33:37 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc)   the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) earth/land (gen)  
Lb:33:37 Lb_33:37_1 Lb_33:37_2 Lb_33:37_3 Lb_33:37_4 Lb_33:37_5 Lb_33:37_6 Lb_33:37_7 Lb_33:37_8 Lb_33:37_9 Lb_33:37_10 Lb_33:37_11 Lb_33:37_12 Lb_33:37_13
Lb:33:37 x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:38 καὶ ἀνέβη Ααρων ὁ ἱερεὺς διὰ προστάγματος κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ μιᾷ τοῦ μηνός·
Lb:33:38 And Aaron the priest went up by the command of the Lord, and died there in the fortieth year of the departure of the children of Israel from the land of Egypt, in the fifth month, on the first day of the month. (Numbers 33:38 Brenton)
Lb:33:38 Stosownie do rozkazu Pana wstąpił kapłan Aaron na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia piątego miesiąca. (Lb 33:38 BT_4)
Lb:33:38 καὶ ἀνέβη Ααρων ἱερεὺς διὰ προστάγματος κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ μιᾷ τοῦ μηνός·
Lb:33:38 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ ἐν ὁ ἡ τό   ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ
Lb:33:38 I też, nawet, mianowicie By podnosić Aaron Duchowny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umierać Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Eksodus Syn Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] ???; miesiąc Piąty Jeden Miesiąc
Lb:33:38 kai\ a)ne/bE *aarOn o( i(ereu\s dia\ prosta/gmatos kuri/ou kai\ a)pe/Tanen e)kei= e)n tO=| tessarakostO=| e)/tei tE=s e)Xo/dou tO=n ui(O=n *israEl e)k gE=s *ai)gu/ptou tO=| mEni\ tO=| pe/mptO| mia=| tou= mEno/s·
Lb:33:38 kai anebE aarOn ho hiereus dia prostagmatos kyriu kai apeTanen ekei en tO tessarakostO etei tEs eXodu tOn hyiOn israEl ek gEs aigyptu tO mEni tO pemptO mia tu mEnos·
Lb:33:38 C VZI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM P N3M_GSN N2_GSM C VBI_AAI3S D P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N2_GSF RA_GPM N2_GPM N_GSM P N1_GSF N2_GSF RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM
Lb:33:38 and also, even, namely to ascend Aaron the priest because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to die there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć year the exodus the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] the ???; month the fifth one the month
Lb:33:38 and he/she/it-ASCEND-ed Aaron (indecl) the (nom) priest (nom) because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-DIE-ed there in/among/by (+dat) the (dat)   year (dat) the (gen) exodus (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) fifth (dat) one (dat) the (gen) month (gen)
Lb:33:38 Lb_33:38_1 Lb_33:38_2 Lb_33:38_3 Lb_33:38_4 Lb_33:38_5 Lb_33:38_6 Lb_33:38_7 Lb_33:38_8 Lb_33:38_9 Lb_33:38_10 Lb_33:38_11 Lb_33:38_12 Lb_33:38_13 Lb_33:38_14 Lb_33:38_15 Lb_33:38_16 Lb_33:38_17 Lb_33:38_18 Lb_33:38_19 Lb_33:38_20 Lb_33:38_21 Lb_33:38_22 Lb_33:38_23 Lb_33:38_24 Lb_33:38_25 Lb_33:38_26 Lb_33:38_27 Lb_33:38_28 Lb_33:38_29 Lb_33:38_30
Lb:33:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:39 καὶ Ααρων ἦν τριῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνῃσκεν ἐν Ωρ τῷ ὄρει.
Lb:33:39 And Aaron was a hundred and twenty-three years old, when he died in mount Or. (Numbers 33:39 Brenton)
Lb:33:39 Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, sto dwadzieścia trzy lata. (Lb 33:39 BT_4)
Lb:33:39 καὶ Ααρων ἦν τριῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνῃσκεν ἐν Ωρ τῷ ὄρει.
Lb:33:39 καί Ἀαρών, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ἑκατόν ἔτο·ς, -ους, τό ὅτε ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Lb:33:39 I też, nawet, mianowicie Aaron By być Trzy I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Sto Rok Kiedy By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
Lb:33:39 kai\ *aarOn E)=n triO=n kai\ ei)/kosi kai\ e(kato\n e)tO=n, o(/te a)pe/TnE|sken e)n *Or tO=| o)/rei.
Lb:33:39 kai aarOn En triOn kai eikosi kai hekaton etOn, hote apeTnEsken en Or tO orei.
Lb:33:39 C N_NSM V9_IAI3S A3_GPN C M C M N3E_GPN D V1I_IAI3S P N_DSM RA_DSN N3E_DSN
Lb:33:39 and also, even, namely Aaron to be three and also, even, namely icon; twenty and also, even, namely hundred year when to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the mount
Lb:33:39 and Aaron (indecl) he/she/it-was three (gen) and icons (dat); twenty and hundred years (gen) when he/she/it-was-DIE-ing in/among/by (+dat)   the (dat) mount (dat)
Lb:33:39 Lb_33:39_1 Lb_33:39_2 Lb_33:39_3 Lb_33:39_4 Lb_33:39_5 Lb_33:39_6 Lb_33:39_7 Lb_33:39_8 Lb_33:39_9 Lb_33:39_10 Lb_33:39_11 Lb_33:39_12 Lb_33:39_13 Lb_33:39_14 Lb_33:39_15
Lb:33:39 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:40 καὶ ἀκούσας ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ, καὶ οὗτος κατῴκει ἐν γῇ Χανααν, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:33:40 And Arad the Chananitish king (he too dwelt in the land of Chanaan) having heard when the children of Israel were entering the land-- (Numbers 33:40 Brenton)
Lb:33:40 Król Aradu, położonego na południe od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają. (Lb 33:40 BT_4)
Lb:33:40 καὶ ἀκούσας Χανανις βασιλεὺς Αραδ, καὶ οὗτος κατῴκει ἐν γῇ Χανααν, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:33:40 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὅτε εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:33:40 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Król I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kanaan Kiedy By wchodzić Syn Izrael
Lb:33:40 kai\ a)kou/sas o( *CHananis basileu\s *arad, kai\ ou(=tos katO/|kei e)n gE=| *CHanaan, o(/te ei)seporeu/onto oi( ui(oi\ *israEl.
Lb:33:40 kai akusas ho CHananis basileus arad, kai hutos katOkei en gE CHanaan, hote eiseporeuonto hoi hyioi israEl.
Lb:33:40 C VA_AAPNSM RA_NSM N_NSM N3V_NSM N_GSM C RD_NSM V2I_IAI3S P N1_DSF N_GS D V1I_IMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:33:40 and also, even, namely unwilling; to hear the ć king ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan when to enter the son Israel
Lb:33:40 and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) the (nom)   king (nom)   and this (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) when they-were-being-ENTER-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:33:40 Lb_33:40_1 Lb_33:40_2 Lb_33:40_3 Lb_33:40_4 Lb_33:40_5 Lb_33:40_6 Lb_33:40_7 Lb_33:40_8 Lb_33:40_9 Lb_33:40_10 Lb_33:40_11 Lb_33:40_12 Lb_33:40_13 Lb_33:40_14 Lb_33:40_15 Lb_33:40_16 Lb_33:40_17
Lb:33:40 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:33:41 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα.
Lb:33:41 then they departed from mount Or, and encamped in Selmona. (Numbers 33:41 Brenton)
Lb:33:41 Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona. (Lb 33:41 BT_4)
Lb:33:41 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα.
Lb:33:41 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Lb:33:41 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź I też, nawet, mianowicie By rozkładać obozem Do (+przyspieszenie)
Lb:33:41 kai\ a)pE=ran e)X *Or tou= o)/rous kai\ parene/balon ei)s *selmOna.