Mi:3:1 καὶ ἐρεῖ Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, αἱ ἀρχαὶ οἴκου Ιακωβ καὶ οἱ κατάλοιποι οἴκου Ισραηλ. οὐχ ὑμῖν ἐστιν τοῦ γνῶναι τὸ κρίμα;
Mi:3:1 And he shall say, Hear now these words, ye heads of the house of Jacob, and ye remnant of the house of Israel; is it not for you to know judgment? (Micah 3:1 Brenton)
Mi:3:1 Potem rzekłem: Słuchajcie, proszę, książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy nie waszą jest rzeczą znać sprawiedliwość? (Mi 3:1 BT_4)
Mi:3:1 Καὶ ἐρεῖ Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, αἱ ἀρχαὶ οἴκου Ιακωβ καὶ οἱ κατάλοιποι οἴκου Ισραηλ. οὐχ ὑμῖν ἐστιν τοῦ γνῶναι τὸ κρίμα;
Mi:3:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό
Mi:3:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Początek Dom; by mieszkać Jacob I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Dom; by mieszkać Izrael ??? Przed przydechem mocnym Ty By być By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Mi:3:1 *kai\ e)rei= *)akou/sate dE\ tau=ta, ai( a)rCHai\ oi)/kou *iakOb kai\ oi( kata/loipoi oi)/kou *israEl. ou)CH u(mi=n e)stin tou= gnO=nai to\ kri/ma;
Mi:3:1 kai erei akusate dE tauta, hai arCHai oiku iakOb kai hoi kataloipoi oiku israEl. uCH hymin estin tu gnOnai to krima;
Mi:3:1 C VF2_FAI3S VA_AAD2P x RD_APN RA_NPF N1_NPF N2_GSM N_GSM C RA_NPM A1B_NPM N2_GSM N_GSM D RP_DP V9_PAI3S RA_GSN VZ_AAN RA_ASN N3M_ASN
Mi:3:1 and also, even, namely to say/tell to hear indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the beginning house; to dwell Jacob and also, even, namely the remaining house; to dwell Israel οὐχ before rough breathing you to be the to know i.e. recognize. the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Mi:3:1 and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) do-HEAR-you(pl)! indeed these (nom|acc) the (nom) beginnings (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jacob (indecl) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) not you(pl) (dat) he/she/it-is the (gen) to-KNOW the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc)
Mi:3:1 Mi_3:1_1 Mi_3:1_2 Mi_3:1_3 Mi_3:1_4 Mi_3:1_5 Mi_3:1_6 Mi_3:1_7 Mi_3:1_8 Mi_3:1_9 Mi_3:1_10 Mi_3:1_11 Mi_3:1_12 Mi_3:1_13 Mi_3:1_14 Mi_3:1_15 Mi_3:1_16 Mi_3:1_17 Mi_3:1_18 Mi_3:1_19 Mi_3:1_20 Mi_3:1_21
Mi:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:2 οἱ μισοῦντες τὰ καλὰ καὶ ζητοῦντες τὰ πονηρά, ἁρπάζοντες τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπ’ αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν.
Mi:3:2 who hate good, and seek evil; who tear their skins off them, and their flesh off their bones: (Micah 3:2 Brenton)
Mi:3:2 Wy, którzy macie w nienawiści dobro, a miłujecie zło, którzy zdzieracie z nich skórę, a ciało ich aż do kości. (Mi 3:2 BT_4)
Mi:3:2 οἱ μισοῦντες τὰ καλὰ καὶ ζητοῦντες τὰ πονηρά, ἁρπάζοντες τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπ’ αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν.
Mi:3:2 ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:3:2 Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie By szukać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kość On/ona/to/to samo
Mi:3:2 oi( misou=ntes ta\ kala\ kai\ DZEtou=ntes ta\ ponEra/, a(rpa/DZontes ta\ de/rmata au)tO=n a)p’ au)tO=n kai\ ta\s sa/rkas au)tO=n a)po\ tO=n o)ste/On au)tO=n.
Mi:3:2 hoi misuntes ta kala kai DZEtuntes ta ponEra, harpaDZontes ta dermata autOn ap’ autOn kai tas sarkas autOn apo tOn osteOn autOn.
Mi:3:2 RA_NPM V2_PAPNPM RA_APN A1_APN C V2_PAPNPM RA_APN A1A_APN V1_PAPNPM RA_APN N3M_APN RD_GPM P RD_GPM C RA_APF N3K_APF RD_GPM P RA_GPN N2N_GPN RD_GPM
Mi:3:2 the to destest dislike, detest, hate, abominate the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely to seek the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin the skin [see dermatology] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the flesh he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bone he/she/it/same
Mi:3:2 the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc) and while SEEK-ing (nom|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while SNATCH-ing (nom|voc) the (nom|acc) skins (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) them/same (gen) and the (acc) flesh (acc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) bones (gen) them/same (gen)
Mi:3:2 Mi_3:2_1 Mi_3:2_2 Mi_3:2_3 Mi_3:2_4 Mi_3:2_5 Mi_3:2_6 Mi_3:2_7 Mi_3:2_8 Mi_3:2_9 Mi_3:2_10 Mi_3:2_11 Mi_3:2_12 Mi_3:2_13 Mi_3:2_14 Mi_3:2_15 Mi_3:2_16 Mi_3:2_17 Mi_3:2_18 Mi_3:2_19 Mi_3:2_20 Mi_3:2_21 Mi_3:2_22
Mi:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:3 ὃν τρόπον κατέφαγον τὰς σάρκας τοῦ λαοῦ μου καὶ τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν ἐξέδειραν καὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν συνέθλασαν καὶ ἐμέλισαν ὡς σάρκας εἰς λέβητα καὶ ὡς κρέα εἰς χύτραν,
Mi:3:3 even as they devoured the flesh of my people, and stripped their skins off them, and broke their bones, and divided them as flesh for the caldron, and as meat for the pot, (Micah 3:3 Brenton)
Mi:3:3 Bo ci, którzy jedzą ciało mego ludu i skórę z niego zdzierają, a kości mu łamią i tną na kawałki, jak w garnku, jak mięso w środku kotła, (Mi 3:3 BT_4)
Mi:3:3 ὃν τρόπον κατέφαγον τὰς σάρκας τοῦ λαοῦ μου καὶ τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν ἐξέδειραν καὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν συνέθλασαν καὶ ἐμέλισαν ὡς σάρκας εἰς λέβητα καὶ ὡς κρέα εἰς χύτραν,
Mi:3:3 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·θλάω (-, συν+θλα·σ-, συν+θλα·σ-, -, -, συν+θλασ·θ-) καί   ὡς σάρξ, -αρκός, ἡ εἰς[1]   καί ὡς κρέας, κρέως, τό εἰς[1]  
Mi:3:3 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ciało {Mięso} Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kość On/ona/to/to samo By gnieść się I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ciało {Mięso} Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Jak/jak Mięso Do (+przyspieszenie)
Mi:3:3 o(\n tro/pon kate/fagon ta\s sa/rkas tou= laou= mou kai\ ta\ de/rmata au)tO=n a)po\ tO=n o)ste/On au)tO=n e)Xe/deiran kai\ ta\ o)ste/a au)tO=n sune/Tlasan kai\ e)me/lisan O(s sa/rkas ei)s le/bEta kai\ O(s kre/a ei)s CHu/tran,
Mi:3:3 hon tropon katefagon tas sarkas tu lau mu kai ta dermata autOn apo tOn osteOn autOn eXedeiran kai ta ostea autOn syneTlasan kai emelisan hOs sarkas eis lebEta kai hOs krea eis CHytran,
Mi:3:3 RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3P RA_APF N3K_APF RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_APN N3M_APN RD_GPM P RA_GPN N2N_GPN RD_GPM VAI_AAI3P C RA_APN N2N_APN RD_GPM VAI_AAI3P C VAI_AAI3P C N3K_APF P N3T_ASM C C N3_APN P N1A_ASF
Mi:3:3 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to devour be eaten away, eat away the flesh the people I and also, even, namely the skin [see dermatology] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bone he/she/it/same ć and also, even, namely the bone he/she/it/same to crush and also, even, namely ć as/like flesh into (+acc) ć and also, even, namely as/like meat into (+acc) ć
Mi:3:3 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-DEVOUR-ed, they-DEVOUR-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) people (gen) me (gen) and the (nom|acc) skins (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) bones (gen) them/same (gen)   and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) them/same (gen) they-CRUSH-ed and   as/like flesh (acc) into (+acc)   and as/like meats (nom|acc|voc) into (+acc)  
Mi:3:3 Mi_3:3_1 Mi_3:3_2 Mi_3:3_3 Mi_3:3_4 Mi_3:3_5 Mi_3:3_6 Mi_3:3_7 Mi_3:3_8 Mi_3:3_9 Mi_3:3_10 Mi_3:3_11 Mi_3:3_12 Mi_3:3_13 Mi_3:3_14 Mi_3:3_15 Mi_3:3_16 Mi_3:3_17 Mi_3:3_18 Mi_3:3_19 Mi_3:3_20 Mi_3:3_21 Mi_3:3_22 Mi_3:3_23 Mi_3:3_24 Mi_3:3_25 Mi_3:3_26 Mi_3:3_27 Mi_3:3_28 Mi_3:3_29 Mi_3:3_30 Mi_3:3_31 Mi_3:3_32 Mi_3:3_33
Mi:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:4 οὕτως κεκράξονται πρὸς κύριον, καὶ οὐκ εἰσακούσεται αὐτῶν· καὶ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνθ’ ὧν ἐπονηρεύσαντο ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς.
Mi:3:4 thus they shall cry to the Lord, but he shall not hearken to them; and he shall turn away his face from them at that time, because they have done wickedly in their practices against themselves. (Micah 3:4 Brenton)
Mi:3:4 wołać będą wówczas do Pana, ale im nie odpowie, lecz zakryje wówczas oblicze swe przed nimi za występki, które popełnili. (Mi 3:4 BT_4)
Mi:3:4 οὕτως κεκράξονται πρὸς κύριον, καὶ οὐκ εἰσακούσεται αὐτῶν· καὶ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνθ’ ὧν ἐπονηρεύσαντο ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς.
Mi:3:4 οὕτως/οὕτω κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀντί ὅς ἥ ὅ πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:3:4 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Do źle W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Mi:3:4 ou(/tOs kekra/Xontai pro\s ku/rion, kai\ ou)k ei)sakou/setai au)tO=n· kai\ a)postre/PSei to\ pro/sOpon au)tou= a)p’ au)tO=n e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, a)nT’ O(=n e)ponEreu/santo e)n toi=s e)pitEdeu/masin au)tO=n e)p’ au)tou/s.
Mi:3:4 hutOs kekraXontai pros kyrion, kai uk eisakusetai autOn· kai apostrePSei to prosOpon autu ap’ autOn en tO kairO ekeinO, anT’ hOn eponEreusanto en tois epitEdeumasin autOn ep’ autus.
Mi:3:4 D VFX_FMI3P P N2_ASM C D VF_FMI3S RD_GPM C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RD_GPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM P RR_GPM VAI_AMI3P P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM P RD_APM
Mi:3:4 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that against (+gen) who/whom/which to evil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Mi:3:4 thusly/like this they-will-be-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-will-be-HEARD-ed them/same (gen) and he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) against (+gen) who/whom/which (gen) they-were-EVIL-ed in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Mi:3:4 Mi_3:4_1 Mi_3:4_2 Mi_3:4_3 Mi_3:4_4 Mi_3:4_5 Mi_3:4_6 Mi_3:4_7 Mi_3:4_8 Mi_3:4_9 Mi_3:4_10 Mi_3:4_11 Mi_3:4_12 Mi_3:4_13 Mi_3:4_14 Mi_3:4_15 Mi_3:4_16 Mi_3:4_17 Mi_3:4_18 Mi_3:4_19 Mi_3:4_20 Mi_3:4_21 Mi_3:4_22 Mi_3:4_23 Mi_3:4_24 Mi_3:4_25 Mi_3:4_26 Mi_3:4_27 Mi_3:4_28
Mi:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:5 τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς πλανῶντας τὸν λαόν μου, τοὺς δάκνοντας ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν καὶ κηρύσσοντας ἐπ’ αὐτὸν εἰρήνην, καὶ οὐκ ἐδόθη εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἤγειραν ἐπ’ αὐτὸν πόλεμον·
Mi:3:5 Thus saith the Lord concerning the prophets that lead my people astray, that bit with their teeth, and proclaim peace to them; and when nothing was put into their mouth, they raised up war against them: (Micah 3:5 Brenton)
Mi:3:5 Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy mają usta pełne, głoszą pokój, a jeśli kto nic nie włoży w ich usta, ogłoszą wojnę przeciw niemu. (Mi 3:5 BT_4)
Mi:3:5 τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς πλανῶντας τὸν λαόν μου, τοὺς δάκνοντας ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν καὶ κηρύσσοντας ἐπ’ αὐτὸν εἰρήνην, καὶ οὐκ ἐδόθη εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἤγειραν ἐπ’ αὐτὸν πόλεμον·
Mi:3:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ
Mi:3:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ludzie Ja By chwytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By podnosić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny]
Mi:3:5 ta/de le/gei ku/rios e)pi\ tou\s profE/tas tou\s planO=ntas to\n lao/n mou, tou\s da/knontas e)n toi=s o)dou=sin au)tO=n kai\ kEru/ssontas e)p’ au)to\n ei)rE/nEn, kai\ ou)k e)do/TE ei)s to\ sto/ma au)tO=n, E)/geiran e)p’ au)to\n po/lemon·
Mi:3:5 tade legei kyrios epi tus profEtas tus planOntas ton laon mu, tus daknontas en tois odusin autOn kai kEryssontas ep’ auton eirEnEn, kai uk edoTE eis to stoma autOn, Egeiran ep’ auton polemon·
Mi:3:5 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_APM N1M_APM RA_APM V3_PAPAPM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_APM V1_PAPAPM P RA_DPM N3_DPM RD_GPM C V1_PAPAPM P RD_ASM N1_ASF C D VCI_API3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM VAI_AAI3P P RD_ASM N2_ASM
Mi:3:5 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prophet the to wander/cause to stray [see planet] the people I the to bite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same and also, even, namely to proclaim announce, preach upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give into (+acc) the mouth/maw stoma he/she/it/same to rise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same war [see polemic]
Mi:3:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) the (acc) while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (acc) the (acc) people (acc) me (gen) the (acc) while BITE-ing (acc) in/among/by (+dat) the (dat) teeth (dat) them/same (gen) and while PROCLAIM-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) peace (acc) and not he/she/it-was-GIVE-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) they-RISE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) war (acc)
Mi:3:5 Mi_3:5_1 Mi_3:5_2 Mi_3:5_3 Mi_3:5_4 Mi_3:5_5 Mi_3:5_6 Mi_3:5_7 Mi_3:5_8 Mi_3:5_9 Mi_3:5_10 Mi_3:5_11 Mi_3:5_12 Mi_3:5_13 Mi_3:5_14 Mi_3:5_15 Mi_3:5_16 Mi_3:5_17 Mi_3:5_18 Mi_3:5_19 Mi_3:5_20 Mi_3:5_21 Mi_3:5_22 Mi_3:5_23 Mi_3:5_24 Mi_3:5_25 Mi_3:5_26 Mi_3:5_27 Mi_3:5_28 Mi_3:5_29 Mi_3:5_30 Mi_3:5_31 Mi_3:5_32 Mi_3:5_33
Mi:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:6 διὰ τοῦτο νὺξ ὑμῖν ἔσται ἐξ ὁράσεως, καὶ σκοτία ὑμῖν ἔσται ἐκ μαντείας, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος ἐπὶ τοὺς προφήτας, καὶ συσκοτάσει ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ἡμέρα·
Mi:3:6 therefore there shall be night to you instead of a vision, and there shall be to you darkness instead of prophecy; and the sun shall go down upon the prophets, and the day shall be dark upon them. (Micah 3:6 Brenton)
Mi:3:6 Przeto noc będzie dla was bez widzenia i ciemność dla was bez wieszczby; zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. (Mi 3:6 BT_4)
Mi:3:6 διὰ τοῦτο νὺξ ὑμῖν ἔσται ἐξ ὁράσεως, καὶ σκοτία ὑμῖν ἔσται ἐκ μαντείας, καὶ δύσεται ἥλιος ἐπὶ τοὺς προφήτας, καὶ συσκοτάσει ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέρα·
Mi:3:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο νύξ, -υκτός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὅρασις, -εως, ἡ καί σκοτία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ   καί δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Mi:3:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Noc Ty By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Ciemność Ty By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień
Mi:3:6 dia\ tou=to nu\X u(mi=n e)/stai e)X o(ra/seOs, kai\ skoti/a u(mi=n e)/stai e)k mantei/as, kai\ du/setai o( E(/lios e)pi\ tou\s profE/tas, kai\ suskota/sei e)p’ au)tou\s E( E(me/ra·
Mi:3:6 dia tuto nyX hymin estai eX horaseOs, kai skotia hymin estai ek manteias, kai dysetai ho hElios epi tus profEtas, kai syskotasei ep’ autus hE hEmera·
Mi:3:6 P RD_ASN N3_NSF RP_DP V9_FMI3S P N3I_GSF C N1A_NSF RP_DP V9_FMI3S P N1A_GSF C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM P RA_APM N1M_APM C VF_FAI3S P RD_APM RA_NSF N1A_NSF
Mi:3:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] night you to be out of (+gen) ἐξ before vowels vision and also, even, namely darkness you to be out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prophet and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the day
Mi:3:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) night (nom|voc) you(pl) (dat) he/she/it-will-be out of (+gen) vision (gen) and darkness (nom|voc) you(pl) (dat) he/she/it-will-be out of (+gen)   and he/she/it-will-be-SET-ed the (nom) sun (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) day (nom|voc)
Mi:3:6 Mi_3:6_1 Mi_3:6_2 Mi_3:6_3 Mi_3:6_4 Mi_3:6_5 Mi_3:6_6 Mi_3:6_7 Mi_3:6_8 Mi_3:6_9 Mi_3:6_10 Mi_3:6_11 Mi_3:6_12 Mi_3:6_13 Mi_3:6_14 Mi_3:6_15 Mi_3:6_16 Mi_3:6_17 Mi_3:6_18 Mi_3:6_19 Mi_3:6_20 Mi_3:6_21 Mi_3:6_22 Mi_3:6_23 Mi_3:6_24 Mi_3:6_25 Mi_3:6_26
Mi:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:7 καὶ καταισχυνθήσονται οἱ ὁρῶντες τὰ ἐνύπνια, καὶ καταγελασθήσονται οἱ μάντεις, καὶ καταλαλήσουσιν κατ’ αὐτῶν πάντες αὐτοί, διότι οὐκ ἔσται ὁ εἰσακούων αὐτῶν.
Mi:3:7 And the seers of night-visions shall be ashamed, and the prophets shall be laughed to scorn: and all the people shall speak against them, because there shall be none to hearken to them. (Micah 3:7 Brenton)
Mi:3:7 Zawstydzą się wtedy widzący, wieszczkowie się zarumienią, i zasłonią wszyscy swe brody, bo nie będzie Bożej odpowiedzi. (Mi 3:7 BT_4)
Mi:3:7 καὶ καταισχυνθήσονται οἱ ὁρῶντες τὰ ἐνύπνια, καὶ καταγελασθήσονται οἱ μάντεις, καὶ καταλαλήσουσιν κατ’ αὐτῶν πάντες αὐτοί, διότι οὐκ ἔσται εἰσακούων αὐτῶν.
Mi:3:7 καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ὁ ἡ τό   καί κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:3:7 I też, nawet, mianowicie By upokarzać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sen I też, nawet, mianowicie By śmiać się przy I też, nawet, mianowicie By zniesławiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo
Mi:3:7 kai\ kataisCHunTE/sontai oi( o(rO=ntes ta\ e)nu/pnia, kai\ katagelasTE/sontai oi( ma/nteis, kai\ katalalE/sousin kat’ au)tO=n pa/ntes au)toi/, dio/ti ou)k e)/stai o( ei)sakou/On au)tO=n.
Mi:3:7 kai kataisCHynTEsontai hoi horOntes ta enypnia, kai katagelasTEsontai hoi manteis, kai katalalEsusin kat’ autOn pantes autoi, dioti uk estai ho eisakuOn autOn.
Mi:3:7 C VC_FPI3P RA_NPM V3_PAPNPM RA_APN N2N_APN C VC_FPI3P RA_NPM N3I_NPM C VF_FAI3P P RD_GPM A3_NPM RD_NPM C D V9_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM RD_GPM
Mi:3:7 and also, even, namely to humiliate the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the dream and also, even, namely to laugh at the ć and also, even, namely to slander down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of he/she/it/same because of this: that οὐχ before rough breathing to be the to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same
Mi:3:7 and they-will-be-HUMILIATE-ed the (nom) while SEE-ing (nom|voc) the (nom|acc) dreams (nom|acc|voc) and they-will-be-LAUGH-ed-AT the (nom)   and they-will-SLandER, going-to-SLandER (fut ptcp) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) them/same (gen) all (nom|voc) they/same (nom) because of this: that not he/she/it-will-be the (nom) while HEARD-ing (nom) them/same (gen)
Mi:3:7 Mi_3:7_1 Mi_3:7_2 Mi_3:7_3 Mi_3:7_4 Mi_3:7_5 Mi_3:7_6 Mi_3:7_7 Mi_3:7_8 Mi_3:7_9 Mi_3:7_10 Mi_3:7_11 Mi_3:7_12 Mi_3:7_13 Mi_3:7_14 Mi_3:7_15 Mi_3:7_16 Mi_3:7_17 Mi_3:7_18 Mi_3:7_19 Mi_3:7_20 Mi_3:7_21 Mi_3:7_22
Mi:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:8 ἐὰν μὴ ἐγὼ ἐμπλήσω ἰσχὺν ἐν πνεύματι κυρίου καὶ κρίματος καὶ δυναστείας τοῦ ἀπαγγεῖλαι τῷ Ιακωβ ἀσεβείας αὐτοῦ καὶ τῷ Ισραηλ ἁμαρτίας αὐτοῦ.
Mi:3:8 Surely I will strengthen myself with the Spirit of the Lord, and of judgment, and of power, to declare to Jacob his transgressions, and to Israel his sins. (Micah 3:8 Brenton)
Mi:3:8 Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego - Izraelowi. (Mi 3:8 BT_4)
Mi:3:8 ἐὰν μὴ ἐγὼ ἐμπλήσω ἰσχὺν ἐν πνεύματι κυρίου καὶ κρίματος καὶ δυναστείας τοῦ ἀπαγγεῖλαι τῷ Ιακωβ ἀσεβείας αὐτοῦ καὶ τῷ Ισραηλ ἁμαρτίας αὐτοῦ.
Mi:3:8 ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίμα[τ], -ατος, τό καί   ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:3:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ja By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Jacob Brak szacunku On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Izrael Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Mi:3:8 e)a\n mE\ e)gO\ e)mplE/sO i)sCHu\n e)n pneu/mati kuri/ou kai\ kri/matos kai\ dunastei/as tou= a)paggei=lai tO=| *iakOb a)sebei/as au)tou= kai\ tO=| *israEl a(marti/as au)tou=.
Mi:3:8 ean mE egO emplEsO isCHyn en pneumati kyriu kai krimatos kai dynasteias tu apangeilai tO iakOb asebeias autu kai tO israEl hamartias autu.
Mi:3:8 C D RP_NS VA_AAS1S N3_ASF P N3M_DSN N2_GSM C N3M_GSN C N1A_GSF RA_GSN VA_AAN RA_DSM N_DSM N1A_APF RD_GSM C RA_DSM N_DSM N1A_APF RD_GSM
Mi:3:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not I to satisfy fill up strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely ć the to report – to report or tell. the Jacob lack of deference he/she/it/same and also, even, namely the Israel sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Mi:3:8 if-ever not I (nom) I-will-SATISFY, I-should-SATISFY strength (acc) in/among/by (+dat) spirit (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and sentence (gen) and   the (gen) to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt) the (dat) Jacob (indecl) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) him/it/same (gen) and the (dat) Israel (indecl) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen)
Mi:3:8 Mi_3:8_1 Mi_3:8_2 Mi_3:8_3 Mi_3:8_4 Mi_3:8_5 Mi_3:8_6 Mi_3:8_7 Mi_3:8_8 Mi_3:8_9 Mi_3:8_10 Mi_3:8_11 Mi_3:8_12 Mi_3:8_13 Mi_3:8_14 Mi_3:8_15 Mi_3:8_16 Mi_3:8_17 Mi_3:8_18 Mi_3:8_19 Mi_3:8_20 Mi_3:8_21 Mi_3:8_22 Mi_3:8_23
Mi:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:9 ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἡγούμενοι οἴκου Ιακωβ καὶ οἱ κατάλοιποι οἴκου Ισραηλ οἱ βδελυσσόμενοι κρίμα καὶ πάντα τὰ ὀρθὰ διαστρέφοντες,
Mi:3:9 Hear now these words, ye chiefs of the house of Jacob, and the remnant of the house of Israel, who hate judgment, and pervert all righteousness; (Micah 3:9 Brenton)
Mi:3:9 Słuchajcież tego, książęta domu Jakuba i wodzowie domu Izraela! Wy, którzy brzydzicie się sprawiedliwością i przekręcacie wszystko, co proste. (Mi 3:9 BT_4)
Mi:3:9 ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἡγούμενοι οἴκου Ιακωβ καὶ οἱ κατάλοιποι οἴκου Ισραηλ οἱ βδελυσσόμενοι κρίμα καὶ πάντα τὰ ὀρθὰ διαστρέφοντες,
Mi:3:9 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀρθός -ή -όν δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-)
Mi:3:9 By słyszeć Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By uważać Dom; by mieszkać Jacob I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Dom; by mieszkać Izrael Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prosto Do ???
Mi:3:9 a)kou/sate dE\ tau=ta, oi( E(gou/menoi oi)/kou *iakOb kai\ oi( kata/loipoi oi)/kou *israEl oi( bdelusso/menoi kri/ma kai\ pa/nta ta\ o)rTa\ diastre/fontes,
Mi:3:9 akusate dE tauta, hoi hEgumenoi oiku iakOb kai hoi kataloipoi oiku israEl hoi bdelyssomenoi krima kai panta ta orTa diastrefontes,
Mi:3:9 VA_AAD2P x RD_APN RA_NPM V2_PMPNPM N2_GSM N_GSM C RA_NPM A1B_NPM N2_GSM N_GSM RA_NPM V1_PMPNPM N3M_ASN C A3_APN RA_APN A1_APN V1_PAPNPM
Mi:3:9 to hear indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to deem house; to dwell Jacob and also, even, namely the remaining house; to dwell Israel the to ??? (abhor, abominable) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely every all, each, every, the whole of the straight to ???
Mi:3:9 do-HEAR-you(pl)! indeed these (nom|acc) the (nom) while being-DEEM-ed (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jacob (indecl) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) sentence (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc) while ???-ing (nom|voc)
Mi:3:9 Mi_3:9_1 Mi_3:9_2 Mi_3:9_3 Mi_3:9_4 Mi_3:9_5 Mi_3:9_6 Mi_3:9_7 Mi_3:9_8 Mi_3:9_9 Mi_3:9_10 Mi_3:9_11 Mi_3:9_12 Mi_3:9_13 Mi_3:9_14 Mi_3:9_15 Mi_3:9_16 Mi_3:9_17 Mi_3:9_18 Mi_3:9_19 Mi_3:9_20
Mi:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:10 οἱ οἰκοδομοῦντες Σιων ἐν αἵμασιν καὶ Ιερουσαλημ ἐν ἀδικίαις·
Mi:3:10 who build up Sion with blood, and Jerusalem with iniquity. (Micah 3:10 Brenton)
Mi:3:10 Wy, którzy krwią budujecie Syjon, a nieprawością Jeruzalem. (Mi 3:10 BT_4)
Mi:3:10 οἱ οἰκοδομοῦντες Σιων ἐν αἵμασιν καὶ Ιερουσαλημ ἐν ἀδικίαις·
Mi:3:10 ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Σιών, ἡ ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ἀ·δικία, -ας, ἡ
Mi:3:10 By budować/buduj moralnie Syjon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki
Mi:3:10 oi( oi)kodomou=ntes *siOn e)n ai(/masin kai\ *ierousalEm e)n a)diki/ais·
Mi:3:10 hoi oikodomuntes siOn en haimasin kai ierusalEm en adikiais·
Mi:3:10 RA_NPM V2_PAPNPM N_AS P N3M_DPN C N_ASF P N1A_DPF
Mi:3:10 the to build/edify Zion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood and also, even, namely Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrongdoing
Mi:3:10 the (nom) while BUILD/EDIFY-ing (nom|voc) Zion (indecl) in/among/by (+dat) bloods (dat) and Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) wrongdoings (dat)
Mi:3:10 Mi_3:10_1 Mi_3:10_2 Mi_3:10_3 Mi_3:10_4 Mi_3:10_5 Mi_3:10_6 Mi_3:10_7 Mi_3:10_8 Mi_3:10_9
Mi:3:10 x x x x x x x x x
Mi:3:11 οἱ ἡγούμενοι αὐτῆς μετὰ δώρων ἔκρινον, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς μετὰ μισθοῦ ἀπεκρίνοντο, καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς μετὰ ἀργυρίου ἐμαντεύοντο, καὶ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπανεπαύοντο λέγοντες Οὐχὶ κύριος ἐν ἡμῖν ἐστιν; οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς κακά.
Mi:3:11 The heads thereof have judged for gifts, and the priests thereof have answered for hire, and her prophets have divined for silver: and yet they have rested on the Lord, saying, Is not the Lord among us? no evil shall come upon us. (Micah 3:11 Brenton)
Mi:3:11 Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana, mówiąc: «Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście». (Mi 3:11 BT_4)
Mi:3:11 οἱ ἡγούμενοι αὐτῆς μετὰ δώρων ἔκρινον, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς μετὰ μισθοῦ ἀπεκρίνοντο, καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς μετὰ ἀργυρίου ἐμαντεύοντο, καὶ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπανεπαύοντο λέγοντες Οὐχὶ κύριος ἐν ἡμῖν ἐστιν; οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς κακά.
Mi:3:11 ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά μισθός, -ου, ὁ; μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) καί ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Mi:3:11 By uważać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dar By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają; by najmować By odpowiadać I też, nawet, mianowicie Prorok On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kawałek srebra By przepowiadać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By być ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Niegodziwie by czynić źle
Mi:3:11 oi( E(gou/menoi au)tE=s meta\ dO/rOn e)/krinon, kai\ oi( i(erei=s au)tE=s meta\ misTou= a)pekri/nonto, kai\ oi( profE=tai au)tE=s meta\ a)rguri/ou e)manteu/onto, kai\ e)pi\ to\n ku/rion e)panepau/onto le/gontes *ou)CHi\ ku/rios e)n E(mi=n e)stin; ou) mE\ e)pe/lTE| e)f’ E(ma=s kaka/.
Mi:3:11 hoi hEgumenoi autEs meta dOrOn ekrinon, kai hoi hiereis autEs meta misTu apekrinonto, kai hoi profEtai autEs meta argyriu emanteuonto, kai epi ton kyrion epanepauonto legontes uCHi kyrios en hEmin estin; u mE epelTE ef’ hEmas kaka.
Mi:3:11 RA_NPM V2_PMPNPM RD_GSF P N2N_GPN N2N_ASN C RA_NPM N3V_NPM RD_GSF P N2_GSM V1I_IMI3P C RA_NPM N1M_NPM RD_GSF P N2N_GSN V1I_IMI3P C P RA_ASM N2_ASM V1I_IMI3P V1_PAPNPM D N2_NSM P RP_DP V9_PAI3S D D VB_AAS3S P RP_AP A1_NPN
Mi:3:11 the to deem he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing gift to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely the priest he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense; to hire to answer and also, even, namely the prophet he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing piece of silver to divine and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I to be οὐχ before rough breathing not to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I wickedly to do evil
Mi:3:11 the (nom) while being-DEEM-ed (nom|voc) her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) gifts (gen) I-was-JUDGE-ing, they-were-JUDGE-ing and the (nom) priests (acc, nom|voc) her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) just recompense (gen); be-you(sg)-HIRE-ing!, be-you(sg)-being-HIRE-ed! they-were-being-ANSWER-ed and the (nom) prophets (nom|voc) her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) piece of silver (gen) they-were-being-DIVINE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-being-???-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) not lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) us (dat) he/she/it-is not not he/she/it-should-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Mi:3:11 Mi_3:11_1 Mi_3:11_2 Mi_3:11_3 Mi_3:11_4 Mi_3:11_5 Mi_3:11_6 Mi_3:11_7 Mi_3:11_8 Mi_3:11_9 Mi_3:11_10 Mi_3:11_11 Mi_3:11_12 Mi_3:11_13 Mi_3:11_14 Mi_3:11_15 Mi_3:11_16 Mi_3:11_17 Mi_3:11_18 Mi_3:11_19 Mi_3:11_20 Mi_3:11_21 Mi_3:11_22 Mi_3:11_23 Mi_3:11_24 Mi_3:11_25 Mi_3:11_26 Mi_3:11_27 Mi_3:11_28 Mi_3:11_29 Mi_3:11_30 Mi_3:11_31 Mi_3:11_32 Mi_3:11_33 Mi_3:11_34 Mi_3:11_35 Mi_3:11_36 Mi_3:11_37
Mi:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:3:12 διὰ τοῦτο δι’ ὑμᾶς Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ιερουσαλημ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ἄλσος δρυμοῦ.
Mi:3:12 Therefore on your account Sion shall be ploughed as a field, and Jerusalem shall be as a storehouse of fruits, and the mountain of the house as a grove of the forest. (Micah 3:12 Brenton)
Mi:3:12 Przeto z powodu was Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni - szczytem zalesionym. (Mi 3:12 BT_4)
Mi:3:12 διὰ τοῦτο δι’ ὑμᾶς Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ιερουσαλημ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ἄλσος δρυμοῦ.
Mi:3:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Σιών, ἡ ὡς ἀγρός, -οῦ, ὁ ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὡς   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὡς    
Mi:3:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty Syjon Jak/jak Pole By orać ziemię I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Jak/jak By być I też, nawet, mianowicie Wchodź Dom; by mieszkać Jak/jak
Mi:3:12 dia\ tou=to di’ u(ma=s *siOn O(s a)gro\s a)rotriaTE/setai, kai\ *ierousalEm O(s o)pOrofula/kion e)/stai kai\ to\ o)/ros tou= oi)/kou O(s a)/lsos drumou=.
Mi:3:12 dia tuto di’ hymas siOn hOs agros arotriaTEsetai, kai ierusalEm hOs opOrofylakion estai kai to oros tu oiku hOs alsos drymu.
Mi:3:12 P RD_ASN P RP_AP N_NS C N2_NSM VC_FPI3S C N_NSF C N2N_NSN V9_FMI3S C RA_NSN N3E_NSN RA_GSM N2_GSM C N3E_NSN N2_GSM
Mi:3:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you Zion as/like field to plow and also, even, namely Jerusalem [city of] as/like ć to be and also, even, namely the mount the house; to dwell as/like ć ć
Mi:3:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) you(pl) (acc) Zion (indecl) as/like field (nom) he/she/it-will-be-PLOW-ed and Jerusalem (indecl) as/like   he/she/it-will-be and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! as/like    
Mi:3:12 Mi_3:12_1 Mi_3:12_2 Mi_3:12_3 Mi_3:12_4 Mi_3:12_5 Mi_3:12_6 Mi_3:12_7 Mi_3:12_8 Mi_3:12_9 Mi_3:12_10 Mi_3:12_11 Mi_3:12_12 Mi_3:12_13 Mi_3:12_14 Mi_3:12_15 Mi_3:12_16 Mi_3:12_17 Mi_3:12_18 Mi_3:12_19 Mi_3:12_20 Mi_3:12_21
Mi:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x