Oz:2:1 καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, ἣ οὐκ ἐκμετρηθήσεται οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται· καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.
Oz:2:1 Yet the number of the children of Israel was as the sand of the sea, which shall not be measured nor numbered: and it shall come to pass, that in the place where it was said to them, Ye are not my people, even they shall be called the sons of the living God. (Hosea 1:10 Brenton)
Oz:2:1 Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. A zamiast ich nazywać: "Lud nie mój", będą im mówić: "Dzieci żyjącego Boga". (Oz 2:1 BT_4)
Oz:2:1 Καὶ ἦν ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ισραηλ ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης, οὐκ ἐκμετρηθήσεται οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται· καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.
Oz:2:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   οὐδέ (οὐ δέ)   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Oz:2:1 I też, nawet, mianowicie By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Syn Izrael Jak/jak Piasek Morze Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Ty Tam By nazywać rozmowę Syn Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Oz:2:1 *kai\ E)=n o( a)riTmo\s tO=n ui(O=n *israEl O(s E( a)/mmos tE=s Tala/ssEs, E(\ ou)k e)kmetrETE/setai ou)de\ e)XariTmETE/setai· kai\ e)/stai e)n tO=| to/pO|, ou(= e)rre/TE au)toi=s *ou) lao/s mou u(mei=s, e)kei= klETE/sontai ui(oi\ Teou= DZO=ntos.
Oz:2:1 kai En ho ariTmos tOn hyiOn israEl hOs hE ammos tEs TalassEs, hE uk ekmetrETEsetai ude eXariTmETEsetai· kai estai en tO topO, hu erreTE autois u laos mu hymeis, ekei klETEsontai hyioi Teu DZOntos.
Oz:2:1 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM C RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1S_GSF RR_NSF D VC_FPI3S C VC_FPI3S C V9_FMI3S P RA_DSM N2_DSM D VCI_API3S RD_DPM D N2_NSM RP_GS RP_NP D VC_FPI3P N2_NPM N2_GSM V3_PAPGSM
Oz:2:1 and also, even, namely to be the number [see arithmetic] the son Israel as/like the sand the sea who/whom/which οὐχ before rough breathing ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to say/tell he/she/it/same οὐχ before rough breathing people I you there to call call son god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Oz:2:1 and he/she/it-was the (nom) number (nom) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) as/like the (nom) sand (nom) the (gen) sea (gen) who/whom/which (nom) not   neither/nor   and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SAY/TELL-ed them/same (dat) not people (nom) me (gen) you(pl) (nom) there they-will-be-CALL-ed sons (nom|voc) god (gen) while EXISTS-ing (gen)
Oz:2:1 Oz_2:1_1 Oz_2:1_2 Oz_2:1_3 Oz_2:1_4 Oz_2:1_5 Oz_2:1_6 Oz_2:1_7 Oz_2:1_8 Oz_2:1_9 Oz_2:1_10 Oz_2:1_11 Oz_2:1_12 Oz_2:1_13 Oz_2:1_14 Oz_2:1_15 Oz_2:1_16 Oz_2:1_17 Oz_2:1_18 Oz_2:1_19 Oz_2:1_20 Oz_2:1_21 Oz_2:1_22 Oz_2:1_23 Oz_2:1_24 Oz_2:1_25 Oz_2:1_26 Oz_2:1_27 Oz_2:1_28 Oz_2:1_29 Oz_2:1_30 Oz_2:1_31 Oz_2:1_32 Oz_2:1_33 Oz_2:1_34
Oz:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:2 καὶ συναχθήσονται οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ θήσονται ἑαυτοῖς ἀρχὴν μίαν καὶ ἀναβήσονται ἐκ τῆς γῆς, ὅτι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ Ιεζραελ.
Oz:2:2 And the children of Juda shall be gathered, and the children of Israel together, and shall appoint themselves one head, and shall come up out of the land: for great shall be the day of Jezrael. (Hosea 1:11 Brenton)
Oz:2:2 Złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela i ustanowią sobie jedną głowę; z całego kraju się zbiorą, bo wielki będzie dzień Jizreel. (Oz 2:2 BT_4)
Oz:2:2 καὶ συναχθήσονται οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ θήσονται ἑαυτοῖς ἀρχὴν μίαν καὶ ἀναβήσονται ἐκ τῆς γῆς, ὅτι μεγάλη ἡμέρα τοῦ Ιεζραελ.
Oz:2:2 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀρχή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό  
Oz:2:2 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Syn Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Samo /nasz /twój /siebie Początek Jeden I też, nawet, mianowicie By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Wielki Dzień
Oz:2:2 kai\ sunaCHTE/sontai oi( ui(oi\ *iouda kai\ oi( ui(oi\ *israEl e)pi\ to\ au)to\ kai\ TE/sontai e(autoi=s a)rCHE\n mi/an kai\ a)nabE/sontai e)k tE=s gE=s, o(/ti mega/lE E( E(me/ra tou= *ieDZrael.
Oz:2:2 kai synaCHTEsontai hoi hyioi iuda kai hoi hyioi israEl epi to auto kai TEsontai heautois arCHEn mian kai anabEsontai ek tEs gEs, hoti megalE hE hEmera tu ieDZrael.
Oz:2:2 C VQ_FPI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_ASN RD_ASN C VF_FMI3P RD_DPM N1_ASF A1A_ASF C VF_FMI3P P RA_GSF N1_GSF C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GSM
Oz:2:2 and also, even, namely to gather together the son Judas/Judah and also, even, namely the son Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station self /our-/your-/themselves beginning one and also, even, namely to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land because/that great the day the ć
Oz:2:2 and they-will-be-GATHER TOGETHER-ed the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and they-will-be-PLACE-ed selves (dat) beginning (acc) one (acc) and they-will-be-ASCEND-ed out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) because/that great ([Adj] nom|voc) the (nom) day (nom|voc) the (gen)  
Oz:2:2 Oz_2:2_1 Oz_2:2_2 Oz_2:2_3 Oz_2:2_4 Oz_2:2_5 Oz_2:2_6 Oz_2:2_7 Oz_2:2_8 Oz_2:2_9 Oz_2:2_10 Oz_2:2_11 Oz_2:2_12 Oz_2:2_13 Oz_2:2_14 Oz_2:2_15 Oz_2:2_16 Oz_2:2_17 Oz_2:2_18 Oz_2:2_19 Oz_2:2_20 Oz_2:2_21 Oz_2:2_22 Oz_2:2_23 Oz_2:2_24 Oz_2:2_25 Oz_2:2_26 Oz_2:2_27 Oz_2:2_28
Oz:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:3 εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν Λαός-μου καὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν Ἠλεημένη.
Oz:2:3 Say to your brother, My people, and to your sister, Pitied. (Hosea 2:1 Brenton)
Oz:2:3 Mówcie do braci swoich: "Mój lud", a do swych sióstr: "Umiłowana". (Oz 2:3 BT_4)
Oz:2:3 εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν Λαός-μου καὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν Ἠλεημένη.
Oz:2:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Oz:2:3 By mówić/opowiadaj Brat Ty I też, nawet, mianowicie Siostra Ty By okazać miłosierdzie
Oz:2:3 ei)/pate tO=| a)delfO=| u(mO=n *lao/s-mou kai\ tE=| a)delfE=| u(mO=n *)EleEme/nE.
Oz:2:3 eipate tO adelfO hymOn laos-mu kai tE adelfE hymOn EleEmenE.
Oz:2:3 VAI_AAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GP N_NSM C RA_DSF N1_DSF RP_GP VMI_XPPNSF
Oz:2:3 to say/tell the brother you ć and also, even, namely the sister you to show mercy
Oz:2:3 you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! the (dat) brother (dat) you(pl) (gen)   and the (dat) sister (dat) you(pl) (gen) having-been-SHOW-ed-MERCY (nom|voc)
Oz:2:3 Oz_2:3_1 Oz_2:3_2 Oz_2:3_3 Oz_2:3_4 Oz_2:3_5 Oz_2:3_6 Oz_2:3_7 Oz_2:3_8 Oz_2:3_9 Oz_2:3_10
Oz:2:3 x x x x x x x x x x
Oz:2:4 Κρίθητε πρὸς τὴν μητέρα ὑμῶν κρίθητε, ὅτι αὐτὴ οὐ γυνή μου, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτῆς· καὶ ἐξαρῶ τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐκ προσώπου μου καὶ τὴν μοιχείαν αὐτῆς ἐκ μέσου μαστῶν αὐτῆς,
Oz:2:4 Plead with your mother, plead: for she is not my wife, and I am not her husband: and I will remove her fornication out of my presence, and her adultery from between her breasts: (Hosea 2:2 Brenton)
Oz:2:4 Spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór! Ona bowiem już nie jest moją żoną, a Ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. (Oz 2:4 BT_4)
Oz:2:4 Κρίθητε πρὸς τὴν μητέρα ὑμῶν κρίθητε, ὅτι αὐτὴ οὐ γυνή μου, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτῆς· καὶ ἐξαρῶ τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐκ προσώπου μου καὶ τὴν μοιχείαν αὐτῆς ἐκ μέσου μαστῶν αὐτῆς,
Oz:2:4 κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πρός ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μοιχεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) μαστός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:2:4 By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Matka Ty By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Ja I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja I też, nawet, mianowicie Cudzołóstwo On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Pierś On/ona/to/to samo
Oz:2:4 *kri/TEte pro\s tE\n mEte/ra u(mO=n kri/TEte, o(/ti au)tE\ ou) gunE/ mou, kai\ e)gO\ ou)k a)nE\r au)tE=s· kai\ e)XarO= tE\n pornei/an au)tE=s e)k prosO/pou mou kai\ tE\n moiCHei/an au)tE=s e)k me/sou mastO=n au)tE=s,
Oz:2:4 kriTEte pros tEn mEtera hymOn kriTEte, hoti autE u gynE mu, kai egO uk anEr autEs· kai eXarO tEn porneian autEs ek prosOpu mu kai tEn moiCHeian autEs ek mesu mastOn autEs,
Oz:2:4 VC_APD2P P RA_ASF N3_ASF RP_GP VC_APD2P C RD_NSF D N3K_NSF RP_GS C RP_NS D N3_NSM RD_GSF C VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSF P N2N_GSN RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RD_GSF P A1_GSM N2_GPM RD_GSF
Oz:2:4 to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn toward (+acc,+gen,+dat) the mother you to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn because/that he/she/it/same οὐχ before rough breathing woman/wife I and also, even, namely I οὐχ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to remove the promiscuity fornication, idolatry he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels face I and also, even, namely the adultery he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done breast he/she/it/same
Oz:2:4 be-you(pl)-JUDGE-ed!, you(pl)-should-be-JUDGE-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) mother (acc) you(pl) (gen) be-you(pl)-JUDGE-ed!, you(pl)-should-be-JUDGE-ed because/that she/it/same (nom) not woman/wife (nom) me (gen) and I (nom) not man, husband (nom) her/it/same (gen) and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE the (acc) promiscuity (acc) her/it/same (gen) out of (+gen) face (gen) me (gen) and the (acc) adultery (acc) her/it/same (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! breasts (gen) her/it/same (gen)
Oz:2:4 Oz_2:4_1 Oz_2:4_2 Oz_2:4_3 Oz_2:4_4 Oz_2:4_5 Oz_2:4_6 Oz_2:4_7 Oz_2:4_8 Oz_2:4_9 Oz_2:4_10 Oz_2:4_11 Oz_2:4_12 Oz_2:4_13 Oz_2:4_14 Oz_2:4_15 Oz_2:4_16 Oz_2:4_17 Oz_2:4_18 Oz_2:4_19 Oz_2:4_20 Oz_2:4_21 Oz_2:4_22 Oz_2:4_23 Oz_2:4_24 Oz_2:4_25 Oz_2:4_26 Oz_2:4_27 Oz_2:4_28 Oz_2:4_29 Oz_2:4_30 Oz_2:4_31 Oz_2:4_32
Oz:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:5 ὅπως ἂν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτὴν καθὼς ἡμέρᾳ γενέσεως αὐτῆς· καὶ θήσομαι αὐτὴν ὡς ἔρημον καὶ τάξω αὐτὴν ὡς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀποκτενῶ αὐτὴν ἐν δίψει·
Oz:2:5 that I may strip her naked, and make her again as she was at the day of her birth: and I will make her desolate, and make her as a dry land, and will kill her with thirst. (Hosea 2:3 Brenton)
Oz:2:5 W przeciwnym razie - obnażę ją zupełnie i stanie się taką jak w dzień swych urodzin; uczynię ją podobną do pustyni, sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią z pragnienia. (Oz 2:5 BT_4)
Oz:2:5 ὅπως ἂν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτὴν καθὼς ἡμέρᾳ γενέσεως αὐτῆς· καὶ θήσομαι αὐτὴν ὡς ἔρημον καὶ τάξω αὐτὴν ὡς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀποκτενῶ αὐτὴν ἐν δίψει·
Oz:2:5 ὅπως ἄν ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό γυμνός -ή -όν καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἡμέρα, -ας -ἡ γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἔρημος -ον καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄν·υδρος -ον καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δίψο·ς, -ους, τό
Oz:2:5 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By rozbierać się On/ona/to/to samo Nagi I też, nawet, mianowicie By przywracać On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień Ród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Jak/jak Odludzie I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo Jak/jak Ziemi/ziemia Suchy I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
Oz:2:5 o(/pOs a)/n e)kdu/sO au)tE\n gumnE\n kai\ a)pokatastE/sO au)tE\n kaTO\s E(me/ra| gene/seOs au)tE=s· kai\ TE/somai au)tE\n O(s e)/rEmon kai\ ta/XO au)tE\n O(s gE=n a)/nudron kai\ a)poktenO= au)tE\n e)n di/PSei·
Oz:2:5 hopOs an ekdysO autEn gymnEn kai apokatastEsO autEn kaTOs hEmera geneseOs autEs· kai TEsomai autEn hOs erEmon kai taXO autEn hOs gEn anydron kai apoktenO autEn en diPSei·
Oz:2:5 C x VF_FAI1S RD_ASF A1_ASF C VF_FAI1S RD_ASF D N1A_DSF N3I_GSF RD_GSF C VF_FMI1S RD_ASF C N2_ASF C VF_FAI1S RD_ASF C N1_ASF A1B_ASF C VF2_FAI1S RD_ASF P N3E_DSN
Oz:2:5 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to undress he/she/it/same naked and also, even, namely to restore he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] day lineage he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same as/like wilderness and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same as/like earth/land dry and also, even, namely to kill he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???
Oz:2:5 this is how ever I-will-UNDRESS, I-should-UNDRESS her/it/same (acc) naked ([Adj] acc) and I-will-RESTORE, I-should-RESTORE her/it/same (acc) as accordingly day (dat) lineage (gen) her/it/same (gen) and I-will-be-PLACE-ed her/it/same (acc) as/like wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-ORDER, I-should-ORDER her/it/same (acc) as/like earth/land (acc) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing her/it/same (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat)
Oz:2:5 Oz_2:5_1 Oz_2:5_2 Oz_2:5_3 Oz_2:5_4 Oz_2:5_5 Oz_2:5_6 Oz_2:5_7 Oz_2:5_8 Oz_2:5_9 Oz_2:5_10 Oz_2:5_11 Oz_2:5_12 Oz_2:5_13 Oz_2:5_14 Oz_2:5_15 Oz_2:5_16 Oz_2:5_17 Oz_2:5_18 Oz_2:5_19 Oz_2:5_20 Oz_2:5_21 Oz_2:5_22 Oz_2:5_23 Oz_2:5_24 Oz_2:5_25 Oz_2:5_26 Oz_2:5_27 Oz_2:5_28
Oz:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:6 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς οὐ μὴ ἐλεήσω, ὅτι τέκνα πορνείας ἐστίν.
Oz:2:6 And I will not have mercy upon her children; for they are children of fornication. (Hosea 2:4 Brenton)
Oz:2:6 Dzieciom jej nie okażę litości, bo są to dzieci nieprawe. (Oz 2:6 BT_4)
Oz:2:6 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς οὐ μὴ ἐλεήσω, ὅτι τέκνα πορνείας ἐστίν.
Oz:2:6 καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὅτι τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα πορνεία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Oz:2:6 I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By okazać miłosierdzie Ponieważ/tamto Dziecko Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo By być
Oz:2:6 kai\ ta\ te/kna au)tE=s ou) mE\ e)leE/sO, o(/ti te/kna pornei/as e)sti/n.
Oz:2:6 kai ta tekna autEs u mE eleEsO, hoti tekna porneias estin.
Oz:2:6 C RA_APN N2N_APN RD_GSF D D VF_FAI1S C N2N_NPN N1A_GSF V9_PAI3S
Oz:2:6 and also, even, namely the child he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to show mercy because/that child promiscuity fornication, idolatry to be
Oz:2:6 and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not not I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY because/that children (nom|acc|voc) promiscuity (gen), promiscuities (acc) he/she/it-is
Oz:2:6 Oz_2:6_1 Oz_2:6_2 Oz_2:6_3 Oz_2:6_4 Oz_2:6_5 Oz_2:6_6 Oz_2:6_7 Oz_2:6_8 Oz_2:6_9 Oz_2:6_10 Oz_2:6_11
Oz:2:6 x x x x x x x x x x x
Oz:2:7 ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἡ μήτηρ αὐτῶν, κατῄσχυνεν ἡ τεκοῦσα αὐτά· εἶπεν γάρ Ἀκολουθήσω ὀπίσω τῶν ἐραστῶν μου τῶν διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸ ὕδωρ μου καὶ τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ πάντα ὅσα μοι καθήκει.
Oz:2:7 And their mother went a-whoring: she that bore them disgraced them: for she said, I will go after my lovers, that give me my bread and my water, and my garments, and my linen clothes, my oil and my necessaries. (Hosea 2:5 Brenton)
Oz:2:7 Matka ich bowiem uprawiała nierząd, okryła się hańbą ta, co je poczęła; mówiła bowiem: "Pobiegnę za swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i napój". (Oz 2:7 BT_4)
Oz:2:7 ὅτι ἐξεπόρνευσεν μήτηρ αὐτῶν, κατῄσχυνεν τεκοῦσα αὐτά· εἶπεν γάρ Ἀκολουθήσω ὀπίσω τῶν ἐραστῶν μου τῶν διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸ ὕδωρ μου καὶ τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ πάντα ὅσα μοι καθήκει.
Oz:2:7 ὅτι ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀθόνιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -)
Oz:2:7 Ponieważ/tamto By prostytuować się poza Matka On/ona/to/to samo By upokarzać By rodzić On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak By następować Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja By dawać Ja Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja I też, nawet, mianowicie Woda Ja I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Ja I też, nawet, mianowicie Bandaż Ja I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja By siedzieć/zasięg
Oz:2:7 o(/ti e)Xepo/rneusen E( mE/tEr au)tO=n, katE/|sCHunen E( tekou=sa au)ta/· ei)=pen ga/r *)akolouTE/sO o)pi/sO tO=n e)rastO=n mou tO=n dido/ntOn moi tou\s a)/rtous mou kai\ to\ u(/dOr mou kai\ ta\ i(ma/tia/ mou kai\ ta\ o)To/nia/ mou kai\ to\ e)/laio/n mou kai\ pa/nta o(/sa moi kaTE/kei.
Oz:2:7 hoti eXeporneusen hE mEtEr autOn, katEsCHynen hE tekusa auta· eipen gar akoluTEsO opisO tOn erastOn mu tOn didontOn moi tus artus mu kai to hydOr mu kai ta himatia mu kai ta oTonia mu kai to elaion mu kai panta hosa moi kaTEkei.
Oz:2:7 C VAI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GPM V1I_IAI3S RA_NSF VB_AAPNSF RD_APN VBI_AAI3S x VF_FAI1S P RA_GPM N1M_GPM RP_GS RA_GPM V8_PAPGPM RP_DS RA_APM N2_APM RP_GS C RA_ASN N3_ASN RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS C A3_APN A1_APN RP_DS V1_PAI3S
Oz:2:7 because/that to prostitute oneself out the mother he/she/it/same to humiliate the to give birth he/she/it/same to say/tell for since, as to follow behind back, behind, after the ć I the to give I the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I and also, even, namely the water I and also, even, namely the clothing garment, cloak I and also, even, namely the bandage I and also, even, namely the olive oil I and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as I to sit/reach
Oz:2:7 because/that he/she/it-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT the (nom) mother (nom) them/same (gen) he/she/it-was-HUMILIATE-ing, he/she/it-HUMILIATE-ed the (nom) upon GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) they/them/same (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed for I-will-FOLLOW, I-should-FOLLOW behind the (gen)   me (gen) the (gen) let-them-be-GIVE-ing! (classical), while GIVE-ing (gen) me (dat) the (acc) [loaves of] bread (acc) me (gen) and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) bandages (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) me (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) me (dat) he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical)
Oz:2:7 Oz_2:7_1 Oz_2:7_2 Oz_2:7_3 Oz_2:7_4 Oz_2:7_5 Oz_2:7_6 Oz_2:7_7 Oz_2:7_8 Oz_2:7_9 Oz_2:7_10 Oz_2:7_11 Oz_2:7_12 Oz_2:7_13 Oz_2:7_14 Oz_2:7_15 Oz_2:7_16 Oz_2:7_17 Oz_2:7_18 Oz_2:7_19 Oz_2:7_20 Oz_2:7_21 Oz_2:7_22 Oz_2:7_23 Oz_2:7_24 Oz_2:7_25 Oz_2:7_26 Oz_2:7_27 Oz_2:7_28 Oz_2:7_29 Oz_2:7_30 Oz_2:7_31 Oz_2:7_32 Oz_2:7_33 Oz_2:7_34 Oz_2:7_35 Oz_2:7_36 Oz_2:7_37 Oz_2:7_38 Oz_2:7_39 Oz_2:7_40 Oz_2:7_41 Oz_2:7_42 Oz_2:7_43
Oz:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:8 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆς ἐν σκόλοψιν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰς ὁδοὺς αὐτῆς, καὶ τὴν τρίβον αὐτῆς οὐ μὴ εὕρῃ·
Oz:2:8 Therefore, behold, I hedge up her way with thorns, and I will stop the ways, and she shall not find her path. (Hosea 2:6 Brenton)
Oz:2:8 Dlatego zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę, tak że nie znajdzie swych ścieżek. (Oz 2:8 BT_4)
Oz:2:8 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆς ἐν σκόλοψιν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰς ὁδοὺς αὐτῆς, καὶ τὴν τρίβον αὐτῆς οὐ μὴ εὕρῃ·
Oz:2:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σκόλοψ, -οπος, ὁ καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Oz:2:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By zatrzymywać się Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować
Oz:2:8 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ fra/ssO tE\n o(do\n au)tE=s e)n sko/loPSin kai\ a)noikodomE/sO ta\s o(dou\s au)tE=s, kai\ tE\n tri/bon au)tE=s ou) mE\ eu(/rE|·
Oz:2:8 dia tuto idu egO frassO tEn hodon autEs en skoloPSin kai anoikodomEsO tas hodus autEs, kai tEn tribon autEs u mE heurE·
Oz:2:8 P RD_ASN I RP_NS V1_PAI1S RA_ASF N2_ASF RD_GSF P N3P_DPM C VF_FAI1S RA_APF N2_APF RD_GSF C RA_ASF N2_ASF RD_GSF D D VB_AAS3S
Oz:2:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to stop the way/road he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? and also, even, namely to ??? the way/road he/she/it/same and also, even, namely the path; to rub worn, rub he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to find
Oz:2:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-STOP-ing, I-should-be-STOP-ing the (acc) way/road (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) ???s (dat) and I-will-???, I-should-??? the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen) and the (acc) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (gen) not not he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed
Oz:2:8 Oz_2:8_1 Oz_2:8_2 Oz_2:8_3 Oz_2:8_4 Oz_2:8_5 Oz_2:8_6 Oz_2:8_7 Oz_2:8_8 Oz_2:8_9 Oz_2:8_10 Oz_2:8_11 Oz_2:8_12 Oz_2:8_13 Oz_2:8_14 Oz_2:8_15 Oz_2:8_16 Oz_2:8_17 Oz_2:8_18 Oz_2:8_19 Oz_2:8_20 Oz_2:8_21 Oz_2:8_22
Oz:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:9 καὶ καταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτούς· καὶ ζητήσει αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρῃ αὐτούς· καὶ ἐρεῖ Πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω πρὸς τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον, ὅτι καλῶς μοι ἦν τότε ἢ νῦν.
Oz:2:9 And she shall follow after her lovers, and shall not overtake them; and she shall seek them, but shall not find them: and she shall say, I will go, and return to my former husband; for it was better with me than now. (Hosea 2:7 Brenton)
Oz:2:9 Za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni; pocznie ich szukać, ale nie znajdzie. Wtedy powie: "Pójdę i wrócę do mego męża pierwszego, bo wówczas lepiej mi było niż teraz". (Oz 2:9 BT_4)
Oz:2:9 καὶ καταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτούς· καὶ ζητήσει αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρῃ αὐτούς· καὶ ἐρεῖ Πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω πρὸς τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον, ὅτι καλῶς μοι ἦν τότε νῦν.
Oz:2:9 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὅτι καλῶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τότε ἤ[1] νῦν
Oz:2:9 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Badanie; by szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja Wcześniej Ponieważ/tamto Dobrze/słusznie Ja By być Wtedy Albo Teraz
Oz:2:9 kai\ katadiO/Xetai tou\s e)rasta\s au)tE=s kai\ ou) mE\ katala/bE| au)tou/s· kai\ DZEtE/sei au)tou\s kai\ ou) mE\ eu(/rE| au)tou/s· kai\ e)rei= *poreu/somai kai\ e)pistre/PSO pro\s to\n a)/ndra mou to\n pro/teron, o(/ti kalO=s moi E)=n to/te E)\ nu=n.
Oz:2:9 kai katadiOXetai tus erastas autEs kai u mE katalabE autus· kai DZEtEsei autus kai u mE heurE autus· kai erei poreusomai kai epistrePSO pros ton andra mu ton proteron, hoti kalOs moi En tote E nyn.
Oz:2:9 C VF_FMI3S RA_APM N1M_APM RD_GSF C D D VB_AAS3S RD_APM C VF_FAI3S RD_APM C D D VB_AAS3S RD_APM C VF2_FAI3S VF_FMI1S C VF_FAI1S P RA_ASM N3_ASM RP_GS RA_ASM A1_ASM C D RP_DS V9_IAI3S D C D
Oz:2:9 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute the ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely investigation; to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to go and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I the earlier because/that well/rightly I to be then or now
Oz:2:9 and he/she/it-will-be-CHASE-ed-AFTER the (acc)   her/it/same (gen) and not not he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed them/same (acc) and investigation (dat); he/she/it-will-SEEK, you(sg)-will-be-SEEK-ed (classical) them/same (acc) and not not he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed them/same (acc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) I-will-be-GO-ed and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) me (gen) the (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that well/rightly me (dat) he/she/it-was then or now
Oz:2:9 Oz_2:9_1 Oz_2:9_2 Oz_2:9_3 Oz_2:9_4 Oz_2:9_5 Oz_2:9_6 Oz_2:9_7 Oz_2:9_8 Oz_2:9_9 Oz_2:9_10 Oz_2:9_11 Oz_2:9_12 Oz_2:9_13 Oz_2:9_14 Oz_2:9_15 Oz_2:9_16 Oz_2:9_17 Oz_2:9_18 Oz_2:9_19 Oz_2:9_20 Oz_2:9_21 Oz_2:9_22 Oz_2:9_23 Oz_2:9_24 Oz_2:9_25 Oz_2:9_26 Oz_2:9_27 Oz_2:9_28 Oz_2:9_29 Oz_2:9_30 Oz_2:9_31 Oz_2:9_32 Oz_2:9_33 Oz_2:9_34 Oz_2:9_35 Oz_2:9_36
Oz:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:10 καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγνω ὅτι ἐγὼ δέδωκα αὐτῇ τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα αὐτῇ· αὐτὴ δὲ ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ ἐποίησεν τῇ Βααλ.
Oz:2:10 And she knew not that I gave her her corn, and wine, and oil, and multiplied silver to her: but she made silver and gold images for Baal. (Hosea 2:8 Brenton)
Oz:2:10 Zapomniała już o tym, że to Ja właśnie dałem jej zboże, moszcz, świeżą oliwę, że nie skąpiłem srebra ni złota, z którego czyniono Baala. (Oz 2:10 BT_4)
Oz:2:10 καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγνω ὅτι ἐγὼ δέδωκα αὐτῇ τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα αὐτῇ· αὐτὴ δὲ ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ ἐποίησεν τῇ Βααλ.
Oz:2:10 καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
Oz:2:10 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By dawać On/ona/to/to samo Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo zaś Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty By czynić/rób Baal
Oz:2:10 kai\ au)tE\ ou)k e)/gnO o(/ti e)gO\ de/dOka au)tE=| to\n si=ton kai\ to\n oi)=non kai\ to\ e)/laion, kai\ a)rgu/rion e)plE/Tuna au)tE=|· au)tE\ de\ a)rgura= kai\ CHrusa= e)poi/Esen tE=| *baal.
Oz:2:10 kai autE uk egnO hoti egO dedOka autE ton siton kai ton oinon kai to elaion, kai argyrion eplETyna autE· autE de argyra kai CHrysa epoiEsen tE baal.
Oz:2:10 C RD_NSF D VZI_AAI3S C RP_NS VX_XAI1S RD_DSF RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN C N2N_ASN VAI_AAI1S RD_DSF RD_NSF x A1A_APN C A1C_APN VAI_AAI3S RA_DSF N_DSF
Oz:2:10 and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that I to give he/she/it/same the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the wine and also, even, namely the olive oil and also, even, namely piece of silver to increase/multiply he/she/it/same he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] silver and also, even, namely gold/golden to do/make the Baal
Oz:2:10 and she/it/same (nom) not he/she/it-KNOW-ed because/that I (nom) I-have-GIVE-ed her/it/same (dat) the (acc) wheat/grain (acc) and the (acc) wine (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) I-INCREASE/MULTIPLY-ed her/it/same (dat) she/it/same (nom) Yet silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) Baal (indecl)
Oz:2:10 Oz_2:10_1 Oz_2:10_2 Oz_2:10_3 Oz_2:10_4 Oz_2:10_5 Oz_2:10_6 Oz_2:10_7 Oz_2:10_8 Oz_2:10_9 Oz_2:10_10 Oz_2:10_11 Oz_2:10_12 Oz_2:10_13 Oz_2:10_14 Oz_2:10_15 Oz_2:10_16 Oz_2:10_17 Oz_2:10_18 Oz_2:10_19 Oz_2:10_20 Oz_2:10_21 Oz_2:10_22 Oz_2:10_23 Oz_2:10_24 Oz_2:10_25 Oz_2:10_26 Oz_2:10_27 Oz_2:10_28
Oz:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:11 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψω καὶ κομιοῦμαι τὸν σῖτόν μου καθ’ ὥραν αὐτοῦ καὶ τὸν οἶνόν μου ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ἀφελοῦμαι τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου τοῦ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς·
Oz:2:11 Therefore I will return, and take away my corn in its season, and my wine in its time; and I will take away my raiment and my linen clothes, so that she shall not cover her nakedness. (Hosea 2:9 Brenton)
Oz:2:11 Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej chwili i swój moszcz we właściwej porze, odejmę moją wełnę i len, co miały okryć jej nagość. (Oz 2:11 BT_4)
Oz:2:11 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψω καὶ κομιοῦμαι τὸν σῖτόν μου καθ’ ὥραν αὐτοῦ καὶ τὸν οἶνόν μου ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ἀφελοῦμαι τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου τοῦ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς·
Oz:2:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὥρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀθόνιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:2:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Godzina On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wino Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ubierająca część garderoby, płaszcz Ja I też, nawet, mianowicie Bandaż Ja Nie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany un-schema-ness On/ona/to/to samo
Oz:2:11 dia\ tou=to e)pistre/PSO kai\ komiou=mai to\n si=to/n mou kaT’ O(/ran au)tou= kai\ to\n oi)=no/n mou e)n kairO=| au)tou= kai\ a)felou=mai ta\ i(ma/tia/ mou kai\ ta\ o)To/nia/ mou tou= mE\ kalu/ptein tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s·
Oz:2:11 dia tuto epistrePSO kai komiumai ton siton mu kaT’ hOran autu kai ton oinon mu en kairO autu kai afelumai ta himatia mu kai ta oTonia mu tu mE kalyptein tEn asCHEmosynEn autEs·
Oz:2:11 P RD_ASN VF_FAI1S C VF2_FMI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1A_ASF RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2_DSM RD_GSM C VF2_FMI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS RA_GSN D V1_PAN RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Oz:2:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn around and also, even, namely to procure the wheat/grain seed; cereal I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hour he/she/it/same and also, even, namely the wine I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same and also, even, namely to deprive the clothing garment, cloak I and also, even, namely the bandage I the not to cover cloak, veiled, muffled the un-schema-ness he/she/it/same
Oz:2:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND and I-will-be-PROCURE-ed the (acc) wheat/grain (acc) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) hour (acc) him/it/same (gen) and the (acc) wine (acc) me (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) him/it/same (gen) and I-will-be-DEPRIVE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) bandages (nom|acc|voc) me (gen) the (gen) not to-be-COVER-ing the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen)
Oz:2:11 Oz_2:11_1 Oz_2:11_2 Oz_2:11_3 Oz_2:11_4 Oz_2:11_5 Oz_2:11_6 Oz_2:11_7 Oz_2:11_8 Oz_2:11_9 Oz_2:11_10 Oz_2:11_11 Oz_2:11_12 Oz_2:11_13 Oz_2:11_14 Oz_2:11_15 Oz_2:11_16 Oz_2:11_17 Oz_2:11_18 Oz_2:11_19 Oz_2:11_20 Oz_2:11_21 Oz_2:11_22 Oz_2:11_23 Oz_2:11_24 Oz_2:11_25 Oz_2:11_26 Oz_2:11_27 Oz_2:11_28 Oz_2:11_29 Oz_2:11_30 Oz_2:11_31 Oz_2:11_32 Oz_2:11_33
Oz:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:12 καὶ νῦν ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς ἐνώπιον τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἐκ χειρός μου·
Oz:2:12 And now I will expose her uncleanness before her lovers, and no one shall by any means deliver her out of my hand. (Hosea 2:10 Brenton)
Oz:2:12 Potem obnażę ją przed oczami kochanków, i nikt jej nie wyrwie Mi z ręki. (Oz 2:12 BT_4)
Oz:2:12 καὶ νῦν ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς ἐνώπιον τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἐκ χειρός μου·
Oz:2:12 καί νῦν ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:2:12 I też, nawet, mianowicie Teraz By odkrywać się/objawiaj uncleaness On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) ??? Przed przydechem mocnym Nie By wyjmować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja
Oz:2:12 kai\ nu=n a)pokalu/PSO tE\n a)kaTarsi/an au)tE=s e)nO/pion tO=n e)rastO=n au)tE=s, kai\ ou)dei\s ou) mE\ e)Xe/lEtai au)tE\n e)k CHeiro/s mou·
Oz:2:12 kai nyn apokalyPSO tEn akaTarsian autEs enOpion tOn erastOn autEs, kai udeis u mE eXelEtai autEn ek CHeiros mu·
Oz:2:12 C D VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSF P RA_GPM N1M_GPM RD_GSF C A3_NSM D D VB_AMS3S RD_ASF P N3_GSF RP_GS
Oz:2:12 and also, even, namely now to uncover/reveal the uncleaness he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? the ć he/she/it/same and also, even, namely not one (nothing, no one) οὐχ before rough breathing not to take out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand I
Oz:2:12 and now I-will-UNCOVER/REVEAL, I-should-UNCOVER/REVEAL the (acc) uncleaness (acc) her/it/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   her/it/same (gen) and not one (nom) not not he/she/it-should-be-TAKE OUT-ed her/it/same (acc) out of (+gen) hand (gen) me (gen)
Oz:2:12 Oz_2:12_1 Oz_2:12_2 Oz_2:12_3 Oz_2:12_4 Oz_2:12_5 Oz_2:12_6 Oz_2:12_7 Oz_2:12_8 Oz_2:12_9 Oz_2:12_10 Oz_2:12_11 Oz_2:12_12 Oz_2:12_13 Oz_2:12_14 Oz_2:12_15 Oz_2:12_16 Oz_2:12_17 Oz_2:12_18 Oz_2:12_19
Oz:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:13 καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτῆς, ἑορτὰς αὐτῆς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτῆς καὶ τὰ σάββατα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς πανηγύρεις αὐτῆς·
Oz:2:13 And I will take away all her gladness, her feasts, and her festivals at the new moon, and her sabbaths, and all her solemn assemblies. (Hosea 2:11 Brenton)
Oz:2:13 Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym zebraniom. (Oz 2:13 BT_4)
Oz:2:13 καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτῆς, ἑορτὰς αὐτῆς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτῆς καὶ τὰ σάββατα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς πανηγύρεις αὐτῆς·
Oz:2:13 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑορτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παν·ήγυρις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:2:13 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wesołość On/ona/to/to samo Świąteczny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nów On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szabas On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Świąteczne zebranie (uroczyste zgromadzenie, całe zebranie) On/ona/to/to samo
Oz:2:13 kai\ a)postre/PSO pa/sas ta\s eu)frosu/nas au)tE=s, e(orta\s au)tE=s kai\ ta\s noumEni/as au)tE=s kai\ ta\ sa/bbata au)tE=s kai\ pa/sas ta\s panEgu/reis au)tE=s·
Oz:2:13 kai apostrePSO pasas tas eufrosynas autEs, heortas autEs kai tas numEnias autEs kai ta sabbata autEs kai pasas tas panEgyreis autEs·
Oz:2:13 C VF_FAI1S A1S_APF RA_APF N1_APF RD_GSF N1_APF RD_GSF C RA_APF N1A_APF RD_GSF C RA_APN N2N_APN RD_GSF C A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_GSF
Oz:2:13 and also, even, namely to turn away from every all, each, every, the whole of; to sprinkle the cheerfulness he/she/it/same festival he/she/it/same and also, even, namely the new moon he/she/it/same and also, even, namely the sabbath he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the festal gathering (solemn assembly, whole congregation) he/she/it/same
Oz:2:13 and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cheerfulnesss (acc) her/it/same (gen) festivals (acc) her/it/same (gen) and the (acc) new moon (gen), new moons (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) festal gatherings (acc, nom|voc) her/it/same (gen)
Oz:2:13 Oz_2:13_1 Oz_2:13_2 Oz_2:13_3 Oz_2:13_4 Oz_2:13_5 Oz_2:13_6 Oz_2:13_7 Oz_2:13_8 Oz_2:13_9 Oz_2:13_10 Oz_2:13_11 Oz_2:13_12 Oz_2:13_13 Oz_2:13_14 Oz_2:13_15 Oz_2:13_16 Oz_2:13_17 Oz_2:13_18 Oz_2:13_19 Oz_2:13_20 Oz_2:13_21
Oz:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:14 καὶ ἀφανιῶ ἄμπελον αὐτῆς καὶ τὰς συκᾶς αὐτῆς, ὅσα εἶπεν Μισθώματά μου ταῦτά ἐστιν ἃ ἔδωκάν μοι οἱ ἐρασταί μου, καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον, καὶ καταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς·
Oz:2:14 And I will utterly destroy her vines, and her fig-trees, all things of which she said, These are my hire which my lovers have given me: and I will make them a testimony, and the wild beasts of the field, and the birds of the sky, and the reptiles of the earth shall devour them. (Hosea 2:12 Brenton)
Oz:2:14 Zniszczę jej winnice i sady figowe, o których mówiła: "Oto zapłata moja, jaką mi dali moi kochankowie". W gąszcz je obrócę i będą się nimi pasły polne zwierzęta. (Oz 2:14 BT_4)
Oz:2:14 καὶ ἀφανιῶ ἄμπελον αὐτῆς καὶ τὰς συκᾶς αὐτῆς, ὅσα εἶπεν Μισθώματά μου ταῦτά ἐστιν ἔδωκάν μοι οἱ ἐρασταί μου, καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον, καὶ καταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς·
Oz:2:14 καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἄμπελος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό συκῆ, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μίσθωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Oz:2:14 I też, nawet, mianowicie By znikać Winorośl On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By mówić/opowiadaj Czynsz Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Kto/, który/, który By dawać Ja Ja I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Świadectwo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo Zwierzę Pole I też, nawet, mianowicie Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Gad Ziemi/ziemia
Oz:2:14 kai\ a)faniO= a)/mpelon au)tE=s kai\ ta\s suka=s au)tE=s, o(/sa ei)=pen *misTO/mata/ mou tau=ta/ e)stin a(/ e)/dOka/n moi oi( e)rastai/ mou, kai\ TE/somai au)ta\ ei)s martu/rion, kai\ katafa/getai au)ta\ ta\ TEri/a tou= a)grou= kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kai\ ta\ e(rpeta\ tE=s gE=s·
Oz:2:14 kai afaniO ampelon autEs kai tas sykas autEs, hosa eipen misTOmata mu tauta estin ha edOkan moi hoi erastai mu, kai TEsomai auta eis martyrion, kai katafagetai auta ta TEria tu agru kai ta peteina tu uranu kai ta herpeta tEs gEs·
Oz:2:14 C VF2_FAI1S N2_ASF RD_GSF C RA_APF N1_APF RD_GSF A1_APN VBI_AAI3S N3M_NPN RP_GS RD_NPN V9_PAI3S RR_APN VAI_AAI3P RP_DS RA_NPM N1M_NPM RP_GS C VF_FMI1S RD_APN P N2N_ASN C VF_FMI3S RD_APN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF
Oz:2:14 and also, even, namely to disappear grapevine he/she/it/same and also, even, namely the fig tree he/she/it/same as much/many as to say/tell rental I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be who/whom/which to give I the ć I and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) testimony and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same the beast the field and also, even, namely the bird the sky/heaven and also, even, namely the reptile the earth/land
Oz:2:14 and I-will-DISAPPEAR grapevine (acc) her/it/same (gen) and the (acc) fig trees (acc) her/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed rentals (nom|acc|voc) me (gen) these (nom|acc) he/she/it-is who/whom/which (nom|acc) they-GIVE-ed me (dat) the (nom)   me (gen) and I-will-be-PLACE-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) testimony (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed they/them/same (nom|acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) and the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom|acc) reptiles (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Oz:2:14 Oz_2:14_1 Oz_2:14_2 Oz_2:14_3 Oz_2:14_4 Oz_2:14_5 Oz_2:14_6 Oz_2:14_7 Oz_2:14_8 Oz_2:14_9 Oz_2:14_10 Oz_2:14_11 Oz_2:14_12 Oz_2:14_13 Oz_2:14_14 Oz_2:14_15 Oz_2:14_16 Oz_2:14_17 Oz_2:14_18 Oz_2:14_19 Oz_2:14_20 Oz_2:14_21 Oz_2:14_22 Oz_2:14_23 Oz_2:14_24 Oz_2:14_25 Oz_2:14_26 Oz_2:14_27 Oz_2:14_28 Oz_2:14_29 Oz_2:14_30 Oz_2:14_31 Oz_2:14_32 Oz_2:14_33 Oz_2:14_34 Oz_2:14_35 Oz_2:14_36 Oz_2:14_37 Oz_2:14_38 Oz_2:14_39 Oz_2:14_40 Oz_2:14_41 Oz_2:14_42
Oz:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:15 καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὴν τὰς ἡμέρας τῶν Βααλιμ, ἐν αἷς ἐπέθυεν αὐτοῖς καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτῆς καὶ τὰ καθόρμια αὐτῆς καὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, ἐμοῦ δὲ ἐπελάθετο, λέγει κύριος.
Oz:2:15 And I will recompense on her the days of Baalim, wherein she sacrificed to them, and put on her ear-rings, and her necklaces, and went after her lovers, and forgot me, saith the Lord. (Hosea 2:13 Brenton)
Oz:2:15 Ześlę na nią karę za dni Baalów, gdy im paliła kadzidła, a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki biegała za swymi kochankami, a o Mnie zapomniała wyrocznia Pana. (Oz 2:15 BT_4)
Oz:2:15 καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὴν τὰς ἡμέρας τῶν Βααλιμ, ἐν αἷς ἐπέθυεν αὐτοῖς καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτῆς καὶ τὰ καθόρμια αὐτῆς καὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, ἐμοῦ δὲ ἐπελάθετο, λέγει κύριος.
Oz:2:15 καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ   αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:2:15 I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Ja; mój/mój zaś By zaniedbywać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:2:15 kai\ e)kdikE/sO e)p’ au)tE\n ta\s E(me/ras tO=n *baalim, e)n ai(=s e)pe/Tuen au)toi=s kai\ perieti/Teto ta\ e)nO/tia au)tE=s kai\ ta\ kaTo/rmia au)tE=s kai\ e)poreu/eto o)pi/sO tO=n e)rastO=n au)tE=s, e)mou= de\ e)pela/Teto, le/gei ku/rios.
Oz:2:15 kai ekdikEsO ep’ autEn tas hEmeras tOn baalim, en hais epeTyen autois kai perietiTeto ta enOtia autEs kai ta kaTormia autEs kai eporeueto opisO tOn erastOn autEs, emu de epelaTeto, legei kyrios.
Oz:2:15 C VF_FAI1S P RD_ASF RA_APF N1A_APF RA_GPM N_GP P RR_DPF V1I_IAI3S RD_DPM C V7I_IMI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF C RA_APN N2N_APN RD_GSF C V1I_IMI3S P RA_GPM N1M_GPM RD_GSF RP_GS x VBI_AMI3S V1_PAI3S N2_NSM
Oz:2:15 and also, even, namely to avenge/rectify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the day the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ć he/she/it/same and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to go behind back, behind, after the ć he/she/it/same I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to neglect to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:2:15 and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat)   them/same (dat) and he/she/it-was-being-AROUND ABOUT-ed the (nom|acc)   her/it/same (gen) and the (nom|acc)   her/it/same (gen) and he/she/it-was-being-GO-ed behind the (gen)   her/it/same (gen) me (gen); my/mine (gen) Yet he/she/it-was-NEGLECT-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Oz:2:15 Oz_2:15_1 Oz_2:15_2 Oz_2:15_3 Oz_2:15_4 Oz_2:15_5 Oz_2:15_6 Oz_2:15_7 Oz_2:15_8 Oz_2:15_9 Oz_2:15_10 Oz_2:15_11 Oz_2:15_12 Oz_2:15_13 Oz_2:15_14 Oz_2:15_15 Oz_2:15_16 Oz_2:15_17 Oz_2:15_18 Oz_2:15_19 Oz_2:15_20 Oz_2:15_21 Oz_2:15_22 Oz_2:15_23 Oz_2:15_24 Oz_2:15_25 Oz_2:15_26 Oz_2:15_27 Oz_2:15_28 Oz_2:15_29 Oz_2:15_30 Oz_2:15_31 Oz_2:15_32
Oz:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:16 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πλανῶ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν εἰς ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς
Oz:2:16 Therefore, behold, I will cause her to err, and will make her as desolate, and will speak comfortably to her. (Hosea 2:14 Brenton)
Oz:2:16 Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. (Oz 2:16 BT_4)
Oz:2:16 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πλανῶ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν εἰς ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς
Oz:2:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔρημος -ον καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:2:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Oz:2:16 *dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ planO= au)tE\n kai\ ta/XO au)tE\n ei)s e)/rEmon kai\ lalE/sO e)pi\ tE\n kardi/an au)tE=s
Oz:2:16 dia tuto idu egO planO autEn kai taXO autEn eis erEmon kai lalEsO epi tEn kardian autEs
Oz:2:16 P RD_ASN I RP_NS VF2_FAI1S RD_ASF C VF_FAI1S RD_ASF P N2_ASF C VF_FAI1S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF
Oz:2:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to wander/cause to stray [see planet] he/she/it/same and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same into (+acc) wilderness and also, even, namely to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Oz:2:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, be-you(sg)-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, I-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY her/it/same (acc) and I-will-ORDER, I-should-ORDER her/it/same (acc) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) her/it/same (gen)
Oz:2:16 Oz_2:16_1 Oz_2:16_2 Oz_2:16_3 Oz_2:16_4 Oz_2:16_5 Oz_2:16_6 Oz_2:16_7 Oz_2:16_8 Oz_2:16_9 Oz_2:16_10 Oz_2:16_11 Oz_2:16_12 Oz_2:16_13 Oz_2:16_14 Oz_2:16_15 Oz_2:16_16 Oz_2:16_17
Oz:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:17 καὶ δώσω αὐτῇ τὰ κτήματα αὐτῆς ἐκεῖθεν καὶ τὴν κοιλάδα Αχωρ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆς, καὶ ταπεινωθήσεται ἐκεῖ κατὰ τὰς ἡμέρας νηπιότητος αὐτῆς καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἀναβάσεως αὐτῆς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Oz:2:17 And I will giver her possessions from thence, and the valley of Achor to open her understanding: and she shall be afflicted there according to the days of her infancy, and according to the days of her coming up out of the land of Egypt. (Hosea 2:15 Brenton)
Oz:2:17 Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei - i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. (Oz 2:17 BT_4)
Oz:2:17 καὶ δώσω αὐτῇ τὰ κτήματα αὐτῆς ἐκεῖθεν καὶ τὴν κοιλάδα Αχωρ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆς, καὶ ταπεινωθήσεται ἐκεῖ κατὰ τὰς ἡμέρας νηπιότητος αὐτῆς καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἀναβάσεως αὐτῆς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Oz:2:17 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κτῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καί ὁ ἡ τό     δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐκεῖ κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Oz:2:17 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') On/ona/to/to samo Stamtąd I też, nawet, mianowicie By otwierać wszystek  droga {sposób} Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do niżej Tam W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Oz:2:17 kai\ dO/sO au)tE=| ta\ ktE/mata au)tE=s e)kei=Ten kai\ tE\n koila/da *aCHOr dianoi=Xai su/nesin au)tE=s, kai\ tapeinOTE/setai e)kei= kata\ ta\s E(me/ras nEpio/tEtos au)tE=s kai\ kata\ ta\s E(me/ras a)naba/seOs au)tE=s e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Oz:2:17 kai dOsO autE ta ktEmata autEs ekeiTen kai tEn koilada aCHOr dianoiXai synesin autEs, kai tapeinOTEsetai ekei kata tas hEmeras nEpiotEtos autEs kai kata tas hEmeras anabaseOs autEs ek gEs aigyptu.
Oz:2:17 C VF_FAI1S RD_DSF RA_APN N3M_APN RD_GSF D C RA_ASF N3D_ASF N_GS VA_AAN N3I_ASF RD_GSF C VC_FPI3S D P RA_APF N1A_APF N3T_GSF RD_GSF C P RA_APF N1A_APF N3I_GSF RD_GSF P N1_GSF N2_GSF
Oz:2:17 and also, even, namely to give he/she/it/same the temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) he/she/it/same from there and also, even, namely the ć ć to open up-all-the-way insight/discernment he/she/it/same and also, even, namely to lower there down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day ć he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Oz:2:17 and I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (dat) the (nom|acc) temporalities (nom|acc|voc) her/it/same (gen) from there and the (acc)     to-OPEN-UP-ALL-THE-WAY, be-you(sg)-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP-ALL-THE-WAY (opt) insight/discernment (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-LOWER-ed there down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc)   her/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc)   her/it/same (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Oz:2:17 Oz_2:17_1 Oz_2:17_2 Oz_2:17_3 Oz_2:17_4 Oz_2:17_5 Oz_2:17_6 Oz_2:17_7 Oz_2:17_8 Oz_2:17_9 Oz_2:17_10 Oz_2:17_11 Oz_2:17_12 Oz_2:17_13 Oz_2:17_14 Oz_2:17_15 Oz_2:17_16 Oz_2:17_17 Oz_2:17_18 Oz_2:17_19 Oz_2:17_20 Oz_2:17_21 Oz_2:17_22 Oz_2:17_23 Oz_2:17_24 Oz_2:17_25 Oz_2:17_26 Oz_2:17_27 Oz_2:17_28 Oz_2:17_29 Oz_2:17_30 Oz_2:17_31
Oz:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:18 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, καλέσει με Ὁ ἀνήρ μου, καὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλιμ·
Oz:2:18 And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that she shall call me, My husband, and shall no longer call me Baalim. (Hosea 2:16 Brenton)
Oz:2:18 I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: "Mąż mój", a już nie powie: "Mój Baal". (Oz 2:18 BT_4)
Oz:2:18 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, καλέσει με ἀνήρ μου, καὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλιμ·
Oz:2:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι  
Oz:2:18 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By nazywać rozmowę Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Ja Jeszcze/jeszcze
Oz:2:18 kai\ e)/stai e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios, kale/sei me *(o a)nE/r mou, kai\ ou) kale/sei me e)/ti *baalim·
Oz:2:18 kai estai en ekeinE tE hEmera, legei kyrios, kalesei me o anEr mu, kai u kalesei me eti baalim·
Oz:2:18 C V9_FMI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM VF_FAI3S RP_AS RA_NSM N3_NSM RP_GS C D VF_FAI3S RP_AS D N_NP
Oz:2:18 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call call I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to call call I yet/still ć
Oz:2:18 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-CALL, you(sg)-will-be-CALL-ed (classical) me (acc) the (nom) man, husband (nom) me (gen) and not he/she/it-will-CALL, you(sg)-will-be-CALL-ed (classical) me (acc) yet/still  
Oz:2:18 Oz_2:18_1 Oz_2:18_2 Oz_2:18_3 Oz_2:18_4 Oz_2:18_5 Oz_2:18_6 Oz_2:18_7 Oz_2:18_8 Oz_2:18_9 Oz_2:18_10 Oz_2:18_11 Oz_2:18_12 Oz_2:18_13 Oz_2:18_14 Oz_2:18_15 Oz_2:18_16 Oz_2:18_17 Oz_2:18_18 Oz_2:18_19
Oz:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:19 καὶ ἐξαρῶ τὰ ὀνόματα τῶν Βααλιμ ἐκ στόματος αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν οὐκέτι τὰ ὀνόματα αὐτῶν.
Oz:2:19 And I will take away the names of Baalim out of her mouth, and their names shall be remembered no more at all. (Hosea 2:17 Brenton)
Oz:2:19 Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion. (Oz 2:19 BT_4)
Oz:2:19 καὶ ἐξαρῶ τὰ ὀνόματα τῶν Βααλιμ ἐκ στόματος αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν οὐκέτι τὰ ὀνόματα αὐτῶν.
Oz:2:19 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:2:19 I też, nawet, mianowicie By usuwać Nazwisko {Imię} co do Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Już nie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Oz:2:19 kai\ e)XarO= ta\ o)no/mata tO=n *baalim e)k sto/matos au)tE=s, kai\ ou) mE\ mnEsTO=sin ou)ke/ti ta\ o)no/mata au)tO=n.
Oz:2:19 kai eXarO ta onomata tOn baalim ek stomatos autEs, kai u mE mnEsTOsin uketi ta onomata autOn.
Oz:2:19 C VF2_FAI1S RA_APN N3M_APN RA_GPM N_GP P N3M_GSN RD_GSF C D D VS_APS3P D RA_APN N3M_APN RD_GPM
Oz:2:19 and also, even, namely to remove the name with regard to the ć out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of no longer the name with regard to he/she/it/same
Oz:2:19 and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen)   out of (+gen) mouth/maw (gen) her/it/same (gen) and not not they-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF no longer the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen)
Oz:2:19 Oz_2:19_1 Oz_2:19_2 Oz_2:19_3 Oz_2:19_4 Oz_2:19_5 Oz_2:19_6 Oz_2:19_7 Oz_2:19_8 Oz_2:19_9 Oz_2:19_10 Oz_2:19_11 Oz_2:19_12 Oz_2:19_13 Oz_2:19_14 Oz_2:19_15 Oz_2:19_16 Oz_2:19_17
Oz:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:20 καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαθήκην μετὰ τῶν θηρίων τοῦ ἀγροῦ καὶ μετὰ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ μετὰ τῶν ἑρπετῶν τῆς γῆς· καὶ τόξον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατοικιῶ σε ἐπ’ ἐλπίδι.
Oz:2:20 And I will make for them in that day a covenant with the wild beasts of the field, and with the birds of the sky, and with the reptiles of the earth: and I will break the bow and the sword and the battle from off the earth, and will cause thee to dwell safely. (Hosea 2:18 Brenton)
Oz:2:20 W owym dniu zawrę z nią przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju, i pozwolę jej żyć bezpiecznie. (Oz 2:20 BT_4)
Oz:2:20 καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαθήκην μετὰ τῶν θηρίων τοῦ ἀγροῦ καὶ μετὰ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ μετὰ τῶν ἑρπετῶν τῆς γῆς· καὶ τόξον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατοικιῶ σε ἐπ’ ἐλπίδι.
Oz:2:20 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί μετά ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί μετά ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί τόξον, -ου, τό καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί πόλεμος, -ου, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Oz:2:20 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję On/ona/to/ten sam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień Konwencja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzę Pole I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gad Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie Szpada I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By osiedlać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie
Oz:2:20 kai\ diaTE/somai au)toi=s e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| diaTE/kEn meta\ tO=n TEri/On tou= a)grou= kai\ meta\ tO=n peteinO=n tou= ou)ranou= kai\ meta\ tO=n e(rpetO=n tE=s gE=s· kai\ to/Xon kai\ r(omfai/an kai\ po/lemon suntri/PSO a)po\ tE=s gE=s kai\ katoikiO= se e)p’ e)lpi/di.
Oz:2:20 kai diaTEsomai autois en ekeinE tE hEmera diaTEkEn meta tOn TEriOn tu agru kai meta tOn peteinOn tu uranu kai meta tOn herpetOn tEs gEs· kai toXon kai romfaian kai polemon syntriPSO apo tEs gEs kai katoikiO se ep’ elpidi.
Oz:2:20 C VF_FMI1S RD_DPM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF N1_ASF P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N2_GSM C P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N2_GSM C P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF C N2N_ASN C N1A_ASF C N2_ASM VF_FAI1S P RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI1S RP_AS P N3D_DSF
Oz:2:20 and also, even, namely to make covenant he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the beast the field and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the bird the sky/heaven and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the reptile the earth/land and also, even, namely Bow (also rainbow) and also, even, namely sword and also, even, namely war [see polemic] to break to crush completely, break (in pieces) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to domicile you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hope/expectation
Oz:2:20 and I-will-be-MAKE COVENANT-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) covenant (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) beasts (gen) the (gen) field (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) birds (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) reptiles (gen) the (gen) earth/land (gen) and Bow (nom|acc|voc) and sword (acc) and war (acc) I-will-BREAK, I-should-BREAK away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and I-will-DOMICILE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hope/expectation (dat)
Oz:2:20 Oz_2:20_1 Oz_2:20_2 Oz_2:20_3 Oz_2:20_4 Oz_2:20_5 Oz_2:20_6 Oz_2:20_7 Oz_2:20_8 Oz_2:20_9 Oz_2:20_10 Oz_2:20_11 Oz_2:20_12 Oz_2:20_13 Oz_2:20_14 Oz_2:20_15 Oz_2:20_16 Oz_2:20_17 Oz_2:20_18 Oz_2:20_19 Oz_2:20_20 Oz_2:20_21 Oz_2:20_22 Oz_2:20_23 Oz_2:20_24 Oz_2:20_25 Oz_2:20_26 Oz_2:20_27 Oz_2:20_28 Oz_2:20_29 Oz_2:20_30 Oz_2:20_31 Oz_2:20_32 Oz_2:20_33 Oz_2:20_34 Oz_2:20_35 Oz_2:20_36 Oz_2:20_37 Oz_2:20_38 Oz_2:20_39 Oz_2:20_40
Oz:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:21 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς
Oz:2:21 And I will betroth thee to myself for ever; yea, I will betroth thee to myself in righteousness, and in judgment, and in mercy, and in tender compassions; (Hosea 2:19 Brenton)
Oz:2:21 I poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. (Oz 2:21 BT_4)
Oz:2:21 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς
Oz:2:21 καί μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό καί ἐν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί ἐν οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ
Oz:2:21 I też, nawet, mianowicie By zaręczać Ty; twój/twój(sg) Siebie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By zaręczać Ty; twój/twój(sg) Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Współczucia/litość {szkoda}
Oz:2:21 kai\ mnEsteu/somai/ se e)mautO=| ei)s to\n ai)O=na kai\ mnEsteu/somai/ se e)mautO=| e)n dikaiosu/nE| kai\ e)n kri/mati kai\ e)n e)le/ei kai\ e)n oi)ktirmoi=s
Oz:2:21 kai mnEsteusomai se emautO eis ton aiOna kai mnEsteusomai se emautO en dikaiosynE kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmois
Oz:2:21 C VF_FMI1S RP_AS RD_DSM P RA_ASM N3W_ASM C VF_FMI1S RP_AS RD_DSM P N1_DSF C P N3M_DSN C P N3E_DSN C P N2_DPM
Oz:2:21 and also, even, namely to betroth you; your/yours(sg) myself into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to betroth you; your/yours(sg) myself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mercy; to show mercy and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compassion/pity
Oz:2:21 and I-will-be-BETROTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) myself (dat) into (+acc) the (acc) eon (acc) and I-will-be-BETROTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) myself (dat) in/among/by (+dat) righteousness (dat) and in/among/by (+dat) sentence (dat) and in/among/by (+dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! and in/among/by (+dat) compassions/pities (dat)
Oz:2:21 Oz_2:21_1 Oz_2:21_2 Oz_2:21_3 Oz_2:21_4 Oz_2:21_5 Oz_2:21_6 Oz_2:21_7 Oz_2:21_8 Oz_2:21_9 Oz_2:21_10 Oz_2:21_11 Oz_2:21_12 Oz_2:21_13 Oz_2:21_14 Oz_2:21_15 Oz_2:21_16 Oz_2:21_17 Oz_2:21_18 Oz_2:21_19 Oz_2:21_20 Oz_2:21_21 Oz_2:21_22
Oz:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:22 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει, καὶ ἐπιγνώσῃ τὸν κύριον.
Oz:2:22 and I will betroth thee to myself in faithfulness: and thou shalt know the Lord. (Hosea 2:20 Brenton)
Oz:2:22 Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. (Oz 2:22 BT_4)
Oz:2:22 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει, καὶ ἐπιγνώσῃ τὸν κύριον.
Oz:2:22 καί μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν πίστις, -εως, ἡ καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:2:22 I też, nawet, mianowicie By zaręczać Ty; twój/twój(sg) Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:2:22 kai\ mnEsteu/somai/ se e)mautO=| e)n pi/stei, kai\ e)pignO/sE| to\n ku/rion.
Oz:2:22 kai mnEsteusomai se emautO en pistei, kai epignOsE ton kyrion.
Oz:2:22 C VF_FMI1S RP_AS RD_DSM P N3I_DSF C VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM
Oz:2:22 and also, even, namely to betroth you; your/yours(sg) myself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) and also, even, namely to recognize insight, consciousnes the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:2:22 and I-will-be-BETROTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) myself (dat) in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) and you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Oz:2:22 Oz_2:22_1 Oz_2:22_2 Oz_2:22_3 Oz_2:22_4 Oz_2:22_5 Oz_2:22_6 Oz_2:22_7 Oz_2:22_8 Oz_2:22_9 Oz_2:22_10
Oz:2:22 x x x x x x x x x x
Oz:2:23 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἐπακούσομαι τῷ οὐρανῷ, καὶ ὁ οὐρανὸς ἐπακούσεται τῇ γῇ,
Oz:2:23 And it shall come to pass in that day, saith the Lord, I will hearken to the heaven, and it shall hearken to the earth; (Hosea 2:21 Brenton)
Oz:2:23 W owym dniu - wyrocznia Pana, odpowiem na pragnienia niebios, a one odpowiedzą na pragnienia ziemi; (Oz 2:23 BT_4)
Oz:2:23 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἐπακούσομαι τῷ οὐρανῷ, καὶ οὐρανὸς ἐπακούσεται τῇ γῇ,
Oz:2:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Oz:2:23 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By słyszeć Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo By słyszeć Ziemi/ziemia
Oz:2:23 kai\ e)/stai e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios, e)pakou/somai tO=| ou)ranO=|, kai\ o( ou)rano\s e)pakou/setai tE=| gE=|,
Oz:2:23 kai estai en ekeinE tE hEmera, legei kyrios, epakusomai tO uranO, kai ho uranos epakusetai tE gE,
Oz:2:23 C V9_FMI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM VF_FMI1S RA_DSM N2_DSM C RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S RA_DSF N1_DSF
Oz:2:23 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hear the sky/heaven and also, even, namely the sky/heaven to hear the earth/land
Oz:2:23 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be-HEAR-ed the (dat) sky/heaven (dat) and the (nom) sky/heaven (nom) he/she/it-will-be-HEAR-ed the (dat) earth/land (dat)
Oz:2:23 Oz_2:23_1 Oz_2:23_2 Oz_2:23_3 Oz_2:23_4 Oz_2:23_5 Oz_2:23_6 Oz_2:23_7 Oz_2:23_8 Oz_2:23_9 Oz_2:23_10 Oz_2:23_11 Oz_2:23_12 Oz_2:23_13 Oz_2:23_14 Oz_2:23_15 Oz_2:23_16 Oz_2:23_17
Oz:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:24 καὶ ἡ γῆ ἐπακούσεται τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τῷ Ιεζραελ.
Oz:2:24 and the earth shall hearken to the corn, and the wine, and the oil; and they shall hearken to Jezrael. (Hosea 2:22 Brenton)
Oz:2:24 ziemia zaś odpowie pragnieniu zboża, wina i oliwy; a one odpowiedzą pragnieniu Jizreel. (Oz 2:24 BT_4)
Oz:2:24 καὶ γῆ ἐπακούσεται τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τῷ Ιεζραελ.
Oz:2:24 καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό  
Oz:2:24 I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By słyszeć Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By słyszeć
Oz:2:24 kai\ E( gE= e)pakou/setai to\n si=ton kai\ to\n oi)=non kai\ to\ e)/laion, kai\ au)ta\ e)pakou/setai tO=| *ieDZrael.
Oz:2:24 kai hE gE epakusetai ton siton kai ton oinon kai to elaion, kai auta epakusetai tO ieDZrael.
Oz:2:24 C RA_NSF N1_NSF VF_FMI3S RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN C RD_NPN VF_FMI3S RA_DSM N_DSM
Oz:2:24 and also, even, namely the earth/land to hear the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the wine and also, even, namely the olive oil and also, even, namely he/she/it/same to hear the ć
Oz:2:24 and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-be-HEAR-ed the (acc) wheat/grain (acc) and the (acc) wine (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) and they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-be-HEAR-ed the (dat)  
Oz:2:24 Oz_2:24_1 Oz_2:24_2 Oz_2:24_3 Oz_2:24_4 Oz_2:24_5 Oz_2:24_6 Oz_2:24_7 Oz_2:24_8 Oz_2:24_9 Oz_2:24_10 Oz_2:24_11 Oz_2:24_12 Oz_2:24_13 Oz_2:24_14 Oz_2:24_15 Oz_2:24_16 Oz_2:24_17
Oz:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:2:25 καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ-λαῷ-μου Λαός μου εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ Κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ.
Oz:2:25 And I will sow her to me on the earth; and will love her that was not loved, and will say to that which was not my people, Thou art my people; and they shall say, Thou art the Lord my God. (Hosea 2:23 Brenton)
Oz:2:25 Rozsieję go po kraju, zlituję się nad Lo-Ruchamą, powiem do Lo-Ammi: "Ludem moim jesteś", a on odpowie: "Mój Boże!"» (Oz 2:25 BT_4)
Oz:2:25 καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ-λαῷ-μου Λαός μου εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ Κύριος θεός μου εἶ σύ.
Oz:2:25 καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Oz:2:25 I też, nawet, mianowicie By siać On/ona/to/to samo Siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie By kochać; by mówić/opowiadaj Ludzie Ja By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By iść; by być Ty
Oz:2:25 kai\ sperO= au)tE\n e)mautO=| e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)leE/sO tE\n *ou)k-E)leEme/nEn kai\ e)rO= tO=| *ou)-laO=|-mou *lao/s mou ei)= su/, kai\ au)to\s e)rei= *ku/rios o( Teo/s mou ei)= su/.
Oz:2:25 kai sperO autEn emautO epi tEs gEs kai eleEsO tEn uk-EleEmenEn kai erO tO u-laO-mu laos mu ei sy, kai autos erei kyrios ho Teos mu ei sy.
Oz:2:25 C VF2_FAI1S RD_ASF RD_DSM P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI1S RA_ASF N_ASF C VF2_FAI1S RA_DSM N_DSM N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS C RD_NSM VF2_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS
Oz:2:25 and also, even, namely to sow he/she/it/same myself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to show mercy the ć and also, even, namely to love; to say/tell the ć people I to go; to be you and also, even, namely he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to go; to be you
Oz:2:25 and I-will-SOW her/it/same (acc) myself (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY the (acc)   and I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL the (dat)   people (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and he/it/same (nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Oz:2:25 Oz_2:25_1 Oz_2:25_2 Oz_2:25_3 Oz_2:25_4 Oz_2:25_5 Oz_2:25_6 Oz_2:25_7 Oz_2:25_8 Oz_2:25_9 Oz_2:25_10 Oz_2:25_11 Oz_2:25_12 Oz_2:25_13 Oz_2:25_14 Oz_2:25_15 Oz_2:25_16 Oz_2:25_17 Oz_2:25_18 Oz_2:25_19 Oz_2:25_20 Oz_2:25_21 Oz_2:25_22 Oz_2:25_23 Oz_2:25_24 Oz_2:25_25 Oz_2:25_26 Oz_2:25_27 Oz_2:25_28
Oz:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x