Pi:10:0t Ὠιδὴ Ησαιου.
Pi:10:0t ODE OF ISAIAH
Pi:10:0t Pieśń Izajasza
Pi:10:0t Ὠιδὴ Ησαιου.
Pi:10:0t ᾠδή, -ῆς, ἡ Ἠσαΐας, -ου, ὁ
Pi:10:0t Oda Izajasz
Pi:10:0t *)OidE\ *Esaiou.
Pi:10:0t OidE Esaiu.
Pi:10:0t N1_NSF N1T_GSM
Pi:10:0t ode Isaiah
Pi:10:0t ode (nom|voc) Isaiah (gen)
Pi:10:0t Pi_10:0t_1 Pi_10:0t_2
Pi:10:0t x x
Pi:10:1 Ἄισω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνί μου· ἀμπελὼν ἐγένετο τῷ ἠγαπημένῳ ἐν κέρατι ἐν τόπῳ πίονι,
Pi:10:1 Now I will sing to my beloved a song of my beloved concerning my vineyard. My beloved had a vineyard on a high hill in a fertile place. (Isaiah 5:1 Brenton)
Pi:10:1 Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. (Iz 5:1 BT_4)
Pi:10:1 Ἄισω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνί μου· ἀμπελὼν ἐγένετο τῷ ἠγαπημένῳ ἐν κέρατι ἐν τόπῳ πίονι,
Pi:10:1 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) δή ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)   ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐν κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν τόπος, -ου, ὁ πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος
Pi:10:1 By śpiewać Naprawdę By kochać Drogi/kochany Winnica Ja Winorośl; winnica By stawać się stawaj się, zdarzaj się By kochać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Róg W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Tłusty
Pi:10:1 *)/aisO dE\ tO=| E)gapEme/nO| a)=|sma tou= a)gapEtou= tO=| a)mpelO=ni/ mou· a)mpelO\n e)ge/neto tO=| E)gapEme/nO| e)n ke/rati e)n to/pO| pi/oni,
Pi:10:1 aisO dE tO EgapEmenO asma tu agapEtu tO ampelOni mu· ampelOn egeneto tO EgapEmenO en kerati en topO pioni,
Pi:10:1 VF2_FAI1S x RA_DSM VM_XMPDSM N3M_ASN RA_GSM A1_GSM RA_DSM N3W_DSM RP_GS N3W_NSM VBI_AMI3S RA_DSM VM_XMPDSM P N3T_DSN P N2_DSM A1A_DSM
Pi:10:1 to sing indeed the to love ć the dear/beloved the vineyard I grapevine; vineyard to become become, happen the to love in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place fat
Pi:10:1 I-will-SING, I-should-SING indeed the (dat) having-been-LOVE-ed (dat)   the (gen) dear/beloved ([Adj] gen) the (dat) vineyard (dat) me (gen) grapevines (gen); vineyard (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) having-been-LOVE-ed (dat) in/among/by (+dat) horn (dat) in/among/by (+dat) place (dat) fat ([Adj] dat)
Pi:10:1 Pi_10:1_1 Pi_10:1_2 Pi_10:1_3 Pi_10:1_4 Pi_10:1_5 Pi_10:1_6 Pi_10:1_7 Pi_10:1_8 Pi_10:1_9 Pi_10:1_10 Pi_10:1_11 Pi_10:1_12 Pi_10:1_13 Pi_10:1_14 Pi_10:1_15 Pi_10:1_16 Pi_10:1_17 Pi_10:1_18 Pi_10:1_19
Pi:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:2 καὶ φραγμὸν περιέθηκα καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον ἐν σωρηκ καὶ ᾠκοδόμησα πύργον ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ προλήνιον ὤρυξα ἐν αὐτῷ· καὶ ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν, ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας.
Pi:10:2 And I made a hedge round it, and dug a trench, and planted a choice vine, and built a tower in the midst of it, and dug a place for the wine-vat in it: and I waited for it to bring forth grapes, and it brought forth thorns. (Isaiah 5:2 Brenton)
Pi:10:2 Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. (Iz 5:2 BT_4)
Pi:10:2 καὶ φραγμὸν περιέθηκα καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον ἐν σωρηκ καὶ ᾠκοδόμησα πύργον ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ προλήνιον ὤρυξα ἐν αὐτῷ· καὶ ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν, ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας.
Pi:10:2 καί φραγμός, -οῦ, ὁ περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἄμπελος, -ου, ἡ ἐν   καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πύργος, -ου, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σταφυλή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ ἄκανθα, -ης, ἡ
Pi:10:2 I też, nawet, mianowicie Bariera Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na I też, nawet, mianowicie Do ??? Winorośl W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Wieża W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kopać/żłobak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) By czynić/rób Winogrona grono By czynić/rób zaś Cierń (roślina {fabryka} ciernia)
Pi:10:2 kai\ fragmo\n perie/TEka kai\ e)fu/teusa a)/mpelon e)n sOrEk kai\ O)|kodo/mEsa pu/rgon e)n me/sO| au)tE=s kai\ prolE/nion O)/ruXa e)n au)tO=|· kai\ e)/meina tou= poiE=sai stafulE/n, e)poi/Esen de\ a)ka/nTas.
Pi:10:2 kai fragmon perieTEka kai efyteusa ampelon en sOrEk kai OkodomEsa pyrgon en mesO autEs kai prolEnion OryXa en autO· kai emeina tu poiEsai stafylEn, epoiEsen de akanTas.
Pi:10:2 C N2_ASM VAI_AAI1S C VAI_AAI1S N2_ASF P N_DS C VAI_AAI1S N2_ASM P A1_DSM RD_GSF C N2N_ASN VAI_AAI1S P RD_DSM C VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN N1_ASF VAI_AAI3S x N1A_APF
Pi:10:2 and also, even, namely barrier to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon and also, even, namely to ??? grapevine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to build/edify tower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely ć to dig/gouge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to remain (dwell) the to do/make grape cluster to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] thorn (thorn plant)
Pi:10:2 and barrier (acc) I-AROUND ABOUT-ed and I-???-ed grapevine (acc) in/among/by (+dat)   and I-BUILD/EDIFY-ed tower (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and   I-DIG/GOUGE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and I-REMAIN-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) grape cluster (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Yet thorns (acc)
Pi:10:2 Pi_10:2_1 Pi_10:2_2 Pi_10:2_3 Pi_10:2_4 Pi_10:2_5 Pi_10:2_6 Pi_10:2_7 Pi_10:2_8 Pi_10:2_9 Pi_10:2_10 Pi_10:2_11 Pi_10:2_12 Pi_10:2_13 Pi_10:2_14 Pi_10:2_15 Pi_10:2_16 Pi_10:2_17 Pi_10:2_18 Pi_10:2_19 Pi_10:2_20 Pi_10:2_21 Pi_10:2_22 Pi_10:2_23 Pi_10:2_24 Pi_10:2_25 Pi_10:2_26 Pi_10:2_27
Pi:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:3 καὶ νῦν, ἄνθρωπος τοῦ Ιουδα καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ, κρίνατε ἐν ἐμοὶ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀμπελῶνός μου.
Pi:10:3 And now, ye dwellers in Jerusalem, and every man of Juda, judge between me and my vineyard. (Isaiah 5:3 Brenton)
Pi:10:3 «Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją. (Iz 5:3 BT_4)
Pi:10:3 καὶ νῦν, ἄνθρωπος τοῦ Ιουδα καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ, κρίνατε ἐν ἐμοὶ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀμπελῶνός μου.
Pi:10:3 καί νῦν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:10:3 I też, nawet, mianowicie Teraz Ludzki Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Winnica Ja
Pi:10:3 kai\ nu=n, a)/nTrOpos tou= *iouda kai\ oi( e)noikou=ntes e)n *ierousalEm, kri/nate e)n e)moi\ kai\ a)na\ me/son tou= a)mpelO=no/s mou.
Pi:10:3 kai nyn, anTrOpos tu iuda kai hoi enoikuntes en ierusalEm, krinate en emoi kai ana meson tu ampelOnos mu.
Pi:10:3 C D N2_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM P N_DSF VA_AAD2P P RP_DS C P A1_ASM RA_GSM N3W_GSM RP_GS
Pi:10:3 and also, even, namely now human the Judas/Judah and also, even, namely the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the vineyard I
Pi:10:3 and now human (nom) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) do-JUDGE-you(pl)! in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) vineyard (gen) me (gen)
Pi:10:3 Pi_10:3_1 Pi_10:3_2 Pi_10:3_3 Pi_10:3_4 Pi_10:3_5 Pi_10:3_6 Pi_10:3_7 Pi_10:3_8 Pi_10:3_9 Pi_10:3_10 Pi_10:3_11 Pi_10:3_12 Pi_10:3_13 Pi_10:3_14 Pi_10:3_15 Pi_10:3_16 Pi_10:3_17 Pi_10:3_18 Pi_10:3_19
Pi:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:4 τί ποιήσω τῷ ἀμπελῶνί μου ἔτι καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτῷ; διότι ἔμεινα, ἵνα ποιήσῃ σταφυλήν, ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας.
Pi:10:4 What shall I do any more to my vineyard, that I have not done to it? Whereas I expected it to bring forth grapes, but it has brought forth thorns. (Isaiah 5:4 Brenton)
Pi:10:4 Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? (Iz 5:4 BT_4)
Pi:10:4 τί ποιήσω τῷ ἀμπελῶνί μου ἔτι καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτῷ; διότι ἔμεινα, ἵνα ποιήσῃ σταφυλήν, ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας.
Pi:10:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἵνα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σταφυλή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ ἄκανθα, -ης, ἡ
Pi:10:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Winnica Ja Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto By pozostawać (mieszkaj) żeby / ażeby / bo By czynić/rób Winogrona grono By czynić/rób zaś Cierń (roślina {fabryka} ciernia)
Pi:10:4 ti/ poiE/sO tO=| a)mpelO=ni/ mou e)/ti kai\ ou)k e)poi/Esa au)tO=|; dio/ti e)/meina, i(/na poiE/sE| stafulE/n, e)poi/Esen de\ a)ka/nTas.
Pi:10:4 ti poiEsO tO ampelOni mu eti kai uk epoiEsa autO; dioti emeina, hina poiEsE stafylEn, epoiEsen de akanTas.
Pi:10:4 RI_ASN VA_AAS1S RA_DSM N3W_DSM RP_GS D C D VAI_AAI1S RD_DSM C VAI_AAI1S C VA_AAS3S N1_ASF VAI_AAI3S x N1A_APF
Pi:10:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the vineyard I yet/still and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make he/she/it/same because of this: that to remain (dwell) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to do/make grape cluster to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] thorn (thorn plant)
Pi:10:4 who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (dat) vineyard (dat) me (gen) yet/still and not I-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) because of this: that I-REMAIN-ed so that / in order to /because you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed grape cluster (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Yet thorns (acc)
Pi:10:4 Pi_10:4_1 Pi_10:4_2 Pi_10:4_3 Pi_10:4_4 Pi_10:4_5 Pi_10:4_6 Pi_10:4_7 Pi_10:4_8 Pi_10:4_9 Pi_10:4_10 Pi_10:4_11 Pi_10:4_12 Pi_10:4_13 Pi_10:4_14 Pi_10:4_15 Pi_10:4_16 Pi_10:4_17 Pi_10:4_18
Pi:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:5 νῦν δὲ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ποιήσω τῷ ἀμπελῶνί μου· ἀφελῶ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν, καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς καταπάτημα,
Pi:10:5 And now I will tell you what I will do to my vineyard: I will take away its hedge, and it shall be for a spoil; and I will pull down its walls, and it shall be left to be trodden down. (Isaiah 5:5 Brenton)
Pi:10:5 Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. (Iz 5:5 BT_4)
Pi:10:5 νῦν δὲ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ποιήσω τῷ ἀμπελῶνί μου· ἀφελῶ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν, καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς καταπάτημα,
Pi:10:5 νῦν δέ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό φραγμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]  
Pi:10:5 Teraz zaś By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Winnica Ja By pozbawiać Bariera On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Ściana On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie)
Pi:10:5 nu=n de\ a)naggelO= u(mi=n ti/ poiE/sO tO=| a)mpelO=ni/ mou· a)felO= to\n fragmo\n au)tou=, kai\ e)/stai ei)s diarpagE/n, kai\ kaTelO= to\n toi=CHon au)tou=, kai\ e)/stai ei)s katapa/tEma,
Pi:10:5 nyn de anangelO hymin ti poiEsO tO ampelOni mu· afelO ton fragmon autu, kai estai eis diarpagEn, kai kaTelO ton toiCHon autu, kai estai eis katapatEma,
Pi:10:5 D x VF2_FAI1S RP_DP RI_ASN VA_AAS1S RA_DSM N3W_DSM RP_GS VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VF_FMI3S P N1_ASF C VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VF_FMI3S P N3M_ASN
Pi:10:5 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to proclaim proclaim, report you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the vineyard I to deprive the barrier he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) ć and also, even, namely to take down purge the wall he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) ć
Pi:10:5 now Yet I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(pl) (dat) who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (dat) vineyard (dat) me (gen) I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE the (acc) barrier (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be into (+acc)   and I-will-TAKE-DOWN, I-should-TAKE-DOWN the (acc) wall (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be into (+acc)  
Pi:10:5 Pi_10:5_1 Pi_10:5_2 Pi_10:5_3 Pi_10:5_4 Pi_10:5_5 Pi_10:5_6 Pi_10:5_7 Pi_10:5_8 Pi_10:5_9 Pi_10:5_10 Pi_10:5_11 Pi_10:5_12 Pi_10:5_13 Pi_10:5_14 Pi_10:5_15 Pi_10:5_16 Pi_10:5_17 Pi_10:5_18 Pi_10:5_19 Pi_10:5_20 Pi_10:5_21 Pi_10:5_22 Pi_10:5_23 Pi_10:5_24 Pi_10:5_25 Pi_10:5_26
Pi:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:6 καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ μὴ τμηθῇ οὐδὲ μὴ σκαφῇ, καὶ ἀναβήσεται εἰς αὐτὸν ὡσεὶ εἰς χέρσον ἄκανθαι, καὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν.
Pi:10:6 And I will forsake my vineyard; and it shall not be pruned, nor dug, and thorns shall come up upon it as on barren land; and I will command the clouds to rain no rain upon it. (Isaiah 5:6 Brenton)
Pi:10:6 Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz». (Iz 5:6 BT_4)
Pi:10:6 καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ μὴ τμηθῇ οὐδὲ μὴ σκαφῇ, καὶ ἀναβήσεται εἰς αὐτὸν ὡσεὶ εἰς χέρσον ἄκανθαι, καὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν.
Pi:10:6 καί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   οὐδέ (οὐ δέ) μή σκάφη, -ης, ἡ; σκάπτω (σκαπτ-, σκαψ-, σκαψ-, -, -, σκαφ·[θ]-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) εἰς[1]   ἄκανθα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό μή βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὑετός, -ου, ὁ
Pi:10:6 I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Winnica Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Mała łódka; by kopać sięgaj I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Do (+przyspieszenie) Cierń (roślina {fabryka} ciernia) I też, nawet, mianowicie Chmura By zalecać rozkaz Nie By zwilżać/deszcz Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Deszcz
Pi:10:6 kai\ a)nE/sO to\n a)mpelO=na/ mou, kai\ ou) mE\ tmETE=| ou)de\ mE\ skafE=|, kai\ a)nabE/setai ei)s au)to\n O(sei\ ei)s CHe/rson a)/kanTai, kai\ tai=s nefe/lais e)ntelou=mai tou= mE\ bre/Xai ei)s au)to\n u(eto/n.
Pi:10:6 kai anEsO ton ampelOna mu, kai u mE tmETE ude mE skafE, kai anabEsetai eis auton hOsei eis CHerson akanTai, kai tais nefelais entelumai tu mE breXai eis auton hyeton.
Pi:10:6 C VF_FAI1S RA_ASM N3W_ASM RP_GS C D D VC_APS3S C D VS_APS3S C VF_FMI3S P RD_ASM D P N2_ASF N1A_NPF C RA_DPF N1_DPF V2_PMI1S RA_GSN D VA_AAN P RD_ASM N2_ASM
Pi:10:6 and also, even, namely to let go of the vineyard I and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not skiff; to dig delve and also, even, namely to ascend into (+acc) he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push into (+acc) ć thorn (thorn plant) and also, even, namely the cloud to enjoin command the not to wet/rain into (+acc) he/she/it/same rain
Pi:10:6 and I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF the (acc) vineyard (acc) me (gen) and not not   neither/nor not skiff (dat); he/she/it-should-be-DIG-ed and he/she/it-will-be-ASCEND-ed into (+acc) him/it/same (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) into (+acc)   thorns (nom|voc) and the (dat) clouds (dat) I-will-be-ENJOIN-ed the (gen) not to-WET/RAIN, be-you(sg)-WET/RAIN-ed!, he/she/it-happens-to-WET/RAIN (opt) into (+acc) him/it/same (acc) rain (acc)
Pi:10:6 Pi_10:6_1 Pi_10:6_2 Pi_10:6_3 Pi_10:6_4 Pi_10:6_5 Pi_10:6_6 Pi_10:6_7 Pi_10:6_8 Pi_10:6_9 Pi_10:6_10 Pi_10:6_11 Pi_10:6_12 Pi_10:6_13 Pi_10:6_14 Pi_10:6_15 Pi_10:6_16 Pi_10:6_17 Pi_10:6_18 Pi_10:6_19 Pi_10:6_20 Pi_10:6_21 Pi_10:6_22 Pi_10:6_23 Pi_10:6_24 Pi_10:6_25 Pi_10:6_26 Pi_10:6_27 Pi_10:6_28 Pi_10:6_29 Pi_10:6_30
Pi:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:7 ὁ γὰρ ἀμπελὼν κυρίου σαβαωθ οἶκος Ισραηλ ἐστὶν καὶ ἄνθρωπος τοῦ Ιουδα νεόφυτον ἠγαπημένον, καὶ ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι κρίσιν, ἐποίησεν δὲ ἀνομίαν καὶ οὐ δικαιοσύνην, ἀλλὰ κραυγήν.
Pi:10:7 For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Juda his beloved plant: I expected it to bring forth judgment, and it brought forth iniquity; and not righteousness, but a cry. (Isaiah 5:7 Brenton)
Pi:10:7 Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy. (Iz 5:7 BT_4)
Pi:10:7 γὰρ ἀμπελὼν κυρίου σαβαωθ οἶκος Ισραηλ ἐστὶν καὶ ἄνθρωπος τοῦ Ιουδα νεόφυτον ἠγαπημένον, καὶ ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι κρίσιν, ἐποίησεν δὲ ἀνομίαν καὶ οὐ δικαιοσύνην, ἀλλὰ κραυγήν.
Pi:10:7 ὁ ἡ τό γάρ ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ νεό·φυτος -ον ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ ἀ·νομία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀλλά κραυγή, -ῆς, ἡ
Pi:10:7 Dla odtąd, jak Winorośl; winnica Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Dom Izrael By być I też, nawet, mianowicie Ludzki Judasz/Juda ??? By kochać I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) By czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By czynić/rób zaś Bezprawie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ale Płacz krzyk (????????)
Pi:10:7 o( ga\r a)mpelO\n kuri/ou sabaOT oi)=kos *israEl e)sti\n kai\ a)/nTrOpos tou= *iouda neo/futon E)gapEme/non, kai\ e)/meina tou= poiE=sai kri/sin, e)poi/Esen de\ a)nomi/an kai\ ou) dikaiosu/nEn, a)lla\ kraugE/n.
Pi:10:7 ho gar ampelOn kyriu sabaOT oikos israEl estin kai anTrOpos tu iuda neofyton EgapEmenon, kai emeina tu poiEsai krisin, epoiEsen de anomian kai u dikaiosynEn, alla kraugEn.
Pi:10:7 RA_NSM x N3W_NSM N2_GSM N N2_NSM N_GSM V9_PAI3S C N2_NSM RA_GSM N_GSM A1B_NSN VM_XMPNSN C VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN N3I_ASF VAI_AAI3S x N1A_ASF C D N1_ASF C N1_ASF
Pi:10:7 the for since, as grapevine; vineyard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth house Israel to be and also, even, namely human the Judas/Judah ??? to love and also, even, namely to remain (dwell) the to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lawlessness and also, even, namely οὐχ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law but cry shout (κραυγάζω)
Pi:10:7 the (nom) for grapevines (gen); vineyard (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth house (nom) Israel (indecl) he/she/it-is and human (nom) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-LOVE-ed (acc, nom|acc|voc) and I-REMAIN-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) judgment (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Yet lawlessness (acc) and not righteousness (acc) but cry (acc)
Pi:10:7 Pi_10:7_1 Pi_10:7_2 Pi_10:7_3 Pi_10:7_4 Pi_10:7_5 Pi_10:7_6 Pi_10:7_7 Pi_10:7_8 Pi_10:7_9 Pi_10:7_10 Pi_10:7_11 Pi_10:7_12 Pi_10:7_13 Pi_10:7_14 Pi_10:7_15 Pi_10:7_16 Pi_10:7_17 Pi_10:7_18 Pi_10:7_19 Pi_10:7_20 Pi_10:7_21 Pi_10:7_22 Pi_10:7_23 Pi_10:7_24 Pi_10:7_25 Pi_10:7_26 Pi_10:7_27
Pi:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:8 οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλωνται· μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς;
Pi:10:8 Woe to them that join house to house, and add field to field, that they may take away something of their neighbor's: will ye dwell alone upon the land? (Isaiah 5:8 Brenton)
Pi:10:8 Biada tym, którzy przydają dom do domu, przyłączają rolę do roli, tak iż nie ma wolnego miejsca; i wy sami mieszkacie w środku kraju. (Iz 5:8 BT_4)
Pi:10:8 οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλωνται· μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς;
Pi:10:8 οὐαί ὁ ἡ τό   οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) πρός οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ἀγρός, -οῦ, ὁ πρός ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἵνα ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) μή οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) μόνος -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pi:10:8 Nieszczęście Dom Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom I też, nawet, mianowicie Pole Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pole Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) żeby / ażeby / bo Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By pozbawiać Nie By mieszkać Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pi:10:8 ou)ai\ oi( suna/ptontes oi)ki/an pro\s oi)ki/an kai\ a)gro\n pro\s a)gro\n e)ggi/DZontes, i(/na tou= plEsi/on a)fe/lOntai· mE\ oi)kE/sete mo/noi e)pi\ tE=s gE=s;
Pi:10:8 uai hoi synaptontes oikian pros oikian kai agron pros agron engiDZontes, hina tu plEsion afelOntai· mE oikEsete monoi epi tEs gEs;
Pi:10:8 I RA_NPM V1_PAPNPM N1A_ASF P N1A_ASF C N2_ASM P N2_ASM V1_PAPNPM C RA_GSM D VB_AMS3P D VF_FAI2P A1_NPM P RA_GSF N1_GSF
Pi:10:8 woe the ć house toward (+acc,+gen,+dat) house and also, even, namely field toward (+acc,+gen,+dat) field to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell the neighbor one near, close to; near to deprive not to dwell sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pi:10:8 woe the (nom)   house (acc) toward (+acc,+gen,+dat) house (acc) and field (acc) toward (+acc,+gen,+dat) field (acc) while NEAR-ing (nom|voc) so that / in order to /because the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-should-be-DEPRIVE-ed not you(pl)-will-DWELL sole ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Pi:10:8 Pi_10:8_1 Pi_10:8_2 Pi_10:8_3 Pi_10:8_4 Pi_10:8_5 Pi_10:8_6 Pi_10:8_7 Pi_10:8_8 Pi_10:8_9 Pi_10:8_10 Pi_10:8_11 Pi_10:8_12 Pi_10:8_13 Pi_10:8_14 Pi_10:8_15 Pi_10:8_16 Pi_10:8_17 Pi_10:8_18 Pi_10:8_19 Pi_10:8_20 Pi_10:8_21
Pi:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:10:9 ἠκούσθη γὰρ ταῦτα πάντα εἰς τὰ ὦτα κυρίου σαβαωθ.
Pi:10:9 For these things have reached the ears of the Lord of hosts: for though many houses should be built, many and fair houses shall be desolate, and there shall be no inhabitants in them. (Isaiah 5:9 Brenton)
Pi:10:9 Do moich uszu dotarł głos Pana Zastępów: «Na pewno wiele domów ulegnie ruinie: wspaniałe i wygodne - będą bez mieszkańców! (Iz 5:9 BT_4)
Pi:10:9 ἠκούσθη γὰρ ταῦτα πάντα εἰς τὰ ὦτα κυρίου σαβαωθ.
Pi:10:9 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ
Pi:10:9 By słyszeć Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Ucho Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot
Pi:10:9 E)kou/sTE ga\r tau=ta pa/nta ei)s ta\ O)=ta kuri/ou sabaOT.
Pi:10:9 EkusTE gar tauta panta eis ta Ota kyriu sabaOT.
Pi:10:9 VXI_XPI3S x RD_NPN A3_NPN P RA_APN N3T_APN N2_GSM N
Pi:10:9 to hear for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of into (+acc) the ear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth
Pi:10:9 he/she/it-was-HEAR-ed for these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth
Pi:10:9 Pi_10:9_1 Pi_10:9_2 Pi_10:9_3 Pi_10:9_4 Pi_10:9_5 Pi_10:9_6 Pi_10:9_7 Pi_10:9_8 Pi_10:9_9
Pi:10:9 x x x x x x x x x