Pi:11:0t Προσευχὴ Εζεκιου.
Pi:11:0t THE PRAYER OF EZEKIAS KING OF JUDEA, WHEN HE HAD BEEN SICK, AND WAS RECOVERED FROM HIS SICKNESS. (Isaiah 38:9 Brenton)
Pi:11:0t Pieśń Ezechiasza, króla judzkiego, gdy popadł w chorobę, ale został z niej uzdrowiony: (Iz 38:9 BT_4)
Pi:11:0t Προσευχὴ Εζεκιου.
Pi:11:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Ἑζεκίας, -ου, ὁ
Pi:11:0t Modlitwa Hezekiah
Pi:11:0t *proseuCHE\ *eDZekiou.
Pi:11:0t proseuCHE eDZekiu.
Pi:11:0t N1_NSF N1T_GSM
Pi:11:0t prayer Hezekiah
Pi:11:0t prayer (nom|voc) Hezekiah (gen)
Pi:11:0t Pi_11:0t_1 Pi_11:0t_2
Pi:11:0t x x
Pi:11:10 Ἐγὼ εἶπα Ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου πορεύσομαι ἐν πύλαις ᾅδου, καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα.
Pi:11:10 I said in the end of my days, I shall go to the gates of the grave: I shall part with the remainder of my years. (Isaiah 38:10 Brenton)
Pi:11:10 Mówiłem: W połowie moich dni muszę odejść; w bramach Szeolu odczuję brak reszty lat moich! (Iz 38:10 BT_4)
Pi:11:10 Ἐγὼ εἶπα Ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου πορεύσομαι ἐν πύλαις ᾅδου, καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα.
Pi:11:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον
Pi:11:10 Ja By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Dzień Ja By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Hades; by śpiewać By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Rok Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z})
Pi:11:10 *)egO\ ei)=pa *)en tO=| u(/PSei tO=n E(merO=n mou poreu/somai e)n pu/lais a(/|dou, katalei/PSO ta\ e)/tE ta\ e)pi/loipa.
Pi:11:10 egO eipa en tO hyPSei tOn hEmerOn mu poreusomai en pylais hadu, kataleiPSO ta etE ta epiloipa.
Pi:11:10 RP_NS VAI_AAI1S P RA_DSN N3E_DSN RA_GPF N1A_GPF RP_GS VF_FMI1S P N1_DPF N1M_GSM VF_FAI1S RA_APN N3E_APN RA_APN A1B_APN
Pi:11:10 I to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the day I to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate Hades; to sing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the year the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of})
Pi:11:10 I (nom) I-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) height (dat) the (gen) days (gen) me (gen) I-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) gates (dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND the (nom|acc) years (nom|acc|voc) the (nom|acc) Remain ([Adj] nom|acc|voc)
Pi:11:10 Pi_11:10_1 Pi_11:10_2 Pi_11:10_3 Pi_11:10_4 Pi_11:10_5 Pi_11:10_6 Pi_11:10_7 Pi_11:10_8 Pi_11:10_9 Pi_11:10_10 Pi_11:10_11 Pi_11:10_12 Pi_11:10_13 Pi_11:10_14 Pi_11:10_15 Pi_11:10_16 Pi_11:10_17
Pi:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:11 εἶπα Οὐκέτι οὐ μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ μὴ ἴδω ἄνθρωπον μετὰ κατοικούντων.
Pi:11:11 I said, I shall no more at all see the salvation of God in the land of the living: I shall no more at all see the salvation of Israel on the earth: I shall no more at all see man. (Isaiah 38:11 Brenton)
Pi:11:11 Mówiłem: Nie ujrzę już Pana na ziemi żyjących, nie będę już patrzył na nikogo spośród mieszkańców tego świata. (Iz 38:11 BT_4)
Pi:11:11 εἶπα Οὐκέτι οὐ μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ μὴ ἴδω ἄνθρωπον μετὰ κατοικούντων.
Pi:11:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ μετά κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Pi:11:11 By mówić/opowiadaj Już nie ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oszczędność Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Pi:11:11 ei)=pa *ou)ke/ti ou) mE\ i)/dO to\ sOtE/rion tou= Teou= e)pi\ tE=s gE=s, ou) mE\ i)/dO a)/nTrOpon meta\ katoikou/ntOn.
Pi:11:11 eipa uketi u mE idO to sOtErion tu Teu epi tEs gEs, u mE idO anTrOpon meta katoikuntOn.
Pi:11:11 VAI_AAI1S D D D VB_AAS1S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_GSF N1_GSF D D VB_AAS1S N2_ASM P V2_PAPGPM
Pi:11:11 to say/tell no longer οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the saving the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Pi:11:11 I-SAY/TELL-ed no longer not not I-should-SEE the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) not not I-should-SEE human (acc) after (+acc), with (+gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen)
Pi:11:11 Pi_11:11_1 Pi_11:11_2 Pi_11:11_3 Pi_11:11_4 Pi_11:11_5 Pi_11:11_6 Pi_11:11_7 Pi_11:11_8 Pi_11:11_9 Pi_11:11_10 Pi_11:11_11 Pi_11:11_12 Pi_11:11_13 Pi_11:11_14 Pi_11:11_15 Pi_11:11_16 Pi_11:11_17 Pi_11:11_18
Pi:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:12 ἐξέλιπον ἐκ τῆς συγγενείας μου, κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου· ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ ἐμοῦ ὥσπερ ὁ καταλύων σκηνὴν πήξας· τὸ πνεῦμά μου παρ’ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστός, ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν.
Pi:11:12 My life has failed from among my kindred: I have parted with the remainder of my life: it has gone forth and departed from me, as one that having pitched a tent takes it down again: my breath was with me as a weaver's web, when she that weaves draws nigh to cut off the thread. (Isaiah 38:12 Brenton)
Pi:11:12 Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje życie. On mnie odcina od nici. Za dzień i jedną noc mnie zamęczysz. (Iz 38:12 BT_4)
Pi:11:12 ἐξέλιπον ἐκ τῆς συγγενείας μου, κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου· ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ ἐμοῦ ὥσπερ καταλύων σκηνὴν πήξας· τὸ πνεῦμά μου παρ’ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστός, ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν.
Pi:11:12 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὥσ·περ ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς     ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)  
Pi:11:12 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja By wychodzić I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By upadać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź))
Pi:11:12 e)Xe/lipon e)k tE=s suggenei/as mou, kate/lipon to\ loipo\n tE=s DZOE=s mou· e)XE=lTen kai\ a)pE=lTen a)p’ e)mou= O(/sper o( katalu/On skEnE\n pE/Xas· to\ pneu=ma/ mou par’ e)moi\ e)ge/neto O(s i(sto/s, e)ri/Tou e)ggiDZou/sEs e)ktemei=n.
Pi:11:12 eXelipon ek tEs syngeneias mu, katelipon to loipon tEs DZOEs mu· eXElTen kai apElTen ap’ emu hOsper ho katalyOn skEnEn pEXas· to pneuma mu par’ emoi egeneto hOs histos, eriTu engiDZusEs ektemein.
Pi:11:12 VBI_AAI3P P RA_GSF N1A_GSF RP_GS VBI_AAI3P RA_ASN A1_ASM RA_GSF N1_GSF RP_GS VBI_AAI3S C VBI_AAI3S P RP_GS D RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF VA_AAPNSM RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_DS VBI_AMI3S C N2_NSM N2_GSM V1_PAPGSF VF2_FAN
Pi:11:12 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) out of (+gen) ἐξ before vowels the relative I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the remaining well then, sο, now, the rest the life being, living, spirit; alive I to come out and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to pitch the spirit breath, spiritual utterance, wind I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to become become, happen as/like ć ć to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć
Pi:11:12 I-FAIL-ed, they-FAIL-ed out of (+gen) the (gen) relative (gen), relatives (acc) me (gen) I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-DEPART-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) just as the (nom) while ABOLISH-ing (nom) tent (acc) upon PITCH-ing (nom|voc) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed as/like     while NEAR-ing (gen)  
Pi:11:12 Pi_11:12_1 Pi_11:12_2 Pi_11:12_3 Pi_11:12_4 Pi_11:12_5 Pi_11:12_6 Pi_11:12_7 Pi_11:12_8 Pi_11:12_9 Pi_11:12_10 Pi_11:12_11 Pi_11:12_12 Pi_11:12_13 Pi_11:12_14 Pi_11:12_15 Pi_11:12_16 Pi_11:12_17 Pi_11:12_18 Pi_11:12_19 Pi_11:12_20 Pi_11:12_21 Pi_11:12_22 Pi_11:12_23 Pi_11:12_24 Pi_11:12_25 Pi_11:12_26 Pi_11:12_27 Pi_11:12_28 Pi_11:12_29 Pi_11:12_30 Pi_11:12_31 Pi_11:12_32
Pi:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:13 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην ἕως πρωῒ ὡς λέοντι· οὕτως συνέτριψεν πάντα τὰ ὀστᾶ μου· ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην.
Pi:11:13 In that day I was given up as to a lion until the morning: so has he broken all my bones: for I was so given up from day even to night. (Isaiah 38:13 Brenton)
Pi:11:13 Krzyczę aż do rana. On kruszy jak lew wszystkie me kości: w ciągu dnia i jednej nocy mnie zamęczysz. (Iz 38:13 BT_4)
Pi:11:13 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην ἕως πρωῒ ὡς λέοντι· οὕτως συνέτριψεν πάντα τὰ ὀστᾶ μου· ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην.
Pi:11:13 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν οὕτως/οὕτω συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό γάρ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Pi:11:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Aż; świtaj Wcześnie Jak/jak Lew thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kość Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Dzień Aż; świtaj Noc By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Pi:11:13 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| paredo/TEn e(/Os prOi\+ O(s le/onti· ou(/tOs sune/triPSen pa/nta ta\ o)sta= mou· a)po\ ga\r tE=s E(me/ras e(/Os tE=s nukto\s paredo/TEn.
Pi:11:13 en tE hEmera ekeinE paredoTEn heOs prO+i hOs leonti· hutOs synetriPSen panta ta osta mu· apo gar tEs hEmeras heOs tEs nyktos paredoTEn.
Pi:11:13 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VCI_API1S P D C N3_DSM D VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N2N_APN RP_GS P x RA_GSF N1A_GSF P RA_GSF N3_GSF VCI_API1S
Pi:11:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine until; dawn early as/like lion thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of the bone I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as the day until; dawn the night to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Pi:11:13 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-was-Hand OVER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early as/like lion (dat) thusly/like this he/she/it-BREAK-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) for the (gen) day (gen), days (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) night (gen) I-was-Hand OVER-ed
Pi:11:13 Pi_11:13_1 Pi_11:13_2 Pi_11:13_3 Pi_11:13_4 Pi_11:13_5 Pi_11:13_6 Pi_11:13_7 Pi_11:13_8 Pi_11:13_9 Pi_11:13_10 Pi_11:13_11 Pi_11:13_12 Pi_11:13_13 Pi_11:13_14 Pi_11:13_15 Pi_11:13_16 Pi_11:13_17 Pi_11:13_18 Pi_11:13_19 Pi_11:13_20 Pi_11:13_21 Pi_11:13_22 Pi_11:13_23
Pi:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:14 ὡς χελιδών, οὕτω φωνήσω, καὶ ὡς περιστερά, οὕτω μελετήσω· ἐξέλιπον γὰρ οἱ ὀφθαλμοί μου τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον,
Pi:11:14 As a swallow, so will I cry, and as a dove, so do I mourn: for mine eyes have failed with looking to the height of heaven to the Lord, who has delivered me, and removed the sorrow of my soul. (Isaiah 38:14 Brenton)
Pi:11:14 Jak pisklę jaskółcze, tak kwilę, wzdycham jak gołębica. Oczy me słabną patrząc ku górze. Panie, cierpię ucisk: Stań przy mnie! (Iz 38:14 BT_4)
Pi:11:14 ὡς χελιδών, οὕτω φωνήσω, καὶ ὡς περιστερά, οὕτω μελετήσω· ἐξέλιπον γὰρ οἱ ὀφθαλμοί μου τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον,
Pi:11:14 ὡς   οὕτως/οὕτω φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) καί ὡς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) οὕτως/οὕτω μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) γάρ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pi:11:14 Jak/jak thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By brzmieć I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gołąb thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By nawiedzać wszędzie {skończony} By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Dla odtąd, jak Oko Ja By widzieć Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Nieba/niebo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pi:11:14 O(s CHelidO/n, ou(/tO fOnE/sO, kai\ O(s peristera/, ou(/tO meletE/sO· e)Xe/lipon ga\r oi( o)fTalmoi/ mou tou= ble/pein ei)s to\ u(/PSos tou= ou)ranou= pro\s to\n ku/rion,
Pi:11:14 hOs CHelidOn, hutO fOnEsO, kai hOs peristera, hutO meletEsO· eXelipon gar hoi ofTalmoi mu tu blepein eis to hyPSos tu uranu pros ton kyrion,
Pi:11:14 C N3N_NSF D VA_AAS1S C C N1A_NSF D VF_FAI1S VBI_AAI3P x RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_GSN V1_PAN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N2_ASM
Pi:11:14 as/like ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to sound and also, even, namely as/like pigeon thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to obsess over to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) for since, as the eye I the to see into (+acc) the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the sky/heaven toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pi:11:14 as/like   thusly/like this I-will-SOUND, I-should-SOUND and as/like pigeon (nom|voc) thusly/like this I-will-OBSESS-OVER, I-should-OBSESS-OVER I-FAIL-ed, they-FAIL-ed for the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) the (gen) to-be-SEE-ing into (+acc) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pi:11:14 Pi_11:14_1 Pi_11:14_2 Pi_11:14_3 Pi_11:14_4 Pi_11:14_5 Pi_11:14_6 Pi_11:14_7 Pi_11:14_8 Pi_11:14_9 Pi_11:14_10 Pi_11:14_11 Pi_11:14_12 Pi_11:14_13 Pi_11:14_14 Pi_11:14_15 Pi_11:14_16 Pi_11:14_17 Pi_11:14_18 Pi_11:14_19 Pi_11:14_20 Pi_11:14_21 Pi_11:14_22 Pi_11:14_23 Pi_11:14_24
Pi:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:15 ὃς ἐξείλατό με καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς.
Pi:11:15 (Isaiah 38:15 Brenton)
Pi:11:15 Cóż mam mówić? Wszak On mi powiedział i On to sprawił. Przeżyję spokojnie wszystkie moje lata po chwilach goryczy mej duszy. (Iz 38:15 BT_4)
Pi:11:15 ὃς ἐξείλατό με καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς.
Pi:11:15 ὅς ἥ ὅ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Pi:11:15 Kto/, który/, który By wyjmować Ja I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ja Ból Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Pi:11:15 o(\s e)Xei/lato/ me kai\ a)fei/lato/ mou tE\n o)du/nEn tE=s PSuCHE=s.
Pi:11:15 hos eXeilato me kai afeilato mu tEn odynEn tEs PSyCHEs.
Pi:11:15 RR_NSM VZ_AMI3S RP_AS C VBI_AMI3S RP_GS RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF
Pi:11:15 who/whom/which to take out I and also, even, namely to deprive I the pain the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Pi:11:15 who/whom/which (nom) he/she/it-was-TAKE OUT-ed me (acc) and he/she/it-was-DEPRIVE-ed me (gen) the (acc) pain (acc) the (gen) life (gen)
Pi:11:15 Pi_11:15_1 Pi_11:15_2 Pi_11:15_3 Pi_11:15_4 Pi_11:15_5 Pi_11:15_6 Pi_11:15_7 Pi_11:15_8 Pi_11:15_9 Pi_11:15_10
Pi:11:15 x x x x x x x x x x
Pi:11:16 κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν, καὶ παρακληθεὶς ἔζησα·
Pi:11:16 Yea, O Lord, for it was told thee concerning this; and thou hast revived my breath; and I am comforted, and live. (Isaiah 38:16 Brenton)
Pi:11:16 Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, wśród nich dopełni się życie ducha mego. Uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś! (Iz 38:16 BT_4)
Pi:11:16 κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν, καὶ παρακληθεὶς ἔζησα·
Pi:11:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πνοή, -ῆς, ἡ καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Pi:11:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Porywu/oddech I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Pi:11:16 ku/rie, peri\ au)tE=s ga\r a)nEgge/lE soi, kai\ e)XE/geira/s mou tE\n pnoE/n, kai\ paraklETei\s e)/DZEsa·
Pi:11:16 kyrie, peri autEs gar anEngelE soi, kai eXEgeiras mu tEn pnoEn, kai paraklETeis eDZEsa·
Pi:11:16 N2_VSM P RD_GSF x VDI_API3S RP_DS C VAI_AAI2S RP_GS RA_ASF N1_ASF C VC_APPNSM VAI_AAI1S
Pi:11:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) he/she/it/same for since, as to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to ??? I the gust/breath and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Pi:11:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) about (+acc,+gen) her/it/same (gen) for he/she/it-was-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-???-ed me (gen) the (acc) gust/breath (acc) and upon being-PETITION-ed (nom|voc) I-EXISTS-ed
Pi:11:16 Pi_11:16_1 Pi_11:16_2 Pi_11:16_3 Pi_11:16_4 Pi_11:16_5 Pi_11:16_6 Pi_11:16_7 Pi_11:16_8 Pi_11:16_9 Pi_11:16_10 Pi_11:16_11 Pi_11:16_12 Pi_11:16_13 Pi_11:16_14
Pi:11:16 x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:17 εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.
Pi:11:17 For thou hast chosen my soul, that it should not perish: and thou hast cast all my sins behind me. (Isaiah 38:17 Brenton)
Pi:11:17 Oto na zdrowie zamienił mi gorycz. Ty zachowałeś mą duszę od dołu unicestwienia, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. (Iz 38:17 BT_4)
Pi:11:17 εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.
Pi:11:17 αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἵνα μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:11:17 By wybierać Dla odtąd, jak Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby żeby / ażeby / bo Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Do ??? Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Pi:11:17 ei(/lou ga/r mou tE\n PSuCHE/n, i(/na mE\ a)po/lEtai, kai\ a)pe/rriPSas o)pi/sO mou pa/sas ta\s a(marti/as mou.
Pi:11:17 heilu gar mu tEn PSyCHEn, hina mE apolEtai, kai aperriPSas opisO mu pasas tas hamartias mu.
Pi:11:17 VBI_AMI2S x RP_GS RA_ASF N1_ASF C D VB_AMS3S C VAI_AAI2S P RP_GS A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS
Pi:11:17 to choose for since, as I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to ??? behind back, behind, after I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Pi:11:17 you(sg)-were-CHOOSE-ed for me (gen) the (acc) life (acc) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-LOSE/DESTROY-ed and you(sg)-???-ed behind me (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) me (gen)
Pi:11:17 Pi_11:17_1 Pi_11:17_2 Pi_11:17_3 Pi_11:17_4 Pi_11:17_5 Pi_11:17_6 Pi_11:17_7 Pi_11:17_8 Pi_11:17_9 Pi_11:17_10 Pi_11:17_11 Pi_11:17_12 Pi_11:17_13 Pi_11:17_14 Pi_11:17_15 Pi_11:17_16
Pi:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:18 οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσίν σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου·
Pi:11:18 For they that are in the grave shall not praise thee, neither shall the dead bless thee, neither shall they that are in Hades hope for thy mercy. (Isaiah 38:18 Brenton)
Pi:11:18 Zaiste, nie Szeol Cię sławi ani Śmierć wychwala Ciebie; nie ci oglądają się na Twoją wierność, którzy w dół zstępują. (Iz 38:18 BT_4)
Pi:11:18 οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσίν σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου·
Pi:11:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:11:18 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać By chwalić Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By umierać By błogosławić Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Jałmużny/miłosierność Ty; twój/twój(sg)
Pi:11:18 ou) ga\r oi( e)n a(/|dou ai)ne/sousi/n se, ou)de\ oi( a)poTano/ntes eu)logE/sousi/n se, ou)de\ e)lpiou=sin oi( e)n a(/|dou tE\n e)leEmosu/nEn sou·
Pi:11:18 u gar hoi en hadu ainesusin se, ude hoi apoTanontes eulogEsusin se, ude elpiusin hoi en hadu tEn eleEmosynEn su·
Pi:11:18 D x RA_NPM P N1M_GSM VF_FAI3P RP_AS C RA_NPM VB_AAPNPM VF_FAI3P RP_AS C VF2_FAI3P RA_NPM P N1M_GSM RA_ASF N1_ASF RP_GS
Pi:11:18 οὐχ before rough breathing for since, as the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing to praise you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to die to bless you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to hope survive, live through, outlast, outlive the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing the alms/mercifulness you; your/yours(sg)
Pi:11:18 not for the (nom) in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor the (nom) upon DIE-ing (nom|voc) they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat) the (nom) in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! the (acc) alms/mercifulness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:11:18 Pi_11:18_1 Pi_11:18_2 Pi_11:18_3 Pi_11:18_4 Pi_11:18_5 Pi_11:18_6 Pi_11:18_7 Pi_11:18_8 Pi_11:18_9 Pi_11:18_10 Pi_11:18_11 Pi_11:18_12 Pi_11:18_13 Pi_11:18_14 Pi_11:18_15 Pi_11:18_16 Pi_11:18_17 Pi_11:18_18 Pi_11:18_19 Pi_11:18_20
Pi:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:19 οἱ ζῶντες εὐλογήσουσίν σε, ὃν τρόπον κἀγώ. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου, κύριε τῆς σωτηρίας μου,
Pi:11:19 The living shall bless thee, as I also do: for from this day shall I beget children, who shall declare thy righteousness, (Isaiah 38:19 Brenton)
Pi:11:19 Żywy, żywy Cię tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom rozgłasza Twoją wierność. (Iz 38:19 BT_4)
Pi:11:19 οἱ ζῶντες εὐλογήσουσίν σε, ὃν τρόπον κἀγώ. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου, κύριε τῆς σωτηρίας μου,
Pi:11:19 ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀπό γάρ ὁ ἡ τό σήμερον παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:11:19 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie I/też ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Dzisiaj dzień Dziecko By czynić/rób Kto/, który/, który By ogłaszać ogłaszaj, informuj Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Ja
Pi:11:19 oi( DZO=ntes eu)logE/sousi/n se, o(\n tro/pon ka)gO/. a)po\ ga\r tE=s sE/meron paidi/a poiE/sO, a(/ a)naggelou=sin tE\n dikaiosu/nEn sou, ku/rie tE=s sOtEri/as mou,
Pi:11:19 hoi DZOntes eulogEsusin se, hon tropon kagO. apo gar tEs sEmeron paidia poiEsO, ha anangelusin tEn dikaiosynEn su, kyrie tEs sOtErias mu,
Pi:11:19 RA_NPM V3_PAPNPM VF_FAI3P RP_AS RR_ASM N2_ASM C+RPNS P x RA_GSF D N1A_APN VA_AAS1S RR_APN VF2_FAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS N2_VSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Pi:11:19 the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to bless you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude and/also I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as the today day child to do/make who/whom/which to proclaim proclaim, report the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the salvation/deliverance I
Pi:11:19 the (nom) while EXISTS-ing (nom|voc) they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) and/also I (nom) away from (+gen) for the (gen) today children (nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE who/whom/which (nom|acc) they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) salvation/deliverance (gen) me (gen)
Pi:11:19 Pi_11:19_1 Pi_11:19_2 Pi_11:19_3 Pi_11:19_4 Pi_11:19_5 Pi_11:19_6 Pi_11:19_7 Pi_11:19_8 Pi_11:19_9 Pi_11:19_10 Pi_11:19_11 Pi_11:19_12 Pi_11:19_13 Pi_11:19_14 Pi_11:19_15 Pi_11:19_16 Pi_11:19_17 Pi_11:19_18 Pi_11:19_19 Pi_11:19_20 Pi_11:19_21 Pi_11:19_22
Pi:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:11:20 καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ.
Pi:11:20 O God of my salvation; and I will not cease blessing thee with the psaltery all the days of my life before the house of God. (Isaiah 38:20 Brenton)
Pi:11:20 Pan mnie zachowuje! Więc grać będziemy me pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej. (Iz 38:20 BT_4)
Pi:11:20 καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ.
Pi:11:20 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pi:11:20 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przestawać By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom; by mieszkać Bóg 
Pi:11:20 kai\ ou) pau/somai eu)logO=n se meta\ PSaltEri/ou pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s mou kate/nanti tou= oi)/kou tou= Teou=.
Pi:11:20 kai u pausomai eulogOn se meta PSaltEriu pasas tas hEmeras tEs DZOEs mu katenanti tu oiku tu Teu.
Pi:11:20 C D VF_FMI1S V2_PAPNSM RP_AS P N2N_GSN A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS D RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Pi:11:20 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cease to bless you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive I opposite/in the presence of (+gen) the house; to dwell the god [see theology]
Pi:11:20 and not I-will-be-CEASE-ed while BLESS-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) after (+acc), with (+gen)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
Pi:11:20 Pi_11:20_1 Pi_11:20_2 Pi_11:20_3 Pi_11:20_4 Pi_11:20_5 Pi_11:20_6 Pi_11:20_7 Pi_11:20_8 Pi_11:20_9 Pi_11:20_10 Pi_11:20_11 Pi_11:20_12 Pi_11:20_13 Pi_11:20_14 Pi_11:20_15 Pi_11:20_16 Pi_11:20_17 Pi_11:20_18
Pi:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x