Pi:9:0t Προσευχὴ Μαριας τῆς θεοτόκου.
Pi:9:0t PRAYER OF MARY THE THEOTOKOS/THE MAGNIFICAT
Pi:9:0t Modlitwa Maryi, Bogarodzicy
Pi:9:0t Προσευχὴ Μαριας τῆς θεοτόκου.
Pi:9:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Μαρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό  
Pi:9:0t Modlitwa Mary
Pi:9:0t *proseuCHE\ *marias tE=s Teoto/kou.
Pi:9:0t proseuCHE marias tEs Teotoku.
Pi:9:0t N1_NSF N1A_GSF RA_GSF A1B_GSF
Pi:9:0t prayer Mary the ć
Pi:9:0t prayer (nom|voc) Mary (gen) the (gen)  
Pi:9:0t Pi_9:0t_1 Pi_9:0t_2 Pi_9:0t_3 Pi_9:0t_4
Pi:9:0t x x x x
Pi:9:46 Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Pi:9:46 (KJV Luke 1:46) And Mary said, My soul doth magnify the Lord,
Pi:9:46 Łk 1:46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana,
Pi:9:46 Μεγαλύνει ψυχή μου τὸν κύριον,
Pi:9:46 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pi:9:46 By powiększać/chwałę Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pi:9:46 *megalu/nei E( PSuCHE/ mou to\n ku/rion,
Pi:9:46 megalynei hE PSyCHE mu ton kyrion,
Pi:9:46 V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N2_ASM
Pi:9:46 to magnify/laud the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pi:9:46 he/she/it-is-MAGNIFY/LAUD-ing, you(sg)-are-being-MAGNIFY/LAUD-ed (classical) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pi:9:46 Pi_9:46_1 Pi_9:46_2 Pi_9:46_3 Pi_9:46_4 Pi_9:46_5 Pi_9:46_6
Pi:9:46 x x x x x x
Pi:9:47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου,
Pi:9:47 (KJV Luke 1:47) And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
Pi:9:47 Łk 1:47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Pi:9:47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου,
Pi:9:47 καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:9:47 I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Zbawiciela wybawca Ja
Pi:9:47 kai\ E)galli/asen to\ pneu=ma/ mou e)pi\ tO=| TeO=| tO=| sOtE=ri/ mou,
Pi:9:47 kai Egalliasen to pneuma mu epi tO TeO tO sOtEri mu,
Pi:9:47 C VAI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N3H_DSM RP_GS
Pi:9:47 and also, even, namely to exult (glad, great joy) the spirit breath, spiritual utterance, wind I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] the Savior rescuer I
Pi:9:47 and he/she/it-EXULT-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) the (dat) Savior (dat) me (gen)
Pi:9:47 Pi_9:47_1 Pi_9:47_2 Pi_9:47_3 Pi_9:47_4 Pi_9:47_5 Pi_9:47_6 Pi_9:47_7 Pi_9:47_8 Pi_9:47_9 Pi_9:47_10 Pi_9:47_11
Pi:9:47 x x x x x x x x x x x
Pi:9:48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί,
Pi:9:48 (KJV Luke 1:48) For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
Pi:9:48 Łk 1:48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
Pi:9:48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί,
Pi:9:48 ὅτι ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἀπό ὁ ἡ τό νῦν μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ
Pi:9:48 Ponieważ/tamto By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głębokość; do niżej Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz Do ??? Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Pi:9:48 o(/ti e)pe/blePSen e)pi\ tE\n tapei/nOsin tE=s dou/lEs au)tou=· i)dou\ ga\r a)po\ tou= nu=n makariou=si/n me pa=sai ai( geneai/,
Pi:9:48 hoti epeblePSen epi tEn tapeinOsin tEs dulEs autu· idu gar apo tu nyn makariusin me pasai hai geneai,
Pi:9:48 C VAI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM I x P RA_GSM D VF2_FAI3P RP_AS A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF
Pi:9:48 because/that to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the depth; to lower the slave girl; servile he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now to ??? I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the generation Race, Nation; sometimes "generation"
Pi:9:48 because/that he/she/it-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! for away from (+gen) the (gen) now they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) me (acc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) generations (nom|voc)
Pi:9:48 Pi_9:48_1 Pi_9:48_2 Pi_9:48_3 Pi_9:48_4 Pi_9:48_5 Pi_9:48_6 Pi_9:48_7 Pi_9:48_8 Pi_9:48_9 Pi_9:48_10 Pi_9:48_11 Pi_9:48_12 Pi_9:48_13 Pi_9:48_14 Pi_9:48_15 Pi_9:48_16 Pi_9:48_17 Pi_9:48_18
Pi:9:48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:9:49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Pi:9:49 (KJV Luke 1:49) For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.
Pi:9:49 Łk 1:49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię -
Pi:9:49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Pi:9:49 ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μεγαλεῖος -α -ον ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν καί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:49 Ponieważ/tamto By czynić/rób Ja magnificant Zdolny I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Pi:9:49 o(/ti e)poi/Ese/n moi megalei=a o( dunato/s, kai\ a(/gion to\ o)/noma au)tou=,
Pi:9:49 hoti epoiEsen moi megaleia ho dynatos, kai hagion to onoma autu,
Pi:9:49 C VAI_AAI3S RP_DS A1A_APN RA_NSM A1_NSM C A1A_NSN RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Pi:9:49 because/that to do/make I magnificant the capable and also, even, namely dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the name with regard to he/she/it/same
Pi:9:49 because/that he/she/it-DO/MAKE-ed me (dat) magnificant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) capable ([Adj] nom) and holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Pi:9:49 Pi_9:49_1 Pi_9:49_2 Pi_9:49_3 Pi_9:49_4 Pi_9:49_5 Pi_9:49_6 Pi_9:49_7 Pi_9:49_8 Pi_9:49_9 Pi_9:49_10 Pi_9:49_11
Pi:9:49 x x x x x x x x x x x
Pi:9:50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Pi:9:50 (KJV Luke 1:50) And his mercy is on them that fear him from generation to generation.
Pi:9:50 Łk 1:50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.
Pi:9:50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Pi:9:50 καί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:50 I też, nawet, mianowicie Litość On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By bać się On/ona/to/to samo
Pi:9:50 kai\ to\ e)/leos au)tou= ei)s genea\n kai\ genea\n toi=s foboume/nois au)to/n.
Pi:9:50 kai to eleos autu eis genean kai genean tois fobumenois auton.
Pi:9:50 C RA_NSN N3E_NSN RD_GSM P N1A_ASF C N1A_ASF RA_DPM V2_PMPDPM RD_ASM
Pi:9:50 and also, even, namely the mercy he/she/it/same into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" the to fear he/she/it/same
Pi:9:50 and the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) generation (acc) and generation (acc) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) him/it/same (acc)
Pi:9:50 Pi_9:50_1 Pi_9:50_2 Pi_9:50_3 Pi_9:50_4 Pi_9:50_5 Pi_9:50_6 Pi_9:50_7 Pi_9:50_8 Pi_9:50_9 Pi_9:50_10 Pi_9:50_11
Pi:9:50 x x x x x x x x x x x
Pi:9:51 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·
Pi:9:51 (KJV Luke 1:51) He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
Pi:9:51 Łk 1:51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.
Pi:9:51 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·
Pi:9:51 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κράτο·ς, -ους, τό ἐν βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὑπερή·φανος -ον διά·νοια, -ας, ἡ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:51 By czynić/rób Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} On/ona/to/to samo By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Dumny Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Pi:9:51 e)poi/Esen kra/tos e)n braCHi/oni au)tou=, diesko/rpisen u(perEfa/nous dianoi/a| kardi/as au)tO=n·
Pi:9:51 epoiEsen kratos en braCHioni autu, dieskorpisen hyperEfanus dianoia kardias autOn·
Pi:9:51 VAI_AAI3S N3E_ASN P N3N_DSM RD_GSM VAI_AAI3S A1B_APM N1A_DSF N1A_GSF RD_GPM
Pi:9:51 to do/make sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm he/she/it/same to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow proud cognition intellect, mentality, purpose, plan heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Pi:9:51 he/she/it-DO/MAKE-ed sway (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) arm (dat) him/it/same (gen) he/she/it-SCATTER-ed proud ([Adj] acc) cognition (dat) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen)
Pi:9:51 Pi_9:51_1 Pi_9:51_2 Pi_9:51_3 Pi_9:51_4 Pi_9:51_5 Pi_9:51_6 Pi_9:51_7 Pi_9:51_8 Pi_9:51_9 Pi_9:51_10
Pi:9:51 x x x x x x x x x x
Pi:9:52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς·
Pi:9:52 (KJV Luke 1:52) He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.
Pi:9:52 Łk 1:52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Pi:9:52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς·
Pi:9:52 καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) δυνάστης, -ου, ὁ ἀπό θρόνος, -ου, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ταπεινός -ή -όν
Pi:9:52 By zdejmować czyść Najwyższy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj
Pi:9:52 kaTei=len duna/stas a)po\ Tro/nOn kai\ u(/PSOsen tapeinou/s·
Pi:9:52 kaTeilen dynastas apo TronOn kai hyPSOsen tapeinus·
Pi:9:52 VBI_AAI3S N1M_APM P N2_GPM C VAI_AAI3S A1_APM
Pi:9:52 to take down purge sovereign from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing throne and also, even, namely to elevate/set high poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate
Pi:9:52 he/she/it-TAKE-ed-DOWN sovereigns (acc) away from (+gen) thrones (gen) and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH poor ([Adj] acc)
Pi:9:52 Pi_9:52_1 Pi_9:52_2 Pi_9:52_3 Pi_9:52_4 Pi_9:52_5 Pi_9:52_6 Pi_9:52_7
Pi:9:52 x x x x x x x
Pi:9:53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
Pi:9:53 (KJV Luke 1:53) He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.
Pi:9:53 Łk 1:53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Pi:9:53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
Pi:9:53 πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) κενός -ή -όν
Pi:9:53 By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By wzbogacać być bogaty Do ??? Pusty/pozbawiony
Pi:9:53 peinO=ntas e)ne/plEsen a)gaTO=n kai\ ploutou=ntas e)Xape/steilen kenou/s.
Pi:9:53 peinOntas eneplEsen agaTOn kai plutuntas eXapesteilen kenus.
Pi:9:53 V3_PAPAPM VAI_AAI3S A1_GPM C V2_PAPAPM VAI_AAI3S A1_APM
Pi:9:53 to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to satisfy fill up good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to enrich To be rich to ??? empty/devoid
Pi:9:53 while HUNGER-ing (acc) he/she/it-SATISFY-ed good ([Adj] gen) and while ENRICH-ing (acc) he/she/it-???-ed empty/devoid ([Adj] acc)
Pi:9:53 Pi_9:53_1 Pi_9:53_2 Pi_9:53_3 Pi_9:53_4 Pi_9:53_5 Pi_9:53_6 Pi_9:53_7
Pi:9:53 x x x x x x x
Pi:9:54 ἀντελάβετο Ισραηλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους,
Pi:9:54 (KJV Luke 1:54) He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;
Pi:9:54 Łk 1:54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -
Pi:9:54 ἀντελάβετο Ισραηλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους,
Pi:9:54 ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
Pi:9:54 By zbaczać bliski [anty biorą] Izrael Dziecka/służący On/ona/to/to samo By pamiętać/stawaj się uważającym z Litość
Pi:9:54 a)ntela/beto *israEl paido\s au)tou= mnEsTE=nai e)le/ous,
Pi:9:54 antelabeto israEl paidos autu mnEsTEnai eleus,
Pi:9:54 VBI_AMI3S N_ASM N3D_GSM RD_GSM VS_APN N3E_APN
Pi:9:54 to deflect toward [anti-take] Israel child/servant he/she/it/same to remember/become mindful of mercy
Pi:9:54 he/she/it-was-DEFLECT-ed-TOWARD Israel (indecl) child/servant (gen) him/it/same (gen) to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF mercy (gen), mercies (acc)
Pi:9:54 Pi_9:54_1 Pi_9:54_2 Pi_9:54_3 Pi_9:54_4 Pi_9:54_5 Pi_9:54_6
Pi:9:54 x x x x x x
Pi:9:55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Αβρααμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
Pi:9:55 (KJV Luke 1:55) As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever. ((KJV Luke 1:(KJV Luke 1:46)-(KJV Luke 1:55) KJV)
Pi:9:55 Łk 1:55 jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». (Luke 1:46-55)
Pi:9:55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Αβρααμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
Pi:9:55 καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Pi:9:55 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ja Abraham I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pi:9:55 kaTO\s e)la/lEsen pro\s tou\s pate/ras E(mO=n, tO=| *abraam kai\ tO=| spe/rmati au)tou= e(/Os ai)O=nos.
Pi:9:55 kaTOs elalEsen pros tus pateras hEmOn, tO abraam kai tO spermati autu heOs aiOnos.
Pi:9:55 D VAI_AAI3S P RA_APM N3_APM RP_GP RA_DSM N_DSM C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM P N3W_GSM
Pi:9:55 as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak toward (+acc,+gen,+dat) the father I the Abraham and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pi:9:55 as accordingly he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) us (gen) the (dat) Abraham (indecl) and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Pi:9:55 Pi_9:55_1 Pi_9:55_2 Pi_9:55_3 Pi_9:55_4 Pi_9:55_5 Pi_9:55_6 Pi_9:55_7 Pi_9:55_8 Pi_9:55_9 Pi_9:55_10 Pi_9:55_11 Pi_9:55_12 Pi_9:55_13 Pi_9:55_14
Pi:9:55 x x x x x x x x x x x x x x
Pi:9:68t Προσευχὴ Ζαχαριου.
Pi:9:68t PRAYER OF ZACHARIAH/THE BENEDICTUS
Pi:9:68t Modlitwa Zachariasza
Pi:9:68t Προσευχὴ Ζαχαριου.
Pi:9:68t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Ζαχαρίας, -ου, ὁ
Pi:9:68t Modlitwa Zachariasz
Pi:9:68t *proseuCHE\ *DZaCHariou.
Pi:9:68t proseuCHE DZaCHariu.
Pi:9:68t N1_NSF N1T_GSM
Pi:9:68t prayer Zacharias
Pi:9:68t    
Pi:9:68t Pi_9:68t_01 Pi_9:68t_02
Pi:9:68t x x
Pi:9:68 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ
Pi:9:68 (KJV Luke 1:68) Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people,
Pi:9:68 Łk 1:68 «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
Pi:9:68 Εὐλογητὸς κύριος θεὸς τοῦ Ισραηλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ
Pi:9:68 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λύτρωσις, -εως, ἡ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:68 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ponieważ/tamto By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wykupienie; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ludzie On/ona/to/to samo
Pi:9:68 *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s tou= *israEl, o(/ti e)peske/PSato kai\ e)poi/Esen lu/trOsin tO=| laO=| au)tou=
Pi:9:68 eulogEtos kyrios ho Teos tu israEl, hoti epeskePSato kai epoiEsen lytrOsin tO laO autu
Pi:9:68 A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VAI_AMI3S C VAI_AAI3S N3I_ASF RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Pi:9:68 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Israel because/that to visit [see skeptical] and also, even, namely to do/make redemption; to redeem to be released, upon payment of ransom the people he/she/it/same
Pi:9:68 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) Israel (indecl) because/that he/she/it-was-VISIT-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed redemption (acc); they-should-be-REDEEM-ing the (dat) people (dat) him/it/same (gen)
Pi:9:68 Pi_9:68_01 Pi_9:68_02 Pi_9:68_03 Pi_9:68_04 Pi_9:68_05 Pi_9:68_06 Pi_9:68_07 Pi_9:68_08 Pi_9:68_09 Pi_9:68_10 Pi_9:68_11 Pi_9:68_12 Pi_9:68_13 Pi_9:68_14
Pi:9:68 x x x x x x x x x x x x x x
Pi:9:69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,
Pi:9:69 (KJV Luke 1:69) And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;
Pi:9:69 Łk 1:69 i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:
Pi:9:69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,
Pi:9:69 καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:69 I też, nawet, mianowicie By podnosić się Róg Zbawienia/wyzwolenie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom David Dziecka/służący On/ona/to/to samo
Pi:9:69 kai\ E)/geiren ke/ras sOtEri/as E(mi=n e)n tO=| oi)/kO| *dauid tou= paido\s au)tou=,
Pi:9:69 kai Egeiren keras sOtErias hEmin en tO oikO dauid tu paidos autu,
Pi:9:69 C V1I_IAI3S N3T_ASN N1A_GSF RP_DP P RA_DSM N2_DSM N_GSM RA_GSM N3D_GSM RD_GSM
Pi:9:69 and also, even, namely to rise horn salvation/deliverance I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house David the child/servant he/she/it/same
Pi:9:69 and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed horn (nom|acc|voc) salvation/deliverance (gen) us (dat) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) David (indecl) the (gen) child/servant (gen) him/it/same (gen)
Pi:9:69 Pi_9:69_1 Pi_9:69_2 Pi_9:69_3 Pi_9:69_4 Pi_9:69_5 Pi_9:69_6 Pi_9:69_7 Pi_9:69_8 Pi_9:69_9 Pi_9:69_10 Pi_9:69_11 Pi_9:69_12
Pi:9:69 x x x x x x x x x x x x
Pi:9:70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,
Pi:9:70 (KJV Luke 1:70) As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:
Pi:9:70 Łk 1:70 jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,
Pi:9:70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,
Pi:9:70 καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) διά στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:70 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Prorok On/ona/to/to samo
Pi:9:70 kaTO\s e)la/lEsen dia\ sto/matos tO=n a(gi/On tO=n a)p’ ai)O=nos profEtO=n au)tou=,
Pi:9:70 kaTOs elalEsen dia stomatos tOn hagiOn tOn ap’ aiOnos profEtOn autu,
Pi:9:70 D VAI_AAI3S P N3M_GSN RA_GPM A1A_GPM RA_GPM P N3W_GSM N1M_GPM RD_GSM
Pi:9:70 as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mouth/maw stoma the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever prophet he/she/it/same
Pi:9:70 as accordingly he/she/it-SPEAK-ed because of (+acc), through (+gen) mouth/maw (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) the (gen) away from (+gen) eon (gen) prophets (gen) him/it/same (gen)
Pi:9:70 Pi_9:70_1 Pi_9:70_2 Pi_9:70_3 Pi_9:70_4 Pi_9:70_5 Pi_9:70_6 Pi_9:70_7 Pi_9:70_8 Pi_9:70_9 Pi_9:70_10 Pi_9:70_11
Pi:9:70 x x x x x x x x x x x
Pi:9:71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς,
Pi:9:71 (KJV Luke 1:71) That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;
Pi:9:71 Łk 1:71 że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Pi:9:71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς,
Pi:9:71 σωτηρία, -ας, ἡ ἐκ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:9:71 Zbawienia/wyzwolenie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja
Pi:9:71 sOtEri/an e)X e)CHTrO=n E(mO=n kai\ e)k CHeiro\s pa/ntOn tO=n misou/ntOn E(ma=s,
Pi:9:71 sOtErian eX eCHTrOn hEmOn kai ek CHeiros pantOn tOn misuntOn hEmas,
Pi:9:71 N1A_ASF P N2_GPM RP_GP C P N3_GSF A3_GPM RA_GPM V2_PAPGPM RP_AP
Pi:9:71 salvation/deliverance out of (+gen) ἐξ before vowels enmity; hostile I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand every all, each, every, the whole of the to destest dislike, detest, hate, abominate I
Pi:9:71 salvation/deliverance (acc) out of (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen) and out of (+gen) hand (gen) all (gen) the (gen) let-them-be-DESTEST-ing! (classical), while DESTEST-ing (gen) us (acc)
Pi:9:71 Pi_9:71_1 Pi_9:71_2 Pi_9:71_3 Pi_9:71_4 Pi_9:71_5 Pi_9:71_6 Pi_9:71_7 Pi_9:71_8 Pi_9:71_9 Pi_9:71_10 Pi_9:71_11
Pi:9:71 x x x x x x x x x x x
Pi:9:72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
Pi:9:72 (KJV Luke 1:72) To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;
Pi:9:72 Łk 1:72 że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze -
Pi:9:72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
Pi:9:72 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:72 By czynić/rób Litość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Pi:9:72 poiE=sai e)/leos meta\ tO=n pate/rOn E(mO=n kai\ mnEsTE=nai diaTE/kEs a(gi/as au)tou=,
Pi:9:72 poiEsai eleos meta tOn paterOn hEmOn kai mnEsTEnai diaTEkEs hagias autu,
Pi:9:72 VA_AAN N3E_ASN P RA_GPM N3_GPM RP_GP C VS_APN N1_GSF A1A_GSF RD_GSM
Pi:9:72 to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father I and also, even, namely to remember/become mindful of covenant dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Pi:9:72 to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) us (gen) and to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF covenant (gen) holy ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen)
Pi:9:72 Pi_9:72_1 Pi_9:72_2 Pi_9:72_3 Pi_9:72_4 Pi_9:72_5 Pi_9:72_6 Pi_9:72_7 Pi_9:72_8 Pi_9:72_9 Pi_9:72_10 Pi_9:72_11
Pi:9:72 x x x x x x x x x x x
Pi:9:73 ὅρκον, ὃν ὤμοσεν πρὸς Αβρααμ τὸν πατέρα ἡμῶν,
Pi:9:73 (KJV Luke 1:73) The oath which he sware to our father Abraham,
Pi:9:73 Łk 1:73 na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego,
Pi:9:73 ὅρκον, ὃν ὤμοσεν πρὸς Αβρααμ τὸν πατέρα ἡμῶν,
Pi:9:73 ὅρκος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) πρός Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:9:73 Przysięga Kto/, który/, który; by być By przysięgać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Abraham Ojciec Ja
Pi:9:73 o(/rkon, o(\n O)/mosen pro\s *abraam to\n pate/ra E(mO=n,
Pi:9:73 horkon, hon Omosen pros abraam ton patera hEmOn,
Pi:9:73 N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GP
Pi:9:73 oath who/whom/which; to be to swear toward (+acc,+gen,+dat) Abraham the father I
Pi:9:73 oath (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SWEAR-ed toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) the (acc) father (acc) us (gen)
Pi:9:73 Pi_9:73_1 Pi_9:73_2 Pi_9:73_3 Pi_9:73_4 Pi_9:73_5 Pi_9:73_6 Pi_9:73_7 Pi_9:73_8
Pi:9:73 x x x x x x x x
Pi:9:74 τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας
Pi:9:74 (KJV Luke 1:74) That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,
Pi:9:74 Łk 1:74 iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy
Pi:9:74 τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας
Pi:9:74 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·φόβως ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Pi:9:74 By dawać Ja Nieustraszenie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Pi:9:74 tou= dou=nai E(mi=n a)fo/bOs e)k CHeiro\s tO=n e)CHTrO=n E(mO=n r(usTe/ntas
Pi:9:74 tu dunai hEmin afobOs ek CHeiros tOn eCHTrOn hEmOn rysTentas
Pi:9:74 RA_GSN VO_AAN RP_DP D P N3_GSF RA_GPM N2_GPM RP_GP VC_APPAPM
Pi:9:74 the to give I fearlessly out of (+gen) ἐξ before vowels hand the enmity; hostile I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Pi:9:74 the (gen) to-GIVE us (dat) fearlessly out of (+gen) hand (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen) upon being-DELIVER-ed (acc)
Pi:9:74 Pi_9:74_1 Pi_9:74_2 Pi_9:74_3 Pi_9:74_4 Pi_9:74_5 Pi_9:74_6 Pi_9:74_7 Pi_9:74_8 Pi_9:74_9 Pi_9:74_10
Pi:9:74 x x x x x x x x x x
Pi:9:75 λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν.
Pi:9:75 (KJV Luke 1:75) In holiness and righteousness before him, all the days of our life.
Pi:9:75 Łk 1:75 w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.
Pi:9:75 λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν.
Pi:9:75 λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:9:75 By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ja
Pi:9:75 latreu/ein au)tO=| e)n o(sio/tEti kai\ dikaiosu/nE| e)nO/pion au)tou= pa/sas ta\s E(me/ras E(mO=n.
Pi:9:75 latreuein autO en hosiotEti kai dikaiosynE enOpion autu pasas tas hEmeras hEmOn.
Pi:9:75 V1_PAN RD_DSM P N3T_DSF C N1_DSF P RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP
Pi:9:75 to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day I
Pi:9:75 to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES him/it/same (dat) in/among/by (+dat) ??? (dat) and righteousness (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) us (gen)
Pi:9:75 Pi_9:75_1 Pi_9:75_2 Pi_9:75_3 Pi_9:75_4 Pi_9:75_5 Pi_9:75_6 Pi_9:75_7 Pi_9:75_8 Pi_9:75_9 Pi_9:75_10 Pi_9:75_11 Pi_9:75_12
Pi:9:75 x x x x x x x x x x x x
Pi:9:76 καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ
Pi:9:76 (KJV Luke 1:76) And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;
Pi:9:76 Łk 1:76 A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;
Pi:9:76 καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ
Pi:9:76 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) προφήτης, -ου, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) γάρ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:9:76 I też, nawet, mianowicie Ty zaś Dziecko Prorok Najwyższy By nazywać rozmowę By iść przedtem Dla odtąd, jak Przedtem (+informacja) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do gotowy Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Pi:9:76 kai\ su\ de/, paidi/on, profE/tEs u(PSi/stou klETE/sE|· proporeu/sE| ga\r pro\ prosO/pou kuri/ou e(toima/sai o(dou\s au)tou=
Pi:9:76 kai sy de, paidion, profEtEs hyPSistu klETEsE· proporeusE gar pro prosOpu kyriu hetoimasai hodus autu
Pi:9:76 C RP_NS x N2N_NSN N1M_NSM A1_GSM VC_FPI2S VA_AAS3S x P N2N_GSN N2_GSM VA_AAN N2_APF RD_GSM
Pi:9:76 and also, even, namely you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child prophet highest to call call to go before for since, as before (+gen) face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ready way/road he/she/it/same
Pi:9:76 and you(sg) (nom) Yet child (nom|acc|voc) prophet (nom) highest ([Adj] gen) you(sg)-will-be-CALL-ed you(sg)-will-be-GO-ed-BEFORE, you(sg)-should-be-GO-ed-BEFORE for before (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-READY, be-you(sg)-READY-ed!, he/she/it-happens-to-READY (opt) ways/roads (acc) him/it/same (gen)
Pi:9:76 Pi_9:76_1 Pi_9:76_2 Pi_9:76_3 Pi_9:76_4 Pi_9:76_5 Pi_9:76_6 Pi_9:76_7 Pi_9:76_8 Pi_9:76_9 Pi_9:76_10 Pi_9:76_11 Pi_9:76_12 Pi_9:76_13 Pi_9:76_14 Pi_9:76_15
Pi:9:76 x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:9:77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν ἡμῶν
Pi:9:77 (KJV Luke 1:77) To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins,
Pi:9:77 Łk 1:77 Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów,
Pi:9:77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν ἡμῶν
Pi:9:77 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:9:77 By dawać Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Zbawienia/wyzwolenie Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybaczaj Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Pi:9:77 tou= dou=nai gnO=sin sOtEri/as tO=| laO=| au)tou= e)n a)fe/sei a(martiO=n E(mO=n
Pi:9:77 tu dunai gnOsin sOtErias tO laO autu en afesei hamartiOn hEmOn
Pi:9:77 RA_GSN VO_AAN N3I_ASF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM RD_GSM P N3I_DSF N1A_GPF RP_GP
Pi:9:77 the to give knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. salvation/deliverance the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pardon sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Pi:9:77 the (gen) to-GIVE knowledge (acc); they-should-KNOW salvation/deliverance (gen) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) pardon (dat) sins (gen) us (gen)
Pi:9:77 Pi_9:77_1 Pi_9:77_2 Pi_9:77_3 Pi_9:77_4 Pi_9:77_5 Pi_9:77_6 Pi_9:77_7 Pi_9:77_8 Pi_9:77_9 Pi_9:77_10 Pi_9:77_11
Pi:9:77 x x x x x x x x x x x
Pi:9:78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
Pi:9:78 (KJV Luke 1:78) Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us,
Pi:9:78 Łk 1:78 dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi,
Pi:9:78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
Pi:9:78 διά σπλάγχνον, -ου, τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὅς ἥ ὅ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἐκ ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Pi:9:78 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery Litość Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By bywać [zobacz sceptyczny] Ja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko
Pi:9:78 dia\ spla/gCHna e)le/ous Teou= E(mO=n, e)n oi(=s e)peske/PSato E(ma=s a)natolE\ e)X u(/PSous
Pi:9:78 dia splanCHna eleus Teu hEmOn, en hois epeskePSato hEmas anatolE eX hyPSus
Pi:9:78 P N2N_APN N3E_APN N2_GSM RP_GP P RR_DPM VAI_AMI3S RP_AP N1_NSF P N3E_GSN
Pi:9:78 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) viscus bowels, innards, guts mercy god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to visit [see skeptical] I east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh out of (+gen) ἐξ before vowels height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high
Pi:9:78 because of (+acc), through (+gen) viscera (nom|acc|voc) mercy (gen), mercies (acc) god (gen) us (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-VISIT-ed us (acc) risig of the east dawn (nom|voc) out of (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH
Pi:9:78 Pi_9:78_1 Pi_9:78_2 Pi_9:78_3 Pi_9:78_4 Pi_9:78_5 Pi_9:78_6 Pi_9:78_7 Pi_9:78_8 Pi_9:78_9 Pi_9:78_10 Pi_9:78_11 Pi_9:78_12
Pi:9:78 x x x x x x x x x x x x
Pi:9:79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. – –
Pi:9:79 (KJV Luke 1:79) To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. ((KJV Luke 1:(KJV Luke 1:68)-(KJV Luke 1:79) KJV)
Pi:9:79 Łk 1:79 by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju». (Luke 1:68-79 BT_4)
Pi:9:79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
Pi:9:79 ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐν σκότο·ς, -ους, τό καί σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ    
Pi:9:79 By być widocznym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać By siedzieć By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Stopa Ja Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Pokój    
Pi:9:79 e)pifa=nai toi=s e)n sko/tei kai\ skia=| Tana/tou kaTEme/nois tou= kateuTu=nai tou\s po/das E(mO=n ei)s o(do\n ei)rE/nEs.
Pi:9:79 epifanai tois en skotei kai skia Tanatu kaTEmenois tu kateuTynai tus podas hEmOn eis hodon eirEnEs.
Pi:9:79 V6_PAN RA_DPM P N3E_DSN C N1A_DSF N2_GSM V5_PMPDPM RA_GSN VA_AAN RA_APM N3D_APM RP_GP P N2_ASF N1_GSF
Pi:9:79 to show the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness and also, even, namely shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death to sit the to lead keep straight, guide, direct, instruct the foot I into (+acc) way/road peace    
Pi:9:79 to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) the (dat) in/among/by (+dat) darkness (dat) and shadow (dat) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! while being-SIT-ed (dat) the (gen) to-LEAD, be-you(sg)-LEAD-ed!, he/she/it-happens-to-LEAD (opt) the (acc) feet (acc) us (gen) into (+acc) way/road (acc) peace (gen)    
Pi:9:79 Pi_9:79_1 Pi_9:79_2 Pi_9:79_3 Pi_9:79_4 Pi_9:79_5 Pi_9:79_6 Pi_9:79_7 Pi_9:79_8 Pi_9:79_9 Pi_9:79_10 Pi_9:79_11 Pi_9:79_12 Pi_9:79_13 Pi_9:79_14 Pi_9:79_15 Pi_9:79_16 Pi_9:79_17 Pi_9:79_18
Pi:9:79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x