Pi:6:0t Προσευχὴ Ιωνα.
Pi:6:0t PRAYER OF JONAH
Pi:6:0t Modlitwa Jonasza
Pi:6:0t Προσευχὴ Ιωνα.
Pi:6:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ
Pi:6:0t Modlitwa Jonah
Pi:6:0t *proseuCHE\ *iOna.
Pi:6:0t proseuCHE iOna.
Pi:6:0t N1_NSF N_GSM
Pi:6:0t prayer Jonah
Pi:6:0t prayer (nom|voc) Jonah (gen, voc)
Pi:6:0t Pi_6:0t_1 Pi_6:0t_2
Pi:6:0t x x
Pi:6:3 Ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου, καὶ εἰσήκουσέν μου ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου· ἤκουσας φωνῆς μου.
Pi:6:3 and said, I cried in my affliction to the Lord my God, and he hearkened to me, even to my cry out of the belly of hell: thou heardest my voice. (Jonah 2:3 Brenton)
Pi:6:3 I mówił: «W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. (Jon 2:3 BT_4)
Pi:6:3 Ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου, καὶ εἰσήκουσέν μου ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου· ἤκουσας φωνῆς μου.
Pi:6:3 βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ κοιλία, -ας, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κραυγή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:6:3 By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Hades; by śpiewać Płacz krzyk (????????) Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja
Pi:6:3 *)ebo/Esa e)n Tli/PSei mou pro\s ku/rion to\n Teo/n mou, kai\ ei)sE/kouse/n mou e)k koili/as a(/|dou kraugE=s mou· E)/kousas fOnE=s mou.
Pi:6:3 eboEsa en TliPSei mu pros kyrion ton Teon mu, kai eisEkusen mu ek koilias hadu kraugEs mu· Ekusas fOnEs mu.
Pi:6:3 VAI_AAI1S P N3I_DSF RP_GS P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI3S RP_GS P N1A_GSF N1M_GSM N1_GSF RP_GS VAI_AAI2S N1_GSF RP_GS
Pi:6:3 to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) I out of (+gen) ἐξ before vowels belly Hades; to sing cry shout (κραυγάζω) I to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries I
Pi:6:3 I-BELLOW-ed in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) me (gen) and he/she/it-HEARD-ed me (gen) out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! cry (gen) me (gen) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed sound/voice (gen) me (gen)
Pi:6:3 Pi_6:3_1 Pi_6:3_2 Pi_6:3_3 Pi_6:3_4 Pi_6:3_5 Pi_6:3_6 Pi_6:3_7 Pi_6:3_8 Pi_6:3_9 Pi_6:3_10 Pi_6:3_11 Pi_6:3_12 Pi_6:3_13 Pi_6:3_14 Pi_6:3_15 Pi_6:3_16 Pi_6:3_17 Pi_6:3_18 Pi_6:3_19 Pi_6:3_20
Pi:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:6:4 ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης, καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν, πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον.
Pi:6:4 Thou didst cast me into the depths of the heart of the sea, and the floods compassed me: all thy billows and thy waves have passed upon me. (Jonah 2:4 Brenton)
Pi:6:4 Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. (Jon 2:4 BT_4)
Pi:6:4 ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης, καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν, πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον.
Pi:6:4 ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] βάθο·ς, -ους, τό καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ καί ποταμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετ·εωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Pi:6:4 Do ??? Ja Do (+przyspieszenie) Głębokość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze I też, nawet, mianowicie Rzeka Ja By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Puchnij Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Fala puchną, unoszą się Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś
Pi:6:4 a)pe/rriPSa/s me ei)s ba/TE kardi/as Tala/ssEs, kai\ potamoi/ me e)ku/klOsan, pa/ntes oi( meteOrismoi/ sou kai\ ta\ ku/mata/ sou e)p’ e)me\ diE=lTon.
Pi:6:4 aperriPSas me eis baTE kardias TalassEs, kai potamoi me ekyklOsan, pantes hoi meteOrismoi su kai ta kymata su ep’ eme diElTon.
Pi:6:4 VAI_AAI2S RP_AS P N3E_APN N1A_GSF N1S_GSF C N2_NPM RP_AS VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPN N3M_NPN RP_GS P RP_AS VBI_AAI3P
Pi:6:4 to ??? I into (+acc) depth heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea and also, even, namely river I to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle every all, each, every, the whole of the swell you; your/yours(sg) and also, even, namely the wave swell, waft you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to go through pass through
Pi:6:4 you(sg)-???-ed me (acc) into (+acc) depths (nom|acc|voc) heart (gen), hearts (acc) sea (gen) and rivers (nom|voc) me (acc) they-ENCIRCLE-ed all (nom|voc) the (nom) swells (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed
Pi:6:4 Pi_6:4_1 Pi_6:4_2 Pi_6:4_3 Pi_6:4_4 Pi_6:4_5 Pi_6:4_6 Pi_6:4_7 Pi_6:4_8 Pi_6:4_9 Pi_6:4_10 Pi_6:4_11 Pi_6:4_12 Pi_6:4_13 Pi_6:4_14 Pi_6:4_15 Pi_6:4_16 Pi_6:4_17 Pi_6:4_18 Pi_6:4_19 Pi_6:4_20 Pi_6:4_21
Pi:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:6:5 κἀγὼ εἶπα Ἀπῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν σου· ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου;
Pi:6:5 And I said, I am cast out of thy presence: shall I indeed look again toward thy holy temple? (Jonah 2:5 Brenton)
Pi:6:5 Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich, jakże choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na Twój święty przybytek? (Jon 2:5 BT_4)
Pi:6:5 κἀγὼ εἶπα Ἀπῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν σου· ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου;
Pi:6:5 κἀγώ (καὶ ἐγώ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐκ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἆρα[3] προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πρός ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:6:5 I/też ja By mówić/opowiadaj By odrzucać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oko Ty; twój/twój(sg) ??? By dodawać do By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg)
Pi:6:5 ka)gO\ ei)=pa *)apO=smai e)X o)fTalmO=n sou· a)=ra prosTE/sO tou= e)pible/PSai pro\s nao\n to\n a(/gio/n sou;
Pi:6:5 kagO eipa apOsmai eX ofTalmOn su· ara prosTEsO tu epiblePSai pros naon ton hagion su;
Pi:6:5 C+RPNS VAI_AAI1S V2_XMI1S P N2_GPM RP_GS x VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN P N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RP_GS
Pi:6:5 and/also I to say/tell to reject out of (+gen) ἐξ before vowels eye you; your/yours(sg) ??? to add to the to look upon overlook, look attentively toward (+acc,+gen,+dat) temple the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg)
Pi:6:5 and/also I (nom) I-SAY/TELL-ed I-have-been-REJECT-ed out of (+gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO the (gen) to-LOOK UPON, be-you(sg)-LOOK UPON-ed!, he/she/it-happens-to-LOOK UPON (opt) toward (+acc,+gen,+dat) temple (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:6:5 Pi_6:5_1 Pi_6:5_2 Pi_6:5_3 Pi_6:5_4 Pi_6:5_5 Pi_6:5_6 Pi_6:5_7 Pi_6:5_8 Pi_6:5_9 Pi_6:5_10 Pi_6:5_11 Pi_6:5_12 Pi_6:5_13 Pi_6:5_14 Pi_6:5_15
Pi:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:6:6 περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς μου, ἄβυσσος ἐκύκλωσέν με ἐσχάτη, ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων.
Pi:6:6 Water was poured around me to the soul: the lowest deep compassed me, my head went down (Jonah 2:6 Brenton)
Pi:6:6 Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę. (Jon 2:6 BT_4)
Pi:6:6 περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς μου, ἄβυσσος ἐκύκλωσέν με ἐσχάτη, ἔδυ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων.
Pi:6:6 περι·χέω [LXX] (περι+χε-, -, -, -, περι+κεχυ-, περι+χυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕδωρ, ὕδατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄ·βυσσος, -ου, ἡ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔσχατος -η -ον δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Pi:6:6 Do ??? Ja Woda Aż; świtaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ja Ostatni By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Głowa Ja Do (+przyspieszenie) Wchodź
Pi:6:6 perieCHu/TE moi u(/dOr e(/Os PSuCHE=s mou, a)/bussos e)ku/klOse/n me e)sCHa/tE, e)/du E( kefalE/ mou ei)s sCHisma\s o)re/On.
Pi:6:6 perieCHyTE moi hydOr heOs PSyCHEs mu, abyssos ekyklOsen me esCHatE, edy hE kefalE mu eis sCHismas oreOn.
Pi:6:6 VCI_API3S RP_DS N3_NSN P N1_GSF RP_GS N2_NSF VAI_AAI3S RP_AS A1_NSFS VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N1_APF N3E_GPN
Pi:6:6 to ??? I water until; dawn life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle I last to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the head I into (+acc) ć mount
Pi:6:6 he/she/it-was-???-ed me (dat) water (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) life (gen) me (gen) abyss (nom) he/she/it-ENCIRCLE-ed me (acc) last (nom|voc) he/she/it-SET-ed the (nom) head (nom|voc) me (gen) into (+acc)   mounts (gen)
Pi:6:6 Pi_6:6_1 Pi_6:6_2 Pi_6:6_3 Pi_6:6_4 Pi_6:6_5 Pi_6:6_6 Pi_6:6_7 Pi_6:6_8 Pi_6:6_9 Pi_6:6_10 Pi_6:6_11 Pi_6:6_12 Pi_6:6_13 Pi_6:6_14 Pi_6:6_15 Pi_6:6_16 Pi_6:6_17
Pi:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:6:7 κατέβην εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, καὶ ἀναβήτω ἐκ φθορᾶς ἡ ζωή μου, κύριε ὁ θεός μου.
Pi:6:7 to the clefts of the mountains; I went down into the earth, whose bars are the everlasting barriers: yet, O Lord my God, let my ruined life be restored. (Jonah 2:7 Brenton)
Pi:6:7 Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie, mój Boże! (Jon 2:7 BT_4)
Pi:6:7 κατέβην εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, καὶ ἀναβήτω ἐκ φθορᾶς ζωή μου, κύριε θεός μου.
Pi:6:7 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   αἰώνιος -ία -ον καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ φθορά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:6:7 By schodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zniszczenia zniszczenie; zepsucie; psucie się Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Pi:6:7 kate/bEn ei)s gE=n, E(=s oi( moCHloi\ au)tE=s ka/toCHoi ai)O/nioi, kai\ a)nabE/tO e)k fTora=s E( DZOE/ mou, ku/rie o( Teo/s mou.
Pi:6:7 katebEn eis gEn, hEs hoi moCHloi autEs katoCHoi aiOnioi, kai anabEtO ek fToras hE DZOE mu, kyrie ho Teos mu.
Pi:6:7 VZI_AAI1S P N1_ASF RR_GSF RA_NPM N2_NPM RD_GSF A1B_NPM A1B_NPM C VZ_AAD3S P N1A_GSF RA_NSF N1_NSF RP_GS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pi:6:7 to go down into (+acc) earth/land who/whom/which the ć he/she/it/same ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels destruction destruction; deterioration; corruption the life being, living, spirit; alive I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Pi:6:7 I-GO DOWN-ed into (+acc) earth/land (acc) who/whom/which (gen) the (nom)   her/it/same (gen)   aeonian ([Adj] nom|voc) and let-him/her/it-ASCEND! out of (+gen) destruction (gen) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen)
Pi:6:7 Pi_6:7_1 Pi_6:7_2 Pi_6:7_3 Pi_6:7_4 Pi_6:7_5 Pi_6:7_6 Pi_6:7_7 Pi_6:7_8 Pi_6:7_9 Pi_6:7_10 Pi_6:7_11 Pi_6:7_12 Pi_6:7_13 Pi_6:7_14 Pi_6:7_15 Pi_6:7_16 Pi_6:7_17 Pi_6:7_18 Pi_6:7_19 Pi_6:7_20
Pi:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:6:8 ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ψυχήν μου ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ κυρίου ἐμνήσθην, καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου.
Pi:6:8 When my soul was failing me, I remembered the Lord; and may my prayer come to thee into thy holy temple. (Jonah 2:8 Brenton)
Pi:6:8 Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. (Jon 2:8 BT_4)
Pi:6:8 ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ψυχήν μου ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ κυρίου ἐμνήσθην, καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου.
Pi:6:8 ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:6:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Modlitwa Ja Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg)
Pi:6:8 e)n tO=| e)klei/pein tE\n PSuCHE/n mou a)p’ e)mou= tou= kuri/ou e)mnE/sTEn, kai\ e)/lToi pro\s se\ E( proseuCHE/ mou ei)s nao\n a(/gio/n sou.
Pi:6:8 en tO ekleipein tEn PSyCHEn mu ap’ emu tu kyriu emnEsTEn, kai elToi pros se hE proseuCHE mu eis naon hagion su.
Pi:6:8 P RA_DSN V1_PAN RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_GS RA_GSM N2_GSM VSI_API1S C VB_AAO3S P RP_AS RA_NSF N1_NSF RP_GS P N2_ASM A1A_ASM RP_GS
Pi:6:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the prayer I into (+acc) temple dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg)
Pi:6:8 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-FAIL-ing the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF and he/she/it-happens-to-COME (opt) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) prayer (nom|voc) me (gen) into (+acc) temple (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:6:8 Pi_6:8_1 Pi_6:8_2 Pi_6:8_3 Pi_6:8_4 Pi_6:8_5 Pi_6:8_6 Pi_6:8_7 Pi_6:8_8 Pi_6:8_9 Pi_6:8_10 Pi_6:8_11 Pi_6:8_12 Pi_6:8_13 Pi_6:8_14 Pi_6:8_15 Pi_6:8_16 Pi_6:8_17 Pi_6:8_18 Pi_6:8_19 Pi_6:8_20 Pi_6:8_21 Pi_6:8_22
Pi:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:6:9 φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεος αὐτῶν ἐγκατέλιπον.
Pi:6:9 They that observe vanities and lies have forsaken their own mercy. (Jonah 2:9 Brenton)
Pi:6:9 Czciciele próżnych marności opuszczają Łaskawego dla nich. (Jon 2:9 BT_4)
Pi:6:9 φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεος αὐτῶν ἐγκατέλιπον.
Pi:6:9 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) μάταιος -αία -ον καί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Pi:6:9 By zabezpieczać się Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Litość On/ona/to/to samo By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Pi:6:9 fulasso/menoi ma/taia kai\ PSeudE= e)/leos au)tO=n e)gkate/lipon.
Pi:6:9 fylassomenoi mataia kai PSeudE eleos autOn enkatelipon.
Pi:6:9 V1_PMPNPM A1A_APN C A3H_APN N3E_ASN RD_GPM VBI_AAI3P
Pi:6:9 to guard foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying mercy he/she/it/same to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Pi:6:9 while being-GUARD-ed (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) them/same (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed
Pi:6:9 Pi_6:9_1 Pi_6:9_2 Pi_6:9_3 Pi_6:9_4 Pi_6:9_5 Pi_6:9_6 Pi_6:9_7
Pi:6:9 x x x x x x x
Pi:6:10 ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι· ὅσα ηὐξάμην, ἀποδώσω σοι εἰς σωτηρίαν μου τῷ κυρίῳ.
Pi:6:10 But I will sacrifice to thee with the voice of praise and thanksgiving: all that I have vowed I will pay to thee, the Lord of my salvation. (Jonah 2:10 Brenton)
Pi:6:10 Ale ja złożę Tobie ofiarę, z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana». (Jon 2:10 BT_4)
Pi:6:10 ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι· ὅσα ηὐξάμην, ἀποδώσω σοι εἰς σωτηρίαν μου τῷ κυρίῳ.
Pi:6:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ μετά φωνή, -ῆς, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ καί   θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅσος -η -ον εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pi:6:10 Ja zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Chwal chwały I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tyleż/wiele jak By modlić się się modl się się; czasami "ślub" By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pi:6:10 e)gO\ de\ meta\ fOnE=s ai)ne/seOs kai\ e)XomologE/seOs Tu/sO soi· o(/sa Eu)Xa/mEn, a)podO/sO soi ei)s sOtEri/an mou tO=| kuri/O|.
Pi:6:10 egO de meta fOnEs aineseOs kai eXomologEseOs TysO soi· hosa EuXamEn, apodOsO soi eis sOtErian mu tO kyriO.
Pi:6:10 RP_NS x P N1_GSF N3I_GSF C N3I_GSF VF_FAI1S RP_DS A1_APN VAI_AMI1S VF_FAI1S RP_DS P N1A_ASF RP_GS RA_DSM N2_DSM
Pi:6:10 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sound/voice cries praise of praise and also, even, namely ć to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] you; your/yours(sg); to rub worn, rub as much/many as to pray pray; sometimes "vow" to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) salvation/deliverance I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pi:6:10 I (nom) Yet after (+acc), with (+gen) sound/voice (gen) praise (gen) and   I-will-SACRIFICE, I-should-SACRIFICE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as much/many as (nom|acc) I-was-PRAY-ed I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) salvation/deliverance (acc) me (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Pi:6:10 Pi_6:10_1 Pi_6:10_2 Pi_6:10_3 Pi_6:10_4 Pi_6:10_5 Pi_6:10_6 Pi_6:10_7 Pi_6:10_8 Pi_6:10_9 Pi_6:10_10 Pi_6:10_11 Pi_6:10_12 Pi_6:10_13 Pi_6:10_14 Pi_6:10_15 Pi_6:10_16 Pi_6:10_17 Pi_6:10_18
Pi:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x