Pi:5:0t Προσευχὴ Ησαιου.
Pi:5:0t PRAYER OF ISAIAH
Pi:5:0t Modlitwa Izajasza
Pi:5:0t Προσευχὴ Ησαιου.
Pi:5:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Ἠσαΐας, -ου, ὁ
Pi:5:0t Modlitwa Izajasz
Pi:5:0t *proseuCHE\ *Esaiou.
Pi:5:0t proseuCHE Esaiu.
Pi:5:0t N1_NSF N1T_GSM
Pi:5:0t prayer Isaiah
Pi:5:0t prayer (nom|voc) Isaiah (gen)
Pi:5:0t Pi_5:0t_1 Pi_5:0t_2
Pi:5:0t x x
Pi:5:9 Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς· δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Pi:5:9 which our soul longs for: my spirit seeks thee very early in the morning, O God, for thy commandments are a light on the earth: learn righteousness, ye that dwell upon the earth. (Isaiah 26:9 Brenton)
Pi:5:9 Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. (Iz 26:9 BT_4)
Pi:5:9 Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς· δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Pi:5:9 ἐκ νύξ, -υκτός, ἡ ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δι·ότι φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pi:5:9 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Noc By przychodzić wcześnie rano Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Bóg  Z powodu tego: Tamto Lekki {Jasny} Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By uczyć się By mieszkać w Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pi:5:9 *)ek nukto\s o)rTri/DZei to\ pneu=ma/ mou pro\s se/, o( Teo/s, dio/ti fO=s ta\ prosta/gmata/ sou e)pi\ tE=s gE=s· dikaiosu/nEn ma/Tete, oi( e)noikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s.
Pi:5:9 ek nyktos orTriDZei to pneuma mu pros se, ho Teos, dioti fOs ta prostagmata su epi tEs gEs· dikaiosynEn maTete, hoi enoikuntes epi tEs gEs.
Pi:5:9 P N3_GSF V1_PAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_AS RA_NSM N2_NSM C N3T_NSN RA_NPN N3M_NPN RP_GS P RA_GSF N1_GSF N1_ASF VB_AAD2P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF
Pi:5:9 out of (+gen) ἐξ before vowels night to come early in the morning the spirit breath, spiritual utterance, wind I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the god [see theology] because of this: that light the ć you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to learn the to dwell in upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pi:5:9 out of (+gen) night (gen) he/she/it-is-COME EARLY IN THE MORNING-ing, you(sg)-are-being-COME EARLY IN THE MORNING-ed (classical) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) because of this: that light (nom|acc|voc) the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) righteousness (acc) do-LEARN-you(pl)! the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Pi:5:9 Pi_5:9_1 Pi_5:9_2 Pi_5:9_3 Pi_5:9_4 Pi_5:9_5 Pi_5:9_6 Pi_5:9_7 Pi_5:9_8 Pi_5:9_9 Pi_5:9_10 Pi_5:9_11 Pi_5:9_12 Pi_5:9_13 Pi_5:9_14 Pi_5:9_15 Pi_5:9_16 Pi_5:9_17 Pi_5:9_18 Pi_5:9_19 Pi_5:9_20 Pi_5:9_21 Pi_5:9_22 Pi_5:9_23 Pi_5:9_24 Pi_5:9_25
Pi:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:10 πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής· οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσει· ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν κυρίου.
Pi:5:10 For the ungodly one is put down: no one who will not learn righteousness on the earth, shall be able to do the truth: let the ungodly be taken away, that he see not the glory of the Lord. (Isaiah 26:10 Brenton)
Pi:5:10 Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości. Nieprawość on czyni na ziemi prawych i nie dostrzega majestatu Pana. (Iz 26:10 BT_4)
Pi:5:10 πέπαυται γὰρ ἀσεβής· οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσει· ἀρθήτω ἀσεβής, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν κυρίου.
Pi:5:10 παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) γάρ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἵνα μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pi:5:10 By przestawać Dla odtąd, jak Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym Nie By uczyć się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia PRAWDA ??? Przed przydechem mocnym Nie Robienie/robienie; by czynić/rób By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Bezbożny żeby / ażeby / bo Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pi:5:10 pe/pautai ga\r o( a)sebE/s· ou) mE\ ma/TE| dikaiosu/nEn e)pi\ tE=s gE=s, a)lE/Teian ou) mE\ poiE/sei· a)rTE/tO o( a)sebE/s, i(/na mE\ i)/dE| tE\n do/Xan kuri/ou.
Pi:5:10 pepautai gar ho asebEs· u mE maTE dikaiosynEn epi tEs gEs, alETeian u mE poiEsei· arTEtO ho asebEs, hina mE idE tEn doXan kyriu.
Pi:5:10 VM_XMI3S x RA_NSM A3H_NSM D D VB_AAS3S N1_ASF P RA_GSF N1_GSF N1A_ASF D D VF_FAI3S VC_APD3S RA_NSM A3H_NSM C D VB_AAS3S RA_ASF N1S_ASF N2_GSM
Pi:5:10 to cease for since, as the ungodly οὐχ before rough breathing not to learn righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land truth οὐχ before rough breathing not doing/making; to do/make to lift/pick up take up, tote, raise the ungodly so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pi:5:10 he/she/it-has-been-CEASE-ed for the (nom) ungodly ([Adj] nom) not not he/she/it-should-LEARN, you(sg)-should-be-LEARN-ed righteousness (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) truth (acc) not not doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) let-him/her/it-be-LIFT/PICK-ed-UP! the (nom) ungodly ([Adj] nom) so that / in order to /because not he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pi:5:10 Pi_5:10_1 Pi_5:10_2 Pi_5:10_3 Pi_5:10_4 Pi_5:10_5 Pi_5:10_6 Pi_5:10_7 Pi_5:10_8 Pi_5:10_9 Pi_5:10_10 Pi_5:10_11 Pi_5:10_12 Pi_5:10_13 Pi_5:10_14 Pi_5:10_15 Pi_5:10_16 Pi_5:10_17 Pi_5:10_18 Pi_5:10_19 Pi_5:10_20 Pi_5:10_21 Pi_5:10_22 Pi_5:10_23 Pi_5:10_24
Pi:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:11 κύριε, ὑψηλός σου ὁ βραχίων, καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνθήτωσαν· ζῆλος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται.
Pi:5:11 O Lord, thine arm is exalted, yet they knew it not: but when they know they shall be ashamed: jealousy shall seize upon an untaught nation, and now fire shall devour the adversaries. (Isaiah 26:11 Brenton)
Pi:5:11 Panie, Twa ręka wzniesiona. Oni jej nie dostrzegają. Niech ujrzą ku swemu zawstydzeniu zazdrosną dbałość Twoją o lud; ogień zaś zgotowany dla Twych wrogów niech ich pożre! (Iz 26:11 BT_4)
Pi:5:11 κύριε, ὑψηλός σου βραχίων, καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνθήτωσαν· ζῆλος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται.
Pi:5:11 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑψηλός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δέ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἀ·παίδευτος -ον καί νῦν πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Pi:5:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Podniesiony Ty; twój/twój(sg) Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By wiedzieć to jest rozpoznaj. zaś By zawstydzać Gorliwości/ferwor By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzie Nie uczony I też, nawet, mianowicie Teraz Ogień Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) By jeść
Pi:5:11 ku/rie, u(PSElo/s sou o( braCHi/On, kai\ ou)k E)/|deisan, gno/ntes de\ ai)sCHunTE/tOsan· DZE=los lE/mPSetai lao\n a)pai/deuton, kai\ nu=n pu=r tou\s u(penanti/ous e)/detai.
Pi:5:11 kyrie, hyPSElos su ho braCHiOn, kai uk Edeisan, gnontes de aisCHynTEtOsan· DZElos lEmPSetai laon apaideuton, kai nyn pyr tus hypenantius edetai.
Pi:5:11 N2_VSM A1_NSM RP_GS RA_NSM N3N_NSM C D VXI_XAI3P VZ_AAPNPM x VC_APD3P N2_NSM VF_FMI3S N2_ASM A1B_ASM C D N3_ASN RA_APM A1A_APM VF_FMI3S
Pi:5:11 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. elevated you; your/yours(sg) the arm and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to know i.e. recognize. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to put to shame zeal/fervor to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand people uninstructed and also, even, namely now fire the adversarial (set against, contrary, hostile) to eat
Pi:5:11 lord (voc); a lord ([Adj] voc) elevated ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) arm (nom) and not they-had-PERCEIVE-ed upon KNOW-ing (nom|voc) Yet let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed people (acc) uninstructed ([Adj] acc, nom|acc|voc) and now fire (nom|acc|voc) the (acc) adversarial ([Adj] acc) he/she/it-will-be-EAT-ed
Pi:5:11 Pi_5:11_1 Pi_5:11_2 Pi_5:11_3 Pi_5:11_4 Pi_5:11_5 Pi_5:11_6 Pi_5:11_7 Pi_5:11_8 Pi_5:11_9 Pi_5:11_10 Pi_5:11_11 Pi_5:11_12 Pi_5:11_13 Pi_5:11_14 Pi_5:11_15 Pi_5:11_16 Pi_5:11_17 Pi_5:11_18 Pi_5:11_19 Pi_5:11_20 Pi_5:11_21
Pi:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:12 κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν· πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν.
Pi:5:12 O Lord our God, give us peace: for thou hast rendered to us all things. (Isaiah 26:12 Brenton)
Pi:5:12 Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał! (Iz 26:12 BT_4)
Pi:5:12 κύριε θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν· πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν.
Pi:5:12 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰρήνη, -ης, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:5:12 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pana pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Pokój By dawać Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ja
Pi:5:12 ku/rie o( Teo\s E(mO=n, ei)rE/nEn do\s E(mi=n· pa/nta ga\r a)pe/dOkas E(mi=n.
Pi:5:12 kyrie ho Teos hEmOn, eirEnEn dos hEmin· panta gar apedOkas hEmin.
Pi:5:12 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP N1_ASF VO_AAD2S RP_DP A3_APN x VAI_AAI2S RP_DP
Pi:5:12 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I peace to give I every all, each, every, the whole of for since, as to give back restore, assign, impute, convey, refer I
Pi:5:12 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) peace (acc) do-GIVE-you(sg)! us (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) for you(sg)-GIVE BACK-ed us (dat)
Pi:5:12 Pi_5:12_1 Pi_5:12_2 Pi_5:12_3 Pi_5:12_4 Pi_5:12_5 Pi_5:12_6 Pi_5:12_7 Pi_5:12_8 Pi_5:12_9 Pi_5:12_10 Pi_5:12_11
Pi:5:12 x x x x x x x x x x x
Pi:5:13 κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς· κύριε, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Pi:5:13 O Lord our God, take possession of us: O Lord, we know not any other beside thee: we name thy name. (Isaiah 26:13 Brenton)
Pi:5:13 Panie, Boże nasz, inni panowie niż Ty nas opanowali, ale my Ciebie samego, Twoje imię wysławiamy. (Iz 26:13 BT_4)
Pi:5:13 κύριε θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς· κύριε, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Pi:5:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκτός[2] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)
Pi:5:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zewnątrz Ty; twój/twój(sg) Inny ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By nazywać
Pi:5:13 ku/rie o( Teo\s E(mO=n, ktE=sai E(ma=s· ku/rie, e)kto\s sou= a)/llon ou)k oi)/damen, to\ o)/noma/ sou o)noma/DZomen.
Pi:5:13 kyrie ho Teos hEmOn, ktEsai hEmas· kyrie, ektos su allon uk oidamen, to onoma su onomaDZomen.
Pi:5:13 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VA_AMD2S RP_AP N2_VSM P RP_GS RD_ASM D VX_XAI1P RA_ASN N3M_ASN RP_GS V1_PAI1P
Pi:5:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. outside you; your/yours(sg) other οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the name with regard to you; your/yours(sg) to name
Pi:5:13 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) be-you(sg)-POSSESS-ed! us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) outside you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) other (acc) not we-have-PERCEIVE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are-NAME-ing
Pi:5:13 Pi_5:13_1 Pi_5:13_2 Pi_5:13_3 Pi_5:13_4 Pi_5:13_5 Pi_5:13_6 Pi_5:13_7 Pi_5:13_8 Pi_5:13_9 Pi_5:13_10 Pi_5:13_11 Pi_5:13_12 Pi_5:13_13 Pi_5:13_14 Pi_5:13_15 Pi_5:13_16
Pi:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:14 οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ ἀναστήσουσιν· διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας καὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν.
Pi:5:14 But the dead shall not see life, neither shall physicians by any means raise them up: therefore thou hast brought wrath upon them, and slain them, and hast taken away every male of them. Bring more evils upon them, O Lord; (Isaiah 26:14 Brenton)
Pi:5:14 Umarli nie ożyją, nie zmartwychwstaną cienie, dlatego że Tyś ich skarał i unicestwił i zatarłeś wszelką o nich pamięć. (Iz 26:14 BT_4)
Pi:5:14 οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ ἀναστήσουσιν· διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας καὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν.
Pi:5:14 ὁ ἡ τό δέ νεκρός -ά -όν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἰατρός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:5:14 zaś Martwo {Całkowicie} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Uzdrowiciela lekarz, medyk, znachor ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do na prowadź I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski On/ona/to/to samo
Pi:5:14 oi( de\ nekroi\ DZOE\n ou) mE\ i)/dOsin, ou)de\ i)atroi\ ou) mE\ a)nastE/sousin· dia\ tou=to e)pE/gages kai\ a)pO/lesas kai\ E)=ras pa=n a)/rsen au)tO=n.
Pi:5:14 hoi de nekroi DZOEn u mE idOsin, ude iatroi u mE anastEsusin· dia tuto epEgages kai apOlesas kai Eras pan arsen autOn.
Pi:5:14 RA_NPM x N2_NPM N1_ASF D D VB_AAS3P C N2_NPM D D VF_FAI3P P RD_ASN VBI_AAI2S C VAI_AAI2S C VAI_AAI2S A3_ASN A3_ASN RD_GPM
Pi:5:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dead life being, living, spirit; alive οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) healer physician, medic, medicine man οὐχ before rough breathing not to stand up put up, raise, resurrect because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upon-lead and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise every all, each, every, the whole of male he/she/it/same
Pi:5:14 the (nom) Yet dead ([Adj] nom|voc) life (acc); alive ([Adj] acc) not not they-should-SEE neither/nor healers (nom|voc) not not they-will-STand-UP, going-to-STand (fut ptcp) (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg)-UPON-LEAD-ed and you(sg)-LOSE/DESTROY-ed and you(sg)-were-LOVE-ing; you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP every (nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) them/same (gen)
Pi:5:14 Pi_5:14_1 Pi_5:14_2 Pi_5:14_3 Pi_5:14_4 Pi_5:14_5 Pi_5:14_6 Pi_5:14_7 Pi_5:14_8 Pi_5:14_9 Pi_5:14_10 Pi_5:14_11 Pi_5:14_12 Pi_5:14_13 Pi_5:14_14 Pi_5:14_15 Pi_5:14_16 Pi_5:14_17 Pi_5:14_18 Pi_5:14_19 Pi_5:14_20 Pi_5:14_21 Pi_5:14_22
Pi:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:15 πρόσθες αὐτοῖς κακά, κύριε, πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Pi:5:15 bring more evils on the glorious ones of the earth. (Isaiah 26:15 Brenton)
Pi:5:15 Pomnożyłeś naród, o Panie, pomnożyłeś naród, rozsławiłeś się, rozszerzyłeś wszystkie granice kraju. (Iz 26:15 BT_4)
Pi:5:15 πρόσθες αὐτοῖς κακά, κύριε, πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Pi:5:15 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pi:5:15 By dodawać do On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dodawać do Niegodziwie by czynić źle Sławny sławny, sławny Ziemi/ziemia
Pi:5:15 pro/sTes au)toi=s kaka/, ku/rie, pro/sTes kaka\ toi=s e)ndo/Xois tE=s gE=s.
Pi:5:15 prosTes autois kaka, kyrie, prosTes kaka tois endoXois tEs gEs.
Pi:5:15 VE_AAD2S RD_DPM A1_APN N2_VSM VE_AAD2S A1_APN RA_DPM A1B_DPM RA_GSF N1_GSF
Pi:5:15 to add to he/she/it/same wickedly to do evil lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to add to wickedly to do evil the glorious illustrious, renowned the earth/land
Pi:5:15 do-ADD-you(sg)-TO! them/same (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-ADD-you(sg)-TO! wickedly ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) glorious ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen)
Pi:5:15 Pi_5:15_1 Pi_5:15_2 Pi_5:15_3 Pi_5:15_4 Pi_5:15_5 Pi_5:15_6 Pi_5:15_7 Pi_5:15_8 Pi_5:15_9 Pi_5:15_10
Pi:5:15 x x x x x x x x x x
Pi:5:16 κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ ἡ παιδεία σου ἡμῖν.
Pi:5:16 Lord, in affliction I remembered thee; thy chastening was to us with small affliction. (Isaiah 26:16 Brenton)
Pi:5:16 Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. (Iz 26:16 BT_4)
Pi:5:16 κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ παιδεία σου ἡμῖν.
Pi:5:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) μικρός -ά -όν ὁ ἡ τό παιδεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:5:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By pamiętać/stawaj się uważającym z Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Mały [zobacz micro] Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ty; twój/twój(sg) Ja
Pi:5:16 ku/rie, e)n Tli/PSei e)mnE/sTEn sou, e)n Tli/PSei mikra=| E( paidei/a sou E(mi=n.
Pi:5:16 kyrie, en TliPSei emnEsTEn su, en TliPSei mikra hE paideia su hEmin.
Pi:5:16 N2_VSM P N3I_DSF VSI_API1S RP_GS P N3I_DSF A1A_DSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS RP_DP
Pi:5:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to remember/become mindful of you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief small [see micro] the chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. you; your/yours(sg) I
Pi:5:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) small ([Adj] dat) the (nom) chastisement (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) us (dat)
Pi:5:16 Pi_5:16_1 Pi_5:16_2 Pi_5:16_3 Pi_5:16_4 Pi_5:16_5 Pi_5:16_6 Pi_5:16_7 Pi_5:16_8 Pi_5:16_9 Pi_5:16_10 Pi_5:16_11 Pi_5:16_12
Pi:5:16 x x x x x x x x x x x x
Pi:5:17 καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου.
Pi:5:17 And as a woman in travail draws nigh to be delivered, and cries out in her pain; so have we been to thy beloved. (Isaiah 26:17 Brenton)
Pi:5:17 Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie! (Iz 26:17 BT_4)
Pi:5:17 καὶ ὡς ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου.
Pi:5:17 καί ὡς ὁ ἡ τό ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό ὠδίν, -ῖνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) οὕτως/οὕτω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:5:17 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By cierpieć bóle porodowy Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By rodzić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Urodzenia bólów bóle porodowy On/ona/to/to samo By krzyknąć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drogi/kochany Ty; twój/twój(sg)
Pi:5:17 kai\ O(s E( O)di/nousa e)ggi/DZei tou= tekei=n kai\ e)pi\ tE=| O)di=ni au)tE=s e)ke/kraXen, ou(/tOs e)genE/TEmen tO=| a)gapEtO=| sou.
Pi:5:17 kai hOs hE Odinusa engiDZei tu tekein kai epi tE Odini autEs ekekraXen, hutOs egenETEmen tO agapEtO su.
Pi:5:17 C C RA_NSF V1_PAPNSF V1_PAI3S RA_GSN VB_AAN C P RA_DSF N3_DSF RD_GSF VAI_AAI3S D VCI_API1P RA_DSM A1_DSM RP_GS
Pi:5:17 and also, even, namely as/like the to travail to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the to give birth and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the birth pangs travail he/she/it/same to cry out thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to become become, happen the dear/beloved you; your/yours(sg)
Pi:5:17 and as/like the (nom) while TRAVAIL-ing (nom|voc) he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) the (gen) to-GIVE-BIRTH and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) birth pangs (dat) her/it/same (gen) he/she/it-CRY-ed-OUT thusly/like this we-were-BECOME-ed the (dat) dear/beloved ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:5:17 Pi_5:17_1 Pi_5:17_2 Pi_5:17_3 Pi_5:17_4 Pi_5:17_5 Pi_5:17_6 Pi_5:17_7 Pi_5:17_8 Pi_5:17_9 Pi_5:17_10 Pi_5:17_11 Pi_5:17_12 Pi_5:17_13 Pi_5:17_14 Pi_5:17_15 Pi_5:17_16 Pi_5:17_17 Pi_5:17_18
Pi:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:18 διὰ τὸν φόβον σου, κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς· οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Pi:5:18 We have conceived, O Lord, because of thy fear, and have been in pain, and have brought forth the breath of thy salvation, which we have wrought upon the earth: we shall not fall, but all that dwell upon the land shall fall. (Isaiah 26:18 Brenton)
Pi:5:18 Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. (Iz 26:18 BT_4)
Pi:5:18 διὰ τὸν φόβον σου, κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς· οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Pi:5:18 διά ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀλλά πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pi:5:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By cierpieć bóle porodowy I też, nawet, mianowicie By rodzić Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zbawienia/wyzwolenie Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ale By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By mieszkać w Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pi:5:18 dia\ to\n fo/bon sou, ku/rie, e)n gastri\ e)la/bomen kai\ O)dinE/samen kai\ e)te/komen· pneu=ma sOtEri/as sou e)poiE/samen e)pi\ tE=s gE=s· ou) pesou/meTa, a)lla\ pesou=ntai oi( e)noikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s.
Pi:5:18 dia ton fobon su, kyrie, en gastri elabomen kai OdinEsamen kai etekomen· pneuma sOtErias su epoiEsamen epi tEs gEs· u pesumeTa, alla pesuntai hoi enoikuntes epi tEs gEs.
Pi:5:18 P RA_ASM N2_ASM RP_GS N2_VSM P N3_DSF VBI_AAI1P C VA_AAI1P C VBI_AAI1P N3M_ASN N1A_GSF RP_GS VAI_AAI1P P RA_GSF N1_GSF D VF2_FMI1P C VF2_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF
Pi:5:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the fear [see phobia] you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to travail and also, even, namely to give birth spirit breath, spiritual utterance, wind salvation/deliverance you; your/yours(sg) to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land οὐχ before rough breathing to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. but to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the to dwell in upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pi:5:18 because of (+acc), through (+gen) the (acc) fear (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) belly (dat) we-TAKE HOLD OF-ed and we-TRAVAIL-ed and we-GIVE-ed-BIRTH spirit (nom|acc|voc) salvation/deliverance (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) not we-will-be-FALL-ed but they-will-be-FALL-ed the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Pi:5:18 Pi_5:18_1 Pi_5:18_2 Pi_5:18_3 Pi_5:18_4 Pi_5:18_5 Pi_5:18_6 Pi_5:18_7 Pi_5:18_8 Pi_5:18_9 Pi_5:18_10 Pi_5:18_11 Pi_5:18_12 Pi_5:18_13 Pi_5:18_14 Pi_5:18_15 Pi_5:18_16 Pi_5:18_17 Pi_5:18_18 Pi_5:18_19 Pi_5:18_20 Pi_5:18_21 Pi_5:18_22 Pi_5:18_23 Pi_5:18_24 Pi_5:18_25 Pi_5:18_26 Pi_5:18_27 Pi_5:18_28
Pi:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:19 ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ· ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται.
Pi:5:19 The dead shall rise, and they that are in the tombs shall be raised, and they that are in the earth shall rejoice: for the dew from thee is healing to them: but the land of the ungodly shall perish. (Isaiah 26:19 Brenton)
Pi:5:19 Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. (Iz 26:19 BT_4)
Pi:5:19 ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ· γὰρ δρόσος παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται.
Pi:5:19 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό γάρ   ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἴαμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Pi:5:19 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie By podnosić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grób I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Gojenie się On/ona/to/to samo By być zaś Ziemi/ziemia Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Pi:5:19 a)nastE/sontai oi( nekroi/, kai\ e)gerTE/sontai oi( e)n toi=s mnEmei/ois, kai\ eu)franTE/sontai oi( e)n tE=| gE=|· E( ga\r dro/sos E( para\ sou= i)/ama au)toi=s e)stin, E( de\ gE= tO=n a)sebO=n pesei=tai.
Pi:5:19 anastEsontai hoi nekroi, kai egerTEsontai hoi en tois mnEmeiois, kai eufranTEsontai hoi en tE gE· hE gar drosos hE para su iama autois estin, hE de gE tOn asebOn peseitai.
Pi:5:19 VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM C VC_FPI3P RA_NPM P RA_DPM N2N_DPN C VC_FPI3P RA_NPM P RA_DSF N1_DSF RA_NSF x N2_NSF RA_NSF P RP_GS N3M_NSN RD_DPM V9_PAI3S RA_NSF x N1_NSF RA_GPM A3H_GPM VF_FMI3S
Pi:5:19 to stand up put up, raise, resurrect the dead and also, even, namely to rise the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tomb and also, even, namely to celebrate/be merry the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the for since, as ć the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) healing he/she/it/same to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land the ungodly; to be impious commit sacrilege to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Pi:5:19 they-will-be-STand-ed-UP the (nom) dead ([Adj] nom|voc) and they-will-be-RISE-ed the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) tombs (dat) and they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (nom) for   the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) healing (nom|acc|voc) them/same (dat) he/she/it-is the (nom) Yet earth/land (nom|voc) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-FALL-ed
Pi:5:19 Pi_5:19_1 Pi_5:19_2 Pi_5:19_3 Pi_5:19_4 Pi_5:19_5 Pi_5:19_6 Pi_5:19_7 Pi_5:19_8 Pi_5:19_9 Pi_5:19_10 Pi_5:19_11 Pi_5:19_12 Pi_5:19_13 Pi_5:19_14 Pi_5:19_15 Pi_5:19_16 Pi_5:19_17 Pi_5:19_18 Pi_5:19_19 Pi_5:19_20 Pi_5:19_21 Pi_5:19_22 Pi_5:19_23 Pi_5:19_24 Pi_5:19_25 Pi_5:19_26 Pi_5:19_27 Pi_5:19_28 Pi_5:19_29 Pi_5:19_30
Pi:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:5:20 βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμίειά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ κυρίου.
Pi:5:20 Go, my people, enter into thy closets, shut thy door, hide thyself for a little season, until the anger of the Lord have passed away. (Isaiah 26:20 Brenton)
Pi:5:20 Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie: (Iz 26:20 BT_4)
Pi:5:20 βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμίειά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ὀργὴ κυρίου.
Pi:5:20   λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) μικρός -ά -όν ὅσος -η -ον ὅσος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pi:5:20 Ludzie Ja By wchodzić Do (+przyspieszenie) Magazyn Ty; twój/twój(sg) Do ??? Drzwi brama Ty; twój/twój(sg) By ukrywać się Mały [zobacz micro] Tyleż/wiele jak Tyleż/wiele jak Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mijać mijaj, obok, albo przeszły Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pi:5:20 ba/diDZe, lao/s mou, ei)/selTe ei)s ta\ tami/eia/ sou, a)po/kleison tE\n Tu/ran sou, a)pokru/bETi mikro\n o(/son o(/son, e(/Os a)/n pare/lTE| E( o)rgE\ kuri/ou.
Pi:5:20 badiDZe, laos mu, eiselTe eis ta tamieia su, apokleison tEn Tyran su, apokrybETi mikron hoson hoson, heOs an parelTE hE orgE kyriu.
Pi:5:20 V1_PAD2S N2_NSM RP_GS VB_AAD2S P RA_APN N2N_APN RP_GS VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS VC_APD2S A1A_ASM A1_ASM A1_ASM P x VB_AAS3S RA_NSF N1_NSF N2_GSM
Pi:5:20 ć people I to enter into (+acc) the storeroom you; your/yours(sg) to ??? the door gate you; your/yours(sg) to hide small [see micro] as much/many as as much/many as until; dawn ever (if ever) to pass by go by, beside, or past the wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pi:5:20   people (nom) me (gen) do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (nom|acc) storerooms (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) door (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-HIDE-ed! small ([Adj] acc, nom|acc|voc) as much/many as (acc, nom|acc) as much/many as (acc, nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-PASS BY the (nom) wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pi:5:20 Pi_5:20_1 Pi_5:20_2 Pi_5:20_3 Pi_5:20_4 Pi_5:20_5 Pi_5:20_6 Pi_5:20_7 Pi_5:20_8 Pi_5:20_9 Pi_5:20_10 Pi_5:20_11 Pi_5:20_12 Pi_5:20_13 Pi_5:20_14 Pi_5:20_15 Pi_5:20_16 Pi_5:20_17 Pi_5:20_18 Pi_5:20_19 Pi_5:20_20 Pi_5:20_21 Pi_5:20_22
Pi:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x