Pnp:3:1 Ἐπὶ κοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου, ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν, ἐκάλεσα αὐτόν, καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μου.
Pnp:3:1 By night on my bed I sought him whom my soul loves: I sought him, but found him not; I called him, but he hearkened not to me. (Song of Solomon 3:1 Brenton)
Pnp:3:1 Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam. (Pnp 3:1 BT_4)
Pnp:3:1 Ἐπὶ κοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ψυχή μου, ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν, ἐκάλεσα αὐτόν, καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μου.
Pnp:3:1 ἐπί κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν νύξ, -υκτός, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:3:1 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc By szukać Kto/, który/, który; by być By kochać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Ja
Pnp:3:1 *)epi\ koi/tEn mou e)n nuXi\n e)DZE/tEsa o(\n E)ga/pEsen E( PSuCHE/ mou, e)DZE/tEsa au)to\n kai\ ou)CH eu(=ron au)to/n, e)ka/lesa au)to/n, kai\ ou)CH u(pE/kouse/n mou.
Pnp:3:1 epi koitEn mu en nyXin eDZEtEsa hon EgapEsen hE PSyCHE mu, eDZEtEsa auton kai uCH heuron auton, ekalesa auton, kai uCH hypEkusen mu.
Pnp:3:1 P N1_ASF RP_GS P N3_DPF VAI_AAI1S RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VAI_AAI1S RD_ASM C D VB_AAI1S RD_ASM VAI_AAI1S RD_ASM C D VAI_AAI3S RP_GS
Pnp:3:1 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed [see coitus] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night to seek who/whom/which; to be to love the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same to call call he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey I
Pnp:3:1 upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (acc) me (gen) in/among/by (+dat) nights (dat) I-SEEK-ed who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-LOVE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) I-SEEK-ed him/it/same (acc) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) I-CALL-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-OBEY-ed me (gen)
Pnp:3:1 Pnp_3:1_1 Pnp_3:1_2 Pnp_3:1_3 Pnp_3:1_4 Pnp_3:1_5 Pnp_3:1_6 Pnp_3:1_7 Pnp_3:1_8 Pnp_3:1_9 Pnp_3:1_10 Pnp_3:1_11 Pnp_3:1_12 Pnp_3:1_13 Pnp_3:1_14 Pnp_3:1_15 Pnp_3:1_16 Pnp_3:1_17 Pnp_3:1_18 Pnp_3:1_19 Pnp_3:1_20 Pnp_3:1_21 Pnp_3:1_22 Pnp_3:1_23
Pnp:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:2 ἀναστήσομαι δὴ καὶ κυκλώσω ἐν τῇ πόλει ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις καὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου· ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν.
Pnp:3:2 I will rise now, and go about in the city, in the market-places, and in the streets, and I will seek him whom my soul loves: I sought him, but I found him not. (Song of Solomon 3:2 Brenton)
Pnp:3:2 «Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy». Szukałam go, lecz nie znalazłam. (Pnp 3:2 BT_4)
Pnp:3:2 ἀναστήσομαι δὴ καὶ κυκλώσω ἐν τῇ πόλει ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις καὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν ψυχή μου· ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν.
Pnp:3:2 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δή καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:3:2 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Naprawdę I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rynek I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko I też, nawet, mianowicie By szukać Kto/, który/, który; by być By kochać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo
Pnp:3:2 a)nastE/somai dE\ kai\ kuklO/sO e)n tE=| po/lei e)n tai=s a)gorai=s kai\ e)n tai=s platei/ais kai\ DZEtE/sO o(\n E)ga/pEsen E( PSuCHE/ mou· e)DZE/tEsa au)to\n kai\ ou)CH eu(=ron au)to/n.
Pnp:3:2 anastEsomai dE kai kyklOsO en tE polei en tais agorais kai en tais plateiais kai DZEtEsO hon EgapEsen hE PSyCHE mu· eDZEtEsa auton kai uCH heuron auton.
Pnp:3:2 VF_FMI1S x C VF_FAI1S P RA_DSF N3I_DSF P RA_DPF N1A_DPF C P RA_DPF A3U_DPF C VA_AAS1S RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VAI_AAI1S RD_ASM C D VB_AAI1S RD_ASM
Pnp:3:2 to stand up put up, raise, resurrect indeed and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the market and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide and also, even, namely to seek who/whom/which; to be to love the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same
Pnp:3:2 I-will-be-STand-ed-UP indeed and I-will-ENCIRCLE, I-should-ENCIRCLE in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) in/among/by (+dat) the (dat) markets (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) and I-will-SEEK, I-should-SEEK who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-LOVE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) I-SEEK-ed him/it/same (acc) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc)
Pnp:3:2 Pnp_3:2_1 Pnp_3:2_2 Pnp_3:2_3 Pnp_3:2_4 Pnp_3:2_5 Pnp_3:2_6 Pnp_3:2_7 Pnp_3:2_8 Pnp_3:2_9 Pnp_3:2_10 Pnp_3:2_11 Pnp_3:2_12 Pnp_3:2_13 Pnp_3:2_14 Pnp_3:2_15 Pnp_3:2_16 Pnp_3:2_17 Pnp_3:2_18 Pnp_3:2_19 Pnp_3:2_20 Pnp_3:2_21 Pnp_3:2_22 Pnp_3:2_23 Pnp_3:2_24 Pnp_3:2_25 Pnp_3:2_26 Pnp_3:2_27
Pnp:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:3 εὕροσάν με οἱ τηροῦντες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει Μὴ ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου εἴδετε;
Pnp:3:3 The watchmen who go their rounds in the city found me. I said, Have ye seen him whom my soul loves? (Song of Solomon 3:3 Brenton)
Pnp:3:3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. «Czyście widzieli miłego duszy mej?» (Pnp 3:3 BT_4)
Pnp:3:3 εὕροσάν με οἱ τηροῦντες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει Μὴ ὃν ἠγάπησεν ψυχή μου εἴδετε;
Pnp:3:3 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ὁ ἡ τό κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ μή ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Pnp:3:3 By znajdować Ja By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Nie Kto/, który/, który; by być By kochać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Pnp:3:3 eu(/rosa/n me oi( tErou=ntes oi( kuklou=ntes e)n tE=| po/lei *mE\ o(\n E)ga/pEsen E( PSuCHE/ mou ei)/dete;
Pnp:3:3 heurosan me hoi tEruntes hoi kykluntes en tE polei mE hon EgapEsen hE PSyCHE mu eidete;
Pnp:3:3 VA_AAI3P RP_AS RA_NPM V2_PAPNPM RA_NPM V4_PAPNPM P RA_DSF N3I_DSF D RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VBI_AAI2P
Pnp:3:3 to find I the to keep abide by, observe, keep watch over the to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city not who/whom/which; to be to love the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Pnp:3:3 they-FIND-ed me (acc) the (nom) while KEEP-ing (nom|voc) the (nom) while ENCIRCLE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) not who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-LOVE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) you(pl)-SEE-ed
Pnp:3:3 Pnp_3:3_1 Pnp_3:3_2 Pnp_3:3_3 Pnp_3:3_4 Pnp_3:3_5 Pnp_3:3_6 Pnp_3:3_7 Pnp_3:3_8 Pnp_3:3_9 Pnp_3:3_10 Pnp_3:3_11 Pnp_3:3_12 Pnp_3:3_13 Pnp_3:3_14 Pnp_3:3_15 Pnp_3:3_16
Pnp:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:4 ὡς μικρὸν ὅτε παρῆλθον ἀπ’ αὐτῶν, ἕως οὗ εὗρον ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου· ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ ἀφήσω αὐτόν, ἕως οὗ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με.
Pnp:3:4 It was as a little while after I parted from them, that I found him whom my soul loves: I held him, and did not let him go, until I brought him into my mother's house, and into the chamber of her that conceived me. (Song of Solomon 3:4 Brenton)
Pnp:3:4 Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki. (Pnp 3:4 BT_4)
Pnp:3:4 ὡς μικρὸν ὅτε παρῆλθον ἀπ’ αὐτῶν, ἕως οὗ εὗρον ὃν ἠγάπησεν ψυχή μου· ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ ἀφήσω αὐτόν, ἕως οὗ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με.
Pnp:3:4 ὡς μικρός -ά -όν ὅτε παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰς[1] ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:3:4 Jak/jak Mały [zobacz micro] Kiedy By mijać mijaj, obok, albo przeszły Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By znajdować Kto/, który/, który; by być By kochać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Matka Ja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Magazyn Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Ja
Pnp:3:4 O(s mikro\n o(/te parE=lTon a)p’ au)tO=n, e(/Os ou(= eu(=ron o(\n E)ga/pEsen E( PSuCHE/ mou· e)kra/tEsa au)to\n kai\ ou)k a)fE/sO au)to/n, e(/Os ou(= ei)sE/gagon au)to\n ei)s oi)=kon mEtro/s mou kai\ ei)s tami/eion tE=s sullabou/sEs me.
Pnp:3:4 hOs mikron hote parElTon ap’ autOn, heOs hu heuron hon EgapEsen hE PSyCHE mu· ekratEsa auton kai uk afEsO auton, heOs hu eisEgagon auton eis oikon mEtros mu kai eis tamieion tEs syllabusEs me.
Pnp:3:4 C A1A_ASM D VBI_AAI1S P RD_GPM P RR_GSM VB_AAI1S RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VAI_AAI1S RD_ASM C D VF_FAI1S RD_ASM P RR_GSM VBI_AAI1S RD_ASM P N2_ASM N3_GSF RP_GS C P N2N_ASN RA_GSF V1_PAPGSF RP_AS
Pnp:3:4 as/like small [see micro] when to pass by go by, beside, or past from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to find who/whom/which; to be to love the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to let go of he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to lead into he/she/it/same into (+acc) house mother I and also, even, namely into (+acc) storeroom the to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture I
Pnp:3:4 as/like small ([Adj] acc, nom|acc|voc) when I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed away from (+gen) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-LOVE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) I-SEIZE/GRAB-ed-HOLD him/it/same (acc) and not I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF him/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) I-LEAD-ed-INTO, they-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) house (acc) mother (gen) me (gen) and into (+acc) storeroom (nom|acc|voc) the (gen) upon SEIZING-ing (gen) me (acc)
Pnp:3:4 Pnp_3:4_1 Pnp_3:4_2 Pnp_3:4_3 Pnp_3:4_4 Pnp_3:4_5 Pnp_3:4_6 Pnp_3:4_7 Pnp_3:4_8 Pnp_3:4_9 Pnp_3:4_10 Pnp_3:4_11 Pnp_3:4_12 Pnp_3:4_13 Pnp_3:4_14 Pnp_3:4_15 Pnp_3:4_16 Pnp_3:4_17 Pnp_3:4_18 Pnp_3:4_19 Pnp_3:4_20 Pnp_3:4_21 Pnp_3:4_22 Pnp_3:4_23 Pnp_3:4_24 Pnp_3:4_25 Pnp_3:4_26 Pnp_3:4_27 Pnp_3:4_28 Pnp_3:4_29 Pnp_3:4_30 Pnp_3:4_31 Pnp_3:4_32 Pnp_3:4_33 Pnp_3:4_34
Pnp:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:5 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ, ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν θελήσῃ.
Pnp:3:5 I have charged you, O daughters of Jerusalem, by the powers and by the virtues of the field, that ye rouse not nor awake my love, until he please. (Song of Solomon 3:5 Brenton)
Pnp:3:5 Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele i na łanie pól: nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. (Pnp 3:5 BT_4)
Pnp:3:5 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ, ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν θελήσῃ.
Pnp:3:5 ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
Pnp:3:5 Do przysięgi ize Ty Córka Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potępienie Pole Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podnosić się I też, nawet, mianowicie Do ??? Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
Pnp:3:5 O(/rkisa u(ma=s, Tugate/res *ierousalEm, e)n tai=s duna/mesin kai\ e)n tai=s i)sCHu/sesin tou= a)grou=, e)a\n e)gei/rEte kai\ e)Xegei/rEte tE\n a)ga/pEn, e(/Os a)/n TelE/sE|.
Pnp:3:5 hOrkisa hymas, Tygateres ierusalEm, en tais dynamesin kai en tais isCHysesin tu agru, ean egeirEte kai eXegeirEte tEn agapEn, heOs an TelEsE.
Pnp:3:5 VAI_AAI1S RP_AP N3_VPF N_GSF P RA_DPF N3I_DPF C P RA_DPF N3U_DPF RA_GSM N2_GSM C VA_AAS2P C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF C x VA_AAS3S
Pnp:3:5 to oath-ize you daughter Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the condemnation the field if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to rise and also, even, namely to ??? the love especially love of God for man and of man for God until; dawn ever (if ever) to want want, wish, desire
Pnp:3:5 I-OATH-IZE-ed you(pl) (acc) daughters (nom|voc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) condemnations (dat) the (gen) field (gen) if-ever you(pl)-should-be-RISE-ing, you(pl)-should-RISE and you(pl)-should-be-???-ing, you(pl)-should-??? the (acc) love (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-WANT-ed, he/she/it-should-WANT, you(sg)-should-be-WANT-ed
Pnp:3:5 Pnp_3:5_1 Pnp_3:5_2 Pnp_3:5_3 Pnp_3:5_4 Pnp_3:5_5 Pnp_3:5_6 Pnp_3:5_7 Pnp_3:5_8 Pnp_3:5_9 Pnp_3:5_10 Pnp_3:5_11 Pnp_3:5_12 Pnp_3:5_13 Pnp_3:5_14 Pnp_3:5_15 Pnp_3:5_16 Pnp_3:5_17 Pnp_3:5_18 Pnp_3:5_19 Pnp_3:5_20 Pnp_3:5_21 Pnp_3:5_22
Pnp:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:6 Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα ἀπὸ τῆς ἐρήμου ὡς στελέχη καπνοῦ τεθυμιαμένη σμύρναν καὶ λίβανον ἀπὸ πάντων κονιορτῶν μυρεψοῦ;
Pnp:3:6 Who is this that comes up from the wilderness as pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the perfumer? (Song of Solomon 3:6 Brenton)
Pnp:3:6 Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła, i wszelkich wonności kupców? (Pnp 3:6 BT_4)
Pnp:3:6 Τίς αὕτη ἀναβαίνουσα ἀπὸ τῆς ἐρήμου ὡς στελέχη καπνοῦ τεθυμιαμένη σμύρναν καὶ λίβανον ἀπὸ πάντων κονιορτῶν μυρεψοῦ;
Pnp:3:6 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὡς   καπνός, -οῦ, ὁ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ καί λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κονιορτός, -οῦ, ὁ  
Pnp:3:6 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Jak/jak Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. By palić kadzidło Mirra; Smyrna [miasto z] I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Proch
Pnp:3:6 *ti/s au(/tE E( a)nabai/nousa a)po\ tE=s e)rE/mou O(s stele/CHE kapnou= teTumiame/nE smu/rnan kai\ li/banon a)po\ pa/ntOn koniortO=n murePSou=;
Pnp:3:6 tis hautE hE anabainusa apo tEs erEmu hOs steleCHE kapnu teTymiamenE smyrnan kai libanon apo pantOn koniortOn myrePSu;
Pnp:3:6 RI_NSF RD_NSF RA_NSF V1_PAPNSF P RA_GSF N2_GSF C N3E_NPN N2_GSM VM_XPPNSF N1S_ASF C N2_ASM P A3_GPM N2_GPM N2_GSM
Pnp:3:6 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste as/like ć fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. to burn incense myrrh; Smyrna [city of] and also, even, namely frankincense; incense white gum, also Lebanon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of dust ć
Pnp:3:6 who/what/why (nom) this (nom) the (nom) while ASCEND-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! as/like   fume (gen) having-been-BURN-ed-INCENSE (nom|voc) myrrh (acc); Smyrna (acc) and frankincense (acc); incense (acc) away from (+gen) all (gen) dusts (gen)  
Pnp:3:6 Pnp_3:6_1 Pnp_3:6_2 Pnp_3:6_3 Pnp_3:6_4 Pnp_3:6_5 Pnp_3:6_6 Pnp_3:6_7 Pnp_3:6_8 Pnp_3:6_9 Pnp_3:6_10 Pnp_3:6_11 Pnp_3:6_12 Pnp_3:6_13 Pnp_3:6_14 Pnp_3:6_15 Pnp_3:6_16 Pnp_3:6_17 Pnp_3:6_18
Pnp:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:7 ἰδοὺ ἡ κλίνη τοῦ Σαλωμων, ἑξήκοντα δυνατοὶ κύκλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν Ισραηλ,
Pnp:3:7 Behold Solomon's bed; sixty mighty men of the mighty ones of Israel are round about it. (Song of Solomon 3:7 Brenton)
Pnp:3:7 Oto lektyka Salomona: sześćdziesięciu mężnych ją otacza spośród najmężniejszych Izraela. (Pnp 3:7 BT_4)
Pnp:3:7 ἰδοὺ κλίνη τοῦ Σαλωμων, ἑξήκοντα δυνατοὶ κύκλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν Ισραηλ,
Pnp:3:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἑξή·κοντα δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ
Pnp:3:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Łóżko Salomon Sześćdziesiąt Zdolny; by być efektywny W kole On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolny; by być efektywny Izrael
Pnp:3:7 i)dou\ E( kli/nE tou= *salOmOn, e(XE/konta dunatoi\ ku/klO| au)tE=s a)po\ dunatO=n *israEl,
Pnp:3:7 idu hE klinE tu salOmOn, heXEkonta dynatoi kyklO autEs apo dynatOn israEl,
Pnp:3:7 I RA_NSF N1_NSF RA_GSM N_GSM M A1_NPM N2_DSM RD_GSF P A1_GPM N_GPM
Pnp:3:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the bed the Solomon sixty capable; to be effective in a circle he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing capable; to be effective Israel
Pnp:3:7 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) bed (nom|voc) the (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) sixty capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) in a circle her/it/same (gen) away from (+gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) Israel (indecl)
Pnp:3:7 Pnp_3:7_1 Pnp_3:7_2 Pnp_3:7_3 Pnp_3:7_4 Pnp_3:7_5 Pnp_3:7_6 Pnp_3:7_7 Pnp_3:7_8 Pnp_3:7_9 Pnp_3:7_10 Pnp_3:7_11 Pnp_3:7_12
Pnp:3:7 x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:8 πάντες κατέχοντες ῥομφαίαν δεδιδαγμένοι πόλεμον, ἀνὴρ ῥομφαία αὐτοῦ ἐπὶ μηρὸν αὐτοῦ ἀπὸ θάμβους ἐν νυξίν.
Pnp:3:8 They all hold a sword, being expert in war: every man has his sword upon his thigh because of fear by night. (Song of Solomon 3:8 Brenton)
Pnp:3:8 Wszyscy wprawni we władaniu mieczem, wyćwiczeni w boju. Każdy ma miecz u boku przez wzgląd na nocne przygody. (Pnp 3:8 BT_4)
Pnp:3:8 πάντες κατέχοντες ῥομφαίαν δεδιδαγμένοι πόλεμον, ἀνὴρ ῥομφαία αὐτοῦ ἐπὶ μηρὸν αὐτοῦ ἀπὸ θάμβους ἐν νυξίν.
Pnp:3:8 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί μηρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό θάμβο·ς, -ους, τό and θάμβος, -ου, ὁ ἐν νύξ, -υκτός, ἡ
Pnp:3:8 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Szpada By uczyć Wojna [zobacz polemiczny] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Szpada On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Udo On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdumiony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc
Pnp:3:8 pa/ntes kate/CHontes r(omfai/an dedidagme/noi po/lemon, a)nE\r r(omfai/a au)tou= e)pi\ mEro\n au)tou= a)po\ Ta/mbous e)n nuXi/n.
Pnp:3:8 pantes kateCHontes romfaian dedidagmenoi polemon, anEr romfaia autu epi mEron autu apo Tambus en nyXin.
Pnp:3:8 A3_NPM V1_PAPNPM N1A_ASF VK_XPPNPM N2_ASM N3_NSM N1A_NSF RD_GSM P N2_ASM RD_GSM P N3E_GSN P N3_DSF
Pnp:3:8 every all, each, every, the whole of to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of sword to teach war [see polemic] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sword he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thigh he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing amazed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night
Pnp:3:8 all (nom|voc) while HOLD FAST-ing (nom|voc) sword (acc) having-been-TEACH-ed (nom|voc) war (acc) man, husband (nom) sword (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) thigh (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) amazed (gen), amazeds (acc) in/among/by (+dat) nights (dat)
Pnp:3:8 Pnp_3:8_1 Pnp_3:8_2 Pnp_3:8_3 Pnp_3:8_4 Pnp_3:8_5 Pnp_3:8_6 Pnp_3:8_7 Pnp_3:8_8 Pnp_3:8_9 Pnp_3:8_10 Pnp_3:8_11 Pnp_3:8_12 Pnp_3:8_13 Pnp_3:8_14 Pnp_3:8_15
Pnp:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:9 φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἀπὸ ξύλων τοῦ Λιβάνου,
Pnp:3:9 King Solomon made himself a litter of woods of Lebanon. (Song of Solomon 3:9 Brenton)
Pnp:3:9 Tron uczynił sobie król Salomon z drzewa libańskiego: (Pnp 3:9 BT_4)
Pnp:3:9 φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ βασιλεὺς Σαλωμων ἀπὸ ξύλων τοῦ Λιβάνου,
Pnp:3:9   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἀπό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Pnp:3:9 By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Król Salomon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Pnp:3:9 forei=on e)poi/Esen e(autO=| o( basileu\s *salOmOn a)po\ Xu/lOn tou= *liba/nou,
Pnp:3:9 foreion epoiEsen heautO ho basileus salOmOn apo XylOn tu libanu,
Pnp:3:9 N2N_NSN VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM N_NSM P N2N_GPN RA_GSM N2_GSM
Pnp:3:9 ć to do/make self /our-/your-/themselves the king Solomon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the frankincense; incense white gum, also Lebanon
Pnp:3:9   he/she/it-DO/MAKE-ed self (dat) the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) away from (+gen) trees/wooden things (gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
Pnp:3:9 Pnp_3:9_1 Pnp_3:9_2 Pnp_3:9_3 Pnp_3:9_4 Pnp_3:9_5 Pnp_3:9_6 Pnp_3:9_7 Pnp_3:9_8 Pnp_3:9_9 Pnp_3:9_10
Pnp:3:9 x x x x x x x x x x
Pnp:3:10 στύλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον καὶ ἀνάκλιτον αὐτοῦ χρύσεον, ἐπίβασις αὐτοῦ πορφυρᾶ, ἐντὸς αὐτοῦ λιθόστρωτον, ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων Ιερουσαλημ.
Pnp:3:10 He made the pillars of it silver, the bottom of it gold, the covering of it scarlet, in the midst of it a pavement of love, for the daughters of Jerusalem. (Song of Solomon 3:10 Brenton)
Pnp:3:10 podnóżek zrobił ze srebra, oparcie ze złota, siedzenie wyścielone purpurą, a wnętrze wykładane hebanem. (Pnp 3:10 BT_4)
Pnp:3:10 στύλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον καὶ ἀνάκλιτον αὐτοῦ χρύσεον, ἐπίβασις αὐτοῦ πορφυρᾶ, ἐντὸς αὐτοῦ λιθόστρωτον, ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων Ιερουσαλημ.
Pnp:3:10 στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν   αὐτός αὐτή αὐτό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος ἐντός αὐτός αὐτή αὐτό λιθό·στρωτος -ον ἀγάπη, -ης, ἡ ἀπό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Pnp:3:10 Filar On/ona/to/to samo By czynić/rób Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Złoty/złoty On/ona/to/to samo Purpurowy [materiał]; purpurowy Wewnątrz On/ona/to/to samo ??? Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Jerozolima [miasto z]
Pnp:3:10 stu/lous au)tou= e)poi/Esen a)rgu/rion kai\ a)na/kliton au)tou= CHru/seon, e)pi/basis au)tou= porfura=, e)nto\s au)tou= liTo/strOton, a)ga/pEn a)po\ Tugate/rOn *ierousalEm.
Pnp:3:10 stylus autu epoiEsen argyrion kai anakliton autu CHryseon, epibasis autu porfyra, entos autu liTostrOton, agapEn apo TygaterOn ierusalEm.
Pnp:3:10 N2_APM RD_GSN VAI_AAI3S N2N_ASN C N2N_ASN RD_GSN A1_ASN N3I_NSF RD_GSN N3_DSF P RD_GSN A1B_NSN N1_ASF P N3_GPF N_GSF
Pnp:3:10 pillar he/she/it/same to do/make piece of silver and also, even, namely ć he/she/it/same gold/golden ć he/she/it/same purple [cloth]; purple within he/she/it/same ??? love especially love of God for man and of man for God from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing daughter Jerusalem [city of]
Pnp:3:10 pillars (acc) him/it/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed piece of silver (nom|acc|voc) and   him/it/same (gen) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc)   him/it/same (gen) purple (nom|voc); purple ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) within him/it/same (gen) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) love (acc) away from (+gen) daughters (gen) Jerusalem (indecl)
Pnp:3:10 Pnp_3:10_1 Pnp_3:10_2 Pnp_3:10_3 Pnp_3:10_4 Pnp_3:10_5 Pnp_3:10_6 Pnp_3:10_7 Pnp_3:10_8 Pnp_3:10_9 Pnp_3:10_10 Pnp_3:10_11 Pnp_3:10_12 Pnp_3:10_13 Pnp_3:10_14 Pnp_3:10_15 Pnp_3:10_16 Pnp_3:10_17 Pnp_3:10_18
Pnp:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:3:11 ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν τῷ στεφάνῳ, ᾧ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ νυμφεύσεως αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέρᾳ εὐφροσύνης καρδίας αὐτοῦ.
Pnp:3:11 Go forth, ye daughters of Sion, and behold king Solomon, with the crown wherewith his mother crowned him, in the day of his espousals, and in the day of the gladness of his heart. (Song of Solomon 3:11 Brenton)
Pnp:3:11 Wyjdźcie, córki jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie, którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu radości jego serca. (Pnp 3:11 BT_4)
Pnp:3:11 ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν τῷ στεφάνῳ, ἐστεφάνωσεν αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ νυμφεύσεως αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέρᾳ εὐφροσύνης καρδίας αὐτοῦ.
Pnp:3:11 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:3:11 By wychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Kto/, który/, który By koronować On/ona/to/to samo Matka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Wesołość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Pnp:3:11 e)Xe/lTate kai\ i)/dete e)n tO=| basilei= *salOmOn e)n tO=| stefa/nO|, O(=| e)stefa/nOsen au)to\n E( mE/tEr au)tou= e)n E(me/ra| numfeu/seOs au)tou= kai\ e)n E(me/ra| eu)frosu/nEs kardi/as au)tou=.
Pnp:3:11 eXelTate kai idete en tO basilei salOmOn en tO stefanO, hO estefanOsen auton hE mEtEr autu en hEmera nymfeuseOs autu kai en hEmera eufrosynEs kardias autu.
Pnp:3:11 VA_AAD2P C VB_AAD2P P RA_DSM N3V_DSM N_DSM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSF N3_NSF RD_GSM P N1A_DSF N3I_GSF RD_GSM C P N1A_DSF N1_GSF N1A_GSF RD_GSM
Pnp:3:11 to come out and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the king Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wreath; wreath wreath (only) not crown who/whom/which to crown he/she/it/same the mother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day cheerfulness heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Pnp:3:11 do-COME-you(pl)-OUT! and do-SEE-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wreath (dat); wreath (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-CROWN-ed him/it/same (acc) the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) day (dat)   him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) day (dat) cheerfulness (gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen)
Pnp:3:11 Pnp_3:11_1 Pnp_3:11_2 Pnp_3:11_3 Pnp_3:11_4 Pnp_3:11_5 Pnp_3:11_6 Pnp_3:11_7 Pnp_3:11_8 Pnp_3:11_9 Pnp_3:11_10 Pnp_3:11_11 Pnp_3:11_12 Pnp_3:11_13 Pnp_3:11_14 Pnp_3:11_15 Pnp_3:11_16 Pnp_3:11_17 Pnp_3:11_18 Pnp_3:11_19 Pnp_3:11_20 Pnp_3:11_21 Pnp_3:11_22 Pnp_3:11_23 Pnp_3:11_24 Pnp_3:11_25 Pnp_3:11_26
Pnp:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x