Pnp:4:1 Ἰδοὺ εἶ καλή, ἡ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ καλή. ὀφθαλμοί σου περιστεραὶ ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου. τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἳ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τοῦ Γαλααδ.
Pnp:4:1 Behold, thou art fair, my companion; behold, thou art fair; thine eyes are doves, beside thy veil: thy hair is as flocks of goats, that have appeared from Galaad. (Song of Solomon 4:1 Brenton)
Pnp:4:1 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu. (Pnp 4:1 BT_4)
Pnp:4:1 Ἰδοὺ εἶ καλή, πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ καλή. ὀφθαλμοί σου περιστεραὶ ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου. τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἳ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τοῦ Γαλααδ.
Pnp:4:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἐκτός[2] ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀγέλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ὅς ἥ ὅ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό  
Pnp:4:1 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Oko Ty; twój/twój(sg) Gołąb Zewnątrz Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Stado Kozioł Kto/, który/, który By odkrywać się/objawiaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Pnp:4:1 *)idou\ ei)= kalE/, E( plEsi/on mou, i)dou\ ei)= kalE/. o)fTalmoi/ sou peristerai\ e)kto\s tE=s siOpE/seO/s sou. tri/CHOma/ sou O(s a)ge/lai tO=n ai)gO=n, ai(\ a)pekalu/fTEsan a)po\ tou= *galaad.
Pnp:4:1 idu ei kalE, hE plEsion mu, idu ei kalE. ofTalmoi su peristerai ektos tEs siOpEseOs su. triCHOma su hOs agelai tOn aigOn, hai apekalyfTEsan apo tu galaad.
Pnp:4:1 I V9_PAI2S A1_NSF RA_VSF D RP_GS I V9_PAI2S A1_NSF N2_NPM RP_GS N1A_NPF P RA_GSF N3I_GSF RP_GS N3M_NSN RP_GS C N1_NPF RA_GPF N3G_GPF RR_NPF VVI_API3P P RA_GSM N_GS
Pnp:4:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the neighbor one near, close to; near I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). eye you; your/yours(sg) pigeon outside the ć you; your/yours(sg) ć you; your/yours(sg) as/like herd the goat who/whom/which to uncover/reveal from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć
Pnp:4:1 be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are right ([Adj] nom|voc) the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are right ([Adj] nom|voc) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) pigeons (nom|voc) outside the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like herds (nom|voc) the (gen) goats (gen) who/whom/which (nom) they-were-UNCOVER/REVEAL-ed away from (+gen) the (gen)  
Pnp:4:1 Pnp_4:1_1 Pnp_4:1_2 Pnp_4:1_3 Pnp_4:1_4 Pnp_4:1_5 Pnp_4:1_6 Pnp_4:1_7 Pnp_4:1_8 Pnp_4:1_9 Pnp_4:1_10 Pnp_4:1_11 Pnp_4:1_12 Pnp_4:1_13 Pnp_4:1_14 Pnp_4:1_15 Pnp_4:1_16 Pnp_4:1_17 Pnp_4:1_18 Pnp_4:1_19 Pnp_4:1_20 Pnp_4:1_21 Pnp_4:1_22 Pnp_4:1_23 Pnp_4:1_24 Pnp_4:1_25 Pnp_4:1_26 Pnp_4:1_27
Pnp:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:2 ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων, αἳ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς.
Pnp:4:2 Thy teeth are as flocks of shorn sheep, that have gone up from the washing; all of them bearing twins, and there is not a barren one among them. (Song of Solomon 4:2 Brenton)
Pnp:4:2 Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli: każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. (Pnp 4:2 BT_4)
Pnp:4:2 ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων, αἳ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς.
Pnp:4:2 ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀγέλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό λουτρόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:4:2 Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Stado By ciąć Kto/, który/, który By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąpiel Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pnp:4:2 o)do/ntes sou O(s a)ge/lai tO=n kekarme/nOn, ai(\ a)ne/bEsan a)po\ tou= loutrou=, ai( pa=sai didumeu/ousai, kai\ a)teknou=sa ou)k e)/stin e)n au)tai=s.
Pnp:4:2 odontes su hOs agelai tOn kekarmenOn, hai anebEsan apo tu lutru, hai pasai didymeuusai, kai ateknusa uk estin en autais.
Pnp:4:2 N3_NPM RP_GS C N1_NPF RA_GPF VM_XPPGPF RR_NPF VZI_AAI3P P RA_GSN N2N_GSN RA_NPF A1S_NPF V1_PAPNPF C V4_PAPNSF D V9_PAI3S P RD_DPF
Pnp:4:2 grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike you; your/yours(sg) as/like herd the to shear who/whom/which to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bath the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pnp:4:2 teeth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like herds (nom|voc) the (gen) having-been-SHEAR-ed (gen) who/whom/which (nom) they-ASCEND-ed away from (+gen) the (gen) bath (gen) the (nom) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt)   and   not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat)
Pnp:4:2 Pnp_4:2_1 Pnp_4:2_2 Pnp_4:2_3 Pnp_4:2_4 Pnp_4:2_5 Pnp_4:2_6 Pnp_4:2_7 Pnp_4:2_8 Pnp_4:2_9 Pnp_4:2_10 Pnp_4:2_11 Pnp_4:2_12 Pnp_4:2_13 Pnp_4:2_14 Pnp_4:2_15 Pnp_4:2_16 Pnp_4:2_17 Pnp_4:2_18 Pnp_4:2_19 Pnp_4:2_20
Pnp:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:3 ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου, καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία. ὡς λέπυρον τῆς ῥόας μῆλόν σου ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου.
Pnp:4:3 Thy lips are as a thread of scarlet, and thy speech is comely: like the rind of a pomegranate is thy cheek without thy veil. (Song of Solomon 4:3 Brenton)
Pnp:4:3 Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku. Jak okrawek granatu skroń twoja za twoją zasłoną. (Pnp 4:3 BT_4)
Pnp:4:3 ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου, καὶ λαλιά σου ὡραία. ὡς λέπυρον τῆς ῥόας μῆλόν σου ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου.
Pnp:4:3 ὡς   ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λαλιά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡραῖος -α -ον ὡς   ὁ ἡ τό     σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκτός[2] ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pnp:4:3 Jak/jak Szkarłatny Warga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Mowa Ty; twój/twój(sg) Aktualny Jak/jak Ty; twój/twój(sg) Zewnątrz Ty; twój/twój(sg)
Pnp:4:3 O(s sparti/on to\ ko/kkinon CHei/lE sou, kai\ E( lalia/ sou O(rai/a. O(s le/puron tE=s r(o/as mE=lo/n sou e)kto\s tE=s siOpE/seO/s sou.
Pnp:4:3 hOs spartion to kokkinon CHeilE su, kai hE lalia su hOraia. hOs lepyron tEs roas mElon su ektos tEs siOpEseOs su.
Pnp:4:3 C N2_NSN RA_NSN A1_NSN N3E_NPN RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS A1A_NSF C N2N_NSN RA_GSF N1_GSF N2N_NSN RP_GS P RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Pnp:4:3 as/like ć the scarlet lip you; your/yours(sg) and also, even, namely the speech you; your/yours(sg) timely as/like ć the ć ć you; your/yours(sg) outside the ć you; your/yours(sg)
Pnp:4:3 as/like   the (nom|acc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) speech (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) as/like   the (gen)     you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) outside the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pnp:4:3 Pnp_4:3_1 Pnp_4:3_2 Pnp_4:3_3 Pnp_4:3_4 Pnp_4:3_5 Pnp_4:3_6 Pnp_4:3_7 Pnp_4:3_8 Pnp_4:3_9 Pnp_4:3_10 Pnp_4:3_11 Pnp_4:3_12 Pnp_4:3_13 Pnp_4:3_14 Pnp_4:3_15 Pnp_4:3_16 Pnp_4:3_17 Pnp_4:3_18 Pnp_4:3_19 Pnp_4:3_20 Pnp_4:3_21
Pnp:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:4 ὡς πύργος Δαυιδ τράχηλός σου ὁ ᾠκοδομημένος εἰς θαλπιωθ· χίλιοι θυρεοὶ κρέμανται ἐπ’ αὐτόν, πᾶσαι βολίδες τῶν δυνατῶν.
Pnp:4:4 Thy neck is as the tower of David, that was built for an armoury: a thousand shields hang upon it, and all darts of mighty men. (Song of Solomon 4:4 Brenton)
Pnp:4:4 Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych. (Pnp 4:4 BT_4)
Pnp:4:4 ὡς πύργος Δαυιδ τράχηλός σου ᾠκοδομημένος εἰς θαλπιωθ· χίλιοι θυρεοὶ κρέμανται ἐπ’ αὐτόν, πᾶσαι βολίδες τῶν δυνατῶν.
Pnp:4:4 ὡς πύργος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) εἰς[1]   χίλιοι -αι -α θυρεός, -οῦ, ὁ κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
Pnp:4:4 Jak/jak Wieża David Gardło Ty; twój/twój(sg) By budować/buduj moralnie Do (+przyspieszenie) Tysiąc Kamień Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wyrzutowy (strzała, żądło) Zdolny; by być efektywny
Pnp:4:4 O(s pu/rgos *dauid tra/CHElo/s sou o( O)|kodomEme/nos ei)s TalpiOT· CHi/lioi Tureoi\ kre/mantai e)p’ au)to/n, pa=sai boli/des tO=n dunatO=n.
Pnp:4:4 hOs pyrgos dauid traCHElos su ho OkodomEmenos eis TalpiOT· CHilioi Tyreoi kremantai ep’ auton, pasai bolides tOn dynatOn.
Pnp:4:4 C N2_NSM N_GSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VM_XPPNSM P N_A A1A_NPM N2_NPM V6_PPI3P P RD_ASM A1S_NPF N3D_NPF RA_GPM A1_GPM
Pnp:4:4 as/like tower David throat you; your/yours(sg) the to build/edify into (+acc) ć thousand stone to hung up suspended upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle projectile (arrow, dart) the capable; to be effective
Pnp:4:4 as/like tower (nom) David (indecl) throat (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) having-been-BUILD/EDIFY-ed (nom) into (+acc)   thousand (nom|voc) stones (nom|voc) they-are-being-HUNG UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) projectiles (nom|voc) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom)
Pnp:4:4 Pnp_4:4_1 Pnp_4:4_2 Pnp_4:4_3 Pnp_4:4_4 Pnp_4:4_5 Pnp_4:4_6 Pnp_4:4_7 Pnp_4:4_8 Pnp_4:4_9 Pnp_4:4_10 Pnp_4:4_11 Pnp_4:4_12 Pnp_4:4_13 Pnp_4:4_14 Pnp_4:4_15 Pnp_4:4_16 Pnp_4:4_17 Pnp_4:4_18
Pnp:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:5 δύο μαστοί σου ὡς δύο νεβροὶ δίδυμοι δορκάδος οἱ νεμόμενοι ἐν κρίνοις.
Pnp:4:5 Thy two breasts are as two twin fawns, that feed among the lilies. (Song of Solomon 4:5 Brenton)
Pnp:4:5 Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się pośród lilii. (Pnp 4:5 BT_4)
Pnp:4:5 δύο μαστοί σου ὡς δύο νεβροὶ δίδυμοι δορκάδος οἱ νεμόμενοι ἐν κρίνοις.
Pnp:4:5 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μαστός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   δίδυμος[1] -η -ον [LXX] Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Pnp:4:5 Dwa Pierś Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dwa Podwójnie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Pnp:4:5 du/o mastoi/ sou O(s du/o nebroi\ di/dumoi dorka/dos oi( nemo/menoi e)n kri/nois.
Pnp:4:5 dyo mastoi su hOs dyo nebroi didymoi dorkados hoi nemomenoi en krinois.
Pnp:4:5 M N2_NPM RP_GS C M N2_NPM A1_NPM N3D_GSF RA_NPM V1_PMPNPM P N2N_DPN
Pnp:4:5 two breast you; your/yours(sg) as/like two ć double ??? the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Pnp:4:5 two (nom, acc, gen) breasts (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like two (nom, acc, gen)   double ([Adj] nom|voc) ??? (gen) the (nom)   in/among/by (+dat) lilies (dat); you(sg)-happen-to-be-JUDGE-ing (opt), (fut opt)
Pnp:4:5 Pnp_4:5_1 Pnp_4:5_2 Pnp_4:5_3 Pnp_4:5_4 Pnp_4:5_5 Pnp_4:5_6 Pnp_4:5_7 Pnp_4:5_8 Pnp_4:5_9 Pnp_4:5_10 Pnp_4:5_11 Pnp_4:5_12
Pnp:4:5 x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:6 ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί, πορεύσομαι ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄρος τῆς σμύρνης καὶ πρὸς τὸν βουνὸν τοῦ Λιβάνου.
Pnp:4:6 Until the day dawn, and the shadows depart, I will betake me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense. (Song of Solomon 4:6 Brenton)
Pnp:4:6 Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła. (Pnp 4:6 BT_4)
Pnp:4:6 ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί, πορεύσομαι ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄρος τῆς σμύρνης καὶ πρὸς τὸν βουνὸν τοῦ Λιβάνου.
Pnp:4:6 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ πρός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ καί πρός ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Pnp:4:6 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Dzień I też, nawet, mianowicie By umieszczać w ruchu Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł By iść Siebie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wchodź Mirra; Smyrna [miasto z] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wzgórze Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Pnp:4:6 e(/Os ou(= diapneu/sE| E( E(me/ra kai\ kinETO=sin ai( skiai/, poreu/somai e)mautO=| pro\s to\ o)/ros tE=s smu/rnEs kai\ pro\s to\n bouno\n tou= *liba/nou.
Pnp:4:6 heOs hu diapneusE hE hEmera kai kinETOsin hai skiai, poreusomai emautO pros to oros tEs smyrnEs kai pros ton bunon tu libanu.
Pnp:4:6 P RR_GSM VA_AAS3S RA_NSF N1A_NSF C VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF VF_FMI1S RD_DSM P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1S_GSF C P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM
Pnp:4:6 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć the day and also, even, namely to set in motion the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection to go myself toward (+acc,+gen,+dat) the mount the myrrh; Smyrna [city of] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the hill the frankincense; incense white gum, also Lebanon
Pnp:4:6 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen)   the (nom) day (nom|voc) and they-should-be-SET-ed-IN-MOTION the (nom) shadows (nom|voc) I-will-be-GO-ed myself (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (gen) myrrh (gen); Smyrna (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) hill (acc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
Pnp:4:6 Pnp_4:6_1 Pnp_4:6_2 Pnp_4:6_3 Pnp_4:6_4 Pnp_4:6_5 Pnp_4:6_6 Pnp_4:6_7 Pnp_4:6_8 Pnp_4:6_9 Pnp_4:6_10 Pnp_4:6_11 Pnp_4:6_12 Pnp_4:6_13 Pnp_4:6_14 Pnp_4:6_15 Pnp_4:6_16 Pnp_4:6_17 Pnp_4:6_18 Pnp_4:6_19 Pnp_4:6_20 Pnp_4:6_21 Pnp_4:6_22
Pnp:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:7 ὅλη καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου, καὶ μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί.
Pnp:4:7 Thou art all fair, my companion, and there is no spot in thee. (Song of Solomon 4:7 Brenton)
Pnp:4:7 Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. (Pnp 4:7 BT_4)
Pnp:4:7 ὅλη καλὴ εἶ, πλησίον μου, καὶ μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί.
Pnp:4:7 ὅλος -η -ον καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μῶμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pnp:4:7 Cały W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By iść; by być Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja I też, nawet, mianowicie Wada ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pnp:4:7 o(/lE kalE\ ei)=, E( plEsi/on mou, kai\ mO=mos ou)k e)/stin e)n soi/.
Pnp:4:7 holE kalE ei, hE plEsion mu, kai mOmos uk estin en soi.
Pnp:4:7 A1_NSF A1_NSF V9_PAI2S RA_VSF D RP_GS C N2_NSM D V9_PAI3S P RP_DS
Pnp:4:7 whole right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to go; to be the neighbor one near, close to; near I and also, even, namely blemish οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pnp:4:7 whole (nom|voc) right ([Adj] nom|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and blemish (nom) not he/she/it-is in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pnp:4:7 Pnp_4:7_1 Pnp_4:7_2 Pnp_4:7_3 Pnp_4:7_4 Pnp_4:7_5 Pnp_4:7_6 Pnp_4:7_7 Pnp_4:7_8 Pnp_4:7_9 Pnp_4:7_10 Pnp_4:7_11 Pnp_4:7_12
Pnp:4:7 x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:8 Δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου, νύμφη, δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου· ἐλεύσῃ καὶ διελεύσῃ ἀπὸ ἀρχῆς πίστεως, ἀπὸ κεφαλῆς Σανιρ καὶ Ερμων, ἀπὸ μανδρῶν λεόντων, ἀπὸ ὀρέων παρδάλεων.
Pnp:4:8 Come from Libanus, my bride, come from Libanus: thou shalt come and pass from the top of Faith, from the top of Sanir and Hermon, from the lions' dens, from the mountains of the leopards. (Song of Solomon 4:8 Brenton)
Pnp:4:8 Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się! Zstąp ze szczytu Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z gór lampartów. (Pnp 4:8 BT_4)
Pnp:4:8 Δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου, νύμφη, δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου· ἐλεύσῃ καὶ διελεύσῃ ἀπὸ ἀρχῆς πίστεως, ἀπὸ κεφαλῆς Σανιρ καὶ Ερμων, ἀπὸ μανδρῶν λεόντων, ἀπὸ ὀρέων παρδάλεων.
Pnp:4:8 δεῦρο ἀπό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] νύμφη, -ης, ἡ δεῦρο ἀπό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ πίστις, -εως, ἡ ἀπό κεφαλή, -ῆς, ἡ   καί   ἀπό   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πάρδαλις, -εως, ἡ
Pnp:4:8 Przychodź!/Tutaj i teraz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Panny młodej/synowa Przychodź!/Tutaj i teraz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By przychodzić I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Wiara(pełność) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lew Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Lampart
Pnp:4:8 *deu=ro a)po\ *liba/nou, nu/mfE, deu=ro a)po\ *liba/nou· e)leu/sE| kai\ dieleu/sE| a)po\ a)rCHE=s pi/steOs, a)po\ kefalE=s *sanir kai\ *ermOn, a)po\ mandrO=n leo/ntOn, a)po\ o)re/On parda/leOn.
Pnp:4:8 deuro apo libanu, nymfE, deuro apo libanu· eleusE kai dieleusE apo arCHEs pisteOs, apo kefalEs sanir kai ermOn, apo mandrOn leontOn, apo oreOn pardaleOn.
Pnp:4:8 D P N2_GSM N1_VSF D P N2_GSM VF_FMI2S C VF_FMI2S P N1_GSF N3I_GSF P N1_GSF N_GS C N_GS P N1A_GPF N3_GPM P N3E_GPN N3I_GPF
Pnp:4:8 come!/here and now from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing frankincense; incense white gum, also Lebanon bride/daughter-in-law come!/here and now from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing frankincense; incense white gum, also Lebanon to come and also, even, namely to go through pass through from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning faith(fulness) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing head ć and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć lion from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount leopard
Pnp:4:8 come!/here and now away from (+gen) frankincense (gen); incense (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc) come!/here and now away from (+gen) frankincense (gen); incense (gen) you(sg)-will-be-COME-ed and you(sg)-will-be-GO THROUGH-ed away from (+gen) beginning (gen) faith(fulness) (gen) away from (+gen) head (gen)   and   away from (+gen)   lions (gen) away from (+gen) mounts (gen) leopards (gen)
Pnp:4:8 Pnp_4:8_1 Pnp_4:8_2 Pnp_4:8_3 Pnp_4:8_4 Pnp_4:8_5 Pnp_4:8_6 Pnp_4:8_7 Pnp_4:8_8 Pnp_4:8_9 Pnp_4:8_10 Pnp_4:8_11 Pnp_4:8_12 Pnp_4:8_13 Pnp_4:8_14 Pnp_4:8_15 Pnp_4:8_16 Pnp_4:8_17 Pnp_4:8_18 Pnp_4:8_19 Pnp_4:8_20 Pnp_4:8_21 Pnp_4:8_22 Pnp_4:8_23 Pnp_4:8_24
Pnp:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:9 Ἐκαρδίωσας ἡμᾶς, ἀδελφή μου νύμφη, ἐκαρδίωσας ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου, ἐν μιᾷ ἐνθέματι τραχήλων σου.
Pnp:4:9 My sister, my spouse, thou hast ravished my heart; thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. (Song of Solomon 4:9 Brenton)
Pnp:4:9 Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników. (Pnp 4:9 BT_4)
Pnp:4:9 Ἐκαρδίωσας ἡμᾶς, ἀδελφή μου νύμφη, ἐκαρδίωσας ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου, ἐν μιᾷ ἐνθέματι τραχήλων σου.
Pnp:4:9   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νύμφη, -ης, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pnp:4:9 Ja Siostra Ja Panny młodej/synowa Ja Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Gardło Ty; twój/twój(sg)
Pnp:4:9 *)ekardi/Osas E(ma=s, a)delfE/ mou nu/mfE, e)kardi/Osas E(ma=s e(ni\ a)po\ o)fTalmO=n sou, e)n mia=| e)nTe/mati traCHE/lOn sou.
Pnp:4:9 ekardiOsas hEmas, adelfE mu nymfE, ekardiOsas hEmas heni apo ofTalmOn su, en mia enTemati traCHElOn su.
Pnp:4:9 VAI_AAI2S RP_AP N1_VSF RP_GS N1_VSF VAI_AAI2S RP_AP A3_DSM P N2_GPM RP_GS P A1A_DSF N3M_DSN N2_GPM RP_GS
Pnp:4:9 ć I sister I bride/daughter-in-law ć I one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eye you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one ć throat you; your/yours(sg)
Pnp:4:9   us (acc) sister (nom|voc) me (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc)   us (acc) one (dat) away from (+gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) one (dat)   throats (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pnp:4:9 Pnp_4:9_1 Pnp_4:9_2 Pnp_4:9_3 Pnp_4:9_4 Pnp_4:9_5 Pnp_4:9_6 Pnp_4:9_7 Pnp_4:9_8 Pnp_4:9_9 Pnp_4:9_10 Pnp_4:9_11 Pnp_4:9_12 Pnp_4:9_13 Pnp_4:9_14 Pnp_4:9_15 Pnp_4:9_16
Pnp:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:10 τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου, ἀδελφή μου νύμφη, τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου ἀπὸ οἴνου; καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα.
Pnp:4:10 How beautiful are thy breasts, my sister, my spouse! how much more beautiful are thy breasts than wine, and the smell of thy garments than all spices! (Song of Solomon 4:10 Brenton)
Pnp:4:10 Jak piękna jest miłość twoja, siostro ma, oblubienico, o ileż słodsza jest miłość twoja od wina, a zapach olejków twych nad wszystkie balsamy! (Pnp 4:10 BT_4)
Pnp:4:10 τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου, ἀδελφή μου νύμφη, τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου ἀπὸ οἴνου; καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα.
Pnp:4:10 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   μαστός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νύμφη, -ης, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   μαστός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό οἶνος, -ου, ὁ καί ὀσμή, -ῆς, ἡ ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό
Pnp:4:10 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pierś Ty; twój/twój(sg) Siostra Ja Panny młodej/synowa Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pierś Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino I też, nawet, mianowicie Zapachu/bukiet Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Aromatyczny [zioło albo korzenie]
Pnp:4:10 ti/ e)kalliO/TEsan mastoi/ sou, a)delfE/ mou nu/mfE, ti/ e)kalliO/TEsan mastoi/ sou a)po\ oi)/nou; kai\ o)smE\ i(mati/On sou u(pe\r pa/nta ta\ a)rO/mata.
Pnp:4:10 ti ekalliOTEsan mastoi su, adelfE mu nymfE, ti ekalliOTEsan mastoi su apo oinu; kai osmE himatiOn su hyper panta ta arOmata.
Pnp:4:10 RI_ASN VCI_API3P N2_NPM RP_GS N1_VSF RP_GS N1_VSF RI_ASN VCI_API3P N2_NPM RP_GS P N2_GSM C N1_NSF N2N_GPN RP_GS P A3_ASN RA_APN N3M_APN
Pnp:4:10 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć breast you; your/yours(sg) sister I bride/daughter-in-law who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć breast you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine and also, even, namely odor/bouquet clothing garment, cloak you; your/yours(sg) above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the aromatic [herb or spice]
Pnp:4:10 who/what/why (nom|acc)   breasts (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sister (nom|voc) me (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc) who/what/why (nom|acc)   breasts (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) wine (gen) and odor/bouquet (nom|voc) clothings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) aromatics (nom|acc|voc)
Pnp:4:10 Pnp_4:10_1 Pnp_4:10_2 Pnp_4:10_3 Pnp_4:10_4 Pnp_4:10_5 Pnp_4:10_6 Pnp_4:10_7 Pnp_4:10_8 Pnp_4:10_9 Pnp_4:10_10 Pnp_4:10_11 Pnp_4:10_12 Pnp_4:10_13 Pnp_4:10_14 Pnp_4:10_15 Pnp_4:10_16 Pnp_4:10_17 Pnp_4:10_18 Pnp_4:10_19 Pnp_4:10_20 Pnp_4:10_21
Pnp:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:11 κηρίον ἀποστάζουσιν χείλη σου, νύμφη, μέλι καὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν σου, καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὡς ὀσμὴ Λιβάνου.
Pnp:4:11 Thy lips drop honeycomb, my spouse: honey and milk are under thy tongue; and the smell of thy garments is as the smell of Libanus. (Song of Solomon 4:11 Brenton)
Pnp:4:11 Miodem najświeższym ociekają wargi twe, oblubienico, miód i mleko pod twoim językiem, a zapach twoich szat jak woń Libanu. (Pnp 4:11 BT_4)
Pnp:4:11 κηρίον ἀποστάζουσιν χείλη σου, νύμφη, μέλι καὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν σου, καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὡς ὀσμὴ Λιβάνου.
Pnp:4:11 κηρίον, -ου, τό   χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νύμφη, -ης, ἡ μέλι[τ], -ιτος, τό καί γάλα[κτ], -ακτος, τό ὑπό ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὀσμή, -ῆς, ἡ ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὀσμή, -ῆς, ἡ λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Pnp:4:11 Plaster miodu Warga Ty; twój/twój(sg) Panny młodej/synowa Miód I też, nawet, mianowicie Mleko Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zapachu/bukiet Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Zapachu/bukiet Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Pnp:4:11 kEri/on a)posta/DZousin CHei/lE sou, nu/mfE, me/li kai\ ga/la u(po\ tE\n glO=ssa/n sou, kai\ o)smE\ i(mati/On sou O(s o)smE\ *liba/nou.
Pnp:4:11 kErion apostaDZusin CHeilE su, nymfE, meli kai gala hypo tEn glOssan su, kai osmE himatiOn su hOs osmE libanu.
Pnp:4:11 N2N_ASN V1_PAI3P N3E_NPN RP_GS N1_VSF N3T_NSN C N3_NSN P RA_ASF N1S_ASF RP_GS C N1_NSF N2N_GPN RP_GS C N1_NSF N2_GSM
Pnp:4:11 honeycomb ć lip you; your/yours(sg) bride/daughter-in-law honey and also, even, namely milk under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) and also, even, namely odor/bouquet clothing garment, cloak you; your/yours(sg) as/like odor/bouquet frankincense; incense white gum, also Lebanon
Pnp:4:11 honeycomb (nom|acc|voc)   lips (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc) honey (nom|acc|voc) and milk (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) tongue (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and odor/bouquet (nom|voc) clothings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like odor/bouquet (nom|voc) frankincense (gen); incense (gen)
Pnp:4:11 Pnp_4:11_1 Pnp_4:11_2 Pnp_4:11_3 Pnp_4:11_4 Pnp_4:11_5 Pnp_4:11_6 Pnp_4:11_7 Pnp_4:11_8 Pnp_4:11_9 Pnp_4:11_10 Pnp_4:11_11 Pnp_4:11_12 Pnp_4:11_13 Pnp_4:11_14 Pnp_4:11_15 Pnp_4:11_16 Pnp_4:11_17 Pnp_4:11_18 Pnp_4:11_19
Pnp:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:12 Κῆπος κεκλεισμένος ἀδελφή μου νύμφη, κῆπος κεκλεισμένος, πηγὴ ἐσφραγισμένη·
Pnp:4:12 My sister, my spouse is a garden enclosed; a garden enclosed, a fountain sealed. (Song of Solomon 4:12 Brenton)
Pnp:4:12 Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. (Pnp 4:12 BT_4)
Pnp:4:12 Κῆπος κεκλεισμένος ἀδελφή μου νύμφη, κῆπος κεκλεισμένος, πηγὴ ἐσφραγισμένη·
Pnp:4:12 κῆπος, -ου, ὁ κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νύμφη, -ης, ἡ κῆπος, -ου, ὁ κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) πηγή, -ῆς, ἡ σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-)
Pnp:4:12 Ogród By zamykać się Siostra Ja Panny młodej/synowa Ogród By zamykać się Wiosna {Sprężyna} By pieczętować
Pnp:4:12 *kE=pos kekleisme/nos a)delfE/ mou nu/mfE, kE=pos kekleisme/nos, pEgE\ e)sfragisme/nE·
Pnp:4:12 kEpos kekleismenos adelfE mu nymfE, kEpos kekleismenos, pEgE esfragismenE·
Pnp:4:12 N2_NSM VT_XPPNSM N1_NSF RP_GS N1_NSF N2_NSM VT_XPPNSM N1_NSF VT_XPPNSM
Pnp:4:12 garden to shut sister I bride/daughter-in-law garden to shut spring to seal
Pnp:4:12 garden (nom) having-been-SHUT-ed (nom) sister (nom|voc) me (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc) garden (nom) having-been-SHUT-ed (nom) spring (nom|voc) having-been-SEAL-ed (nom|voc)
Pnp:4:12 Pnp_4:12_1 Pnp_4:12_2 Pnp_4:12_3 Pnp_4:12_4 Pnp_4:12_5 Pnp_4:12_6 Pnp_4:12_7 Pnp_4:12_8 Pnp_4:12_9
Pnp:4:12 x x x x x x x x x
Pnp:4:13 ἀποστολαί σου παράδεισος ῥοῶν μετὰ καρποῦ ἀκροδρύων, κύπροι μετὰ νάρδων,
Pnp:4:13 Thy shoots are a garden of pomegranates, with the fruit of choice berries; camphor, with spikenard: (Song of Solomon 4:13 Brenton)
Pnp:4:13 Pędy twe - granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu: (Pnp 4:13 BT_4)
Pnp:4:13 ἀποστολαί σου παράδεισος ῥοῶν μετὰ καρποῦ ἀκροδρύων, κύπροι μετὰ νάρδων,
Pnp:4:13 ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παράδεισος, -ου, ὁ   μετά καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ     μετά νάρδος, -ου, ἡ
Pnp:4:13 Godność apostoła Ty; twój/twój(sg) Raj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Owoc; Nadgarstek Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Olej lawendowy
Pnp:4:13 a)postolai/ sou para/deisos r(oO=n meta\ karpou= a)krodru/On, ku/proi meta\ na/rdOn,
Pnp:4:13 apostolai su paradeisos roOn meta karpu akrodryOn, kyproi meta nardOn,
Pnp:4:13 N1_NPF RP_GS N2_NSM N1_GPF P N2_GSM N3U_GPN N2_NPF P N2_GPF
Pnp:4:13 apostleship you; your/yours(sg) paradise ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing fruit; Carpus ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing spikenard
Pnp:4:13 apostleships (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) paradise (nom)   after (+acc), with (+gen) fruit (gen); Carpus (gen)     after (+acc), with (+gen) spikenards (gen)
Pnp:4:13 Pnp_4:13_1 Pnp_4:13_2 Pnp_4:13_3 Pnp_4:13_4 Pnp_4:13_5 Pnp_4:13_6 Pnp_4:13_7 Pnp_4:13_8 Pnp_4:13_9 Pnp_4:13_10
Pnp:4:13 x x x x x x x x x x
Pnp:4:14 νάρδος καὶ κρόκος, κάλαμος καὶ κιννάμωμον μετὰ πάντων ξύλων τοῦ Λιβάνου, σμύρνα αλωθ μετὰ πάντων πρώτων μύρων,
Pnp:4:14 spikenard and saffron, calamus and cinnamon; with all woods of Libanus, myrrh, aloes, with all chief spices: (Song of Solomon 4:14 Brenton)
Pnp:4:14 nard i szafran, wonna trzcina i cynamon, i wszelkie drzewa żywiczne, mirra i aloes, i wszystkie najprzedniejsze balsamy. (Pnp 4:14 BT_4)
Pnp:4:14 νάρδος καὶ κρόκος, κάλαμος καὶ κιννάμωμον μετὰ πάντων ξύλων τοῦ Λιβάνου, σμύρνα αλωθ μετὰ πάντων πρώτων μύρων,
Pnp:4:14 νάρδος, -ου, ἡ καί   κάλαμος, -ου, ὁ καί κιννάμωμον v.l. κινά-, -ου, τό μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ   μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρῶτος -η -ον μύρον, -ου, τό; Μύρα, -ων, τά
Pnp:4:14 Olej lawendowy I też, nawet, mianowicie Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie Cynamon Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Mirra; Smyrna [miasto z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Po pierwsze Maść; Myra
Pnp:4:14 na/rdos kai\ kro/kos, ka/lamos kai\ kinna/mOmon meta\ pa/ntOn Xu/lOn tou= *liba/nou, smu/rna alOT meta\ pa/ntOn prO/tOn mu/rOn,
Pnp:4:14 nardos kai krokos, kalamos kai kinnamOmon meta pantOn XylOn tu libanu, smyrna alOT meta pantOn prOtOn myrOn,
Pnp:4:14 N2_NSF C N2_NSM N2_NSM C N2N_NSN P A3_GPN N2N_GPN RA_GSM N2_GSM N1S_NSF N_N P A3_GPN A1_GPNS N2N_GPN
Pnp:4:14 spikenard and also, even, namely ć cane stick, rod; reed and also, even, namely cinnamon after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the frankincense; incense white gum, also Lebanon myrrh; Smyrna [city of] ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of first ointment; Myra
Pnp:4:14 spikenard (nom) and   cane (nom) and cinnamon (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) all (gen) trees/wooden things (gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) myrrh (nom|voc); Smyrna (nom|voc)   after (+acc), with (+gen) all (gen) first (gen) ointments (gen); Myra (gen)
Pnp:4:14 Pnp_4:14_1 Pnp_4:14_2 Pnp_4:14_3 Pnp_4:14_4 Pnp_4:14_5 Pnp_4:14_6 Pnp_4:14_7 Pnp_4:14_8 Pnp_4:14_9 Pnp_4:14_10 Pnp_4:14_11 Pnp_4:14_12 Pnp_4:14_13 Pnp_4:14_14 Pnp_4:14_15 Pnp_4:14_16 Pnp_4:14_17
Pnp:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:4:15 πηγὴ κήπων, φρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ῥοιζοῦντος ἀπὸ τοῦ Λιβάνου.
Pnp:4:15 a fountain of a garden, and a well of water springing and gurgling from Libanus. (Song of Solomon 4:15 Brenton)
Pnp:4:15 Tyś źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych spływających z Libanu. (Pnp 4:15 BT_4)
Pnp:4:15 πηγὴ κήπων, φρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ῥοιζοῦντος ἀπὸ τοῦ Λιβάνου.
Pnp:4:15 πηγή, -ῆς, ἡ κῆπος, -ου, ὁ φρέαρ, φρέατος, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί   ἀπό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Pnp:4:15 Wiosna {Sprężyna} Ogród Dobrze/dół Woda Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Pnp:4:15 pEgE\ kE/pOn, fre/ar u(/datos DZO=ntos kai\ r(oiDZou=ntos a)po\ tou= *liba/nou.
Pnp:4:15 pEgE kEpOn, frear hydatos DZOntos kai roiDZuntos apo tu libanu.
Pnp:4:15 N1_NSF N2_GPM N3T_NSN N3T_GSN V3_PAPGSM C V2_PAPGSM P RA_GSM N2_GSM
Pnp:4:15 spring garden well/pit water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the frankincense; incense white gum, also Lebanon
Pnp:4:15 spring (nom|voc) gardens (gen) well/pit (nom|acc|voc) water (gen) while EXISTS-ing (gen) and   away from (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
Pnp:4:15 Pnp_4:15_1 Pnp_4:15_2 Pnp_4:15_3 Pnp_4:15_4 Pnp_4:15_5 Pnp_4:15_6 Pnp_4:15_7 Pnp_4:15_8 Pnp_4:15_9 Pnp_4:15_10
Pnp:4:15 x x x x x x x x x x
Pnp:4:16 Ἐξεγέρθητι, βορρᾶ, καὶ ἔρχου, νότε, διάπνευσον κῆπόν μου, καὶ ῥευσάτωσαν ἀρώματά μου· καταβήτω ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον αὐτοῦ καὶ φαγέτω καρπὸν ἀκροδρύων αὐτοῦ.
Pnp:4:16 Awake, O north wind; and come, O south; and blow through my garden, and let my spices flow out. (Song of Solomon 4:16 Brenton)
Pnp:4:16 Powstań, wietrze północny, nadleć, wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności! Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce! (Pnp 4:16 BT_4)
Pnp:4:16 Ἐξεγέρθητι, βορρᾶ, καὶ ἔρχου, νότε, διάπνευσον κῆπόν μου, καὶ ῥευσάτωσαν ἀρώματά μου· καταβήτω ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον αὐτοῦ καὶ φαγέτω καρπὸν ἀκροδρύων αὐτοῦ.
Pnp:4:16 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) νότος, -ου, ὁ   κῆπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ἄρωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κῆπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:4:16 Do ??? Na północ I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na południe Ogród Ja I też, nawet, mianowicie By płynąć jedź, płyń, tryskaj Aromatyczny [zioło albo korzenie] Ja By schodzić Ja Do (+przyspieszenie) Ogród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Pnp:4:16 *)eXege/rTEti, borra=, kai\ e)/rCHou, no/te, dia/pneuson kE=po/n mou, kai\ r(eusa/tOsan a)rO/mata/ mou· katabE/tO a)delfido/s mou ei)s kE=pon au)tou= kai\ fage/tO karpo\n a)krodru/On au)tou=.
Pnp:4:16 eXegerTEti, borra, kai erCHu, note, diapneuson kEpon mu, kai reusatOsan arOmata mu· katabEtO adelfidos mu eis kEpon autu kai fagetO karpon akrodryOn autu.
Pnp:4:16 VC_APD2S N1T_VSM C V1_PMD2S N2_VSM VA_AAD2S N2_ASM RP_GS C VA_AAD3P N3M_NPN RP_GS VA_AAD3S N2_NSM RP_GS P N2_ASM RD_GSM C VB_AAD3S N2_ASM N3U_GPN RD_GSM
Pnp:4:16 to ??? north and also, even, namely to come south ć garden I and also, even, namely to flow run, stream, gush aromatic [herb or spice] I to go down ć I into (+acc) garden he/she/it/same and also, even, namely to eat fruit; Carpus ć he/she/it/same
Pnp:4:16 be-you(sg)-???-ed! north (gen, voc) and be-you(sg)-being-COME-ed! south (voc)   garden (acc) me (gen) and let-them-FLOW! aromatics (nom|acc|voc) me (gen) let-him/her/it-GO DOWN!   me (gen) into (+acc) garden (acc) him/it/same (gen) and let-him/her/it-EAT! fruit (acc); Carpus (acc)   him/it/same (gen)
Pnp:4:16 Pnp_4:16_1 Pnp_4:16_2 Pnp_4:16_3 Pnp_4:16_4 Pnp_4:16_5 Pnp_4:16_6 Pnp_4:16_7 Pnp_4:16_8 Pnp_4:16_9 Pnp_4:16_10 Pnp_4:16_11 Pnp_4:16_12 Pnp_4:16_13 Pnp_4:16_14 Pnp_4:16_15 Pnp_4:16_16 Pnp_4:16_17 Pnp_4:16_18 Pnp_4:16_19 Pnp_4:16_20 Pnp_4:16_21 Pnp_4:16_22 Pnp_4:16_23
Pnp:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x