Ps:121:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσιν μοι Εἰς οἶκον κυρίου πορευσόμεθα.
Ps:121:1 A Song of Degrees. I was glad when they said to me, Let us go into the house of the Lord. (Psalm 122:1 Brenton)
Ps:121:1 Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!» (Psalm 122:1 BT_4)
Ps:121:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσιν μοι Εἰς οἶκον κυρίου πορευσόμεθα.
Ps:121:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ps:121:1 Oda Schodek By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Ja Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść
Ps:121:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *eu)fra/nTEn e)pi\ toi=s ei)rEko/sin moi *ei)s oi)=kon kuri/ou poreuso/meTa.
Ps:121:1 OidE tOn anabaTmOn. eufranTEn epi tois eirEkosin moi eis oikon kyriu poreusomeTa.
Ps:121:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM VC_API1S P RA_DPM VX_XAPDPM RP_DS P N2_ASM N2_GSM VF_FMI1P
Ps:121:1 ode the stair to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to say/tell I into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go
Ps:121:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) I-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) having SAY/TELL-ed (dat) me (dat) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) we-will-be-GO-ed
Ps:121:1 Ps_121:1_1 Ps_121:1_2 Ps_121:1_3 Ps_121:1_4 Ps_121:1_5 Ps_121:1_6 Ps_121:1_7 Ps_121:1_8 Ps_121:1_9 Ps_121:1_10 Ps_121:1_11 Ps_121:1_12
Ps:121:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:121:2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ιερουσαλημ.
Ps:121:2 Our feet stood in thy courts, O Jerusalem. (Psalm 122:2 Brenton)
Ps:121:2 Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, (Psalm 122:2 BT_4)
Ps:121:2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ιερουσαλημ.
Ps:121:2 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:121:2 By powodować stać By być Stopa Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z]
Ps:121:2 e(stO=tes E)=san oi( po/des E(mO=n e)n tai=s au)lai=s sou, *ierousalEm.
Ps:121:2 hestOtes Esan hoi podes hEmOn en tais aulais su, ierusalEm.
Ps:121:2 VXI_XAPNPM V9_IAI3P RA_NPM N3D_NPM RP_GP P RA_DPF N1_DPF RP_GS N_VSF
Ps:121:2 to cause to stand to be the foot I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house you; your/yours(sg) Jerusalem [city of]
Ps:121:2 having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) they-were the (nom) feet (nom|voc) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl)
Ps:121:2 Ps_121:2_1 Ps_121:2_2 Ps_121:2_3 Ps_121:2_4 Ps_121:2_5 Ps_121:2_6 Ps_121:2_7 Ps_121:2_8 Ps_121:2_9 Ps_121:2_10
Ps:121:2 x x x x x x x x x x
Ps:121:3 Ιερουσαλημ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό.
Ps:121:3 Jerusalem is built as a city whose fellowship is complete. (Psalm 122:3 Brenton)
Ps:121:3 Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. (Psalm 122:3 BT_4)
Ps:121:3 Ιερουσαλημ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις ἧς μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό.
Ps:121:3 Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὡς πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό μετ·οχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:121:3 Jerozolima [miasto z] By budować/buduj moralnie Jak/jak Miasto Kto/, który/, który ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:121:3 *ierousalEm oi)kodomoume/nE O(s po/lis E(=s E( metoCHE\ au)tE=s e)pi\ to\ au)to/.
Ps:121:3 ierusalEm oikodomumenE hOs polis hEs hE metoCHE autEs epi to auto.
Ps:121:3 N_NSF V2_PMPNSF C N3I_NSF RR_GSF RA_NSF N1_NSF RP_GSF P RA_ASN RP_ASN
Ps:121:3 Jerusalem [city of] to build/edify as/like city who/whom/which the ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
Ps:121:3 Jerusalem (indecl) while being-BUILD/EDIFY-ed (nom|voc) as/like city (nom) who/whom/which (gen) the (nom) ??? (nom|voc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
Ps:121:3 Ps_121:3_1 Ps_121:3_2 Ps_121:3_3 Ps_121:3_4 Ps_121:3_5 Ps_121:3_6 Ps_121:3_7 Ps_121:3_8 Ps_121:3_9 Ps_121:3_10 Ps_121:3_11
Ps:121:3 x x x x x x x x x x x
Ps:121:4 ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ κυρίου μαρτύριον τῷ Ισραηλ τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι κυρίου·
Ps:121:4 For thither the tribes went up, the tribes of the Lord, as a testimony for Israel, to give thanks unto the name of the Lord. (Psalm 122:4 Brenton)
Ps:121:4 Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. (Psalm 122:4 BT_4)
Ps:121:4 ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ κυρίου μαρτύριον τῷ Ισραηλ τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι κυρίου·
Ps:121:4 ἐκεῖ γάρ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:121:4 Tam Dla odtąd, jak By podnosić Szczep Szczep Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Świadectwo Izrael By przyznawać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:121:4 e)kei= ga\r a)ne/bEsan ai( fulai/, fulai\ kuri/ou martu/rion tO=| *israEl tou= e)XomologE/sasTai tO=| o)no/mati kuri/ou·
Ps:121:4 ekei gar anebEsan hai fylai, fylai kyriu martyrion tO israEl tu eXomologEsasTai tO onomati kyriu·
Ps:121:4 D x VZI_AAI3P RA_NPF N1_NPF N1_NPF N2_GSM N2N_ASN RA_DSM N_DSM RA_GSN VA_AMN RA_DSN N3M_DSN N2_GSM
Ps:121:4 there for since, as to ascend the tribe tribe lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. testimony the Israel the to confess the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:121:4 there for they-ASCEND-ed the (nom) tribes (nom|voc) tribes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) testimony (nom|acc|voc) the (dat) Israel (indecl) the (gen) to-be-CONFESS-ed the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ps:121:4 Ps_121:4_1 Ps_121:4_2 Ps_121:4_3 Ps_121:4_4 Ps_121:4_5 Ps_121:4_6 Ps_121:4_7 Ps_121:4_8 Ps_121:4_9 Ps_121:4_10 Ps_121:4_11 Ps_121:4_12 Ps_121:4_13 Ps_121:4_14 Ps_121:4_15
Ps:121:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:121:5 ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυιδ.
Ps:121:5 For there are set thrones for judgment, even thrones for the house of David. (Psalm 122:5 Brenton)
Ps:121:5 Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. (Psalm 122:5 BT_4)
Ps:121:5 ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυιδ.
Ps:121:5 ὅτι ἐκεῖ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) θρόνος, -ου, ὁ εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ θρόνος, -ου, ὁ ἐπί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:121:5 Ponieważ/tamto Tam By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tron Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Tron Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom David
Ps:121:5 o(/ti e)kei= e)ka/Tisan Tro/noi ei)s kri/sin, Tro/noi e)pi\ oi)=kon *dauid.
Ps:121:5 hoti ekei ekaTisan Tronoi eis krisin, Tronoi epi oikon dauid.
Ps:121:5 C D VAI_AAI3P N2_NPM P N3I_ASF N2_NPM P N2_ASM N_GSM
Ps:121:5 because/that there to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge throne into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit throne upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing house David
Ps:121:5 because/that there they-SIT DOWN-ed thrones (nom|voc) into (+acc) judgment (acc) thrones (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) house (acc) David (indecl)
Ps:121:5 Ps_121:5_1 Ps_121:5_2 Ps_121:5_3 Ps_121:5_4 Ps_121:5_5 Ps_121:5_6 Ps_121:5_7 Ps_121:5_8 Ps_121:5_9 Ps_121:5_10
Ps:121:5 x x x x x x x x x x
Ps:121:6 ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν Ιερουσαλημ, καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσίν σε·
Ps:121:6 Pray now for the peace of Jerusalem: and let there be prosperity to them that love thee. (Psalm 122:6 Brenton)
Ps:121:6 Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! (Psalm 122:6 BT_4)
Ps:121:6 ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν Ιερουσαλημ, καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσίν σε·
Ps:121:6 ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δή ὁ ἡ τό εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:121:6 By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Naprawdę Do (+przyspieszenie) Pokój Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By kochać Ty; twój/twój(sg)
Ps:121:6 e)rOtE/sate dE\ ta\ ei)s ei)rE/nEn tE\n *ierousalEm, kai\ eu)TEni/a toi=s a)gapO=si/n se·
Ps:121:6 erOtEsate dE ta eis eirEnEn tEn ierusalEm, kai euTEnia tois agapOsin se·
Ps:121:6 VA_AAD2P x RA_APN P N1_ASF RA_ASF N_GSF C N1A_NSF RA_DPM V3_PAPDPM RP_AS
Ps:121:6 to ask interrogate, question inquire,query, quest indeed the into (+acc) peace the Jerusalem [city of] and also, even, namely ć the to love you; your/yours(sg)
Ps:121:6 do-ASK-you(pl)! indeed the (nom|acc) into (+acc) peace (acc) the (acc) Jerusalem (indecl) and   the (dat) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:121:6 Ps_121:6_1 Ps_121:6_2 Ps_121:6_3 Ps_121:6_4 Ps_121:6_5 Ps_121:6_6 Ps_121:6_7 Ps_121:6_8 Ps_121:6_9 Ps_121:6_10 Ps_121:6_11 Ps_121:6_12
Ps:121:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:121:7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσίν σου.
Ps:121:7 Let peace, I pray, be within thine host, and prosperity in thy palaces. (Psalm 122:7 Brenton)
Ps:121:7 Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! (Psalm 122:7 BT_4)
Ps:121:7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσίν σου.
Ps:121:7 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δή εἰρήνη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:121:7 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naprawdę Pokój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg)
Ps:121:7 gene/sTO dE\ ei)rE/nE e)n tE=| duna/mei sou kai\ eu)TEni/a e)n tai=s purgoba/resi/n sou.
Ps:121:7 genesTO dE eirEnE en tE dynamei su kai euTEnia en tais pyrgobaresin su.
Ps:121:7 VB_AMD3S x N1_NSF P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C N1A_NSF P RA_DPF N3I_DPF RP_GS
Ps:121:7 to become become, happen indeed peace in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg)
Ps:121:7 let-him/her/it-be-BECOME-ed! indeed peace (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:121:7 Ps_121:7_1 Ps_121:7_2 Ps_121:7_3 Ps_121:7_4 Ps_121:7_5 Ps_121:7_6 Ps_121:7_7 Ps_121:7_8 Ps_121:7_9 Ps_121:7_10 Ps_121:7_11 Ps_121:7_12 Ps_121:7_13
Ps:121:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:121:8 ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ·
Ps:121:8 For the sake of my brethren and my neighbours, I have indeed spoken peace concerning thee. (Psalm 122:8 Brenton)
Ps:121:8 Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!» (Psalm 122:8 BT_4)
Ps:121:8 ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ·
Ps:121:8 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή εἰρήνη, -ης, ἡ περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:121:8 Z powodu dla, dla Brat; siostra Ja I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja By mówić Naprawdę Pokój Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg)
Ps:121:8 e(/neka tO=n a)delfO=n mou kai\ tO=n plEsi/on mou e)la/loun dE\ ei)rE/nEn peri\ sou=·
Ps:121:8 heneka tOn adelfOn mu kai tOn plEsion mu elalun dE eirEnEn peri su·
Ps:121:8 P RA_GPM N2_GPM RP_GS C RA_GPM D RP_GS V2I_IAI3P x N1_ASF P RP_GS
Ps:121:8 owing to for, for the sake of the brother; sister I and also, even, namely the neighbor one near, close to; near I to speak indeed peace about (+acc,+gen) you; your/yours(sg)
Ps:121:8 owing to the (gen) brothers (gen); sisters (gen) me (gen) and the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing indeed peace (acc) about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:121:8 Ps_121:8_1 Ps_121:8_2 Ps_121:8_3 Ps_121:8_4 Ps_121:8_5 Ps_121:8_6 Ps_121:8_7 Ps_121:8_8 Ps_121:8_9 Ps_121:8_10 Ps_121:8_11 Ps_121:8_12 Ps_121:8_13
Ps:121:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:121:9 ἕνεκα τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι.
Ps:121:9 Because of the house of the Lord our God, I have diligently sought thy good. (Psalm 122:9 Brenton)
Ps:121:9 Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie. (Psalm 122:9 BT_4)
Ps:121:9 ἕνεκα τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι.
Ps:121:9 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:121:9 Z powodu dla, dla Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By odszukiwać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:121:9 e(/neka tou= oi)/kou kuri/ou tou= Teou= E(mO=n e)XeDZE/tEsa a)gaTa/ soi.
Ps:121:9 heneka tu oiku kyriu tu Teu hEmOn eXeDZEtEsa agaTa soi.
Ps:121:9 P RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP VAI_AAI1S A1_APN RP_DS
Ps:121:9 owing to for, for the sake of the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to seek out good inherently good, i.e. God-wrought. you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:121:9 owing to the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) I-SEEK-ed-OUT good ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:121:9 Ps_121:9_1 Ps_121:9_2 Ps_121:9_3 Ps_121:9_4 Ps_121:9_5 Ps_121:9_6 Ps_121:9_7 Ps_121:9_8 Ps_121:9_9 Ps_121:9_10
Ps:121:9 x x x x x x x x x x