Ps:125:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιων ἐγενήθημεν ὡς παρακεκλημένοι.
Ps:125:1 A Song of Degrees. When the Lord turned the captivity of Sion, we became as comforted ones. (Psalm 126:1 Brenton)
Ps:125:1 Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. (Psalm 126:1 BT_4)
Ps:125:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιων ἐγενήθημεν ὡς παρακεκλημένοι.
Ps:125:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Σιών, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Ps:125:1 Oda Schodek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeńcy Syjon By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Ps:125:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *)en tO=| e)pistre/PSai ku/rion tE\n ai)CHmalOsi/an *siOn e)genE/TEmen O(s parakeklEme/noi.
Ps:125:1 OidE tOn anabaTmOn. en tO epistrePSai kyrion tEn aiCHmalOsian siOn egenETEmen hOs parakeklEmenoi.
Ps:125:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_ASF N1A_ASF N_GSF VCI_API1P C VM_XMPNPM
Ps:125:1 ode the stair in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the captives Zion to become become, happen as/like to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Ps:125:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) captives (acc) Zion (indecl) we-were-BECOME-ed as/like having-been-PETITION-ed (nom|voc)
Ps:125:1 Ps_125:1_1 Ps_125:1_2 Ps_125:1_3 Ps_125:1_4 Ps_125:1_5 Ps_125:1_6 Ps_125:1_7 Ps_125:1_8 Ps_125:1_9 Ps_125:1_10 Ps_125:1_11 Ps_125:1_12 Ps_125:1_13
Ps:125:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:125:2 τότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν καὶ ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως. τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μετ’ αὐτῶν.
Ps:125:2 Then was our mouth filled with joy, and our tongue with exultation: then would they say among the Gentiles, (Psalm 126:2 Brenton)
Ps:125:2 Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami: «Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!» (Psalm 126:2 BT_4)
Ps:125:2 τότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν καὶ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως. τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μετ’ αὐτῶν.
Ps:125:2 τότε πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) χαρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλίασις, -εως, ἡ τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:125:2 Wtedy Do ??? Radość Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ja Uniesienie radości radują się, są zadowolone Wtedy By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:125:2 to/te e)plE/sTE CHara=s to\ sto/ma E(mO=n kai\ E( glO=ssa E(mO=n a)gallia/seOs. to/te e)rou=sin e)n toi=s e)/Tnesin *)emega/lunen ku/rios tou= poiE=sai met’ au)tO=n.
Ps:125:2 tote eplEsTE CHaras to stoma hEmOn kai hE glOssa hEmOn agalliaseOs. tote erusin en tois eTnesin emegalynen kyrios tu poiEsai met’ autOn.
Ps:125:2 D VSI_API3S N1A_GSF RA_NSN N3M_NSN RP_GP C RA_NSF N1S_NSF RP_GP N3I_GSF D VF2_FAI3P P RA_DPN N3E_DPN VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN P RP_GPM
Ps:125:2 then to ??? joy the mouth/maw stoma I and also, even, namely the tongue by metonymy, a language I exultation rejoice, be glad then to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to magnify/laud lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:125:2 then he/she/it-was-???-ed joy (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) us (gen) and the (nom) tongue (nom|voc) us (gen) exultation (gen) then they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) after (+acc), with (+gen) them/same (gen)
Ps:125:2 Ps_125:2_1 Ps_125:2_2 Ps_125:2_3 Ps_125:2_4 Ps_125:2_5 Ps_125:2_6 Ps_125:2_7 Ps_125:2_8 Ps_125:2_9 Ps_125:2_10 Ps_125:2_11 Ps_125:2_12 Ps_125:2_13 Ps_125:2_14 Ps_125:2_15 Ps_125:2_16 Ps_125:2_17 Ps_125:2_18 Ps_125:2_19 Ps_125:2_20 Ps_125:2_21 Ps_125:2_22
Ps:125:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:125:3 ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ’ ἡμῶν, ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι.
Ps:125:3 The Lord has done great things among them. The Lord has done great things for us, we became joyful. (Psalm 126:3 Brenton)
Ps:125:3 Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni. (Psalm 126:3 BT_4)
Ps:125:3 ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ’ ἡμῶν, ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι.
Ps:125:3 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Ps:125:3 By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się By celebrować/bądź wesoły
Ps:125:3 e)mega/lunen ku/rios tou= poiE=sai meT’ E(mO=n, e)genE/TEmen eu)fraino/menoi.
Ps:125:3 emegalynen kyrios tu poiEsai meT’ hEmOn, egenETEmen eufrainomenoi.
Ps:125:3 VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN P RP_GP VCI_API1P V1_PMPNPM
Ps:125:3 to magnify/laud lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I to become become, happen to celebrate/be merry
Ps:125:3 he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) after (+acc), with (+gen) us (gen) we-were-BECOME-ed while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom|voc)
Ps:125:3 Ps_125:3_1 Ps_125:3_2 Ps_125:3_3 Ps_125:3_4 Ps_125:3_5 Ps_125:3_6 Ps_125:3_7 Ps_125:3_8
Ps:125:3 x x x x x x x x
Ps:125:4 ἐπίστρεψον, κύριε, τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν ὡς χειμάρρους ἐν τῷ νότῳ.
Ps:125:4 Turn, O Lord, our captivity, as the steams in the south. (Psalm 126:4 Brenton)
Ps:125:4 Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w ziemi Negeb. (Psalm 126:4 BT_4)
Ps:125:4 ἐπίστρεψον, κύριε, τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν ὡς χειμάρρους ἐν τῷ νότῳ.
Ps:125:4 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ
Ps:125:4 By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeńcy Ja Jak/jak Koryto rzeki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na południe
Ps:125:4 e)pi/strePSon, ku/rie, tE\n ai)CHmalOsi/an E(mO=n O(s CHeima/rrous e)n tO=| no/tO|.
Ps:125:4 epistrePSon, kyrie, tEn aiCHmalOsian hEmOn hOs CHeimarrus en tO notO.
Ps:125:4 VA_AAD2S N2_VSM RA_ASF N1A_ASF RP_GP C N2_APM P RA_DSM N2_DSM
Ps:125:4 to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the captives I as/like wadi in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the south
Ps:125:4 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) captives (acc) us (gen) as/like wadi (nom), wadis (acc) in/among/by (+dat) the (dat) south (dat)
Ps:125:4 Ps_125:4_1 Ps_125:4_2 Ps_125:4_3 Ps_125:4_4 Ps_125:4_5 Ps_125:4_6 Ps_125:4_7 Ps_125:4_8 Ps_125:4_9 Ps_125:4_10
Ps:125:4 x x x x x x x x x x
Ps:125:5 οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσιν.
Ps:125:5 They that sow in tears shall reap in joy. (Psalm 126:5 Brenton)
Ps:125:5 Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. (Psalm 126:5 BT_4)
Ps:125:5 οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσιν.
Ps:125:5 ὁ ἡ τό σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἐν δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ἐν ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-)
Ps:125:5 By siać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łza W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość) By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić
Ps:125:5 oi( spei/rontes e)n da/krusin e)n a)gallia/sei Teriou=sin.
Ps:125:5 hoi speirontes en dakrysin en agalliasei Teriusin.
Ps:125:5 RA_NPM V1_PAPNPM P N3_DPN P N3I_DSF VF2_FAI3P
Ps:125:5 the to sow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy) to harvest crop, mow, reap, scythe
Ps:125:5 the (nom) while SOW-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) tears (dat) in/among/by (+dat) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical) they-will-HARVEST, going-to-HARVEST (fut ptcp) (dat)
Ps:125:5 Ps_125:5_1 Ps_125:5_2 Ps_125:5_3 Ps_125:5_4 Ps_125:5_5 Ps_125:5_6 Ps_125:5_7
Ps:125:5 x x x x x x x
Ps:125:6 πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον αἴροντες τὰ σπέρματα αὐτῶν· ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν.
Ps:125:6 They went on and wept as they cast their seeds; but they shall surely come with exultation, bringing their sheaves with them. (Psalm 126:6 Brenton)
Ps:125:6 Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. (Psalm 126:6 BT_4)
Ps:125:6 πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον αἴροντες τὰ σπέρματα αὐτῶν· ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν.
Ps:125:6 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐν ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:125:6 By iść By iść I też, nawet, mianowicie By płakać By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By przychodzić zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo
Ps:125:6 poreuo/menoi e)poreu/onto kai\ e)/klaion ai)/rontes ta\ spe/rmata au)tO=n· e)rCHo/menoi de\ E(/Xousin e)n a)gallia/sei ai)/rontes ta\ dra/gmata au)tO=n.
Ps:125:6 poreuomenoi eporeuonto kai eklaion airontes ta spermata autOn· erCHomenoi de hEXusin en agalliasei airontes ta dragmata autOn.
Ps:125:6 V1_PMPNPM V1I_IMI3P C V1I_IAI3P V1_PAPNPM RA_APN N3M_APN RP_GPM V1_PMPNPM x VF_FAI3P P VF_FAI3S V1_PAPNPM RA_APN N3M_APN RP_GPM
Ps:125:6 to go to go and also, even, namely to weep to lift/pick up take up, tote, raise the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy) to lift/pick up take up, tote, raise the ć he/she/it/same
Ps:125:6 while being-GO-ed (nom|voc) they-were-being-GO-ed and I-was-WEEP-ing, they-were-WEEP-ing while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) seeds (nom|acc|voc) them/same (gen) while being-COME-ed (nom|voc) Yet they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc)   them/same (gen)
Ps:125:6 Ps_125:6_1 Ps_125:6_2 Ps_125:6_3 Ps_125:6_4 Ps_125:6_5 Ps_125:6_6 Ps_125:6_7 Ps_125:6_8 Ps_125:6_9 Ps_125:6_10 Ps_125:6_11 Ps_125:6_12 Ps_125:6_13 Ps_125:6_14 Ps_125:6_15 Ps_125:6_16 Ps_125:6_17
Ps:125:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x