Ps:126:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν· τῷ Σαλωμων. Ἐὰν μὴ κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτόν· ἐὰν μὴ κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.
Ps:126:1 A Song of Degrees. Except the Lord build the house, they that build labour in vain: except the Lord keep the city, the watchman watches in vain. (Psalm 127:1 Brenton)
Ps:126:1 Pieśń stopni. Salomonowa. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. (Psalm 127:1 BT_4)
Ps:126:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν· τῷ Σαλωμων. Ἐὰν μὴ κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτόν· ἐὰν μὴ κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν φυλάσσων.
Ps:126:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) μή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) εἰς[1] μάτην κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) μή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] μάτην ἀγρυπνέω (αγρυπν(ε)-, -, αγρυπνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Ps:126:1 Oda Schodek Salomon Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By budować/buduj moralnie Dom Do (+przyspieszenie) Na próżno By trudzić się By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Miasto Do (+przyspieszenie) Na próżno By chcieć dla snu By zabezpieczać się
Ps:126:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n· tO=| *salOmOn. *)ea\n mE\ ku/rios oi)kodomE/sE| oi)=kon, ei)s ma/tEn e)kopi/asan oi( oi)kodomou=ntes au)to/n· e)a\n mE\ ku/rios fula/XE| po/lin, ei)s ma/tEn E)gru/pnEsen o( fula/ssOn.
Ps:126:1 OidE tOn anabaTmOn· tO salOmOn. ean mE kyrios oikodomEsE oikon, eis matEn ekopiasan hoi oikodomuntes auton· ean mE kyrios fylaXE polin, eis matEn EgrypnEsen ho fylassOn.
Ps:126:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM RA_DSM N_DSM C D N2_NSM VA_AAS3S N2_ASM P D VAI_AAI3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_ASM C D N2_NSM VA_AAS3S N3I_ASF P D VAI_AAI3S RA_NSM V1_PAPNSM
Ps:126:1 ode the stair the Solomon if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to build/edify house into (+acc) in vain to toil the to build/edify he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard city into (+acc) in vain to want for sleep the to guard
Ps:126:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) if-ever not lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed, he/she/it-should-BUILD/EDIFY, you(sg)-should-be-BUILD/EDIFY-ed house (acc) into (+acc) in vain they-TOIL-ed the (nom) while BUILD/EDIFY-ing (nom|voc) him/it/same (acc) if-ever not lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed city (acc) into (+acc) in vain he/she/it-WANT-ed-FOR-SLEEP the (nom) while GUARD-ing (nom)
Ps:126:1 Ps_126:1_1 Ps_126:1_2 Ps_126:1_3 Ps_126:1_4 Ps_126:1_5 Ps_126:1_6 Ps_126:1_7 Ps_126:1_8 Ps_126:1_9 Ps_126:1_10 Ps_126:1_11 Ps_126:1_12 Ps_126:1_13 Ps_126:1_14 Ps_126:1_15 Ps_126:1_16 Ps_126:1_17 Ps_126:1_18 Ps_126:1_19 Ps_126:1_20 Ps_126:1_21 Ps_126:1_22 Ps_126:1_23 Ps_126:1_24 Ps_126:1_25 Ps_126:1_26
Ps:126:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:126:2 εἰς μάτην ὑμῖν ἐστιν τοῦ ὀρθρίζειν, ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι, οἱ ἔσθοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον.
Ps:126:2 It is vain for you to rise early: ye rise up after resting, ye that eat the bread of grief; while he gives sleep to his beloved. (Psalm 127:2 Brenton)
Ps:126:2 Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. (Psalm 127:2 BT_4)
Ps:126:2 εἰς μάτην ὑμῖν ἐστιν τοῦ ὀρθρίζειν, ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι, οἱ ἔσθοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον.
Ps:126:2 εἰς[1] μάτην σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) μετά ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ὀδύνη, -ης, ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὕπνος, -ου, ὁ
Ps:126:2 Do (+przyspieszenie) Na próżno Ty By być By przychodzić wcześnie rano By podnosić się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By siedzieć By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ból Ilekroć By dawać Drogi/kochany On/ona/to/to samo Śpij
Ps:126:2 ei)s ma/tEn u(mi=n e)stin tou= o)rTri/DZein, e)gei/resTai meta\ to\ kaTE=sTai, oi( e)/sTontes a)/rton o)du/nEs, o(/tan dO=| toi=s a)gapEtoi=s au)tou= u(/pnon.
Ps:126:2 eis matEn hymin estin tu orTriDZein, egeiresTai meta to kaTEsTai, hoi esTontes arton odynEs, hotan dO tois agapEtois autu hypnon.
Ps:126:2 P D RP_DP V9_PAI3S RA_GSN V1_PAN V1_PMN P RA_ASN V5_PMN RA_NPM V1_PAPNPM N2_ASM N1_GSF D VO_AAS3S RA_DPM A1_DPM RP_GSM N2_ASM
Ps:126:2 into (+acc) in vain you to be the to come early in the morning to rise after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to sit the to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. pain whenever to give the dear/beloved he/she/it/same sleep
Ps:126:2 into (+acc) in vain you(pl) (dat) he/she/it-is the (gen) to-be-COME EARLY IN THE MORNING-ing to-be-being-RISE-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-being-SIT-ed the (nom) while EAT-ing (nom|voc) bread (acc) pain (gen) whenever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (dat) dear/beloved ([Adj] dat) him/it/same (gen) sleep (acc)
Ps:126:2 Ps_126:2_1 Ps_126:2_2 Ps_126:2_3 Ps_126:2_4 Ps_126:2_5 Ps_126:2_6 Ps_126:2_7 Ps_126:2_8 Ps_126:2_9 Ps_126:2_10 Ps_126:2_11 Ps_126:2_12 Ps_126:2_13 Ps_126:2_14 Ps_126:2_15 Ps_126:2_16 Ps_126:2_17 Ps_126:2_18 Ps_126:2_19 Ps_126:2_20
Ps:126:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:126:3 ἰδοὺ ἡ κληρονομία κυρίου υἱοί, ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός.
Ps:126:3 Behold, the inheritance of the Lord, children, the reward of the fruit of the womb. (Psalm 127:3 Brenton)
Ps:126:3 Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. (Psalm 127:3 BT_4)
Ps:126:3 ἰδοὺ κληρονομία κυρίου υἱοί, μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός.
Ps:126:3 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ
Ps:126:3 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziedzictwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Owoc; Nadgarstek Brzuch
Ps:126:3 i)dou\ E( klEronomi/a kuri/ou ui(oi/, o( misTo\s tou= karpou= tE=s gastro/s.
Ps:126:3 idu hE klEronomia kyriu hyioi, ho misTos tu karpu tEs gastros.
Ps:126:3 I RA_NSF N1A_NSF N2_GSM N2_NPM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3_GSF
Ps:126:3 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the inheritance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the fruit; Carpus the belly
Ps:126:3 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) inheritance (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) sons (nom|voc) the (nom) just recompense (nom) the (gen) fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) belly (gen)
Ps:126:3 Ps_126:3_1 Ps_126:3_2 Ps_126:3_3 Ps_126:3_4 Ps_126:3_5 Ps_126:3_6 Ps_126:3_7 Ps_126:3_8 Ps_126:3_9 Ps_126:3_10 Ps_126:3_11
Ps:126:3 x x x x x x x x x x x
Ps:126:4 ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων.
Ps:126:4 As arrows in the hand of a mighty man; so are the children of those who were outcasts. (Psalm 127:4 Brenton)
Ps:126:4 Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. (Psalm 127:4 BT_4)
Ps:126:4 ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων.
Ps:126:4 ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) βέλο·ς, -ους, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-)
Ps:126:4 Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Żądła strzała W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Zdolny; by być efektywny thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Syn By wyrzucać
Ps:126:4 O(sei\ be/lE e)n CHeiri\ dunatou=, ou(/tOs oi( ui(oi\ tO=n e)ktetinagme/nOn.
Ps:126:4 hOsei belE en CHeiri dynatu, hutOs hoi hyioi tOn ektetinagmenOn.
Ps:126:4 x N3E_APN P N3_DSF A1_GSM D RA_NPM N2_NPM RA_GPM VK_XPPGPM
Ps:126:4 like/approximately [as-if]; to push
Ps:126:4 like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)
Ps:126:4 Ps_126:4_1
Ps:126:4 x x x x x x x x x x
Ps:126:5 μακάριος ἄνθρωπος, ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλῃ.
Ps:126:5 Blessed is the man who shall satisfy his desire with them: they shall not be ashamed when they shall speak to their enemies in the gates. (Psalm 127:5 Brenton)
Ps:126:5 Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. (Psalm 127:5 BT_4)
Ps:126:5 μακάριος ἄνθρωπος, ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλῃ.
Ps:126:5 μακάριος -ία -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πύλη, -ης, ἡ
Ps:126:5 Szczęśliwy Ludzki Kto/, który/, który By napełniać pełność, spełniać Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By upokarzać Ilekroć By mówić Wrogi On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama
Ps:126:5 maka/rios a)/nTrOpos, o(\s plErO/sei tE\n e)piTumi/an au)tou= e)X au)tO=n· ou) kataisCHunTE/sontai, o(/tan lalO=si toi=s e)CHTroi=s au)tO=n e)n pu/lE|.
Ps:126:5 makarios anTrOpos, hos plErOsei tEn epiTymian autu eX autOn· u kataisCHynTEsontai, hotan lalOsi tois eCHTrois autOn en pylE.
Ps:126:5 A1A_NSM N2_NSM RR_NSM VF_FAI3S RA_ASF N1A_ASF RP_GSM P RP_GPM D VC_FPI3P D V2_PAS3P RA_DPM N2_DPM RP_GPM P N1_DSF
Ps:126:5 fortunate human who/whom/which to fill fill, fulfill the desire lust, appetite, yearning he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same οὐχ before rough breathing to humiliate whenever to speak the hostile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate
Ps:126:5 fortunate ([Adj] nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-FILL, you(sg)-will-be-FILL-ed (classical) the (acc) desire (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) them/same (gen) not they-will-be-HUMILIATE-ed whenever they-should-be-SPEAK-ing the (dat) hostile ([Adj] dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) gate (dat)
Ps:126:5 Ps_126:5_1 Ps_126:5_2 Ps_126:5_3 Ps_126:5_4 Ps_126:5_5 Ps_126:5_6 Ps_126:5_7 Ps_126:5_8 Ps_126:5_9 Ps_126:5_10 Ps_126:5_11 Ps_126:5_12 Ps_126:5_13 Ps_126:5_14 Ps_126:5_15 Ps_126:5_16 Ps_126:5_17 Ps_126:5_18
Ps:126:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x