Ps:124:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ κύριον ὡς ὄρος Σιων· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ιερουσαλημ.
Ps:124:1 A Song of Degrees. They that trust in the Lord shall be as mount Sion: he that dwells in Jerusalem shall never be moved. (Psalm 125:1 Brenton)
Ps:124:1 Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. (Psalm 125:1 BT_4)
Ps:124:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ κύριον ὡς ὄρος Σιων· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα κατοικῶν Ιερουσαλημ.
Ps:124:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:124:1 Oda Schodek By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Wchodź Syjon ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Ps:124:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *oi( pepoiTo/tes e)pi\ ku/rion O(s o)/ros *siOn· ou) saleuTE/setai ei)s to\n ai)O=na o( katoikO=n *ierousalEm.
Ps:124:1 OidE tOn anabaTmOn. hoi pepoiTotes epi kyrion hOs oros siOn· u saleuTEsetai eis ton aiOna ho katoikOn ierusalEm.
Ps:124:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM RA_NPM VX_XAPNPM P N2_ASM C N3E_ASN N_ASF D VF_FPI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_NSM V2_PAPNSM N_GSF
Ps:124:1 ode the stair the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like mount Zion οὐχ before rough breathing to shake (tremor) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of]
Ps:124:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like mount (nom|acc|voc) Zion (indecl) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) Jerusalem (indecl)
Ps:124:1 Ps_124:1_1 Ps_124:1_2 Ps_124:1_3 Ps_124:1_4 Ps_124:1_5 Ps_124:1_6 Ps_124:1_7 Ps_124:1_8 Ps_124:1_9 Ps_124:1_10 Ps_124:1_11 Ps_124:1_12 Ps_124:1_13 Ps_124:1_14 Ps_124:1_15 Ps_124:1_16 Ps_124:1_17 Ps_124:1_18
Ps:124:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:124:2 ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:124:2 A Song of Degrees. They that trust in the Lord shall be as mount Sion: he that dwells in Jerusalem shall never be moved. (Psalm 125:1 Brenton)
Ps:124:2 Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki. (Psalm 125:2 BT_4)
Ps:124:2 ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:124:2 ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύκλῳ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό νῦν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:124:2 Wchodź W kole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W kole Ludzie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:124:2 o)/rE ku/klO| au)tE=s, kai\ ku/rios ku/klO| tou= laou= au)tou= a)po\ tou= nu=n kai\ e(/Os tou= ai)O=nos.
Ps:124:2 orE kyklO autEs, kai kyrios kyklO tu lau autu apo tu nyn kai heOs tu aiOnos.
Ps:124:2 N3E_APN N2_DSM RP_GSF C N2_NSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GSM P RA_GSM D C P RA_GSM N3W_GSM
Ps:124:2 mount in a circle he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in a circle the people he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:124:2 mounts (nom|acc|voc) in a circle her/it/same (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) in a circle the (gen) people (gen) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) now and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:124:2 Ps_124:2_1 Ps_124:2_2 Ps_124:2_3 Ps_124:2_4 Ps_124:2_5 Ps_124:2_6 Ps_124:2_7 Ps_124:2_8 Ps_124:2_9 Ps_124:2_10 Ps_124:2_11 Ps_124:2_12 Ps_124:2_13 Ps_124:2_14 Ps_124:2_15 Ps_124:2_16
Ps:124:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:124:3 ὅτι οὐκ ἀφήσει τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίᾳ χεῖρας αὐτῶν.
Ps:124:3 For the Lord will not allow the rod of sinners to be upon the lot of the righteous; lest the righteous should stretch forth their hands to iniquity. (Psalm 125:3 Brenton)
Ps:124:3 Bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości. (Psalm 125:3 BT_4)
Ps:124:3 ὅτι οὐκ ἀφήσει τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίᾳ χεῖρας αὐτῶν.
Ps:124:3 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἐπί ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὅπως ἄν μή ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν ἀ·νομία, -ας, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:124:3 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Grzeszny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By rozszerzać się Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie Ręka On/ona/to/to samo
Ps:124:3 o(/ti ou)k a)fE/sei tE\n r(a/bdon tO=n a(martOlO=n e)pi\ to\n klE=ron tO=n dikai/On, o(/pOs a)/n mE\ e)ktei/nOsin oi( di/kaioi e)n a)nomi/a| CHei=ras au)tO=n.
Ps:124:3 hoti uk afEsei tEn rabdon tOn hamartOlOn epi ton klEron tOn dikaiOn, hopOs an mE ekteinOsin hoi dikaioi en anomia CHeiras autOn.
Ps:124:3 C D VF_FAI3S RA_ASF N2_ASF RA_GPM A1B_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_GPM A1A_GPM C x D VA_AAS3P RA_NPM A1A_NPM P N1A_DSF N3_APF RP_GPM
Ps:124:3 because/that οὐχ before rough breathing to let go of the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the sinful upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lot the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) not to extend the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lawlessness hand he/she/it/same
Ps:124:3 because/that not he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) the (acc) hooked staff (acc) the (gen) sinful ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lot (acc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) this is how ever not they-should-be-EXTEND-ing, they-should-EXTEND the (nom) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) in/among/by (+dat) lawlessness (dat) hands (acc) them/same (gen)
Ps:124:3 Ps_124:3_1 Ps_124:3_2 Ps_124:3_3 Ps_124:3_4 Ps_124:3_5 Ps_124:3_6 Ps_124:3_7 Ps_124:3_8 Ps_124:3_9 Ps_124:3_10 Ps_124:3_11 Ps_124:3_12 Ps_124:3_13 Ps_124:3_14 Ps_124:3_15 Ps_124:3_16 Ps_124:3_17 Ps_124:3_18 Ps_124:3_19 Ps_124:3_20 Ps_124:3_21 Ps_124:3_22
Ps:124:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:124:4 ἀγάθυνον, κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ·
Ps:124:4 Do good, O Lord, to them that are good, and to them that are upright in heart. (Psalm 125:4 Brenton)
Ps:124:4 Panie, dobrze czyń dobrym i ludziom prawego serca! (Psalm 125:4 BT_4)
Ps:124:4 ἀγάθυνον, κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ·
Ps:124:4 ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:124:4 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:124:4 a)ga/Tunon, ku/rie, toi=s a)gaToi=s kai\ toi=s eu)Te/si tE=| kardi/a|·
Ps:124:4 agaTynon, kyrie, tois agaTois kai tois euTesi tE kardia·
Ps:124:4 VA_AAD2S N2_VSM RA_DPM A1_DPM C RA_DPM A3U_DPM RA_DSF N1A_DSF
Ps:124:4 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:124:4 do-???-you(sg)!, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (dat) good ([Adj] dat) and the (dat) straight ([Adj] dat); straight ([Adj] dat) the (dat) heart (dat)
Ps:124:4 Ps_124:4_1 Ps_124:4_2 Ps_124:4_3 Ps_124:4_4 Ps_124:4_5 Ps_124:4_6 Ps_124:4_7 Ps_124:4_8 Ps_124:4_9
Ps:124:4 x x x x x x x x x
Ps:124:5 τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
Ps:124:5 But them that turn aside to crooked ways the Lord will lead away with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel. (Psalm 125:5 Brenton)
Ps:124:5 A tych, co schodzą na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze złoczyńcami: pokój nad Izraelem! (Psalm 125:5 BT_4)
Ps:124:5 τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
Ps:124:5 ὁ ἡ τό δέ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ps:124:5 zaś By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) By odciągać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By pracować/dąż Bezprawie Pokój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Ps:124:5 tou\s de\ e)kkli/nontas ei)s ta\s straggalia\s a)pa/Xei ku/rios meta\ tO=n e)rgaDZome/nOn tE\n a)nomi/an. ei)rE/nE e)pi\ to\n *israEl.
Ps:124:5 tus de ekklinontas eis tas strangalias apaXei kyrios meta tOn ergaDZomenOn tEn anomian. eirEnE epi ton israEl.
Ps:124:5 RA_APM x V1_PAPAPM P RA_APF N1A_APF VF_FAI3S N2_NSM P RA_GPM V1_PMPGPM RA_ASF N1A_ASF N1_NSF P RA_ASM N_ASM
Ps:124:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to recoil/avoid into (+acc) the ć to lead away lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to work/strive the lawlessness peace upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
Ps:124:5 the (acc) Yet while RECOIL/AVOID-ing (acc) into (+acc) the (acc)   he/she/it-will-LEAD-AWAY, you(sg)-will-be-LEAD-ed-AWAY (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) the (acc) lawlessness (acc) peace (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
Ps:124:5 Ps_124:5_1 Ps_124:5_2 Ps_124:5_3 Ps_124:5_4 Ps_124:5_5 Ps_124:5_6 Ps_124:5_7 Ps_124:5_8 Ps_124:5_9 Ps_124:5_10 Ps_124:5_11 Ps_124:5_12 Ps_124:5_13 Ps_124:5_14 Ps_124:5_15 Ps_124:5_16 Ps_124:5_17
Ps:124:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x