Ps:134:1 Αλληλουια. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, κύριον,
Ps:134:1 Alleluia. Praise ye the name of the Lord; praise the Lord, ye his servants, (Psalm 135:1 Brenton)
Ps:134:1 Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy, (Psalm 135:1 BT_4)
Ps:134:1 Αλληλουια. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, κύριον,
Ps:134:1 ἁλληλουϊά αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:134:1 Alleluja [chwal Yahweh] By chwalić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:134:1 *allElouia. *ai)nei=te to\ o)/noma kuri/ou, ai)nei=te, dou=loi, ku/rion,
Ps:134:1 allEluia. aineite to onoma kyriu, aineite, duloi, kyrion,
Ps:134:1 I V2_PAD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM V2_PAD2P N2_NPM N2_ASM
Ps:134:1 hallelujah [praise Yahweh] to praise the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to praise slave; servile; to enslave lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:134:1 hallelujah you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:134:1 Ps_134:1_1 Ps_134:1_2 Ps_134:1_3 Ps_134:1_4 Ps_134:1_5 Ps_134:1_6 Ps_134:1_7 Ps_134:1_8
Ps:134:1 x x x x x x x x
Ps:134:2 οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν.
Ps:134:2 who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. (Psalm 135:2 Brenton)
Ps:134:2 wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego. (Psalm 135:2 BT_4)
Ps:134:2 οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν.
Ps:134:2 ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:134:2 By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Bóg  Ja
Ps:134:2 oi( e(stO=tes e)n oi)/kO| kuri/ou, e)n au)lai=s oi)/kou Teou= E(mO=n.
Ps:134:2 hoi hestOtes en oikO kyriu, en aulais oiku Teu hEmOn.
Ps:134:2 RA_NPM VXI_XAPNPM P N2_DSM N2_GSM P N1_DPF N2_GSM N2_GSM RP_GP
Ps:134:2 the to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell god [see theology] I
Ps:134:2 the (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) us (gen)
Ps:134:2 Ps_134:2_1 Ps_134:2_2 Ps_134:2_3 Ps_134:2_4 Ps_134:2_5 Ps_134:2_6 Ps_134:2_7 Ps_134:2_8 Ps_134:2_9 Ps_134:2_10
Ps:134:2 x x x x x x x x x x
Ps:134:3 αἰνεῖτε τὸν κύριον, ὅτι ἀγαθὸς κύριος· ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὅτι καλόν·
Ps:134:3 Praise ye the Lord; for the Lord is good: sing praises to his name; for it is good. (Psalm 135:3 Brenton)
Ps:134:3 Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe. (Psalm 135:3 BT_4)
Ps:134:3 αἰνεῖτε τὸν κύριον, ὅτι ἀγαθὸς κύριος· ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὅτι καλόν·
Ps:134:3 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Ps:134:3 By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By szarpać (instrument) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Ps:134:3 ai)nei=te to\n ku/rion, o(/ti a)gaTo\s ku/rios· PSa/late tO=| o)no/mati au)tou=, o(/ti kalo/n·
Ps:134:3 aineite ton kyrion, hoti agaTos kyrios· PSalate tO onomati autu, hoti kalon·
Ps:134:3 V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM C A1_NSM N2_NSM VA_AAD2P RA_DSN N3M_DSN RP_GSM C A1_ASM
Ps:134:3 to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that good inherently good, i.e. God-wrought. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pluck (an instrument) the name with regard to he/she/it/same because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Ps:134:3 you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that good ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) name (dat) him/it/same (gen) because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:134:3 Ps_134:3_1 Ps_134:3_2 Ps_134:3_3 Ps_134:3_4 Ps_134:3_5 Ps_134:3_6 Ps_134:3_7 Ps_134:3_8 Ps_134:3_9 Ps_134:3_10 Ps_134:3_11 Ps_134:3_12
Ps:134:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:134:4 ὅτι τὸν Ιακωβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ κύριος, Ισραηλ εἰς περιουσιασμὸν αὐτοῦ.
Ps:134:4 For the Lord has chosen Jacob for himself, and Israel for his peculiar treasure. (Psalm 135:4 Brenton)
Ps:134:4 Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela - na wyłączną swoją własność. (Psalm 135:4 BT_4)
Ps:134:4 ὅτι τὸν Ιακωβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ κύριος, Ισραηλ εἰς περιουσιασμὸν αὐτοῦ.
Ps:134:4 ὅτι ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:134:4 Ponieważ/tamto Jacob By wybierać Samo /nasz /twój /siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Ps:134:4 o(/ti to\n *iakOb e)Xele/Xato e(autO=| o( ku/rios, *israEl ei)s periousiasmo\n au)tou=.
Ps:134:4 hoti ton iakOb eXeleXato heautO ho kyrios, israEl eis periusiasmon autu.
Ps:134:4 C RA_ASM N_ASM VAI_AMI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P N2_ASM RP_GSM
Ps:134:4 because/that the Jacob to select self /our-/your-/themselves the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Israel into (+acc) ć he/she/it/same
Ps:134:4 because/that the (acc) Jacob (indecl) he/she/it-was-SELECT-ed self (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Israel (indecl) into (+acc)   him/it/same (gen)
Ps:134:4 Ps_134:4_1 Ps_134:4_2 Ps_134:4_3 Ps_134:4_4 Ps_134:4_5 Ps_134:4_6 Ps_134:4_7 Ps_134:4_8 Ps_134:4_9 Ps_134:4_10 Ps_134:4_11
Ps:134:4 x x x x x x x x x x x
Ps:134:5 ὅτι ἐγὼ ἔγνων ὅτι μέγας κύριος καὶ ὁ κύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς·
Ps:134:5 For I know that the Lord is great, and our Lord is above all gods; (Psalm 135:5 Brenton)
Ps:134:5 Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami. (Psalm 135:5 BT_4)
Ps:134:5 ὅτι ἐγὼ ἔγνων ὅτι μέγας κύριος καὶ κύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς·
Ps:134:5 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:134:5 Ponieważ/tamto Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg 
Ps:134:5 o(/ti e)gO\ e)/gnOn o(/ti me/gas ku/rios kai\ o( ku/rios E(mO=n para\ pa/ntas tou\s Teou/s·
Ps:134:5 hoti egO egnOn hoti megas kyrios kai ho kyrios hEmOn para pantas tus Teus·
Ps:134:5 C RP_NS VZI_AAI1S C A1P_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RP_GP P A3_APM RA_APM N2_APM
Ps:134:5 because/that I to know i.e. recognize. because/that great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the god [see theology]
Ps:134:5 because/that I (nom) I-KNOW-ed because/that great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) gods (acc)
Ps:134:5 Ps_134:5_1 Ps_134:5_2 Ps_134:5_3 Ps_134:5_4 Ps_134:5_5 Ps_134:5_6 Ps_134:5_7 Ps_134:5_8 Ps_134:5_9 Ps_134:5_10 Ps_134:5_11 Ps_134:5_12 Ps_134:5_13 Ps_134:5_14
Ps:134:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:6 πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ κύριος, ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀβύσσοις·
Ps:134:6 all that the Lord willed, he did in heaven, and on the earth, in the sea, and in all deeps. (Psalm 135:6 Brenton)
Ps:134:6 Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach. (Psalm 135:6 BT_4)
Ps:134:6 πάντα, ὅσα ἠθέλησεν κύριος, ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀβύσσοις·
Ps:134:6 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ
Ps:134:6 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por:
Ps:134:6 pa/nta, o(/sa E)Te/lEsen o( ku/rios, e)poi/Esen e)n tO=| ou)ranO=| kai\ e)n tE=| gE=|, e)n tai=s Tala/ssais kai\ e)n pa/sais tai=s a)bu/ssois·
Ps:134:6 panta, hosa ETelEsen ho kyrios, epoiEsen en tO uranO kai en tE gE, en tais Talassais kai en pasais tais abyssois·
Ps:134:6 A3_ASM A1_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSF N1_DSF P RA_DPF N1S_DPF C P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF
Ps:134:6 every all, each, every, the whole of as much/many as to want want, wish, desire the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sea and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf:
Ps:134:6 all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-WANT-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) in/among/by (+dat) the (dat) seas (dat) and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) abysss (dat)
Ps:134:6 Ps_134:6_1 Ps_134:6_2 Ps_134:6_3 Ps_134:6_4 Ps_134:6_5 Ps_134:6_6 Ps_134:6_7 Ps_134:6_8 Ps_134:6_9 Ps_134:6_10 Ps_134:6_11 Ps_134:6_12 Ps_134:6_13 Ps_134:6_14 Ps_134:6_15 Ps_134:6_16 Ps_134:6_17 Ps_134:6_18 Ps_134:6_19 Ps_134:6_20 Ps_134:6_21
Ps:134:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:7 ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν· ὁ ἐξάγων ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ.
Ps:134:7 Who brings up clouds from the extremity of the earth: he has made lightnings for the rain: he brings winds out of his treasures. (Psalm 135:7 Brenton)
Ps:134:7 Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór. (Psalm 135:7 BT_4)
Ps:134:7 ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν· ἐξάγων ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ.
Ps:134:7 ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐκ ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀστραπή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὑετός, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ ἐκ θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:134:7 By prowadzić Chmura Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ostatni Ziemi/ziemia Błyskawica Do (+przyspieszenie) Deszcz By czynić/rób By prowadzić poza Wiatr Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skarb On/ona/to/to samo
Ps:134:7 a)na/gOn nefe/las e)X e)sCHa/tou tE=s gE=s, a)strapa\s ei)s u(eto\n e)poi/Esen· o( e)Xa/gOn a)ne/mous e)k TEsaurO=n au)tou=.
Ps:134:7 anagOn nefelas eX esCHatu tEs gEs, astrapas eis hyeton epoiEsen· ho eXagOn anemus ek TEsaurOn autu.
Ps:134:7 V1_PAPNSM N1_APF P A1_GSM RA_GSF N1_GSF N1_APF P N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSM V1_PAPNSM N2_APM P N2_GPM RP_GSM
Ps:134:7 to lead up cloud out of (+gen) ἐξ before vowels last the earth/land lightning into (+acc) rain to do/make the to lead out wind out of (+gen) ἐξ before vowels treasure he/she/it/same
Ps:134:7 while LEAD-ing-UP (nom) clouds (acc) out of (+gen) last (gen) the (gen) earth/land (gen) lightnings (acc) into (+acc) rain (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) while LEAD-ing-OUT (nom) winds (acc) out of (+gen) treasures (gen) him/it/same (gen)
Ps:134:7 Ps_134:7_1 Ps_134:7_2 Ps_134:7_3 Ps_134:7_4 Ps_134:7_5 Ps_134:7_6 Ps_134:7_7 Ps_134:7_8 Ps_134:7_9 Ps_134:7_10 Ps_134:7_11 Ps_134:7_12 Ps_134:7_13 Ps_134:7_14 Ps_134:7_15 Ps_134:7_16
Ps:134:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:8 ὃς ἐπάταξεν τὰ πρωτότοκα Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους·
Ps:134:8 Who smote the first-born of Egypt, both of man and beast. (Psalm 135:8 Brenton)
Ps:134:8 Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia. (Psalm 135:8 BT_4)
Ps:134:8 ὃς ἐπάταξεν τὰ πρωτότοκα Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους·
Ps:134:8 ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό
Ps:134:8 Kto/, który/, który By uderzać firstborn Egipt [kraj z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę)
Ps:134:8 o(\s e)pa/taXen ta\ prOto/toka *ai)gu/ptou a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous·
Ps:134:8 hos epataXen ta prOtotoka aigyptu apo anTrOpu heOs ktEnus·
Ps:134:8 RR_NSM VAI_AAI3S RA_APN A1B_APN N2_GSF P N2_GSM P N3E_GSN
Ps:134:8 who/whom/which to smite the firstborn Egypt [country of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast)
Ps:134:8 who/whom/which (nom) he/she/it-SMITE-ed the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) Egypt (gen) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen)
Ps:134:8 Ps_134:8_1 Ps_134:8_2 Ps_134:8_3 Ps_134:8_4 Ps_134:8_5 Ps_134:8_6 Ps_134:8_7 Ps_134:8_8 Ps_134:8_9
Ps:134:8 x x x x x x x x x
Ps:134:9 ἐξαπέστειλεν σημεῖα καὶ τέρατα ἐν μέσῳ σου, Αἴγυπτε, ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
Ps:134:9 He sent signs and wonders into the midst of thee, O Egypt, on Pharao, and on all his servants. (Psalm 135:9 Brenton)
Ps:134:9 W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom. (Psalm 135:9 BT_4)
Ps:134:9 ἐξαπέστειλεν σημεῖα καὶ τέρατα ἐν μέσῳ σου, Αἴγυπτε, ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
Ps:134:9 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν Φαραώ, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:134:9 Do ??? Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Faraon I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo
Ps:134:9 e)Xape/steilen sEmei=a kai\ te/rata e)n me/sO| sou, *ai)/gupte, e)n *faraO kai\ e)n pa=si toi=s dou/lois au)tou=.
Ps:134:9 eXapesteilen sEmeia kai terata en mesO su, aigypte, en faraO kai en pasi tois dulois autu.
Ps:134:9 VAI_AAI3S N2N_APN C N3T_ASN P A1_DSM RP_GS N2_VSF P N_DSM C P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RP_GSM
Ps:134:9 to ??? sign; sign and also, even, namely wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Pharaoh and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the slave; servile; to enslave he/she/it/same
Ps:134:9 he/she/it-???-ed signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and wonders (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Egypt (voc) in/among/by (+dat) Pharaoh (indecl) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen)
Ps:134:9 Ps_134:9_1 Ps_134:9_2 Ps_134:9_3 Ps_134:9_4 Ps_134:9_5 Ps_134:9_6 Ps_134:9_7 Ps_134:9_8 Ps_134:9_9 Ps_134:9_10 Ps_134:9_11 Ps_134:9_12 Ps_134:9_13 Ps_134:9_14 Ps_134:9_15 Ps_134:9_16
Ps:134:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:10 ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ ἀπέκτεινεν βασιλεῖς κραταιούς,
Ps:134:10 Who smote many nations, and slew mighty kings; (Psalm 135:10 Brenton)
Ps:134:10 Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych: (Psalm 135:10 BT_4)
Ps:134:10 ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ ἀπέκτεινεν βασιλεῖς κραταιούς,
Ps:134:10 ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ κραταιός -ά -όν
Ps:134:10 Kto/, który/, który By uderzać Naród [zobacz etniczny] Dużo I też, nawet, mianowicie By zabijać Król Poruszaj się kołysać berło
Ps:134:10 o(\s e)pa/taXen e)/TnE polla\ kai\ a)pe/kteinen basilei=s krataiou/s,
Ps:134:10 hos epataXen eTnE polla kai apekteinen basileis krataius,
Ps:134:10 RR_NSM VAI_AAI3S N3E_APN A1_APN C VAI_AAI3S N3V_APM A1A_APM
Ps:134:10 who/whom/which to smite nation [see ethnic] much and also, even, namely to kill king sway to sway the scepter
Ps:134:10 who/whom/which (nom) he/she/it-SMITE-ed nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed kings (acc, nom|voc) sway ([Adj] acc)
Ps:134:10 Ps_134:10_1 Ps_134:10_2 Ps_134:10_3 Ps_134:10_4 Ps_134:10_5 Ps_134:10_6 Ps_134:10_7 Ps_134:10_8
Ps:134:10 x x x x x x x x
Ps:134:11 τὸν Σηων βασιλέα τῶν Αμορραίων καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάσας τὰς βασιλείας Χανααν,
Ps:134:11 Seon king of the Amorites, and Og king of Basan, and all the kingdoms of Chanaan: (Psalm 135:11 Brenton)
Ps:134:11 amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich. (Psalm 135:11 BT_4)
Ps:134:11 τὸν Σηων βασιλέα τῶν Αμορραίων καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάσας τὰς βασιλείας Χανααν,
Ps:134:11 ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Χαναάν, ἡ
Ps:134:11 Król I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Kanaan
Ps:134:11 to\n *sEOn basile/a tO=n *amorrai/On kai\ to\n *Og basile/a tE=s *basan kai\ pa/sas ta\s basilei/as *CHanaan,
Ps:134:11 ton sEOn basilea tOn amorraiOn kai ton Og basilea tEs basan kai pasas tas basileias CHanaan,
Ps:134:11 RA_ASM N_ASM N3V_ASM RA_GPM N2_GPM C RA_ASM N_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GSF C A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSF
Ps:134:11 the ć king the ć and also, even, namely the ć king the to step (walk) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom Canaan
Ps:134:11 the (acc)   king (acc) the (gen)   and the (acc)   king (acc) the (gen) upon STEP-ing (acc) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) Canaan (indecl)
Ps:134:11 Ps_134:11_1 Ps_134:11_2 Ps_134:11_3 Ps_134:11_4 Ps_134:11_5 Ps_134:11_6 Ps_134:11_7 Ps_134:11_8 Ps_134:11_9 Ps_134:11_10 Ps_134:11_11 Ps_134:11_12 Ps_134:11_13 Ps_134:11_14 Ps_134:11_15 Ps_134:11_16
Ps:134:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:12 καὶ ἔδωκεν τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ.
Ps:134:12 and gave their land for an inheritance, an inheritance to Israel his people. (Psalm 135:12 Brenton)
Ps:134:12 A ziemię ich dał w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu. (Psalm 135:12 BT_4)
Ps:134:12 καὶ ἔδωκεν τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ.
Ps:134:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομία, -ας, ἡ κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:134:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Dziedzictwo Dziedzictwo Izrael Ludzie On/ona/to/to samo
Ps:134:12 kai\ e)/dOken tE\n gE=n au)tO=n klEronomi/an, klEronomi/an *israEl laO=| au)tou=.
Ps:134:12 kai edOken tEn gEn autOn klEronomian, klEronomian israEl laO autu.
Ps:134:12 C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GPM N1A_ASF N1A_ASF N_GSM N2_DSM RP_GSM
Ps:134:12 and also, even, namely to give the earth/land he/she/it/same inheritance inheritance Israel people he/she/it/same
Ps:134:12 and he/she/it-GIVE-ed the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) inheritance (acc) inheritance (acc) Israel (indecl) people (dat) him/it/same (gen)
Ps:134:12 Ps_134:12_1 Ps_134:12_2 Ps_134:12_3 Ps_134:12_4 Ps_134:12_5 Ps_134:12_6 Ps_134:12_7 Ps_134:12_8 Ps_134:12_9 Ps_134:12_10
Ps:134:12 x x x x x x x x x x
Ps:134:13 κύριε, τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα κύριε, τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Ps:134:13 O Lord, thy name endures for ever, and thy memorial to all generations. (Psalm 135:13 Brenton)
Ps:134:13 Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie. (Psalm 135:13 BT_4)
Ps:134:13 κύριε, τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα κύριε, τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Ps:134:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:134:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pamięć Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:134:13 ku/rie, to\ o)/noma/ sou ei)s to\n ai)O=na ku/rie, to\ mnEmo/suno/n sou ei)s genea\n kai\ genea/n.
Ps:134:13 kyrie, to onoma su eis ton aiOna kyrie, to mnEmosynon su eis genean kai genean.
Ps:134:13 N2_VSM RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM N2_VSM RA_NSN N2N_NSN RP_GS P N1A_ASF C N1A_ASF
Ps:134:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the memory you; your/yours(sg) into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:134:13 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) generation (acc) and generation (acc)
Ps:134:13 Ps_134:13_1 Ps_134:13_2 Ps_134:13_3 Ps_134:13_4 Ps_134:13_5 Ps_134:13_6 Ps_134:13_7 Ps_134:13_8 Ps_134:13_9 Ps_134:13_10 Ps_134:13_11 Ps_134:13_12 Ps_134:13_13 Ps_134:13_14 Ps_134:13_15
Ps:134:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:14 ὅτι κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται.
Ps:134:14 For the Lord shall judge his people, and comfort himself concerning his servants. (Psalm 135:14 Brenton)
Ps:134:14 Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami. (Psalm 135:14 BT_4)
Ps:134:14 ὅτι κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται.
Ps:134:14 ὅτι κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Ps:134:14 Ponieważ/tamto By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Ps:134:14 o(/ti krinei= ku/rios to\n lao\n au)tou= kai\ e)pi\ toi=s dou/lois au)tou= paraklETE/setai.
Ps:134:14 hoti krinei kyrios ton laon autu kai epi tois dulois autu paraklETEsetai.
Ps:134:14 C VF2_FAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RP_GSM C P RA_DPM N2_DPM RP_GSM VC_FPI3S
Ps:134:14 because/that to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile; to enslave he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Ps:134:14 because/that he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-PETITION-ed
Ps:134:14 Ps_134:14_1 Ps_134:14_2 Ps_134:14_3 Ps_134:14_4 Ps_134:14_5 Ps_134:14_6 Ps_134:14_7 Ps_134:14_8 Ps_134:14_9 Ps_134:14_10 Ps_134:14_11 Ps_134:14_12
Ps:134:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:134:15 τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων·
Ps:134:15 The idols of the heathen are silver and gold, the works of men's hands. (Psalm 135:15 Brenton)
Ps:134:15 Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. (Psalm 135:15 BT_4)
Ps:134:15 τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων·
Ps:134:15 ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:134:15 Idol Naród [zobacz etniczny] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Praca Ręka; gorzej Ludzki
Ps:134:15 ta\ ei)/dOla tO=n e)TnO=n a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, e)/rga CHeirO=n a)nTrO/pOn·
Ps:134:15 ta eidOla tOn eTnOn argyrion kai CHrysion, erga CHeirOn anTrOpOn·
Ps:134:15 RA_APN N2N_APN RA_GPN N3E_GPN N2N_ASN C N2N_ASN N2N_APN N3_GPF N2_GPM
Ps:134:15 the idol the nation [see ethnic] piece of silver and also, even, namely piece of gold work hand; worse human
Ps:134:15 the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) humans (gen)
Ps:134:15 Ps_134:15_1 Ps_134:15_2 Ps_134:15_3 Ps_134:15_4 Ps_134:15_5 Ps_134:15_6 Ps_134:15_7 Ps_134:15_8 Ps_134:15_9 Ps_134:15_10
Ps:134:15 x x x x x x x x x x
Ps:134:16 στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται,
Ps:134:16 They have a mouth, but they cannot speak; they have eyes, but they cannot see; (Psalm 135:16 Brenton)
Ps:134:16 Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. (Psalm 135:16 BT_4)
Ps:134:16 στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται,
Ps:134:16 στόμα[τ], -ατος, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Ps:134:16 Ust/żołądka por By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Oko By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:134:16 sto/ma e)/CHousin kai\ ou) lalE/sousin, o)fTalmou\s e)/CHousin kai\ ou)k o)/PSontai,
Ps:134:16 stoma eCHusin kai u lalEsusin, ofTalmus eCHusin kai uk oPSontai,
Ps:134:16 N3M_ASN V1_PAI3P C D VF_FAI3P N2_APM V1_PAI3P C D VF_FMI3P
Ps:134:16 mouth/maw stoma to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak eye to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:134:16 mouth/maw (nom|acc|voc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) eyes (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-be-SEE-ed
Ps:134:16 Ps_134:16_1 Ps_134:16_2 Ps_134:16_3 Ps_134:16_4 Ps_134:16_5 Ps_134:16_6 Ps_134:16_7 Ps_134:16_8 Ps_134:16_9 Ps_134:16_10
Ps:134:16 x x x x x x x x x x
Ps:134:17 ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἐνωτισθήσονται, [ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται, χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν, πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν, οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν,] οὐδὲ γάρ ἐστιν πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Ps:134:17 they have ears, but they cannot hear; for there is no breath in their mouth. (Psalm 135:17 Brenton)
Ps:134:17 Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach. (Psalm 135:17 BT_4)
Ps:134:17 ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἐνωτισθήσονται, [ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται, χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν, πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν, οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν,] οὐδὲ γάρ ἐστιν πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Ps:134:17 οὖς, ὠτός, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-)   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:134:17 Ucho By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słuchać By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ręka By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czuć się Stopa By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chodzić ??? Przed przydechem mocnym By brzmieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gardło On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dla odtąd, jak By być Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Ps:134:17 O)=ta e)/CHousin kai\ ou)k e)nOtisTE/sontai, [r(i=nas e)/CHousin kai\ ou)k o)sfranTE/sontai, CHei=ras e)/CHousin kai\ ou) PSElafE/sousin, po/das e)/CHousin kai\ ou) peripatE/sousin, ou) fOnE/sousin e)n tO=| la/ruggi au)tO=n,] ou)de\ ga/r e)stin pneu=ma e)n tO=| sto/mati au)tO=n.
Ps:134:17 Ota eCHusin kai uk enOtisTEsontai, [rinas eCHusin kai uk osfranTEsontai, CHeiras eCHusin kai u PSElafEsusin, podas eCHusin kai u peripatEsusin, u fOnEsusin en tO laryngi autOn,] ude gar estin pneuma en tO stomati autOn.
Ps:134:17 N3T_ASN V1_PAI3P C D VS_FPI3P N3_APF V1_PAI3P C D VC_FPI3P N3_APF V1_PAI3P C D VF_FAI3P N3D_APM V1_PAI3P C D VF_FAI3P D VF_FAI3P P RA_DSM N3G_DSM RP_GPM C x V9_PAI3S N3M_ASN P RA_DSN N3M_DSN RP_GPM
Ps:134:17 ear to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to listen ć to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć hand to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to feel foot to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to walk οὐχ before rough breathing to sound in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the throat he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) for since, as to be spirit breath, spiritual utterance, wind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same
Ps:134:17 ears (nom|acc|voc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-be-LISTEN-ed   they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not   hands (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-FEEL, going-to-FEEL (fut ptcp) (dat) feet (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-WALK, going-to-WALK (fut ptcp) (dat) not they-will-SOUND, going-to-SOUND (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) throat (dat) them/same (gen) neither/nor for he/she/it-is spirit (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen)
Ps:134:17 Ps_134:17_1 Ps_134:17_2 Ps_134:17_3 Ps_134:17_4 Ps_134:17_5 Ps_134:17_6 Ps_134:17_7 Ps_134:17_8 Ps_134:17_9 Ps_134:17_10 Ps_134:17_11 Ps_134:17_12 Ps_134:17_13 Ps_134:17_14 Ps_134:17_15 Ps_134:17_16 Ps_134:17_17 Ps_134:17_18 Ps_134:17_19 Ps_134:17_20 Ps_134:17_21 Ps_134:17_22 Ps_134:17_23 Ps_134:17_24 Ps_134:17_25 Ps_134:17_26 Ps_134:17_27 Ps_134:17_28 Ps_134:17_29 Ps_134:17_30 Ps_134:17_31 Ps_134:17_32 Ps_134:17_33 Ps_134:17_34
Ps:134:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:134:18 ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.
Ps:134:18 Let those who make them be made like to them; and all those who trust in them. (Psalm 135:18 Brenton)
Ps:134:18 Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada. (Psalm 135:18 BT_4)
Ps:134:18 ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.
Ps:134:18 ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:134:18 Podobny On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:134:18 o(/moioi au)toi=s ge/nointo oi( poiou=ntes au)ta\ kai\ pa/ntes oi( pepoiTo/tes e)p’ au)toi=s.
Ps:134:18 homoioi autois genointo hoi poiuntes auta kai pantes hoi pepoiTotes ep’ autois.
Ps:134:18 A1A_NPM RP_DPM VB_AMO3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_APN C A3_NPM RA_NPM VX_XAPNPM P RP_DPM
Ps:134:18 similar he/she/it/same to become become, happen the to do/make he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:134:18 similar ([Adj] nom|voc) them/same (dat) they-happen-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) they/them/same (nom|acc) and all (nom|voc) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Ps:134:18 Ps_134:18_1 Ps_134:18_2 Ps_134:18_3 Ps_134:18_4 Ps_134:18_5 Ps_134:18_6 Ps_134:18_7 Ps_134:18_8 Ps_134:18_9 Ps_134:18_10 Ps_134:18_11 Ps_134:18_12
Ps:134:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:134:19 οἶκος Ισραηλ, εὐλογήσατε τὸν κύριον· οἶκος Ααρων, εὐλογήσατε τὸν κύριον·
Ps:134:19 O house of Israel, bless ye the Lord: O house of Aaron, bless ye the Lord: (Psalm 135:19 Brenton)
Ps:134:19 Domu Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana! (Psalm 135:19 BT_4)
Ps:134:19 οἶκος Ισραηλ, εὐλογήσατε τὸν κύριον· οἶκος Ααρων, εὐλογήσατε τὸν κύριον·
Ps:134:19 οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἀαρών, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:134:19 Dom Izrael By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom Aaron By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:134:19 oi)=kos *israEl, eu)logE/sate to\n ku/rion· oi)=kos *aarOn, eu)logE/sate to\n ku/rion·
Ps:134:19 oikos israEl, eulogEsate ton kyrion· oikos aarOn, eulogEsate ton kyrion·
Ps:134:19 N2_NSM N_GSM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM N2_NSM N_GSM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM
Ps:134:19 house Israel to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. house Aaron to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:134:19 house (nom) Israel (indecl) you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) house (nom) Aaron (indecl) you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:134:19 Ps_134:19_1 Ps_134:19_2 Ps_134:19_3 Ps_134:19_4 Ps_134:19_5 Ps_134:19_6 Ps_134:19_7 Ps_134:19_8 Ps_134:19_9 Ps_134:19_10
Ps:134:19 x x x x x x x x x x
Ps:134:20 οἶκος Λευι, εὐλογήσατε τὸν κύριον· οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον, εὐλογήσατε τὸν κύριον.
Ps:134:20 O house of Levi, bless ye the Lord: ye that fear the Lord, bless the Lord. (Psalm 135:20 Brenton)
Ps:134:20 Domu Lewiego, błogosław Pana, wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana! (Psalm 135:20 BT_4)
Ps:134:20 οἶκος Λευι, εὐλογήσατε τὸν κύριον· οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον, εὐλογήσατε τὸν κύριον.
Ps:134:20 οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:134:20 Dom Lewi By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:134:20 oi)=kos *leui, eu)logE/sate to\n ku/rion· oi( fobou/menoi to\n ku/rion, eu)logE/sate to\n ku/rion.
Ps:134:20 oikos leui, eulogEsate ton kyrion· hoi fobumenoi ton kyrion, eulogEsate ton kyrion.
Ps:134:20 N2_NSM N_GSM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM RA_NPM V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM
Ps:134:20 house Levi to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:134:20 house (nom) Levi (indecl), Levi (voc) you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:134:20 Ps_134:20_1 Ps_134:20_2 Ps_134:20_3 Ps_134:20_4 Ps_134:20_5 Ps_134:20_6 Ps_134:20_7 Ps_134:20_8 Ps_134:20_9 Ps_134:20_10 Ps_134:20_11 Ps_134:20_12
Ps:134:20 x x x x x x x x x x x x
Ps:134:21 εὐλογητὸς κύριος ἐκ Σιων ὁ κατοικῶν Ιερουσαλημ.
Ps:134:21 Blessed in Sion be the Lord, who dwells in Jerusalem. (Psalm 135:21 Brenton)
Ps:134:21 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! Alleluja. (Psalm 135:21 BT_4)
Ps:134:21 εὐλογητὸς κύριος ἐκ Σιων κατοικῶν Ιερουσαλημ.
Ps:134:21 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Σιών, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:134:21 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Ps:134:21 eu)logEto\s ku/rios e)k *siOn o( katoikO=n *ierousalEm.
Ps:134:21 eulogEtos kyrios ek siOn ho katoikOn ierusalEm.
Ps:134:21 A1_NSM N2_NSM P N_GSF RA_NSM N2_GPM N_GSF
Ps:134:21 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Zion the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of]
Ps:134:21 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) Zion (indecl) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) Jerusalem (indecl)
Ps:134:21 Ps_134:21_1 Ps_134:21_2 Ps_134:21_3 Ps_134:21_4 Ps_134:21_5 Ps_134:21_6 Ps_134:21_7
Ps:134:21 x x x x x x x