Ps:146:1 Αλληλουια· Αγγαιου καὶ Ζαχαριου. Αἰνεῖτε τὸν κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός· τῷ θεῷ ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις.
Ps:146:1 The Lord shall reign for ever, even thy God, O Sion, to all generations. (Psalm 146:10 Brenton)
Ps:146:1 Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia. Alleluja. (Psalm 146:10 BT_4)
Ps:146:1 Αλληλουια· Αγγαιου καὶ Ζαχαριου. Αἰνεῖτε τὸν κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός· τῷ θεῷ ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις.
Ps:146:1 ἁλληλουϊά   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   αἴνεσις, -εως, ἡ
Ps:146:1 Alleluja [chwal Yahweh] I też, nawet, mianowicie Zachariasz By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Psalm Bóg  Ja Chwal chwały
Ps:146:1 *allElouia· *aggaiou kai\ *DZaCHariou. *ai)nei=te to\n ku/rion, o(/ti a)gaTo\n PSalmo/s· tO=| TeO=| E(mO=n E(dunTei/E ai)/nesis.
Ps:146:1 allEluia· angaiu kai DZaCHariu. aineite ton kyrion, hoti agaTon PSalmos· tO TeO hEmOn hEdynTeiE ainesis.
Ps:146:1 I N1T_GSM C N1T_GSM V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM C A1_NSN N2_NSM RA_DSM N2_DSM RP_GP VC_APO3S N3I_NSF
Ps:146:1 hallelujah [praise Yahweh] ć and also, even, namely Zacharias to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that good inherently good, i.e. God-wrought. psalm the god [see theology] I ć praise of praise
Ps:146:1 hallelujah   and Zacharias (gen) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that good ([Adj] acc, nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) god (dat) us (gen)   praise (nom)
Ps:146:1 Ps_146:1_1 Ps_146:1_2 Ps_146:1_3 Ps_146:1_4 Ps_146:1_5 Ps_146:1_6 Ps_146:1_7 Ps_146:1_8 Ps_146:1_9 Ps_146:1_10 Ps_146:1_11 Ps_146:1_12 Ps_146:1_13 Ps_146:1_14 Ps_146:1_15
Ps:146:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:146:2 οἰκοδομῶν Ιερουσαλημ ὁ κύριος καὶ τὰς διασπορὰς τοῦ Ισραηλ ἐπισυνάξει,
Ps:146:2 The Lord builds up Jerusalem; and he will gather together the dispersed of Israel. (Psalm 147:2 Brenton)
Ps:146:2 Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; (Psalm 147:2 BT_4)
Ps:146:2 οἰκοδομῶν Ιερουσαλημ κύριος καὶ τὰς διασπορὰς τοῦ Ισραηλ ἐπισυνάξει,
Ps:146:2 οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό δια·σπορά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-)
Ps:146:2 ???; oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie Jerozolima [miasto z] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie diaspora Izrael Do ???
Ps:146:2 oi)kodomO=n *ierousalEm o( ku/rios kai\ ta\s diaspora\s tou= *israEl e)pisuna/Xei,
Ps:146:2 oikodomOn ierusalEm ho kyrios kai tas diasporas tu israEl episynaXei,
Ps:146:2 V2_PAPNSM N_GSF RA_NSM N2_NSM C RA_APF N1A_APF RA_GSM N_GSM VF_FAI3S
Ps:146:2 ???; edification; to build/edify Jerusalem [city of] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the diaspora the Israel to ???
Ps:146:2 ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) Jerusalem (indecl) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (acc) diaspora (gen), diasporas (acc) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Ps:146:2 Ps_146:2_1 Ps_146:2_2 Ps_146:2_3 Ps_146:2_4 Ps_146:2_5 Ps_146:2_6 Ps_146:2_7 Ps_146:2_8 Ps_146:2_9 Ps_146:2_10
Ps:146:2 x x x x x x x x x x
Ps:146:3 ὁ ἰώμενος τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν καὶ δεσμεύων τὰ συντρίμματα αὐτῶν,
Ps:146:3 He heals the broken in heart, and binds up their wounds. (Psalm 147:3 Brenton)
Ps:146:3 On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. (Psalm 147:3 BT_4)
Ps:146:3 ἰώμενος τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν καὶ δεσμεύων τὰ συντρίμματα αὐτῶν,
Ps:146:3 ὁ ἡ τό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:146:3 By goić się By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By wiązać Zniszczenie On/ona/to/to samo
Ps:146:3 o( i)O/menos tou\s suntetrimme/nous tE\n kardi/an kai\ desmeu/On ta\ suntri/mmata au)tO=n,
Ps:146:3 ho iOmenos tus syntetrimmenus tEn kardian kai desmeuOn ta syntrimmata autOn,
Ps:146:3 RA_NSM V3_PMPNSM RA_APM VP_XMPAPM RA_ASF N1A_ASF C V1_PAPNSM RA_APN N3M_APN RP_GPM
Ps:146:3 the to heal the to break to crush completely, break (in pieces) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to bind the destruction he/she/it/same
Ps:146:3 the (nom) while being-HEAL-ed (nom) the (acc) having-been-BREAK-ed (acc) the (acc) heart (acc) and while BIND-ing (nom) the (nom|acc) destructions (nom|acc|voc) them/same (gen)
Ps:146:3 Ps_146:3_1 Ps_146:3_2 Ps_146:3_3 Ps_146:3_4 Ps_146:3_5 Ps_146:3_6 Ps_146:3_7 Ps_146:3_8 Ps_146:3_9 Ps_146:3_10 Ps_146:3_11
Ps:146:3 x x x x x x x x x x x
Ps:146:4 ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων, καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν.
Ps:146:4 He numbers the multitudes of stars; and calls them all by names. (Psalm 147:4 Brenton)
Ps:146:4 On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. (Psalm 147:4 BT_4)
Ps:146:4 ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων, καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν.
Ps:146:4 ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Ps:146:4 Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się Los (mnóstwo ) Gwiezdny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę
Ps:146:4 o( a)riTmO=n plE/TE a)/strOn, kai\ pa=sin au)toi=s o)no/mata kalO=n.
Ps:146:4 ho ariTmOn plETE astrOn, kai pasin autois onomata kalOn.
Ps:146:4 RA_NSM V2_PAPNSM N3E_APN N2N_GPN C A3_DPM RP_DPM N3M_APN A1_GPM
Ps:146:4 the number [see arithmetic]; to count lot (multitude ) star and also, even, namely every all, each, every, the whole of he/she/it/same name with regard to right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call
Ps:146:4 the (nom) numbers (gen); while COUNT-ing (nom) lots (nom|acc|voc) stars (gen) and all (dat) them/same (dat) names (nom|acc|voc) right ([Adj] gen); while CALL-ing (nom)
Ps:146:4 Ps_146:4_1 Ps_146:4_2 Ps_146:4_3 Ps_146:4_4 Ps_146:4_5 Ps_146:4_6 Ps_146:4_7 Ps_146:4_8 Ps_146:4_9
Ps:146:4 x x x x x x x x x
Ps:146:5 μέγας ὁ κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Ps:146:5 Great is our Lord, and great is his strength; and his understanding is infinite. (Psalm 147:5 Brenton)
Ps:146:5 Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana. (Psalm 147:5 BT_4)
Ps:146:5 μέγας κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Ps:146:5 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Ps:146:5 Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Wielki Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Ps:146:5 me/gas o( ku/rios E(mO=n, kai\ mega/lE E( i)sCHu\s au)tou=, kai\ tE=s sune/seOs au)tou= ou)k e)/stin a)riTmo/s.
Ps:146:5 megas ho kyrios hEmOn, kai megalE hE isCHys autu, kai tEs syneseOs autu uk estin ariTmos.
Ps:146:5 A1P_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C A1_NSF RA_NSF N3_NSF RP_GSM C RA_GSF N3I_GSF RP_GSM D V9_PAI3S N2_NSM
Ps:146:5 great the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely great the strength he/she/it/same and also, even, namely the insight/discernment he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Ps:146:5 great ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) and great ([Adj] nom|voc) the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) and the (gen) insight/discernment (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-is number (nom)
Ps:146:5 Ps_146:5_1 Ps_146:5_2 Ps_146:5_3 Ps_146:5_4 Ps_146:5_5 Ps_146:5_6 Ps_146:5_7 Ps_146:5_8 Ps_146:5_9 Ps_146:5_10 Ps_146:5_11 Ps_146:5_12 Ps_146:5_13 Ps_146:5_14 Ps_146:5_15 Ps_146:5_16
Ps:146:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:146:6 ἀναλαμβάνων πραεῖς ὁ κύριος, ταπεινῶν δὲ ἁμαρτωλοὺς ἕως τῆς γῆς.
Ps:146:6 The Lord lifts up the meek; but brings sinners down to the ground. (Psalm 147:6 Brenton)
Ps:146:6 Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. (Psalm 147:6 BT_4)
Ps:146:6 ἀναλαμβάνων πραεῖς κύριος, ταπεινῶν δὲ ἁμαρτωλοὺς ἕως τῆς γῆς.
Ps:146:6 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) δέ ἁ·μαρτωλός -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:146:6 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Łagodny pokorny, łagodny, uważający Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej zaś Grzeszny Aż; świtaj Ziemi/ziemia
Ps:146:6 a)nalamba/nOn praei=s o( ku/rios, tapeinO=n de\ a(martOlou\s e(/Os tE=s gE=s.
Ps:146:6 analambanOn praeis ho kyrios, tapeinOn de hamartOlus heOs tEs gEs.
Ps:146:6 V1_PAPNSM A3U_APM RA_NSM N2_NSM V4_PAPNSM x A1B_APM P RA_GSF N1_GSF
Ps:146:6 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand meek humble, gentle, considerate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sinful until; dawn the earth/land
Ps:146:6 while TAKE UP-ing (nom) meek ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom) Yet sinful ([Adj] acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) earth/land (gen)
Ps:146:6 Ps_146:6_1 Ps_146:6_2 Ps_146:6_3 Ps_146:6_4 Ps_146:6_5 Ps_146:6_6 Ps_146:6_7 Ps_146:6_8 Ps_146:6_9 Ps_146:6_10
Ps:146:6 x x x x x x x x x x
Ps:146:7 ἐξάρξατε τῷ κυρίῳ ἐν ἐξομολογήσει, ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν ἐν κιθάρᾳ,
Ps:146:7 Begin the song with thanksgiving to the Lord; sing praises on the harp to our God: (Psalm 147:7 Brenton)
Ps:146:7 Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie. (Psalm 147:7 BT_4)
Ps:146:7 ἐξάρξατε τῷ κυρίῳ ἐν ἐξομολογήσει, ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν ἐν κιθάρᾳ,
Ps:146:7   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν κιθάρα, -ας, ἡ
Ps:146:7 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przyznawać By szarpać (instrument) Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liry/harfa
Ps:146:7 e)Xa/rXate tO=| kuri/O| e)n e)XomologE/sei, PSa/late tO=| TeO=| E(mO=n e)n kiTa/ra|,
Ps:146:7 eXarXate tO kyriO en eXomologEsei, PSalate tO TeO hEmOn en kiTara,
Ps:146:7 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N3I_DSF VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GP P N1A_DSF
Ps:146:7 ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to confess to pluck (an instrument) the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lyre/harp
Ps:146:7   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) he/she/it-will-CONFESS, you(sg)-will-be-CONFESS-ed (classical) do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) god (dat) us (gen) in/among/by (+dat) lyre/harp (dat)
Ps:146:7 Ps_146:7_1 Ps_146:7_2 Ps_146:7_3 Ps_146:7_4 Ps_146:7_5 Ps_146:7_6 Ps_146:7_7 Ps_146:7_8 Ps_146:7_9 Ps_146:7_10 Ps_146:7_11
Ps:146:7 x x x x x x x x x x x
Ps:146:8 τῷ περιβάλλοντι τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις, τῷ ἑτοιμάζοντι τῇ γῇ ὑετόν, τῷ ἐξανατέλλοντι ἐν ὄρεσι χόρτον [καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων,]
Ps:146:8 who covers the heaven with clouds, who prepares rain for the earth, who causes grass to spring up on the mountains, [and green herb for the service of men;] (Psalm 147:8 Brenton)
Ps:146:8 On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi; sprawia, że góry wypuszczają trawę i zioła, by ludziom służyły; (Psalm 147:8 BT_4)
Ps:146:8 τῷ περιβάλλοντι τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις, τῷ ἑτοιμάζοντι τῇ γῇ ὑετόν, τῷ ἐξανατέλλοντι ἐν ὄρεσι χόρτον [καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων,]
Ps:146:8 ὁ ἡ τό περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·ανα·τέλλω (εξανα+τελλ-, εξανα+τελ(ε)·[σ]-, εξανα+τειλ·[σ]-, -, -, -) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) χόρτος, -ου, ὁ καί Χλόη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:146:8 By ozdabiać z [rozrzucaj] Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura Do gotowy Ziemi/ziemia Deszcz By wyskakiwać wychodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Trawa I też, nawet, mianowicie Chloe Niewolnictwo Ludzki
Ps:146:8 tO=| periba/llonti to\n ou)rano\n e)n nefe/lais, tO=| e(toima/DZonti tE=| gE=| u(eto/n, tO=| e)Xanate/llonti e)n o)/resi CHo/rton [kai\ CHlo/En tE=| doulei/a| tO=n a)nTrO/pOn,]
Ps:146:8 tO periballonti ton uranon en nefelais, tO hetoimaDZonti tE gE hyeton, tO eXanatellonti en oresi CHorton [kai CHloEn tE duleia tOn anTrOpOn,]
Ps:146:8 RA_DSM V1_PAPDSM RA_ASM N2_ASM P N1_DPF RA_DSM V1_PAPDSM RA_DSF N1_DSF N2_ASM RA_DSM V1_PAPDSM P N3E_DPN N2_ASM C N1_ASF RA_DSF N1A_DSF RA_GPM N2_GSM
Ps:146:8 the to adorn with [throw around] the sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud the to ready the earth/land rain the to spring up come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount grass and also, even, namely Chloe the slavery the human
Ps:146:8 the (dat) while ADORN-ing-WITH (dat) the (acc) sky/heaven (acc) in/among/by (+dat) clouds (dat) the (dat) while READY-ing (dat) the (dat) earth/land (dat) rain (acc) the (dat) while SPRING UP-ing (dat) in/among/by (+dat) mounts (dat) grass (acc) and Chloe (acc) the (dat) slavery (dat) the (gen) humans (gen)
Ps:146:8 Ps_146:8_1 Ps_146:8_2 Ps_146:8_3 Ps_146:8_4 Ps_146:8_5 Ps_146:8_6 Ps_146:8_7 Ps_146:8_8 Ps_146:8_9 Ps_146:8_10 Ps_146:8_11 Ps_146:8_12 Ps_146:8_13 Ps_146:8_14 Ps_146:8_15 Ps_146:8_16 Ps_146:8_17 Ps_146:8_18 Ps_146:8_19 Ps_146:8_20 Ps_146:8_21 Ps_146:8_22
Ps:146:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:146:9 διδόντι τοῖς κτήνεσι τροφὴν αὐτῶν καὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν κοράκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν.
Ps:146:9 and gives cattle their food, and to the young ravens that call upon him. (Psalm 147:9 Brenton)
Ps:146:9 On daje pokarm bydłu, pisklętom kruka to, o co wołają. (Psalm 147:9 BT_4)
Ps:146:9 διδόντι τοῖς κτήνεσι τροφὴν αὐτῶν καὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν κοράκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν.
Ps:146:9 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό τροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κόραξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:146:9 By dawać Zwierzęcy (zwierzę) Żywność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Kruczy By odwiedzać On/ona/to/to samo
Ps:146:9 dido/nti toi=s ktE/nesi trofE\n au)tO=n kai\ toi=s neossoi=s tO=n kora/kOn toi=s e)pikaloume/nois au)to/n.
Ps:146:9 didonti tois ktEnesi trofEn autOn kai tois neossois tOn korakOn tois epikalumenois auton.
Ps:146:9 V8_PAPDSM RA_DPN N3E_DPN N1_ASF RP_GPM C RA_DPM N2_DPM RA_GPM N3K_GPM RA_DPM V2_PMPDPM RP_ASM
Ps:146:9 to give the Animal (beast) food he/she/it/same and also, even, namely the ??? the raven the to call upon he/she/it/same
Ps:146:9 while GIVE-ing (dat) the (dat) Animals (dat) food (acc) them/same (gen) and the (dat) ???s (dat) the (gen) ravens (gen) the (dat) while being-CALL-ed-UPON (dat) him/it/same (acc)
Ps:146:9 Ps_146:9_1 Ps_146:9_2 Ps_146:9_3 Ps_146:9_4 Ps_146:9_5 Ps_146:9_6 Ps_146:9_7 Ps_146:9_8 Ps_146:9_9 Ps_146:9_10 Ps_146:9_11 Ps_146:9_12 Ps_146:9_13
Ps:146:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:146:10 οὐκ ἐν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου θελήσει οὐδὲ ἐν ταῖς κνήμαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοκεῖ·
Ps:146:10 He will not take pleasure in the strength of a horse; neither is he well-pleased with the legs of a man. (Psalm 147:10 Brenton)
Ps:146:10 Nie kocha się w sile rumaka; nie ma też upodobania w goleniach męża. (Psalm 147:10 BT_4)
Ps:146:10 οὐκ ἐν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου θελήσει οὐδὲ ἐν ταῖς κνήμαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοκεῖ·
Ps:146:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-)
Ps:146:10 ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koń Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się
Ps:146:10 ou)k e)n tE=| dunastei/a| tou= i(/ppou TelE/sei ou)de\ e)n tai=s knE/mais tou= a)ndro\s eu)dokei=·
Ps:146:10 uk en tE dynasteia tu hippu TelEsei ude en tais knEmais tu andros eudokei·
Ps:146:10 D P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S C P RA_DPF N1_DPF RA_GSM N3_GSM V2_PAI3S
Ps:146:10 οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the horse wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks
Ps:146:10 not in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) horse (gen) wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) neither/nor in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) man, husband (gen) he/she/it-is-THINK-ing-WELL, you(sg)-are-being-THINK-ed-WELL (classical), be-you(sg)-THINK-ing-WELL!, he/she/it-was-THINK-ing-WELL
Ps:146:10 Ps_146:10_1 Ps_146:10_2 Ps_146:10_3 Ps_146:10_4 Ps_146:10_5 Ps_146:10_6 Ps_146:10_7 Ps_146:10_8 Ps_146:10_9 Ps_146:10_10 Ps_146:10_11 Ps_146:10_12 Ps_146:10_13 Ps_146:10_14
Ps:146:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:146:11 εὐδοκεῖ κύριος ἐν τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:146:11 The Lord takes pleasure in them that fear him, and in all that hope in his mercy. Alleluia, a Psalm of Aggaeus and Zacharias. (Psalm 147:11 Brenton)
Ps:146:11 Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. (Psalm 147:11 BT_4)
Ps:146:11 εὐδοκεῖ κύριος ἐν τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:146:11 εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:146:11 By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość On/ona/to/to samo
Ps:146:11 eu)dokei= ku/rios e)n toi=s foboume/nois au)to\n kai\ e)n toi=s e)lpi/DZousin e)pi\ to\ e)/leos au)tou=.
Ps:146:11 eudokei kyrios en tois fobumenois auton kai en tois elpiDZusin epi to eleos autu.
Ps:146:11 V2_PAI3S N2_NSM P RA_DPM V2_PMPDPM RP_ASM C P RA_DPM V1_PAI3P P RA_ASN N3E_ASN RP_GSM
Ps:146:11 to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fear he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mercy he/she/it/same
Ps:146:11 he/she/it-is-THINK-ing-WELL, you(sg)-are-being-THINK-ed-WELL (classical), be-you(sg)-THINK-ing-WELL!, he/she/it-was-THINK-ing-WELL lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) him/it/same (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) they-are-HOPE-ing, while HOPE-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:146:11 Ps_146:11_1 Ps_146:11_2 Ps_146:11_3 Ps_146:11_4 Ps_146:11_5 Ps_146:11_6 Ps_146:11_7 Ps_146:11_8 Ps_146:11_9 Ps_146:11_10 Ps_146:11_11 Ps_146:11_12 Ps_146:11_13 Ps_146:11_14
Ps:146:11 x x x x x x x x x x x x x x