Ps:60:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· τῷ Δαυιδ.
Ps:60:1 For the end, among the Hymns of David. O God, hearken to my petition; attend to my prayer. (Psalm 61:1 Brenton)
Ps:60:1 Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy. (Psalm 61:1 BT_4)
Ps:60:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· τῷ Δαυιδ.
Ps:60:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:60:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać David
Ps:60:1 *ei)s to\ te/los, e)n u(/mnois· tO=| *dauid.
Ps:60:1 eis to telos, en hymnois· tO dauid.
Ps:60:1 P RA_ASN N3E_ASN P N2_DPM RA_DSM N_DSM
Ps:60:1 into (+acc) the end (event, consummation) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn the David
Ps:60:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt) the (dat) David (indecl)
Ps:60:1 Ps_60:1_1 Ps_60:1_2 Ps_60:1_3 Ps_60:1_4 Ps_60:1_5 Ps_60:1_6 Ps_60:1_7
Ps:60:1 x x x x x x x
Ps:60:2 Εἰσάκουσον, ὁ θεός, τῆς δεήσεώς μου, πρόσχες τῇ προσευχῇ μου.
Ps:60:2 For the end, among the Hymns of David. O God, hearken to my petition; attend to my prayer. (Psalm 61:1 Brenton)
Ps:60:2 Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę! (Psalm 61:2 BT_4)
Ps:60:2 Εἰσάκουσον, θεός, τῆς δεήσεώς μου, πρόσχες τῇ προσευχῇ μου.
Ps:60:2 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:60:2 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Bóg  Obrona Ja Do za trzymaj się Modlitwa; by modlić się się Ja
Ps:60:2 *ei)sa/kouson, o( Teo/s, tE=s deE/seO/s mou, pro/sCHes tE=| proseuCHE=| mou.
Ps:60:2 eisakuson, ho Teos, tEs deEseOs mu, prosCHes tE proseuCHE mu.
Ps:60:2 VA_AAD2S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS VA_AAD2S RA_DSF N1_DSF RP_GS
Ps:60:2 to heard (being heard, listen into, hearken) the god [see theology] the plea I to pro-hold the prayer; to pray I
Ps:60:2 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom) god (nom) the (gen) plea (gen) me (gen) do-PRO-HOLD-you(sg)! the (dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed me (gen)
Ps:60:2 Ps_60:2_1 Ps_60:2_2 Ps_60:2_3 Ps_60:2_4 Ps_60:2_5 Ps_60:2_6 Ps_60:2_7 Ps_60:2_8 Ps_60:2_9 Ps_60:2_10
Ps:60:2 x x x x x x x x x x
Ps:60:3 ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου· ἐν πέτρᾳ ὕψωσάς με,
Ps:60:3 From the ends of the earth have I cried to thee, when my heart was in trouble: thou liftedst me up on a rock thou didst guide me: (Psalm 61:2 Brenton)
Ps:60:3 Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, (Psalm 61:3 BT_4)
Ps:60:3 ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου· ἐν πέτρᾳ ὕψωσάς με,
Ps:60:3 ἀπό ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πέτρα, -ας, ἡ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:60:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By krzyknąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała By podnosić/ustalony wysoko Ja
Ps:60:3 a)po\ tO=n pera/tOn tE=s gE=s pro\s se\ e)ke/kraXa e)n tO=| a)kEdia/sai tE\n kardi/an mou· e)n pe/tra| u(/PSOsa/s me,
Ps:60:3 apo tOn peratOn tEs gEs pros se ekekraXa en tO akEdiasai tEn kardian mu· en petra hyPSOsas me,
Ps:60:3 P RA_GPN N3T_GPN RA_GSF N1_GSF P RP_AS VAI_AAI1S P RA_DSM VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N1A_DSF VA_AAI2S RP_AS
Ps:60:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to cry out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock to elevate/set high I
Ps:60:3 away from (+gen) the (gen) final decisions (gen) the (gen) earth/land (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-CRY-ed-OUT in/among/by (+dat) the (dat)   the (acc) heart (acc) me (gen) in/among/by (+dat) rock (dat) you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc) me (acc)
Ps:60:3 Ps_60:3_1 Ps_60:3_2 Ps_60:3_3 Ps_60:3_4 Ps_60:3_5 Ps_60:3_6 Ps_60:3_7 Ps_60:3_8 Ps_60:3_9 Ps_60:3_10 Ps_60:3_11 Ps_60:3_12 Ps_60:3_13 Ps_60:3_14 Ps_60:3_15 Ps_60:3_16 Ps_60:3_17 Ps_60:3_18
Ps:60:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:60:4 ὡδήγησάς με, ὅτι ἐγενήθης ἐλπίς μου, πύργος ἰσχύος ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ.
Ps:60:4 From the ends of the earth have I cried to thee, when my heart was in trouble: thou liftedst me up on a rock thou didst guide me: (Psalm 61:2 Brenton)
Ps:60:4 Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, (Psalm 61:3 BT_4)
Ps:60:4 ὡδήγησάς με, ὅτι ἐγενήθης ἐλπίς μου, πύργος ἰσχύος ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ.
Ps:60:4 ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πύργος, -ου, ὁ ἰσχύς, -ύος, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐχθρός -ά -όν
Ps:60:4 By kierować Ja Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Wieża Siła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Wrogi
Ps:60:4 O(dE/gEsa/s me, o(/ti e)genE/TEs e)lpi/s mou, pu/rgos i)sCHu/os a)po\ prosO/pou e)CHTrou=.
Ps:60:4 hOdEgEsas me, hoti egenETEs elpis mu, pyrgos isCHyos apo prosOpu eCHTru.
Ps:60:4 VAI_AAI2S RP_AS C VCI_API2S N3D_NSF RP_GS N2_NSM N3U_GSF P N2N_GSN N2_GSM
Ps:60:4 to guide I because/that to become become, happen hope/expectation I tower strength from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face hostile
Ps:60:4 you(sg)-GUIDE-ed me (acc) because/that you(sg)-were-BECOME-ed hope/expectation (nom) me (gen) tower (nom) strength (gen) away from (+gen) face (gen) hostile ([Adj] gen)
Ps:60:4 Ps_60:4_1 Ps_60:4_2 Ps_60:4_3 Ps_60:4_4 Ps_60:4_5 Ps_60:4_6 Ps_60:4_7 Ps_60:4_8 Ps_60:4_9 Ps_60:4_10 Ps_60:4_11
Ps:60:4 x x x x x x x x x x x
Ps:60:5 παροικήσω ἐν τῷ σκηνώματί σου εἰς τοὺς αἰῶνας, σκεπασθήσομαι ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου. διάψαλμα.
Ps:60:5 I will dwell in thy tabernacle for ever; I will shelter myself under the shadow of thy wings. Pause. (Psalm 61:4 Brenton)
Ps:60:5 Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, uciekać się pod cień Twoich skrzydeł! (Psalm 61:5 BT_4)
Ps:60:5 παροικήσω ἐν τῷ σκηνώματί σου εἰς τοὺς αἰῶνας, σκεπασθήσομαι ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου. διάψαλμα.
Ps:60:5 παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ἐν σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]; σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:60:5 By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By chronić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schronienie; do ??? Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ty; twój/twój(sg) selah
Ps:60:5 paroikE/sO e)n tO=| skEnO/mati/ sou ei)s tou\s ai)O=nas, skepasTE/somai e)n ske/pE| tO=n pteru/gOn sou. dia/PSalma.
Ps:60:5 paroikEsO en tO skEnOmati su eis tus aiOnas, skepasTEsomai en skepE tOn pterygOn su. diaPSalma.
Ps:60:5 VF_FAI1S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RA_APM N3W_APM VS_FPI1S P N1_DSF RA_GPF N3G_GPF RP_GS N3M_NSN
Ps:60:5 to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lodging, habitation you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to shelter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shelter; to ??? the wing [see ptero-dactyl, winged finger] you; your/yours(sg) selah
Ps:60:5 I-will-DWELL--NEAR, I-should-DWELL--NEAR in/among/by (+dat) the (dat) lodging, habitation (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc) I-will-be-SHELTER-ed in/among/by (+dat) shelter (dat); he/she/it-should-be-???-ed the (gen) wings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:60:5 Ps_60:5_1 Ps_60:5_2 Ps_60:5_3 Ps_60:5_4 Ps_60:5_5 Ps_60:5_6 Ps_60:5_7 Ps_60:5_8 Ps_60:5_9 Ps_60:5_10 Ps_60:5_11 Ps_60:5_12 Ps_60:5_13 Ps_60:5_14 Ps_60:5_15
Ps:60:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:60:6 ὅτι σύ, ὁ θεός, εἰσήκουσας τῶν εὐχῶν μου, ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου.
Ps:60:6 For thou, o God, hast heard my prayers; thou hast given an inheritance to them that fear thy name. (Psalm 61:5 Brenton)
Ps:60:6 Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia. (Psalm 61:6 BT_4)
Ps:60:6 ὅτι σύ, θεός, εἰσήκουσας τῶν εὐχῶν μου, ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου.
Ps:60:6 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:60:6 Ponieważ/tamto Ty Bóg  Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ślub Ja By dawać Dziedzictwo By bać się Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Ps:60:6 o(/ti su/, o( Teo/s, ei)sE/kousas tO=n eu)CHO=n mou, e)/dOkas klEronomi/an toi=s foboume/nois to\ o)/noma/ sou.
Ps:60:6 hoti sy, ho Teos, eisEkusas tOn euCHOn mu, edOkas klEronomian tois fobumenois to onoma su.
Ps:60:6 C RP_NS RA_NSM N2_NSM VAI_AAI2S RA_GPF N1_GPF RP_GS VAI_AAI2S N1A_ASF RA_DPM V2_PMPDPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Ps:60:6 because/that you the god [see theology] to heard (being heard, listen into, hearken) the vow I to give inheritance the to fear the name with regard to you; your/yours(sg)
Ps:60:6 because/that you(sg) (nom) the (nom) god (nom) you(sg)-HEARD-ed the (gen) vows (gen) me (gen) you(sg)-GIVE-ed inheritance (acc) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:60:6 Ps_60:6_1 Ps_60:6_2 Ps_60:6_3 Ps_60:6_4 Ps_60:6_5 Ps_60:6_6 Ps_60:6_7 Ps_60:6_8 Ps_60:6_9 Ps_60:6_10 Ps_60:6_11 Ps_60:6_12 Ps_60:6_13 Ps_60:6_14 Ps_60:6_15
Ps:60:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:60:7 ἡμέρας ἐφ’ ἡμέρας βασιλέως προσθήσεις, ἔτη αὐτοῦ ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ γενεᾶς.
Ps:60:7 Thou shalt add days to the days of the king; thou shalt lengthen his years to all generations. (Psalm 61:6 Brenton)
Ps:60:7 Przymnażaj dni do dni króla, lata jego przedłuż z pokolenia na pokolenia! (Psalm 61:7 BT_4)
Ps:60:7 ἡμέρας ἐφ’ ἡμέρας βασιλέως προσθήσεις, ἔτη αὐτοῦ ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ γενεᾶς.
Ps:60:7 ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:60:7 Dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Król By dodawać do Rok On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:60:7 E(me/ras e)f’ E(me/ras basile/Os prosTE/seis, e)/tE au)tou= e(/Os E(me/ras genea=s kai\ genea=s.
Ps:60:7 hEmeras ef’ hEmeras basileOs prosTEseis, etE autu heOs hEmeras geneas kai geneas.
Ps:60:7 N1A_GSF P N1A_GSF N3V_GSM VF_FAI2S N3E_NPN RD_GSM P N1A_GSF N1A_GSF C N1A_GSF
Ps:60:7 day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day king to add to year he/she/it/same until; dawn day generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:60:7 day (gen), days (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) king (gen) you(sg)-will-ADD-TO years (nom|acc|voc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) generation (gen), generations (acc) and generation (gen), generations (acc)
Ps:60:7 Ps_60:7_1 Ps_60:7_2 Ps_60:7_3 Ps_60:7_4 Ps_60:7_5 Ps_60:7_6 Ps_60:7_7 Ps_60:7_8 Ps_60:7_9 Ps_60:7_10 Ps_60:7_11 Ps_60:7_12
Ps:60:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:60:8 διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· ἔλεος καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τίς ἐκζητήσει;
Ps:60:8 He shall endure for ever before God: which of them will seek out his mercy and truth? (Psalm 61:7 Brenton)
Ps:60:8 Niech na wieki króluje przed Bogiem; ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły. (Psalm 61:8 BT_4)
Ps:60:8 διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· ἔλεος καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τίς ἐκζητήσει;
Ps:60:8 δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·ζήτησις, -εως, ἡ; ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ps:60:8 By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W obecności z (+informacja); ??? Bóg  Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Badanie; by odszukiwać
Ps:60:8 diamenei= ei)s to\n ai)O=na e)nO/pion tou= Teou=· e)/leos kai\ a)lE/Teian au)tou= ti/s e)kDZEtE/sei;
Ps:60:8 diamenei eis ton aiOna enOpion tu Teu· eleos kai alETeian autu tis ekDZEtEsei;
Ps:60:8 VF2_FAI3S P RA_ASM N3W_ASM P RA_GSM N2_GSM N3E_ASN C N1A_ASF RD_GSM RI_NSM VF_FAI3S
Ps:60:8 to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] mercy and also, even, namely truth he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. exploration; to seek out
Ps:60:8 he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and truth (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom) exploration (dat); he/she/it-will-SEEK-OUT, you(sg)-will-be-SEEK-ed-OUT (classical)
Ps:60:8 Ps_60:8_1 Ps_60:8_2 Ps_60:8_3 Ps_60:8_4 Ps_60:8_5 Ps_60:8_6 Ps_60:8_7 Ps_60:8_8 Ps_60:8_9 Ps_60:8_10 Ps_60:8_11 Ps_60:8_12 Ps_60:8_13
Ps:60:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:60:9 οὕτως ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τοῦ ἀποδοῦναί με τὰς εὐχάς μου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας.
Ps:60:9 So will I sing to thy name for ever and ever, that I may daily perform my vows. (Psalm 61:8 Brenton)
Ps:60:9 Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby. (Psalm 61:9 BT_4)
Ps:60:9 οὕτως ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τοῦ ἀποδοῦναί με τὰς εὐχάς μου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας.
Ps:60:9 οὕτως/οὕτω ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ
Ps:60:9 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By szarpać (instrument) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ja Ślub Ja Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień
Ps:60:9 ou(/tOs PSalO= tO=| o)no/mati/ sou ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos tou= a)podou=nai/ me ta\s eu)CHa/s mou E(me/ran e)X E(me/ras.
Ps:60:9 hutOs PSalO tO onomati su eis ton aiOna tu aiOnos tu apodunai me tas euCHas mu hEmeran eX hEmeras.
Ps:60:9 D VF2_FAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM RA_GSN VO_AAN RP_AS RA_APF N1_APF RP_GS N1A_ASF P N1A_GSF
Ps:60:9 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to pluck (an instrument) the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the to give back restore, assign, impute, convey, refer I the vow I day out of (+gen) ἐξ before vowels day
Ps:60:9 thusly/like this I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) the (gen) to-GIVE BACK me (acc) the (acc) vows (acc) me (gen) day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc)
Ps:60:9 Ps_60:9_1 Ps_60:9_2 Ps_60:9_3 Ps_60:9_4 Ps_60:9_5 Ps_60:9_6 Ps_60:9_7 Ps_60:9_8 Ps_60:9_9 Ps_60:9_10 Ps_60:9_11 Ps_60:9_12 Ps_60:9_13 Ps_60:9_14 Ps_60:9_15 Ps_60:9_16 Ps_60:9_17 Ps_60:9_18 Ps_60:9_19
Ps:60:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x