Ps:61:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Ιδιθουν· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:61:1 For the end, a Psalm of David for Idithun. Shall not my soul be subjected to God? for of him is my salvation. (Psalm 62:1 Brenton)
Ps:61:1 Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy. (Psalm 62:1 BT_4)
Ps:61:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Ιδιθουν· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:61:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ   ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:61:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Psalm David
Ps:61:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r *idiToun· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:61:1 eis to telos, hyper idiTun· PSalmos tO dauid.
Ps:61:1 P RA_ASN N3E_ASN P N_AS N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:61:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) ć psalm the David
Ps:61:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen)   psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:61:1 Ps_61:1_1 Ps_61:1_2 Ps_61:1_3 Ps_61:1_4 Ps_61:1_5 Ps_61:1_6 Ps_61:1_7 Ps_61:1_8
Ps:61:1 x x x x x x x x
Ps:61:2 Οὐχὶ τῷ θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου; παρ’ αὐτοῦ γὰρ τὸ σωτήριόν μου·
Ps:61:2 For the end, a Psalm of David for Idithun. Shall not my soul be subjected to God? for of him is my salvation. (Psalm 62:1 Brenton)
Ps:61:2 Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. (Psalm 62:2 BT_4)
Ps:61:2 Οὐχὶ τῷ θεῷ ὑποταγήσεται ψυχή μου; παρ’ αὐτοῦ γὰρ τὸ σωτήριόν μου·
Ps:61:2 οὐχί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:61:2 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bóg  By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Oszczędność Ja
Ps:61:2 *ou)CHi\ tO=| TeO=| u(potagE/setai E( PSuCHE/ mou; par’ au)tou= ga\r to\ sOtE/rio/n mou·
Ps:61:2 uCHi tO TeO hypotagEsetai hE PSyCHE mu; par’ autu gar to sOtErion mu·
Ps:61:2 D RA_DSM N2_DSM VD_FPI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RD_GSM x RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Ps:61:2 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the god [see theology] to subordinate [like a soldier to a commander] the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same for since, as the saving I
Ps:61:2 not the (dat) god (dat) he/she/it-will-be-SUBORDINATE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) for the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Ps:61:2 Ps_61:2_1 Ps_61:2_2 Ps_61:2_3 Ps_61:2_4 Ps_61:2_5 Ps_61:2_6 Ps_61:2_7 Ps_61:2_8 Ps_61:2_9 Ps_61:2_10 Ps_61:2_11 Ps_61:2_12 Ps_61:2_13
Ps:61:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:3 καὶ γὰρ αὐτὸς θεός μου καὶ σωτήρ μου, ἀντιλήμπτωρ μου· οὐ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον.
Ps:61:3 For he is my God, and my saviour; my helper, I shall not be moved very much. (Psalm 62:2 Brenton)
Ps:61:3 On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. (Psalm 62:3 BT_4)
Ps:61:3 καὶ γὰρ αὐτὸς θεός μου καὶ σωτήρ μου, ἀντιλήμπτωρ μου· οὐ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον.
Ps:61:3 καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)
Ps:61:3 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Zbawiciela wybawca Ja Pomocnika/obrońca Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By trząść się (drżenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej
Ps:61:3 kai\ ga\r au)to\s Teo/s mou kai\ sOtE/r mou, a)ntilE/mptOr mou· ou) mE\ saleuTO= e)pi\ plei=on.
Ps:61:3 kai gar autos Teos mu kai sOtEr mu, antilEmptOr mu· u mE saleuTO epi pleion.
Ps:61:3 C x RD_NSM N2_NSM RP_GS C N3_NSM RP_GS N3R_NSM RP_GS D D VC_APS1S P A3C_ASN
Ps:61:3 and also, even, namely for since, as he/she/it/same god [see theology] I and also, even, namely Savior rescuer I helper/protector I οὐχ before rough breathing not to shake (tremor) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more
Ps:61:3 and for he/it/same (nom) god (nom) me (gen) and Savior (nom|voc) me (gen) helper/protector (nom) me (gen) not not I-should-be-SHAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc)
Ps:61:3 Ps_61:3_1 Ps_61:3_2 Ps_61:3_3 Ps_61:3_4 Ps_61:3_5 Ps_61:3_6 Ps_61:3_7 Ps_61:3_8 Ps_61:3_9 Ps_61:3_10 Ps_61:3_11 Ps_61:3_12 Ps_61:3_13 Ps_61:3_14 Ps_61:3_15
Ps:61:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:4 ἕως πότε ἐπιτίθεσθε ἐπ’ ἄνθρωπον; φονεύετε πάντες ὡς τοίχῳ κεκλιμένῳ καὶ φραγμῷ ὠσμένῳ.
Ps:61:4 How long will ye assault a man? ye are all slaughtering as with a bowed wall and a broken hedge. (Psalm 62:3 Brenton)
Ps:61:4 Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali? (Psalm 62:4 BT_4)
Ps:61:4 ἕως πότε ἐπιτίθεσθε ἐπ’ ἄνθρωπον; φονεύετε πάντες ὡς τοίχῳ κεκλιμένῳ καὶ φραγμῷ ὠσμένῳ.
Ps:61:4 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς τοῖχος, -ου, ὁ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) καί φραγμός, -οῦ, ὁ ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)
Ps:61:4 Aż; świtaj Kiedy? By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki By mordować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Ściana By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] I też, nawet, mianowicie Bariera By pchać się
Ps:61:4 e(/Os po/te e)piti/TesTe e)p’ a)/nTrOpon; foneu/ete pa/ntes O(s toi/CHO| keklime/nO| kai\ fragmO=| O)sme/nO|.
Ps:61:4 heOs pote epitiTesTe ep’ anTrOpon; foneuete pantes hOs toiCHO keklimenO kai fragmO OsmenO.
Ps:61:4 P x V7_PMI2P P N2_ASM V1_PAI2P A3_NPM C N2_DSM VM_XPPDSM C N2_DSM VM_XPPDSM
Ps:61:4 until; dawn when? to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human to murder every all, each, every, the whole of as/like wall to bend/wane [see incline, decline, recline] and also, even, namely barrier to push
Ps:61:4 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? you(pl)-are-being-PLACE ON-ed, be-you(pl)-being-PLACE ON-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) human (acc) you(pl)-are-MURDER-ing, be-you(pl)-MURDER-ing! all (nom|voc) as/like wall (dat) having-been-BEND/WANE-ed (dat) and barrier (dat) having-been-PUSH-ed (dat)
Ps:61:4 Ps_61:4_1 Ps_61:4_2 Ps_61:4_3 Ps_61:4_4 Ps_61:4_5 Ps_61:4_6 Ps_61:4_7 Ps_61:4_8 Ps_61:4_9 Ps_61:4_10 Ps_61:4_11 Ps_61:4_12 Ps_61:4_13
Ps:61:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:5 πλὴν τὴν τιμήν μου ἐβουλεύσαντο ἀπώσασθαι, ἔδραμον ἐν ψεύδει, τῷ στόματι αὐτῶν εὐλογοῦσαν καὶ τῇ καρδίᾳ αὐτῶν κατηρῶντο. διάψαλμα.
Ps:61:5 They only took counsel to set at nought mine honour: I ran in thirst: with their mouth they blessed, but with their heart they cursed. Pause. (Psalm 62:4 Brenton)
Ps:61:5 Oni tylko knują podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu. (Psalm 62:5 BT_4)
Ps:61:5 πλὴν τὴν τιμήν μου ἐβουλεύσαντο ἀπώσασθαι, ἔδραμον ἐν ψεύδει, τῷ στόματι αὐτῶν εὐλογοῦσαν καὶ τῇ καρδίᾳ αὐτῶν κατηρῶντο. διάψαλμα.
Ps:61:5 πλήν ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἐν ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:61:5 Z wyjątkiem Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ja Do ??? By odrzucać By jechać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By błogosławić I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By kląć (klnij na dół) selah
Ps:61:5 plE\n tE\n timE/n mou e)bouleu/santo a)pO/sasTai, e)/dramon e)n PSeu/dei, tO=| sto/mati au)tO=n eu)logou=san kai\ tE=| kardi/a| au)tO=n katErO=nto. dia/PSalma.
Ps:61:5 plEn tEn timEn mu ebuleusanto apOsasTai, edramon en PSeudei, tO stomati autOn eulogusan kai tE kardia autOn katErOnto. diaPSalma.
Ps:61:5 D RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AMI3P VA_AMN VBI_AAI3P P V1_PAI3S RA_DSN N3M_DSN RD_GPM V2_PAPASF C RA_DSF N1A_DSF RD_GPM V3I_IMI3P N3M_NSN
Ps:61:5 except the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value I to ??? to reject to run in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue the mouth/maw stoma he/she/it/same to bless and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to curse (curse down) selah
Ps:61:5 except the (acc) honor (acc) me (gen) they-were-???-ed to-be-REJECT-ed I-RUN-ed, they-RUN-ed in/among/by (+dat) lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen) they-were-BLESS-ing, while BLESS-ing (acc) and the (dat) heart (dat) them/same (gen) they-were-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed selah (nom|acc|voc)
Ps:61:5 Ps_61:5_1 Ps_61:5_2 Ps_61:5_3 Ps_61:5_4 Ps_61:5_5 Ps_61:5_6 Ps_61:5_7 Ps_61:5_8 Ps_61:5_9 Ps_61:5_10 Ps_61:5_11 Ps_61:5_12 Ps_61:5_13 Ps_61:5_14 Ps_61:5_15 Ps_61:5_16 Ps_61:5_17 Ps_61:5_18 Ps_61:5_19
Ps:61:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:6 πλὴν τῷ θεῷ ὑποτάγηθι, ἡ ψυχή μου, ὅτι παρ’ αὐτοῦ ἡ ὑπομονή μου·
Ps:61:6 Nevertheless do thou, my soul, be subjected to God; for of him is my patient hope. (Psalm 62:5 Brenton)
Ps:61:6 Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. (Psalm 62:6 BT_4)
Ps:61:6 πλὴν τῷ θεῷ ὑποτάγηθι, ψυχή μου, ὅτι παρ’ αὐτοῦ ὑπομονή μου·
Ps:61:6 πλήν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:61:6 Z wyjątkiem Bóg  By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Wytrwałość Ja
Ps:61:6 plE\n tO=| TeO=| u(pota/gETi, E( PSuCHE/ mou, o(/ti par’ au)tou= E( u(pomonE/ mou·
Ps:61:6 plEn tO TeO hypotagETi, hE PSyCHE mu, hoti par’ autu hE hypomonE mu·
Ps:61:6 D RA_DSM N2_DSM VD_APD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS C P RD_GSM RA_NSF N1_NSF RP_GS
Ps:61:6 except the god [see theology] to subordinate [like a soldier to a commander] the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the endurance I
Ps:61:6 except the (dat) god (dat) be-you(sg)-SUBORDINATE-ed! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) the (nom) endurance (nom|voc) me (gen)
Ps:61:6 Ps_61:6_1 Ps_61:6_2 Ps_61:6_3 Ps_61:6_4 Ps_61:6_5 Ps_61:6_6 Ps_61:6_7 Ps_61:6_8 Ps_61:6_9 Ps_61:6_10 Ps_61:6_11 Ps_61:6_12 Ps_61:6_13
Ps:61:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:7 ὅτι αὐτὸς θεός μου καὶ σωτήρ μου, ἀντιλήμπτωρ μου· οὐ μὴ μεταναστεύσω.
Ps:61:7 For he is my God and my Saviour; my helper, I shall not be moved. (Psalm 62:6 Brenton)
Ps:61:7 On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. (Psalm 62:7 BT_4)
Ps:61:7 ὅτι αὐτὸς θεός μου καὶ σωτήρ μου, ἀντιλήμπτωρ μου· οὐ μὴ μεταναστεύσω.
Ps:61:7 ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή  
Ps:61:7 Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Zbawiciela wybawca Ja Pomocnika/obrońca Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie
Ps:61:7 o(/ti au)to\s Teo/s mou kai\ sOtE/r mou, a)ntilE/mptOr mou· ou) mE\ metanasteu/sO.
Ps:61:7 hoti autos Teos mu kai sOtEr mu, antilEmptOr mu· u mE metanasteusO.
Ps:61:7 C RD_NSM N2_NSM RP_GS C N3_NSM RP_GS N3R_NSM RP_GS D D VA_AAS1S
Ps:61:7 because/that he/she/it/same god [see theology] I and also, even, namely Savior rescuer I helper/protector I οὐχ before rough breathing not ć
Ps:61:7 because/that he/it/same (nom) god (nom) me (gen) and Savior (nom|voc) me (gen) helper/protector (nom) me (gen) not not  
Ps:61:7 Ps_61:7_1 Ps_61:7_2 Ps_61:7_3 Ps_61:7_4 Ps_61:7_5 Ps_61:7_6 Ps_61:7_7 Ps_61:7_8 Ps_61:7_9 Ps_61:7_10 Ps_61:7_11 Ps_61:7_12
Ps:61:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:61:8 ἐπὶ τῷ θεῷ τὸ σωτήριόν μου καὶ ἡ δόξα μου· ὁ θεὸς τῆς βοηθείας μου, καὶ ἡ ἐλπίς μου ἐπὶ τῷ θεῷ.
Ps:61:8 In God is my salvation and my glory: he is the God of my help, and my hope is in God. (Psalm 62:7 Brenton)
Ps:61:8 W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. (Psalm 62:8 BT_4)
Ps:61:8 ἐπὶ τῷ θεῷ τὸ σωτήριόν μου καὶ δόξα μου· θεὸς τῆς βοηθείας μου, καὶ ἐλπίς μου ἐπὶ τῷ θεῷ.
Ps:61:8 ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:61:8 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Oszczędność Ja I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Ja Bóg  Pomagaj Ja I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg 
Ps:61:8 e)pi\ tO=| TeO=| to\ sOtE/rio/n mou kai\ E( do/Xa mou· o( Teo\s tE=s boETei/as mou, kai\ E( e)lpi/s mou e)pi\ tO=| TeO=|.
Ps:61:8 epi tO TeO to sOtErion mu kai hE doXa mu· ho Teos tEs boETeias mu, kai hE elpis mu epi tO TeO.
Ps:61:8 P RA_DSM N2_DSM RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RA_NSF N1S_NSF RP_GS RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_NSF N3D_NSF RP_GS P RA_DSM N2_DSM
Ps:61:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] the saving I and also, even, namely the glory/awesomeness I the god [see theology] the help I and also, even, namely the hope/expectation I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology]
Ps:61:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) the (nom) god (nom) the (gen) help (gen), helps (acc) me (gen) and the (nom) hope/expectation (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat)
Ps:61:8 Ps_61:8_1 Ps_61:8_2 Ps_61:8_3 Ps_61:8_4 Ps_61:8_5 Ps_61:8_6 Ps_61:8_7 Ps_61:8_8 Ps_61:8_9 Ps_61:8_10 Ps_61:8_11 Ps_61:8_12 Ps_61:8_13 Ps_61:8_14 Ps_61:8_15 Ps_61:8_16 Ps_61:8_17 Ps_61:8_18 Ps_61:8_19 Ps_61:8_20 Ps_61:8_21 Ps_61:8_22
Ps:61:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:9 ἐλπίσατε ἐπ’ αὐτόν, πᾶσα συναγωγὴ λαοῦ· ἐκχέετε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς καρδίας ὑμῶν· ὁ θεὸς βοηθὸς ἡμῶν. διάψαλμα.
Ps:61:9 Hope in him, all ye congregation of the people; pour out your hearts before him, for God is our helper. Pause. (Psalm 62:8 Brenton)
Ps:61:9 W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką! (Psalm 62:9 BT_4)
Ps:61:9 ἐλπίσατε ἐπ’ αὐτόν, πᾶσα συναγωγὴ λαοῦ· ἐκχέετε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς καρδίας ὑμῶν· θεὸς βοηθὸς ἡμῶν. διάψαλμα.
Ps:61:9 ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:61:9 By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Ludzie By wylewać się W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Bóg  Pomocny Ja selah
Ps:61:9 e)lpi/sate e)p’ au)to/n, pa=sa sunagOgE\ laou=· e)kCHe/ete e)nO/pion au)tou= ta\s kardi/as u(mO=n· o( Teo\s boETo\s E(mO=n. dia/PSalma.
Ps:61:9 elpisate ep’ auton, pasa synagOgE lau· ekCHeete enOpion autu tas kardias hymOn· ho Teos boETos hEmOn. diaPSalma.
Ps:61:9 VA_AAD2P P RD_ASM A1S_NSF N1_NSF N2_GSM V2_PAI2P P RD_GSM RA_APF N1A_APF RP_GP RA_NSM N2_NSM N2_NSM RP_GP N3M_NSN
Ps:61:9 to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of gathering people to pour out in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you the god [see theology] helpful I selah
Ps:61:9 do-HOPE-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) every (nom|voc) gathering (nom|voc) people (gen) you(pl)-are-POUR-ing-OUT, be-you(pl)-POUR-ing-OUT! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) the (nom) god (nom) helpful ([Adj] nom) us (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:61:9 Ps_61:9_1 Ps_61:9_2 Ps_61:9_3 Ps_61:9_4 Ps_61:9_5 Ps_61:9_6 Ps_61:9_7 Ps_61:9_8 Ps_61:9_9 Ps_61:9_10 Ps_61:9_11 Ps_61:9_12 Ps_61:9_13 Ps_61:9_14 Ps_61:9_15 Ps_61:9_16 Ps_61:9_17
Ps:61:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:10 πλὴν μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ψευδεῖς οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ζυγοῖς τοῦ ἀδικῆσαι αὐτοὶ ἐκ ματαιότητος ἐπὶ τὸ αὐτό.
Ps:61:10 But the sons of men are vain; the sons of men are false, so as to be deceitful in the balances; they are all alike formed out of vanity. (Psalm 62:9 Brenton)
Ps:61:10 Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów - kłamliwi; na wadze w górę się wznoszą: wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie. (Psalm 62:10 BT_4)
Ps:61:10 πλὴν μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ψευδεῖς οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ζυγοῖς τοῦ ἀδικῆσαι αὐτοὶ ἐκ ματαιότητος ἐπὶ τὸ αὐτό.
Ps:61:10 πλήν μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ψευδής -ές ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:61:10 Z wyjątkiem Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj Syn Ludzki Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Syn Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala Do szkody/popełniaj wykroczenie do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:61:10 plE\n ma/taioi oi( ui(oi\ tO=n a)nTrO/pOn, PSeudei=s oi( ui(oi\ tO=n a)nTrO/pOn e)n DZugoi=s tou= a)dikE=sai au)toi\ e)k mataio/tEtos e)pi\ to\ au)to/.
Ps:61:10 plEn mataioi hoi hyioi tOn anTrOpOn, PSeudeis hoi hyioi tOn anTrOpOn en DZygois tu adikEsai autoi ek mataiotEtos epi to auto.
Ps:61:10 D A1A_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM A3H_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM P N2_DPM RA_GSN VA_AAN RD_NPM P N3T_GSF P RA_ASN RD_ASN
Ps:61:10 except foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart the son the human false false, lying the son the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale the to harm/do wrong to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
Ps:61:10 except foolish, vain ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-FOOLISH-ing, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed (classical), he/she/it-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-being-FOOLISH-ed, he/she/it-happens-to-be-FOOLISH-ing (opt) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) humans (gen) liar ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) humans (gen) in/among/by (+dat) yokes/scales (dat) the (gen) to-WRONG, be-you(sg)-WRONG-ed!, he/she/it-happens-to-WRONG (opt) they/same (nom) out of (+gen) ??? (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
Ps:61:10 Ps_61:10_1 Ps_61:10_2 Ps_61:10_3 Ps_61:10_4 Ps_61:10_5 Ps_61:10_6 Ps_61:10_7 Ps_61:10_8 Ps_61:10_9 Ps_61:10_10 Ps_61:10_11 Ps_61:10_12 Ps_61:10_13 Ps_61:10_14 Ps_61:10_15 Ps_61:10_16 Ps_61:10_17 Ps_61:10_18 Ps_61:10_19 Ps_61:10_20 Ps_61:10_21
Ps:61:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:11 μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἀδικίαν καὶ ἐπὶ ἅρπαγμα μὴ ἐπιποθεῖτε· πλοῦτος ἐὰν ῥέῃ, μὴ προστίθεσθε καρδίαν.
Ps:61:11 Trust not in unrighteousness, and lust not after robberies: if wealth should flow in, set not your heart upon it. (Psalm 62:10 Brenton)
Ps:61:11 Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie. (Psalm 62:11 BT_4)
Ps:61:11 μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἀδικίαν καὶ ἐπὶ ἅρπαγμα μὴ ἐπιποθεῖτε· πλοῦτος ἐὰν ῥέῃ, μὴ προστίθεσθε καρδίαν.
Ps:61:11 μή ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ἐπί   μή ἐπι·ποθέω (επι+ποθ(ε)-, επι+ποθη·σ-, επι+ποθη·σ-, -, -, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐάν (εἰ ἄν) ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καρδία, -ας, ἡ
Ps:61:11 Nie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie Do długo Bogactwa/obfitość Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By płynąć jedź, płyń, tryskaj Nie By dodawać do Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:61:11 mE\ e)lpi/DZete e)pi\ a)diki/an kai\ e)pi\ a(/rpagma mE\ e)pipoTei=te· plou=tos e)a\n r(e/E|, mE\ prosti/TesTe kardi/an.
Ps:61:11 mE elpiDZete epi adikian kai epi harpagma mE epipoTeite· plutos ean reE, mE prostiTesTe kardian.
Ps:61:11 D V1_PAI2P P N1A_ASF C P N3M_ASN D V2_PAI2P N2_NSM C V2_PAS3S D V7_PMI2P N1A_ASF
Ps:61:11 not to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wrongdoing and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć not to long wealth/abundance if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to flow run, stream, gush not to add to heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:61:11 not you(pl)-are-HOPE-ing, be-you(pl)-HOPE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) wrongdoing (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   not you(pl)-are-LONG-ing, be-you(pl)-LONG-ing! wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) if-ever you(sg)-are-being-FLOW-ed, he/she/it-should-be-FLOW-ing, you(sg)-should-be-being-FLOW-ed not you(pl)-are-being-ADD-ed-TO, be-you(pl)-being-ADD-ed-TO! heart (acc)
Ps:61:11 Ps_61:11_1 Ps_61:11_2 Ps_61:11_3 Ps_61:11_4 Ps_61:11_5 Ps_61:11_6 Ps_61:11_7 Ps_61:11_8 Ps_61:11_9 Ps_61:11_10 Ps_61:11_11 Ps_61:11_12 Ps_61:11_13 Ps_61:11_14 Ps_61:11_15
Ps:61:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:61:12 ἅπαξ ἐλάλησεν ὁ θεός, δύο ταῦτα ἤκουσα,
Ps:61:12 God has spoken once, and I have heard these two things, that power is of God; (Psalm 62:11 Brenton)
Ps:61:12 Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny. (Psalm 62:12 BT_4)
Ps:61:12 ἅπαξ ἐλάλησεν θεός, δύο ταῦτα ἤκουσα,
Ps:61:12 ἅπαξ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὗτος αὕτη τοῦτο ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ps:61:12 Raz By mówić Bóg  Dwa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
Ps:61:12 a(/paX e)la/lEsen o( Teo/s, du/o tau=ta E)/kousa,
Ps:61:12 hapaX elalEsen ho Teos, dyo tauta Ekusa,
Ps:61:12 D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM M RD_APN VAI_AAI1S
Ps:61:12 once to speak the god [see theology] two this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to have come I have come. I have arrived.; to hear
Ps:61:12 once he/she/it-SPEAK-ed the (nom) god (nom) two (nom, acc, gen) these (nom|acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed
Ps:61:12 Ps_61:12_1 Ps_61:12_2 Ps_61:12_3 Ps_61:12_4 Ps_61:12_5 Ps_61:12_6 Ps_61:12_7
Ps:61:12 x x x x x x x
Ps:61:13 ὅτι τὸ κράτος τοῦ θεοῦ, καὶ σοί, κύριε, τὸ ἔλεος, ὅτι σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Ps:61:13 God has spoken once, and I have heard these two things, that power is of God; (Psalm 62:11 Brenton)
Ps:61:13 Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny. (Psalm 62:12 BT_4)
Ps:61:13 ὅτι τὸ κράτος τοῦ θεοῦ, καὶ σοί, κύριε, τὸ ἔλεος, ὅτι σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Ps:61:13 ὅτι ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:61:13 Ponieważ/tamto Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Bóg  I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość Ponieważ/tamto Ty By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo
Ps:61:13 o(/ti to\ kra/tos tou= Teou=, kai\ soi/, ku/rie, to\ e)/leos, o(/ti su\ a)podO/seis e(ka/stO| kata\ ta\ e)/rga au)tou=.
Ps:61:13 hoti to kratos tu Teu, kai soi, kyrie, to eleos, hoti sy apodOseis hekastO kata ta erga autu.
Ps:61:13 C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM C RP_DS N2_VSM RA_NSN N3E_NSN C RP_NS VF_FAI2S A1_DSM P RA_APN N2N_APN RD_GSM
Ps:61:13 because/that the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the god [see theology] and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy because/that you to give back restore, assign, impute, convey, refer each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work he/she/it/same
Ps:61:13 because/that the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-will-GIVE BACK each (of two) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:61:13 Ps_61:13_1 Ps_61:13_2 Ps_61:13_3 Ps_61:13_4 Ps_61:13_5 Ps_61:13_6 Ps_61:13_7 Ps_61:13_8 Ps_61:13_9 Ps_61:13_10 Ps_61:13_11 Ps_61:13_12 Ps_61:13_13 Ps_61:13_14 Ps_61:13_15 Ps_61:13_16 Ps_61:13_17 Ps_61:13_18
Ps:61:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x