Ps:59:1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, εἰς στηλογραφίαν τῷ Δαυιδ, εἰς διδαχήν,
Ps:59:1 For the end, for them that shall yet be changed; for an inscription by David for instruction, when he had burned Mesopotamia of Syria, and Syria Sobal, and Joab had returned and smitten in the valley of salt twelve thousand. O God, thou hast rejected and destroyed us; thou hast been angry, yet hast pitied us. (Psalm 60:1 Brenton)
Ps:59:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilia Prawa». Miktam. Dawidowy. Celem pouczenia. (Psalm 60:1 BT_4)
Ps:59:1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, εἰς στηλογραφίαν τῷ Δαυιδ, εἰς διδαχήν,
Ps:59:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ἔτι εἰς[1]   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] διδαχή, -ῆς, ἡ
Ps:59:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Do ??? Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) David Do (+przyspieszenie) Nauczanie
Ps:59:1 *ei)s to\ te/los· toi=s a)lloiOTEsome/nois e)/ti, ei)s stElografi/an tO=| *dauid, ei)s didaCHE/n,
Ps:59:1 eis to telos· tois alloiOTEsomenois eti, eis stElografian tO dauid, eis didaCHEn,
Ps:59:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DPM VC_FPPDPM D P N1A_ASF RA_DSM N_DSM P N1_ASF
Ps:59:1 into (+acc) the end (event, consummation) the to ??? yet/still into (+acc) ć the David into (+acc) teaching
Ps:59:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) going-to-be-???-ed (fut ptcp) (dat) yet/still into (+acc)   the (dat) David (indecl) into (+acc) teaching (acc)
Ps:59:1 Ps_59:1_1 Ps_59:1_2 Ps_59:1_3 Ps_59:1_4 Ps_59:1_5 Ps_59:1_6 Ps_59:1_7 Ps_59:1_8 Ps_59:1_9 Ps_59:1_10 Ps_59:1_11 Ps_59:1_12
Ps:59:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:59:2 ὁπότε ἐνεπύρισεν τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας καὶ τὴν Συρίαν Σωβα, καὶ ἐπέστρεψεν Ιωαβ καὶ ἐπάταξεν τὴν φάραγγα τῶν ἁλῶν, δώδεκα χιλιάδας.
Ps:59:2 For the end, for them that shall yet be changed; for an inscription by David for instruction, when he had burned Mesopotamia of Syria, and Syria Sobal, and Joab had returned and smitten in the valley of salt twelve thousand. O God, thou hast rejected and destroyed us; thou hast been angry, yet hast pitied us. (Psalm 60:1 Brenton)
Ps:59:2 Gdy walczył z Aram-Naharaim i z Aram-Sobą i gdy powracający Joab zwyciężył Edomitów w Dolinie Soli - dwanaście tysięcy ludzi. (Psalm 60:2 BT_4)
Ps:59:2 ὁπότε ἐνεπύρισεν τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας καὶ τὴν Συρίαν Σωβα, καὶ ἐπέστρεψεν Ιωαβ καὶ ἐπάταξεν τὴν φάραγγα τῶν ἁλῶν, δώδεκα χιλιάδας.
Ps:59:2 ὁπότε ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἅλων, -ωνος, ἡ; ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) δώ·δεκα/δεκα·δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
Ps:59:2 Kiedy By palić się Mezopotamia Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By uderzać ??? Młócąca zboże podłoga; młócąca zboże podłoga; słony Dwanaście Kilo [jednostka tysiąc]
Ps:59:2 o(po/te e)nepu/risen tE\n *mesopotami/an *suri/as kai\ tE\n *suri/an *sOba, kai\ e)pe/strePSen *iOab kai\ e)pa/taXen tE\n fa/ragga tO=n a(lO=n, dO/deka CHilia/das.
Ps:59:2 hopote enepyrisen tEn mesopotamian syrias kai tEn syrian sOba, kai epestrePSen iOab kai epataXen tEn faranga tOn halOn, dOdeka CHiliadas.
Ps:59:2 D VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF N1A_GSF C RA_ASF N1A_ASF N_ASF C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3G_ASF RA_GPM N3_GPM M N3D_APF
Ps:59:2 when to burn the Mesopotamia Syria [Roman province of] and also, even, namely the Syria [Roman province of] ć and also, even, namely to turn around ć and also, even, namely to smite the ??? the threshing floor; threshing floor; salt twelve kilo [unit of one thousand]
Ps:59:2 when he/she/it-???-ed the (acc) Mesopotamia (acc) Syria (gen) and the (acc) Syria (acc)   and he/she/it-TURN-ed-AROUND   and he/she/it-SMITE-ed the (acc) ??? (acc) the (gen) threshing floor (acc), threshing floors (gen); threshing floor (nom|voc); salts (gen) twelve kilos (acc)
Ps:59:2 Ps_59:2_1 Ps_59:2_2 Ps_59:2_3 Ps_59:2_4 Ps_59:2_5 Ps_59:2_6 Ps_59:2_7 Ps_59:2_8 Ps_59:2_9 Ps_59:2_10 Ps_59:2_11 Ps_59:2_12 Ps_59:2_13 Ps_59:2_14 Ps_59:2_15 Ps_59:2_16 Ps_59:2_17 Ps_59:2_18 Ps_59:2_19 Ps_59:2_20
Ps:59:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:59:3 Ὁ θεός, ἀπώσω ἡμᾶς καὶ καθεῖλες ἡμᾶς, ὠργίσθης καὶ οἰκτίρησας ἡμᾶς.
Ps:59:3 For the end, for them that shall yet be changed; for an inscription by David for instruction, when he had burned Mesopotamia of Syria, and Syria Sobal, and Joab had returned and smitten in the valley of salt twelve thousand. O God, thou hast rejected and destroyed us; thou hast been angry, yet hast pitied us. (Psalm 60:1 Brenton)
Ps:59:3 Odrzuciłeś nas, o Boże, starłeś nas, rozgniewałeś się, lecz powróć do nas! (Psalm 60:3 BT_4)
Ps:59:3 θεός, ἀπώσω ἡμᾶς καὶ καθεῖλες ἡμᾶς, ὠργίσθης καὶ οἰκτίρησας ἡμᾶς.
Ps:59:3 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) καί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:59:3 Bóg  By odrzucać Ja I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Ja By robić zły I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Ja
Ps:59:3 *(o Teo/s, a)pO/sO E(ma=s kai\ kaTei=les E(ma=s, O)rgi/sTEs kai\ oi)kti/rEsas E(ma=s.
Ps:59:3 o Teos, apOsO hEmas kai kaTeiles hEmas, OrgisTEs kai oiktirEsas hEmas.
Ps:59:3 RA_NSM N2_NSM VA_AMI2S RP_AP C VBI_AAI2S RP_AP VSI_API2S C VA_AAI2S RP_AP
Ps:59:3 the god [see theology] to reject I and also, even, namely to take down purge I to make angry and also, even, namely to compassion feelings of compassion; pity I
Ps:59:3 the (nom) god (nom) I-will-REJECT, you(sg)-were-REJECT-ed, I-should-REJECT us (acc) and you(sg)-TAKE-ed-DOWN us (acc) you(sg)-were-MAKE-ed-ANGRY and upon COMPASSION-ing (nom|voc) us (acc)
Ps:59:3 Ps_59:3_1 Ps_59:3_2 Ps_59:3_3 Ps_59:3_4 Ps_59:3_5 Ps_59:3_6 Ps_59:3_7 Ps_59:3_8 Ps_59:3_9 Ps_59:3_10 Ps_59:3_11
Ps:59:3 x x x x x x x x x x x
Ps:59:4 συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτήν· ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς, ὅτι ἐσαλεύθη.
Ps:59:4 Thou hast shaken the earth, and troubled it; heal its breaches, for it has been shaken. (Psalm 60:2 Brenton)
Ps:59:4 Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię: ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje. (Psalm 60:4 BT_4)
Ps:59:4 συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτήν· ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς, ὅτι ἐσαλεύθη.
Ps:59:4 συσ·σείω [LXX] (συν+σει-, συν+σει·σ-, συν+σει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Ps:59:4 Do ??? Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By goić się Zniszczenie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By trząść się (drżenie)
Ps:59:4 sune/seisas tE\n gE=n kai\ suneta/raXas au)tE/n· i)/asai ta\ suntri/mmata au)tE=s, o(/ti e)saleu/TE.
Ps:59:4 syneseisas tEn gEn kai synetaraXas autEn· iasai ta syntrimmata autEs, hoti esaleuTE.
Ps:59:4 VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI2S RD_ASF VA_AMD2S RA_APN N3M_APN RD_GSF C VCI_API3S
Ps:59:4 to ??? the earth/land and also, even, namely ć he/she/it/same to heal the destruction he/she/it/same because/that to shake (tremor)
Ps:59:4 you(sg)-???-ed the (acc) earth/land (acc) and   her/it/same (acc) you(sg)-are-being-HEAL-ed, be-you(sg)-HEAL-ed!, you(sg)-have-been-HEAL-ed the (nom|acc) destructions (nom|acc|voc) her/it/same (gen) because/that he/she/it-was-SHAKE-ed
Ps:59:4 Ps_59:4_1 Ps_59:4_2 Ps_59:4_3 Ps_59:4_4 Ps_59:4_5 Ps_59:4_6 Ps_59:4_7 Ps_59:4_8 Ps_59:4_9 Ps_59:4_10 Ps_59:4_11 Ps_59:4_12
Ps:59:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:59:5 ἔδειξας τῷ λαῷ σου σκληρά, ἐπότισας ἡμᾶς οἶνον κατανύξεως.
Ps:59:5 Thou hast shewn thy people hard things: thou has made us drink the wine of astonishment. (Psalm 60:3 Brenton)
Ps:59:5 Kazałeś ludowi swemu zaznać twardego losu, napoiłeś nas winem oszałamiającym. (Psalm 60:5 BT_4)
Ps:59:5 ἔδειξας τῷ λαῷ σου σκληρά, ἐπότισας ἡμᾶς οἶνον κατανύξεως.
Ps:59:5 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σκληρός -ά -όν ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶνος, -ου, ὁ κατά·νυξις, -εως, ἡ
Ps:59:5 By być widocznym Ludzie Ty; twój/twój(sg) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By dawać pić Ja Wino Zdumienie
Ps:59:5 e)/deiXas tO=| laO=| sou sklEra/, e)po/tisas E(ma=s oi)=non katanu/XeOs.
Ps:59:5 edeiXas tO laO su sklEra, epotisas hEmas oinon katanyXeOs.
Ps:59:5 VAI_AAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS A1A_APN VAI_AAI2S RP_AP N2_ASM N3I_GSF
Ps:59:5 to show the people you; your/yours(sg) hard rigid, stiff to give to drink I wine stupefaction
Ps:59:5 you(sg)-SHOW-ed the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg)-GIVE-ed-TO-DRINK us (acc) wine (acc) stupefaction (gen)
Ps:59:5 Ps_59:5_1 Ps_59:5_2 Ps_59:5_3 Ps_59:5_4 Ps_59:5_5 Ps_59:5_6 Ps_59:5_7 Ps_59:5_8 Ps_59:5_9
Ps:59:5 x x x x x x x x x
Ps:59:6 ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου. διάψαλμα.
Ps:59:6 Thou hast given a token to them that fear thee, that they might flee from the bow. Pause. (Psalm 60:4 Brenton)
Ps:59:6 Postawiłeś znak dla tych, co boją się Ciebie, by uciekali przed łukiem. (Psalm 60:6 BT_4)
Ps:59:6 ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου. διάψαλμα.
Ps:59:6 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό τόξον, -ου, τό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:59:6 By dawać By bać się Ty; twój/twój(sg) By znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Kłaniaj się (też tęcza) selah
Ps:59:6 e)/dOkas toi=s foboume/nois se sEmei/Osin tou= fugei=n a)po\ prosO/pou to/Xou. dia/PSalma.
Ps:59:6 edOkas tois fobumenois se sEmeiOsin tu fygein apo prosOpu toXu. diaPSalma.
Ps:59:6 VAI_AAI2S RA_DPM V2_PMPDPM RP_AS N3I_ASF RA_GSN VB_AAN P N2N_GSN N2N_GSN N3M_NSN
Ps:59:6 to give the to fear you; your/yours(sg) to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell the to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Bow (also rainbow) selah
Ps:59:6 you(sg)-GIVE-ed the (dat) while being-FEAR-ed (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-should-be-SIGNIFY-ing the (gen) to-FLEE away from (+gen) face (gen) Bow (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:59:6 Ps_59:6_1 Ps_59:6_2 Ps_59:6_3 Ps_59:6_4 Ps_59:6_5 Ps_59:6_6 Ps_59:6_7 Ps_59:6_8 Ps_59:6_9 Ps_59:6_10 Ps_59:6_11
Ps:59:6 x x x x x x x x x x x
Ps:59:7 ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ σου καὶ ἐπάκουσόν μου.
Ps:59:7 That thy beloved ones may be delivered; save with thy right hand, and hear me. (Psalm 60:5 Brenton)
Ps:59:7 Aby ocaleli, których Ty miłujesz, wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas! (Psalm 60:7 BT_4)
Ps:59:7 ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ σου καὶ ἐπάκουσόν μου.
Ps:59:7 ὅπως ἄν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:59:7 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Drogi/kochany Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W prawo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja
Ps:59:7 o(/pOs a)/n r(usTO=sin oi( a)gapEtoi/ sou, sO=son tE=| deXia=| sou kai\ e)pa/kouso/n mou.
Ps:59:7 hopOs an rysTOsin hoi agapEtoi su, sOson tE deXia su kai epakuson mu.
Ps:59:7 C x VD_APS3P RA_NPM A1_NPM RP_GS VA_AAD2S RA_DSF A1A_DSF RP_GS C VA_AAD2S RP_GS
Ps:59:7 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the dear/beloved you; your/yours(sg) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the right you; your/yours(sg) and also, even, namely to hear I
Ps:59:7 this is how ever they-should-be-DELIVER-ed the (nom) dear/beloved ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) right ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen)
Ps:59:7 Ps_59:7_1 Ps_59:7_2 Ps_59:7_3 Ps_59:7_4 Ps_59:7_5 Ps_59:7_6 Ps_59:7_7 Ps_59:7_8 Ps_59:7_9 Ps_59:7_10 Ps_59:7_11 Ps_59:7_12 Ps_59:7_13
Ps:59:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:59:8 ὁ θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ Ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σικιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω·
Ps:59:8 God has spoken in his holiness; I will rejoice, and divide Sicima, and measure out the valley of tents. (Psalm 60:6 Brenton)
Ps:59:8 Bóg przemówił w swojej świątyni: «Będę się radował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. (Psalm 60:8 BT_4)
Ps:59:8 θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ Ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σικιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω·
Ps:59:8 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-)   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -)  
Ps:59:8 Bóg  By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By dzielić się I też, nawet, mianowicie Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem
Ps:59:8 o( Teo\s e)la/lEsen e)n tO=| a(gi/O| au)tou= *)agallia/somai kai\ diameriO= *sikima kai\ tE\n koila/da tO=n skEnO=n diametrE/sO·
Ps:59:8 ho Teos elalEsen en tO hagiO autu agalliasomai kai diameriO sikima kai tEn koilada tOn skEnOn diametrEsO·
Ps:59:8 RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S P RA_DSM A1A_DSM RD_GSM VF_FMI1S C VF2_FAI1S N_AS C RA_ASF N3D_ASF RA_GPF N1_GPF VF_FAI1S
Ps:59:8 the god [see theology] to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to exult (glad, great joy) and also, even, namely to divide ć and also, even, namely the ć the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp ć
Ps:59:8 the (nom) god (nom) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) I-will-be-EXULT-ed and I-will-DIVIDE   and the (acc)   the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom)  
Ps:59:8 Ps_59:8_1 Ps_59:8_2 Ps_59:8_3 Ps_59:8_4 Ps_59:8_5 Ps_59:8_6 Ps_59:8_7 Ps_59:8_8 Ps_59:8_9 Ps_59:8_10 Ps_59:8_11 Ps_59:8_12 Ps_59:8_13 Ps_59:8_14 Ps_59:8_15 Ps_59:8_16 Ps_59:8_17
Ps:59:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:59:9 ἐμός ἐστιν Γαλααδ, καὶ ἐμός ἐστιν Μανασση, καὶ Εφραιμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ιουδας βασιλεύς μου·
Ps:59:9 Galaad is mine, and Manasse is mine; and Ephraim is the strength of my head; (Psalm 60:7 Brenton)
Ps:59:9 Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mej głowy, Juda moim berłem, (Psalm 60:9 BT_4)
Ps:59:9 ἐμός ἐστιν Γαλααδ, καὶ ἐμός ἐστιν Μανασση, καὶ Εφραιμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ιουδας βασιλεύς μου·
Ps:59:9 ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί Ἐφραίμ, ὁ   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:59:9 Mój/mój By być I też, nawet, mianowicie Mój/mój By być Manasses I też, nawet, mianowicie Efraim Głowa Ja Judasz/Juda Król Ja
Ps:59:9 e)mo/s e)stin *galaad, kai\ e)mo/s e)stin *manassE, kai\ *efraim kratai/Osis tE=s kefalE=s mou, *ioudas basileu/s mou·
Ps:59:9 emos estin galaad, kai emos estin manassE, kai efraim krataiOsis tEs kefalEs mu, iudas basileus mu·
Ps:59:9 A1_NSM V9_PAI3S N_NSF C A1_NSM V9_PAI3S N_NSM C N_NSM N3I_NSF RA_GSF N1_GSF RP_GS N1T_NSM N3V_NSM RP_GS
Ps:59:9 my/mine to be ć and also, even, namely my/mine to be Manasses and also, even, namely Ephraim ć the head I Judas/Judah king I
Ps:59:9 my/mine (nom) he/she/it-is   and my/mine (nom) he/she/it-is Manasses  (acc, gen, voc) and Ephraim (indecl)   the (gen) head (gen) me (gen) Judas/Judah (nom) king (nom) me (gen)
Ps:59:9 Ps_59:9_1 Ps_59:9_2 Ps_59:9_3 Ps_59:9_4 Ps_59:9_5 Ps_59:9_6 Ps_59:9_7 Ps_59:9_8 Ps_59:9_9 Ps_59:9_10 Ps_59:9_11 Ps_59:9_12 Ps_59:9_13 Ps_59:9_14 Ps_59:9_15 Ps_59:9_16
Ps:59:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:59:10 Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.
Ps:59:10 Judas is my king; Moab is the caldron of my hope; over Idumea will I stretch out my shoe; the Philistines have been subjected to me. (Psalm 60:8 Brenton)
Ps:59:10 Moab jest dla Mnie misą do mycia, na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował». (Psalm 60:10 BT_4)
Ps:59:10 Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.
Ps:59:10     ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀλλό·φυλος -ον ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-)
Ps:59:10 Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idumea [okręg z] By rozszerzać się Sandał Ja Ja; mój/mój Obcy By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy]
Ps:59:10 *mOab le/bEs tE=s e)lpi/dos mou, e)pi\ tE\n *idoumai/an e)ktenO= to\ u(po/dEma/ mou, e)moi\ a)llo/fuloi u(peta/gEsan.
Ps:59:10 mOab lebEs tEs elpidos mu, epi tEn idumaian ektenO to hypodEma mu, emoi allofyloi hypetagEsan.
Ps:59:10 N_NS N3T_NSM RA_GSF N3D_GSF RP_GS P RA_ASF N1A_ASF VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS RP_DS A1B_NPM VAI_AAI3P
Ps:59:10 ć ć the hope/expectation I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Idumea [district of] to extend the sandal I I; my/mine foreign to subordinate [like a soldier to a commander]
Ps:59:10     the (gen) hope/expectation (gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Idumea (acc) I-will-EXTEND the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) me (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) foreign ([Adj] nom|voc) they-were-SUBORDINATE-ed
Ps:59:10 Ps_59:10_1 Ps_59:10_2 Ps_59:10_3 Ps_59:10_4 Ps_59:10_5 Ps_59:10_6 Ps_59:10_7 Ps_59:10_8 Ps_59:10_9 Ps_59:10_10 Ps_59:10_11 Ps_59:10_12 Ps_59:10_13 Ps_59:10_14 Ps_59:10_15
Ps:59:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:59:11 τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; τίς ὁδηγήσει με ἕως τῆς Ιδουμαίας;
Ps:59:11 Who will lead me into the fortified city? who will guide me as far a Idumea? (Psalm 60:9 Brenton)
Ps:59:11 Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię doprowadzi? (Psalm 60:11 BT_4)
Ps:59:11 τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; τίς ὁδηγήσει με ἕως τῆς Ιδουμαίας;
Ps:59:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ περι·οχή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ
Ps:59:11 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odciągać Ja Do (+przyspieszenie) Miasto pericope Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kierować Ja Aż; świtaj Idumea [okręg z]
Ps:59:11 ti/s a)pa/Xei me ei)s po/lin perioCHE=s; ti/s o(dEgE/sei me e(/Os tE=s *idoumai/as;
Ps:59:11 tis apaXei me eis polin perioCHEs; tis hodEgEsei me heOs tEs idumaias;
Ps:59:11 RI_NSM VF_FAI3S RP_AS P N3I_ASF N1_GSF RI_NSM VF_FAI3S RP_AS P RA_GSF N1A_GSF
Ps:59:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead away I into (+acc) city pericope who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to guide I until; dawn the Idumea [district of]
Ps:59:11 who/what/why (nom) he/she/it-will-LEAD-AWAY, you(sg)-will-be-LEAD-ed-AWAY (classical) me (acc) into (+acc) city (acc) pericope (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Idumea (gen)
Ps:59:11 Ps_59:11_1 Ps_59:11_2 Ps_59:11_3 Ps_59:11_4 Ps_59:11_5 Ps_59:11_6 Ps_59:11_7 Ps_59:11_8 Ps_59:11_9 Ps_59:11_10 Ps_59:11_11 Ps_59:11_12
Ps:59:11 x x x x x x x x x x x x
Ps:59:12 οὐχὶ σύ, ὁ θεός, ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς; καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ, ὁ θεός, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν.
Ps:59:12 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our forces? (Psalm 60:10 Brenton)
Ps:59:12 Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami? (Psalm 60:12 BT_4)
Ps:59:12 οὐχὶ σύ, θεός, ἀπωσάμενος ἡμᾶς; καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ, θεός, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν.
Ps:59:12 οὐχί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:59:12 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ty Bóg  By odrzucać Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ja
Ps:59:12 ou)CHi\ su/, o( Teo/s, o( a)pOsa/menos E(ma=s; kai\ ou)k e)Xeleu/sE|, o( Teo/s, e)n tai=s duna/mesin E(mO=n.
Ps:59:12 uCHi sy, ho Teos, ho apOsamenos hEmas; kai uk eXeleusE, ho Teos, en tais dynamesin hEmOn.
Ps:59:12 D RP_NS RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AMPNSM RP_AP C D VF_FMI2S RA_NSM N2_NSM P RA_DPF N3I_DPF RP_GP
Ps:59:12 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] you the god [see theology] the to reject I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come out the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability I
Ps:59:12 not you(sg) (nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon being-REJECT-ed (nom) us (acc) and not you(sg)-will-be-COME-ed-OUT the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) us (gen)
Ps:59:12 Ps_59:12_1 Ps_59:12_2 Ps_59:12_3 Ps_59:12_4 Ps_59:12_5 Ps_59:12_6 Ps_59:12_7 Ps_59:12_8 Ps_59:12_9 Ps_59:12_10 Ps_59:12_11 Ps_59:12_12 Ps_59:12_13 Ps_59:12_14 Ps_59:12_15 Ps_59:12_16
Ps:59:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:59:13 δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως· καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου.
Ps:59:13 Give us help from trouble: for vain is the deliverance of man. (Psalm 60:11 Brenton)
Ps:59:13 Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. (Psalm 60:13 BT_4)
Ps:59:13 δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως· καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου.
Ps:59:13 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοήθεια, -ας, ἡ ἐκ θλῖψις, -εως, ἡ καί μάταιος -αία -ον σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:59:13 By dawać Ja Pomagaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ludzki
Ps:59:13 do\s E(mi=n boE/Teian e)k Tli/PSeOs· kai\ matai/a sOtEri/a a)nTrO/pou.
Ps:59:13 dos hEmin boETeian ek TliPSeOs· kai mataia sOtEria anTrOpu.
Ps:59:13 VO_AAD2S RP_DP N1A_ASF P N3I_GSF C A1A_NSF N1A_NSF N2_GSM
Ps:59:13 to give I help out of (+gen) ἐξ before vowels squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless salvation/deliverance; saving human
Ps:59:13 do-GIVE-you(sg)! us (dat) help (acc) out of (+gen) squeezing (gen) and foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) human (gen)
Ps:59:13 Ps_59:13_1 Ps_59:13_2 Ps_59:13_3 Ps_59:13_4 Ps_59:13_5 Ps_59:13_6 Ps_59:13_7 Ps_59:13_8 Ps_59:13_9
Ps:59:13 x x x x x x x x x
Ps:59:14 ἐν δὲ τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς.
Ps:59:14 In God will we do valiantly; and he shall bring to nought them that harass us. (Psalm 60:12 Brenton)
Ps:59:14 W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy: i On podepcze naszych nieprzyjaciół. (Psalm 60:14 BT_4)
Ps:59:14 ἐν δὲ τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς.
Ps:59:14 ἐν δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύναμις, -εως, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:59:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Bóg  By czynić/rób Zdolność I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By umieszczać [na boku] od nikogo By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja
Ps:59:14 e)n de\ tO=| TeO=| poiE/somen du/namin, kai\ au)to\s e)XoudenO/sei tou\s Tli/bontas E(ma=s.
Ps:59:14 en de tO TeO poiEsomen dynamin, kai autos eXudenOsei tus Tlibontas hEmas.
Ps:59:14 P x RA_DSM N2_DSM VF_FAI1P N3I_ASF C RD_NSM VF_FAI3S RA_APM V1_PAPAPM RP_AP
Ps:59:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] to do/make ability and also, even, namely he/she/it/same to set [apart] from nobody the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I
Ps:59:14 in/among/by (+dat) Yet the (dat) god (dat) we-will-DO/MAKE ability (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-SET [APART] FROM NOBODY, you(sg)-will-be-SET [APART] FROM NOBODY-ed (classical), (fut perf) (classical) the (acc) while DISTRESS-ing (acc) us (acc)
Ps:59:14 Ps_59:14_1 Ps_59:14_2 Ps_59:14_3 Ps_59:14_4 Ps_59:14_5 Ps_59:14_6 Ps_59:14_7 Ps_59:14_8 Ps_59:14_9 Ps_59:14_10 Ps_59:14_11 Ps_59:14_12
Ps:59:14 x x x x x x x x x x x x