Ps:69:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν,
Ps:69:1 For the end, by David for a remembrance, that the Lord may save me. Draw nigh, O God, to my help. (Psalm 70:1 Brenton)
Ps:69:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu. (Psalm 70:1 BT_4)
Ps:69:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν,
Ps:69:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ἀνά·μνησις, -εως, ἡ
Ps:69:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) David Do (+przyspieszenie) Pamiątka
Ps:69:1 *ei)s to\ te/los· tO=| *dauid ei)s a)na/mnEsin,
Ps:69:1 eis to telos· tO dauid eis anamnEsin,
Ps:69:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DSM N_DSM P N3I_ASF
Ps:69:1 into (+acc) the end (event, consummation) the David into (+acc) reminder
Ps:69:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) David (indecl) into (+acc) reminder (acc)
Ps:69:1 Ps_69:1_1 Ps_69:1_2 Ps_69:1_3 Ps_69:1_4 Ps_69:1_5 Ps_69:1_6 Ps_69:1_7
Ps:69:1 x x x x x x x
Ps:69:2 εἰς τὸ σῶσαί με κύριον. Ὁ θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες.
Ps:69:2 For the end, by David for a remembrance, that the Lord may save me. Draw nigh, O God, to my help. (Psalm 70:1 Brenton)
Ps:69:2 Racz mnie wybawić, o Boże; Panie, pospiesz mi na pomoc! (Psalm 70:2 BT_4)
Ps:69:2 εἰς τὸ σῶσαί με κύριον. θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες.
Ps:69:2 εἰς[1] ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -)
Ps:69:2 Do (+przyspieszenie) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ja Do za trzymaj się
Ps:69:2 ei)s to\ sO=sai/ me ku/rion. *(o Teo/s, ei)s tE\n boE/Teia/n mou pro/sCHes.
Ps:69:2 eis to sOsai me kyrion. o Teos, eis tEn boETeian mu prosCHes.
Ps:69:2 P RA_ASN VA_AAN RP_AS N2_ASM RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VA_AAD2S
Ps:69:2 into (+acc) the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] into (+acc) the help I to pro-hold
Ps:69:2 into (+acc) the (nom|acc) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) me (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) god (nom) into (+acc) the (acc) help (acc) me (gen) do-PRO-HOLD-you(sg)!
Ps:69:2 Ps_69:2_1 Ps_69:2_2 Ps_69:2_3 Ps_69:2_4 Ps_69:2_5 Ps_69:2_6 Ps_69:2_7 Ps_69:2_8 Ps_69:2_9 Ps_69:2_10 Ps_69:2_11 Ps_69:2_12
Ps:69:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:69:3 αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντές μου τὴν ψυχήν, ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά,
Ps:69:3 Let them be ashamed and confounded that seek my soul: let them be turned backward and put to shame, that wish me evil. (Psalm 70:2 Brenton)
Ps:69:3 Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem ci, którzy godzą na moje życie. Niech się cofną okryci wstydem ci, którzy z nieszczęść moich się weselą. (Psalm 70:3 BT_4)
Ps:69:3 αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντές μου τὴν ψυχήν, ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά,
Ps:69:3 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Ps:69:3 By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się By szukać Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie By upokarzać By planować/decyduj się/zamierzaj Ja Niegodziwie by czynić źle
Ps:69:3 ai)sCHunTei/Esan kai\ e)ntrapei/Esan oi( DZEtou=nte/s mou tE\n PSuCHE/n, a)postrafei/Esan ei)s ta\ o)pi/sO kai\ kataisCHunTei/Esan oi( boulo/menoi/ moi kaka/,
Ps:69:3 aisCHynTeiEsan kai entrapeiEsan hoi DZEtuntes mu tEn PSyCHEn, apostrafeiEsan eis ta opisO kai kataisCHynTeiEsan hoi bulomenoi moi kaka,
Ps:69:3 VC_APO3P C VD_APO3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_GS RA_ASF N1_ASF VD_APO3P P RA_APN P C VC_APO3P RA_NPM V1_PMPNPM RP_DS A1_APN
Ps:69:3 to put to shame and also, even, namely to shame shamed the to seek I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to turn away from into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely to humiliate the to plan/determine/intend I wickedly to do evil
Ps:69:3 they-happen-to-be-PUT-ed-TO-SHAME (opt) and they-happen-to-be-SHAME-ed (opt) the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) me (gen) the (acc) life (acc) they-happen-to-be-TURN-ed-AWAY-FROM (opt) into (+acc) the (nom|acc) behind and they-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) the (nom) while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (nom|voc) me (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Ps:69:3 Ps_69:3_1 Ps_69:3_2 Ps_69:3_3 Ps_69:3_4 Ps_69:3_5 Ps_69:3_6 Ps_69:3_7 Ps_69:3_8 Ps_69:3_9 Ps_69:3_10 Ps_69:3_11 Ps_69:3_12 Ps_69:3_13 Ps_69:3_14 Ps_69:3_15 Ps_69:3_16 Ps_69:3_17 Ps_69:3_18
Ps:69:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:69:4 ἀποστραφείησαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε.
Ps:69:4 Let them that say to me, Aha, aha, be turned back and put to shame immediately. (Psalm 70:3 Brenton)
Ps:69:4 Niechaj odstąpią okryci hańbą, którzy mi mówią: «Ha, ha». (Psalm 70:4 BT_4)
Ps:69:4 ἀποστραφείησαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε.
Ps:69:4 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) παρ·αυτίκα αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὖ·γε εὖ·γε
Ps:69:4 By odwracać się od Chwilowy By zawstydzać By mówić/opowiadaj Ja Dobrze naprawdę Dobrze naprawdę
Ps:69:4 a)postrafei/Esan parauti/ka ai)sCHuno/menoi oi( le/gonte/s moi *eu)=ge eu)=ge.
Ps:69:4 apostrafeiEsan parautika aisCHynomenoi hoi legontes moi euge euge.
Ps:69:4 VD_APO3P D V1_PMPNPM RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS D D
Ps:69:4 to turn away from momentary to put to shame the to say/tell I well indeed well indeed
Ps:69:4 they-happen-to-be-TURN-ed-AWAY-FROM (opt) momentary while being-PUT-ed-TO-SHAME (nom|voc) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) me (dat) well indeed well indeed
Ps:69:4 Ps_69:4_1 Ps_69:4_2 Ps_69:4_3 Ps_69:4_4 Ps_69:4_5 Ps_69:4_6 Ps_69:4_7 Ps_69:4_8
Ps:69:4 x x x x x x x x
Ps:69:5 ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ θεός, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
Ps:69:5 Let all that seek thee exult and be glad in thee: and let those that love thy salvation say continually, Let God be magnified. (Psalm 70:4 Brenton)
Ps:69:5 Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!» ci, którzy pragną Twojej pomocy. (Psalm 70:5 BT_4)
Ps:69:5 ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω θεός, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
Ps:69:5 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:69:5 By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By szukać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By powiększać/chwałę Bóg  By kochać Oszczędność Ty; twój/twój(sg)
Ps:69:5 a)gallia/sTOsan kai\ eu)franTE/tOsan e)pi\ soi\ pa/ntes oi( DZEtou=nte/s se, kai\ lege/tOsan dia\ panto/s *megalunTE/tO o( Teo/s, oi( a)gapO=ntes to\ sOtE/rio/n sou.
Ps:69:5 agalliasTOsan kai eufranTEtOsan epi soi pantes hoi DZEtuntes se, kai legetOsan dia pantos megalynTEtO ho Teos, hoi agapOntes to sOtErion su.
Ps:69:5 V3_PMD3P C VC_APD3P P RP_DS A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS C V1_PAD3P P A3_GSM VB_APD3S RA_NSM N2_NSM RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Ps:69:5 to exult (glad, great joy) and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of the to seek you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to magnify/laud the god [see theology] the to love the saving you; your/yours(sg)
Ps:69:5 let-them-be-being-EXULT-ed! and let-them-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|voc) the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and let-them-be-SAY/TELL-ing! because of (+acc), through (+gen) every (gen) let-him/her/it-be-MAGNIFY/LAUD-ed! the (nom) god (nom) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:69:5 Ps_69:5_1 Ps_69:5_2 Ps_69:5_3 Ps_69:5_4 Ps_69:5_5 Ps_69:5_6 Ps_69:5_7 Ps_69:5_8 Ps_69:5_9 Ps_69:5_10 Ps_69:5_11 Ps_69:5_12 Ps_69:5_13 Ps_69:5_14 Ps_69:5_15 Ps_69:5_16 Ps_69:5_17 Ps_69:5_18 Ps_69:5_19 Ps_69:5_20 Ps_69:5_21
Ps:69:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:69:6 ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης· ὁ θεός, βοήθησόν μοι. βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ· κύριε, μὴ χρονίσῃς.
Ps:69:6 But I am poor and needy; O God, help me: thou art my helper and deliverer, O Lord, delay not. (Psalm 70:5 Brenton)
Ps:69:6 Ja zaś ubogi jestem i nędzny, Boże, szybko przyjdź mi z pomocą! Tyś wspomożyciel mój i wybawca: nie zwlekaj, o Panie! (Psalm 70:6 BT_4)
Ps:69:6 ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης· θεός, βοήθησόν μοι. βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ· κύριε, μὴ χρονίσῃς.
Ps:69:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Ps:69:6 Ja zaś Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Bóg  By pomagać Ja Pomocny Ja I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By ociągać się
Ps:69:6 e)gO\ de\ ptOCHo\s kai\ pe/nEs· o( Teo/s, boE/TEso/n moi. boETo/s mou kai\ r(u/stEs mou ei)= su/· ku/rie, mE\ CHroni/sE|s.
Ps:69:6 egO de ptOCHos kai penEs· ho Teos, boETEson moi. boETos mu kai rystEs mu ei sy· kyrie, mE CHronisEs.
Ps:69:6 RP_NS x N2_NSM C N3T_NSM RA_NSM N2_NSM VA_AAD2S RP_DS N2_NSM RP_GS C N1M_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS N2_VSM D VA_AAS2S
Ps:69:6 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] poor and also, even, namely poor person the god [see theology] to help I helpful I and also, even, namely ć I to go; to be you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to linger
Ps:69:6 I (nom) Yet poor ([Adj] nom) and poor person (nom|voc) the (nom) god (nom) do-HELP-you(sg)!, going-to-HELP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) helpful ([Adj] nom) me (gen) and   me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) not you(sg)-should-LINGER
Ps:69:6 Ps_69:6_1 Ps_69:6_2 Ps_69:6_3 Ps_69:6_4 Ps_69:6_5 Ps_69:6_6 Ps_69:6_7 Ps_69:6_8 Ps_69:6_9 Ps_69:6_10 Ps_69:6_11 Ps_69:6_12 Ps_69:6_13 Ps_69:6_14 Ps_69:6_15 Ps_69:6_16 Ps_69:6_17 Ps_69:6_18 Ps_69:6_19
Ps:69:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x