Ps:68:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τῷ Δαυιδ.
Ps:68:1 For the end, a Psalm of David, for alternate strains. Save me, O God; for the waters have come in to my soul. (Psalm 69:1 Brenton)
Ps:68:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie...». Dawidowy. (Psalm 69:1 BT_4)
Ps:68:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τῷ Δαυιδ.
Ps:68:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:68:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Do ??? David
Ps:68:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n a)lloiOTEsome/nOn· tO=| *dauid.
Ps:68:1 eis to telos, hyper tOn alloiOTEsomenOn· tO dauid.
Ps:68:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPM VC_FPPGPM RA_DSM N_DSM
Ps:68:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the to ??? the David
Ps:68:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) going-to-be-???-ed (fut ptcp) (gen) the (dat) David (indecl)
Ps:68:1 Ps_68:1_1 Ps_68:1_2 Ps_68:1_3 Ps_68:1_4 Ps_68:1_5 Ps_68:1_6 Ps_68:1_7 Ps_68:1_8
Ps:68:1 x x x x x x x x
Ps:68:2 Σῶσόν με, ὁ θεός, ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου.
Ps:68:2 For the end, a Psalm of David, for alternate strains. Save me, O God; for the waters have come in to my soul. (Psalm 69:1 Brenton)
Ps:68:2 Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. (Psalm 69:2 BT_4)
Ps:68:2 Σῶσόν με, θεός, ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου.
Ps:68:2 σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:2 By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Bóg  Ponieważ/tamto By wchodzić Woda Aż; świtaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:68:2 *sO=so/n me, o( Teo/s, o(/ti ei)sE/lTosan u(/data e(/Os PSuCHE=s mou.
Ps:68:2 sOson me, ho Teos, hoti eisElTosan hydata heOs PSyCHEs mu.
Ps:68:2 VA_AAD2S RP_AS RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3P N3T_ASN P N1_GSF RP_GS
Ps:68:2 to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I the god [see theology] because/that to enter water until; dawn life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:68:2 do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom) god (nom) because/that they-ENTER-ed waters (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) life (gen) me (gen)
Ps:68:2 Ps_68:2_1 Ps_68:2_2 Ps_68:2_3 Ps_68:2_4 Ps_68:2_5 Ps_68:2_6 Ps_68:2_7 Ps_68:2_8 Ps_68:2_9 Ps_68:2_10
Ps:68:2 x x x x x x x x x x
Ps:68:3 ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις· ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, καὶ καταιγὶς κατεπόντισέν με.
Ps:68:3 I am stuck fast in deep mire, and there is no standing: I am come in to the depths of the sea, and a storm has overwhelmed me. (Psalm 69:2 Brenton)
Ps:68:3 Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa. (Psalm 69:3 BT_4)
Ps:68:3 ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις· ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, καὶ καταιγὶς κατεπόντισέν με.
Ps:68:3 ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) εἰς[1]   βυθός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό·στασις, -εως, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί   κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:3 By tkwić {By trzymać się} w Do (+przyspieszenie) Głęboko woda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} By przychodzić Do (+przyspieszenie) Głębokość Morze I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja
Ps:68:3 e)nepa/gEn ei)s i)lu\n buTou=, kai\ ou)k e)/stin u(po/stasis· E)=lTon ei)s ta\ ba/TE tE=s Tala/ssEs, kai\ kataigi\s katepo/ntise/n me.
Ps:68:3 enepagEn eis ilyn byTu, kai uk estin hypostasis· ElTon eis ta baTE tEs TalassEs, kai kataigis katepontisen me.
Ps:68:3 VDI_API1S P N3U_ASF N2_GSM C D V9_PAI3S N3I_NSF VBI_AAI1S P RA_APN N3E_APN RA_GSF N1S_GSF C N3D_NSF VAI_AAI3S RP_AS
Ps:68:3 to stick in into (+acc) ć deep water and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} to come into (+acc) the depth the sea and also, even, namely ć to ??? I
Ps:68:3 I-was-STICK-ed-IN into (+acc)   deep water (gen) and not he/she/it-is substance/source (nom) I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (nom|acc) depths (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) and   he/she/it-???-ed me (acc)
Ps:68:3 Ps_68:3_1 Ps_68:3_2 Ps_68:3_3 Ps_68:3_4 Ps_68:3_5 Ps_68:3_6 Ps_68:3_7 Ps_68:3_8 Ps_68:3_9 Ps_68:3_10 Ps_68:3_11 Ps_68:3_12 Ps_68:3_13 Ps_68:3_14 Ps_68:3_15 Ps_68:3_16 Ps_68:3_17 Ps_68:3_18
Ps:68:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:4 ἐκοπίασα κράζων, ἐβραγχίασεν ὁ λάρυγξ μου, ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν θεόν μου.
Ps:68:4 I am weary of crying, my throat has become hoarse; mine eyes have failed by my waiting on my God. (Psalm 69:3 Brenton)
Ps:68:4 Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego. (Psalm 69:4 BT_4)
Ps:68:4 ἐκοπίασα κράζων, ἐβραγχίασεν λάρυγξ μου, ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν θεόν μου.
Ps:68:4 κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:4 By trudzić się By krzyknąć Gardło Ja By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Oko Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Ja
Ps:68:4 e)kopi/asa kra/DZOn, e)bragCHi/asen o( la/rugX mou, e)Xe/lipon oi( o)fTalmoi/ mou a)po\ tou= e)lpi/DZein e)pi\ to\n Teo/n mou.
Ps:68:4 ekopiasa kraDZOn, ebranCHiasen ho larynX mu, eXelipon hoi ofTalmoi mu apo tu elpiDZein epi ton Teon mu.
Ps:68:4 VAI_AAI1S V1_PAPNSM VAI_AAI3S RA_NSM N3G_NSM RP_GS VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS P RA_GSN V1_PAN P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:68:4 to toil to cry out ć the throat I to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the eye I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] I
Ps:68:4 I-TOIL-ed while CRY-ing-OUT (nom)   the (nom) throat (nom|voc) me (gen) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) away from (+gen) the (gen) to-be-HOPE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) me (gen)
Ps:68:4 Ps_68:4_1 Ps_68:4_2 Ps_68:4_3 Ps_68:4_4 Ps_68:4_5 Ps_68:4_6 Ps_68:4_7 Ps_68:4_8 Ps_68:4_9 Ps_68:4_10 Ps_68:4_11 Ps_68:4_12 Ps_68:4_13 Ps_68:4_14 Ps_68:4_15 Ps_68:4_16 Ps_68:4_17
Ps:68:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:5 ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές με δωρεάν, ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ ἐκδιώκοντές με ἀδίκως· ἃ οὐχ ἥρπασα, τότε ἀπετίννυον.
Ps:68:5 They that hate me without a cause are more than the hairs of my head: my enemies that persecute me unrighteously are strengthened: then I restored that which I took not away. (Psalm 69:4 Brenton)
Ps:68:5 Liczniejsi są od włosów mej głowy nienawidzący mnie bez powodu; silni są moi wrogowie, nieprzyjaciele zakłamani; czyż mam oddać to, czegom nie porwał? (Psalm 69:5 BT_4)
Ps:68:5 ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές με δωρεάν, ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ ἐκδιώκοντές με ἀδίκως· οὐχ ἥρπασα, τότε ἀπετίννυον.
Ps:68:5 πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·δίκως ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) τότε  
Ps:68:5 By wzrastać/mnóż się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Włosy Głowa Ja Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja Swobodnie; dar By stawać się silnym Wrogi Ja By ścigać poza/z dala Ja Niesłusznie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Wtedy
Ps:68:5 e)plETu/nTEsan u(pe\r ta\s tri/CHas tE=s kefalE=s mou oi( misou=nte/s me dOrea/n, e)krataiO/TEsan oi( e)CHTroi/ mou oi( e)kdiO/konte/s me a)di/kOs· a(/ ou)CH E(/rpasa, to/te a)peti/nnuon.
Ps:68:5 eplETynTEsan hyper tas triCHas tEs kefalEs mu hoi misuntes me dOrean, ekrataiOTEsan hoi eCHTroi mu hoi ekdiOkontes me adikOs· ha uCH hErpasa, tote apetinnyon.
Ps:68:5 VCI_API3P P RA_APF N3_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS N1A_ASF VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS D RR_APN D VAI_AAI1S D V1I_IAI3P
Ps:68:5 to increase/multiply above (+acc), on behalf of (+gen) the hair the head I the to destest dislike, detest, hate, abominate I freely; gift to become strong the hostile I the to chase out/away I unjustly who/whom/which οὐχ before rough breathing to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin then ć
Ps:68:5 they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) hairs (acc) the (gen) head (gen) me (gen) the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) me (acc) freely; gift (acc) they-were-BECOME STRONG-ed the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) the (nom) while CHASE-ing-OUT/AWAY (nom|voc) me (acc) unjustly who/whom/which (nom|acc) not I-SNATCH-ed then  
Ps:68:5 Ps_68:5_1 Ps_68:5_2 Ps_68:5_3 Ps_68:5_4 Ps_68:5_5 Ps_68:5_6 Ps_68:5_7 Ps_68:5_8 Ps_68:5_9 Ps_68:5_10 Ps_68:5_11 Ps_68:5_12 Ps_68:5_13 Ps_68:5_14 Ps_68:5_15 Ps_68:5_16 Ps_68:5_17 Ps_68:5_18 Ps_68:5_19 Ps_68:5_20 Ps_68:5_21 Ps_68:5_22 Ps_68:5_23 Ps_68:5_24
Ps:68:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:6 ὁ θεός, σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου, καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβησαν.
Ps:68:6 O God, thou knowest my foolishness; and my transgressions are not hidden from thee. (Psalm 69:5 Brenton)
Ps:68:6 Boże, Ty znasz moją głupotę i występki moje nie są zakryte przed Tobą. (Psalm 69:6 BT_4)
Ps:68:6 θεός, σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου, καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβησαν.
Ps:68:6 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Ps:68:6 Bóg  Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Ja I też, nawet, mianowicie ??? Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Ps:68:6 o( Teo/s, su\ e)/gnOs tE\n a)frosu/nEn mou, kai\ ai( plEmme/leiai/ mou a)po\ sou= ou)k e)kru/bEsan.
Ps:68:6 ho Teos, sy egnOs tEn afrosynEn mu, kai hai plEmmeleiai mu apo su uk ekrybEsan.
Ps:68:6 RA_NSM N2_NSM RP_NS VZI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_NPF N1A_NPF RP_GS P RP_GS D VDI_API3P
Ps:68:6 the god [see theology] you to know i.e. recognize. the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle I and also, even, namely the ??? I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk
Ps:68:6 the (nom) god (nom) you(sg) (nom) you(sg)-KNOW-ed the (acc) mindlessness (acc) me (gen) and the (nom) ???s (nom|voc) me (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-were-HIDE-ed
Ps:68:6 Ps_68:6_1 Ps_68:6_2 Ps_68:6_3 Ps_68:6_4 Ps_68:6_5 Ps_68:6_6 Ps_68:6_7 Ps_68:6_8 Ps_68:6_9 Ps_68:6_10 Ps_68:6_11 Ps_68:6_12 Ps_68:6_13 Ps_68:6_14 Ps_68:6_15
Ps:68:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:7 μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ’ ἐμοὶ οἱ ὑπομένοντές σε, κύριε κύριε τῶν δυνάμεων, μὴ ἐντραπείησαν ἐπ’ ἐμοὶ οἱ ζητοῦντές σε, ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ,
Ps:68:7 Let not them that wait on thee, O Lord of hosts, be ashamed on my account: let not them that seek thee, be ashamed on my account, O God of Israel. (Psalm 69:6 Brenton)
Ps:68:7 Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co Tobie ufają, Panie, Boże Zastępów. Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela! (Psalm 69:7 BT_4)
Ps:68:7 μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ’ ἐμοὶ οἱ ὑπομένοντές σε, κύριε κύριε τῶν δυνάμεων, μὴ ἐντραπείησαν ἐπ’ ἐμοὶ οἱ ζητοῦντές σε, θεὸς τοῦ Ισραηλ,
Ps:68:7 μή αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ μή ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ps:68:7 Nie By zawstydzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Nie By wstydzić się wstydził się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By szukać Ty; twój/twój(sg) Bóg  Izrael
Ps:68:7 mE\ ai)sCHunTei/Esan e)p’ e)moi\ oi( u(pome/nonte/s se, ku/rie ku/rie tO=n duna/meOn, mE\ e)ntrapei/Esan e)p’ e)moi\ oi( DZEtou=nte/s se, o( Teo\s tou= *israEl,
Ps:68:7 mE aisCHynTeiEsan ep’ emoi hoi hypomenontes se, kyrie kyrie tOn dynameOn, mE entrapeiEsan ep’ emoi hoi DZEtuntes se, ho Teos tu israEl,
Ps:68:7 D VC_APO3P P RP_DS RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS N2_VSM N2_VSM RA_GPF N3I_GPF D VD_APO3P P RP_DS RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM
Ps:68:7 not to put to shame upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability not to shame shamed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the to seek you; your/yours(sg) the god [see theology] the Israel
Ps:68:7 not they-happen-to-be-PUT-ed-TO-SHAME (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) while ENDURE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) abilities (gen) not they-happen-to-be-SHAME-ed (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) the (gen) Israel (indecl)
Ps:68:7 Ps_68:7_1 Ps_68:7_2 Ps_68:7_3 Ps_68:7_4 Ps_68:7_5 Ps_68:7_6 Ps_68:7_7 Ps_68:7_8 Ps_68:7_9 Ps_68:7_10 Ps_68:7_11 Ps_68:7_12 Ps_68:7_13 Ps_68:7_14 Ps_68:7_15 Ps_68:7_16 Ps_68:7_17 Ps_68:7_18 Ps_68:7_19 Ps_68:7_20 Ps_68:7_21 Ps_68:7_22
Ps:68:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:8 ὅτι ἕνεκα σοῦ ὑπήνεγκα ὀνειδισμόν, ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν μου.
Ps:68:8 For I have suffered reproach for thy sake; shame has covered my face. (Psalm 69:7 Brenton)
Ps:68:8 Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. (Psalm 69:8 BT_4)
Ps:68:8 ὅτι ἕνεκα σοῦ ὑπήνεγκα ὀνειδισμόν, ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν μου.
Ps:68:8 ὅτι ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἐν·τροπή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:8 Ponieważ/tamto Z powodu dla, dla Ty; twój/twój(sg) Do ??? Obrażaj By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Wstyd Twarz Ja
Ps:68:8 o(/ti e(/neka sou= u(pE/negka o)neidismo/n, e)ka/luPSen e)ntropE\ to\ pro/sOpo/n mou.
Ps:68:8 hoti heneka su hypEnenka oneidismon, ekalyPSen entropE to prosOpon mu.
Ps:68:8 C P RP_GS VAI_AAI1S N2_ASM VAI_AAI3S N1_NSF RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Ps:68:8 because/that owing to for, for the sake of you; your/yours(sg) to ??? insult to cover cloak, veiled, muffled shame the face I
Ps:68:8 because/that owing to you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-???-ed insult (acc) he/she/it-COVER-ed shame (nom|voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen)
Ps:68:8 Ps_68:8_1 Ps_68:8_2 Ps_68:8_3 Ps_68:8_4 Ps_68:8_5 Ps_68:8_6 Ps_68:8_7 Ps_68:8_8 Ps_68:8_9 Ps_68:8_10
Ps:68:8 x x x x x x x x x x
Ps:68:9 ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός μου,
Ps:68:9 I became strange to my brethren, and a stranger to my mother's children. (Psalm 69:8 Brenton)
Ps:68:9 Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. (Psalm 69:9 BT_4)
Ps:68:9 ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός μου,
Ps:68:9 ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ξένος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:9 Do ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się Brat Ja I też, nawet, mianowicie Obcy {Dziwny}/obcy Syn Matka Ja
Ps:68:9 a)pEllotriOme/nos e)genE/TEn toi=s a)delfoi=s mou kai\ Xe/nos toi=s ui(oi=s tE=s mEtro/s mou,
Ps:68:9 apEllotriOmenos egenETEn tois adelfois mu kai Xenos tois hyiois tEs mEtros mu,
Ps:68:9 VM_XPPNSM VCI_API1S RA_DPM N2_DPM RP_GS C A1_NSM RA_DPM N2_DPM RA_GSF N3_GSF RP_GS
Ps:68:9 to ??? to become become, happen the brother I and also, even, namely strange/foreign the son the mother I
Ps:68:9 having-been-???-ed (nom) I-was-BECOME-ed the (dat) brothers (dat) me (gen) and strange/foreign ([Adj] nom) the (dat) sons (dat) the (gen) mother (gen) me (gen)
Ps:68:9 Ps_68:9_1 Ps_68:9_2 Ps_68:9_3 Ps_68:9_4 Ps_68:9_5 Ps_68:9_6 Ps_68:9_7 Ps_68:9_8 Ps_68:9_9 Ps_68:9_10 Ps_68:9_11 Ps_68:9_12
Ps:68:9 x x x x x x x x x x x x
Ps:68:10 ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέν με, καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ’ ἐμέ.
Ps:68:10 For the zeal of thine house has eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me. (Psalm 69:9 Brenton)
Ps:68:10 Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. (Psalm 69:10 BT_4)
Ps:68:10 ὅτι ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέν με, καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ’ ἐμέ.
Ps:68:10 ὅτι ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:68:10 Ponieważ/tamto Gorliwości/ferwor Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ja I też, nawet, mianowicie Obrażaj By mówić lekceważąco [pogarda?] Ty; twój/twój(sg) By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:68:10 o(/ti o( DZE=los tou= oi)/kou sou kate/fage/n me, kai\ oi( o)neidismoi\ tO=n o)neidiDZo/ntOn se e)pe/pesan e)p’ e)me/.
Ps:68:10 hoti ho DZElos tu oiku su katefagen me, kai hoi oneidismoi tOn oneidiDZontOn se epepesan ep’ eme.
Ps:68:10 C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VBI_AAI3S RP_AS C RA_NPM N2_NPM RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS VAI_AAI3P P RP_AS
Ps:68:10 because/that the zeal/fervor the house; to dwell you; your/yours(sg) to devour be eaten away, eat away I and also, even, namely the insult the to disparage [scorn?] you; your/yours(sg) to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:68:10 because/that the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-DEVOUR-ed me (acc) and the (nom) insults (nom|voc) the (gen) let-them-be-DISPARAGE-ing! (classical), while DISPARAGE-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:68:10 Ps_68:10_1 Ps_68:10_2 Ps_68:10_3 Ps_68:10_4 Ps_68:10_5 Ps_68:10_6 Ps_68:10_7 Ps_68:10_8 Ps_68:10_9 Ps_68:10_10 Ps_68:10_11 Ps_68:10_12 Ps_68:10_13 Ps_68:10_14 Ps_68:10_15 Ps_68:10_16 Ps_68:10_17
Ps:68:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:11 καὶ συνέκαμψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμὸν ἐμοί·
Ps:68:11 And I bowed down my soul with fasting, and that was made my reproach. (Psalm 69:10 Brenton)
Ps:68:11 Trapiłem siebie postem, a spotkały mnie za to zniewagi. (Psalm 69:11 BT_4)
Ps:68:11 καὶ συνέκαμψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμὸν ἐμοί·
Ps:68:11 καί συγ·κάμπτω (-, -, συν+καμψ-, -, -, -) ἐν νηστεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:68:11 I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mocno {Szybko} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Obrażaj Ja; mój/mój
Ps:68:11 kai\ sune/kamPSa e)n nEstei/a| tE\n PSuCHE/n mou, kai\ e)genE/TE ei)s o)neidismo\n e)moi/·
Ps:68:11 kai synekamPSa en nEsteia tEn PSyCHEn mu, kai egenETE eis oneidismon emoi·
Ps:68:11 C VAI_AAI1S P N1A_DSF RA_ASF N1_ASF RP_GS C VCI_API3S P N2_ASM RP_DS
Ps:68:11 and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fast the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely to become become, happen into (+acc) insult I; my/mine
Ps:68:11 and I-???-ed in/among/by (+dat) fast (dat) the (acc) life (acc) me (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) insult (acc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Ps:68:11 Ps_68:11_1 Ps_68:11_2 Ps_68:11_3 Ps_68:11_4 Ps_68:11_5 Ps_68:11_6 Ps_68:11_7 Ps_68:11_8 Ps_68:11_9 Ps_68:11_10 Ps_68:11_11 Ps_68:11_12
Ps:68:11 x x x x x x x x x x x x
Ps:68:12 καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον, καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν.
Ps:68:12 And I put on sackcloth for my covering; and I became a proverb to them. (Psalm 69:11 Brenton)
Ps:68:12 Przywdziałem wór jako szatę i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych. (Psalm 69:12 BT_4)
Ps:68:12 καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον, καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν.
Ps:68:12 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σάκκος, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ
Ps:68:12 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież Ja Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask
Ps:68:12 kai\ e)Te/mEn to\ e)/nduma/ mou sa/kkon, kai\ e)geno/mEn au)toi=s ei)s parabolE/n.
Ps:68:12 kai eTemEn to endyma mu sakkon, kai egenomEn autois eis parabolEn.
Ps:68:12 C VEI_AMI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS N2_ASM C VBI_AMI1S RD_DPM P N1_ASF
Ps:68:12 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment I sackcloth and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance
Ps:68:12 and I-was-PLACE-ed the (nom|acc) vestment (nom|acc|voc) me (gen) sackcloth (acc) and I-was-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) parable (acc)
Ps:68:12 Ps_68:12_1 Ps_68:12_2 Ps_68:12_3 Ps_68:12_4 Ps_68:12_5 Ps_68:12_6 Ps_68:12_7 Ps_68:12_8 Ps_68:12_9 Ps_68:12_10 Ps_68:12_11
Ps:68:12 x x x x x x x x x x x
Ps:68:13 κατ’ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλῃ, καὶ εἰς ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες τὸν οἶνον.
Ps:68:13 They that sit in the gate talked against me, and they that drank wine sang against me. (Psalm 69:12 Brenton)
Ps:68:13 Mówią o mnie siedzący w bramie i śpiewają pieśni ci, co piją sycerę. (Psalm 69:13 BT_4)
Ps:68:13 κατ’ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλῃ, καὶ εἰς ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες τὸν οἶνον.
Ps:68:13 κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν πύλη, -ης, ἡ καί εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ
Ps:68:13 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój By szarpać (instrument) By pić Wino
Ps:68:13 kat’ e)mou= E)dole/sCHoun oi( kaTE/menoi e)n pu/lE|, kai\ ei)s e)me\ e)/PSallon oi( pi/nontes to\n oi)=non.
Ps:68:13 kat’ emu EdolesCHun hoi kaTEmenoi en pylE, kai eis eme ePSallon hoi pinontes ton oinon.
Ps:68:13 P RP_GS V2I_IAI3P RA_NPM V5_PMPNPM P N1_DSF C P RP_AS V1I_IAI3P RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM
Ps:68:13 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine ć the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate and also, even, namely into (+acc) I; my/mine to pluck (an instrument) the to drink the wine
Ps:68:13 down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen)   the (nom) while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) gate (dat) and into (+acc) me (acc); my/mine (voc) I-was-PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT), they-were-PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT) the (nom) while DRINK-ing (nom|voc) the (acc) wine (acc)
Ps:68:13 Ps_68:13_1 Ps_68:13_2 Ps_68:13_3 Ps_68:13_4 Ps_68:13_5 Ps_68:13_6 Ps_68:13_7 Ps_68:13_8 Ps_68:13_9 Ps_68:13_10 Ps_68:13_11 Ps_68:13_12 Ps_68:13_13 Ps_68:13_14 Ps_68:13_15
Ps:68:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:14 ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου πρὸς σέ, κύριε· καιρὸς εὐδοκίας, ὁ θεός, ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου· ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας σου.
Ps:68:14 But I will cry to thee, O Lord, in my prayer; O God, it is a propitious time: in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation. (Psalm 69:13 Brenton)
Ps:68:14 Lecz ja, o Panie, ślę moją modlitwę do Ciebie, w czasie łaskawości, o Boże; wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w zbawczej Twej wierności! (Psalm 69:14 BT_4)
Ps:68:14 ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου πρὸς σέ, κύριε· καιρὸς εὐδοκίας, θεός, ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου· ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας σου.
Ps:68:14 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εὐ·δοκία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:68:14 Ja zaś Modlitwa; by modlić się się Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Okres czasu Życzliwość Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Litość Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Zbawienia/wyzwolenie Ty; twój/twój(sg)
Ps:68:14 e)gO\ de\ tE=| proseuCHE=| mou pro\s se/, ku/rie· kairo\s eu)doki/as, o( Teo/s, e)n tO=| plE/Tei tou= e)le/ous sou· e)pa/kouso/n mou e)n a)lETei/a| tE=s sOtEri/as sou.
Ps:68:14 egO de tE proseuCHE mu pros se, kyrie· kairos eudokias, ho Teos, en tO plETei tu eleus su· epakuson mu en alETeia tEs sOtErias su.
Ps:68:14 RP_NS x RA_DSF N1_DSF RP_GS P RP_AS N2_VSM N2_NSM N1A_GSF RA_NSM N2_NSM P RA_DSN N3E_DSN RA_GSN N3E_GSN RP_GS VA_AAD2S RP_GS P N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:68:14 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the prayer; to pray I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. period of time good will the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lot (multitude ) the mercy you; your/yours(sg) to hear I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth the salvation/deliverance you; your/yours(sg)
Ps:68:14 I (nom) Yet the (dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) period of time (nom) good will (gen), good wills (acc) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) lot (dat) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) in/among/by (+dat) truth (dat) the (gen) salvation/deliverance (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:68:14 Ps_68:14_1 Ps_68:14_2 Ps_68:14_3 Ps_68:14_4 Ps_68:14_5 Ps_68:14_6 Ps_68:14_7 Ps_68:14_8 Ps_68:14_9 Ps_68:14_10 Ps_68:14_11 Ps_68:14_12 Ps_68:14_13 Ps_68:14_14 Ps_68:14_15 Ps_68:14_16 Ps_68:14_17 Ps_68:14_18 Ps_68:14_19 Ps_68:14_20 Ps_68:14_21 Ps_68:14_22 Ps_68:14_23 Ps_68:14_24 Ps_68:14_25
Ps:68:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:15 σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ· ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τοῦ βάθους τῶν ὑδάτων·
Ps:68:15 Save me from the mire, that I stick not in it: let me be delivered from them that hate me, and from the deep waters. (Psalm 69:14 Brenton)
Ps:68:15 Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny! (Psalm 69:15 BT_4)
Ps:68:15 σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ· ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τοῦ βάθους τῶν ὑδάτων·
Ps:68:15 σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πηλός, -οῦ, ὁ ἵνα μή ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ ὁ ἡ τό βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ps:68:15 By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Glina żeby / ażeby / bo Nie By tkwić {By trzymać się} w By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Głębokość Woda
Ps:68:15 sO=so/n me a)po\ pElou=, i(/na mE\ e)mpagO=· r(usTei/En e)k tO=n misou/ntOn me kai\ e)k tou= ba/Tous tO=n u(da/tOn·
Ps:68:15 sOson me apo pElu, hina mE empagO· rysTeiEn ek tOn misuntOn me kai ek tu baTus tOn hydatOn·
Ps:68:15 VA_AAD2S RP_AS P N2_GSM C D VD_APS1S VC_APO1S P RA_GPM V2_PAPGPM RP_AS C P RA_GSN N3E_GSN RA_GPN N3T_GPN
Ps:68:15 to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing clay so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to stick in to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon out of (+gen) ἐξ before vowels the to destest dislike, detest, hate, abominate I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the depth the water
Ps:68:15 do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) away from (+gen) clay (gen) so that / in order to /because not I-should-be-STICK-ed-IN I-happen-to-be-DELIVER-ed (opt) out of (+gen) the (gen) let-them-be-DESTEST-ing! (classical), while DESTEST-ing (gen) me (acc) and out of (+gen) the (gen) depth (gen) the (gen) waters (gen)
Ps:68:15 Ps_68:15_1 Ps_68:15_2 Ps_68:15_3 Ps_68:15_4 Ps_68:15_5 Ps_68:15_6 Ps_68:15_7 Ps_68:15_8 Ps_68:15_9 Ps_68:15_10 Ps_68:15_11 Ps_68:15_12 Ps_68:15_13 Ps_68:15_14 Ps_68:15_15 Ps_68:15_16 Ps_68:15_17 Ps_68:15_18
Ps:68:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:16 μή με καταποντισάτω καταιγὶς ὕδατος, μηδὲ καταπιέτω με βυθός, μηδὲ συσχέτω ἐπ’ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ.
Ps:68:16 Let not the waterflood drown me, nor let the deep swallow me up; neither let the well shut its mouth upon me. (Psalm 69:15 Brenton)
Ps:68:16 Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia, niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy! (Psalm 69:16 BT_4)
Ps:68:16 μή με καταποντισάτω καταιγὶς ὕδατος, μηδὲ καταπιέτω με βυθός, μηδὲ συσχέτω ἐπ’ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ.
Ps:68:16 μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-)   ὕδωρ, ὕδατος, τό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βυθός, -οῦ, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:68:16 Nie Ja Do ??? Woda µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By przełykać Ja Głęboko woda µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zmuszać {By ograniczać} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Dobrze/dół Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Ps:68:16 mE/ me katapontisa/tO kataigi\s u(/datos, mEde\ katapie/tO me buTo/s, mEde\ susCHe/tO e)p’ e)me\ fre/ar to\ sto/ma au)tou=.
Ps:68:16 mE me katapontisatO kataigis hydatos, mEde katapietO me byTos, mEde sysCHetO ep’ eme frear to stoma autu.
Ps:68:16 D RP_AS VA_AAD3S N3D_NSF N3T_GSN C VB_AAD3S RP_AS N2_NSM C VB_AAD3S P RP_AS N3T_ASN RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Ps:68:16 not I to ??? ć water μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to swallow I deep water μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to constrain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine well/pit the mouth/maw stoma he/she/it/same
Ps:68:16 not me (acc) let-him/her/it-???!   water (gen) neither/nor; Mede (voc) let-him/her/it-SWALLOW! me (acc) deep water (nom) neither/nor; Mede (voc) let-him/her/it-CONSTRAIN! upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) well/pit (nom|acc|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:68:16 Ps_68:16_1 Ps_68:16_2 Ps_68:16_3 Ps_68:16_4 Ps_68:16_5 Ps_68:16_6 Ps_68:16_7 Ps_68:16_8 Ps_68:16_9 Ps_68:16_10 Ps_68:16_11 Ps_68:16_12 Ps_68:16_13 Ps_68:16_14 Ps_68:16_15 Ps_68:16_16 Ps_68:16_17
Ps:68:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:17 εἰσάκουσόν μου, κύριε, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ.
Ps:68:17 Hear me, O Lord; for thy mercy is good: according to the multitude of thy compassions look upon me. (Psalm 69:16 Brenton)
Ps:68:17 Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia! (Psalm 69:17 BT_4)
Ps:68:17 εἰσάκουσόν μου, κύριε, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ.
Ps:68:17 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι χρηστός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:68:17 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Litość Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Ty; twój/twój(sg) By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:68:17 ei)sa/kouso/n mou, ku/rie, o(/ti CHrEsto\n to\ e)/leo/s sou· kata\ to\ plE=Tos tO=n oi)ktirmO=n sou e)pi/blePSon e)p’ e)me/.
Ps:68:17 eisakuson mu, kyrie, hoti CHrEston to eleos su· kata to plETos tOn oiktirmOn su epiblePSon ep’ eme.
Ps:68:17 VA_AAD2S RP_GS N2_VSM C A1_NSN RA_NSN N3E_NSN RP_GS P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS VA_AAD2S P RP_AS
Ps:68:17 to heard (being heard, listen into, hearken) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that magnanimous the mercy you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the compassion/pity; compassionate/pitying you; your/yours(sg) to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:68:17 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that magnanimous ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:68:17 Ps_68:17_1 Ps_68:17_2 Ps_68:17_3 Ps_68:17_4 Ps_68:17_5 Ps_68:17_6 Ps_68:17_7 Ps_68:17_8 Ps_68:17_9 Ps_68:17_10 Ps_68:17_11 Ps_68:17_12 Ps_68:17_13 Ps_68:17_14 Ps_68:17_15 Ps_68:17_16 Ps_68:17_17
Ps:68:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:18 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου.
Ps:68:18 And turn not away thy face from thy servant; for I am afflicted: hear me speedily. (Psalm 69:17 Brenton)
Ps:68:18 Nie kryj swego oblicza przed Twoim sługą; prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. (Psalm 69:18 BT_4)
Ps:68:18 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου.
Ps:68:18 μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:18 Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By słyszeć Ja
Ps:68:18 mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou a)po\ tou= paido/s sou, o(/ti Tli/bomai, taCHu\ e)pa/kouso/n mou.
Ps:68:18 mE apostrePSEs to prosOpon su apo tu paidos su, hoti Tlibomai, taCHy epakuson mu.
Ps:68:18 D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_GSM N3D_GSM RP_GS C V1_PMI1S A3U_ASN VA_AAD2S RP_GS
Ps:68:18 not to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the child/servant you; your/yours(sg) because/that to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to hear I
Ps:68:18 not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that I-am-being-DISTRESS-ed quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen)
Ps:68:18 Ps_68:18_1 Ps_68:18_2 Ps_68:18_3 Ps_68:18_4 Ps_68:18_5 Ps_68:18_6 Ps_68:18_7 Ps_68:18_8 Ps_68:18_9 Ps_68:18_10 Ps_68:18_11 Ps_68:18_12 Ps_68:18_13 Ps_68:18_14
Ps:68:18 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:19 πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν, ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με.
Ps:68:19 Draw nigh to my soul and redeem it: deliver me because of mine enemies. (Psalm 69:18 Brenton)
Ps:68:19 Zbliż się do mnie i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów! (Psalm 69:19 BT_4)
Ps:68:19 πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν, ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με.
Ps:68:19 προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:19 Do za trzymaj się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla Wrogość; wrogi Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja
Ps:68:19 pro/sCHes tE=| PSuCHE=| mou kai\ lu/trOsai au)tE/n, e(/neka tO=n e)CHTrO=n mou r(u=sai/ me.
Ps:68:19 prosCHes tE PSyCHE mu kai lytrOsai autEn, heneka tOn eCHTrOn mu rysai me.
Ps:68:19 VA_AAD2S RA_DSF N1_DSF RP_GS C VA_AMD2S RD_ASF P RA_GPM N2_GPM RP_GS VA_AMD2S RP_AS
Ps:68:19 to pro-hold the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same owing to for, for the sake of the enmity; hostile I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I
Ps:68:19 do-PRO-HOLD-you(sg)! the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen) and to-REDEEM, be-you(sg)-REDEEM-ed!, he/she/it-happens-to-REDEEM (opt) her/it/same (acc) owing to the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc)
Ps:68:19 Ps_68:19_1 Ps_68:19_2 Ps_68:19_3 Ps_68:19_4 Ps_68:19_5 Ps_68:19_6 Ps_68:19_7 Ps_68:19_8 Ps_68:19_9 Ps_68:19_10 Ps_68:19_11 Ps_68:19_12 Ps_68:19_13
Ps:68:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:20 σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν ἐντροπήν μου· ἐναντίον σου πάντες οἱ θλίβοντές με.
Ps:68:20 For thou knowest my reproach, and my shame, and my confusion; all that afflict me are before thee. (Psalm 69:19 Brenton)
Ps:68:20 Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę; wszyscy, co mnie dręczą, są przed Tobą. (Psalm 69:20 BT_4)
Ps:68:20 σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν ἐντροπήν μου· ἐναντίον σου πάντες οἱ θλίβοντές με.
Ps:68:20 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐν·τροπή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:20 Ty Dla odtąd, jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. Obrażaj Ja I też, nawet, mianowicie ??? Ja I też, nawet, mianowicie Wstyd Ja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja
Ps:68:20 su\ ga\r ginO/skeis to\n o)neidismo/n mou kai\ tE\n ai)sCHu/nEn mou kai\ tE\n e)ntropE/n mou· e)nanti/on sou pa/ntes oi( Tli/bonte/s me.
Ps:68:20 sy gar ginOskeis ton oneidismon mu kai tEn aisCHynEn mu kai tEn entropEn mu· enantion su pantes hoi Tlibontes me.
Ps:68:20 RP_NS x V1_PAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_GS A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS
Ps:68:20 you for since, as to know i.e. recognize. the insult I and also, even, namely the ??? I and also, even, namely the shame I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I
Ps:68:20 you(sg) (nom) for you(sg)-are-KNOW-ing the (acc) insult (acc) me (gen) and the (acc) ??? (acc) me (gen) and the (acc) shame (acc) me (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|voc) the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) me (acc)
Ps:68:20 Ps_68:20_1 Ps_68:20_2 Ps_68:20_3 Ps_68:20_4 Ps_68:20_5 Ps_68:20_6 Ps_68:20_7 Ps_68:20_8 Ps_68:20_9 Ps_68:20_10 Ps_68:20_11 Ps_68:20_12 Ps_68:20_13 Ps_68:20_14 Ps_68:20_15 Ps_68:20_16 Ps_68:20_17 Ps_68:20_18 Ps_68:20_19 Ps_68:20_20
Ps:68:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:21 ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν, καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον, καὶ οὐχ ὑπῆρξεν, καὶ παρακαλοῦντας, καὶ οὐχ εὗρον.
Ps:68:21 My soul has waited for reproach and misery; and I waited for one to grieve with me, but there was none; and for one to comfort me, but I found none. (Psalm 69:20 Brenton)
Ps:68:21 Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. (Psalm 69:21 BT_4)
Ps:68:21 ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν, καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον, καὶ οὐχ ὑπῆρξεν, καὶ παρακαλοῦντας, καὶ οὐχ εὗρον.
Ps:68:21 ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ καί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) συλ·λυπέω (συν+λυπ(ε)-, -, -, -, -, συν+λυπη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Ps:68:21 Obrażaj By oczekiwać oczekuj, szukaj, czekaj dla Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Niedola I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By uczestniczyć w smutku I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Ps:68:21 o)neidismo\n prosedo/kEsen E( PSuCHE/ mou kai\ talaipOri/an, kai\ u(pe/meina sullupou/menon, kai\ ou)CH u(pE=rXen, kai\ parakalou=ntas, kai\ ou)CH eu(=ron.
Ps:68:21 oneidismon prosedokEsen hE PSyCHE mu kai talaipOrian, kai hypemeina syllypumenon, kai uCH hypErXen, kai parakaluntas, kai uCH heuron.
Ps:68:21 N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C N1A_ASF C VAI_AAI1S V2_PAPASM C D VAI_AAI3S C V2_PAPAPM C D VB_AAI3P
Ps:68:21 insult to expect expect, look for, wait for the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely misery and also, even, namely to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to share in grief and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
Ps:68:21 insult (acc) he/she/it-EXPECT-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and misery (acc) and I-ENDURE-ed while being-SHARE-ed-IN-GRIEF (acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF and while PETITION-ing (acc) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Ps:68:21 Ps_68:21_1 Ps_68:21_2 Ps_68:21_3 Ps_68:21_4 Ps_68:21_5 Ps_68:21_6 Ps_68:21_7 Ps_68:21_8 Ps_68:21_9 Ps_68:21_10 Ps_68:21_11 Ps_68:21_12 Ps_68:21_13 Ps_68:21_14 Ps_68:21_15 Ps_68:21_16 Ps_68:21_17 Ps_68:21_18
Ps:68:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:22 καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος.
Ps:68:22 They gave me also gall for my food, and made me drink vinegar for my thirst. (Psalm 69:21 Brenton)
Ps:68:22 Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. (Psalm 69:22 BT_4)
Ps:68:22 καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος.
Ps:68:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χολή, -ῆς, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὄξο·ς, -ους, τό
Ps:68:22 I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Żywność Ja Żółć I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By pragnąć Ja By dawać pić Ja Ocet
Ps:68:22 kai\ e)/dOkan ei)s to\ brO=ma/ mou CHolE\n kai\ ei)s tE\n di/PSan mou e)po/tisa/n me o)/Xos.
Ps:68:22 kai edOkan eis to brOma mu CHolEn kai eis tEn diPSan mu epotisan me oXos.
Ps:68:22 C VAI_AAI3P P RA_ASN N3M_ASN RP_GS N1_ASF C P RA_ASF N1S_ASF RP_GS VAI_AAI3P RP_AS N3E_ASN
Ps:68:22 and also, even, namely to give into (+acc) the food I gall and also, even, namely into (+acc) the to thirst I to give to drink I vinegar
Ps:68:22 and they-GIVE-ed into (+acc) the (nom|acc) food (nom|acc|voc) me (gen) gall (acc) and into (+acc) the (acc) to-be-THIRST-ing me (gen) they-GIVE-ed-TO-DRINK me (acc) vinegar (nom|acc|voc)
Ps:68:22 Ps_68:22_1 Ps_68:22_2 Ps_68:22_3 Ps_68:22_4 Ps_68:22_5 Ps_68:22_6 Ps_68:22_7 Ps_68:22_8 Ps_68:22_9 Ps_68:22_10 Ps_68:22_11 Ps_68:22_12 Ps_68:22_13 Ps_68:22_14 Ps_68:22_15
Ps:68:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:23 γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον·
Ps:68:23 Let their table before them be for a snare, and for a recompense, and for a stumbling-block. (Psalm 69:22 Brenton)
Ps:68:23 Niech stół ich stanie się dla nich pułapką, potrzaskiem - ich biesiada ofiarna. (Psalm 69:23 BT_4)
Ps:68:23 γενηθήτω τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον·
Ps:68:23 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί εἰς[1] ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ καί εἰς[1] σκάνδαλον, -ου, τό
Ps:68:23 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Stołowy On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nagroda I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Skandalu zapadka, młotek
Ps:68:23 genETE/tO E( tra/peDZa au)tO=n e)nO/pion au)tO=n ei)s pagi/da kai\ ei)s a)ntapo/dosin kai\ ei)s ska/ndalon·
Ps:68:23 genETEtO hE trapeDZa autOn enOpion autOn eis pagida kai eis antapodosin kai eis skandalon·
Ps:68:23 VC_APD3S RA_NSF N1S_NSF RD_GPM P RD_GPM P N3D_ASF C P N3I_ASF C P N2N_ASN
Ps:68:23 to become become, happen the table he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same into (+acc) trap and also, even, namely into (+acc) reward and also, even, namely into (+acc) scandal trigger, hammer
Ps:68:23 let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom) table (nom|voc) them/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) trap (acc) and into (+acc) reward (acc) and into (+acc) scandal (nom|acc|voc)
Ps:68:23 Ps_68:23_1 Ps_68:23_2 Ps_68:23_3 Ps_68:23_4 Ps_68:23_5 Ps_68:23_6 Ps_68:23_7 Ps_68:23_8 Ps_68:23_9 Ps_68:23_10 Ps_68:23_11 Ps_68:23_12 Ps_68:23_13 Ps_68:23_14
Ps:68:23 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:24 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον·
Ps:68:24 Let their eyes be darkened that they should not see; and bow down their back continually. (Psalm 69:23 Brenton)
Ps:68:24 Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli; spraw, by lędźwie ich zawsze się chwiały. (Psalm 69:24 BT_4)
Ps:68:24 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον·
Ps:68:24 σκοτίζω (-, -, -, -, εσκοτισ-, σκοτισ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συγ·κάμπτω (-, -, συν+καμψ-, -, -, -)
Ps:68:24 By zaciemniać zaciemniaj się, dostawaj ciemność, mgiełkę, posępniej, Oko On/ona/to/to samo Nie By widzieć I też, nawet, mianowicie W tył On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ???
Ps:68:24 skotisTE/tOsan oi( o)fTalmoi\ au)tO=n tou= mE\ ble/pein, kai\ to\n nO=ton au)tO=n dia\ panto\s su/gkamPSon·
Ps:68:24 skotisTEtOsan hoi ofTalmoi autOn tu mE blepein, kai ton nOton autOn dia pantos synkamPSon·
Ps:68:24 VS_APD3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM RA_GSN D V1_PAN C RA_ASM N2N_ASN RD_GPM P A3_GSM VA_AAD2S
Ps:68:24 to obscure darken, get dark, haze, lour, the eye he/she/it/same the not to see and also, even, namely the back he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to ???
Ps:68:24 let-them-be-OBSCURE-ed! the (nom) eyes (nom|voc) them/same (gen) the (gen) not to-be-SEE-ing and the (acc) back (acc) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) do-???-you(sg)!
Ps:68:24 Ps_68:24_1 Ps_68:24_2 Ps_68:24_3 Ps_68:24_4 Ps_68:24_5 Ps_68:24_6 Ps_68:24_7 Ps_68:24_8 Ps_68:24_9 Ps_68:24_10 Ps_68:24_11 Ps_68:24_12 Ps_68:24_13 Ps_68:24_14
Ps:68:24 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:25 ἔκχεον ἐπ’ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου, καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς.
Ps:68:25 Pour out thy wrath upon them, and let the fury of thine anger take hold on them. (Psalm 69:24 Brenton)
Ps:68:25 Wylej na nich swoje oburzenie, niech ich ogarnie żar Twojego gniewu! (Psalm 69:25 BT_4)
Ps:68:25 ἔκχεον ἐπ’ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου, καὶ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς.
Ps:68:25 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:68:25 By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo
Ps:68:25 e)/kCHeon e)p’ au)tou\s tE\n o)rgE/n sou, kai\ o( Tumo\s tE=s o)rgE=s sou katala/boi au)tou/s.
Ps:68:25 ekCHeon ep’ autus tEn orgEn su, kai ho Tymos tEs orgEs su katalaboi autus.
Ps:68:25 VA_AAD2S P RD_APM RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS VB_AAO3S RD_APM
Ps:68:25 to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same
Ps:68:25 do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) wrath (nom) the (gen) wrath (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-happens-to-COMPREHEND (opt) them/same (acc)
Ps:68:25 Ps_68:25_1 Ps_68:25_2 Ps_68:25_3 Ps_68:25_4 Ps_68:25_5 Ps_68:25_6 Ps_68:25_7 Ps_68:25_8 Ps_68:25_9 Ps_68:25_10 Ps_68:25_11 Ps_68:25_12 Ps_68:25_13 Ps_68:25_14
Ps:68:25 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:26 γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν·
Ps:68:26 Let their habitation be made desolate; and let there be no inhabitant in their tents: (Psalm 69:25 Brenton)
Ps:68:26 Niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem, a w ich namiotach niech braknie mieszkańców! (Psalm 69:26 BT_4)
Ps:68:26 γενηθήτω ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω κατοικῶν·
Ps:68:26 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Ps:68:26 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo Nie By powodować stać; by być By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Ps:68:26 genETE/tO E( e)/paulis au)tO=n E)rEmOme/nE, kai\ e)n toi=s skEnO/masin au)tO=n mE\ e)/stO o( katoikO=n·
Ps:68:26 genETEtO hE epaulis autOn ErEmOmenE, kai en tois skEnOmasin autOn mE estO ho katoikOn·
Ps:68:26 VC_APD3S RA_NSF N3I_NSF RD_GPM VM_XPPNSF C P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM D V9_PAD3S RA_NSM V2_PAPNSM
Ps:68:26 to become become, happen the residence he/she/it/same to lay waste and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lodging, habitation he/she/it/same not to cause to stand; to be the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Ps:68:26 let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom) residence (nom) them/same (gen) having-been-LAY-ed-WASTE (nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) lodging, habitations (dat) them/same (gen) not I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom)
Ps:68:26 Ps_68:26_1 Ps_68:26_2 Ps_68:26_3 Ps_68:26_4 Ps_68:26_5 Ps_68:26_6 Ps_68:26_7 Ps_68:26_8 Ps_68:26_9 Ps_68:26_10 Ps_68:26_11 Ps_68:26_12 Ps_68:26_13 Ps_68:26_14
Ps:68:26 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:27 ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας, αὐτοὶ κατεδίωξαν, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυματιῶν σου προσέθηκαν.
Ps:68:27 Because they persecuted him whom thou hast smitten; and they have added to the grief of my wounds. (Psalm 69:26 Brenton)
Ps:68:27 Bo prześladowali tego, kogoś Ty poraził, i przyczynili bólu temu, któregoś ty zranił. (Psalm 69:27 BT_4)
Ps:68:27 ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας, αὐτοὶ κατεδίωξαν, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυματιῶν σου προσέθηκαν.
Ps:68:27 ὅτι ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
Ps:68:27 Ponieważ/tamto Kto/, który/, który; by być Ty By uderzać On/ona/to/to samo By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By dodawać do
Ps:68:27 o(/ti o(\n su\ e)pa/taXas, au)toi\ katedi/OXan, kai\ e)pi\ to\ a)/lgos tO=n traumatiO=n sou prose/TEkan.
Ps:68:27 hoti hon sy epataXas, autoi katediOXan, kai epi to algos tOn traumatiOn su proseTEkan.
Ps:68:27 C RR_ASM RP_NS VAI_AAI2S RD_NPM VAI_AAI3P C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N1T_GPM RP_GS VHI_AAI3P
Ps:68:27 because/that who/whom/which; to be you to smite he/she/it/same to chase after chase, search for, prosecute and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć you; your/yours(sg) to add to
Ps:68:27 because/that who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) you(sg)-SMITE-ed they/same (nom) they-CHASE-ed-AFTER and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-ADD-ed-TO
Ps:68:27 Ps_68:27_1 Ps_68:27_2 Ps_68:27_3 Ps_68:27_4 Ps_68:27_5 Ps_68:27_6 Ps_68:27_7 Ps_68:27_8 Ps_68:27_9 Ps_68:27_10 Ps_68:27_11 Ps_68:27_12 Ps_68:27_13 Ps_68:27_14
Ps:68:27 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:28 πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ σου·
Ps:68:28 Add iniquity to their iniquity; and let them not come into thy righteousness. (Psalm 69:27 Brenton)
Ps:68:28 Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią u Ciebie usprawiedliwienia. (Psalm 69:28 BT_4)
Ps:68:28 πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ σου·
Ps:68:28 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:68:28 By dodawać do Bezprawie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg)
Ps:68:28 pro/sTes a)nomi/an e)pi\ tE\n a)nomi/an au)tO=n, kai\ mE\ ei)selTe/tOsan e)n dikaiosu/nE| sou·
Ps:68:28 prosTes anomian epi tEn anomian autOn, kai mE eiselTetOsan en dikaiosynE su·
Ps:68:28 VE_AAD2S N1A_ASF P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C D VB_AAD3P P N1_DSF RP_GS
Ps:68:28 to add to lawlessness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely not to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg)
Ps:68:28 do-ADD-you(sg)-TO! lawlessness (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lawlessness (acc) them/same (gen) and not let-them-ENTER! in/among/by (+dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:68:28 Ps_68:28_1 Ps_68:28_2 Ps_68:28_3 Ps_68:28_4 Ps_68:28_5 Ps_68:28_6 Ps_68:28_7 Ps_68:28_8 Ps_68:28_9 Ps_68:28_10 Ps_68:28_11 Ps_68:28_12
Ps:68:28 x x x x x x x x x x x x
Ps:68:29 ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν.
Ps:68:29 Let them be blotted out of the book of the living, and let them not be written with the righteous. (Psalm 69:28 Brenton)
Ps:68:29 Niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani z prawymi! (Psalm 69:29 BT_4)
Ps:68:29 ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν.
Ps:68:29 ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἐκ βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί μετά δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) μή γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
Ps:68:29 Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Książka Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Nie By pisać
Ps:68:29 e)XaleifTE/tOsan e)k bi/blou DZO/ntOn kai\ meta\ dikai/On mE\ grafE/tOsan.
Ps:68:29 eXaleifTEtOsan ek biblu DZOntOn kai meta dikaiOn mE grafEtOsan.
Ps:68:29 VV_APD3P P N2_GSF V3_PAPGPM C P A1A_GPM D VD_APD3P
Ps:68:29 to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, out of (+gen) ἐξ before vowels book to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous not to write
Ps:68:29 let-them-be-OBLITERATION-ed! out of (+gen) book (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) and after (+acc), with (+gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) not let-them-be-WRITE-ed!
Ps:68:29 Ps_68:29_1 Ps_68:29_2 Ps_68:29_3 Ps_68:29_4 Ps_68:29_5 Ps_68:29_6 Ps_68:29_7 Ps_68:29_8 Ps_68:29_9
Ps:68:29 x x x x x x x x x
Ps:68:30 πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ, καὶ ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου σου, ὁ θεός, ἀντελάβετό μου.
Ps:68:30 I am poor and sorrowful; but the salvation of thy countenance has helped me. (Psalm 69:29 Brenton)
Ps:68:30 Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, mię strzeże! (Psalm 69:30 BT_4)
Ps:68:30 πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ, καὶ σωτηρία τοῦ προσώπου σου, θεός, ἀντελάβετό μου.
Ps:68:30 πτωχός -ή -όν καί   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:68:30 Biedny I też, nawet, mianowicie By iść; by być Ja I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Twarz Ty; twój/twój(sg) Bóg  By zbaczać bliski [anty biorą] Ja
Ps:68:30 ptOCHo\s kai\ a)lgO=n ei)mi e)gO/, kai\ E( sOtEri/a tou= prosO/pou sou, o( Teo/s, a)ntela/beto/ mou.
Ps:68:30 ptOCHos kai algOn eimi egO, kai hE sOtEria tu prosOpu su, ho Teos, antelabeto mu.
Ps:68:30 N2_NSM C V2_PAPNSM V9_PAI1S RP_NS C RA_NSF N1A_NSF RA_GSN N2N_GSN RP_GS RA_NSM N2_NSM VBI_AMI3S RP_GS
Ps:68:30 poor and also, even, namely ć to go; to be I and also, even, namely the salvation/deliverance; saving the face you; your/yours(sg) the god [see theology] to deflect toward [anti-take] I
Ps:68:30 poor ([Adj] nom) and   I-am-GO-ing; I-am I (nom) and the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) he/she/it-was-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen)
Ps:68:30 Ps_68:30_1 Ps_68:30_2 Ps_68:30_3 Ps_68:30_4 Ps_68:30_5 Ps_68:30_6 Ps_68:30_7 Ps_68:30_8 Ps_68:30_9 Ps_68:30_10 Ps_68:30_11 Ps_68:30_12 Ps_68:30_13 Ps_68:30_14 Ps_68:30_15
Ps:68:30 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:31 αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μετ’ ᾠδῆς, μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν αἰνέσει,
Ps:68:31 I will praise the name of my God with a song, I will magnify him with praise; (Psalm 69:30 Brenton)
Ps:68:31 Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. (Psalm 69:31 BT_4)
Ps:68:31 αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μετ’ ᾠδῆς, μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν αἰνέσει,
Ps:68:31 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά ᾠδή, -ῆς, ἡ μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -)
Ps:68:31 By chwalić Nazwisko {Imię} co do Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Oda By powiększać/chwałę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chwal chwały; by chwalić
Ps:68:31 ai)ne/sO to\ o)/noma tou= Teou= met’ O)|dE=s, megalunO= au)to\n e)n ai)ne/sei,
Ps:68:31 ainesO to onoma tu Teu met’ OdEs, megalynO auton en ainesei,
Ps:68:31 VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM P N1_GSF VF_FAI1S RD_ASM P N3I_DSF
Ps:68:31 to praise the name with regard to the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ode to magnify/laud he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among praise of praise; to praise
Ps:68:31 I-will-PRAISE, I-should-PRAISE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) after (+acc), with (+gen) ode (gen) I-am-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-be-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-MAGNIFY/LAUD him/it/same (acc) in/among/by (+dat) praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical)
Ps:68:31 Ps_68:31_1 Ps_68:31_2 Ps_68:31_3 Ps_68:31_4 Ps_68:31_5 Ps_68:31_6 Ps_68:31_7 Ps_68:31_8 Ps_68:31_9 Ps_68:31_10 Ps_68:31_11
Ps:68:31 x x x x x x x x x x x
Ps:68:32 καὶ ἀρέσει τῷ θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς.
Ps:68:32 and this shall please God more than a young calf having horns and hoofs. (Psalm 69:31 Brenton)
Ps:68:32 Milsze to Bogu niźli bawół, niż cielec, co ma już rogi i racice. (Psalm 69:32 BT_4)
Ps:68:32 καὶ ἀρέσει τῷ θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς.
Ps:68:32 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὑπέρ μόσχος, -ου, ὁ νέος -α -ον κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) καί  
Ps:68:32 I też, nawet, mianowicie Do proszę Bóg  Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Cielęcia/wół Nowe/młode Róg By wykonywać ródź I też, nawet, mianowicie
Ps:68:32 kai\ a)re/sei tO=| TeO=| u(pe\r mo/sCHon ne/on ke/rata e)kfe/ronta kai\ o(pla/s.
Ps:68:32 kai aresei tO TeO hyper mosCHon neon kerata ekferonta kai hoplas.
Ps:68:32 C VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM P N2_ASM A1A_ASM N3T_APN V1_PAPAPN C N1_APF
Ps:68:32 and also, even, namely to please the god [see theology] above (+acc), on behalf of (+gen) calf/ox new/young horn to carry out bring forth and also, even, namely ć
Ps:68:32 and he/she/it-will-PLEASE, you(sg)-will-be-PLEASE-ed (classical) the (dat) god (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) calf/ox (acc) new/young ([Adj] acc, nom|acc|voc) horns (nom|acc|voc) while CARRY OUT-ing (acc, nom|acc|voc) and  
Ps:68:32 Ps_68:32_1 Ps_68:32_2 Ps_68:32_3 Ps_68:32_4 Ps_68:32_5 Ps_68:32_6 Ps_68:32_7 Ps_68:32_8 Ps_68:32_9 Ps_68:32_10 Ps_68:32_11
Ps:68:32 x x x x x x x x x x x
Ps:68:33 ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανθήτωσαν· ἐκζητήσατε τὸν θεόν, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν,
Ps:68:33 Let the poor see and rejoice; seek the Lord diligently, and ye shall live. (Psalm 69:32 Brenton)
Ps:68:33 Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (Psalm 69:33 BT_4)
Ps:68:33 ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανθήτωσαν· ἐκζητήσατε τὸν θεόν, καὶ ζήσεται ψυχὴ ὑμῶν,
Ps:68:33 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πτωχός -ή -όν καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ps:68:33 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Biedny I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły By odszukiwać Bóg  I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty
Ps:68:33 i)de/tOsan ptOCHoi\ kai\ eu)franTE/tOsan· e)kDZEtE/sate to\n Teo/n, kai\ DZE/setai E( PSuCHE\ u(mO=n,
Ps:68:33 idetOsan ptOCHoi kai eufranTEtOsan· ekDZEtEsate ton Teon, kai DZEsetai hE PSyCHE hymOn,
Ps:68:33 VB_AAD3P N2_NPM C VC_APD3P VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GP
Ps:68:33 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), poor and also, even, namely to celebrate/be merry to seek out the god [see theology] and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you
Ps:68:33 let-them-SEE! poor ([Adj] nom|voc) and let-them-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! do-SEEK-you(pl)-OUT! the (acc) god (acc) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(pl) (gen)
Ps:68:33 Ps_68:33_1 Ps_68:33_2 Ps_68:33_3 Ps_68:33_4 Ps_68:33_5 Ps_68:33_6 Ps_68:33_7 Ps_68:33_8 Ps_68:33_9 Ps_68:33_10 Ps_68:33_11 Ps_68:33_12
Ps:68:33 x x x x x x x x x x x x
Ps:68:34 ὅτι εἰσήκουσεν τῶν πενήτων ὁ κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν.
Ps:68:34 For the Lord hears the poor, and does not set at nought his fettered ones. (Psalm 69:33 Brenton)
Ps:68:34 Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. (Psalm 69:34 BT_4)
Ps:68:34 ὅτι εἰσήκουσεν τῶν πενήτων κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν.
Ps:68:34 ὅτι εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-)
Ps:68:34 Ponieważ/tamto Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Biedna osoba Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać [na boku] od nikogo
Ps:68:34 o(/ti ei)sE/kousen tO=n penE/tOn o( ku/rios kai\ tou\s pepedEme/nous au)tou= ou)k e)Xoude/nOsen.
Ps:68:34 hoti eisEkusen tOn penEtOn ho kyrios kai tus pepedEmenus autu uk eXudenOsen.
Ps:68:34 C VAI_AAI3S RA_GPM N3T_GPM RA_NSM N2_NSM C RA_APM VM_XPPAPM RD_GSM D VA_AAI3S
Ps:68:34 because/that to heard (being heard, listen into, hearken) the poor person the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing to set [apart] from nobody
Ps:68:34 because/that he/she/it-HEARD-ed the (gen) poor (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (acc)   him/it/same (gen) not he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed
Ps:68:34 Ps_68:34_1 Ps_68:34_2 Ps_68:34_3 Ps_68:34_4 Ps_68:34_5 Ps_68:34_6 Ps_68:34_7 Ps_68:34_8 Ps_68:34_9 Ps_68:34_10 Ps_68:34_11 Ps_68:34_12
Ps:68:34 x x x x x x x x x x x x
Ps:68:35 αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτοῖς.
Ps:68:35 Let the heavens and the earth raise him, the sea, and all things moving in them. (Psalm 69:34 Brenton)
Ps:68:35 Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. (Psalm 69:35 BT_4)
Ps:68:35 αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτοῖς.
Ps:68:35 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ θάλασσα, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:68:35 By chwalić On/ona/to/to samo Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Morze I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:68:35 ai)nesa/tOsan au)to\n oi( ou)ranoi\ kai\ E( gE=, Ta/lassa kai\ pa/nta ta\ e(/rponta e)n au)toi=s.
Ps:68:35 ainesatOsan auton hoi uranoi kai hE gE, Talassa kai panta ta herponta en autois.
Ps:68:35 VA_AAD3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM C RA_NSF N1_NSF N1S_NSF C A3_NPN RA_NPN V1_PAPNPN P RD_DPM
Ps:68:35 to praise he/she/it/same the sky/heaven and also, even, namely the earth/land sea and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:68:35 let-them-PRAISE! him/it/same (acc) the (nom) skies/heavens (nom|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc) sea (nom|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ps:68:35 Ps_68:35_1 Ps_68:35_2 Ps_68:35_3 Ps_68:35_4 Ps_68:35_5 Ps_68:35_6 Ps_68:35_7 Ps_68:35_8 Ps_68:35_9 Ps_68:35_10 Ps_68:35_11 Ps_68:35_12 Ps_68:35_13 Ps_68:35_14
Ps:68:35 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:36 ὅτι ὁ θεὸς σώσει τὴν Σιων, καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ πόλεις τῆς Ιουδαίας, καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν·
Ps:68:36 For God will save Sion, and the cities of Judea shall be built; and men shall dwell there, and inherit it. (Psalm 69:35 Brenton)
Ps:68:36 Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy: tam będą mieszkać i mieć posiadłość; (Psalm 69:36 BT_4)
Ps:68:36 ὅτι θεὸς σώσει τὴν Σιων, καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ πόλεις τῆς Ιουδαίας, καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν·
Ps:68:36 ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Σιών, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:68:36 Ponieważ/tamto Bóg  By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Syjon I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć On/ona/to/to samo
Ps:68:36 o(/ti o( Teo\s sO/sei tE\n *siOn, kai\ oi)kodomETE/sontai ai( po/leis tE=s *ioudai/as, kai\ katoikE/sousin e)kei= kai\ klEronomE/sousin au)tE/n·
Ps:68:36 hoti ho Teos sOsei tEn siOn, kai oikodomETEsontai hai poleis tEs iudaias, kai katoikEsusin ekei kai klEronomEsusin autEn·
Ps:68:36 C RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RA_ASF N_ASF C VC_FPI3P RA_NPF N3I_NPF RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3P D C VF_FAI3P RD_ASF
Ps:68:36 because/that the god [see theology] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Zion and also, even, namely to build/edify the city the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there and also, even, namely to inherit he/she/it/same
Ps:68:36 because/that the (nom) god (nom) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) the (acc) Zion (indecl) and they-will-be-BUILD/EDIFY-ed the (nom) cities (acc, nom|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) there and they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc)
Ps:68:36 Ps_68:36_1 Ps_68:36_2 Ps_68:36_3 Ps_68:36_4 Ps_68:36_5 Ps_68:36_6 Ps_68:36_7 Ps_68:36_8 Ps_68:36_9 Ps_68:36_10 Ps_68:36_11 Ps_68:36_12 Ps_68:36_13 Ps_68:36_14 Ps_68:36_15 Ps_68:36_16 Ps_68:36_17 Ps_68:36_18
Ps:68:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:68:37 καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων αὐτοῦ καθέξουσιν αὐτήν, καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ.
Ps:68:37 And the seed of his servants shall possess it, and they that love his name shall dwell therein. (Psalm 69:36 Brenton)
Ps:68:37 i potomstwo sług Jego ją odziedziczy, a miłujący Jego imię tam przebywać będę. (Psalm 69:37 BT_4)
Ps:68:37 καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων αὐτοῦ καθέξουσιν αὐτήν, καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ.
Ps:68:37 καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:68:37 I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kochać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:68:37 kai\ to\ spe/rma tO=n dou/lOn au)tou= kaTe/Xousin au)tE/n, kai\ oi( a)gapO=ntes to\ o)/noma au)tou= kataskEnO/sousin e)n au)tE=|.
Ps:68:37 kai to sperma tOn dulOn autu kaTeXusin autEn, kai hoi agapOntes to onoma autu kataskEnOsusin en autE.
Ps:68:37 C RA_NSN N3M_NSN RA_GPM N2_GPM RD_GSM VF_FAI3P RD_ASF C RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VF_FAI3P P RD_DSF
Ps:68:37 and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of he/she/it/same and also, even, namely the to love the name with regard to he/she/it/same to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:68:37 and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen) they-will-HOLD FAST, going-to-HOLD FAST (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) and the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-will-SETTLE, going-to-SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ps:68:37 Ps_68:37_1 Ps_68:37_2 Ps_68:37_3 Ps_68:37_4 Ps_68:37_5 Ps_68:37_6 Ps_68:37_7 Ps_68:37_8 Ps_68:37_9 Ps_68:37_10 Ps_68:37_11 Ps_68:37_12 Ps_68:37_13 Ps_68:37_14 Ps_68:37_15 Ps_68:37_16 Ps_68:37_17
Ps:68:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x