Ps:74:1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· ψαλμὸς τῷ Ασαφ ᾠδῆς.
Ps:74:1 For the end, Destroy not, a Psalm of a Song for Asaph. We will give thanks to thee, O God, we will give thanks, and call upon thy name: I will declare all thy wonderful works. (Psalm 75:1 Brenton)
Ps:74:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz...». Psalm. Asafowy. Pieśń. (Psalm 75:1 BT_4)
Ps:74:1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· ψαλμὸς τῷ Ασαφ ᾠδῆς.
Ps:74:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ
Ps:74:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Nie By rujnować Psalm Asa(pH) Oda
Ps:74:1 *ei)s to\ te/los· mE\ diafTei/rE|s· PSalmo\s tO=| *asaf O)|dE=s.
Ps:74:1 eis to telos· mE diafTeirEs· PSalmos tO asaf OdEs.
Ps:74:1 P RA_ASN N3E_ASN D V1_PAS2S N2_NSM RA_DSM N_DSM N1_GSF
Ps:74:1 into (+acc) the end (event, consummation) not to ruin psalm the Asa(ph) ode
Ps:74:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) not you(sg)-should-be-RUIN-ing, you(sg)-should-RUIN psalm (nom) the (dat) Asa(ph) (indecl) ode (gen)
Ps:74:1 Ps_74:1_1 Ps_74:1_2 Ps_74:1_3 Ps_74:1_4 Ps_74:1_5 Ps_74:1_6 Ps_74:1_7 Ps_74:1_8 Ps_74:1_9
Ps:74:1 x x x x x x x x x
Ps:74:2 Ἐξομολογησόμεθά σοι, ὁ θεός, ἐξομολογησόμεθα καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου.
Ps:74:2 For the end, Destroy not, a Psalm of a Song for Asaph. We will give thanks to thee, O God, we will give thanks, and call upon thy name: I will declare all thy wonderful works. (Psalm 75:1 Brenton)
Ps:74:2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. (Psalm 75:2 BT_4)
Ps:74:2 Ἐξομολογησόμεθά σοι, θεός, ἐξομολογησόμεθα καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου.
Ps:74:2 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:74:2 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  By przyznawać I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Ps:74:2 *)eXomologEso/meTa/ soi, o( Teo/s, e)XomologEso/meTa kai\ e)pikaleso/meTa to\ o)/noma/ sou.
Ps:74:2 eXomologEsomeTa soi, ho Teos, eXomologEsomeTa kai epikalesomeTa to onoma su.
Ps:74:2 VF_FMI1P RP_DS RA_NSM N2_NSM VF_FMI1P C VF_FMI1P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Ps:74:2 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] to confess and also, even, namely to call upon the name with regard to you; your/yours(sg)
Ps:74:2 we-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) we-will-be-CONFESS-ed and we-will-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:74:2 Ps_74:2_1 Ps_74:2_2 Ps_74:2_3 Ps_74:2_4 Ps_74:2_5 Ps_74:2_6 Ps_74:2_7 Ps_74:2_8 Ps_74:2_9 Ps_74:2_10
Ps:74:2 x x x x x x x x x x
Ps:74:3 διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου, ὅταν λάβω καιρόν· ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ.
Ps:74:3 For the end, Destroy not, a Psalm of a Song for Asaph. We will give thanks to thee, O God, we will give thanks, and call upon thy name: I will declare all thy wonderful works. (Psalm 75:1 Brenton)
Ps:74:3 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. (Psalm 75:2 BT_4)
Ps:74:3 διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου, ὅταν λάβω καιρόν· ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ.
Ps:74:3 δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅταν (ὅτε ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Ps:74:3 Do exposit Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) Ilekroć By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Okres czasu Ja Prawość (kształt prosty) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Ps:74:3 diEgE/somai pa/nta ta\ Tauma/sia/ sou, o(/tan la/bO kairo/n· e)gO\ eu)Tu/tEtas krinO=.
Ps:74:3 diEgEsomai panta ta Taumasia su, hotan labO kairon· egO euTytEtas krinO.
Ps:74:3 VF_FMI1S A3_APN RA_APN A1A_APN RP_GS D VB_AAS1S N2_ASM RP_NS N3T_APF VF2_FAI1S
Ps:74:3 to exposit every all, each, every, the whole of the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) whenever to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand period of time I uprightness (straightness) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Ps:74:3 I-will-be-EXPOSIT-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) whenever I-should-TAKE HOLD OF period of time (acc) I (nom) uprightnesss (acc) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE
Ps:74:3 Ps_74:3_1 Ps_74:3_2 Ps_74:3_3 Ps_74:3_4 Ps_74:3_5 Ps_74:3_6 Ps_74:3_7 Ps_74:3_8 Ps_74:3_9 Ps_74:3_10 Ps_74:3_11
Ps:74:3 x x x x x x x x x x x
Ps:74:4 ἐτάκη ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ, ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς. διάψαλμα.
Ps:74:4 The earth is dissolved, and all that dwell in it: I have strengthened its pillars. Pause. (Psalm 75:3 Brenton)
Ps:74:4 Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary. (Psalm 75:4 BT_4)
Ps:74:4 ἐτάκη γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ, ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς. διάψαλμα.
Ps:74:4 τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:74:4 By topnieć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja By stężać Filar On/ona/to/to samo selah
Ps:74:4 e)ta/kE E( gE= kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes e)n au)tE=|, e)gO\ e)stere/Osa tou\s stu/lous au)tE=s. dia/PSalma.
Ps:74:4 etakE hE gE kai pantes hoi katoikuntes en autE, egO estereOsa tus stylus autEs. diaPSalma.
Ps:74:4 VDI_API3S RA_NSF N1_NSF C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RD_DSF RP_NS VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RD_GSF N3M_NSN
Ps:74:4 to melt the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same I to solidify the pillar he/she/it/same selah
Ps:74:4 he/she/it-was-MELT-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) I (nom) I-SOLIDIFY-ed the (acc) pillars (acc) her/it/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:74:4 Ps_74:4_1 Ps_74:4_2 Ps_74:4_3 Ps_74:4_4 Ps_74:4_5 Ps_74:4_6 Ps_74:4_7 Ps_74:4_8 Ps_74:4_9 Ps_74:4_10 Ps_74:4_11 Ps_74:4_12 Ps_74:4_13 Ps_74:4_14 Ps_74:4_15
Ps:74:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:74:5 εἶπα τοῖς παρανομοῦσιν Μὴ παρανομεῖτε, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν Μὴ ὑψοῦτε κέρας,
Ps:74:5 I said unto the transgressors, Do not transgress; and to the sinners, Lift not up the horn. (Psalm 75:4 Brenton)
Ps:74:5 Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!" a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!" (Psalm 75:5 BT_4)
Ps:74:5 εἶπα τοῖς παρανομοῦσιν Μὴ παρανομεῖτε, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν Μὴ ὑψοῦτε κέρας,
Ps:74:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) μή παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) μή ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό
Ps:74:5 By mówić/opowiadaj By być na zewnątrz prawa Nie By być na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Nie By podnosić/ustalony wysoko Róg
Ps:74:5 ei)=pa toi=s paranomou=sin *mE\ paranomei=te, kai\ toi=s a(marta/nousin *mE\ u(PSou=te ke/ras,
Ps:74:5 eipa tois paranomusin mE paranomeite, kai tois hamartanusin mE hyPSute keras,
Ps:74:5 VAI_AAI1S RA_DPM V2_PAI3P D V2_PAD2P C RA_DPM V1_PAI3P D V4_PAD2P N3T_ASN
Ps:74:5 to say/tell the to be outside the law not to be outside the law and also, even, namely the to sin not to elevate/set high horn
Ps:74:5 I-SAY/TELL-ed the (dat) they-are-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW, while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (dat) not you(pl)-are-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW, be-you(pl)-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW! and the (dat) they-are-SIN-ing, while SIN-ing (dat) not you(pl)-are-ELEVATE/SET-ing-HIGH, be-you(pl)-ELEVATE/SET-ing-HIGH!, you(pl)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH horn (nom|acc|voc)
Ps:74:5 Ps_74:5_1 Ps_74:5_2 Ps_74:5_3 Ps_74:5_4 Ps_74:5_5 Ps_74:5_6 Ps_74:5_7 Ps_74:5_8 Ps_74:5_9 Ps_74:5_10 Ps_74:5_11
Ps:74:5 x x x x x x x x x x x
Ps:74:6 μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν, μὴ λαλεῖτε κατὰ τοῦ θεοῦ ἀδικίαν.
Ps:74:6 Lift not up your horn on high; speak not unrighteousness against God. (Psalm 75:5 Brenton)
Ps:74:6 Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale. (Psalm 75:6 BT_4)
Ps:74:6 μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν, μὴ λαλεῖτε κατὰ τοῦ θεοῦ ἀδικίαν.
Ps:74:6 μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Ps:74:6 Nie By podnosić Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Róg Ty Nie By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bóg  Zły uczynki
Ps:74:6 mE\ e)pai/rete ei)s u(/PSos to\ ke/ras u(mO=n, mE\ lalei=te kata\ tou= Teou= a)diki/an.
Ps:74:6 mE epairete eis hyPSos to keras hymOn, mE laleite kata tu Teu adikian.
Ps:74:6 D V1_PAD2P P N3E_ASN RA_ASN N3T_ASN RP_GP D V2_PAD2P P RA_GSM N2_GSM N1A_ASF
Ps:74:6 not to raise into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the horn you not to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the god [see theology] wrongdoing
Ps:74:6 not you(pl)-are-RAISE-ing, be-you(pl)-RAISE-ing! into (+acc) height (nom|acc|voc) the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) you(pl) (gen) not you(pl)-are-SPEAK-ing, be-you(pl)-SPEAK-ing! down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) god (gen) wrongdoing (acc)
Ps:74:6 Ps_74:6_1 Ps_74:6_2 Ps_74:6_3 Ps_74:6_4 Ps_74:6_5 Ps_74:6_6 Ps_74:6_7 Ps_74:6_8 Ps_74:6_9 Ps_74:6_10 Ps_74:6_11 Ps_74:6_12 Ps_74:6_13
Ps:74:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:74:7 ὅτι οὔτε ἀπὸ ἐξόδων οὔτε ἀπὸ δυσμῶν οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων,
Ps:74:7 For good comes neither from the east, nor from the west, nor from the desert mountains. (Psalm 75:6 Brenton)
Ps:74:7 Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie, (Psalm 75:7 BT_4)
Ps:74:7 ὅτι οὔτε ἀπὸ ἐξόδων οὔτε ἀπὸ δυσμῶν οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων,
Ps:74:7 ὅτι οὔτε (οὐ τέ) ἀπό ἔξ·οδος, -ου, ἡ οὔτε (οὐ τέ) ἀπό δυσμή, -ῆς, ἡ οὔτε (οὐ τέ) ἀπό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Ps:74:7 Ponieważ/tamto Ani nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eksodus Ani nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Ani nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Wchodź
Ps:74:7 o(/ti ou)/te a)po\ e)Xo/dOn ou)/te a)po\ dusmO=n ou)/te a)po\ e)rE/mOn o)re/On,
Ps:74:7 hoti ute apo eXodOn ute apo dysmOn ute apo erEmOn oreOn,
Ps:74:7 C C P N2_GPF C P N1_GPF C P N2_GPF N3E_GPN
Ps:74:7 because/that nor not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing exodus nor not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing west nor not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wilderness; to lay waste mount
Ps:74:7 because/that nor away from (+gen) exoduses (gen) nor away from (+gen) wests (gen) nor away from (+gen) wilderness ([Adj] gen); while LAY-ing-WASTE (nom) mounts (gen)
Ps:74:7 Ps_74:7_1 Ps_74:7_2 Ps_74:7_3 Ps_74:7_4 Ps_74:7_5 Ps_74:7_6 Ps_74:7_7 Ps_74:7_8 Ps_74:7_9 Ps_74:7_10 Ps_74:7_11
Ps:74:7 x x x x x x x x x x x
Ps:74:8 ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν, τοῦτον ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ.
Ps:74:8 For God is the judge; he puts down one, and raises up another. (Psalm 75:7 Brenton)
Ps:74:8 lecz Bóg jedynie jest sędzią - tego zniża, tamtego podnosi. (Psalm 75:8 BT_4)
Ps:74:8 ὅτι θεὸς κριτής ἐστιν, τοῦτον ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ.
Ps:74:8 ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κριτής, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Ps:74:8 Ponieważ/tamto Bóg  Sądź [zobacz krytyka] By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić/ustalony wysoko
Ps:74:8 o(/ti o( Teo\s kritE/s e)stin, tou=ton tapeinoi= kai\ tou=ton u(PSoi=.
Ps:74:8 hoti ho Teos kritEs estin, tuton tapeinoi kai tuton hyPSoi.
Ps:74:8 C RA_NSM N2_NSM N1M_NSM V9_PAI3S RD_ASM V4_PAI3S C RD_ASM V4_PAI3S
Ps:74:8 because/that the god [see theology] judge [see critic] to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to elevate/set high
Ps:74:8 because/that the (nom) god (nom) judge (nom) he/she/it-is this (acc) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) and this (acc) he/she/it-is-ELEVATE/SET-ing-HIGH, you(sg)-are-being-ELEVATE/SET-ed-HIGH, you(sg)-are-being-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), he/she/it-should-be-ELEVATE/SET-ing-HIGH, you(sg)-should-be-being-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-happens-to-be-ELEVATE/SET-ing-HIGH (opt)
Ps:74:8 Ps_74:8_1 Ps_74:8_2 Ps_74:8_3 Ps_74:8_4 Ps_74:8_5 Ps_74:8_6 Ps_74:8_7 Ps_74:8_8 Ps_74:8_9 Ps_74:8_10
Ps:74:8 x x x x x x x x x x
Ps:74:9 ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος, καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη, πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς.
Ps:74:9 For there is a cup in the hand of the Lord, full of unmingled wine; and he has turned it from side to side, but its dregs have not been wholly poured out; all the sinners of the earth shall drink them. (Psalm 75:8 Brenton)
Ps:74:9 Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi». (Psalm 75:9 BT_4)
Ps:74:9 ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος, καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, πλὴν τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη, πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς.
Ps:74:9 ὅτι ποτήριον, -ου, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἶνος, -ου, ὁ ἄ·κρατος -ον πλήρης -ες   καί κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] οὗτος αὕτη τοῦτο πλήν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:74:9 Ponieważ/tamto Filiżanka {Puchar} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wino Nie zmieszany (nie rozpuszczona, pełna siła) Pełny I też, nawet, mianowicie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z wyjątkiem On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzeszny Ziemi/ziemia
Ps:74:9 o(/ti potE/rion e)n CHeiri\ kuri/ou oi)/nou a)kra/tou plE=res kera/smatos, kai\ e)/klinen e)k tou/tou ei)s tou=to, plE\n o( trugi/as au)tou= ou)k e)XekenO/TE, pi/ontai pa/ntes oi( a(martOloi\ tE=s gE=s.
Ps:74:9 hoti potErion en CHeiri kyriu oinu akratu plEres kerasmatos, kai eklinen ek tutu eis tuto, plEn ho trygias autu uk eXekenOTE, piontai pantes hoi hamartOloi tEs gEs.
Ps:74:9 C N2N_NSN P N3_DSF N2_GSM N2_GSM A1B_GSM A3H_NSN N3M_GSN C V1I_IAI3S P RD_GSM P RD_ASN D RA_NSM N1T_NSM RD_GSM D VCI_API3S VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM A1B_NPM RA_GSF N1_GSF
Ps:74:9 because/that cup in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wine unmixed (undiluted, full strength) full ć and also, even, namely to bend/wane [see incline, decline, recline] out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] except the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć to drink every all, each, every, the whole of the sinful the earth/land
Ps:74:9 because/that cup (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) wine (gen) unmixed ([Adj] gen) full ([Adj] nom|acc|voc, voc)   and he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed out of (+gen) this (gen) into (+acc) this (nom|acc) except the (nom)   him/it/same (gen) not   they-will-be-DRINK-ed all (nom|voc) the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) the (gen) earth/land (gen)
Ps:74:9 Ps_74:9_1 Ps_74:9_2 Ps_74:9_3 Ps_74:9_4 Ps_74:9_5 Ps_74:9_6 Ps_74:9_7 Ps_74:9_8 Ps_74:9_9 Ps_74:9_10 Ps_74:9_11 Ps_74:9_12 Ps_74:9_13 Ps_74:9_14 Ps_74:9_15 Ps_74:9_16 Ps_74:9_17 Ps_74:9_18 Ps_74:9_19 Ps_74:9_20 Ps_74:9_21 Ps_74:9_22 Ps_74:9_23 Ps_74:9_24 Ps_74:9_25 Ps_74:9_26 Ps_74:9_27
Ps:74:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:74:10 ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα, ψαλῶ τῷ θεῷ Ιακωβ·
Ps:74:10 But I will exult for ever: I will sing praises to the God of Jacob. (Psalm 75:9 Brenton)
Ps:74:10 Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba. (Psalm 75:10 BT_4)
Ps:74:10 ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα, ψαλῶ τῷ θεῷ Ιακωβ·
Ps:74:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:74:10 Ja zaś By radować się (zadowolona, wielka radość) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By szarpać (instrument) Bóg  Jacob
Ps:74:10 e)gO\ de\ a)gallia/somai ei)s to\n ai)O=na, PSalO= tO=| TeO=| *iakOb·
Ps:74:10 egO de agalliasomai eis ton aiOna, PSalO tO TeO iakOb·
Ps:74:10 RP_NS x VF_FMI1S P RA_ASM N3W_ASM VF2_FAI1S RA_DSM N2_DSM N_GSM
Ps:74:10 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to exult (glad, great joy) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to pluck (an instrument) the god [see theology] Jacob
Ps:74:10 I (nom) Yet I-will-be-EXULT-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) god (dat) Jacob (indecl)
Ps:74:10 Ps_74:10_1 Ps_74:10_2 Ps_74:10_3 Ps_74:10_4 Ps_74:10_5 Ps_74:10_6 Ps_74:10_7 Ps_74:10_8 Ps_74:10_9 Ps_74:10_10
Ps:74:10 x x x x x x x x x x
Ps:74:11 καὶ πάντα τὰ κέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συγκλάσω, καὶ ὑψωθήσεται τὰ κέρατα τοῦ δικαίου.
Ps:74:11 And I will break all the horns of sinners; but the horns of the righteous one shall be exalted. (Psalm 75:10 Brenton)
Ps:74:11 I połamię cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie. (Psalm 75:11 BT_4)
Ps:74:11 καὶ πάντα τὰ κέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συγκλάσω, καὶ ὑψωθήσεται τὰ κέρατα τοῦ δικαίου.
Ps:74:11 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν συγ·κλάω [LXX] (-, συν+κλα·σ-, συν+κλα·σ-, -, -, συν+κλασ·θ-) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Ps:74:11 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Róg Grzeszny Do ??? I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Róg Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Ps:74:11 kai\ pa/nta ta\ ke/rata tO=n a(martOlO=n sugkla/sO, kai\ u(PSOTE/setai ta\ ke/rata tou= dikai/ou.
Ps:74:11 kai panta ta kerata tOn hamartOlOn synklasO, kai hyPSOTEsetai ta kerata tu dikaiu.
Ps:74:11 C A3_APN RA_APN N3T_APN RA_GPM A1B_GPM VF_FAI1S C VC_FPI3S RA_APN N3T_APN RA_GSM A1A_GSM
Ps:74:11 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the horn the sinful to ??? and also, even, namely to elevate/set high the horn the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Ps:74:11 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) sinful ([Adj] gen) I-will-???, I-should-??? and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed!
Ps:74:11 Ps_74:11_1 Ps_74:11_2 Ps_74:11_3 Ps_74:11_4 Ps_74:11_5 Ps_74:11_6 Ps_74:11_7 Ps_74:11_8 Ps_74:11_9 Ps_74:11_10 Ps_74:11_11 Ps_74:11_12 Ps_74:11_13
Ps:74:11 x x x x x x x x x x x x x