Ps:8:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:8:1 For the end, concerning the wine-presses, a Psalm of David.. (Psalm 8:1 Brenton)
Ps:8:1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy. (Psalm 8:1 BT_4)
Ps:8:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:8:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:8:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Tłocznia do wina Psalm David
Ps:8:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n lEnO=n· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:8:1 eis to telos, hyper tOn lEnOn· PSalmos tO dauid.
Ps:8:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPF N2_GPF N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:8:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the winepress psalm the David
Ps:8:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) winepresses (gen) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:8:1 Ps_8:1_1 Ps_8:1_2 Ps_8:1_3 Ps_8:1_4 Ps_8:1_5 Ps_8:1_6 Ps_8:1_7 Ps_8:1_8 Ps_8:1_9
Ps:8:1 x x x x x x x x x
Ps:8:2 Κύριε ὁ κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
Ps:8:2 O Lord, our Lord, how wonderful is thy name in all the earth! for thy magnificence is exalted above the heavens. (Psalm 8:1 Brenton)
Ps:8:2 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. (Psalm 8:2 BT_4)
Ps:8:2 Κύριε κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ὅτι ἐπήρθη μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
Ps:8:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς θαυμαστός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπερ·άνω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Ps:8:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Jak/jak Cudowny Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto By podnosić Ty; twój/twój(sg) ??? Nieba/niebo
Ps:8:2 *ku/rie o( ku/rios E(mO=n, O(s Taumasto\n to\ o)/noma/ sou e)n pa/sE| tE=| gE=|, o(/ti e)pE/rTE E( megalopre/peia/ sou u(pera/nO tO=n ou)ranO=n.
Ps:8:2 kyrie ho kyrios hEmOn, hOs Taumaston to onoma su en pasE tE gE, hoti epErTE hE megaloprepeia su hyperanO tOn uranOn.
Ps:8:2 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_GPM N2_GPM
Ps:8:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I as/like wonderful the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land because/that to raise the ć you; your/yours(sg) ??? the sky/heaven
Ps:8:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) as/like wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) because/that he/she/it-was-RAISE-ed the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? the (gen) skies/heavens (gen)
Ps:8:2 Ps_8:2_1 Ps_8:2_2 Ps_8:2_3 Ps_8:2_4 Ps_8:2_5 Ps_8:2_6 Ps_8:2_7 Ps_8:2_8 Ps_8:2_9 Ps_8:2_10 Ps_8:2_11 Ps_8:2_12 Ps_8:2_13 Ps_8:2_14 Ps_8:2_15 Ps_8:2_16 Ps_8:2_17 Ps_8:2_18 Ps_8:2_19 Ps_8:2_20 Ps_8:2_21
Ps:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:8:3 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν.
Ps:8:3 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou perfected praise, because of thine enemies; that thou mightest put down the enemy and avenger. (Psalm 8:2 Brenton)
Ps:8:3 Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. (Psalm 8:3 BT_4)
Ps:8:3 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν.
Ps:8:3 ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό νήπιος -ία -ον καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) αἶνος, -ου, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐχθρός -ά -όν καί  
Ps:8:3 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Noworodek I też, nawet, mianowicie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać By poprawiać naprawę Chwal też opowiadanie, historię Z powodu dla, dla Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Wrogi I też, nawet, mianowicie
Ps:8:3 e)k sto/matos nEpi/On kai\ TElaDZo/ntOn katErti/sO ai)=non e(/neka tO=n e)CHTrO=n sou tou= katalu=sai e)CHTro\n kai\ e)kdikEtE/n.
Ps:8:3 ek stomatos nEpiOn kai TElaDZontOn katErtisO ainon heneka tOn eCHTrOn su tu katalysai eCHTron kai ekdikEtEn.
Ps:8:3 P N3M_GSN A1A_GPM C V1_PAPGPM VAI_AMI2S N2_ASM P RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_GSN VA_AAN N2_ASM C N1M_ASM
Ps:8:3 out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma infant and also, even, namely to suckle nurse, suck to put right mend praise also a tale, story owing to for, for the sake of the enmity; hostile you; your/yours(sg) the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end hostile and also, even, namely ć
Ps:8:3 out of (+gen) mouth/maw (gen) infant ([Adj] gen) and let-them-be-SUCKLE-ing! (classical), while SUCKLE-ing (gen) you(sg)-were-REPAIR-ed praise (acc) owing to the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) and  
Ps:8:3 Ps_8:3_1 Ps_8:3_2 Ps_8:3_3 Ps_8:3_4 Ps_8:3_5 Ps_8:3_6 Ps_8:3_7 Ps_8:3_8 Ps_8:3_9 Ps_8:3_10 Ps_8:3_11 Ps_8:3_12 Ps_8:3_13 Ps_8:3_14 Ps_8:3_15 Ps_8:3_16
Ps:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:8:4 ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου, σελήνην καὶ ἀστέρας, ἃ σὺ ἐθεμελίωσας.
Ps:8:4 For I will regard the heavens, the work of thy fingers; the moon and stars, which thou hast established. (Psalm 8:3 Brenton)
Ps:8:4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: (Psalm 8:4 BT_4)
Ps:8:4 ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου, σελήνην καὶ ἀστέρας, σὺ ἐθεμελίωσας.
Ps:8:4 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σελήνη, -ης, ἡ καί ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
Ps:8:4 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nieba/niebo Praca Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ty; twój/twój(sg) Księżyc I też, nawet, mianowicie Gwiezdny Kto/, który/, który Ty Do ???
Ps:8:4 o(/ti o)/PSomai tou\s ou)ranou/s, e)/rga tO=n daktu/lOn sou, selE/nEn kai\ a)ste/ras, a(/ su\ e)Temeli/Osas.
Ps:8:4 hoti oPSomai tus uranus, erga tOn daktylOn su, selEnEn kai asteras, ha sy eTemeliOsas.
Ps:8:4 C VF_FMI1S RA_APM N2_APM N2N_APN RA_GPM N2_GPM RP_GS N1_ASF C N3_APM RR_APN RP_NS VAI_AAI2S
Ps:8:4 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the sky/heaven work the finger [see ptero-dactyl, winged finger] you; your/yours(sg) moon and also, even, namely star who/whom/which you to ???
Ps:8:4 because/that I-will-be-SEE-ed the (acc) skies/heavens (acc) works (nom|acc|voc) the (gen) fingers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) moon (acc) and stars (acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-???-ed
Ps:8:4 Ps_8:4_1 Ps_8:4_2 Ps_8:4_3 Ps_8:4_4 Ps_8:4_5 Ps_8:4_6 Ps_8:4_7 Ps_8:4_8 Ps_8:4_9 Ps_8:4_10 Ps_8:4_11 Ps_8:4_12 Ps_8:4_13 Ps_8:4_14
Ps:8:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:8:5 τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;
Ps:8:5 What is man, that thou art mindful of him? or the son of man, that thou visitest him? (Psalm 8:4 Brenton)
Ps:8:5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? (Psalm 8:5 BT_4)
Ps:8:5 τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ, υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;
Ps:8:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:8:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ludzki Ponieważ/tamto By pamiętać/stawaj się uważającym z On/ona/to/to samo Albo Syn Ludzki Ponieważ/tamto By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo
Ps:8:5 ti/ e)stin a)/nTrOpos, o(/ti mimnE/|skE| au)tou=, E)\ ui(o\s a)nTrO/pou, o(/ti e)piske/ptE| au)to/n;
Ps:8:5 ti estin anTrOpos, hoti mimnEskE autu, E hyios anTrOpu, hoti episkeptE auton;
Ps:8:5 RI_NSN V9_PAI3S N2_NSM C V1_PMI2S RD_GSM C N2_NSM N2_GSM C V1_PMI2S RD_ASM
Ps:8:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be human because/that to remember/become mindful of he/she/it/same or son human because/that to visit [see skeptical] he/she/it/same
Ps:8:5 who/what/why (nom|acc) he/she/it-is human (nom) because/that you(sg)-are-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF, you(sg)-should-be-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF him/it/same (gen) or son (nom) human (gen) because/that you(sg)-are-being-VISIT-ed, you(sg)-should-be-being-VISIT-ed him/it/same (acc)
Ps:8:5 Ps_8:5_1 Ps_8:5_2 Ps_8:5_3 Ps_8:5_4 Ps_8:5_5 Ps_8:5_6 Ps_8:5_7 Ps_8:5_8 Ps_8:5_9 Ps_8:5_10 Ps_8:5_11 Ps_8:5_12
Ps:8:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:8:6 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν·
Ps:8:6 Thou madest him a little less than angels, thou hast crowned him with glory and honour; (Psalm 8:5 Brenton)
Ps:8:6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. (Psalm 8:6 BT_4)
Ps:8:6 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν·
Ps:8:6 ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρά ἄγγελος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί τιμή, -ῆς, ἡ στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:8:6 By robić niższy On/ona/to/to samo Krótki Jakiś/jakikolwiek fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość By koronować On/ona/to/to samo
Ps:8:6 E)la/ttOsas au)to\n braCHu/ ti par’ a)gge/lous, do/XE| kai\ timE=| e)stefa/nOsas au)to/n·
Ps:8:6 ElattOsas auton braCHy ti par’ angelus, doXE kai timE estefanOsas auton·
Ps:8:6 VAI_AAI2S RD_ASM A3U_ASN RI_ASN P N2_APM N1S_DSF C N1_DSF VAI_AAI2S RD_ASM
Ps:8:6 to make inferior he/she/it/same brief some/any frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to crown he/she/it/same
Ps:8:6 you(sg)-MAKE-ed-INFERIOR him/it/same (acc) brief ([Adj] nom|acc|voc, voc) some/any (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) messengers/angels (acc) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed and honor (dat) you(sg)-CROWN-ed him/it/same (acc)
Ps:8:6 Ps_8:6_1 Ps_8:6_2 Ps_8:6_3 Ps_8:6_4 Ps_8:6_5 Ps_8:6_6 Ps_8:6_7 Ps_8:6_8 Ps_8:6_9 Ps_8:6_10 Ps_8:6_11
Ps:8:6 x x x x x x x x x x x
Ps:8:7 καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ,
Ps:8:7 and thou hast set him over the works of thy hands: thou hast put all things under his feet: (Psalm 8:6 Brenton)
Ps:8:7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: (Psalm 8:7 BT_4)
Ps:8:7 καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ,
Ps:8:7 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:8:7 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Poniżej Stopa On/ona/to/to samo
Ps:8:7 kai\ kate/stEsas au)to\n e)pi\ ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n sou, pa/nta u(pe/taXas u(poka/tO tO=n podO=n au)tou=,
Ps:8:7 kai katestEsas auton epi ta erga tOn CHeirOn su, panta hypetaXas hypokatO tOn podOn autu,
Ps:8:7 C VHI_AAI2S RD_ASM P RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RP_GS A3_APN VAI_AAI2S P RA_GPM N3D_GPM RD_GSM
Ps:8:7 and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the hand; worse you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of to subordinate [like a soldier to a commander] below the foot he/she/it/same
Ps:8:7 and you(sg)-ENABLE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) you(sg)-SUBORDINATE-ed below the (gen) feet (gen) him/it/same (gen)
Ps:8:7 Ps_8:7_1 Ps_8:7_2 Ps_8:7_3 Ps_8:7_4 Ps_8:7_5 Ps_8:7_6 Ps_8:7_7 Ps_8:7_8 Ps_8:7_9 Ps_8:7_10 Ps_8:7_11 Ps_8:7_12 Ps_8:7_13 Ps_8:7_14 Ps_8:7_15
Ps:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:8:8 πρόβατα καὶ βόας πάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου,
Ps:8:8 sheep and all oxen, yea and the cattle of the field; (Psalm 8:7 Brenton)
Ps:8:8 owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, (Psalm 8:8 BT_4)
Ps:8:8 πρόβατα καὶ βόας πάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου,
Ps:8:8 πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἔτι δέ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό  
Ps:8:8 Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ps:8:8 pro/bata kai\ bo/as pa/sas, e)/ti de\ kai\ ta\ ktE/nE tou= pedi/ou,
Ps:8:8 probata kai boas pasas, eti de kai ta ktEnE tu pediu,
Ps:8:8 N2N_APN C N3_APF A1S_APF D x C RA_APN N3E_APN RA_GSN N2N_GSN
Ps:8:8 sheep (sheepfold) and also, even, namely ox; outcry every all, each, every, the whole of; to sprinkle yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the Animal (beast) the ć
Ps:8:8 sheep (nom|acc|voc) and oxen (acc); outcries (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) yet/still Yet and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) the (gen)  
Ps:8:8 Ps_8:8_1 Ps_8:8_2 Ps_8:8_3 Ps_8:8_4 Ps_8:8_5 Ps_8:8_6 Ps_8:8_7 Ps_8:8_8 Ps_8:8_9 Ps_8:8_10 Ps_8:8_11
Ps:8:8 x x x x x x x x x x x
Ps:8:9 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν.
Ps:8:9 the birds of the sky, and the fish of the sea, the creatures passing through the paths of the sea. (Psalm 8:8 Brenton)
Ps:8:9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. (Psalm 8:9 BT_4)
Ps:8:9 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν.
Ps:8:9 ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) τρίβος, -ου, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ
Ps:8:9 Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ryba Morze By przechodzić Ścieżka Morze
Ps:8:9 ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kai\ tou\s i)CHTu/as tE=s Tala/ssEs, ta\ diaporeuo/mena tri/bous TalassO=n.
Ps:8:9 ta peteina tu uranu kai tus iCHTyas tEs TalassEs, ta diaporeuomena tribus TalassOn.
Ps:8:9 RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM C RA_APM N3U_APM RA_GSF N1S_GSF RA_APN V1_PMPAPN N2_APF N1S_GPF
Ps:8:9 the bird the sky/heaven and also, even, namely the fish the sea the to pass through path sea
Ps:8:9 the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (acc) fish (acc) the (gen) sea (gen) the (nom|acc) while being-PASS-ed-THROUGH (nom|acc|voc) paths (acc) seas (gen)
Ps:8:9 Ps_8:9_1 Ps_8:9_2 Ps_8:9_3 Ps_8:9_4 Ps_8:9_5 Ps_8:9_6 Ps_8:9_7 Ps_8:9_8 Ps_8:9_9 Ps_8:9_10 Ps_8:9_11 Ps_8:9_12 Ps_8:9_13
Ps:8:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:8:10 κύριε ὁ κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Ps:8:10 O Lord our Lord, how wonderful is thy name in all the earth! (Psalm 8:9 Brenton)
Ps:8:10 O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! (Psalm 8:10 BT_4)
Ps:8:10 κύριε κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Ps:8:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς θαυμαστός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:8:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Jak/jak Cudowny Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Ps:8:10 ku/rie o( ku/rios E(mO=n, O(s Taumasto\n to\ o)/noma/ sou e)n pa/sE| tE=| gE=|.
Ps:8:10 kyrie ho kyrios hEmOn, hOs Taumaston to onoma su en pasE tE gE.
Ps:8:10 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF
Ps:8:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I as/like wonderful the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Ps:8:10 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) as/like wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat)
Ps:8:10 Ps_8:10_1 Ps_8:10_2 Ps_8:10_3 Ps_8:10_4 Ps_8:10_5 Ps_8:10_6 Ps_8:10_7 Ps_8:10_8 Ps_8:10_9 Ps_8:10_10 Ps_8:10_11 Ps_8:10_12 Ps_8:10_13
Ps:8:10 x x x x x x x x x x x x x