Ps:7:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὃν ᾖσεν τῷ κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσι υἱοῦ Ιεμενι.
Ps:7:1 O Lord my God, in thee have I trusted: save me from all them that persecute me, and deliver me. (Psalm 7:1 Brenton)
Ps:7:1 Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pan z powodu Kusza Beniaminity. (Psalm 7:1 BT_4)
Ps:7:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὃν ᾖσεν τῷ κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσι υἱοῦ Ιεμενι.
Ps:7:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπέρ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ χοῦς, χοός, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Ps:7:1 Psalm David Kto/, który/, który; by być By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Proch Syn
Ps:7:1 *PSalmo\s tO=| *dauid, o(\n E)=|sen tO=| kuri/O| u(pe\r tO=n lo/gOn *CHousi ui(ou= *iemeni.
Ps:7:1 PSalmos tO dauid, hon Esen tO kyriO hyper tOn logOn CHusi hyiu iemeni.
Ps:7:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM RR_ASM VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N2_GSM N_GSM
Ps:7:1 psalm the David who/whom/which; to be to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. above (+acc), on behalf of (+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. dust son ć
Ps:7:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SING-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) words (gen) dusts (dat) son (gen)  
Ps:7:1 Ps_7:1_1 Ps_7:1_2 Ps_7:1_3 Ps_7:1_4 Ps_7:1_5 Ps_7:1_6 Ps_7:1_7 Ps_7:1_8 Ps_7:1_9 Ps_7:1_10 Ps_7:1_11 Ps_7:1_12 Ps_7:1_13
Ps:7:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:2 Κύριε ὁ θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με,
Ps:7:2 O Lord my God, in thee have I trusted: save me from all them that persecute me, and deliver me. (Psalm 7:1 Brenton)
Ps:7:2 Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, (Psalm 7:2 BT_4)
Ps:7:2 Κύριε θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με,
Ps:7:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:7:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ja I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja
Ps:7:2 *ku/rie o( Teo/s mou, e)pi\ soi\ E)/lpisa· sO=so/n me e)k pa/ntOn tO=n diOko/ntOn me kai\ r(u=sai/ me,
Ps:7:2 kyrie ho Teos mu, epi soi Elpisa· sOson me ek pantOn tOn diOkontOn me kai rysai me,
Ps:7:2 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_DS VAI_AAI1S VA_AAD2S RP_AS P A3_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS C VA_AMD2S RP_AS
Ps:7:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to hope survive, live through, outlast, outlive to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the to prosecute/pursue prosecute: put on trial I and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I
Ps:7:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-HOPE-ed do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) let-them-be-PROSECUTE/PURSUE-ing! (classical), while PROSECUTE/PURSUE-ing (gen) me (acc) and be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc)
Ps:7:2 Ps_7:2_1 Ps_7:2_2 Ps_7:2_3 Ps_7:2_4 Ps_7:2_5 Ps_7:2_6 Ps_7:2_7 Ps_7:2_8 Ps_7:2_9 Ps_7:2_10 Ps_7:2_11 Ps_7:2_12 Ps_7:2_13 Ps_7:2_14 Ps_7:2_15 Ps_7:2_16 Ps_7:2_17
Ps:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:3 μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος.
Ps:7:3 Lest at any time the enemy seize my soul as a lion, while there is none to ransom, nor to save. (Psalm 7:2 Brenton)
Ps:7:3 by kto - jak lew - mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. (Psalm 7:3 BT_4)
Ps:7:3 μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος.
Ps:7:3 μήποτε (μή ποτέ) ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ps:7:3 Nigdy By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Jak/jak Lew Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Nie By być By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ps:7:3 mE/pote a(rpa/sE| O(s le/On tE\n PSuCHE/n mou mE\ o)/ntos lutroume/nou mEde\ sO/|DZontos.
Ps:7:3 mEpote harpasE hOs leOn tEn PSyCHEn mu mE ontos lytrumenu mEde sODZontos.
Ps:7:3 D VA_AAS3S C N3W_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS D V9_PAPGSM V4_PMPGSM C V1_PAPGSM
Ps:7:3 never to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin as/like lion the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I not to be to redeem to be released, upon payment of ransom μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ps:7:3 never he/she/it-should-SNATCH, you(sg)-should-be-SNATCH-ed, you(sg)-will-be-SNATCH-ed as/like lion (nom) the (acc) life (acc) me (gen) not while being (gen) while being-REDEEM-ed (gen) neither/nor; Mede (voc) while SAVE-ing (gen)
Ps:7:3 Ps_7:3_1 Ps_7:3_2 Ps_7:3_3 Ps_7:3_4 Ps_7:3_5 Ps_7:3_6 Ps_7:3_7 Ps_7:3_8 Ps_7:3_9 Ps_7:3_10 Ps_7:3_11 Ps_7:3_12
Ps:7:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:7:4 κύριε ὁ θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσίν μου,
Ps:7:4 O Lord my God, if I have done this; (if there is unrighteousness in my hands;) (Psalm 7:3 Brenton)
Ps:7:4 Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce, (Psalm 7:4 BT_4)
Ps:7:4 κύριε θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσίν μου,
Ps:7:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:7:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Jeżeli By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli By być Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja
Ps:7:4 ku/rie o( Teo/s mou, ei) e)poi/Esa tou=to, ei) e)/stin a)diki/a e)n CHersi/n mou,
Ps:7:4 kyrie ho Teos mu, ei epoiEsa tuto, ei estin adikia en CHersin mu,
Ps:7:4 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VAI_AAI1S RD_ASN C V9_PAI3S N1A_NSF P N3_DPF RP_GS
Ps:7:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I if to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to be wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I
Ps:7:4 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) if I-DO/MAKE-ed this (nom|acc) if he/she/it-is wrongdoing (nom|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) me (gen)
Ps:7:4 Ps_7:4_1 Ps_7:4_2 Ps_7:4_3 Ps_7:4_4 Ps_7:4_5 Ps_7:4_6 Ps_7:4_7 Ps_7:4_8 Ps_7:4_9 Ps_7:4_10 Ps_7:4_11 Ps_7:4_12 Ps_7:4_13
Ps:7:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:5 εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσίν μοι κακά, ἀποπέσοιν ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός,
Ps:7:5 if I have requited with evil those who requited me with good; may I then perish empty by means of my enemies. (Psalm 7:4 Brenton)
Ps:7:5 jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, (Psalm 7:5 BT_4)
Ps:7:5 εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσίν μοι κακά, ἀποπέσοιν ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός,
Ps:7:5 εἰ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -) ἄρα[2] ἀπό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κενός -ή -όν
Ps:7:5 Jeżeli By spłacać nagrodę By spłacać nagrodę Ja Niegodziwie by czynić źle Do ??? Tak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Ja Pusty/pozbawiony
Ps:7:5 ei) a)ntape/dOka toi=s a)ntapodidou=si/n moi kaka/, a)pope/soin a)/ra a)po\ tO=n e)CHTrO=n mou keno/s,
Ps:7:5 ei antapedOka tois antapodidusin moi kaka, apopesoin ara apo tOn eCHTrOn mu kenos,
Ps:7:5 C VAI_AAI1S RA_DPM V8_PAPDPM RP_DS A1_APN VA_AAO3S x P RA_GPM N2_GPM RP_GS A1_NSM
Ps:7:5 if to pay back reward the to pay back reward I wickedly to do evil to ??? so from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the enmity; hostile I empty/devoid
Ps:7:5 if I-PAY BACK-ed--REWARD the (dat) they-are-PAY BACK-ing--REWARD, while PAY BACK-ing--REWARD (dat) me (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) I-happen-to-??? (opt) so away from (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) empty/devoid ([Adj] nom)
Ps:7:5 Ps_7:5_1 Ps_7:5_2 Ps_7:5_3 Ps_7:5_4 Ps_7:5_5 Ps_7:5_6 Ps_7:5_7 Ps_7:5_8 Ps_7:5_9 Ps_7:5_10 Ps_7:5_11 Ps_7:5_12 Ps_7:5_13
Ps:7:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:6 καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι. διάψαλμα.
Ps:7:6 Let the enemy persecute my soul, an take it; and let him trample my life on the ground, and lay my glory in the dust. Pause. (Psalm 7:5 Brenton)
Ps:7:6 to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci, i wdepcze w ziemię me życie, a godność moją niechaj w proch obali. (Psalm 7:6 BT_4)
Ps:7:6 καταδιώξαι ἄρα ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι. διάψαλμα.
Ps:7:6 κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἄρα[2] ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χοῦς, χοός, ὁ κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:7:6 By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Tak Wrogi Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja Do (+przyspieszenie) Proch By osiedlać się {By decydować się} selah
Ps:7:6 katadiO/Xai a)/ra o( e)CHTro\s tE\n PSuCHE/n mou kai\ katala/boi kai\ katapatE/sai ei)s gE=n tE\n DZOE/n mou kai\ tE\n do/Xan mou ei)s CHou=n kataskEnO/sai. dia/PSalma.
Ps:7:6 katadiOXai ara ho eCHTros tEn PSyCHEn mu kai katalaboi kai katapatEsai eis gEn tEn DZOEn mu kai tEn doXan mu eis CHun kataskEnOsai. diaPSalma.
Ps:7:6 VA_AMD2S x RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS C VB_AAO3S C VA_AMD2S P N1_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_ASF N1S_ASF RP_GS P N3_ASM VA_AMD2S N3M_NSN
Ps:7:6 to chase after chase, search for, prosecute so the hostile the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely to trample/tread into (+acc) earth/land the life being, living, spirit; alive I and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I into (+acc) dust to settle selah
Ps:7:6 to-CHASE-AFTER, be-you(sg)-CHASE-ed-AFTER!, he/she/it-happens-to-CHASE-AFTER (opt) so the (nom) hostile ([Adj] nom) the (acc) life (acc) me (gen) and he/she/it-happens-to-COMPREHEND (opt) and to-TRAMPLE/TREAD, be-you(sg)-TRAMPLE/TREAD-ed!, he/she/it-happens-to-TRAMPLE/TREAD (opt) into (+acc) earth/land (acc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) me (gen) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) dust (acc) to-SETTLE, be-you(sg)-SETTLE-ed!, he/she/it-happens-to-SETTLE (opt) selah (nom|acc|voc)
Ps:7:6 Ps_7:6_1 Ps_7:6_2 Ps_7:6_3 Ps_7:6_4 Ps_7:6_5 Ps_7:6_6 Ps_7:6_7 Ps_7:6_8 Ps_7:6_9 Ps_7:6_10 Ps_7:6_11 Ps_7:6_12 Ps_7:6_13 Ps_7:6_14 Ps_7:6_15 Ps_7:6_16 Ps_7:6_17 Ps_7:6_18 Ps_7:6_19 Ps_7:6_20 Ps_7:6_21 Ps_7:6_22 Ps_7:6_23 Ps_7:6_24
Ps:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:7 ἀνάστηθι, κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου· ἐξεγέρθητι, κύριε ὁ θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω,
Ps:7:7 Arise, O Lord, in thy wrath; be exalted in the utmost boundaries of mine enemies: awake, O Lord my God, according to the decree which thou didst command. (Psalm 7:6 Brenton)
Ps:7:7 Powstań, o Panie, w Twym gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców, wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś. (Psalm 7:7 BT_4)
Ps:7:7 ἀνάστηθι, κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου· ἐξεγέρθητι, κύριε θεός μου, ἐν προστάγματι, ἐνετείλω,
Ps:7:7 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)
Ps:7:7 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Wrogość; wrogi Ja Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By zalecać rozkaz
Ps:7:7 a)na/stETi, ku/rie, e)n o)rgE=| sou, u(PSO/TEti e)n toi=s pe/rasi tO=n e)CHTrO=n mou· e)Xege/rTEti, ku/rie o( Teo/s mou, e)n prosta/gmati, O(=| e)netei/lO,
Ps:7:7 anastETi, kyrie, en orgE su, hyPSOTEti en tois perasi tOn eCHTrOn mu· eXegerTEti, kyrie ho Teos mu, en prostagmati, hO eneteilO,
Ps:7:7 VH_AAD2S N2_VSM P N1_DSF RP_GS VC_APD2S P RA_DPN N3T_DPN RA_GPM N2_GPM RP_GS VC_APD2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P N3M_DSN RR_DSN VAI_AMI2S
Ps:7:7 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the enmity; hostile I to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which to enjoin command
Ps:7:7 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH! in/among/by (+dat) the (dat) final decisions (dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) be-you(sg)-???-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) in/among/by (+dat)   who/whom/which (dat) you(sg)-were-ENJOIN-ed
Ps:7:7 Ps_7:7_1 Ps_7:7_2 Ps_7:7_3 Ps_7:7_4 Ps_7:7_5 Ps_7:7_6 Ps_7:7_7 Ps_7:7_8 Ps_7:7_9 Ps_7:7_10 Ps_7:7_11 Ps_7:7_12 Ps_7:7_13 Ps_7:7_14 Ps_7:7_15 Ps_7:7_16 Ps_7:7_17 Ps_7:7_18 Ps_7:7_19 Ps_7:7_20 Ps_7:7_21
Ps:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:8 καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον.
Ps:7:8 And the congregation of the nations shall compass thee: and for this cause do thou return on high. (Psalm 7:7 Brenton)
Ps:7:8 Gromada narodów niechaj Cię otoczy, a Ty zasiądź ponad nią wysoko. (Psalm 7:8 BT_4)
Ps:7:8 καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον.
Ps:7:8 καί συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑπέρ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Ps:7:8 I też, nawet, mianowicie Zebranie Ludzie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja By odwracać się dookoła
Ps:7:8 kai\ sunagOgE\ laO=n kuklO/sei se, kai\ u(pe\r tau/tEs ei)s u(/PSos e)pi/strePSon.
Ps:7:8 kai synagOgE laOn kyklOsei se, kai hyper tautEs eis hyPSos epistrePSon.
Ps:7:8 C N1_NSF N2_GPM VF_FAI3S RP_AS C P RD_GSF P N3E_ASN VA_AAD2S
Ps:7:8 and also, even, namely gathering people to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle you; your/yours(sg) and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance to turn around
Ps:7:8 and gathering (nom|voc) peoples (gen) he/she/it-will-ENCIRCLE, you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and above (+acc), on behalf of (+gen) this (gen) into (+acc) height (nom|acc|voc) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Ps:7:8 Ps_7:8_1 Ps_7:8_2 Ps_7:8_3 Ps_7:8_4 Ps_7:8_5 Ps_7:8_6 Ps_7:8_7 Ps_7:8_8 Ps_7:8_9 Ps_7:8_10 Ps_7:8_11
Ps:7:8 x x x x x x x x x x x
Ps:7:9 κύριος κρινεῖ λαούς· κρῖνόν με, κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ’ ἐμοί.
Ps:7:9 The Lord shall judge the nations: judge me, O Lord, according to my righteousness, and according to my innocence that is in me. (Psalm 7:8 Brenton)
Ps:7:9 Pan jest Sędzią narodów: Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie. (Psalm 7:9 BT_4)
Ps:7:9 κύριος κρινεῖ λαούς· κρῖνόν με, κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ’ ἐμοί.
Ps:7:9 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λαός, -οῦ, ὁ κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατά ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:7:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:7:9 ku/rios krinei= laou/s· kri=no/n me, ku/rie, kata\ tE\n dikaiosu/nEn mou kai\ kata\ tE\n a)kaki/an mou e)p’ e)moi/.
Ps:7:9 kyrios krinei laus· krinon me, kyrie, kata tEn dikaiosynEn mu kai kata tEn akakian mu ep’ emoi.
Ps:7:9 N2_NSM VF2_FAI3S N2_APM VA_AAD2S RP_AS N2_VSM P RA_ASF N1_ASF RP_GS C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RP_DS
Ps:7:9 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn people lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:7:9 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) peoples (acc) lily (nom|acc|voc); do-JUDGE-you(sg)!, while JUDGE-ing (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) righteousness (acc) me (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Ps:7:9 Ps_7:9_1 Ps_7:9_2 Ps_7:9_3 Ps_7:9_4 Ps_7:9_5 Ps_7:9_6 Ps_7:9_7 Ps_7:9_8 Ps_7:9_9 Ps_7:9_10 Ps_7:9_11 Ps_7:9_12 Ps_7:9_13 Ps_7:9_14 Ps_7:9_15 Ps_7:9_16 Ps_7:9_17
Ps:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:10 συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν, καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον· ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ θεός.
Ps:7:10 Oh let the wickedness of sinners come to an end; and then thou shalt direct the righteous, O God that searchest the hearts and reins. (Psalm 7:9 Brenton)
Ps:7:10 Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. (Psalm 7:10 BT_4)
Ps:7:10 συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν, καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον· ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς θεός.
Ps:7:10 συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) δή πονηρία, -ας, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν καί κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) δίκαιος -αία -ον   καρδία, -ας, ἡ καί νεφρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:7:10 By uzupełniać Naprawdę Bezeceństwo Grzeszny I też, nawet, mianowicie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Właśnie prawy, właśnie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Umysł Bóg 
Ps:7:10 suntelesTE/tO dE\ ponEri/a a(martOlO=n, kai\ kateuTunei=s di/kaion· e)ta/DZOn kardi/as kai\ nefrou\s o( Teo/s.
Ps:7:10 syntelesTEtO dE ponEria hamartOlOn, kai kateuTyneis dikaion· etaDZOn kardias kai nefrus ho Teos.
Ps:7:10 VC_APD3S x N1A_NSF A1B_GPM C VF2_FAI2S A1A_ASM V1_PAPNSM N1A_APF C N2_APM RA_NSM N2_NSM
Ps:7:10 to complete indeed wickedness sinful and also, even, namely to lead keep straight, guide, direct, instruct just righteous, just ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely mind the god [see theology]
Ps:7:10 let-him/her/it-be-COMPLETE-ed! indeed wickedness (nom|voc) sinful ([Adj] gen) and you(sg)-are-LEAD-ing just ([Adj] acc, nom|acc|voc)   heart (gen), hearts (acc) and minds (acc) the (nom) god (nom)
Ps:7:10 Ps_7:10_1 Ps_7:10_2 Ps_7:10_3 Ps_7:10_4 Ps_7:10_5 Ps_7:10_6 Ps_7:10_7 Ps_7:10_8 Ps_7:10_9 Ps_7:10_10 Ps_7:10_11 Ps_7:10_12 Ps_7:10_13
Ps:7:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:11 δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:7:11 Oh let the wickedness of sinners come to an end; and then thou shalt direct the righteous, O God that searchest the hearts and reins. (Psalm 7:9 Brenton)
Ps:7:11 Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. (Psalm 7:10 BT_4)
Ps:7:11 δικαία βοήθειά μου παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:7:11 δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:7:11 Właśnie prawy, właśnie Pomagaj Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:7:11 dikai/a E( boE/Teia/ mou para\ tou= Teou= tou= sO/|DZontos tou\s eu)Tei=s tE=| kardi/a|.
Ps:7:11 dikaia hE boETeia mu para tu Teu tu sODZontos tus euTeis tE kardia.
Ps:7:11 A1A_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_GSM N2_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RA_APM A3U_APM RA_DSF N1A_DSF
Ps:7:11 just righteous, just the help I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:7:11 just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) help (nom|voc) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) the (gen) while SAVE-ing (gen) the (acc) straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) the (dat) heart (dat)
Ps:7:11 Ps_7:11_1 Ps_7:11_2 Ps_7:11_3 Ps_7:11_4 Ps_7:11_5 Ps_7:11_6 Ps_7:11_7 Ps_7:11_8 Ps_7:11_9 Ps_7:11_10 Ps_7:11_11 Ps_7:11_12 Ps_7:11_13
Ps:7:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:12 ὁ θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ’ ἑκάστην ἡμέραν.
Ps:7:12 God is a righteous judge, and strong, and patient, not inflicting vengeance every day. (Psalm 7:11 Brenton)
Ps:7:12 Bóg - Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. (Psalm 7:12 BT_4)
Ps:7:12 θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ’ ἑκάστην ἡμέραν.
Ps:7:12 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κριτής, -οῦ, ὁ δίκαιος -αία -ον καί ἰσχυρός -ά -όν καί μακρό·θυμος -ον μή ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ
Ps:7:12 Bóg  Sądź [zobacz krytyka] Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Cierpliwy Nie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Do na prowadź W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień
Ps:7:12 o( Teo\s kritE\s di/kaios kai\ i)sCHuro\s kai\ makro/Tumos mE\ o)rgE\n e)pa/gOn kaT’ e(ka/stEn E(me/ran.
Ps:7:12 ho Teos kritEs dikaios kai isCHyros kai makroTymos mE orgEn epagOn kaT’ hekastEn hEmeran.
Ps:7:12 RA_NSM N2_NSM N1M_NSM A1A_NSM C A1A_NSM C A1B_NSM D N1_ASF V1_PAPNSM P A1_ASF N1A_ASF
Ps:7:12 the god [see theology] judge [see critic] just righteous, just and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely patient not wrath fume, anger, rage to upon-lead down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day
Ps:7:12 the (nom) god (nom) judge (nom) just ([Adj] nom) and mighty ([Adj] nom) and patient ([Adj] nom) not wrath (acc) while UPON-LEAD-ing (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc)
Ps:7:12 Ps_7:12_1 Ps_7:12_2 Ps_7:12_3 Ps_7:12_4 Ps_7:12_5 Ps_7:12_6 Ps_7:12_7 Ps_7:12_8 Ps_7:12_9 Ps_7:12_10 Ps_7:12_11 Ps_7:12_12 Ps_7:12_13 Ps_7:12_14
Ps:7:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:13 ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει· τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ἡτοίμασεν αὐτὸ
Ps:7:13 If ye will not repent, he will furbish his sword; he has bent his bow, and made it ready. (Psalm 7:12 Brenton)
Ps:7:13 Jeśli się kto nie nawróci, miecz swój On wyostrzy; (Psalm 7:13 BT_4)
Ps:7:13 ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει· τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ἡτοίμασεν αὐτὸ
Ps:7:13 ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:7:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By odwracać się dookoła Szpada On/ona/to/to samo Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do gotowy On/ona/to/to samo
Ps:7:13 e)a\n mE\ e)pistrafE=te, tE\n r(omfai/an au)tou= stilbO/sei· to\ to/Xon au)tou= e)ne/teinen kai\ E(toi/masen au)to\
Ps:7:13 ean mE epistrafEte, tEn romfaian autu stilbOsei· to toXon autu eneteinen kai hEtoimasen auto
Ps:7:13 C D VD_APS2P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASN
Ps:7:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to turn around the sword he/she/it/same ć the Bow (also rainbow) he/she/it/same ć and also, even, namely to ready he/she/it/same
Ps:7:13 if-ever not be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND the (acc) sword (acc) him/it/same (gen)   the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   and he/she/it-READY-ed it/same (nom|acc)
Ps:7:13 Ps_7:13_1 Ps_7:13_2 Ps_7:13_3 Ps_7:13_4 Ps_7:13_5 Ps_7:13_6 Ps_7:13_7 Ps_7:13_8 Ps_7:13_9 Ps_7:13_10 Ps_7:13_11 Ps_7:13_12 Ps_7:13_13 Ps_7:13_14
Ps:7:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:14 καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο.
Ps:7:14 And on it he has fitted the instruments of death; he has completed his arrows for the raging ones. (Psalm 7:13 Brenton)
Ps:7:14 przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. (Psalm 7:14 BT_4)
Ps:7:14 καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο.
Ps:7:14 καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)  
Ps:7:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do gotowy Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Śmierć; by zgładzać Żądła strzała On/ona/to/to samo Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Ps:7:14 kai\ e)n au)tO=| E(toi/masen skeu/E Tana/tou, ta\ be/lE au)tou= toi=s kaiome/nois e)Xeirga/sato.
Ps:7:14 kai en autO hEtoimasen skeuE Tanatu, ta belE autu tois kaiomenois eXeirgasato.
Ps:7:14 C P RD_DSM VAI_AAI3S N3E_APN N2_GSM RA_APN N3E_APN RD_GSM RA_DPM V1_PMPDPM VAI_AMI3S
Ps:7:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to ready vessel; vessel hardware, utensils, implement death; to put to death the dart arrow he/she/it/same the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate ć
Ps:7:14 and in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-READY-ed vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom|acc) darts (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) while being-CALCINATED-ed (dat)  
Ps:7:14 Ps_7:14_1 Ps_7:14_2 Ps_7:14_3 Ps_7:14_4 Ps_7:14_5 Ps_7:14_6 Ps_7:14_7 Ps_7:14_8 Ps_7:14_9 Ps_7:14_10 Ps_7:14_11 Ps_7:14_12
Ps:7:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:7:15 ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβεν πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν·
Ps:7:15 Behold, he has travailed with unrighteousness, he has conceived trouble, and brought forth iniquity. (Psalm 7:14 Brenton)
Ps:7:15 Oto tamten począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. (Psalm 7:15 BT_4)
Ps:7:15 ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβεν πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν·
Ps:7:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) πόνος, -ου, ὁ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:7:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By cierpieć bóle porodowy Zły uczynki Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Praca I też, nawet, mianowicie By rodzić Bezprawie
Ps:7:15 i)dou\ O)di/nEsen a)diki/an, sune/laben po/non kai\ e)/teken a)nomi/an·
Ps:7:15 idu OdinEsen adikian, synelaben ponon kai eteken anomian·
Ps:7:15 I VA_AAI3S N1A_ASF VBI_AAI3S N2_ASM C VBI_AAI3S N1A_ASF
Ps:7:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to travail wrongdoing to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture labor and also, even, namely to give birth lawlessness
Ps:7:15 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-TRAVAIL-ed wrongdoing (acc) he/she/it-SEIZING-ed labor (acc) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH lawlessness (acc)
Ps:7:15 Ps_7:15_1 Ps_7:15_2 Ps_7:15_3 Ps_7:15_4 Ps_7:15_5 Ps_7:15_6 Ps_7:15_7 Ps_7:15_8
Ps:7:15 x x x x x x x x
Ps:7:16 λάκκον ὤρυξεν καὶ ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο·
Ps:7:16 He has opened a pit, and dug it up, and he shall fall into the ditch which he has made. (Psalm 7:15 Brenton)
Ps:7:16 Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. (Psalm 7:16 BT_4)
Ps:7:16 λάκκον ὤρυξεν καὶ ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο·
Ps:7:16   ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
Ps:7:16 By kopać/żłobak I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który; by być By pracować/dąż
Ps:7:16 la/kkon O)/ruXen kai\ a)ne/skaPSen au)to\n kai\ e)mpesei=tai ei)s bo/Tron, o(\n ei)rga/sato·
Ps:7:16 lakkon OryXen kai aneskaPSen auton kai empeseitai eis boTron, hon eirgasato·
Ps:7:16 N2_ASM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASM C VF2_FMI3S P N2_ASM RR_ASM VAI_AMI3S
Ps:7:16 ć to dig/gouge and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to fall into (+acc) ć who/whom/which; to be to work/strive
Ps:7:16   he/she/it-DIG/GOUGE-ed and   him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-FALL-ed into (+acc)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-WORK/STRIVE-ed
Ps:7:16 Ps_7:16_1 Ps_7:16_2 Ps_7:16_3 Ps_7:16_4 Ps_7:16_5 Ps_7:16_6 Ps_7:16_7 Ps_7:16_8 Ps_7:16_9 Ps_7:16_10 Ps_7:16_11
Ps:7:16 x x x x x x x x x x x
Ps:7:17 ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται.
Ps:7:17 His trouble shall return on his own head, and his unrighteousness shall come down on his own crown. (Psalm 7:16 Brenton)
Ps:7:17 Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię. (Psalm 7:17 BT_4)
Ps:7:17 ἐπιστρέψει πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται.
Ps:7:17 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
Ps:7:17 By odwracać się dookoła Praca On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zły uczynki On/ona/to/to samo By schodzić
Ps:7:17 e)pistre/PSei o( po/nos au)tou= ei)s kefalE\n au)tou=, kai\ e)pi\ korufE\n au)tou= E( a)diki/a au)tou= katabE/setai.
Ps:7:17 epistrePSei ho ponos autu eis kefalEn autu, kai epi koryfEn autu hE adikia autu katabEsetai.
Ps:7:17 VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N1_ASF RD_GSM C P N1_ASF RD_GSM RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VF_FMI3S
Ps:7:17 to turn around the labor he/she/it/same into (+acc) head he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć he/she/it/same the wrongdoing he/she/it/same to go down
Ps:7:17 he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom) labor (nom) him/it/same (gen) into (+acc) head (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   him/it/same (gen) the (nom) wrongdoing (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GO DOWN-ed
Ps:7:17 Ps_7:17_1 Ps_7:17_2 Ps_7:17_3 Ps_7:17_4 Ps_7:17_5 Ps_7:17_6 Ps_7:17_7 Ps_7:17_8 Ps_7:17_9 Ps_7:17_10 Ps_7:17_11 Ps_7:17_12 Ps_7:17_13 Ps_7:17_14 Ps_7:17_15
Ps:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:7:18 ἐξομολογήσομαι κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.
Ps:7:18 I will give thanks to the Lord according to his righteousness; I will sing to the name of the Lord most high. (Psalm 7:17 Brenton)
Ps:7:18 Ja zaś uwielbiam Pana za Jego sprawiedliwość, psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego. (Psalm 7:18 BT_4)
Ps:7:18 ἐξομολογήσομαι κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.
Ps:7:18 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:7:18 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy
Ps:7:18 e)XomologE/somai kuri/O| kata\ tE\n dikaiosu/nEn au)tou= kai\ PSalO= tO=| o)no/mati kuri/ou tou= u(PSi/stou.
Ps:7:18 eXomologEsomai kyriO kata tEn dikaiosynEn autu kai PSalO tO onomati kyriu tu hyPSistu.
Ps:7:18 VF_FMI1S N2_DSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VF2_FAI1S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSM A1_GSM
Ps:7:18 to confess lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to pluck (an instrument) the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest
Ps:7:18 I-will-be-CONFESS-ed lord (dat); a lord ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) righteousness (acc) him/it/same (gen) and I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) highest ([Adj] gen)
Ps:7:18 Ps_7:18_1 Ps_7:18_2 Ps_7:18_3 Ps_7:18_4 Ps_7:18_5 Ps_7:18_6 Ps_7:18_7 Ps_7:18_8 Ps_7:18_9 Ps_7:18_10 Ps_7:18_11 Ps_7:18_12 Ps_7:18_13
Ps:7:18 x x x x x x x x x x x x x