Ps:83:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός.
Ps:83:1 For the end, a Psalm for the sons of Core, concerning the wine-presses. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! (Psalm 84:1 Brenton)
Ps:83:1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm. (Psalm 84:1 BT_4)
Ps:83:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός.
Ps:83:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:83:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Tłocznia do wina Syn Miara; Korah Psalm
Ps:83:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n lEnO=n· toi=s ui(oi=s *kore PSalmo/s.
Ps:83:1 eis to telos, hyper tOn lEnOn· tois hyiois kore PSalmos.
Ps:83:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPF N2_GPF RA_DPM N2_DPM N_GSM N2_NSM
Ps:83:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the winepress the son measure; Korah psalm
Ps:83:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) winepresses (gen) the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) psalm (nom)
Ps:83:1 Ps_83:1_1 Ps_83:1_2 Ps_83:1_3 Ps_83:1_4 Ps_83:1_5 Ps_83:1_6 Ps_83:1_7 Ps_83:1_8 Ps_83:1_9 Ps_83:1_10
Ps:83:1 x x x x x x x x x x
Ps:83:2 Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, κύριε τῶν δυνάμεων.
Ps:83:2 For the end, a Psalm for the sons of Core, concerning the wine-presses. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! (Psalm 84:1 Brenton)
Ps:83:2 Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! (Psalm 84:2 BT_4)
Ps:83:2 Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, κύριε τῶν δυνάμεων.
Ps:83:2 ὡς ἀγαπητός -ή -όν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Ps:83:2 Jak/jak Drogi/kochany Mieszkanie, zamieszkiwanie Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność
Ps:83:2 *(Os a)gapEta\ ta\ skEnO/mata/ sou, ku/rie tO=n duna/meOn.
Ps:83:2 Os agapEta ta skEnOmata su, kyrie tOn dynameOn.
Ps:83:2 C A1_NPN RA_NPN N3M_NPN RP_GS N2_VSM RA_GPF N3I_GPF
Ps:83:2 as/like dear/beloved the lodging, habitation you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability
Ps:83:2 as/like dear/beloved ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) abilities (gen)
Ps:83:2 Ps_83:2_1 Ps_83:2_2 Ps_83:2_3 Ps_83:2_4 Ps_83:2_5 Ps_83:2_6 Ps_83:2_7 Ps_83:2_8
Ps:83:2 x x x x x x x x
Ps:83:3 ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου, ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεὸν ζῶντα.
Ps:83:3 My soul longs, and faints for the courts of the Lord: my heart and my flesh have exulted in the living god. (Psalm 84:2 Brenton)
Ps:83:3 Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. (Psalm 84:3 BT_4)
Ps:83:3 ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου, καρδία μου καὶ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεὸν ζῶντα.
Ps:83:3 ἐπι·ποθέω (επι+ποθ(ε)-, επι+ποθη·σ-, επι+ποθη·σ-, -, -, -) καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ps:83:3 Do długo I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Ja By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ps:83:3 e)pipoTei= kai\ e)klei/pei E( PSuCHE/ mou ei)s ta\s au)la\s tou= kuri/ou, E( kardi/a mou kai\ E( sa/rX mou E)gallia/santo e)pi\ Teo\n DZO=nta.
Ps:83:3 epipoTei kai ekleipei hE PSyCHE mu eis tas aulas tu kyriu, hE kardia mu kai hE sarX mu Egalliasanto epi Teon DZOnta.
Ps:83:3 V2_PAI3S C V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_APF N1_APF RA_GSM N2_GSM RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NSF N3K_NSF RP_GS VAI_AMI3P P N2_ASM V3_PAPASM
Ps:83:3 to long and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely the flesh I to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ps:83:3 he/she/it-is-LONG-ing, you(sg)-are-being-LONG-ed (classical), be-you(sg)-LONG-ing! and he/she/it-is-FAIL-ing, you(sg)-are-being-FAIL-ed (classical) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) courtyards (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) heart (nom|voc) me (gen) and the (nom) flesh (nom|voc) me (gen) they-were-EXULT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) god (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc)
Ps:83:3 Ps_83:3_1 Ps_83:3_2 Ps_83:3_3 Ps_83:3_4 Ps_83:3_5 Ps_83:3_6 Ps_83:3_7 Ps_83:3_8 Ps_83:3_9 Ps_83:3_10 Ps_83:3_11 Ps_83:3_12 Ps_83:3_13 Ps_83:3_14 Ps_83:3_15 Ps_83:3_16 Ps_83:3_17 Ps_83:3_18 Ps_83:3_19 Ps_83:3_20 Ps_83:3_21 Ps_83:3_22
Ps:83:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:4 καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ νοσσία αὐτῆς, τὰ θυσιαστήριά σου, κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου.
Ps:83:4 Yea, the sparrow has found himself a home, and the turtle-dove a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King, and my God. (Psalm 84:3 Brenton)
Ps:83:4 Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo. gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże! (Psalm 84:4 BT_4)
Ps:83:4 καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ νοσσία αὐτῆς, τὰ θυσιαστήριά σου, κύριε τῶν δυνάμεων, βασιλεύς μου καὶ θεός μου.
Ps:83:4 καί γάρ στρουθίον, -ου, τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά); τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό νοσσίον, -ου, τό (Dimin. of νοσσός); νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:83:4 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Wróbel By znajdować Samo /nasz /twój /siebie Dom I też, nawet, mianowicie turtledove; by sprzątać z pola ??? Samo /nasz /twój /siebie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj ???; ??? On/ona/to/to samo Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Król Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja
Ps:83:4 kai\ ga\r strouTi/on eu(=ren e(autO=| oi)ki/an kai\ trugO\n nossia\n e(autE=|, ou(= TE/sei ta\ nossi/a au)tE=s, ta\ TusiastE/ria/ sou, ku/rie tO=n duna/meOn, o( basileu/s mou kai\ o( Teo/s mou.
Ps:83:4 kai gar struTion heuren heautO oikian kai trygOn nossian heautE, hu TEsei ta nossia autEs, ta TysiastEria su, kyrie tOn dynameOn, ho basileus mu kai ho Teos mu.
Ps:83:4 C x N2N_NSN VB_AAI3S RD_DSM N1A_ASF C N3N_NSF N1A_ASF RD_DSF RR_GSM VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF RA_APN N2N_APN RP_GS N2_VSM RA_GPF N3I_GPF RA_NSM N3V_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ps:83:4 and also, even, namely for since, as sparrow to find self /our-/your-/themselves house and also, even, namely turtledove; to harvest ??? self /our-/your-/themselves where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to place lay, put, set, situate, station the ???; ??? he/she/it/same the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability the king I and also, even, namely the god [see theology] I
Ps:83:4 and for sparrow (nom|acc|voc) he/she/it-FIND-ed self (dat) house (acc) and turtledove (nom|voc); while HARVEST-ing (nom, nom|acc|voc, voc) ??? (acc) self (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc); ??? (nom|voc) her/it/same (gen) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) abilities (gen) the (nom) king (nom) me (gen) and the (nom) god (nom) me (gen)
Ps:83:4 Ps_83:4_1 Ps_83:4_2 Ps_83:4_3 Ps_83:4_4 Ps_83:4_5 Ps_83:4_6 Ps_83:4_7 Ps_83:4_8 Ps_83:4_9 Ps_83:4_10 Ps_83:4_11 Ps_83:4_12 Ps_83:4_13 Ps_83:4_14 Ps_83:4_15 Ps_83:4_16 Ps_83:4_17 Ps_83:4_18 Ps_83:4_19 Ps_83:4_20 Ps_83:4_21 Ps_83:4_22 Ps_83:4_23 Ps_83:4_24 Ps_83:4_25 Ps_83:4_26 Ps_83:4_27 Ps_83:4_28
Ps:83:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:5 μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε. διάψαλμα.
Ps:83:5 Blessed are they that dwell in thy house: they will praise thee evermore. Pause. (Psalm 84:4 Brenton)
Ps:83:5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. (Psalm 84:5 BT_4)
Ps:83:5 μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε. διάψαλμα.
Ps:83:5 μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:83:5 Szczęśliwy; do ??? By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By chwalić Ty; twój/twój(sg) selah
Ps:83:5 maka/rioi oi( katoikou=ntes e)n tO=| oi)/kO| sou, ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn ai)ne/sousi/n se. dia/PSalma.
Ps:83:5 makarioi hoi katoikuntes en tO oikO su, eis tus aiOnas tOn aiOnOn ainesusin se. diaPSalma.
Ps:83:5 A1A_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSM N2_DSM RP_GS P RA_APM N3W_APM RA_GPM N3W_GPM VF_FAI3P RP_AS N3M_NSN
Ps:83:5 fortunate; to ??? the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to praise you; your/yours(sg) selah
Ps:83:5 fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc) the (gen) eons (gen) they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) selah (nom|acc|voc)
Ps:83:5 Ps_83:5_1 Ps_83:5_2 Ps_83:5_3 Ps_83:5_4 Ps_83:5_5 Ps_83:5_6 Ps_83:5_7 Ps_83:5_8 Ps_83:5_9 Ps_83:5_10 Ps_83:5_11 Ps_83:5_12 Ps_83:5_13 Ps_83:5_14 Ps_83:5_15
Ps:83:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:6 μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστιν ἡ ἀντίλημψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, κύριε· ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο
Ps:83:6 Blessed is the man whose help is of thee, O Lord; in his heart he has purposed to go up (Psalm 84:5 Brenton)
Ps:83:6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. (Psalm 84:6 BT_4)
Ps:83:6 μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστιν ἀντίλημψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, κύριε· ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο
Ps:83:6 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -)
Ps:83:6 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Odchylenie bliskie On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By robić konwencję
Ps:83:6 maka/rios a)nE/r, ou(= e)stin E( a)nti/lEmPSis au)tou= para\ sou=, ku/rie· a)naba/seis e)n tE=| kardi/a| au)tou= die/Teto
Ps:83:6 makarios anEr, hu estin hE antilEmPSis autu para su, kyrie· anabaseis en tE kardia autu dieTeto
Ps:83:6 A1A_NSM N3_NSM RR_GSM V9_PAI3S RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P RP_GS N2_VSM N3I_NPF P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VEI_AMI3S
Ps:83:6 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be the deflection toward he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to make covenant
Ps:83:6 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is the (nom) deflection toward (nom) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)   in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed
Ps:83:6 Ps_83:6_1 Ps_83:6_2 Ps_83:6_3 Ps_83:6_4 Ps_83:6_5 Ps_83:6_6 Ps_83:6_7 Ps_83:6_8 Ps_83:6_9 Ps_83:6_10 Ps_83:6_11 Ps_83:6_12 Ps_83:6_13 Ps_83:6_14 Ps_83:6_15 Ps_83:6_16
Ps:83:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:7 ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος εἰς τόπον, ὃν ἔθετο· καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν.
Ps:83:7 the valley of weeping, to the place which he has appointed, for there the law-giver will grant blessings. (Psalm 84:6 Brenton)
Ps:83:7 Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. (Psalm 84:7 BT_4)
Ps:83:7 ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος εἰς τόπον, ὃν ἔθετο· καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει νομοθετῶν.
Ps:83:7 ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) καί γάρ εὐ·λογία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό νομο·θέτης, -ου, ὁ; νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-)
Ps:83:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak ??? By dawać Prawodawca; by uchwalać ustawę
Ps:83:7 e)n tE=| koila/di tou= klauTmO=nos ei)s to/pon, o(\n e)/Teto· kai\ ga\r eu)logi/as dO/sei o( nomoTetO=n.
Ps:83:7 en tE koiladi tu klauTmOnos eis topon, hon eTeto· kai gar eulogias dOsei ho nomoTetOn.
Ps:83:7 P RA_DSF N3D_DSF RA_GSM N3W_GSM P N2_ASM RR_ASM VEI_AMI3S C x N1A_GSF VF_FAI3S RA_NSM V2_PAPNSM
Ps:83:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć into (+acc) place who/whom/which; to be to place lay, put, set, situate, station and also, even, namely for since, as ??? to give the legislator; to legislate
Ps:83:7 in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen)   into (+acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-PLACE-ed and for ??? (gen), ???s (acc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom) legislators (gen); while LEGISLATE-ing (nom)
Ps:83:7 Ps_83:7_1 Ps_83:7_2 Ps_83:7_3 Ps_83:7_4 Ps_83:7_5 Ps_83:7_6 Ps_83:7_7 Ps_83:7_8 Ps_83:7_9 Ps_83:7_10 Ps_83:7_11 Ps_83:7_12 Ps_83:7_13 Ps_83:7_14 Ps_83:7_15
Ps:83:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:8 πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ὀφθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιων.
Ps:83:8 They shall go from strength to strength: the God of gods shall be seen in Sion. (Psalm 84:7 Brenton)
Ps:83:8 Z mocy w moc wzrastać będą: Boga nad bogami ujrzą na Syjonie. (Psalm 84:8 BT_4)
Ps:83:8 πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ὀφθήσεται θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιων.
Ps:83:8 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκ δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1] δύναμις, -εως, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἐν Σιών, ἡ
Ps:83:8 By iść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zdolność Do (+przyspieszenie) Zdolność By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Bóg ; bogini W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon
Ps:83:8 poreu/sontai e)k duna/meOs ei)s du/namin, o)fTE/setai o( Teo\s tO=n TeO=n e)n *siOn.
Ps:83:8 poreusontai ek dynameOs eis dynamin, ofTEsetai ho Teos tOn TeOn en siOn.
Ps:83:8 VF_FMI3P P N3I_GSF P N3I_ASF VV_FPI3S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM P N_DSF
Ps:83:8 to go out of (+gen) ἐξ before vowels ability into (+acc) ability to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] the god [see theology]; goddess in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion
Ps:83:8 they-will-be-GO-ed out of (+gen) ability (gen) into (+acc) ability (acc) he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) god (nom) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) in/among/by (+dat) Zion (indecl)
Ps:83:8 Ps_83:8_1 Ps_83:8_2 Ps_83:8_3 Ps_83:8_4 Ps_83:8_5 Ps_83:8_6 Ps_83:8_7 Ps_83:8_8 Ps_83:8_9 Ps_83:8_10 Ps_83:8_11 Ps_83:8_12
Ps:83:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:83:9 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι, ὁ θεὸς Ιακωβ. διάψαλμα.
Ps:83:9 O Lord God of hosts, hear my prayer: hearken, O God of Jacob. Pause. (Psalm 84:8 Brenton)
Ps:83:9 Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba! (Psalm 84:9 BT_4)
Ps:83:9 κύριε θεὸς τῶν δυνάμεων, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι, θεὸς Ιακωβ. διάψαλμα.
Ps:83:9 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:83:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Ja By słuchać Bóg  Jacob selah
Ps:83:9 ku/rie o( Teo\s tO=n duna/meOn, ei)sa/kouson tE=s proseuCHE=s mou e)nO/tisai, o( Teo\s *iakOb. dia/PSalma.
Ps:83:9 kyrie ho Teos tOn dynameOn, eisakuson tEs proseuCHEs mu enOtisai, ho Teos iakOb. diaPSalma.
Ps:83:9 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF VA_AAD2S RA_GSF N1_GSF RP_GS VA_AMD2S RA_NSM N2_NSM N_GSM N3M_NSN
Ps:83:9 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability to heard (being heard, listen into, hearken) the prayer I to listen the god [see theology] Jacob selah
Ps:83:9 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) prayer (gen) me (gen) be-you(sg)-LISTEN-ed! the (nom) god (nom) Jacob (indecl) selah (nom|acc|voc)
Ps:83:9 Ps_83:9_1 Ps_83:9_2 Ps_83:9_3 Ps_83:9_4 Ps_83:9_5 Ps_83:9_6 Ps_83:9_7 Ps_83:9_8 Ps_83:9_9 Ps_83:9_10 Ps_83:9_11 Ps_83:9_12 Ps_83:9_13 Ps_83:9_14
Ps:83:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:10 ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἰδέ, ὁ θεός, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.
Ps:83:10 Behold, O God our defender, and look upon the face of thine anointed. (Psalm 84:9 Brenton)
Ps:83:10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca! (Psalm 84:10 BT_4)
Ps:83:10 ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἰδέ, θεός, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.
Ps:83:10 ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:83:10 Ochraniający Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ty; twój/twój(sg)
Ps:83:10 u(peraspista\ E(mO=n, i)de/, o( Teo/s, kai\ e)pi/blePSon e)pi\ to\ pro/sOpon tou= CHristou= sou.
Ps:83:10 hyperaspista hEmOn, ide, ho Teos, kai epiblePSon epi to prosOpon tu CHristu su.
Ps:83:10 N1M_ASM RP_GP VB_AAD2S RA_NSM N2_NSM C VA_AAD2S P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM A1_GSM RP_GS
Ps:83:10 shielder I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the face the Christ lit. 'anointed' you; your/yours(sg)
Ps:83:10 shielder (voc) us (gen) do-SEE-you(sg)! the (nom) god (nom) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) Christ (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:83:10 Ps_83:10_1 Ps_83:10_2 Ps_83:10_3 Ps_83:10_4 Ps_83:10_5 Ps_83:10_6 Ps_83:10_7 Ps_83:10_8 Ps_83:10_9 Ps_83:10_10 Ps_83:10_11 Ps_83:10_12 Ps_83:10_13
Ps:83:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:11 ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας· ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μᾶλλον ἢ οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν.
Ps:83:11 For one day in thy courts is better than thousands. I would rather be an abject in the house of God, than dwell in the tents of sinners. (Psalm 84:10 Brenton)
Ps:83:11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. (Psalm 84:11 BT_4)
Ps:83:11 ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας· ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μᾶλλον οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν.
Ps:83:11 ὅτι κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπέρ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μᾶλλον ἤ[1] οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν σκήνωμα[τ], -ατος, τό ἁ·μαρτωλός -όν
Ps:83:11 Ponieważ/tamto Lepiej Dzień Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ty; twój/twój(sg) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kilo [jednostka tysiąc] By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie Grzeszny
Ps:83:11 o(/ti krei/ssOn E(me/ra mi/a e)n tai=s au)lai=s sou u(pe\r CHilia/das· e)XeleXa/mEn pararriptei=sTai e)n tO=| oi)/kO| tou= Teou= ma=llon E)\ oi)kei=n e)n skEnO/masin a(martOlO=n.
Ps:83:11 hoti kreissOn hEmera mia en tais aulais su hyper CHiliadas· eXeleXamEn pararripteisTai en tO oikO tu Teu mallon E oikein en skEnOmasin hamartOlOn.
Ps:83:11 C A3C_NSF N1A_NSF A1A_NSF P RA_DPF N1_DPF RP_GS P N3D_APF VAI_AMI1S VA_AMN P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM D C V2_PAN P N3M_DPN A1B_GPM
Ps:83:11 because/that better day one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house you; your/yours(sg) above (+acc), on behalf of (+gen) kilo [unit of one thousand] to select ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the god [see theology] more/rather (instead) or to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lodging, habitation sinful
Ps:83:11 because/that better ([Adj] nom) day (nom|voc) one (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) kilos (acc) I-was-SELECT-ed   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) god (gen) more/rather or to-be-DWELL-ing in/among/by (+dat) lodging, habitations (dat) sinful ([Adj] gen)
Ps:83:11 Ps_83:11_1 Ps_83:11_2 Ps_83:11_3 Ps_83:11_4 Ps_83:11_5 Ps_83:11_6 Ps_83:11_7 Ps_83:11_8 Ps_83:11_9 Ps_83:11_10 Ps_83:11_11 Ps_83:11_12 Ps_83:11_13 Ps_83:11_14 Ps_83:11_15 Ps_83:11_16 Ps_83:11_17 Ps_83:11_18 Ps_83:11_19 Ps_83:11_20 Ps_83:11_21 Ps_83:11_22 Ps_83:11_23
Ps:83:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:12 ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός, χάριν καὶ δόξαν δώσει· κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένους ἐν ἀκακίᾳ.
Ps:83:12 For the Lord loves mercy and truth: God will give grace and glory: the Lord will not withhold good things from them that walk in innocence. (Psalm 84:11 Brenton)
Ps:83:12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. (Psalm 84:12 BT_4)
Ps:83:12 ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος θεός, χάριν καὶ δόξαν δώσει· κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένους ἐν ἀκακίᾳ.
Ps:83:12 ὅτι ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν  
Ps:83:12 Ponieważ/tamto Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:83:12 o(/ti e)/leon kai\ a)lE/Teian a)gapa=| ku/rios o( Teo/s, CHa/rin kai\ do/Xan dO/sei· ku/rios ou) sterE/sei ta\ a)gaTa\ tou\s poreuome/nous e)n a)kaki/a|.
Ps:83:12 hoti eleon kai alETeian agapa kyrios ho Teos, CHarin kai doXan dOsei· kyrios u sterEsei ta agaTa tus poreuomenus en akakia.
Ps:83:12 C N2_ASM C N1A_ASF V3_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N3_ASF C N1S_ASF VF_FAI3S N2_NSM D VF_FAI3S RA_APN A1_APN RA_APM V1_PMPAPM P N1A_DSF
Ps:83:12 because/that mercy and also, even, namely truth to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing ć the good inherently good, i.e. God-wrought. the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ps:83:12 because/that mercy (acc) and truth (acc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) for; grace (acc) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not   the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) the (acc) while being-GO-ed (acc) in/among/by (+dat)  
Ps:83:12 Ps_83:12_1 Ps_83:12_2 Ps_83:12_3 Ps_83:12_4 Ps_83:12_5 Ps_83:12_6 Ps_83:12_7 Ps_83:12_8 Ps_83:12_9 Ps_83:12_10 Ps_83:12_11 Ps_83:12_12 Ps_83:12_13 Ps_83:12_14 Ps_83:12_15 Ps_83:12_16 Ps_83:12_17 Ps_83:12_18 Ps_83:12_19 Ps_83:12_20 Ps_83:12_21
Ps:83:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:83:13 κύριε τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ.
Ps:83:13 O Lord of hosts, blessed is the man that trusts in thee. (Psalm 84:12 Brenton)
Ps:83:13 Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! (Psalm 84:13 BT_4)
Ps:83:13 κύριε τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ἐλπίζων ἐπὶ σέ.
Ps:83:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ μακάριος -ία -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:83:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Szczęśliwy Ludzki By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ps:83:13 ku/rie tO=n duna/meOn, maka/rios a)/nTrOpos o( e)lpi/DZOn e)pi\ se/.
Ps:83:13 kyrie tOn dynameOn, makarios anTrOpos ho elpiDZOn epi se.
Ps:83:13 N2_VSM RA_GPF N3I_GPF A1A_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM P RP_AS
Ps:83:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability fortunate human the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ps:83:13 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) abilities (gen) fortunate ([Adj] nom) human (nom) the (nom) while HOPE-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:83:13 Ps_83:13_1 Ps_83:13_2 Ps_83:13_3 Ps_83:13_4 Ps_83:13_5 Ps_83:13_6 Ps_83:13_7 Ps_83:13_8 Ps_83:13_9
Ps:83:13 x x x x x x x x x