Ps:84:1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός.
Ps:84:1 For the end, a Psalm for the sons of Core. O Lord, thou has taken pleasure in thy land: thou hast turned back the captivity of Jacob. (Psalm 85:1 Brenton)
Ps:84:1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (Psalm 85:1 BT_4)
Ps:84:1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός.
Ps:84:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:84:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Syn Miara; Korah Psalm
Ps:84:1 *ei)s to\ te/los· toi=s ui(oi=s *kore PSalmo/s.
Ps:84:1 eis to telos· tois hyiois kore PSalmos.
Ps:84:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DPM N2_DPM N2_GSM N2_NSM
Ps:84:1 into (+acc) the end (event, consummation) the son measure; Korah psalm
Ps:84:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) psalm (nom)
Ps:84:1 Ps_84:1_1 Ps_84:1_2 Ps_84:1_3 Ps_84:1_4 Ps_84:1_5 Ps_84:1_6 Ps_84:1_7
Ps:84:1 x x x x x x x
Ps:84:2 Εὐδόκησας, κύριε, τὴν γῆν σου, ἀπέστρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ·
Ps:84:2 For the end, a Psalm for the sons of Core. O Lord, thou has taken pleasure in thy land: thou hast turned back the captivity of Jacob. (Psalm 85:1 Brenton)
Ps:84:2 Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba, (Psalm 85:2 BT_4)
Ps:84:2 Εὐδόκησας, κύριε, τὴν γῆν σου, ἀπέστρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ·
Ps:84:2 εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ
Ps:84:2 By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) By odwracać się od Jeńcy Jacob
Ps:84:2 *eu)do/kEsas, ku/rie, tE\n gE=n sou, a)pe/strePSas tE\n ai)CHmalOsi/an *iakOb·
Ps:84:2 eudokEsas, kyrie, tEn gEn su, apestrePSas tEn aiCHmalOsian iakOb·
Ps:84:2 VA_AAI2S N2_VSM RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF N_GSM
Ps:84:2 to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the earth/land you; your/yours(sg) to turn away from the captives Jacob
Ps:84:2 you(sg)-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) earth/land (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) captives (acc) Jacob (indecl)
Ps:84:2 Ps_84:2_1 Ps_84:2_2 Ps_84:2_3 Ps_84:2_4 Ps_84:2_5 Ps_84:2_6 Ps_84:2_7 Ps_84:2_8 Ps_84:2_9
Ps:84:2 x x x x x x x x x
Ps:84:3 ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου, ἐκάλυψας πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. διάψαλμα.
Ps:84:3 Thou hast forgiven thy people their transgressions; thou has covered all their sins. Pause. (Psalm 85:2 Brenton)
Ps:84:3 odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy. (Psalm 85:3 BT_4)
Ps:84:3 ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου, ἐκάλυψας πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. διάψαλμα.
Ps:84:3 ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:84:3 By pozwalać iść z Bezprawie Ludzie Ty; twój/twój(sg) By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo selah
Ps:84:3 a)fE=kas ta\s a)nomi/as tO=| laO=| sou, e)ka/luPSas pa/sas ta\s a(marti/as au)tO=n. dia/PSalma.
Ps:84:3 afEkas tas anomias tO laO su, ekalyPSas pasas tas hamartias autOn. diaPSalma.
Ps:84:3 VAI_AAI2S RA_APF N1A_APF RA_DSM N2_DSM RP_GS VAI_AAI2S A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GPM N3M_NSN
Ps:84:3 to let go of the lawlessness the people you; your/yours(sg) to cover cloak, veiled, muffled every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same selah
Ps:84:3 you(sg)-LET-ed-GO-OF the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-COVER-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:84:3 Ps_84:3_1 Ps_84:3_2 Ps_84:3_3 Ps_84:3_4 Ps_84:3_5 Ps_84:3_6 Ps_84:3_7 Ps_84:3_8 Ps_84:3_9 Ps_84:3_10 Ps_84:3_11 Ps_84:3_12
Ps:84:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:84:4 κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου, ἀπέστρεψας ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ σου.
Ps:84:4 Thou has caused all thy wrath to cease: thou hast turned from thy fierce anger. (Psalm 85:3 Brenton)
Ps:84:4 Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. (Psalm 85:4 BT_4)
Ps:84:4 κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου, ἀπέστρεψας ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ σου.
Ps:84:4 κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:84:4 Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ty; twój/twój(sg)
Ps:84:4 kate/pausas pa=san tE\n o)rgE/n sou, a)pe/strePSas a)po\ o)rgE=s Tumou= sou.
Ps:84:4 katepausas pasan tEn orgEn su, apestrePSas apo orgEs Tymu su.
Ps:84:4 VAI_AAI2S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI2S P N1_GSF N2_GSM RP_GS
Ps:84:4 to ??? every all, each, every, the whole of; to sprinkle the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger you; your/yours(sg)
Ps:84:4 you(sg)-???-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) wrath (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:84:4 Ps_84:4_1 Ps_84:4_2 Ps_84:4_3 Ps_84:4_4 Ps_84:4_5 Ps_84:4_6 Ps_84:4_7 Ps_84:4_8 Ps_84:4_9 Ps_84:4_10
Ps:84:4 x x x x x x x x x x
Ps:84:5 ἐπίστρεψον ἡμᾶς, ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν, καὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν σου ἀφ’ ἡμῶν.
Ps:84:5 Turn us, O God of our salvation, and turn thy anger away from us. (Psalm 85:4 Brenton)
Ps:84:5 Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas! (Psalm 85:5 BT_4)
Ps:84:5 ἐπίστρεψον ἡμᾶς, θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν, καὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν σου ἀφ’ ἡμῶν.
Ps:84:5 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:84:5 By odwracać się dookoła Ja Bóg  Oszczędność Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Ps:84:5 e)pi/strePSon E(ma=s, o( Teo\s tO=n sOtEri/On E(mO=n, kai\ a)po/strePSon to\n Tumo/n sou a)f’ E(mO=n.
Ps:84:5 epistrePSon hEmas, ho Teos tOn sOtEriOn hEmOn, kai apostrePSon ton Tymon su af’ hEmOn.
Ps:84:5 VA_AAD2S RP_AP RA_NSM N2_NSM RA_GPN N2N_GPN RP_GP C VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_GP
Ps:84:5 to turn around I the god [see theology] the saving I and also, even, namely to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I
Ps:84:5 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) the (nom) god (nom) the (gen) saving ([Adj] gen) us (gen) and do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) us (gen)
Ps:84:5 Ps_84:5_1 Ps_84:5_2 Ps_84:5_3 Ps_84:5_4 Ps_84:5_5 Ps_84:5_6 Ps_84:5_7 Ps_84:5_8 Ps_84:5_9 Ps_84:5_10 Ps_84:5_11 Ps_84:5_12 Ps_84:5_13 Ps_84:5_14
Ps:84:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:84:6 μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθήσῃ ἡμῖν ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν;
Ps:84:6 Wouldest thou be angry with us for ever? or wilt thou continue thy wrath from generation to generation? (Psalm 85:5 Brenton)
Ps:84:6 Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? (Psalm 85:6 BT_4)
Ps:84:6 μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθήσῃ ἡμῖν διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν;
Ps:84:6 μή εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1]   ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό γενεά, -ᾶς, ἡ εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:84:6 Nie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By robić zły Ja Albo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:84:6 mE\ ei)s to\n ai)O=na o)rgisTE/sE| E(mi=n E)\ diatenei=s tE\n o)rgE/n sou a)po\ genea=s ei)s genea/n;
Ps:84:6 mE eis ton aiOna orgisTEsE hEmin E diateneis tEn orgEn su apo geneas eis genean;
Ps:84:6 D P RA_ASM N3W_ASM VS_FPI2S RP_DP C VF2_FAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1A_GSF P N1A_ASF
Ps:84:6 not into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to make angry I or ć the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing generation Race, Nation; sometimes "generation" into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:84:6 not into (+acc) the (acc) eon (acc) you(sg)-will-be-MAKE-ed-ANGRY us (dat) or   the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) generation (gen), generations (acc) into (+acc) generation (acc)
Ps:84:6 Ps_84:6_1 Ps_84:6_2 Ps_84:6_3 Ps_84:6_4 Ps_84:6_5 Ps_84:6_6 Ps_84:6_7 Ps_84:6_8 Ps_84:6_9 Ps_84:6_10 Ps_84:6_11 Ps_84:6_12 Ps_84:6_13 Ps_84:6_14 Ps_84:6_15
Ps:84:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:84:7 ὁ θεός, σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ ὁ λαός σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί.
Ps:84:7 O God, thou wilt turn and quicken us; and thy people shall rejoice in thee. (Psalm 85:6 Brenton)
Ps:84:7 Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? (Psalm 85:7 BT_4)
Ps:84:7 θεός, σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ λαός σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί.
Ps:84:7 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:84:7 Bóg  Ty By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:84:7 o( Teo/s, su\ e)pistre/PSas DZOO/seis E(ma=s, kai\ o( lao/s sou eu)franTE/setai e)pi\ soi/.
Ps:84:7 ho Teos, sy epistrePSas DZOOseis hEmas, kai ho laos su eufranTEsetai epi soi.
Ps:84:7 RA_NSM N2_NSM RP_NS VA_AAPNSM VF_FAI2S RP_AP C RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_FPI3S P RP_DS
Ps:84:7 the god [see theology] you to turn around ć I and also, even, namely the people you; your/yours(sg) to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:84:7 the (nom) god (nom) you(sg) (nom) upon TURN-ing-AROUND (nom|voc)   us (acc) and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:84:7 Ps_84:7_1 Ps_84:7_2 Ps_84:7_3 Ps_84:7_4 Ps_84:7_5 Ps_84:7_6 Ps_84:7_7 Ps_84:7_8 Ps_84:7_9 Ps_84:7_10 Ps_84:7_11 Ps_84:7_12 Ps_84:7_13
Ps:84:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:84:8 δεῖξον ἡμῖν, κύριε, τὸ ἔλεός σου καὶ τὸ σωτήριόν σου δῴης ἡμῖν.
Ps:84:8 Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. (Psalm 85:7 Brenton)
Ps:84:8 Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie! (Psalm 85:8 BT_4)
Ps:84:8 δεῖξον ἡμῖν, κύριε, τὸ ἔλεός σου καὶ τὸ σωτήριόν σου δῴης ἡμῖν.
Ps:84:8 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:84:8 By być widocznym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oszczędność Ty; twój/twój(sg) By dawać Ja
Ps:84:8 dei=Xon E(mi=n, ku/rie, to\ e)/leo/s sou kai\ to\ sOtE/rio/n sou dO/|Es E(mi=n.
Ps:84:8 deiXon hEmin, kyrie, to eleos su kai to sOtErion su dOEs hEmin.
Ps:84:8 VA_AAD2S RP_DP N2_VSM RA_ASN N3E_ASN RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS VO_AAO2S RP_DP
Ps:84:8 to show I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the saving you; your/yours(sg) to give I
Ps:84:8 do-SHOW-you(sg)!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-happen-to-GIVE (opt) us (dat)
Ps:84:8 Ps_84:8_1 Ps_84:8_2 Ps_84:8_3 Ps_84:8_4 Ps_84:8_5 Ps_84:8_6 Ps_84:8_7 Ps_84:8_8 Ps_84:8_9 Ps_84:8_10 Ps_84:8_11 Ps_84:8_12
Ps:84:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:84:9 ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ κύριος ὁ θεός, ὅτι λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν.
Ps:84:9 I will hear what the Lord God will say concerning me: for he shall speak peace to his people, and to his saints, and to those that turn their heart toward him. (Psalm 85:8 Brenton)
Ps:84:9 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim; niech się nie stają znów nierozsądni. (Psalm 85:9 BT_4)
Ps:84:9 ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ κύριος θεός, ὅτι λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν.
Ps:84:9 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ
Ps:84:9 By słyszeć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ponieważ/tamto By mówić Pokój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Święty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:84:9 a)kou/somai ti/ lalE/sei e)n e)moi\ ku/rios o( Teo/s, o(/ti lalE/sei ei)rE/nEn e)pi\ to\n lao\n au)tou= kai\ e)pi\ tou\s o(si/ous au)tou= kai\ e)pi\ tou\s e)pistre/fontas pro\s au)to\n kardi/an.
Ps:84:9 akusomai ti lalEsei en emoi kyrios ho Teos, hoti lalEsei eirEnEn epi ton laon autu kai epi tus hosius autu kai epi tus epistrefontas pros auton kardian.
Ps:84:9 VF_FMI1S RI_ASN VF_FAI3S P RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM C VF_FAI3S N1_ASF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RA_APM A1A_APM RD_GSM C P RA_APM V1_PAPAPM P RD_ASM N1A_ASF
Ps:84:9 to hear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] because/that to speak peace upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the holy he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to turn around toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:84:9 I-will-be-HEAR-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) because/that he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) peace (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while TURN-ing-AROUND (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) heart (acc)
Ps:84:9 Ps_84:9_1 Ps_84:9_2 Ps_84:9_3 Ps_84:9_4 Ps_84:9_5 Ps_84:9_6 Ps_84:9_7 Ps_84:9_8 Ps_84:9_9 Ps_84:9_10 Ps_84:9_11 Ps_84:9_12 Ps_84:9_13 Ps_84:9_14 Ps_84:9_15 Ps_84:9_16 Ps_84:9_17 Ps_84:9_18 Ps_84:9_19 Ps_84:9_20 Ps_84:9_21 Ps_84:9_22 Ps_84:9_23 Ps_84:9_24 Ps_84:9_25 Ps_84:9_26 Ps_84:9_27
Ps:84:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:84:10 πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον αὐτοῦ τοῦ κατασκηνῶσαι δόξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν.
Ps:84:10 Moreover his salvation is near them that fear him; that glory may dwell in our land. (Psalm 85:9 Brenton)
Ps:84:10 Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. (Psalm 85:10 BT_4)
Ps:84:10 πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον αὐτοῦ τοῦ κατασκηνῶσαι δόξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν.
Ps:84:10 πλήν ἐγγύς ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:84:10 Z wyjątkiem Blisko By bać się On/ona/to/to samo Oszczędność On/ona/to/to samo By osiedlać się {By decydować się} Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ja
Ps:84:10 plE\n e)ggu\s tO=n foboume/nOn au)to\n to\ sOtE/rion au)tou= tou= kataskEnO=sai do/Xan e)n tE=| gE=| E(mO=n.
Ps:84:10 plEn engys tOn fobumenOn auton to sOtErion autu tu kataskEnOsai doXan en tE gE hEmOn.
Ps:84:10 D D RA_GPM V2_PMPGPM RD_ASM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM RA_GSM VA_AAN N1S_ASF P RA_DSF N1_DSF RP_GP
Ps:84:10 except near the to fear he/she/it/same the saving he/she/it/same the to settle glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land I
Ps:84:10 except near the (gen) while being-FEAR-ed (gen) him/it/same (acc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-SETTLE, be-you(sg)-SETTLE-ed!, he/she/it-happens-to-SETTLE (opt) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) us (gen)
Ps:84:10 Ps_84:10_1 Ps_84:10_2 Ps_84:10_3 Ps_84:10_4 Ps_84:10_5 Ps_84:10_6 Ps_84:10_7 Ps_84:10_8 Ps_84:10_9 Ps_84:10_10 Ps_84:10_11 Ps_84:10_12 Ps_84:10_13 Ps_84:10_14 Ps_84:10_15
Ps:84:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:84:11 ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν·
Ps:84:11 Mercy and truth are met together: righteousness and peace have kissed each other. (Psalm 85:10 Brenton)
Ps:84:11 Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. (Psalm 85:11 BT_4)
Ps:84:11 ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν·
Ps:84:11 ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί εἰρήνη, -ης, ἡ κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -)
Ps:84:11 Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA By spotykać się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Pokój By całować pieszczotę, zakochany pocałunek
Ps:84:11 e)/leos kai\ a)lE/Teia sunE/ntEsan, dikaiosu/nE kai\ ei)rE/nE katefi/lEsan·
Ps:84:11 eleos kai alETeia synEntEsan, dikaiosynE kai eirEnE katefilEsan·
Ps:84:11 N2_NSM C N1A_NSF VAI_AAI3P N1_NSF C N1_NSF VAI_AAI3P
Ps:84:11 mercy and also, even, namely truth to meet righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely peace to kiss caress, amorous kiss
Ps:84:11 mercy (nom, nom|acc|voc) and truth (nom|voc) they-MEET-ed righteousness (nom|voc) and peace (nom|voc) they-KISS-ed
Ps:84:11 Ps_84:11_1 Ps_84:11_2 Ps_84:11_3 Ps_84:11_4 Ps_84:11_5 Ps_84:11_6 Ps_84:11_7 Ps_84:11_8
Ps:84:11 x x x x x x x x
Ps:84:12 ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλεν, καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν.
Ps:84:12 Truth has sprung out of the earth; and righteousness has looked down from heaven. (Psalm 85:11 Brenton)
Ps:84:12 Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. (Psalm 85:12 BT_4)
Ps:84:12 ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλεν, καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν.
Ps:84:12 ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί  
Ps:84:12 PRAWDA Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo
Ps:84:12 a)lE/Teia e)k tE=s gE=s a)ne/teilen, kai\ dikaiosu/nE e)k tou= ou)ranou= die/kuPSen.
Ps:84:12 alETeia ek tEs gEs aneteilen, kai dikaiosynE ek tu uranu diekyPSen.
Ps:84:12 N1A_NSF P RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S C N1_NSF P RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S
Ps:84:12 truth out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land to rise spring up and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven ć
Ps:84:12 truth (nom|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-TO RISE-ed and righteousness (nom|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen)  
Ps:84:12 Ps_84:12_1 Ps_84:12_2 Ps_84:12_3 Ps_84:12_4 Ps_84:12_5 Ps_84:12_6 Ps_84:12_7 Ps_84:12_8 Ps_84:12_9 Ps_84:12_10 Ps_84:12_11
Ps:84:12 x x x x x x x x x x x
Ps:84:13 καὶ γὰρ ὁ κύριος δώσει χρηστότητα, καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς·
Ps:84:13 For the Lord will give goodness; and our land shall yield her fruit. (Psalm 85:12 Brenton)
Ps:84:13 Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc. (Psalm 85:13 BT_4)
Ps:84:13 καὶ γὰρ κύριος δώσει χρηστότητα, καὶ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς·
Ps:84:13 καί γάρ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:84:13 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Wspaniałomyślność I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ja By dawać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Ps:84:13 kai\ ga\r o( ku/rios dO/sei CHrEsto/tEta, kai\ E( gE= E(mO=n dO/sei to\n karpo\n au)tE=s·
Ps:84:13 kai gar ho kyrios dOsei CHrEstotEta, kai hE gE hEmOn dOsei ton karpon autEs·
Ps:84:13 C x RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S N3T_APF C RA_NSF N1_NSF RP_GP VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSF
Ps:84:13 and also, even, namely for since, as the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give magnanimousness and also, even, namely the earth/land I to give the fruit; Carpus he/she/it/same
Ps:84:13 and for the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) magnanimousness (acc) and the (nom) earth/land (nom|voc) us (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) her/it/same (gen)
Ps:84:13 Ps_84:13_1 Ps_84:13_2 Ps_84:13_3 Ps_84:13_4 Ps_84:13_5 Ps_84:13_6 Ps_84:13_7 Ps_84:13_8 Ps_84:13_9 Ps_84:13_10 Ps_84:13_11 Ps_84:13_12 Ps_84:13_13 Ps_84:13_14
Ps:84:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:84:14 δικαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
Ps:84:14 Righteousness shall go before him; and shall set his steps in the way. (Psalm 85:13 Brenton)
Ps:84:14 Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków - zbawienie. (Psalm 85:14 BT_4)
Ps:84:14 δικαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
Ps:84:14 δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:84:14 Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo By iść przedtem I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Ps:84:14 dikaiosu/nE e)nanti/on au)tou= proporeu/setai kai\ TE/sei ei)s o(do\n ta\ diabE/mata au)tou=.
Ps:84:14 dikaiosynE enantion autu proporeusetai kai TEsei eis hodon ta diabEmata autu.
Ps:84:14 N1_NSF P RD_GSM VF_FMI3S C VF_FAI3S P N2_ASF RA_APN N3M_APN RD_GSM
Ps:84:14 righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to go before and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station into (+acc) way/road the ć he/she/it/same
Ps:84:14 righteousness (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GO-ed-BEFORE and he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) into (+acc) way/road (acc) the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Ps:84:14 Ps_84:14_1 Ps_84:14_2 Ps_84:14_3 Ps_84:14_4 Ps_84:14_5 Ps_84:14_6 Ps_84:14_7 Ps_84:14_8 Ps_84:14_9 Ps_84:14_10 Ps_84:14_11
Ps:84:14 x x x x x x x x x x x