Ps:82:1 Ὠιδὴ ψαλμοῦ τῷ Ασαφ.
Ps:82:1 A Song of a Psalm for Asaph. O God, who shall be compared to thee? be not silent, neither be still, O God. (Psalm 83:1 Brenton)
Ps:82:1 Pieśń. Psalm. Asafowy. (Psalm 83:1 BT_4)
Ps:82:1 Ὠιδὴ ψαλμοῦ τῷ Ασαφ.
Ps:82:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ
Ps:82:1 Oda Psalm Asa(pH)
Ps:82:1 *)OidE\ PSalmou= tO=| *asaf.
Ps:82:1 OidE PSalmu tO asaf.
Ps:82:1 N1_NSF N2_GSM RA_DSM N_DSM
Ps:82:1 ode psalm the Asa(ph)
Ps:82:1 ode (nom|voc) psalm (gen) the (dat) Asa(ph) (indecl)
Ps:82:1 Ps_82:1_1 Ps_82:1_2 Ps_82:1_3 Ps_82:1_4
Ps:82:1 x x x x
Ps:82:2 Ὁ θεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραύνῃς, ὁ θεός·
Ps:82:2 A Song of a Psalm for Asaph. O God, who shall be compared to thee? be not silent, neither be still, O God. (Psalm 83:1 Brenton)
Ps:82:2 O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże! (Psalm 83:2 BT_4)
Ps:82:2 θεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραύνῃς, θεός·
Ps:82:2 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μή σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:82:2 Bóg  Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie Nie by musieć żaden dźwięk być cichy µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Bóg 
Ps:82:2 *(o Teo/s, ti/s o(moiOTE/setai/ soi; mE\ sigE/sE|s mEde\ kataprau/nE|s, o( Teo/s·
Ps:82:2 o Teos, tis homoiOTEsetai soi; mE sigEsEs mEde katapraunEs, ho Teos·
Ps:82:2 RA_NSM N2_NSM RI_NSM VC_FPI3S RP_DS D VA_AAS2S C VA_AAS2S RA_NSM N2_NSM
Ps:82:2 the god [see theology] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken you; your/yours(sg); to rub worn, rub not to have no sound to be silent μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] ć the god [see theology]
Ps:82:2 the (nom) god (nom) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-LIKEN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not you(sg)-should-TO HAVE NO SOUND neither/nor; Mede (voc)   the (nom) god (nom)
Ps:82:2 Ps_82:2_1 Ps_82:2_2 Ps_82:2_3 Ps_82:2_4 Ps_82:2_5 Ps_82:2_6 Ps_82:2_7 Ps_82:2_8 Ps_82:2_9 Ps_82:2_10 Ps_82:2_11
Ps:82:2 x x x x x x x x x x x
Ps:82:3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήν,
Ps:82:3 For behold, thine enemies have made a noise; and they that hate thee have lifted up the head. (Psalm 83:2 Brenton)
Ps:82:3 Bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. (Psalm 83:3 BT_4)
Ps:82:3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήν,
Ps:82:3 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ
Ps:82:3 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wrogi Ty; twój/twój(sg) By rozbrzmiewać [zobacz echo] I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Głowa
Ps:82:3 o(/ti i)dou\ oi( e)CHTroi/ sou E)/CHEsan, kai\ oi( misou=nte/s se E)=ran kefalE/n,
Ps:82:3 hoti idu hoi eCHTroi su ECHEsan, kai hoi misuntes se Eran kefalEn,
Ps:82:3 C I RA_NPM N2_NPM RP_GS VA_AAI3P C RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS VAI_AAI3P N1_ASF
Ps:82:3 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the hostile you; your/yours(sg) to resound [see echo] and also, even, namely the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg) to lift/pick up take up, tote, raise head
Ps:82:3 because/that be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-RESOUND-ed, upon RESOUND-ing (nom|acc|voc) and the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-LIFT/PICK-ed-UP head (acc)
Ps:82:3 Ps_82:3_1 Ps_82:3_2 Ps_82:3_3 Ps_82:3_4 Ps_82:3_5 Ps_82:3_6 Ps_82:3_7 Ps_82:3_8 Ps_82:3_9 Ps_82:3_10 Ps_82:3_11 Ps_82:3_12
Ps:82:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:82:4 ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου·
Ps:82:4 Against thy people they have craftily imagined a device, and have taken counsel against thy saints. (Psalm 83:3 Brenton)
Ps:82:4 Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. (Psalm 83:4 BT_4)
Ps:82:4 ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου·
Ps:82:4 ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   γνώμη, -ης, ἡ καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) κατά ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:82:4 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ty; twój/twój(sg) Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg)
Ps:82:4 e)pi\ to\n lao/n sou katepanourgeu/santo gnO/mEn kai\ e)bouleu/santo kata\ tO=n a(gi/On sou·
Ps:82:4 epi ton laon su katepanurgeusanto gnOmEn kai ebuleusanto kata tOn hagiOn su·
Ps:82:4 P RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AMI3P N1_ASF C VAI_AMI3P P RA_GPM A1A_GPM RP_GS
Ps:82:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people you; your/yours(sg) ć knowledge-based determination [see gnomic] and also, even, namely to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg)
Ps:82:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   knowledge-based determination (acc) and they-were-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:82:4 Ps_82:4_1 Ps_82:4_2 Ps_82:4_3 Ps_82:4_4 Ps_82:4_5 Ps_82:4_6 Ps_82:4_7 Ps_82:4_8 Ps_82:4_9 Ps_82:4_10 Ps_82:4_11 Ps_82:4_12
Ps:82:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:82:5 εἶπαν Δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ισραηλ ἔτι.
Ps:82:5 They have said, Come, and let us utterly destroy them out of the nation; and let the name of Israel be remembered no more at all. (Psalm 83:4 Brenton)
Ps:82:5 «Pójdźcie - mówią - wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela». (Psalm 83:5 BT_4)
Ps:82:5 εἶπαν Δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ισραηλ ἔτι.
Ps:82:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ ἔτι
Ps:82:5 By mówić/opowiadaj Przychodź I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Nazwisko {Imię} co do Izrael Jeszcze/jeszcze
Ps:82:5 ei)=pan *deu=te kai\ e)XoleTreu/sOmen au)tou\s e)X e)/Tnous, kai\ ou) mE\ mnEsTE=| to\ o)/noma *israEl e)/ti.
Ps:82:5 eipan deute kai eXoleTreusOmen autus eX eTnus, kai u mE mnEsTE to onoma israEl eti.
Ps:82:5 VAI_AAI3P D C VA_AAS1P RD_APM P N3E_GSN C D D VS_APS3S RA_ASN N3M_ASN N_GSM D
Ps:82:5 to say/tell come and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels nation [see ethnic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of the name with regard to Israel yet/still
Ps:82:5 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) come and we-should-DESTROY UTTERLY them/same (acc) out of (+gen) nation (gen) and not not he/she/it-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom|acc) name (nom|acc|voc) Israel (indecl) yet/still
Ps:82:5 Ps_82:5_1 Ps_82:5_2 Ps_82:5_3 Ps_82:5_4 Ps_82:5_5 Ps_82:5_6 Ps_82:5_7 Ps_82:5_8 Ps_82:5_9 Ps_82:5_10 Ps_82:5_11 Ps_82:5_12 Ps_82:5_13 Ps_82:5_14 Ps_82:5_15
Ps:82:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:82:6 ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο
Ps:82:6 For they have taken counsel together with one consent: they have made a confederacy against thee; (Psalm 83:5 Brenton)
Ps:82:6 Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze: (Psalm 83:6 BT_4)
Ps:82:6 ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο
Ps:82:6 ὅτι βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐν   ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·θήκη, -ης, ἡ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -)
Ps:82:6 Ponieważ/tamto Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Konwencja By robić konwencję
Ps:82:6 o(/ti e)bouleu/santo e)n o(monoi/a| e)pi\ to\ au)to/, kata\ sou= diaTE/kEn die/Tento
Ps:82:6 hoti ebuleusanto en homonoia epi to auto, kata su diaTEkEn dieTento
Ps:82:6 C VAI_AMI3P P N1A_DSF P RA_ASN RD_ASN P RP_GS N1_ASF VEI_AMI3P
Ps:82:6 because/that to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) covenant to make covenant
Ps:82:6 because/that they-were-???-ed in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) covenant (acc) they-were-MAKE COVENANT-ed
Ps:82:6 Ps_82:6_1 Ps_82:6_2 Ps_82:6_3 Ps_82:6_4 Ps_82:6_5 Ps_82:6_6 Ps_82:6_7 Ps_82:6_8 Ps_82:6_9 Ps_82:6_10 Ps_82:6_11
Ps:82:6 x x x x x x x x x x x
Ps:82:7 τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων καὶ οἱ Ισμαηλῖται, Μωαβ καὶ οἱ Αγαρηνοί,
Ps:82:7 even the tents of the Idumeans, and the Ismaelites; Moab, and the Agarenes; (Psalm 83:6 Brenton)
Ps:82:7 Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Hagryci, (Psalm 83:7 BT_4)
Ps:82:7 τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων καὶ οἱ Ισμαηλῖται, Μωαβ καὶ οἱ Αγαρηνοί,
Ps:82:7 ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό     καί ὁ ἡ τό  
Ps:82:7 Mieszkanie, zamieszkiwanie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Ps:82:7 ta\ skEnO/mata tO=n *idoumai/On kai\ oi( *ismaEli=tai, *mOab kai\ oi( *agarEnoi/,
Ps:82:7 ta skEnOmata tOn idumaiOn kai hoi ismaElitai, mOab kai hoi agarEnoi,
Ps:82:7 RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N_GPM C RA_NPM N1M_NPM N_NSM C RA_NPM N_NPM
Ps:82:7 the lodging, habitation the ć and also, even, namely the ć ć and also, even, namely the ć
Ps:82:7 the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) the (gen)   and the (nom)     and the (nom)  
Ps:82:7 Ps_82:7_1 Ps_82:7_2 Ps_82:7_3 Ps_82:7_4 Ps_82:7_5 Ps_82:7_6 Ps_82:7_7 Ps_82:7_8 Ps_82:7_9 Ps_82:7_10 Ps_82:7_11
Ps:82:7 x x x x x x x x x x x
Ps:82:8 Γεβαλ καὶ Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον·
Ps:82:8 Gebal, and Ammon, and Amalec; the Philistines also, with them that dwell at Tyre. (Psalm 83:7 Brenton)
Ps:82:8 Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. (Psalm 83:8 BT_4)
Ps:82:8 Γεβαλ καὶ Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον·
Ps:82:8   καί ἄμμος, -ου, ἡ καί   καί ἀλλό·φυλος -ον μετά ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Τύρος, -ου, ἡ
Ps:82:8 I też, nawet, mianowicie Piasek I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Obcy Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tyr [miasto z]
Ps:82:8 *gebal kai\ *ammOn kai\ *amalEk kai\ a)llo/fuloi meta\ tO=n katoikou/ntOn *tu/ron·
Ps:82:8 gebal kai ammOn kai amalEk kai allofyloi meta tOn katoikuntOn tyron·
Ps:82:8 N_NSM C N_NSM C N_NSM C A1B_NPM P RA_GPM V2_PAPGPM N2_ASM
Ps:82:8 ć and also, even, namely sand and also, even, namely ć and also, even, namely foreign after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Tyre [city of]
Ps:82:8   and sands (gen) and   and foreign ([Adj] nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) Tyre (acc)
Ps:82:8 Ps_82:8_1 Ps_82:8_2 Ps_82:8_3 Ps_82:8_4 Ps_82:8_5 Ps_82:8_6 Ps_82:8_7 Ps_82:8_8 Ps_82:8_9 Ps_82:8_10 Ps_82:8_11
Ps:82:8 x x x x x x x x x x x
Ps:82:9 καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ’ αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ. διάψαλμα.
Ps:82:9 Yea, Assur too is come with them: they have become a help to the children of Lot. Pause. (Psalm 83:8 Brenton)
Ps:82:9 Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się ramieniem. (Psalm 83:9 BT_4)
Ps:82:9 καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ’ αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ. διάψαλμα.
Ps:82:9 καί γάρ καί   συμ·παρα·γίνομαι (-, -, 2nd συμπαρα+γεν-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λώτ, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:82:9 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Odchylenie bliskie Syn Los selah
Ps:82:9 kai\ ga\r kai\ *assour sumparege/neto met’ au)tO=n, e)genE/TEsan ei)s a)nti/lEmPSin toi=s ui(oi=s *lOt. dia/PSalma.
Ps:82:9 kai gar kai assur symparegeneto met’ autOn, egenETEsan eis antilEmPSin tois hyiois lOt. diaPSalma.
Ps:82:9 C x D N_NSM VBI_AMI3S P RD_GPM VCI_API3P P N3I_ASF RA_DPM N2_DPM N_GSM N3M_NSN
Ps:82:9 and also, even, namely for since, as and also, even, namely ć to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to become become, happen into (+acc) deflection toward the son Lot selah
Ps:82:9 and for and   he/she/it-was-???-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) they-were-BECOME-ed into (+acc) deflection toward (acc) the (dat) sons (dat) Lot (indecl) selah (nom|acc|voc)
Ps:82:9 Ps_82:9_1 Ps_82:9_2 Ps_82:9_3 Ps_82:9_4 Ps_82:9_5 Ps_82:9_6 Ps_82:9_7 Ps_82:9_8 Ps_82:9_9 Ps_82:9_10 Ps_82:9_11 Ps_82:9_12 Ps_82:9_13 Ps_82:9_14
Ps:82:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:82:10 ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα, ὡς ὁ Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κισων·
Ps:82:10 Do thou to them as to Madiam, and to Sisera; as to Jabin at the brook of Kison. (Psalm 83:9 Brenton)
Ps:82:10 Uczyń im jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, (Psalm 83:10 BT_4)
Ps:82:10 ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα, ὡς Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κισων·
Ps:82:10 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὡς ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ  
Ps:82:10 By czynić/rób On/ona/to/to samo Jak/jak Midian I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki
Ps:82:10 poi/Eson au)toi=s O(s tE=| *madiam kai\ tO=| *sisara, O(s o( *iabin e)n tO=| CHeima/rrO| *kisOn·
Ps:82:10 poiEson autois hOs tE madiam kai tO sisara, hOs ho iabin en tO CHeimarrO kisOn·
Ps:82:10 VA_AAD2S RD_DPM C RA_DSF N_DSF C RA_DSM N_DSM C RA_NSM N_NSM P RA_DSM N2_DSM N_G
Ps:82:10 to do/make he/she/it/same as/like the Midian and also, even, namely the ć as/like the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi ć
Ps:82:10 do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) as/like the (dat) Midian (indecl) and the (dat)   as/like the (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat)  
Ps:82:10 Ps_82:10_1 Ps_82:10_2 Ps_82:10_3 Ps_82:10_4 Ps_82:10_5 Ps_82:10_6 Ps_82:10_7 Ps_82:10_8 Ps_82:10_9 Ps_82:10_10 Ps_82:10_11 Ps_82:10_12 Ps_82:10_13 Ps_82:10_14 Ps_82:10_15
Ps:82:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:82:11 ἐξωλεθρεύθησαν ἐν Αενδωρ, ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.
Ps:82:11 They were utterly destroyed at Aendor: they became as dung for the earth. (Psalm 83:10 Brenton)
Ps:82:11 którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi. (Psalm 83:11 BT_4)
Ps:82:11 ἐξωλεθρεύθησαν ἐν Αενδωρ, ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.
Ps:82:11 ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐν   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:82:11 By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ziemi/ziemia
Ps:82:11 e)XOleTreu/TEsan e)n *aendOr, e)genE/TEsan O(sei\ ko/pros tE=| gE=|.
Ps:82:11 eXOleTreuTEsan en aendOr, egenETEsan hOsei kopros tE gE.
Ps:82:11 VCI_API3P P N_D VCI_API3P C N2_NSF RA_DSF N1_DSF
Ps:82:11 to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to become become, happen like/approximately [as-if]; to push ć the earth/land
Ps:82:11 they-were-DESTROY UTTERLY-ed in/among/by (+dat)   they-were-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   the (dat) earth/land (dat)
Ps:82:11 Ps_82:11_1 Ps_82:11_2 Ps_82:11_3 Ps_82:11_4 Ps_82:11_5 Ps_82:11_6 Ps_82:11_7 Ps_82:11_8
Ps:82:11 x x x x x x x x
Ps:82:12 θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ωρηβ καὶ Ζηβ καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν,
Ps:82:12 Make their princes as Oreb and Zeb, and Zebee and Salmana; even all their princes: (Psalm 83:11 Brenton)
Ps:82:12 Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami, (Psalm 83:12 BT_4)
Ps:82:12 θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ωρηβ καὶ Ζηβ καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν,
Ps:82:12 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό   καί   καί   καί Σαλμανα, ὁ [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:82:12 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Jak/jak I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Salmana/Zalmunna Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo
Ps:82:12 Tou= tou\s a)/rCHontas au)tO=n O(s to\n *OrEb kai\ *DZEb kai\ *DZebee kai\ *salmana pa/ntas tou\s a)/rCHontas au)tO=n,
Ps:82:12 Tu tus arCHontas autOn hOs ton OrEb kai DZEb kai DZebee kai salmana pantas tus arCHontas autOn,
Ps:82:12 VE_AMD2S RA_APM N3_APM RD_GPM C RA_ASM N_ASM C N_ASM C N_ASM C N_ASM A3_APM RA_APM N3_APM RD_GPM
Ps:82:12 to place lay, put, set, situate, station the ruler; to begin he/she/it/same as/like the ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Salmana/Zalmunna every all, each, every, the whole of the ruler; to begin he/she/it/same
Ps:82:12 be-you(sg)-PLACE-ed! the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) them/same (gen) as/like the (acc)   and   and   and Salmana/Zalmunna (indecl) all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) them/same (gen)
Ps:82:12 Ps_82:12_1 Ps_82:12_2 Ps_82:12_3 Ps_82:12_4 Ps_82:12_5 Ps_82:12_6 Ps_82:12_7 Ps_82:12_8 Ps_82:12_9 Ps_82:12_10 Ps_82:12_11 Ps_82:12_12 Ps_82:12_13 Ps_82:12_14 Ps_82:12_15 Ps_82:12_16 Ps_82:12_17
Ps:82:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:82:13 οἵτινες εἶπαν Κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ.
Ps:82:13 who said, let us take to ourselves the altar of God as an inheritance. (Psalm 83:12 Brenton)
Ps:82:13 którzy mówili: «Zagarnijmy dla siebie kraj Boga!» (Psalm 83:13 BT_4)
Ps:82:13 οἵτινες εἶπαν Κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ.
Ps:82:13 ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:82:13 Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By mówić/opowiadaj By dziedziczyć Samo /nasz /twój /siebie Bóg 
Ps:82:13 oi(/tines ei)=pan *klEronomE/sOmen e(autoi=s to\ a(giastE/rion tou= Teou=.
Ps:82:13 hoitines eipan klEronomEsOmen heautois to hagiastErion tu Teu.
Ps:82:13 RX_NPM VAI_AAI3P VA_AAS1P RD_DPM RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM
Ps:82:13 who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to say/tell to inherit self /our-/your-/themselves the ć the god [see theology]
Ps:82:13 who-/whom-/whichever (nom) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-should-INHERIT selves (dat) the (nom|acc)   the (gen) god (gen)
Ps:82:13 Ps_82:13_1 Ps_82:13_2 Ps_82:13_3 Ps_82:13_4 Ps_82:13_5 Ps_82:13_6 Ps_82:13_7 Ps_82:13_8
Ps:82:13 x x x x x x x x
Ps:82:14 ὁ θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν, ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου·
Ps:82:14 O my God, make them as a wheel; as stubble before the face of the wind. (Psalm 83:13 Brenton)
Ps:82:14 O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, do plew gnanych wichurą. (Psalm 83:14 BT_4)
Ps:82:14 θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν, ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου·
Ps:82:14 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς τροχός, -οῦ, ὁ ὡς καλάμη, -ης, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἄνεμος, -ου, ὁ
Ps:82:14 Bóg  Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Jak/jak Koło Jak/jak Słoma W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Wiatr
Ps:82:14 o( Teo/s mou, Tou= au)tou\s O(s troCHo/n, O(s kala/mEn kata\ pro/sOpon a)ne/mou·
Ps:82:14 ho Teos mu, Tu autus hOs troCHon, hOs kalamEn kata prosOpon anemu·
Ps:82:14 RA_NSM N2_NSM RP_GS VE_AMD2S RD_APM C N2_ASM C N1_ASF P N2N_ASN N2_GSM
Ps:82:14 the god [see theology] I to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same as/like wheel as/like straw down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face wind
Ps:82:14 the (nom) god (nom) me (gen) be-you(sg)-PLACE-ed! them/same (acc) as/like wheel (acc) as/like straw (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) wind (gen)
Ps:82:14 Ps_82:14_1 Ps_82:14_2 Ps_82:14_3 Ps_82:14_4 Ps_82:14_5 Ps_82:14_6 Ps_82:14_7 Ps_82:14_8 Ps_82:14_9 Ps_82:14_10 Ps_82:14_11 Ps_82:14_12
Ps:82:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:82:15 ὡσεὶ πῦρ, ὃ διαφλέξει δρυμόν, ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρη,
Ps:82:15 As fire which shall burn up a wood, as the flame may consume the mountains; (Psalm 83:14 Brenton)
Ps:82:15 Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, (Psalm 83:15 BT_4)
Ps:82:15 ὡσεὶ πῦρ, διαφλέξει δρυμόν, ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρη,
Ps:82:15 ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ὅς ἥ ὅ     ὡς εἰ φλόξ, -ογός, ἡ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Ps:82:15 Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ogień Kto/, który/, który Jak/jak Jeżeli Płomień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Wchodź
Ps:82:15 O(sei\ pu=r, o(\ diafle/Xei drumo/n, O(s ei) flo\X katakau/sai o)/rE,
Ps:82:15 hOsei pyr, ho diafleXei drymon, hOs ei floX katakausai orE,
Ps:82:15 C N3_ASN RR_ASN VF_FAI3S N2_ASM C C N3G_NSF VA_AAN N3E_APN
Ps:82:15 like/approximately [as-if]; to push fire who/whom/which ć ć as/like if flame to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). mount
Ps:82:15 like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) fire (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc)     as/like if flame (nom|voc) to-BURNED UP, be-you(sg)-BURNED UP-ed!, he/she/it-happens-to-BURNED UP (opt) mounts (nom|acc|voc)
Ps:82:15 Ps_82:15_1 Ps_82:15_2 Ps_82:15_3 Ps_82:15_4 Ps_82:15_5 Ps_82:15_6 Ps_82:15_7 Ps_82:15_8 Ps_82:15_9 Ps_82:15_10
Ps:82:15 x x x x x x x x x x
Ps:82:16 οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούς.
Ps:82:16 so shalt thou persecute them with thy tempest, and trouble them in thine anger. (Psalm 83:15 Brenton)
Ps:82:16 tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie! (Psalm 83:16 BT_4)
Ps:82:16 οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούς.
Ps:82:16 οὕτως/οὕτω κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:82:16 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się On/ona/to/to samo
Ps:82:16 ou(/tOs katadiO/Xeis au)tou\s e)n tE=| kataigi/di sou kai\ e)n tE=| o)rgE=| sou tara/Xeis au)tou/s.
Ps:82:16 hutOs katadiOXeis autus en tE kataigidi su kai en tE orgE su taraXeis autus.
Ps:82:16 D VF_FAI2S RD_APM P RA_DSF N3D_DSF RP_GS C P RA_DSF N1_DSF RP_GS VF_FAI2S RD_APM
Ps:82:16 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir he/she/it/same
Ps:82:16 thusly/like this you(sg)-will-CHASE-AFTER them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-UNSETTLE them/same (acc)
Ps:82:16 Ps_82:16_1 Ps_82:16_2 Ps_82:16_3 Ps_82:16_4 Ps_82:16_5 Ps_82:16_6 Ps_82:16_7 Ps_82:16_8 Ps_82:16_9 Ps_82:16_10 Ps_82:16_11 Ps_82:16_12 Ps_82:16_13 Ps_82:16_14
Ps:82:16 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:82:17 πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου, κύριε.
Ps:82:17 Fill their faces with dishonour; so shall they seek thy name, O Lord. (Psalm 83:16 Brenton)
Ps:82:17 Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie! (Psalm 83:17 BT_4)
Ps:82:17 πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου, κύριε.
Ps:82:17 πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·τιμία, -ας, ἡ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:82:17 By napełniać pełność, spełniać Twarz On/ona/to/to samo Hańba I też, nawet, mianowicie By szukać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:82:17 plE/rOson ta\ pro/sOpa au)tO=n a)timi/as, kai\ DZEtE/sousin to\ o)/noma/ sou, ku/rie.
Ps:82:17 plErOson ta prosOpa autOn atimias, kai DZEtEsusin to onoma su, kyrie.
Ps:82:17 VA_AAD2S RA_APN N2N_APN RD_GPM N1A_GSF C VF_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS N2_VSM
Ps:82:17 to fill fill, fulfill the face he/she/it/same dishonor and also, even, namely to seek the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:82:17 do-FILL-you(sg)!, going-to-FILL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) them/same (gen) dishonor (gen) and they-will-SEEK, going-to-SEEK (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:82:17 Ps_82:17_1 Ps_82:17_2 Ps_82:17_3 Ps_82:17_4 Ps_82:17_5 Ps_82:17_6 Ps_82:17_7 Ps_82:17_8 Ps_82:17_9 Ps_82:17_10 Ps_82:17_11
Ps:82:17 x x x x x x x x x x x
Ps:82:18 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν
Ps:82:18 Let them be ashamed and troubled for evermore; yea, let them be confounded and destroyed. (Psalm 83:17 Brenton)
Ps:82:18 Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą! (Psalm 83:18 BT_4)
Ps:82:18 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν
Ps:82:18 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Ps:82:18 By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Ps:82:18 ai)sCHunTE/tOsan kai\ taraCHTE/tOsan ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos kai\ e)ntrapE/tOsan kai\ a)pole/sTOsan
Ps:82:18 aisCHynTEtOsan kai taraCHTEtOsan eis ton aiOna tu aiOnos kai entrapEtOsan kai apolesTOsan
Ps:82:18 VC_APD3P C VQ_APD3P P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM C VD_APD3P C VB_AMD3P
Ps:82:18 to put to shame and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to shame shamed and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Ps:82:18 let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! and let-them-be-UNSETTLE-ed! into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) and let-them-be-SHAME-ed! and let-them-be-LOSE/DESTROY-ed!
Ps:82:18 Ps_82:18_1 Ps_82:18_2 Ps_82:18_3 Ps_82:18_4 Ps_82:18_5 Ps_82:18_6 Ps_82:18_7 Ps_82:18_8 Ps_82:18_9 Ps_82:18_10 Ps_82:18_11 Ps_82:18_12
Ps:82:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:82:19 καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος, σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ps:82:19 And let them know that thy name is Lord; that thou alone art Most High over all the earth. (Psalm 83:18 Brenton)
Ps:82:19 Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią. (Psalm 83:19 BT_4)
Ps:82:19 καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος, σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ps:82:19 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μόνος -η -ον ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:82:19 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Najwyższy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Ps:82:19 kai\ gnO/tOsan o(/ti o)/noma/ soi ku/rios, su\ mo/nos u(/PSistos e)pi\ pa=san tE\n gE=n.
Ps:82:19 kai gnOtOsan hoti onoma soi kyrios, sy monos hyPSistos epi pasan tEn gEn.
Ps:82:19 C VZ_AAD3P C N3M_ASN RP_DS N2_NSM RP_NS A1_NSM A1_NSM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Ps:82:19 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that name with regard to you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) highest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Ps:82:19 and let-them-KNOW! because/that name (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (nom) sole ([Adj] nom) highest ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Ps:82:19 Ps_82:19_1 Ps_82:19_2 Ps_82:19_3 Ps_82:19_4 Ps_82:19_5 Ps_82:19_6 Ps_82:19_7 Ps_82:19_8 Ps_82:19_9 Ps_82:19_10 Ps_82:19_11 Ps_82:19_12 Ps_82:19_13
Ps:82:19 x x x x x x x x x x x x x