Rdz:14:1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ Αμαρφαλ βασιλέως Σεννααρ, Αριωχ βασιλεὺς Ελλασαρ καὶ Χοδολλογομορ βασιλεὺς Αιλαμ καὶ Θαργαλ βασιλεὺς ἐθνῶν
Rdz:14:1 And it came to pass in the reign of Amarphal king of Sennaar, and Arioch king of Ellasar, that Chodollogomor king of Elam, and Thargal king of nations, (Genesis 14:1 Brenton)
Rdz:14:1 Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, (Rdz 14:1 BT_4)
Rdz:14:1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ Αμαρφαλ βασιλέως Σεννααρ, Αριωχ βασιλεὺς Ελλασαρ καὶ Χοδολλογομορ βασιλεὺς Αιλαμ καὶ Θαργαλ βασιλεὺς ἐθνῶν
Rdz:14:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ     βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Rdz:14:1 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między królestwo ? król ? ? król ? a także, nawet, a mianowicie ? król ? a także, nawet, a mianowicie ? król Naród [zobacz etnicznej]
Rdz:14:1 *)ege/neto de\ e)n tE=| basilei/a| tE=| *amarfal basile/Os *sennaar, *ariOCH basileu\s *ellasar kai\ *CHodollogomor basileu\s *ailam kai\ *Targal basileu\s e)TnO=n
Rdz:14:1 egeneto de en tE basileia tE amarfal basileOs sennaar, ariOCH basileus ellasar kai CHodollogomor basileus ailam kai Targal basileus eTnOn
Rdz:14:1 VBI_AMI3S x P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF N_GSM N3V_GSM N_GS N_NSM N3V_NSM N_GS C N_NSM N3V_NSM N_GS C N_NSM N3V_NSM N3E_GPN
Rdz:14:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom the ć king ć ć king ć and also, even, namely ć king ć and also, even, namely ć king nation [see ethnic]
Rdz:14:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) the (dat)   king (gen)     king (nom)   and   king (nom)   and   king (nom) nations (gen)
Rdz:14:1 Rdz_14:1_1 Rdz_14:1_2 Rdz_14:1_3 Rdz_14:1_4 Rdz_14:1_5 Rdz_14:1_6 Rdz_14:1_7 Rdz_14:1_8 Rdz_14:1_9 Rdz_14:1_10 Rdz_14:1_11 Rdz_14:1_12 Rdz_14:1_13 Rdz_14:1_14 Rdz_14:1_15 Rdz_14:1_16 Rdz_14:1_17 Rdz_14:1_18 Rdz_14:1_19 Rdz_14:1_20
Rdz:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:2 ἐποίησαν πόλεμον μετὰ Βαλλα βασιλέως Σοδομων καὶ μετὰ Βαρσα βασιλέως Γομορρας καὶ Σεννααρ βασιλέως Αδαμα καὶ Συμοβορ βασιλέως Σεβωιμ καὶ βασιλέως Βαλακ [αὕτη ἐστὶν Σηγωρ].
Rdz:14:2 made war with Balla king of Sodom, and with Barsa king of Gomorrha, and with Sennaar, king of Adama, and with Symobor king of Seboim and the king of Balac, this is Segor. (Genesis 14:2 Brenton)
Rdz:14:2 wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. (Rdz 14:2 BT_4)
Rdz:14:2 ἐποίησαν πόλεμον μετὰ Βαλλα βασιλέως Σοδομων καὶ μετὰ Βαρσα βασιλέως Γομορρας καὶ Σεννααρ βασιλέως Αδαμα καὶ Συμοβορ βασιλέως Σεβωιμ καὶ βασιλέως Βαλακ [αὕτη ἐστὶν Σηγωρ].
Rdz:14:2 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ μετά   βασιλεύς, -έως, ὁ Σόδομα, -ων, τά καί μετά   βασιλεύς, -έως, ὁ Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί βασιλεύς, -έως, ὁ Βαλάκ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Rdz:14:2 robić / zrobić Wojna [patrz polemika] po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ? król Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ? król Gomora [miasto] a także, nawet, a mianowicie ? król ? a także, nawet, a mianowicie ? król ? a także, nawet, a mianowicie król Balak to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ?
Rdz:14:2 e)poi/Esan po/lemon meta\ *balla basile/Os *sodomOn kai\ meta\ *barsa basile/Os *gomorras kai\ *sennaar basile/Os *adama kai\ *sumobor basile/Os *sebOim kai\ basile/Os *balak [au(/tE e)sti\n *sEgOr].
Rdz:14:2 epoiEsan polemon meta balla basileOs sodomOn kai meta barsa basileOs gomorras kai sennaar basileOs adama kai symobor basileOs sebOim kai basileOs balak [hautE estin sEgOr].
Rdz:14:2 VAI_AAI3P N2_ASM P N_GSM N3V_GSM N1_GS C P N_GSM N3V_GSM N_GS C N_GS N3V_GSM N_GS C N_GSM N3V_GSM N_G C N3V_GSM N_GS RD_NSF V9_PAI3S N_NS
Rdz:14:2 to do/make war [see polemic] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć king Sodom [city of] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć king Gomorrah [city of] and also, even, namely ć king ć and also, even, namely ć king ć and also, even, namely king Balak this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć
Rdz:14:2 they-DO/MAKE-ed war (acc) after (+acc), with (+gen)   king (gen) Sodom (gen) and after (+acc), with (+gen)   king (gen) Gomorrah (gen) and   king (gen)   and   king (gen)   and king (gen) Balak (indecl) this (nom) he/she/it-is  
Rdz:14:2 Rdz_14:2_1 Rdz_14:2_2 Rdz_14:2_3 Rdz_14:2_4 Rdz_14:2_5 Rdz_14:2_6 Rdz_14:2_7 Rdz_14:2_8 Rdz_14:2_9 Rdz_14:2_10 Rdz_14:2_11 Rdz_14:2_12 Rdz_14:2_13 Rdz_14:2_14 Rdz_14:2_15 Rdz_14:2_16 Rdz_14:2_17 Rdz_14:2_18 Rdz_14:2_19 Rdz_14:2_20 Rdz_14:2_21 Rdz_14:2_22 Rdz_14:2_23 Rdz_14:2_24 Rdz_14:2_25
Rdz:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:3 πάντες οὗτοι συνεφώνησαν ἐπὶ τὴν φάραγγα τὴν ἁλυκήν [αὕτη ἡ θάλασσα τῶν ἁλῶν].
Rdz:14:3 All these met with one consent at the salt valley; this is now the sea of salt. (Genesis 14:3 Brenton)
Rdz:14:3 Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś jest Morze Słone. (Rdz 14:3 BT_4)
Rdz:14:3 πάντες οὗτοι συνεφώνησαν ἐπὶ τὴν φάραγγα τὴν ἁλυκήν [αὕτη θάλασσα τῶν ἁλῶν].
Rdz:14:3 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο συμ·φωνέω (συν+φων(ε)-, συν+φωνη·σ-, συν+φωνη·σ-, -, -, συν+φωνη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἅλων, -ωνος, ἡ; ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας)
Rdz:14:3 każdy wszystkim, każde, każde, całość to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zharmonizowanie [zobacz symfonię] na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ??? słony to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] morze klepisko; klepisko; sól
Rdz:14:3 pa/ntes ou(=toi sunefO/nEsan e)pi\ tE\n fa/ragga tE\n a(lukE/n [au(/tE E( Ta/lassa tO=n a(lO=n].
Rdz:14:3 pantes hutoi synefOnEsan epi tEn faranga tEn halykEn [hautE hE Talassa tOn halOn].
Rdz:14:3 A3_NPM RD_NPM VAI_AAI3P P RA_ASF N3G_ASF RA_ASF A1_ASF RD_NSF RA_NSF N1S_NSF RA_GPM N3_GPM
Rdz:14:3 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to harmonize [see symphony] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? the salty this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sea the threshing floor; threshing floor; salt
Rdz:14:3 all (nom|voc) these (nom) they-HARMONIZE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ??? (acc) the (acc) salty ([Adj] acc) this (nom) the (nom) sea (nom|voc) the (gen) threshing floor (acc), threshing floors (gen); threshing floor (nom|voc); salts (gen)
Rdz:14:3 Rdz_14:3_1 Rdz_14:3_2 Rdz_14:3_3 Rdz_14:3_4 Rdz_14:3_5 Rdz_14:3_6 Rdz_14:3_7 Rdz_14:3_8 Rdz_14:3_9 Rdz_14:3_10 Rdz_14:3_11 Rdz_14:3_12 Rdz_14:3_13
Rdz:14:3 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:4 δώδεκα ἔτη ἐδούλευον τῷ Χοδολλογομορ, τῷ δὲ τρισκαιδεκάτῳ ἔτει ἀπέστησαν.
Rdz:14:4 Twelve years they served Chodollogomor, and the thirteenth year they revolted. (Genesis 14:4 Brenton)
Rdz:14:4 Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbuntowali się. (Rdz 14:4 BT_4)
Rdz:14:4 δώδεκα ἔτη ἐδούλευον τῷ Χοδολλογομορ, τῷ δὲ τρισκαιδεκάτῳ ἔτει ἀπέστησαν.
Rdz:14:4 δώ·δεκα/δεκα·δύο ἔτο·ς, -ους, τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δέ τρισ·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)
Rdz:14:4 dwanaście rok przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ? zaś trzynasty rok aby odłączyć
Rdz:14:4 dO/deka e)/tE e)dou/leuon tO=| *CHodollogomor, tO=| de\ triskaideka/tO| e)/tei a)pe/stEsan.
Rdz:14:4 dOdeka etE eduleuon tO CHodollogomor, tO de triskaidekatO etei apestEsan.
Rdz:14:4 M N3E_APN V1I_IAI3P RA_DSM N_DSM RA_DSN x A1_DSN N3E_DSN VHI_AAI3P
Rdz:14:4 twelve year to obey to be a slave, serve the ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] thirteenth year to disengage
Rdz:14:4 twelve years (nom|acc|voc) I-was-OBEY-ing, they-were-OBEY-ing the (dat)   the (dat) Yet thirteenth (dat) year (dat) they-DISENGAGE-ed
Rdz:14:4 Rdz_14:4_1 Rdz_14:4_2 Rdz_14:4_3 Rdz_14:4_4 Rdz_14:4_5 Rdz_14:4_6 Rdz_14:4_7 Rdz_14:4_8 Rdz_14:4_9 Rdz_14:4_10
Rdz:14:4 x x x x x x x x x x
Rdz:14:5 ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει ἦλθεν Χοδολλογομορ καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ κατέκοψαν τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν Ασταρωθ Καρναιν καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς καὶ τοὺς Ομμαίους τοὺς ἐν Σαυη τῇ πόλει
Rdz:14:5 And in the fourteenth year came Chodollogomor, and the kings with him, and cut to pieces the giants in Astaroth, and Carnain, and strong nations with them, and the Ommaeans in the city Save. (Genesis 14:5 Brenton)
Rdz:14:5 Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim (Rdz 14:5 BT_4)
Rdz:14:5 ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει ἦλθεν Χοδολλογομορ καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ κατέκοψαν τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν Ασταρωθ Καρναιν καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς καὶ τοὺς Ομμαίους τοὺς ἐν Σαυη τῇ πόλει
Rdz:14:5 ἐν δέ ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν     καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἰσχυρός -ά -όν ἅμα αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Rdz:14:5 w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między zaś czternasty rok przyjść ? a także, nawet, a mianowicie król po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do tnąc chip, diamentowa, pokroić na kawałki, pociąć, masakra, rzeźnik ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? ? a także, nawet, a mianowicie Naród [zobacz etnicznej] Potężny stanowczy, mocny, silny, w tym samym czasie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? miasto
Rdz:14:5 e)n de\ tO=| tessareskaideka/tO| e)/tei E)=lTen *CHodollogomor kai\ oi( basilei=s oi( met’ au)tou= kai\ kate/koPSan tou\s gi/gantas tou\s e)n *astarOT *karnain kai\ e)/TnE i)sCHura\ a(/ma au)toi=s kai\ tou\s *ommai/ous tou\s e)n *sauE tE=| po/lei
Rdz:14:5 en de tO tessareskaidekatO etei ElTen CHodollogomor kai hoi basileis hoi met’ autu kai katekoPSan tus gigantas tus en astarOT karnain kai eTnE isCHyra hama autois kai tus ommaius tus en sauE tE polei
Rdz:14:5 P x RA_DSN A1_DSN N3E_DSN VBI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N3V_NPM RA_NPM P RD_GSM C VAI_AAI3P RA_APM N3_APM RA_APM P N_D N C N3E_APN A1A_APN D RD_DPM C RA_APM N2_APM RA_APM P N_DS RA_DSF N3I_DSF
Rdz:14:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the fourteenth year to come ć and also, even, namely the king the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć and also, even, namely nation [see ethnic] mighty forceful, powerful, strong, at the same time he/she/it/same and also, even, namely the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the city
Rdz:14:5 in/among/by (+dat) Yet the (dat) fourteenth (dat) year (dat) he/she/it-COME-ed   and the (nom) kings (acc, nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-SLASHING-ed the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat)     and nations (nom|acc|voc) mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) at the same time them/same (dat) and the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat)   the (dat) city (dat)
Rdz:14:5 Rdz_14:5_1 Rdz_14:5_2 Rdz_14:5_3 Rdz_14:5_4 Rdz_14:5_5 Rdz_14:5_6 Rdz_14:5_7 Rdz_14:5_8 Rdz_14:5_9 Rdz_14:5_10 Rdz_14:5_11 Rdz_14:5_12 Rdz_14:5_13 Rdz_14:5_14 Rdz_14:5_15 Rdz_14:5_16 Rdz_14:5_17 Rdz_14:5_18 Rdz_14:5_19 Rdz_14:5_20 Rdz_14:5_21 Rdz_14:5_22 Rdz_14:5_23 Rdz_14:5_24 Rdz_14:5_25 Rdz_14:5_26 Rdz_14:5_27 Rdz_14:5_28 Rdz_14:5_29 Rdz_14:5_30 Rdz_14:5_31 Rdz_14:5_32 Rdz_14:5_33 Rdz_14:5_34
Rdz:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:6 καὶ τοὺς Χορραίους τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν Σηιρ ἕως τῆς τερεμίνθου τῆς Φαραν, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Rdz:14:6 And the Chorrhaeans in the mountains of Seir, to the turpentine tree of Pharan, which is in the desert. (Genesis 14:6 Brenton)
Rdz:14:6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. (Rdz 14:6 BT_4)
Rdz:14:6 καὶ τοὺς Χορραίους τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν Σηιρ ἕως τῆς τερεμίνθου τῆς Φαραν, ἐστιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Rdz:14:6 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Rdz:14:6 a także, nawet, a mianowicie ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec ? aż do; świt ? ? który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między pustynia
Rdz:14:6 kai\ tou\s *CHorrai/ous tou\s e)n toi=s o)/resin *sEir e(/Os tE=s teremi/nTou tE=s *faran, E(/ e)stin e)n tE=| e)rE/mO|.
Rdz:14:6 kai tus CHorraius tus en tois oresin sEir heOs tEs tereminTu tEs faran, hE estin en tE erEmO.
Rdz:14:6 C RA_APM N2_APM RA_APM P RA_DPN N3E_DPN N_GS P RA_GSF N2_GSF RA_GSF N_GSF RR_NSF V9_PAI3S P RA_DSF N2_DSF
Rdz:14:6 and also, even, namely the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount ć until; dawn the ć the ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Rdz:14:6 and the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   the (gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Rdz:14:6 Rdz_14:6_1 Rdz_14:6_2 Rdz_14:6_3 Rdz_14:6_4 Rdz_14:6_5 Rdz_14:6_6 Rdz_14:6_7 Rdz_14:6_8 Rdz_14:6_9 Rdz_14:6_10 Rdz_14:6_11 Rdz_14:6_12 Rdz_14:6_13 Rdz_14:6_14 Rdz_14:6_15 Rdz_14:6_16 Rdz_14:6_17 Rdz_14:6_18
Rdz:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:7 καὶ ἀναστρέψαντες ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς κρίσεως [αὕτη ἐστὶν Καδης] καὶ κατέκοψαν πάντας τοὺς ἄρχοντας Αμαληκ καὶ τοὺς Αμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ασασανθαμαρ.
Rdz:14:7 And having turned back they came to the well of judgment; this is Cades, and they cut in pieces all the princes of Amalec, and the Amorites dwelling in Asasonthamar. (Genesis 14:7 Brenton)
Rdz:14:7 Potem, zawróciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar. (Rdz 14:7 BT_4)
Rdz:14:7 καὶ ἀναστρέψαντες ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς κρίσεως [αὕτη ἐστὶν Καδης] καὶ κατέκοψαν πάντας τοὺς ἄρχοντας Αμαληκ καὶ τοὺς Αμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ασασανθαμαρ.
Rdz:14:7 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν  
Rdz:14:7 a także, nawet, a mianowicie denerwować odwrócić, obalenie, ożywienie, przewrócić, obalenia, przewrócić, przyjść na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wiosna Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ? a także, nawet, a mianowicie do tnąc chip, diamentowa, pokroić na kawałki, pociąć, masakra, rzeźnik każdy wszystkim, każde, każde, całość Władca; zaczynać się ? a także, nawet, a mianowicie ? do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ?
Rdz:14:7 kai\ a)nastre/PSantes E)/lTosan e)pi\ tE\n pEgE\n tE=s kri/seOs [au(/tE e)sti\n *kadEs] kai\ kate/koPSan pa/ntas tou\s a)/rCHontas *amalEk kai\ tou\s *amorrai/ous tou\s katoikou=ntas e)n *asasanTamar.
Rdz:14:7 kai anastrePSantes ElTosan epi tEn pEgEn tEs kriseOs [hautE estin kadEs] kai katekoPSan pantas tus arCHontas amalEk kai tus amorraius tus katoikuntas en asasanTamar.
Rdz:14:7 C VA_AAPNPM VAI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_NSF V9_PAI3S N_NS C VAI_AAI3P A3_APM RA_APM N3_APM N_GS C RA_APM N2_APM RA_APM V2_PAPAPM P N_DS
Rdz:14:7 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spring the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher every all, each, every, the whole of the ruler; to begin ć and also, even, namely the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Rdz:14:7 and upon UPSET-ing (nom|voc) they-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) spring (acc) the (gen) judgment (gen) this (nom) he/she/it-is   and they-SLASHING-ed all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc)   and the (acc)   the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat)  
Rdz:14:7 Rdz_14:7_1 Rdz_14:7_2 Rdz_14:7_3 Rdz_14:7_4 Rdz_14:7_5 Rdz_14:7_6 Rdz_14:7_7 Rdz_14:7_8 Rdz_14:7_9 Rdz_14:7_10 Rdz_14:7_11 Rdz_14:7_12 Rdz_14:7_13 Rdz_14:7_14 Rdz_14:7_15 Rdz_14:7_16 Rdz_14:7_17 Rdz_14:7_18 Rdz_14:7_19 Rdz_14:7_20 Rdz_14:7_21 Rdz_14:7_22 Rdz_14:7_23 Rdz_14:7_24
Rdz:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:8 ἐξῆλθεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων καὶ βασιλεὺς Γομορρας καὶ βασιλεὺς Αδαμα καὶ βασιλεὺς Σεβωιμ καὶ βασιλεὺς Βαλακ [αὕτη ἐστὶν Σηγωρ] καὶ παρετάξαντο αὐτοῖς εἰς πόλεμον ἐν τῇ κοιλάδι τῇ ἁλυκῇ,
Rdz:14:8 And the king of Sodom went out, and the king of Gomorrha, and king of Adama, and king of Seboim, and king of Balac, this is Segor, and they set themselves in array against them for war in the salt valley, (Genesis 14:8 Brenton)
Rdz:14:8 Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddim do walki (Rdz 14:8 BT_4)
Rdz:14:8 ἐξῆλθεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων καὶ βασιλεὺς Γομορρας καὶ βασιλεὺς Αδαμα καὶ βασιλεὺς Σεβωιμ καὶ βασιλεὺς Βαλακ [αὕτη ἐστὶν Σηγωρ] καὶ παρετάξαντο αὐτοῖς εἰς πόλεμον ἐν τῇ κοιλάδι τῇ ἁλυκῇ,
Rdz:14:8 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ βασιλεύς, -έως, ὁ Σόδομα, -ων, τά καί βασιλεύς, -έως, ὁ Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί βασιλεύς, -έως, ὁ   καί βασιλεύς, -έως, ὁ   καί βασιλεύς, -έως, ὁ Βαλάκ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν
Rdz:14:8 ujawnić się zaś król Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie król Gomora [miasto] a także, nawet, a mianowicie król ? a także, nawet, a mianowicie król ? a także, nawet, a mianowicie król Balak to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ? a także, nawet, a mianowicie zmobilizować on / ona / on / sama do (acc) Wojna [patrz polemika] w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? słony
Rdz:14:8 e)XE=lTen de\ basileu\s *sodomOn kai\ basileu\s *gomorras kai\ basileu\s *adama kai\ basileu\s *sebOim kai\ basileu\s *balak [au(/tE e)sti\n *sEgOr] kai\ pareta/Xanto au)toi=s ei)s po/lemon e)n tE=| koila/di tE=| a(lukE=|,
Rdz:14:8 eXElTen de basileus sodomOn kai basileus gomorras kai basileus adama kai basileus sebOim kai basileus balak [hautE estin sEgOr] kai paretaXanto autois eis polemon en tE koiladi tE halykE,
Rdz:14:8 VBI_AAI3S x N3V_NSM N_GS C N3V_NSM N_GS C N3V_NSM N_GS C N3V_NSM N_G C N3V_NSM N_GS RD_NSF V9_PAI3S N_NS C VAI_AMI3P RD_DPM P N2_ASM P RA_DSF N3D_DSF RA_DSF A1_DSF
Rdz:14:8 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king Sodom [city of] and also, even, namely king Gomorrah [city of] and also, even, namely king ć and also, even, namely king ć and also, even, namely king Balak this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć and also, even, namely to mobilize he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the salty
Rdz:14:8 he/she/it-COME-ed-OUT Yet king (nom) Sodom (gen) and king (nom) Gomorrah (gen) and king (nom)   and king (nom)   and king (nom) Balak (indecl) this (nom) he/she/it-is   and they-were-MOBILIZE-ed them/same (dat) into (+acc) war (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat) salty ([Adj] dat)
Rdz:14:8 Rdz_14:8_1 Rdz_14:8_2 Rdz_14:8_3 Rdz_14:8_4 Rdz_14:8_5 Rdz_14:8_6 Rdz_14:8_7 Rdz_14:8_8 Rdz_14:8_9 Rdz_14:8_10 Rdz_14:8_11 Rdz_14:8_12 Rdz_14:8_13 Rdz_14:8_14 Rdz_14:8_15 Rdz_14:8_16 Rdz_14:8_17 Rdz_14:8_18 Rdz_14:8_19 Rdz_14:8_20 Rdz_14:8_21 Rdz_14:8_22 Rdz_14:8_23 Rdz_14:8_24 Rdz_14:8_25 Rdz_14:8_26 Rdz_14:8_27 Rdz_14:8_28 Rdz_14:8_29
Rdz:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:9 πρὸς Χοδολλογομορ βασιλέα Αιλαμ καὶ Θαργαλ βασιλέα ἐθνῶν καὶ Αμαρφαλ βασιλέα Σεννααρ καὶ Αριωχ βασιλέα Ελλασαρ, οἱ τέσσαρες βασιλεῖς πρὸς τοὺς πέντε.
Rdz:14:9 against Chodollogomor king of Elam, and Thargal king of nations, and Amarphal king of Sennaar, and Arioch king of Ellasar, the four kings against the five. (Genesis 14:9 Brenton)
Rdz:14:9 z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Ellasaru - czterej królowie przeciwko pięciu. (Rdz 14:9 BT_4)
Rdz:14:9 πρὸς Χοδολλογομορ βασιλέα Αιλαμ καὶ Θαργαλ βασιλέα ἐθνῶν καὶ Αμαρφαλ βασιλέα Σεννααρ καὶ Αριωχ βασιλέα Ελλασαρ, οἱ τέσσαρες βασιλεῖς πρὸς τοὺς πέντε.
Rdz:14:9 πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό πέντε
Rdz:14:9 kierunku (wg, gen, dat) ? król ? a także, nawet, a mianowicie ? król Naród [zobacz etnicznej] a także, nawet, a mianowicie ? król ? a także, nawet, a mianowicie ? król ? cztery król kierunku (wg, gen, dat) pięć
Rdz:14:9 pro\s *CHodollogomor basile/a *ailam kai\ *Targal basile/a e)TnO=n kai\ *amarfal basile/a *sennaar kai\ *ariOCH basile/a *ellasar, oi( te/ssares basilei=s pro\s tou\s pe/nte.
Rdz:14:9 pros CHodollogomor basilea ailam kai Targal basilea eTnOn kai amarfal basilea sennaar kai ariOCH basilea ellasar, hoi tessares basileis pros tus pente.
Rdz:14:9 P N_ASM N3V_ASM N_GS C N_ASM N3V_ASM N3E_GPN C N_ASM N3V_ASM N_GS C N_ASM N3V_ASM N_GS RA_NPM A3_NPM N3V_NPM P RA_APM M
Rdz:14:9 toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć and also, even, namely ć king nation [see ethnic] and also, even, namely ć king ć and also, even, namely ć king ć the four king toward (+acc,+gen,+dat) the five
Rdz:14:9 toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   and   king (acc) nations (gen) and   king (acc)   and   king (acc)   the (nom) four (nom) kings (acc, nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) five
Rdz:14:9 Rdz_14:9_1 Rdz_14:9_2 Rdz_14:9_3 Rdz_14:9_4 Rdz_14:9_5 Rdz_14:9_6 Rdz_14:9_7 Rdz_14:9_8 Rdz_14:9_9 Rdz_14:9_10 Rdz_14:9_11 Rdz_14:9_12 Rdz_14:9_13 Rdz_14:9_14 Rdz_14:9_15 Rdz_14:9_16 Rdz_14:9_17 Rdz_14:9_18 Rdz_14:9_19 Rdz_14:9_20 Rdz_14:9_21 Rdz_14:9_22
Rdz:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:10 ἡ δὲ κοιλὰς ἡ ἁλυκὴ φρέατα φρέατα ἀσφάλτου· ἔφυγεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων καὶ βασιλεὺς Γομορρας καὶ ἐνέπεσαν ἐκεῖ, οἱ δὲ καταλειφθέντες εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔφυγον.
Rdz:14:10 Now the salt valley consists of slime-pits. And the king of Sodom fled and the king of Gomorrha, and they fell in there: and they that were left fled to the mountain country. (Genesis 14:10 Brenton)
Rdz:14:10 A w dolinie Siddim było wiele dołów, z których wydobywano smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. (Rdz 14:10 BT_4)
Rdz:14:10 δὲ κοιλὰς ἁλυκὴ φρέατα φρέατα ἀσφάλτου· ἔφυγεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων καὶ βασιλεὺς Γομορρας καὶ ἐνέπεσαν ἐκεῖ, οἱ δὲ καταλειφθέντες εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔφυγον.
Rdz:14:10 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν φρέαρ, φρέατος, τό φρέαρ, φρέατος, τό   φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) δέ βασιλεύς, -έως, ὁ Σόδομα, -ων, τά καί βασιλεύς, -έως, ὁ Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Rdz:14:10 zaś ? słony dobrze / pit dobrze / pit ? do ucieczki zaś król Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie król Gomora [miasto] a także, nawet, a mianowicie spadać tam zaś zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić do (acc) górzysty region górski, highland do ucieczki
Rdz:14:10 E( de\ koila\s E( a(lukE\ fre/ata fre/ata a)sfa/ltou· e)/fugen de\ basileu\s *sodomOn kai\ basileu\s *gomorras kai\ e)ne/pesan e)kei=, oi( de\ kataleifTe/ntes ei)s tE\n o)reinE\n e)/fugon.
Rdz:14:10 hE de koilas hE halykE freata freata asfaltu· efygen de basileus sodomOn kai basileus gomorras kai enepesan ekei, hoi de kataleifTentes eis tEn oreinEn efygon.
Rdz:14:10 RA_NSF x N3D_NSF RA_NSF A1_NSF N3T_NPN N3T_NPN N2_GSM VBI_AAI3S x N3V_NSM N1_GS C N3V_NSM N_GS C VAI_AAI3P D RA_NPM x VV_APPNPM P RA_ASF N1_ASF VBI_AAI3P
Rdz:14:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the salty well/pit well/pit ć to flee δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king Sodom [city of] and also, even, namely king Gomorrah [city of] and also, even, namely to fall there the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up into (+acc) the mountainous mountainous region, highland to flee
Rdz:14:10 the (nom) Yet   the (nom) salty ([Adj] nom|voc) wells/pits (nom|acc|voc) wells/pits (nom|acc|voc)   he/she/it-FLEE-ed Yet king (nom) Sodom (gen) and king (nom) Gomorrah (gen) and they-FALL-ed there the (nom) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) into (+acc) the (acc) mountainous ([Adj] acc) I-FLEE-ed, they-FLEE-ed
Rdz:14:10 Rdz_14:10_1 Rdz_14:10_2 Rdz_14:10_3 Rdz_14:10_4 Rdz_14:10_5 Rdz_14:10_6 Rdz_14:10_7 Rdz_14:10_8 Rdz_14:10_9 Rdz_14:10_10 Rdz_14:10_11 Rdz_14:10_12 Rdz_14:10_13 Rdz_14:10_14 Rdz_14:10_15 Rdz_14:10_16 Rdz_14:10_17 Rdz_14:10_18 Rdz_14:10_19 Rdz_14:10_20 Rdz_14:10_21 Rdz_14:10_22 Rdz_14:10_23 Rdz_14:10_24 Rdz_14:10_25
Rdz:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:11 ἔλαβον δὲ τὴν ἵππον πᾶσαν τὴν Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ πάντα τὰ βρώματα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον.
Rdz:14:11 And they took all the cavalry of Sodom and Gomorrha, and all their provisions, and departed. (Genesis 14:11 Brenton)
Rdz:14:11 Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. (Rdz 14:11 BT_4)
Rdz:14:11 ἔλαβον δὲ τὴν ἵππον πᾶσαν τὴν Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ πάντα τὰ βρώματα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον.
Rdz:14:11 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Rdz:14:11 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś koń każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie Gomora [miasto] a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość jedzenie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie odejść
Rdz:14:11 e)/labon de\ tE\n i(/ppon pa=san tE\n *sodomOn kai\ *gomorras kai\ pa/nta ta\ brO/mata au)tO=n kai\ a)pE=lTon.
Rdz:14:11 elabon de tEn hippon pasan tEn sodomOn kai gomorras kai panta ta brOmata autOn kai apElTon.
Rdz:14:11 VBI_AAI3P x RA_ASF N2_ASF A1S_ASF RA_ASF N1_GS C N_GS C A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GPM C VBI_AAI3P
Rdz:14:11 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the horse every all, each, every, the whole of; to sprinkle the Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the food he/she/it/same and also, even, namely to depart
Rdz:14:11 I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed Yet the (acc) horse (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) Sodom (gen) and Gomorrah (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) them/same (gen) and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed
Rdz:14:11 Rdz_14:11_1 Rdz_14:11_2 Rdz_14:11_3 Rdz_14:11_4 Rdz_14:11_5 Rdz_14:11_6 Rdz_14:11_7 Rdz_14:11_8 Rdz_14:11_9 Rdz_14:11_10 Rdz_14:11_11 Rdz_14:11_12 Rdz_14:11_13 Rdz_14:11_14 Rdz_14:11_15 Rdz_14:11_16
Rdz:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:12 ἔλαβον δὲ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ Αβραμ καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῴχοντο· ἦν γὰρ κατοικῶν ἐν Σοδομοις.
Rdz:14:12 And they took also Lot the son of Abram's brother, and his baggage, and departed, for he dwelt in Sodom. (Genesis 14:12 Brenton)
Rdz:14:12 Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem - był on bowiem mieszkańcem Sodomy. (Rdz 14:12 BT_4)
Rdz:14:12 ἔλαβον δὲ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ Αβραμ καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῴχοντο· ἦν γὰρ κατοικῶν ἐν Σοδομοις.
Rdz:14:12 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Σόδομα, -ων, τά
Rdz:14:12 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś a także, nawet, a mianowicie Los syn brat ? a także, nawet, a mianowicie ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? być na, ponieważ, jak do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Sodoma [miasto]
Rdz:14:12 e)/labon de\ kai\ to\n *lOt ui(o\n tou= a)delfou= *abram kai\ tE\n a)poskeuE\n au)tou= kai\ a)pO/|CHonto· E)=n ga\r katoikO=n e)n *sodomois.
Rdz:14:12 elabon de kai ton lOt hyion tu adelfu abram kai tEn aposkeuEn autu kai apOCHonto· En gar katoikOn en sodomois.
Rdz:14:12 VBI_AAI3P x C RA_ASM N_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM N_GSM C RA_ASF N1_ASF RD_GSM C V1I_IMI3P V9_IAI3S x V2_PAPNSM P N1_DS
Rdz:14:12 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the Lot son the brother ć and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely ć to be for since, as to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Sodom [city of]
Rdz:14:12 I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed Yet and the (acc) Lot (indecl) son (acc) the (gen) brother (gen)   and the (acc)   him/it/same (gen) and   he/she/it-was for while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat) Sodom (dat)
Rdz:14:12 Rdz_14:12_1 Rdz_14:12_2 Rdz_14:12_3 Rdz_14:12_4 Rdz_14:12_5 Rdz_14:12_6 Rdz_14:12_7 Rdz_14:12_8 Rdz_14:12_9 Rdz_14:12_10 Rdz_14:12_11 Rdz_14:12_12 Rdz_14:12_13 Rdz_14:12_14 Rdz_14:12_15 Rdz_14:12_16 Rdz_14:12_17 Rdz_14:12_18 Rdz_14:12_19 Rdz_14:12_20
Rdz:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:13 Παραγενόμενος δὲ τῶν ἀνασωθέντων τις ἀπήγγειλεν Αβραμ τῷ περάτῃ· αὐτὸς δὲ κατῴκει πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη ὁ Αμορις τοῦ ἀδελφοῦ Εσχωλ καὶ ἀδελφοῦ Αυναν, οἳ ἦσαν συνωμόται τοῦ Αβραμ.
Rdz:14:13 And one of them that had been rescued came and told Abram the Hebrew; and he dwelt by the oak of Mamre the Amorite the brother of Eschol, and the brother of Aunan, who were confederates with Abram. (Genesis 14:13 Brenton)
Rdz:14:13 Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego Amoryty, imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. (Rdz 14:13 BT_4)
Rdz:14:13 Παραγενόμενος δὲ τῶν ἀνασωθέντων τις ἀπήγγειλεν Αβραμ τῷ περάτῃ· αὐτὸς δὲ κατῴκει πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη Αμορις τοῦ ἀδελφοῦ Εσχωλ καὶ ἀδελφοῦ Αυναν, οἳ ἦσαν συνωμόται τοῦ Αβραμ.
Rdz:14:13 παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό δέ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό  
Rdz:14:13 aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: zaś do ??? niektóre / każda Zgłosić? zgłosić lub powiedzieć. ? ? on / ona / on / sama zaś do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) kierunku (wg, gen, dat) ? ? ? brat ? a także, nawet, a mianowicie brat ? który / którego / których być ? ?
Rdz:14:13 *parageno/menos de\ tO=n a)nasOTe/ntOn tis a)pE/ggeilen *abram tO=| pera/tE|· au)to\s de\ katO/|kei pro\s tE=| drui\ tE=| *mambrE o( *amoris tou= a)delfou= *esCHOl kai\ a)delfou= *aunan, oi(\ E)=san sunOmo/tai tou= *abram.
Rdz:14:13 paragenomenos de tOn anasOTentOn tis apEngeilen abram tO peratE· autos de katOkei pros tE dryi tE mambrE ho amoris tu adelfu esCHOl kai adelfu aunan, hoi Esan synOmotai tu abram.
Rdz:14:13 VB_AMPNSM x RA_GPM VC_APPGPM RI_NSM VAI_AAI3S N_DSM RA_DSM N1M_DSM RD_NSM x V2I_IAI3S P RA_DSF N3U_DSF RA_DSF N_DSF RA_NSM N_NSM RA_GSM N2_GSM N_GSM C N2_GSM N_GSM RR_NPM V9_IAI3P N1M_NPM RA_GSM N_GSM
Rdz:14:13 to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to ??? some/any to report – to report or tell. ć the ć he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) toward (+acc,+gen,+dat) the ć the ć the ć the brother ć and also, even, namely brother ć who/whom/which to be ć the ć
Rdz:14:13 upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) Yet the (gen) let-them-be-???-ed! (classical), upon being-???-ed (gen) some/any (nom) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed   the (dat)   he/it/same (nom) Yet he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN toward (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (dat)   the (nom)   the (gen) brother (gen)   and brother (gen)   who/whom/which (nom) they-were   the (gen)  
Rdz:14:13 Rdz_14:13_1 Rdz_14:13_2 Rdz_14:13_3 Rdz_14:13_4 Rdz_14:13_5 Rdz_14:13_6 Rdz_14:13_7 Rdz_14:13_8 Rdz_14:13_9 Rdz_14:13_10 Rdz_14:13_11 Rdz_14:13_12 Rdz_14:13_13 Rdz_14:13_14 Rdz_14:13_15 Rdz_14:13_16 Rdz_14:13_17 Rdz_14:13_18 Rdz_14:13_19 Rdz_14:13_20 Rdz_14:13_21 Rdz_14:13_22 Rdz_14:13_23 Rdz_14:13_24 Rdz_14:13_25 Rdz_14:13_26 Rdz_14:13_27 Rdz_14:13_28 Rdz_14:13_29 Rdz_14:13_30
Rdz:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:14 ἀκούσας δὲ Αβραμ ὅτι ᾐχμαλώτευται Λωτ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἠρίθμησεν τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δαν.
Rdz:14:14 And Abram having heard that Lot his nephew had been taken captive, numbered his own home-born servants three hundred and eighteen, and pursued after them to Dan. (Genesis 14:14 Brenton)
Rdz:14:14 Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie trzystu osiemnastu najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. (Rdz 14:14 BT_4)
Rdz:14:14 ἀκούσας δὲ Αβραμ ὅτι ᾐχμαλώτευται Λωτ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἠρίθμησεν τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δαν.
Rdz:14:14 ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ   ὅτι αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) Λώτ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον   αὐτός αὐτή αὐτό τρια·κόσιοι -αι -α δέκα καί ὀκτώ καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Rdz:14:14 nie chce; słyszeć zaś ? dlatego, że łapać, chwytać Los brat on / ona / on / sama liczyć właścicielem prywatnie ? on / ona / on / sama trzysta dziesięć a także, nawet, a mianowicie osiem a także, nawet, a mianowicie gonić pościg, szukać, ścigać za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama aż do; świt ?
Rdz:14:14 a)kou/sas de\ *abram o(/ti E)|CHmalO/teutai *lOt o( a)delfo\s au)tou=, E)ri/TmEsen tou\s i)di/ous oi)kogenei=s au)tou=, triakosi/ous de/ka kai\ o)ktO/, kai\ katedi/OXen o)pi/sO au)tO=n e(/Os *dan.
Rdz:14:14 akusas de abram hoti ECHmalOteutai lOt ho adelfos autu, EriTmEsen tus idius oikogeneis autu, triakosius deka kai oktO, kai katediOXen opisO autOn heOs dan.
Rdz:14:14 VA_AAPNSM x N_NSM C VX_XMI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VAI_AAI3S RA_APM A1A_APM A3H_APM RD_GSM A1A_APM M C M C VAI_AAI3S P RD_GPM P N_GS
Rdz:14:14 unwilling; to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć because/that to capture Lot the brother he/she/it/same to count the own privately ć he/she/it/same three hundred ten and also, even, namely eight and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after he/she/it/same until; dawn ć
Rdz:14:14 unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) Yet   because/that he/she/it-has-been-CAPTURE-ed Lot (indecl) the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) he/she/it-COUNT-ed the (acc) own (acc)   him/it/same (gen) three hundred (acc) ten and eight and he/she/it-CHASE-ed-AFTER behind them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Rdz:14:14 Rdz_14:14_1 Rdz_14:14_2 Rdz_14:14_3 Rdz_14:14_4 Rdz_14:14_5 Rdz_14:14_6 Rdz_14:14_7 Rdz_14:14_8 Rdz_14:14_9 Rdz_14:14_10 Rdz_14:14_11 Rdz_14:14_12 Rdz_14:14_13 Rdz_14:14_14 Rdz_14:14_15 Rdz_14:14_16 Rdz_14:14_17 Rdz_14:14_18 Rdz_14:14_19 Rdz_14:14_20 Rdz_14:14_21 Rdz_14:14_22 Rdz_14:14_23 Rdz_14:14_24
Rdz:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:15 καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χωβα, ἥ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ.
Rdz:14:15 And he came upon them by night, he and his servants, and he smote them and pursued them as far as Choba, which is on the left of Damascus. (Genesis 14:15 Brenton)
Rdz:14:15 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. (Rdz 14:15 BT_4)
Rdz:14:15 καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χωβα, ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ.
Rdz:14:15 καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἀριστερός -ά -όν Δαμασκός, -οῦ, ὁ
Rdz:14:15 a także, nawet, a mianowicie spadnie na na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama noc on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Dziecko / sługa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby porazić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do ścigania / realizować ścigania: przed sądem on / ona / on / sama aż do; świt ? który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między lewo Damaszek
Rdz:14:15 kai\ e)pe/pesen e)p’ au)tou\s tE\n nu/kta, au)to\s kai\ oi( pai=des au)tou=, kai\ e)pa/taXen au)tou\s kai\ e)di/OXen au)tou\s e(/Os *CHOba, E(/ e)stin e)n a)ristera=| *damaskou=.
Rdz:14:15 kai epepesen ep’ autus tEn nykta, autos kai hoi paides autu, kai epataXen autus kai ediOXen autus heOs CHOba, hE estin en aristera damasku.
Rdz:14:15 C VBI_AAI3S P RD_APM RA_ASF N3_ASF RD_NSM C RA_NPM N3D_NPM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N_GS RR_NSF V9_PAI3S P A1A_DSF N2_GS
Rdz:14:15 and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the night he/she/it/same and also, even, namely the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same until; dawn ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among left Damascus
Rdz:14:15 and he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) night (acc) he/it/same (nom) and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) and he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) left ([Adj] dat) Damascus (gen)
Rdz:14:15 Rdz_14:15_1 Rdz_14:15_2 Rdz_14:15_3 Rdz_14:15_4 Rdz_14:15_5 Rdz_14:15_6 Rdz_14:15_7 Rdz_14:15_8 Rdz_14:15_9 Rdz_14:15_10 Rdz_14:15_11 Rdz_14:15_12 Rdz_14:15_13 Rdz_14:15_14 Rdz_14:15_15 Rdz_14:15_16 Rdz_14:15_17 Rdz_14:15_18 Rdz_14:15_19 Rdz_14:15_20 Rdz_14:15_21 Rdz_14:15_22 Rdz_14:15_23 Rdz_14:15_24
Rdz:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:16 καὶ ἀπέστρεψεν πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδομων, καὶ Λωτ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀπέστρεψεν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν.
Rdz:14:16 And he recovered all the cavalry of Sodom, and he recovered Lot his nephew, and all his possessions, and the women and the people. (Genesis 14:16 Brenton)
Rdz:14:16 W ten sposób odzyskał całe mienie. a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. (Rdz 14:16 BT_4)
Rdz:14:16 καὶ ἀπέστρεψεν πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδομων, καὶ Λωτ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀπέστρεψεν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν.
Rdz:14:16 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ Σόδομα, -ων, τά καί Λώτ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Rdz:14:16 a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania koń Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie Los brat on / ona / on / sama odwrócić się od a także, nawet, a mianowicie być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie ludzie
Rdz:14:16 kai\ a)pe/strePSen pa=san tE\n i(/ppon *sodomOn, kai\ *lOt to\n a)delfo\n au)tou= a)pe/strePSen kai\ ta\ u(pa/rCHonta au)tou= kai\ ta\s gunai=kas kai\ to\n lao/n.
Rdz:14:16 kai apestrePSen pasan tEn hippon sodomOn, kai lOt ton adelfon autu apestrePSen kai ta hyparCHonta autu kai tas gynaikas kai ton laon.
Rdz:14:16 C VAI_AAI3S A1S_ASF RA_ASF N2_ASF N1_GS C N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3S C RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM C RA_APF N3K_APF C RA_ASM N2_ASM
Rdz:14:16 and also, even, namely to turn away from every all, each, every, the whole of; to sprinkle the horse Sodom [city of] and also, even, namely Lot the brother he/she/it/same to turn away from and also, even, namely the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the people
Rdz:14:16 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) horse (acc) Sodom (gen) and Lot (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM and the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) women/wives (acc) and the (acc) people (acc)
Rdz:14:16 Rdz_14:16_1 Rdz_14:16_2 Rdz_14:16_3 Rdz_14:16_4 Rdz_14:16_5 Rdz_14:16_6 Rdz_14:16_7 Rdz_14:16_8 Rdz_14:16_9 Rdz_14:16_10 Rdz_14:16_11 Rdz_14:16_12 Rdz_14:16_13 Rdz_14:16_14 Rdz_14:16_15 Rdz_14:16_16 Rdz_14:16_17 Rdz_14:16_18 Rdz_14:16_19 Rdz_14:16_20 Rdz_14:16_21 Rdz_14:16_22
Rdz:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:17 Ἐξῆλθεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων εἰς συνάντησιν αὐτῷ – μετὰ τὸ ἀναστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ Χοδολλογομορ καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ – εἰς τὴν κοιλάδα τὴν Σαυη [τοῦτο ἦν τὸ πεδίον βασιλέως].
Rdz:14:17 And the king of Sodom went out to meet him, after he returned from the slaughter of Chodollogomor, and the kings with him, to the valley of Saby; this was the plain of the kings. (Genesis 14:17 Brenton)
Rdz:14:17 Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. (Rdz 14:17 BT_4)
Rdz:14:17 Ἐξῆλθεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων εἰς συνάντησιν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ Χοδολλογομορ καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν κοιλάδα τὴν Σαυη [τοῦτο ἦν τὸ πεδίον βασιλέως].
Rdz:14:17 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ βασιλεύς, -έως, ὁ Σόδομα, -ων, τά εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   μετά ὁ ἡ τό ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό κοπή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ
Rdz:14:17 ujawnić się zaś król Sodoma [miasto] do (acc) spotkanie on / ona / on / sama ? po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem denerwować odwrócić, obalenie, ożywienie, przewrócić, obalenia, przewrócić, on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ubój ? a także, nawet, a mianowicie król po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama ? do (acc) ? ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ? król
Rdz:14:17 *)eXE=lTen de\ basileu\s *sodomOn ei)s suna/ntEsin au)tO=| meta\ to\ a)nastre/PSai au)to\n a)po\ tE=s kopE=s tou= *CHodollogomor kai\ tO=n basile/On tO=n met’ au)tou= ei)s tE\n koila/da tE\n *sauE [tou=to E)=n to\ pedi/on basile/Os].
Rdz:14:17 eXElTen de basileus sodomOn eis synantEsin autO meta to anastrePSai auton apo tEs kopEs tu CHodollogomor kai tOn basileOn tOn met’ autu eis tEn koilada tEn sauE [tuto En to pedion basileOs].
Rdz:14:17 VBI_AAI3S x N3V_NSM N1_GS P N3I_ASF RD_DSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N_GSM C RA_GPM N3V_GPM RA_GPM P RD_GSM P RA_ASF N3D_ASF RA_ASF N_ASF RD_NSN V9_IAI3S RA_NSN N2N_NSN N3V_GSM
Rdz:14:17 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king Sodom [city of] into (+acc) meeting he/she/it/same   after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the slaughter the ć and also, even, namely the king the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same   into (+acc) the ć the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the ć king
Rdz:14:17 he/she/it-COME-ed-OUT Yet king (nom) Sodom (gen) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat)   after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-UPSET, be-you(sg)-UPSET-ed!, he/she/it-happens-to-UPSET (opt) him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) slaughter (gen) the (gen)   and the (gen) kings (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)   into (+acc) the (acc)   the (acc)   this (nom|acc) he/she/it-was the (nom|acc)   king (gen)
Rdz:14:17 Rdz_14:17_1 Rdz_14:17_2 Rdz_14:17_3 Rdz_14:17_4 Rdz_14:17_5 Rdz_14:17_6 Rdz_14:17_7 Rdz_14:17_8 Rdz_14:17_9 Rdz_14:17_10 Rdz_14:17_11 Rdz_14:17_12 Rdz_14:17_13 Rdz_14:17_14 Rdz_14:17_15 Rdz_14:17_16 Rdz_14:17_17 Rdz_14:17_18 Rdz_14:17_19 Rdz_14:17_20 Rdz_14:17_21 Rdz_14:17_22 Rdz_14:17_23 Rdz_14:17_24 Rdz_14:17_25 Rdz_14:17_26 Rdz_14:17_27 Rdz_14:17_28 Rdz_14:17_29 Rdz_14:17_30 Rdz_14:17_31 Rdz_14:17_32 Rdz_14:17_33 Rdz_14:17_34
Rdz:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:18 καὶ Μελχισεδεκ βασιλεὺς Σαλημ ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου.
Rdz:14:18 And Melchisedec king of Salem brought forth loaves and wine, and he was the priest of the most high God. (Genesis 14:18 Brenton)
Rdz:14:18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, (Rdz 14:18 BT_4)
Rdz:14:18 καὶ Μελχισεδεκ βασιλεὺς Σαλημ ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου.
Rdz:14:18 καί Μελχισέδεκ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Σαλήμ, ὁ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί οἶνος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Rdz:14:18 a także, nawet, a mianowicie Melchizedek król Salem do przeprowadzenia przyniesie chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie wino być zaś ksiądz Bóg  Najwyższy
Rdz:14:18 kai\ *melCHisedek basileu\s *salEm e)XE/negken a)/rtous kai\ oi)=non· E)=n de\ i(ereu\s tou= Teou= tou= u(PSi/stou.
Rdz:14:18 kai melCHisedek basileus salEm eXEnenken artus kai oinon· En de hiereus tu Teu tu hyPSistu.
Rdz:14:18 C N_NSM N3V_NSM N_GS VAI_AAI3S N2_APM C N2_ASM V9_IAI3S x N3V_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM
Rdz:14:18 and also, even, namely Melchizedek king Salem to carry out bring forth bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely wine to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest the god [see theology] the highest
Rdz:14:18 and Melchizedek (indecl) king (nom) Salem (indecl) he/she/it-CARRY OUT-ed [loaves of] bread (acc) and wine (acc) he/she/it-was Yet priest (nom) the (gen) god (gen) the (gen) highest ([Adj] gen)
Rdz:14:18 Rdz_14:18_1 Rdz_14:18_2 Rdz_14:18_3 Rdz_14:18_4 Rdz_14:18_5 Rdz_14:18_6 Rdz_14:18_7 Rdz_14:18_8 Rdz_14:18_9 Rdz_14:18_10 Rdz_14:18_11 Rdz_14:18_12 Rdz_14:18_13 Rdz_14:18_14 Rdz_14:18_15
Rdz:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:19 καὶ ηὐλόγησεν τὸν Αβραμ καὶ εἶπεν Εὐλογημένος Αβραμ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,
Rdz:14:19 And he blessed Abram, and said, Blessed be Abram of the most high God, who made heaven and earth, (Genesis 14:19 Brenton)
Rdz:14:19 błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! (Rdz 14:19 BT_4)
Rdz:14:19 καὶ ηὐλόγησεν τὸν Αβραμ καὶ εἶπεν Εὐλογημένος Αβραμ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,
Rdz:14:19 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὅς ἥ ὅ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:14:19 a także, nawet, a mianowicie błogosławić ? a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć błogosławić ? Bóg  Najwyższy który / którego / których stworzyć tworzę, forma, kształt, sprawiają, zawsze od Boga. niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia
Rdz:14:19 kai\ Eu)lo/gEsen to\n *abram kai\ ei)=pen *eu)logEme/nos *abram tO=| TeO=| tO=| u(PSi/stO|, o(\s e)/ktisen to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n,
Rdz:14:19 kai EulogEsen ton abram kai eipen eulogEmenos abram tO TeO tO hyPSistO, hos ektisen ton uranon kai tEn gEn,
Rdz:14:19 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S VM_XPPNSM N_NSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Rdz:14:19 and also, even, namely to bless the ć and also, even, namely to say/tell to bless ć the god [see theology] the highest who/whom/which to create I create, form, shape, make, always of God. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Rdz:14:19 and he/she/it-BLESS-ed the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed having-been-BLESS-ed (nom)   the (dat) god (dat) the (dat) highest ([Adj] dat) who/whom/which (nom) he/she/it-CREATE-ed the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Rdz:14:19 Rdz_14:19_1 Rdz_14:19_2 Rdz_14:19_3 Rdz_14:19_4 Rdz_14:19_5 Rdz_14:19_6 Rdz_14:19_7 Rdz_14:19_8 Rdz_14:19_9 Rdz_14:19_10 Rdz_14:19_11 Rdz_14:19_12 Rdz_14:19_13 Rdz_14:19_14 Rdz_14:19_15 Rdz_14:19_16 Rdz_14:19_17 Rdz_14:19_18 Rdz_14:19_19
Rdz:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:20 καὶ εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος, ὃς παρέδωκεν τοὺς ἐχθρούς σου ὑποχειρίους σοι. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δεκάτην ἀπὸ πάντων.
Rdz:14:20 and blessed be the most high God who delivered thine enemies into thy power. And Abram gave him the tithe of all. (Genesis 14:20 Brenton)
Rdz:14:20 Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. (Rdz 14:20 BT_4)
Rdz:14:20 καὶ εὐλογητὸς θεὸς ὕψιστος, ὃς παρέδωκεν τοὺς ἐχθρούς σου ὑποχειρίους σοι. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δεκάτην ἀπὸ πάντων.
Rdz:14:20 καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέκατος -η -ον ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Rdz:14:20 a także, nawet, a mianowicie błogosławiony Bóg  Najwyższy który / którego / których przekazać popełnienia, poddanie, aby być przekazany, dostarczać się, dać się, dać się, skręć w, komis, zrezygnować, dotacji, obdarowywać, uczyć doktryny wrogi ty; twój / twoje (SG) ? ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama dziesiąty od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość
Rdz:14:20 kai\ eu)logEto\s o( Teo\s o( u(/PSistos, o(\s pare/dOken tou\s e)CHTrou/s sou u(poCHeiri/ous soi. kai\ e)/dOken au)tO=| deka/tEn a)po\ pa/ntOn.
Rdz:14:20 kai eulogEtos ho Teos ho hyPSistos, hos paredOken tus eCHTrus su hypoCHeirius soi. kai edOken autO dekatEn apo pantOn.
Rdz:14:20 C A1_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RP_GS A1A_APM RP_DS C VAI_AAI3S RD_DSM A1_ASF P A3_GPM
Rdz:14:20 and also, even, namely blessed the god [see theology] the highest who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the hostile you; your/yours(sg) ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to give he/she/it/same tenth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of
Rdz:14:20 and blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) highest ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-Hand OVER-ed the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) tenth (acc) away from (+gen) all (gen)
Rdz:14:20 Rdz_14:20_1 Rdz_14:20_2 Rdz_14:20_3 Rdz_14:20_4 Rdz_14:20_5 Rdz_14:20_6 Rdz_14:20_7 Rdz_14:20_8 Rdz_14:20_9 Rdz_14:20_10 Rdz_14:20_11 Rdz_14:20_12 Rdz_14:20_13 Rdz_14:20_14 Rdz_14:20_15 Rdz_14:20_16 Rdz_14:20_17 Rdz_14:20_18 Rdz_14:20_19
Rdz:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:21 εἶπεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων πρὸς Αβραμ Δός μοι τοὺς ἄνδρας, τὴν δὲ ἵππον λαβὲ σεαυτῷ
Rdz:14:21 And the king of Sodom said to Abram, Give me the men, and take the horses to thyself. (Genesis 14:21 Brenton)
Rdz:14:21 Król Sodomy rzekł do Abrama: «Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie!» (Rdz 14:21 BT_4)
Rdz:14:21 εἶπεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων πρὸς Αβραμ Δός μοι τοὺς ἄνδρας, τὴν δὲ ἵππον λαβὲ σεαυτῷ
Rdz:14:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ βασιλεύς, -έως, ὁ Σόδομα, -ων, τά πρός   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δέ ἵππος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Rdz:14:21 powiedzieć / powiedzieć zaś król Sodoma [miasto] kierunku (wg, gen, dat) ? dawać JA mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". zaś koń chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem się
Rdz:14:21 ei)=pen de\ basileu\s *sodomOn pro\s *abram *do/s moi tou\s a)/ndras, tE\n de\ i(/ppon labe\ seautO=|
Rdz:14:21 eipen de basileus sodomOn pros abram dos moi tus andras, tEn de hippon labe seautO
Rdz:14:21 VBI_AAI3S x N3V_NSM N1_GS P N_ASM VO_AAD2S RP_DS RA_APM N3_APM RA_ASF x N2_ASF VB_AAD2S RD_DSM
Rdz:14:21 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king Sodom [city of] toward (+acc,+gen,+dat) ć to give I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] horse to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself
Rdz:14:21 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet king (nom) Sodom (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) men, husbands (acc) the (acc) Yet horse (acc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat)
Rdz:14:21 Rdz_14:21_1 Rdz_14:21_2 Rdz_14:21_3 Rdz_14:21_4 Rdz_14:21_5 Rdz_14:21_6 Rdz_14:21_7 Rdz_14:21_8 Rdz_14:21_9 Rdz_14:21_10 Rdz_14:21_11 Rdz_14:21_12 Rdz_14:21_13 Rdz_14:21_14 Rdz_14:21_15
Rdz:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:22 εἶπεν δὲ Αβραμ πρὸς βασιλέα Σοδομων Ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,
Rdz:14:22 And Abram said to the king of Sodom, I will stretch out my hand to the Lord the most high God, who made the heaven and the earth, (Genesis 14:22 Brenton)
Rdz:14:22 Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: «Przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, (Rdz 14:22 BT_4)
Rdz:14:22 εἶπεν δὲ Αβραμ πρὸς βασιλέα Σοδομων Ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,
Rdz:14:22 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Σόδομα, -ων, τά ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὅς ἥ ὅ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:14:22 powiedzieć / powiedzieć zaś ? kierunku (wg, gen, dat) król Sodoma [miasto] rozszerzenie ręka JA kierunku (wg, gen, dat) Bóg  Najwyższy który / którego / których stworzyć tworzę, forma, kształt, sprawiają, zawsze od Boga. niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia
Rdz:14:22 ei)=pen de\ *abram pro\s basile/a *sodomOn *)ektenO= tE\n CHei=ra/ mou pro\s to\n Teo\n to\n u(/PSiston, o(\s e)/ktisen to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n,
Rdz:14:22 eipen de abram pros basilea sodomOn ektenO tEn CHeira mu pros ton Teon ton hyPSiston, hos ektisen ton uranon kai tEn gEn,
Rdz:14:22 VBI_AAI3S x N_NSM P N3V_ASM N1_GS VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM RR_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Rdz:14:22 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć toward (+acc,+gen,+dat) king Sodom [city of] to extend the hand I toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] the highest who/whom/which to create I create, form, shape, make, always of God. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Rdz:14:22 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Sodom (gen) I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) the (acc) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-CREATE-ed the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Rdz:14:22 Rdz_14:22_1 Rdz_14:22_2 Rdz_14:22_3 Rdz_14:22_4 Rdz_14:22_5 Rdz_14:22_6 Rdz_14:22_7 Rdz_14:22_8 Rdz_14:22_9 Rdz_14:22_10 Rdz_14:22_11 Rdz_14:22_12 Rdz_14:22_13 Rdz_14:22_14 Rdz_14:22_15 Rdz_14:22_16 Rdz_14:22_17 Rdz_14:22_18 Rdz_14:22_19 Rdz_14:22_20 Rdz_14:22_21 Rdz_14:22_22
Rdz:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:23 εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφαιρωτῆρος ὑποδήματος λήμψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα μὴ εἴπῃς ὅτι Ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν Αβραμ·
Rdz:14:23 that I will not take from all thy goods from a string to a shoe-latchet, lest thou shouldest say, I have made Abram rich. (Genesis 14:23 Brenton)
Rdz:14:23 że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy, żebyś potem nie mówił: "To ja wzbogaciłem Abrama". (Rdz 14:23 BT_4)
Rdz:14:23 εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφαιρωτῆρος ὑποδήματος λήμψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα μὴ εἴπῃς ὅτι Ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν Αβραμ·
Rdz:14:23 εἰ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵνα μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλουτίζω (πλουτιζ-, πλουτι(ε)·[σ]-, πλουτι·σ-, -, -, πλουτισ·θ-) ὁ ἡ τό  
Rdz:14:23 Jeśli od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ? aż do; świt ??? sandał chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub żeby / ażeby / bo nie powiedzieć / powiedzieć dlatego, że JA aby obfite ?
Rdz:14:23 ei) a)po\ sparti/ou e(/Os sfairOtE=ros u(podE/matos lE/mPSomai a)po\ pa/ntOn tO=n sO=n, i(/na mE\ ei)/pE|s o(/ti *)egO\ e)plou/tisa to\n *abram·
Rdz:14:23 ei apo spartiu heOs sfairOtEros hypodEmatos lEmPSomai apo pantOn tOn sOn, hina mE eipEs hoti egO eplutisa ton abram·
Rdz:14:23 C P N2N_GSN P N3_GSM N3M_GSN VF_FMI1S P A3_GPM RA_GPM A1_GPM C D VBI_AAS2S C RP_NS VAI_AAI1S RA_ASM N_ASM
Rdz:14:23 if from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ??? sandal to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the your/yours(sg); to rub worn, rub so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to say/tell because/that I to make abundant the ć
Rdz:14:23 if away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ??? (gen) sandal (gen) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) so that / in order to /because not you(sg)-should-SAY/TELL because/that I (nom) I-MAKE-ed-ABUNDANT the (acc)  
Rdz:14:23 Rdz_14:23_1 Rdz_14:23_2 Rdz_14:23_3 Rdz_14:23_4 Rdz_14:23_5 Rdz_14:23_6 Rdz_14:23_7 Rdz_14:23_8 Rdz_14:23_9 Rdz_14:23_10 Rdz_14:23_11 Rdz_14:23_12 Rdz_14:23_13 Rdz_14:23_14 Rdz_14:23_15 Rdz_14:23_16 Rdz_14:23_17 Rdz_14:23_18 Rdz_14:23_19
Rdz:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:14:24 πλὴν ὧν ἔφαγον οἱ νεανίσκοι καὶ τῆς μερίδος τῶν ἀνδρῶν τῶν συμπορευθέντων μετ’ ἐμοῦ, Εσχωλ, Αυναν, Μαμβρη, οὗτοι λήμψονται μερίδα.
Rdz:14:24 Except what things the young men have eaten, and the portion of the men that went with me, Eschol, Aunan, Mambre, these shall take a portion. (Genesis 14:24 Brenton)
Rdz:14:24 Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi, i oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli - dla Anera, Eszkola i Mamrego; ci niechaj otrzymają część, która im przypada». (Rdz 14:24 BT_4)
Rdz:14:24 πλὴν ὧν ἔφαγον οἱ νεανίσκοι καὶ τῆς μερίδος τῶν ἀνδρῶν τῶν συμπορευθέντων μετ’ ἐμοῦ, Εσχωλ, Αυναν, Μαμβρη, οὗτοι λήμψονται μερίδα.
Rdz:14:24 πλήν ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν       οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Rdz:14:24 z wyjątkiem który / którego / których jeść młody człowiek a także, nawet, a mianowicie część mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". aby zamieszkali razem po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA; mój / moja ? ? ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem część
Rdz:14:24 plE\n O(=n e)/fagon oi( neani/skoi kai\ tE=s meri/dos tO=n a)ndrO=n tO=n sumporeuTe/ntOn met’ e)mou=, *esCHOl, *aunan, *mambrE, ou(=toi lE/mPSontai meri/da.
Rdz:14:24 plEn hOn efagon hoi neaniskoi kai tEs meridos tOn andrOn tOn symporeuTentOn met’ emu, esCHOl, aunan, mambrE, hutoi lEmPSontai merida.
Rdz:14:24 D RR_GPM VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C RA_GSF N3D_GSF RA_GPM N3_GPM RA_GPM VC_APPGPM P RP_GS N_NSM N_NSM N_NSM RD_NPM VF_FMI3P N3D_ASF
Rdz:14:24 except who/whom/which to eat the young man and also, even, namely the part the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine ć ć ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand part
Rdz:14:24 except who/whom/which (gen) I-EAT-ed, they-EAT-ed the (nom) young men (nom|voc) and the (gen) ??? (gen) the (gen) men, husbands (gen) the (gen) let-them-be-CAME TOGETHER-ed! (classical), upon being-CAME TOGETHER-ed (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)       these (nom) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed ??? (acc)
Rdz:14:24 Rdz_14:24_1 Rdz_14:24_2 Rdz_14:24_3 Rdz_14:24_4 Rdz_14:24_5 Rdz_14:24_6 Rdz_14:24_7 Rdz_14:24_8 Rdz_14:24_9 Rdz_14:24_10 Rdz_14:24_11 Rdz_14:24_12 Rdz_14:24_13 Rdz_14:24_14 Rdz_14:24_15 Rdz_14:24_16 Rdz_14:24_17 Rdz_14:24_18 Rdz_14:24_19 Rdz_14:24_20
Rdz:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x