Rdz:15:1 Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Αβραμ ἐν ὁράματι λέγων Μὴ φοβοῦ, Αβραμ· ἐγὼ ὑπερασπίζω σου· ὁ μισθός σου πολὺς ἔσται σφόδρα.
Rdz:15:1 And after these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I shield thee, thy reward shall be very great. (Genesis 15:1 Brenton)
Rdz:15:1 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». (Rdz 15:1 BT_4)
Rdz:15:1 Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Αβραμ ἐν ὁράματι λέγων Μὴ φοβοῦ, Αβραμ· ἐγὼ ὑπερασπίζω σου· μισθός σου πολὺς ἔσται σφόδρα.
Rdz:15:1 μετά δέ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα
Rdz:15:1 po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem zaś oświadczenie oświadczenie, wypowiedź to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] stać się stać, stanie, oświadczenie oświadczenie, wypowiedź panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. kierunku (wg, gen, dat) ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między wizja powiedzieć / powiedzieć nie Strach [zobacz fobii]; bać się ? JA ? ty; twój / twoje (SG) tylko płacimy ???????? wynagrodzenia, wolne sól, tylko zapłata ty; twój / twoje (SG) wiele być gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:15:1 *meta\ de\ ta\ r(E/mata tau=ta e)genE/TE r(E=ma kuri/ou pro\s *abram e)n o(ra/mati le/gOn *mE\ fobou=, *abram· e)gO\ u(peraspi/DZO sou· o( misTo/s sou polu\s e)/stai sfo/dra.
Rdz:15:1 meta de ta rEmata tauta egenETE rEma kyriu pros abram en horamati legOn mE fobu, abram· egO hyperaspiDZO su· ho misTos su polys estai sfodra.
Rdz:15:1 P x RA_APN N3M_APN RD_APN VCI_API3S N3M_NSN N2_GSM P N_ASM P N3M_DSN V1_PAPNSM D V2_PMD2S N_VSM RP_NS V1_PAI1S RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS A1P_NSM VF_FMI3S D
Rdz:15:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision to say/tell not fear [see phobia]; to fear ć I ć you; your/yours(sg) the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg) much to be vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:15:1 after (+acc), with (+gen) Yet the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   in/among/by (+dat) vision (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed!   I (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) just recompense (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) much (nom) he/she/it-will-be vehement,
Rdz:15:1 Rdz_15:1_1 Rdz_15:1_2 Rdz_15:1_3 Rdz_15:1_4 Rdz_15:1_5 Rdz_15:1_6 Rdz_15:1_7 Rdz_15:1_8 Rdz_15:1_9 Rdz_15:1_10 Rdz_15:1_11 Rdz_15:1_12 Rdz_15:1_13 Rdz_15:1_14 Rdz_15:1_15 Rdz_15:1_16 Rdz_15:1_17 Rdz_15:1_18 Rdz_15:1_19 Rdz_15:1_20 Rdz_15:1_21 Rdz_15:1_22 Rdz_15:1_23 Rdz_15:1_24 Rdz_15:1_25
Rdz:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:2 λέγει δὲ Αβραμ Δέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος· ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ τῆς οἰκογενοῦς μου, οὗτος Δαμασκὸς Ελιεζερ.
Rdz:15:2 And Abram said, Master and Lord, what wilt thou give me? whereas I am departing without a child, but the son of Masek my home-born female slave, this Eliezer of Damascus is mine heir. (Genesis 15:2 Brenton)
Rdz:15:2 Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». (Rdz 15:2 BT_4)
Rdz:15:2 λέγει δὲ Αβραμ Δέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος· δὲ υἱὸς Μασεκ τῆς οἰκογενοῦς μου, οὗτος Δαμασκὸς Ελιεζερ.
Rdz:15:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   δεσπότης, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἄ·τεκνος -ον ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο Δαμασκός, -οῦ, ὁ Ἐλιέζερ, ὁ
Rdz:15:2 powiedzieć / powiedzieć zaś ? despota kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. JA dawać JA zaś uwolnić bezdzietny zaś syn ? ? JA to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] Damaszek Eliezer
Rdz:15:2 le/gei de\ *abram *de/spota, ti/ moi dO/seis; e)gO\ de\ a)polu/omai a)/teknos· o( de\ ui(o\s *masek tE=s oi)kogenou=s mou, ou(=tos *damasko\s *elieDZer.
Rdz:15:2 legei de abram despota, ti moi dOseis; egO de apolyomai ateknos· ho de hyios masek tEs oikogenus mu, hutos damaskos elieDZer.
Rdz:15:2 V1_PAI3S x N_NSM N1M_VSM RI_ASN RP_DS VF_FAI2S RP_NS x V1_PMI1S A1B_NSM RA_NSM x N2_NSM N_GSF RA_GSF A3H_GSF RP_GS RD_NSM N2_NS N_NSM
Rdz:15:2 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć despot who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to give I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to free childless the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son ć the ć I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Damascus Eliezer
Rdz:15:2 he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Yet   despot (voc) who/what/why (nom|acc) me (dat) you(sg)-will-GIVE I (nom) Yet I-am-being-FREE-ed childless ([Adj] nom) the (nom) Yet son (nom)   the (gen)   me (gen) this (nom) Damascus (nom) Eliezer (indecl)
Rdz:15:2 Rdz_15:2_1 Rdz_15:2_2 Rdz_15:2_3 Rdz_15:2_4 Rdz_15:2_5 Rdz_15:2_6 Rdz_15:2_7 Rdz_15:2_8 Rdz_15:2_9 Rdz_15:2_10 Rdz_15:2_11 Rdz_15:2_12 Rdz_15:2_13 Rdz_15:2_14 Rdz_15:2_15 Rdz_15:2_16 Rdz_15:2_17 Rdz_15:2_18 Rdz_15:2_19 Rdz_15:2_20 Rdz_15:2_21
Rdz:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:3 καὶ εἶπεν Αβραμ Ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐκ ἔδωκας σπέρμα, ὁ δὲ οἰκογενής μου κληρονομήσει με.
Rdz:15:3 And Abram said, I am grieved since thou hast given me no seed, but my home-born servant shall succeed me. (Genesis 15:3 Brenton)
Rdz:15:3 I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». (Rdz 15:3 BT_4)
Rdz:15:3 καὶ εἶπεν Αβραμ Ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐκ ἔδωκας σπέρμα, δὲ οἰκογενής μου κληρονομήσει με.
Rdz:15:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἐπει·δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δέ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:15:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ? ??? JA; mój / moja ??? przed nierównym oddechem dawać sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) zaś ? JA odziedziczyć JA
Rdz:15:3 kai\ ei)=pen *abram *)epeidE\ e)moi\ ou)k e)/dOkas spe/rma, o( de\ oi)kogenE/s mou klEronomE/sei me.
Rdz:15:3 kai eipen abram epeidE emoi uk edOkas sperma, ho de oikogenEs mu klEronomEsei me.
Rdz:15:3 C VBI_AAI3S N_NSM C RP_DS D VAI_AAI2S N3M_ASN RA_NSM x A3H_NSM RP_GS VF_FAI3S RP_AS
Rdz:15:3 and also, even, namely to say/tell ć ??? I; my/mine οὐχ before rough breathing to give seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć I to inherit I
Rdz:15:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed   ??? me (dat); my/mine (nom|voc) not you(sg)-GIVE-ed seed (nom|acc|voc) the (nom) Yet   me (gen) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) me (acc)
Rdz:15:3 Rdz_15:3_1 Rdz_15:3_2 Rdz_15:3_3 Rdz_15:3_4 Rdz_15:3_5 Rdz_15:3_6 Rdz_15:3_7 Rdz_15:3_8 Rdz_15:3_9 Rdz_15:3_10 Rdz_15:3_11 Rdz_15:3_12 Rdz_15:3_13 Rdz_15:3_14
Rdz:15:3 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:4 καὶ εὐθὺς φωνὴ κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐ κληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ’ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτος κληρονομήσει σε.
Rdz:15:4 And immediately there was a voice of the Lord to him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come out of thee shall be thine heir. (Genesis 15:4 Brenton)
Rdz:15:4 Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził». (Rdz 15:4 BT_4)
Rdz:15:4 καὶ εὐθὺς φωνὴ κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐ κληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ’ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτος κληρονομήσει σε.
Rdz:15:4 καί εὐ·θύς[2]; εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:15:4 a także, nawet, a mianowicie [mas. Straightaway nom. sg. od ????? stosuje przysłówkowo w miejscu właściwego przysłówek ??????]; proste wydawać okrzyki / głosowych panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. stać się stać, stanie, kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem odziedziczyć ty; twój / twoje (SG) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ale który / którego / których ujawnić się z (gen) ?? przed samogłoskami ty; twój / twoje (SG) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] odziedziczyć ty; twój / twoje (SG)
Rdz:15:4 kai\ eu)Tu\s fOnE\ kuri/ou e)ge/neto pro\s au)to\n le/gOn *ou) klEronomE/sei se ou(=tos, a)ll’ o(\s e)Xeleu/setai e)k sou=, ou(=tos klEronomE/sei se.
Rdz:15:4 kai euTys fOnE kyriu egeneto pros auton legOn u klEronomEsei se hutos, all’ hos eXeleusetai ek su, hutos klEronomEsei se.
Rdz:15:4 C D N1_NSF N2_GSM VBI_AMI3S P RD_ASM V1_PAPNSM D VF_FAI3S RP_AS RD_NSM C RR_NSM VF_FMI3S P RP_GS RD_NSM VF_FAI3S RP_AS
Rdz:15:4 and also, even, namely straightaway [mas. nom. sg. of εὐθύς used adverbially in place of the proper adverb εὐθέως]; straight sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to inherit you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to inherit you; your/yours(sg)
Rdz:15:4 and straightaway; straight ([Adj] nom) sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this (nom) but who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Rdz:15:4 Rdz_15:4_1 Rdz_15:4_2 Rdz_15:4_3 Rdz_15:4_4 Rdz_15:4_5 Rdz_15:4_6 Rdz_15:4_7 Rdz_15:4_8 Rdz_15:4_9 Rdz_15:4_10 Rdz_15:4_11 Rdz_15:4_12 Rdz_15:4_13 Rdz_15:4_14 Rdz_15:4_15 Rdz_15:4_16 Rdz_15:4_17 Rdz_15:4_18 Rdz_15:4_19 Rdz_15:4_20
Rdz:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:5 ἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.
Rdz:15:5 And he brought him out and said to him, Look up now to heaven, and count the stars, if thou shalt be able to number them fully, and he said, Thus shall thy seed be. (Genesis 15:5 Brenton)
Rdz:15:5 I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». (Rdz 15:5 BT_4)
Rdz:15:5 ἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.
Rdz:15:5 ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) δή εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον εἰ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:15:5 wyprowadzenie zaś on / ona / on / sama na zewnątrz; mieć; być dozwolone a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) w rzeczy samej do (acc) niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie liczyć gwiazda Jeśli na stanie ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] być sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG)
Rdz:15:5 e)XE/gagen de\ au)to\n e)/XO kai\ ei)=pen au)tO=| *)ana/blePSon dE\ ei)s to\n ou)rano\n kai\ a)ri/TmEson tou\s a)ste/ras, ei) dunE/sE| e)XariTmE=sai au)tou/s. kai\ ei)=pen *ou(/tOs e)/stai to\ spe/rma sou.
Rdz:15:5 eXEgagen de auton eXO kai eipen autO anablePSon dE eis ton uranon kai ariTmEson tus asteras, ei dynEsE eXariTmEsai autus. kai eipen hutOs estai to sperma su.
Rdz:15:5 VBI_AAI3S x RD_ASM D C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S x P RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2S RA_APM N3_APM C VF_FMI2S VA_AAN RD_APM C VBI_AAI3S D VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS
Rdz:15:5 to lead out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same outside; to have; to be permitted and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see (look, receive sight) indeed into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to count the star if to able ć he/she/it/same and also, even, namely to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg)
Rdz:15:5 he/she/it-LEAD-ed-OUT Yet him/it/same (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-SEE-you(sg)!, going-to-SEE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and do-COUNT-you(sg)!, going-to-COUNT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) stars (acc) if you(sg)-will-be-ABLE-ed   them/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this he/she/it-will-be the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:15:5 Rdz_15:5_1 Rdz_15:5_2 Rdz_15:5_3 Rdz_15:5_4 Rdz_15:5_5 Rdz_15:5_6 Rdz_15:5_7 Rdz_15:5_8 Rdz_15:5_9 Rdz_15:5_10 Rdz_15:5_11 Rdz_15:5_12 Rdz_15:5_13 Rdz_15:5_14 Rdz_15:5_15 Rdz_15:5_16 Rdz_15:5_17 Rdz_15:5_18 Rdz_15:5_19 Rdz_15:5_20 Rdz_15:5_21 Rdz_15:5_22 Rdz_15:5_23 Rdz_15:5_24 Rdz_15:5_25 Rdz_15:5_26 Rdz_15:5_27
Rdz:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:6 καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Rdz:15:6 And Abram believed God, and it was counted to him for righteousness. (Genesis 15:6 Brenton)
Rdz:15:6 Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. (Rdz 15:6 BT_4)
Rdz:15:6 καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Rdz:15:6 καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Rdz:15:6 a także, nawet, a mianowicie wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone ? Bóg  a także, nawet, a mianowicie logicznie mówić ładunek, obliczenia, liczyć, uważają, zakończenie rozumowania, logicznie mówi on / ona / on / sama do (acc) sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa
Rdz:15:6 kai\ e)pi/steusen *abram tO=| TeO=|, kai\ e)logi/sTE au)tO=| ei)s dikaiosu/nEn.
Rdz:15:6 kai episteusen abram tO TeO, kai elogisTE autO eis dikaiosynEn.
Rdz:15:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM C VSI_API3S RD_DSM P N1_ASF
Rdz:15:6 and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with ć the god [see theology] and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same into (+acc) righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Rdz:15:6 and he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH   the (dat) god (dat) and he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed him/it/same (dat) into (+acc) righteousness (acc)
Rdz:15:6 Rdz_15:6_1 Rdz_15:6_2 Rdz_15:6_3 Rdz_15:6_4 Rdz_15:6_5 Rdz_15:6_6 Rdz_15:6_7 Rdz_15:6_8 Rdz_15:6_9 Rdz_15:6_10
Rdz:15:6 x x x x x x x x x x
Rdz:15:7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ἐγὼ ὁ θεὸς ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι.
Rdz:15:7 And he said to him, I am God that brought thee out of the land of the Chaldeans, so as to give thee this land to inherit. (Genesis 15:7 Brenton)
Rdz:15:7 Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». (Rdz 15:7 BT_4)
Rdz:15:7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ἐγὼ θεὸς ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι.
Rdz:15:7 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χώρα, -ας, ἡ Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὥστε δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
Rdz:15:7 powiedzieć / powiedzieć zaś kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama JA Bóg  wyprowadzenie ty; twój / twoje (SG) z (gen) ?? przed samogłoskami Region królestwo (cl ja?); Ziemia, kraj, terytorium, na układ trawienny Chaldejskiego tak żeby dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] odziedziczyć
Rdz:15:7 ei)=pen de\ pro\s au)to/n *)egO\ o( Teo\s o( e)XagagO/n se e)k CHO/ras *CHaldai/On O(/ste dou=nai/ soi tE\n gE=n tau/tEn klEronomE=sai.
Rdz:15:7 eipen de pros auton egO ho Teos ho eXagagOn se ek CHOras CHaldaiOn hOste dunai soi tEn gEn tautEn klEronomEsai.
Rdz:15:7 VBI_AAI3S x P RD_ASM RP_NS RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AAPNSM RP_AS P N1A_GSF N2_GPM C VO_AAN RP_DS RA_ASF N1_ASF RD_ASF VA_AAN
Rdz:15:7 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same I the god [see theology] the to lead out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels region realm (clίme); land, country, territory, tract Chaldean so that to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to inherit
Rdz:15:7 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) I (nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon LEAD-ing-OUT (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) region (gen), regions (acc) Chaldeans (gen) so that to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) earth/land (acc) this (acc) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt)
Rdz:15:7 Rdz_15:7_1 Rdz_15:7_2 Rdz_15:7_3 Rdz_15:7_4 Rdz_15:7_5 Rdz_15:7_6 Rdz_15:7_7 Rdz_15:7_8 Rdz_15:7_9 Rdz_15:7_10 Rdz_15:7_11 Rdz_15:7_12 Rdz_15:7_13 Rdz_15:7_14 Rdz_15:7_15 Rdz_15:7_16 Rdz_15:7_17 Rdz_15:7_18 Rdz_15:7_19 Rdz_15:7_20
Rdz:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:8 εἶπεν δέ Δέσποτα κύριε, κατὰ τί γνώσομαι ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;
Rdz:15:8 And he said, Master and Lord, how shall I know that I shall inherit it? (Genesis 15:8 Brenton)
Rdz:15:8 A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?» (Rdz 15:8 BT_4)
Rdz:15:8 εἶπεν δέ Δέσποτα κύριε, κατὰ τί γνώσομαι ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;
Rdz:15:8 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:15:8 powiedzieć / powiedzieć zaś despota panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. wiedzieć i. e. rozpoznać. dlatego, że odziedziczyć on / ona / on / sama
Rdz:15:8 ei)=pen de/ *de/spota ku/rie, kata\ ti/ gnO/somai o(/ti klEronomE/sO au)tE/n;
Rdz:15:8 eipen de despota kyrie, kata ti gnOsomai hoti klEronomEsO autEn;
Rdz:15:8 VBI_AAI3S x N1M_VSM N2_VSM P RI_ASN VF_FMI1S C VF_FAI1S RD_ASF
Rdz:15:8 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. because/that to inherit he/she/it/same
Rdz:15:8 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet despot (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/what/why (nom|acc) I-will-be-KNOW-ed because/that I-will-INHERIT, I-should-INHERIT her/it/same (acc)
Rdz:15:8 Rdz_15:8_1 Rdz_15:8_2 Rdz_15:8_3 Rdz_15:8_4 Rdz_15:8_5 Rdz_15:8_6 Rdz_15:8_7 Rdz_15:8_8 Rdz_15:8_9 Rdz_15:8_10
Rdz:15:8 x x x x x x x x x x
Rdz:15:9 εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβέ μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν.
Rdz:15:9 And he said to him, Take for me an heifer in her third year, and a she-goat in her third year, and a ram in his third year, and a dove and a pigeon. (Genesis 15:9 Brenton)
Rdz:15:9 Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». (Rdz 15:9 BT_4)
Rdz:15:9 εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβέ μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν.
Rdz:15:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δάμαλις, -εως, ἡ   καί αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]   καί     καί τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) καί περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων)
Rdz:15:9 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA jałówka ? a także, nawet, a mianowicie koza ? a także, nawet, a mianowicie ? ? a także, nawet, a mianowicie turkawka a także, nawet, a mianowicie gołąb
Rdz:15:9 ei)=pen de\ au)tO=| *labe/ moi da/malin trieti/DZousan kai\ ai)=ga trieti/DZousan kai\ krio\n trieti/DZonta kai\ trugo/na kai\ peristera/n.
Rdz:15:9 eipen de autO labe moi damalin trietiDZusan kai aiga trietiDZusan kai krion trietiDZonta kai trygona kai peristeran.
Rdz:15:9 VBI_AAI3S x RD_DSM VB_AAD2S RP_DS N3I_ASF V1_PAPASF C N3G_ASF V1_PAPASF C N2_ASM V1_PAPASM C N3N_ASF C N1A_ASF
Rdz:15:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I heifer ć and also, even, namely goat ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely turtledove and also, even, namely pigeon
Rdz:15:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! me (dat) heifer (acc)   and goat (acc)   and     and turtledove (acc) and pigeon (acc)
Rdz:15:9 Rdz_15:9_1 Rdz_15:9_2 Rdz_15:9_3 Rdz_15:9_4 Rdz_15:9_5 Rdz_15:9_6 Rdz_15:9_7 Rdz_15:9_8 Rdz_15:9_9 Rdz_15:9_10 Rdz_15:9_11 Rdz_15:9_12 Rdz_15:9_13 Rdz_15:9_14 Rdz_15:9_15 Rdz_15:9_16 Rdz_15:9_17
Rdz:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:10 ἔλαβεν δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλεν.
Rdz:15:10 So he took to him all these, and divided them in the midst, and set them opposite to each other, but the birds he did not divide. (Genesis 15:10 Brenton)
Rdz:15:10 Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. (Rdz 15:10 BT_4)
Rdz:15:10 ἔλαβεν δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλεν.
Rdz:15:10 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μέσος -η -ον καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀλλήλων (gen. pl.) ὁ ἡ τό δέ ὄρνεον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)
Rdz:15:10 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie podzielić (rozdzielenia, oddzielna, rozpowszechnianie) on / ona / on / sama środkowy a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację on / ona / on / sama ? nawzajem zaś ptak ??? przed nierównym oddechem podzielić (rozdzielenia, oddzielna, rozpowszechnianie)
Rdz:15:10 e)/laben de\ au)tO=| pa/nta tau=ta kai\ diei=len au)ta\ me/sa kai\ e)/TEken au)ta\ a)ntipro/sOpa a)llE/lois, ta\ de\ o)/rnea ou) diei=len.
Rdz:15:10 elaben de autO panta tauta kai dieilen auta mesa kai eTEken auta antiprosOpa allElois, ta de ornea u dieilen.
Rdz:15:10 VBI_AAI3S x RD_DSM A3_APN RD_APN C VBI_AAI3S RD_APN A1_APN C VAI_AAI3S RD_APN A1B_APN RD_DPM RA_APN x N2N_APN D VBI_AAI3S
Rdz:15:10 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) he/she/it/same middle and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same ć one another the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bird οὐχ before rough breathing to divide (apportion, separate, distribute)
Rdz:15:10 he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) and he/she/it-DIVIDE-ed they/them/same (nom|acc) middle ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-PLACE-ed they/them/same (nom|acc)   one another (dat) the (nom|acc) Yet birds (nom|acc|voc) not he/she/it-DIVIDE-ed
Rdz:15:10 Rdz_15:10_1 Rdz_15:10_2 Rdz_15:10_3 Rdz_15:10_4 Rdz_15:10_5 Rdz_15:10_6 Rdz_15:10_7 Rdz_15:10_8 Rdz_15:10_9 Rdz_15:10_10 Rdz_15:10_11 Rdz_15:10_12 Rdz_15:10_13 Rdz_15:10_14 Rdz_15:10_15 Rdz_15:10_16 Rdz_15:10_17 Rdz_15:10_18 Rdz_15:10_19
Rdz:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:11 κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, τὰ διχοτομήματα αὐτῶν, καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς Αβραμ.
Rdz:15:11 And birds came down upon the bodies, even upon the divided parts of them, and Abram sat down by them. (Genesis 15:11 Brenton)
Rdz:15:11 Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. (Rdz 15:11 BT_4)
Rdz:15:11 κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, τὰ διχοτομήματα αὐτῶν, καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς Αβραμ.
Rdz:15:11 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) δέ ὄρνεον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί συγ·καθίζω (-, -, συν+καθι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:15:11 zejść zaś ptak na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ciało ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama ?
Rdz:15:11 kate/bE de\ o)/rnea e)pi\ ta\ sO/mata, ta\ diCHotomE/mata au)tO=n, kai\ suneka/Tisen au)toi=s *abram.
Rdz:15:11 katebE de ornea epi ta sOmata, ta diCHotomEmata autOn, kai synekaTisen autois abram.
Rdz:15:11 VZI_AAI3S x N2N_NPN P RA_APN N3M_APN RA_APN N3M_APN RD_GPM C VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM
Rdz:15:11 to go down δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bird upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the body the ć he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same ć
Rdz:15:11 he/she/it-GO DOWN-ed Yet birds (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc) the (nom|acc)   them/same (gen) and he/she/it-???-ed them/same (dat)  
Rdz:15:11 Rdz_15:11_1 Rdz_15:11_2 Rdz_15:11_3 Rdz_15:11_4 Rdz_15:11_5 Rdz_15:11_6 Rdz_15:11_7 Rdz_15:11_8 Rdz_15:11_9 Rdz_15:11_10 Rdz_15:11_11 Rdz_15:11_12 Rdz_15:11_13
Rdz:15:11 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:12 περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔκστασις ἐπέπεσεν τῷ Αβραμ, καὶ ἰδοὺ φόβος σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ.
Rdz:15:12 And about sunset a trance fell upon Abram, and lo! a great gloomy terror falls upon him. (Genesis 15:12 Brenton)
Rdz:15:12 A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. (Rdz 15:12 BT_4)
Rdz:15:12 περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔκστασις ἐπέπεσεν τῷ Αβραμ, καὶ ἰδοὺ φόβος σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ.
Rdz:15:12 περί δέ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ δυσμή, -ῆς, ἡ ἔκ·στασις, -εως, ἡ ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φόβος, -ου, ὁ σκοτεινός -ή -όν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:15:12 o (wg, gen) zaś Eliasz; Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji zachód astoundment / ecstasy spadnie na ? a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Strach [zobacz fobii] ciemny wielki spadnie na on / ona / on / sama
Rdz:15:12 peri\ de\ E(li/ou dusma\s e)/kstasis e)pe/pesen tO=| *abram, kai\ i)dou\ fo/bos skoteino\s me/gas e)pipi/ptei au)tO=|.
Rdz:15:12 peri de hEliu dysmas ekstasis epepesen tO abram, kai idu fobos skoteinos megas epipiptei autO.
Rdz:15:12 P x N2_GSM N1_APF N3I_NSF VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM C I N2_NSM A1_NSM A1P_NSM V1_PAI3S RD_DSM
Rdz:15:12 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry west astoundment/ecstasy to fall upon the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), fear [see phobia] dark great to fall upon he/she/it/same
Rdz:15:12 about (+acc,+gen) Yet Elijah (gen); sun (gen) wests (acc) astoundment/ecstasy (nom) he/she/it-FALL-ed-UPON the (dat)   and be-you(sg)-SEE-ed! fear (nom) dark ([Adj] nom) great ([Adj] nom) he/she/it-is-FALL-ing-UPON, you(sg)-are-being-FALL-ed-UPON (classical) him/it/same (dat)
Rdz:15:12 Rdz_15:12_1 Rdz_15:12_2 Rdz_15:12_3 Rdz_15:12_4 Rdz_15:12_5 Rdz_15:12_6 Rdz_15:12_7 Rdz_15:12_8 Rdz_15:12_9 Rdz_15:12_10 Rdz_15:12_11 Rdz_15:12_12 Rdz_15:12_13 Rdz_15:12_14 Rdz_15:12_15
Rdz:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:13 καὶ ἐρρέθη πρὸς Αβραμ Γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.
Rdz:15:13 And it was said to Abram, Thou shalt surely know that thy seed shall be a sojourner in a land not their won, and they shall enslave them, and afflict them, and humble them four hundred years. (Genesis 15:13 Brenton)
Rdz:15:13 I wtedy to Pan rzekł do Abrama: «Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; (Rdz 15:13 BT_4)
Rdz:15:13 καὶ ἐρρέθη πρὸς Αβραμ Γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.
Rdz:15:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός   γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι πάρ·οικος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἴδιος -ία -ον καί δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τετρα·κόσιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό
Rdz:15:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kierunku (wg, gen, dat) ? wiedzieć i. e. rozpoznać. wiedzieć i. e. rozpoznać. dlatego, że ??? być sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia ??? przed nierównym oddechem właścicielem prywatnie a także, nawet, a mianowicie zniewolić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby rzeczy trudne dla on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie obniżyć on / ona / on / sama czterysta rok
Rdz:15:13 kai\ e)rre/TE pro\s *abram *ginO/skOn gnO/sE| o(/ti pa/roikon e)/stai to\ spe/rma sou e)n gE=| ou)k i)di/a|, kai\ doulO/sousin au)tou\s kai\ kakO/sousin au)tou\s kai\ tapeinO/sousin au)tou\s tetrako/sia e)/tE.
Rdz:15:13 kai erreTE pros abram ginOskOn gnOsE hoti paroikon estai to sperma su en gE uk idia, kai dulOsusin autus kai kakOsusin autus kai tapeinOsusin autus tetrakosia etE.
Rdz:15:13 C VCI_API3S P N_ASM V1_PAPNSM VF_FMI2S C A1B_NSN VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P N1_DSF D A1A_DSF C VF_FAI3P RD_APM C VF_FAI3P RD_APM C VF_FAI3P RD_APM A1A_APN N3E_APN
Rdz:15:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć to know i.e. recognize. to know i.e. recognize. because/that ??? to be the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land οὐχ before rough breathing own privately and also, even, namely to enslave he/she/it/same and also, even, namely to make things difficult for he/she/it/same and also, even, namely to lower he/she/it/same four hundred year
Rdz:15:13 and he/she/it-was-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat)   while KNOW-ing (nom) you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) not own (dat) and they-will-ENSLAVE, going-to-ENSLAVE (fut ptcp) (dat) them/same (acc) and they-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, going-to-MAKE (fut ptcp) (dat) them/same (acc) and they-will-LOWER, going-to-LOWER (fut ptcp) (dat) them/same (acc) four hundred (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc)
Rdz:15:13 Rdz_15:13_1 Rdz_15:13_2 Rdz_15:13_3 Rdz_15:13_4 Rdz_15:13_5 Rdz_15:13_6 Rdz_15:13_7 Rdz_15:13_8 Rdz_15:13_9 Rdz_15:13_10 Rdz_15:13_11 Rdz_15:13_12 Rdz_15:13_13 Rdz_15:13_14 Rdz_15:13_15 Rdz_15:13_16 Rdz_15:13_17 Rdz_15:13_18 Rdz_15:13_19 Rdz_15:13_20 Rdz_15:13_21 Rdz_15:13_22 Rdz_15:13_23 Rdz_15:13_24 Rdz_15:13_25 Rdz_15:13_26 Rdz_15:13_27
Rdz:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:14 τὸ δὲ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.
Rdz:15:14 And the nation whomsoever they shall serve I will judge; and after this, they shall come forth hither with much property. (Genesis 15:14 Brenton)
Rdz:15:14 aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. (Rdz 15:14 BT_4)
Rdz:15:14 τὸ δὲ ἔθνος, ἐὰν δουλεύσωσιν, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.
Rdz:15:14 ὁ ἡ τό δέ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὧδε μετά   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Rdz:15:14 zaś Naród [zobacz etnicznej] który / którego / których Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić JA po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem zaś to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ujawnić się tutaj po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ? wiele
Rdz:15:14 to\ de\ e)/Tnos, O(=| e)a\n douleu/sOsin, krinO= e)gO/· meta\ de\ tau=ta e)Xeleu/sontai O(=de meta\ a)poskeuE=s pollE=s.
Rdz:15:14 to de eTnos, hO ean duleusOsin, krinO egO· meta de tauta eXeleusontai hOde meta aposkeuEs pollEs.
Rdz:15:14 RA_ASN x N3E_ASN RR_DSN C VA_AAS3P VF2_FAI1S RP_NS P x RD_APN VF_FMI3P D P N1_GSF A1_GSF
Rdz:15:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nation [see ethnic] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to obey to be a slave, serve to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come out here after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć much
Rdz:15:14 the (nom|acc) Yet nation (nom|acc|voc) who/whom/which (dat) if-ever they-should-OBEY I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE I (nom) after (+acc), with (+gen) Yet these (nom|acc) they-will-be-COME-ed-OUT here after (+acc), with (+gen)   much (gen)
Rdz:15:14 Rdz_15:14_1 Rdz_15:14_2 Rdz_15:14_3 Rdz_15:14_4 Rdz_15:14_5 Rdz_15:14_6 Rdz_15:14_7 Rdz_15:14_8 Rdz_15:14_9 Rdz_15:14_10 Rdz_15:14_11 Rdz_15:14_12 Rdz_15:14_13 Rdz_15:14_14 Rdz_15:14_15 Rdz_15:14_16
Rdz:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:15 σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ’ εἰρήνης, ταφεὶς ἐν γήρει καλῷ.
Rdz:15:15 But thou shalt depart to thy fathers in peace, nourished in a good old age. (Genesis 15:15 Brenton)
Rdz:15:15 Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. (Rdz 15:15 BT_4)
Rdz:15:15 σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ’ εἰρήνης, ταφεὶς ἐν γήρει καλῷ.
Rdz:15:15 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά εἰρήνη, -ης, ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Rdz:15:15 ty zaś odejść kierunku (wg, gen, dat) ojciec ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem pokój pochować w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między podeszły wiek prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute).
Rdz:15:15 su\ de\ a)peleu/sE| pro\s tou\s pate/ras sou met’ ei)rE/nEs, tafei\s e)n gE/rei kalO=|.
Rdz:15:15 sy de apeleusE pros tus pateras su met’ eirEnEs, tafeis en gErei kalO.
Rdz:15:15 RP_NS x VF_FMI2S P RA_APM N3_APM RP_GS P N1_GSF VA_APPNSM P N3_DSN A1_DSN
Rdz:15:15 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to depart toward (+acc,+gen,+dat) the father you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among old age right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Rdz:15:15 you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-be-DEPART-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) peace (gen) upon being-BURY-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) old age (dat) right ([Adj] dat)
Rdz:15:15 Rdz_15:15_1 Rdz_15:15_2 Rdz_15:15_3 Rdz_15:15_4 Rdz_15:15_5 Rdz_15:15_6 Rdz_15:15_7 Rdz_15:15_8 Rdz_15:15_9 Rdz_15:15_10 Rdz_15:15_11 Rdz_15:15_12 Rdz_15:15_13
Rdz:15:15 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:16 τετάρτη δὲ γενεὰ ἀποστραφήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν.
Rdz:15:16 And in the fourth generation they shall return hither, for the sins of the Amorites are not yet filled up, even until now. (Genesis 15:16 Brenton)
Rdz:15:16 Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów». (Rdz 15:16 BT_4)
Rdz:15:16 τετάρτη δὲ γενεὰ ἀποστραφήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν.
Rdz:15:16 τέταρτος -η -ον δέ γενεά, -ᾶς, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὧδε οὔπω (οὔ πω) γάρ ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν
Rdz:15:16 czwarty zaś generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" odwrócić się od tutaj jeszcze nie na, ponieważ, jak do wypełnienia zajmuje użycie sin NT zwykle "sin", chociaż może być także stosowany do określenia uszkodzenia w bardziej ogólny sposób. ? aż do; świt teraz
Rdz:15:16 teta/rtE de\ genea\ a)postrafE/sontai O(=de· ou)/pO ga\r a)napeplE/rOntai ai( a(marti/ai tO=n *amorrai/On e(/Os tou= nu=n.
Rdz:15:16 tetartE de genea apostrafEsontai hOde· upO gar anapeplErOntai hai hamartiai tOn amorraiOn heOs tu nyn.
Rdz:15:16 A1_NSF x N1A_NSF VD_FPI3P D D x VX_XMI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N2_GPM P RA_GSN D
Rdz:15:16 fourth δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] generation Race, Nation; sometimes "generation" to turn away from here not yet for since, as to occupies fills the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the ć until; dawn the now
Rdz:15:16 fourth (nom|voc) Yet generation (nom|voc) they-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM here not yet for they-have-been-OCCUPIES-ed the (nom) sins (nom|voc) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now
Rdz:15:16 Rdz_15:16_1 Rdz_15:16_2 Rdz_15:16_3 Rdz_15:16_4 Rdz_15:16_5 Rdz_15:16_6 Rdz_15:16_7 Rdz_15:16_8 Rdz_15:16_9 Rdz_15:16_10 Rdz_15:16_11 Rdz_15:16_12 Rdz_15:16_13 Rdz_15:16_14 Rdz_15:16_15
Rdz:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:17 ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ὁ ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, φλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανος καπνιζόμενος καὶ λαμπάδες πυρός, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων.
Rdz:15:17 And when the sun was about to set, there was a flame, and behold a smoking furnace and lamps of fire, which passed between these divided pieces. (Genesis 15:17 Brenton)
Rdz:15:17 A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. (Rdz 15:17 BT_4)
Rdz:15:17 ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, φλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανος καπνιζόμενος καὶ λαμπάδες πυρός, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων.
Rdz:15:17 ἐπεί δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ πρός δυσμή, -ῆς, ἡ φλόξ, -ογός, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κλίβανος, -ου, ὁ   καί λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) πῦρ, -ρός, τό ὅς ἥ ὅ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:15:17 od / w inny sposób [w inny sposób, e. g. , zaś stać się stać, stanie, Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji kierunku (wg, gen, dat) zachód płomień stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), piekarnik ? a także, nawet, a mianowicie lampa ogień który / którego / których przejść przejściu przez w górę / każdy / przez (acc) środkowy ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:15:17 e)pei\ de\ e)gi/neto o( E(/lios pro\s dusmai=s, flo\X e)ge/neto, kai\ i)dou\ kli/banos kapniDZo/menos kai\ lampa/des puro/s, ai(\ diE=lTon a)na\ me/son tO=n diCHotomEma/tOn tou/tOn.
Rdz:15:17 epei de egineto ho hElios pros dysmais, floX egeneto, kai idu klibanos kapniDZomenos kai lampades pyros, hai diElTon ana meson tOn diCHotomEmatOn tutOn.
Rdz:15:17 C x V1I_IMI3S RA_NSM N2_NSM P N1_DPF N3G_NSF VBI_AMI3S C I N2_NSM V1_PMPNSM C N3D_NPF N3_GSN RR_NPF VBI_AAI3P P A1_ASM RA_GPN N3M_GPN RD_GPM
Rdz:15:17 since/otherwise [otherwise, e.g., δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry toward (+acc,+gen,+dat) west flame to become become, happen and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), oven ć and also, even, namely lamp fire who/whom/which to go through pass through up/each/by (+acc) middle the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:15:17 since Yet he/she/it-was-being-BECOME-ed the (nom) sun (nom) toward (+acc,+gen,+dat) wests (dat) flame (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed and be-you(sg)-SEE-ed! oven (nom)   and lamps (nom|voc) fire (gen) who/whom/which (nom) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   these (gen)
Rdz:15:17 Rdz_15:17_1 Rdz_15:17_2 Rdz_15:17_3 Rdz_15:17_4 Rdz_15:17_5 Rdz_15:17_6 Rdz_15:17_7 Rdz_15:17_8 Rdz_15:17_9 Rdz_15:17_10 Rdz_15:17_11 Rdz_15:17_12 Rdz_15:17_13 Rdz_15:17_14 Rdz_15:17_15 Rdz_15:17_16 Rdz_15:17_17 Rdz_15:17_18 Rdz_15:17_19 Rdz_15:17_20 Rdz_15:17_21 Rdz_15:17_22 Rdz_15:17_23
Rdz:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο κύριος τῷ Αβραμ διαθήκην λέγων Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου,
Rdz:15:18 In that day the Lord made a covenant with Abram, saying, To thy seed I will give this land, from the river of Egypt to the great river Euphrates. (Genesis 15:18 Brenton)
Rdz:15:18 Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, (Rdz 15:18 BT_4)
Rdz:15:18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο κύριος τῷ Αβραμ διαθήκην λέγων Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου,
Rdz:15:18 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   δια·θήκη, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ
Rdz:15:18 w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między dzień że aby przymierze panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ? przymierze powiedzieć / powiedzieć sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) dawać ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem rzeka Egipt [kraj] aż do; świt rzeka wielki rzeka Eufrat
Rdz:15:18 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| die/Teto ku/rios tO=| *abram diaTE/kEn le/gOn *tO=| spe/rmati/ sou dO/sO tE\n gE=n tau/tEn a)po\ tou= potamou= *ai)gu/ptou e(/Os tou= potamou= tou= mega/lou, potamou= *eu)fra/tou,
Rdz:15:18 en tE hEmera ekeinE dieTeto kyrios tO abram diaTEkEn legOn tO spermati su dOsO tEn gEn tautEn apo tu potamu aigyptu heOs tu potamu tu megalu, potamu eufratu,
Rdz:15:18 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VEI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM N1_ASF V1_PAPNSM RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_ASF P RA_GSM N2_GSM N2_GSF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM N2_GSM N1M_GSM
Rdz:15:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to make covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć covenant to say/tell the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) to give the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river Egypt [country of] until; dawn the river the great river Euphrates
Rdz:15:18 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   covenant (acc) while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) this (acc) away from (+gen) the (gen) river (gen) Egypt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) river (gen) the (gen) great ([Adj] gen) river (gen) Euphrates (gen)
Rdz:15:18 Rdz_15:18_1 Rdz_15:18_2 Rdz_15:18_3 Rdz_15:18_4 Rdz_15:18_5 Rdz_15:18_6 Rdz_15:18_7 Rdz_15:18_8 Rdz_15:18_9 Rdz_15:18_10 Rdz_15:18_11 Rdz_15:18_12 Rdz_15:18_13 Rdz_15:18_14 Rdz_15:18_15 Rdz_15:18_16 Rdz_15:18_17 Rdz_15:18_18 Rdz_15:18_19 Rdz_15:18_20 Rdz_15:18_21 Rdz_15:18_22 Rdz_15:18_23 Rdz_15:18_24 Rdz_15:18_25 Rdz_15:18_26 Rdz_15:18_27 Rdz_15:18_28
Rdz:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:15:19 τοὺς Καιναίους καὶ τοὺς Κενεζαίους καὶ τοὺς Κεδμωναίους
Rdz:15:19 The Kenites, and the Kenezites, and the Kedmoneans, (Genesis 15:19 Brenton)
Rdz:15:19 wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, (Rdz 15:19 BT_4)
Rdz:15:19 τοὺς Καιναίους καὶ τοὺς Κενεζαίους καὶ τοὺς Κεδμωναίους
Rdz:15:19 ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Rdz:15:19 ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:15:19 tou\s *kainai/ous kai\ tou\s *keneDZai/ous kai\ tou\s *kedmOnai/ous
Rdz:15:19 tus kainaius kai tus keneDZaius kai tus kedmOnaius
Rdz:15:19 RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM
Rdz:15:19 the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Rdz:15:19 the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
Rdz:15:19 Rdz_15:19_1 Rdz_15:19_2 Rdz_15:19_3 Rdz_15:19_4 Rdz_15:19_5 Rdz_15:19_6 Rdz_15:19_7 Rdz_15:19_8
Rdz:15:19 x x x x x x x x
Rdz:15:20 καὶ τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς Ραφαιν
Rdz:15:20 and the Chettites, and the Pherezites, and the Raphaim, (Genesis 15:20 Brenton)
Rdz:15:20 Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, (Rdz 15:20 BT_4)
Rdz:15:20 καὶ τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς Ραφαιν
Rdz:15:20 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Rdz:15:20 a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:15:20 kai\ tou\s *CHettai/ous kai\ tou\s *fereDZai/ous kai\ tou\s *rafain
Rdz:15:20 kai tus CHettaius kai tus fereDZaius kai tus rafain
Rdz:15:20 C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N_APM
Rdz:15:20 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Rdz:15:20 and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
Rdz:15:20 Rdz_15:20_1 Rdz_15:20_2 Rdz_15:20_3 Rdz_15:20_4 Rdz_15:20_5 Rdz_15:20_6 Rdz_15:20_7 Rdz_15:20_8 Rdz_15:20_9
Rdz:15:20 x x x x x x x x x
Rdz:15:21 καὶ τοὺς Αμορραίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Ευαίους καὶ τοὺς Γεργεσαίους καὶ τοὺς Ιεβουσαίους.
Rdz:15:21 and the Amorites, and the Chananites, and the Evites, and the Gergesites, and the Jebusites. (Genesis 15:21 Brenton)
Rdz:15:21 Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami». (Rdz 15:21 BT_4)
Rdz:15:21 καὶ τοὺς Αμορραίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Ευαίους καὶ τοὺς Γεργεσαίους καὶ τοὺς Ιεβουσαίους.
Rdz:15:21 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Rdz:15:21 a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie Chananejczyk a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:15:21 kai\ tou\s *amorrai/ous kai\ tou\s *CHananai/ous kai\ tou\s *euai/ous kai\ tou\s *gergesai/ous kai\ tou\s *iebousai/ous.
Rdz:15:21 kai tus amorraius kai tus CHananaius kai tus euaius kai tus gergesaius kai tus iebusaius.
Rdz:15:21 C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM
Rdz:15:21 and also, even, namely the ć and also, even, namely the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Rdz:15:21 and the (acc)   and the (acc) Canaanite ([Adj] acc) and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
Rdz:15:21 Rdz_15:21_1 Rdz_15:21_2 Rdz_15:21_3 Rdz_15:21_4 Rdz_15:21_5 Rdz_15:21_6 Rdz_15:21_7 Rdz_15:21_8 Rdz_15:21_9 Rdz_15:21_10 Rdz_15:21_11 Rdz_15:21_12 Rdz_15:21_13 Rdz_15:21_14 Rdz_15:21_15
Rdz:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x