Syr:14:1 μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ὠλίσθησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶν·
Syr:14:1 Blessed is the man that hath not slipped with his mouth, and is not pricked with the multitude of sins. (Sirach 14:1 Brenton)
Syr:14:1 Szczęśliwy mąż, który nie potknął się ustami i nie jest przybity smutkiem grzechów. (Syr 14:1 BT_4)
Syr:14:1 μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ὠλίσθησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶν·
Syr:14:1 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) ἐν λύπη, -ῆς, ἡ; λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:14:1 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smutek; by smucić się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:14:1 maka/rios a)nE/r, o(\s ou)k O)li/sTEsen e)n tO=| sto/mati au)tou= kai\ ou) katenu/gE e)n lu/pE| a(martiO=n·
Syr:14:1 makarios anEr, hos uk OlisTEsen en tO stomati autu kai u katenygE en lypE hamartiOn·
Syr:14:1 A1A_NSM N3_NSM RR_NSM D VAI_AAI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM C D VDI_API3S P N1_DSF N1A_GPF
Syr:14:1 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which οὐχ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sorrow; to sorrow sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:14:1 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) not   in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) and not he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) sorrow (dat); you(sg)-are-being-SORROW-ed, he/she/it-should-be-SORROW-ing, you(sg)-should-be-being-SORROW-ed sins (gen)
Syr:14:1 Syr_14:1_1 Syr_14:1_2 Syr_14:1_3 Syr_14:1_4 Syr_14:1_5 Syr_14:1_6 Syr_14:1_7 Syr_14:1_8 Syr_14:1_9 Syr_14:1_10 Syr_14:1_11 Syr_14:1_12 Syr_14:1_13 Syr_14:1_14 Syr_14:1_15
Syr:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:2 μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ.
Syr:14:2 Blessed is he whose conscience hath not condemned him, and who is not fallen from his hope in the Lord. (Sirach 14:2 Brenton)
Syr:14:2 Szczęśliwy, którego własna dusza nie potępia i kto nie stracił swojej nadziei. (Syr 14:2 BT_4)
Syr:14:2 μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ.
Syr:14:2 μακάριος -ία -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·γινώσκω (κατα+γινωσκ-, κατα+γνω·σ-, 2nd ath. κατα+γν(ω)-/ath. κατα+γν(ο)-, -, κατ+εγνωσ-, κατα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:2 Szczęśliwy Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By skazywać (wiń, potępiaj) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo
Syr:14:2 maka/rios ou(= ou) kate/gnO E( PSuCHE\ au)tou=, kai\ o(\s ou)k e)/pesen a)po\ tE=s e)lpi/dos au)tou=.
Syr:14:2 makarios hu u kategnO hE PSyCHE autu, kai hos uk epesen apo tEs elpidos autu.
Syr:14:2 A1A_NSM RR_GSM D VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM C RR_NSM D VAI_AAI3S P RA_GSF N3D_GSF RD_GSM
Syr:14:2 fortunate where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to convict (blame, condemn) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hope/expectation he/she/it/same
Syr:14:2 fortunate ([Adj] nom) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-CONVICT-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) and who/whom/which (nom) not he/she/it-FALL-ed away from (+gen) the (gen) hope/expectation (gen) him/it/same (gen)
Syr:14:2 Syr_14:2_1 Syr_14:2_2 Syr_14:2_3 Syr_14:2_4 Syr_14:2_5 Syr_14:2_6 Syr_14:2_7 Syr_14:2_8 Syr_14:2_9 Syr_14:2_10 Syr_14:2_11 Syr_14:2_12 Syr_14:2_13 Syr_14:2_14 Syr_14:2_15
Syr:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:3 Ἀνδρὶ μικρολόγῳ οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, καὶ ἀνθρώπῳ βασκάνῳ ἵνα τί χρήματα;
Syr:14:3 Riches are not comely for a niggard: and what should an envious man do with money? (Sirach 14:3 Brenton)
Syr:14:3 Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem, a sknerze na co pieniądze? (Syr 14:3 BT_4)
Syr:14:3 Ἀνδρὶ μικρολόγῳ οὐ καλὸς πλοῦτος, καὶ ἀνθρώπῳ βασκάνῳ ἵνα τί χρήματα;
Syr:14:3 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ   ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί χρῆμα[τ], -ατος, τό
Syr:14:3 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie Ludzki żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?})
Syr:14:3 *)andri\ mikrolo/gO| ou) kalo\s o( plou=tos, kai\ a)nTrO/pO| baska/nO| i(/na ti/ CHrE/mata;
Syr:14:3 andri mikrologO u kalos ho plutos, kai anTrOpO baskanO hina ti CHrEmata;
Syr:14:3 N3_DSM A1B_DSM D A1_NSM RA_NSM N2_NSM C N2_DSM A1B_DSM C RI_NSN N3M_NPN
Syr:14:3 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć οὐχ before rough breathing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the wealth/abundance and also, even, namely human ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. means (wealth, necessities, {time related, expose?})
Syr:14:3 man, husband (dat)   not right ([Adj] nom) the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) and human (dat)   so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) meanses (nom|acc|voc)
Syr:14:3 Syr_14:3_1 Syr_14:3_2 Syr_14:3_3 Syr_14:3_4 Syr_14:3_5 Syr_14:3_6 Syr_14:3_7 Syr_14:3_8 Syr_14:3_9 Syr_14:3_10 Syr_14:3_11 Syr_14:3_12
Syr:14:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:4 ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλλοις, καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροι.
Syr:14:4 He that gathereth by defrauding his own soul gathereth for others, that shall spend his goods riotously. (Sirach 14:4 Brenton)
Syr:14:4 Ten, który gromadzi od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą. (Syr 14:4 BT_4)
Syr:14:4 συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλλοις, καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροι.
Syr:14:4 ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί ἐν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό τρυφάω (-, τρυφη·σ-, τρυφη·σ-, -, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Syr:14:4 By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By zbierać się razem Inny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo Do ??? Inny
Syr:14:4 o( suna/gOn a)po\ tE=s PSuCHE=s au)tou= suna/gei a)/llois, kai\ e)n toi=s a)gaToi=s au)tou= trufE/sousin e(/teroi.
Syr:14:4 ho synagOn apo tEs PSyCHEs autu synagei allois, kai en tois agaTois autu tryfEsusin heteroi.
Syr:14:4 RA_NSM V1_PAPNSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM V1_PAI3S RD_DPM C P RA_DPN A1_DPN RD_GSM VF_FAI3S A1A_NPM
Syr:14:4 the to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to gather together other and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same to ??? other
Syr:14:4 the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom) away from (+gen) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-GATHER TOGETHER-ing, you(sg)-are-being-GATHER TOGETHER-ed (classical) other (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) good ([Adj] dat) him/it/same (gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) other (nom)
Syr:14:4 Syr_14:4_1 Syr_14:4_2 Syr_14:4_3 Syr_14:4_4 Syr_14:4_5 Syr_14:4_6 Syr_14:4_7 Syr_14:4_8 Syr_14:4_9 Syr_14:4_10 Syr_14:4_11 Syr_14:4_12 Syr_14:4_13 Syr_14:4_14 Syr_14:4_15
Syr:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:5 ὁ πονηρὸς ἑαυτῷ τίνι ἀγαθὸς ἔσται; καὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦ.
Syr:14:5 He that is evil to himself, to whom will he be good? he shall not take pleasure in his goods. (Sirach 14:5 Brenton)
Syr:14:5 Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? - nie ucieszy się on swoimi pieniędzmi. (Syr 14:5 BT_4)
Syr:14:5 πονηρὸς ἑαυτῷ τίνι ἀγαθὸς ἔσται; καὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦ.
Syr:14:5 ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:5 Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Samo /nasz /twój /siebie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) On/ona/to/to samo
Syr:14:5 o( ponEro\s e(autO=| ti/ni a)gaTo\s e)/stai; kai\ ou) mE\ eu)franTE/setai e)n toi=s CHrE/masin au)tou=.
Syr:14:5 ho ponEros heautO tini agaTos estai; kai u mE eufranTEsetai en tois CHrEmasin autu.
Syr:14:5 RA_NSM A1A_NSM RD_DSM RI_DSM A1_NSM VF_FMI3S C D D VC_FPI3S P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM
Syr:14:5 the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος self /our-/your-/themselves who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. good inherently good, i.e. God-wrought. to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) he/she/it/same
Syr:14:5 the (nom) wicked ([Adj] nom) self (dat) who/what/why (dat) good ([Adj] nom) he/she/it-will-be and not not he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) the (dat) meanses (dat) him/it/same (gen)
Syr:14:5 Syr_14:5_1 Syr_14:5_2 Syr_14:5_3 Syr_14:5_4 Syr_14:5_5 Syr_14:5_6 Syr_14:5_7 Syr_14:5_8 Syr_14:5_9 Syr_14:5_10 Syr_14:5_11 Syr_14:5_12 Syr_14:5_13 Syr_14:5_14
Syr:14:5 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:6 τοῦ βασκαίνοντος ἑαυτὸν οὐκ ἔστιν πονηρότερος, καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς κακίας αὐτοῦ·
Syr:14:6 There is none worse than he that envieth himself; and this is a recompence of his wickedness. (Sirach 14:6 Brenton)
Syr:14:6 Nie ma gorszego człowieka niż ten, który jest sknerą dla siebie samego, i to jest odpłatą za jego przewrotność: (Syr 14:6 BT_4)
Syr:14:6 τοῦ βασκαίνοντος ἑαυτὸν οὐκ ἔστιν πονηρότερος, καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς κακίας αὐτοῦ·
Syr:14:6 ὁ ἡ τό βασκαίνω (βασκαιν-, βασκαν(ε)·[σ]-, βασκαν·[σ]-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρό·τερος -α -ον (Comp. of πονηρός ) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:6 By czarować (bądź źle bliski,LXX -- zawiść, żałuj) Samo /nasz /twój /siebie ??? Przed przydechem mocnym By być Bardziej zręczny bardziej chytry, podstępny, ukradkowy, chytry, lisi, ostrożny, bystry I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wynagradzaj, zwrot Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo
Syr:14:6 tou= baskai/nontos e(auto\n ou)k e)/stin ponEro/teros, kai\ tou=to a)ntapo/doma tE=s kaki/as au)tou=·
Syr:14:6 tu baskainontos heauton uk estin ponEroteros, kai tuto antapodoma tEs kakias autu·
Syr:14:6 RA_GSM V1_PAPGSM RD_ASM D V9_PAI3S A1A_NSMC C RD_NSN N3M_NSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Syr:14:6 the to bewitch (be evil toward,LXX- envy, begrudge) self /our-/your-/themselves οὐχ before rough breathing to be more artful more sly, tricky, sneaky, cunning, foxy, canny, shrewd and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] recompense, repayment the evil evil, malice he/she/it/same
Syr:14:6 the (gen) while BEWITCH-ing (gen) self (acc) not he/she/it-is more artful ([Adj] nom) and this (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) him/it/same (gen)
Syr:14:6 Syr_14:6_1 Syr_14:6_2 Syr_14:6_3 Syr_14:6_4 Syr_14:6_5 Syr_14:6_6 Syr_14:6_7 Syr_14:6_8 Syr_14:6_9 Syr_14:6_10 Syr_14:6_11 Syr_14:6_12
Syr:14:6 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:7 κἂν εὖ ποιῇ, ἐν λήθῃ ποιεῖ, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῦ.
Syr:14:7 And if he doeth good, he doeth it unwillingly; and at the last he will declare his wickedness. (Sirach 14:7 Brenton)
Syr:14:7 jeśli coś dobrego zrobi, przez zapomnienie to uczyni, a na ostatek okaże swą przewrotność. (Syr 14:7 BT_4)
Syr:14:7 κἂν εὖ ποιῇ, ἐν λήθῃ ποιεῖ, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῦ.
Syr:14:7 κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) εὖ ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν λήθη, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπί ἔσχατος -η -ον ἐκ·φαίνω [LXX] (εκ+φαιν-, εκ+φαν(ε)·[σ]-, εκ+φαν·[σ]-, -, -, εκ+φαν·[θ]-/εκ+φαν·θ-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:7 I/też (jeżeli) kiedykolwiek Dobrze w spokoju Jaki rodzaj; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brak pamięci By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Do ??? Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo
Syr:14:7 ka)/n eu)= poiE=|, e)n lE/TE| poiei=, kai\ e)p’ e)sCHa/tOn e)kfai/nei tE\n kaki/an au)tou=.
Syr:14:7 kan eu poiE, en lETE poiei, kai ep’ esCHatOn ekfainei tEn kakian autu.
Syr:14:7 C+X D V2_PAS3S P N1_DSF V2_PAI3S C P A1_GPN V1_PAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Syr:14:7 and/also (if) ever well at ease what kind; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among forgetfulness to do/make and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last to ??? the evil evil, malice he/she/it/same
Syr:14:7 and/also (if) ever well what kind (dat); you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-be-DO/MAKE-ing, you(sg)-should-be-being-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) forgetfulness (dat) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (acc) evil (acc) him/it/same (gen)
Syr:14:7 Syr_14:7_1 Syr_14:7_2 Syr_14:7_3 Syr_14:7_4 Syr_14:7_5 Syr_14:7_6 Syr_14:7_7 Syr_14:7_8 Syr_14:7_9 Syr_14:7_10 Syr_14:7_11 Syr_14:7_12 Syr_14:7_13
Syr:14:7 x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:8 πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῷ, ἀποστρέφων πρόσωπον καὶ ὑπερορῶν ψυχάς.
Syr:14:8 The envious man hath a wicked eye; he turneth away his face, and despiseth men. (Sirach 14:8 Brenton)
Syr:14:8 Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych. (Syr 14:8 BT_4)
Syr:14:8 πονηρὸς βασκαίνων ὀφθαλμῷ, ἀποστρέφων πρόσωπον καὶ ὑπερορῶν ψυχάς.
Syr:14:8 πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό βασκαίνω (βασκαιν-, βασκαν(ε)·[σ]-, βασκαν·[σ]-, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Syr:14:8 Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By czarować (bądź źle bliski,LXX -- zawiść, żałuj) Oko By odwracać się od Twarz I też, nawet, mianowicie By przeoczać {By górować} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Syr:14:8 ponEro\s o( baskai/nOn o)fTalmO=|, a)postre/fOn pro/sOpon kai\ u(perorO=n PSuCHa/s.
Syr:14:8 ponEros ho baskainOn ofTalmO, apostrefOn prosOpon kai hyperorOn PSyCHas.
Syr:14:8 A1A_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N2_DSM V1_PAPNSM N2N_ASN C V3_PAPNSM N1_APF
Syr:14:8 wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the to bewitch (be evil toward,LXX- envy, begrudge) eye to turn away from face and also, even, namely to overlook life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Syr:14:8 wicked ([Adj] nom) the (nom) while BEWITCH-ing (nom) eye (dat) while TURN-ing-AWAY-FROM (nom) face (nom|acc|voc) and while OVERLOOK-ing (nom, nom|acc|voc, voc) lifes (acc)
Syr:14:8 Syr_14:8_1 Syr_14:8_2 Syr_14:8_3 Syr_14:8_4 Syr_14:8_5 Syr_14:8_6 Syr_14:8_7 Syr_14:8_8 Syr_14:8_9
Syr:14:8 x x x x x x x x x
Syr:14:9 πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι, καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν.
Syr:14:9 A covetous man's eye is not satisfied with his portion; and the iniquity of the wicked drieth up his soul. (Sirach 14:9 Brenton)
Syr:14:9 Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza duszę. (Syr 14:9 BT_4)
Syr:14:9 πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι, καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν.
Syr:14:9 πλεον·έκτης, -ου, ὁ; πλεον·εκτέω (πλεονεκτ(ε)-, -, πλεονεκτη·σ-, -, -, πλεονεκτη·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἀ·δικία, -ας, ἡ πονηρός -ά -όν   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Syr:14:9 Wyzyskiwacz; by eksploatować Oko ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Część I też, nawet, mianowicie Zły uczynki Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Syr:14:9 pleone/ktou o)fTalmo\s ou)k e)mpi/platai meri/di, kai\ a)diki/a ponEra\ a)naXErai/nei PSuCHE/n.
Syr:14:9 pleonektu ofTalmos uk empiplatai meridi, kai adikia ponEra anaXErainei PSyCHEn.
Syr:14:9 N1M_GSM N2_NSM D V6_PMI3S N3D_DSF C N1A_NSF A1A_NSF V1_PAI3S N1_ASF
Syr:14:9 exploiter; to exploit eye οὐχ before rough breathing to satisfy fill up part and also, even, namely wrongdoing wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Syr:14:9 exploiter (gen); be-you(sg)-being-EXPLOIT-ed! eye (nom) not he/she/it-is-being-SATISFY-ed, he/she/it-should-be-being-SATISFY-ed ??? (dat) and wrongdoing (nom|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   life (acc)
Syr:14:9 Syr_14:9_1 Syr_14:9_2 Syr_14:9_3 Syr_14:9_4 Syr_14:9_5 Syr_14:9_6 Syr_14:9_7 Syr_14:9_8 Syr_14:9_9 Syr_14:9_10
Syr:14:9 x x x x x x x x x x
Syr:14:10 ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐπ’ ἄρτῳ καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦ.
Syr:14:10 A wicked eye envieth his bread, and he is a niggard at his table. (Sirach 14:10 Brenton)
Syr:14:10 Oko złe zazdrości chleba, i brakuje go na jego stole. (Syr 14:10 BT_4)
Syr:14:10 ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐπ’ ἄρτῳ καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦ.
Syr:14:10 ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πονηρός -ά -όν   ἐπί ἄρτος, -ου, ὁ καί   ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:10 Oko Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy On/ona/to/to samo
Syr:14:10 o)fTalmo\s ponEro\s fTonero\s e)p’ a)/rtO| kai\ e)llipE\s e)pi\ tE=s trape/DZEs au)tou=.
Syr:14:10 ofTalmos ponEros fToneros ep’ artO kai ellipEs epi tEs trapeDZEs autu.
Syr:14:10 N2_NSM A1A_NSM A1A_NSM P N2_DSM C A3H_NSM P RA_GSF N1S_GSF RD_GSM
Syr:14:10 eye wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table he/she/it/same
Syr:14:10 eye (nom) wicked ([Adj] nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) bread (dat) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) him/it/same (gen)
Syr:14:10 Syr_14:10_1 Syr_14:10_2 Syr_14:10_3 Syr_14:10_4 Syr_14:10_5 Syr_14:10_6 Syr_14:10_7 Syr_14:10_8 Syr_14:10_9 Syr_14:10_10 Syr_14:10_11
Syr:14:10 x x x x x x x x x x x
Syr:14:11 Τέκνον, καθὼς ἐὰν ἔχῃς, εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε·
Syr:14:11 My son, according to thy ability do good to thyself, and give the Lord his due offering. (Sirach 14:11 Brenton)
Syr:14:11 Synu, stosownie do swej zamożności, staraj się o siebie, a ofiary Panu godnie przynoś! (Syr 14:11 BT_4)
Syr:14:11 Τέκνον, καθὼς ἐὰν ἔχῃς, εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε·
Syr:14:11 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καθ·ώς ἐάν (εἰ ἄν) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί προσ·φορά, -ᾶς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀξίως προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)
Syr:14:11 Dziecko Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mieć Dobrze w spokoju By czynić/rób Siebie I też, nawet, mianowicie Oferowanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Godnie By prowadzić bliski
Syr:14:11 *te/knon, kaTO\s e)a\n e)/CHE|s, eu)= poi/ei seauto\n kai\ prosfora\s kuri/O| a)Xi/Os pro/sage·
Syr:14:11 teknon, kaTOs ean eCHEs, eu poiei seauton kai prosforas kyriO aXiOs prosage·
Syr:14:11 N2N_VSN C C V1_PAS2S D V2_PAD2S RD_ASM C N1A_APF N2_DSM D V1_PAD2S
Syr:14:11 child as accordingly [according to how/in accordance with how] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to have well at ease to do/make yourself and also, even, namely offering lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. worthily to lead toward
Syr:14:11 child (nom|acc|voc) as accordingly if-ever you(sg)-should-be-HAVE-ing well he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! yourself (acc) and offering (gen), offerings (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) worthily be-you(sg)-LEAD-ing-TOWARD!
Syr:14:11 Syr_14:11_1 Syr_14:11_2 Syr_14:11_3 Syr_14:11_4 Syr_14:11_5 Syr_14:11_6 Syr_14:11_7 Syr_14:11_8 Syr_14:11_9 Syr_14:11_10 Syr_14:11_11 Syr_14:11_12
Syr:14:11 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:12 μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ καὶ διαθήκη ᾅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοι·
Syr:14:12 Remember that death will not be long in coming, and that the covenant of the grave is not shewed unto thee. (Sirach 14:12 Brenton)
Syr:14:12 Pamiętaj, że śmierć nie zwleka, a przymierze Szeolu nie zostało ci odkryte. (Syr 14:12 BT_4)
Syr:14:12 μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ καὶ διαθήκη ᾅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοι·
Syr:14:12 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι θάνατος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) καί δια·θήκη, -ης, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:14:12 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Śmierć ??? Przed przydechem mocnym By ociągać się I też, nawet, mianowicie Konwencja Hades; by śpiewać ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:14:12 mnE/sTEti o(/ti Ta/natos ou) CHroniei= kai\ diaTE/kE a(/|dou ou)CH u(pedei/CHTE soi·
Syr:14:12 mnEsTEti hoti Tanatos u CHroniei kai diaTEkE hadu uCH hypedeiCHTE soi·
Syr:14:12 VS_APD2S C N2_NSM D VF2_FAI3S C N1_NSF N1M_GSM D VQI_API3S RP_DS
Syr:14:12 to remember/become mindful of because/that death οὐχ before rough breathing to linger and also, even, namely covenant Hades; to sing οὐχ before rough breathing ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:14:12 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that death (nom) not he/she/it-will-LINGER, you(sg)-will-be-LINGER-ed (classical) and covenant (nom|voc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! not   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:14:12 Syr_14:12_1 Syr_14:12_2 Syr_14:12_3 Syr_14:12_4 Syr_14:12_5 Syr_14:12_6 Syr_14:12_7 Syr_14:12_8 Syr_14:12_9 Syr_14:12_10 Syr_14:12_11
Syr:14:12 x x x x x x x x x x x
Syr:14:13 πρίν σε τελευτῆσαι εὖ ποίει φίλῳ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον καὶ δὸς αὐτῷ.
Syr:14:13 Do good unto thy friend before thou die, and according to thy ability stretch out thy hand and give to him. (Sirach 14:13 Brenton)
Syr:14:13 Zanim umrzesz, czyń dobrze przyjacielowi i według swej możności wydobądź coś i daj mu! (Syr 14:13 BT_4)
Syr:14:13 πρίν σε τελευτῆσαι εὖ ποίει φίλῳ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον καὶ δὸς αὐτῷ.
Syr:14:13 πρίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φίλος -η -ον καί κατά ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:13 Wcześniejszy Ty; twój/twój(sg) By kończyć się Dobrze w spokoju By czynić/rób Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siła Ty; twój/twój(sg) By rozszerzać się I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo
Syr:14:13 pri/n se teleutE=sai eu)= poi/ei fi/lO| kai\ kata\ tE\n i)sCHu/n sou e)/kteinon kai\ do\s au)tO=|.
Syr:14:13 prin se teleutEsai eu poiei filO kai kata tEn isCHyn su ekteinon kai dos autO.
Syr:14:13 D RP_AS VA_AAN D V2_PAD2S A1_DSM C P RA_ASF N3_ASF RP_GS VA_AAD2S C VO_AAD2S RD_DSM
Syr:14:13 prior you; your/yours(sg) to end well at ease to do/make friend companion and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the strength you; your/yours(sg) to extend and also, even, namely to give he/she/it/same
Syr:14:13 prior you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-END, be-you(sg)-END-ed!, he/she/it-happens-to-END (opt) well he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! friend ([Adj] dat) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) and do-GIVE-you(sg)! him/it/same (dat)
Syr:14:13 Syr_14:13_1 Syr_14:13_2 Syr_14:13_3 Syr_14:13_4 Syr_14:13_5 Syr_14:13_6 Syr_14:13_7 Syr_14:13_8 Syr_14:13_9 Syr_14:13_10 Syr_14:13_11 Syr_14:13_12 Syr_14:13_13 Syr_14:13_14 Syr_14:13_15
Syr:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:14 μὴ ἀφυστερήσῃς ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας, καὶ μερὶς ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτω.
Syr:14:14 Defraud not thyself of the good day, and let not the part of a good desire overpass thee. (Sirach 14:14 Brenton)
Syr:14:14 Nie pozbawiaj się dobra dzisiejszego, a przedmiot szlachetnego pożądania niech cię nie mija! (Syr 14:14 BT_4)
Syr:14:14 μὴ ἀφυστερήσῃς ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας, καὶ μερὶς ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτω.
Syr:14:14 μή   ἀπό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἡμέρα, -ας -ἡ καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Syr:14:14 Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dzień I też, nawet, mianowicie Część Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Nie Ty; twój/twój(sg) By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Syr:14:14 mE\ a)fusterE/sE|s a)po\ a)gaTE=s E(me/ras, kai\ meri\s e)piTumi/as a)gaTE=s mE/ se parelTa/tO.
Syr:14:14 mE afysterEsEs apo agaTEs hEmeras, kai meris epiTymias agaTEs mE se parelTatO.
Syr:14:14 D VA_AAS2S P A1_GSF N1A_GSF C N3D_NSF N1A_GSF A1_GSF D RP_AS VA_AAD3S
Syr:14:14 not ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. day and also, even, namely part desire lust, appetite, yearning good inherently good, i.e. God-wrought. not you; your/yours(sg) to pass by go by, beside, or past
Syr:14:14 not   away from (+gen) good ([Adj] gen) day (gen), days (acc) and ??? (nom) desire (gen), desires (acc) good ([Adj] gen) not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-him/her/it-PASS BY!
Syr:14:14 Syr_14:14_1 Syr_14:14_2 Syr_14:14_3 Syr_14:14_4 Syr_14:14_5 Syr_14:14_6 Syr_14:14_7 Syr_14:14_8 Syr_14:14_9 Syr_14:14_10 Syr_14:14_11 Syr_14:14_12
Syr:14:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:15 οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς κόπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου;
Syr:14:15 Shalt thou not leave thy travails unto another? and thy labours to be divided by lot? (Sirach 14:15 Brenton)
Syr:14:15 Czyż zostawisz drugiemu owoc swoich prac i trudy twoje na podział losem? (Syr 14:15 BT_4)
Syr:14:15 οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς κόπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου;
Syr:14:15 οὐχί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] δι·αίρεσις, -εως, ἡ κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-)
Syr:14:15 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Inny By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Praca trudzą się Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Różnice rozłączają się, dzielą się Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie
Syr:14:15 ou)CHi\ e(te/rO| katalei/PSeis tou\s po/nous sou kai\ tou\s ko/pous sou ei)s diai/resin klE/rou;
Syr:14:15 uCHi heterO kataleiPSeis tus ponus su kai tus kopus su eis diairesin klEru;
Syr:14:15 D A1A_DSM VF_FAI2S RA_APM N2_APM RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS P N3I_ASF N2_GSM
Syr:14:15 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] other to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the labor you; your/yours(sg) and also, even, namely the labor toil you; your/yours(sg) into (+acc) differences disunite, divide lot; to allot appoint/obtain by lot
Syr:14:15 not other (dat) you(sg)-will-LEAVE-BEHIND the (acc) labors (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) labors (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) differences (acc) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed!
Syr:14:15 Syr_14:15_1 Syr_14:15_2 Syr_14:15_3 Syr_14:15_4 Syr_14:15_5 Syr_14:15_6 Syr_14:15_7 Syr_14:15_8 Syr_14:15_9 Syr_14:15_10 Syr_14:15_11 Syr_14:15_12 Syr_14:15_13
Syr:14:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:16 δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ζητῆσαι τρυφήν.
Syr:14:16 Give, and take, and sanctify thy soul; for there is no seeking of dainties in the grave. (Sirach 14:16 Brenton)
Syr:14:16 Dawaj, bierz i staraj się o rozrywki dla siebie, albowiem w Szeolu na próżno szukać przyjemności. (Syr 14:16 BT_4)
Syr:14:16 δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ζητῆσαι τρυφήν.
Syr:14:16 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) τρυφή, -ῆς, ἡ
Syr:14:16 By dawać I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By oszukiwać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać By szukać Pobłażanie
Syr:14:16 do\s kai\ labe\ kai\ a)pa/tEson tE\n PSuCHE/n sou, o(/ti ou)k e)/stin e)n a(/|dou DZEtE=sai trufE/n.
Syr:14:16 dos kai labe kai apatEson tEn PSyCHEn su, hoti uk estin en hadu DZEtEsai tryfEn.
Syr:14:16 VO_AAD2S C VB_AAD2S C VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C D V9_PAI3S P N1M_GSM VA_AAN N1_ASF
Syr:14:16 to give and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to deceive the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing to seek indulgence
Syr:14:16 do-GIVE-you(sg)! and do-TAKE HOLD OF-you(sg)! and do-DECEIVE-you(sg)!, going-to-DECEIVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that not he/she/it-is in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) indulgence (acc)
Syr:14:16 Syr_14:16_1 Syr_14:16_2 Syr_14:16_3 Syr_14:16_4 Syr_14:16_5 Syr_14:16_6 Syr_14:16_7 Syr_14:16_8 Syr_14:16_9 Syr_14:16_10 Syr_14:16_11 Syr_14:16_12 Syr_14:16_13 Syr_14:16_14 Syr_14:16_15
Syr:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:17 πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται· ἡ γὰρ διαθήκη ἀπ’ αἰῶνος Θανάτῳ ἀποθανῇ.
Syr:14:17 All flesh waxeth old as a garment: for the covenant from the beginning is, Thou shalt die the death. (Sirach 14:17 Brenton)
Syr:14:17 Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie, i to jest odwieczne prawo: «Na pewno umrzesz». (Syr 14:17 BT_4)
Syr:14:17 πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται· γὰρ διαθήκη ἀπ’ αἰῶνος Θανάτῳ ἀποθανῇ.
Syr:14:17 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὡς ἱμάτιον, -ου, τό παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ὁ ἡ τό γάρ δια·θήκη, -ης, ἡ ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Syr:14:17 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz By robić stary Dla odtąd, jak Konwencja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Śmierć By umierać
Syr:14:17 pa=sa sa\rX O(s i(ma/tion palaiou=tai· E( ga\r diaTE/kE a)p’ ai)O=nos *Tana/tO| a)poTanE=|.
Syr:14:17 pasa sarX hOs himation palaiutai· hE gar diaTEkE ap’ aiOnos TanatO apoTanE.
Syr:14:17 A1S_NSF N3K_NSF C N2N_NSN V4_PMI3S RA_NSF x N1_NSF P N3W_GSM N2_DSM VB_AAS3S
Syr:14:17 every all, each, every, the whole of flesh as/like clothing garment, cloak to make old the for since, as covenant from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever death to die
Syr:14:17 every (nom|voc) flesh (nom|voc) as/like clothing (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-MAKE-ed-OLD the (nom) for covenant (nom|voc) away from (+gen) eon (gen) death (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Syr:14:17 Syr_14:17_1 Syr_14:17_2 Syr_14:17_3 Syr_14:17_4 Syr_14:17_5 Syr_14:17_6 Syr_14:17_7 Syr_14:17_8 Syr_14:17_9 Syr_14:17_10 Syr_14:17_11 Syr_14:17_12
Syr:14:17 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:18 ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος, τὰ μὲν καταβάλλει, ἄλλα δὲ φύει, οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος, ἡ μὲν τελευτᾷ, ἑτέρα δὲ γεννᾶται.
Syr:14:18 As of the green leaves on a thick tree, some fall, and some grow; so is the generation of flesh and blood, one cometh to an end, and another is born. (Sirach 14:18 Brenton)
Syr:14:18 Jak gęste liście na bujnym drzewie, jedne spadają, a drugie wyrastają, podobnie pokolenia ciała i krwi, jedno umiera a drugie się rodzi. (Syr 14:18 BT_4)
Syr:14:18 ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος, τὰ μὲν καταβάλλει, ἄλλα δὲ φύει, οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος, μὲν τελευτᾷ, ἑτέρα δὲ γεννᾶται.
Syr:14:18 ὡς φύλλον, -ου, τό   ἐπί δένδρον, -ου, τό δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό μέν κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) δέ φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-) οὕτως/οὕτω γενεά, -ᾶς, ἡ σάρξ, -αρκός, ἡ καί αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέν τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δέ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
Syr:14:18 Jak/jak Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo Włochaty Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Do ??? Inny zaś By stawać się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie Krew Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By kończyć się Inny zaś By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
Syr:14:18 O(s fu/llon Ta/llon e)pi\ de/ndrou dase/os, ta\ me\n kataba/llei, a)/lla de\ fu/ei, ou(/tOs genea\ sarko\s kai\ ai(/matos, E( me\n teleuta=|, e(te/ra de\ genna=tai.
Syr:14:18 hOs fyllon Tallon epi dendru daseos, ta men kataballei, alla de fyei, hutOs genea sarkos kai haimatos, hE men teleuta, hetera de gennatai.
Syr:14:18 C N2N_NSN V1_PAPNSN P N2N_GSN A3U_GSN RA_APN x V1_PAI3S A1_APN x V1_PAI3S D N1A_NSF N3K_GSF C N3M_GSN RA_NSF x V3_PAI3S A1A_NSF x V3_PMI3S
Syr:14:18 as/like leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tree shaggy the indeed (yet, certainly, surely) to ??? other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to grow thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] generation Race, Nation; sometimes "generation" flesh and also, even, namely blood the indeed (yet, certainly, surely) to end other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of
Syr:14:18 as/like leaf (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) tree (gen) shaggy ([Adj] gen) the (nom|acc) indeed he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) other (nom|acc) Yet he/she/it-is-GROW-ing, you(sg)-are-being-GROW-ed (classical) thusly/like this generation (nom|voc) flesh (gen) and blood (gen) the (nom) indeed he/she/it-is-END-ing, you(sg)-are-being-END-ed, you(sg)-are-being-END-ed (classical), he/she/it-should-be-END-ing, you(sg)-should-be-being-END-ed other (nom|acc), other (nom) Yet he/she/it-is-being-FATHER-ed, he/she/it-should-be-being-FATHER-ed
Syr:14:18 Syr_14:18_1 Syr_14:18_2 Syr_14:18_3 Syr_14:18_4 Syr_14:18_5 Syr_14:18_6 Syr_14:18_7 Syr_14:18_8 Syr_14:18_9 Syr_14:18_10 Syr_14:18_11 Syr_14:18_12 Syr_14:18_13 Syr_14:18_14 Syr_14:18_15 Syr_14:18_16 Syr_14:18_17 Syr_14:18_18 Syr_14:18_19 Syr_14:18_20 Syr_14:18_21 Syr_14:18_22 Syr_14:18_23
Syr:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:19 πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐκλείπει, καὶ ὁ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ ἀπελεύσεται.
Syr:14:19 Every work rotteth and consumeth away, and the worker thereof shall go withal. (Sirach 14:19 Brenton)
Syr:14:19 Każde dzieło podlegające zepsuciu przepadnie i razem z nim pójdzie jego wykonawca. (Syr 14:19 BT_4)
Syr:14:19 πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐκλείπει, καὶ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ ἀπελεύσεται.
Syr:14:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Syr:14:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca By gnić gnij By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By odchodzić
Syr:14:19 pa=n e)/rgon sEpo/menon e)klei/pei, kai\ o( e)rgaDZo/menos au)to\ met’ au)tou= a)peleu/setai.
Syr:14:19 pan ergon sEpomenon ekleipei, kai ho ergaDZomenos auto met’ autu apeleusetai.
Syr:14:19 A3_NSN N2N_NSN V1_PMPNSN V1_PAI3S C RA_NSM V1_PMPNSM RD_ASN P RD_GSN VF_FMI3S
Syr:14:19 every all, each, every, the whole of work to rot putrefy to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely the to work/strive he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to depart
Syr:14:19 every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) while being-ROT-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-FAIL-ing, you(sg)-are-being-FAIL-ed (classical) and the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom) it/same (nom|acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DEPART-ed
Syr:14:19 Syr_14:19_1 Syr_14:19_2 Syr_14:19_3 Syr_14:19_4 Syr_14:19_5 Syr_14:19_6 Syr_14:19_7 Syr_14:19_8 Syr_14:19_9 Syr_14:19_10 Syr_14:19_11
Syr:14:19 x x x x x x x x x x x
Syr:14:20 Μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει καὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεται,
Syr:14:20 Blessed is the man that doth meditate good things in wisdom, and that reasoneth of holy things by his understanding. (Sirach 14:20 Brenton)
Syr:14:20 Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, (Syr 14:20 BT_4)
Syr:14:20 Μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει καὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεται,
Syr:14:20 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἐν σοφία, -ας, ἡ μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) καί ὅς ἥ ὅ ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·λέγομαι (δια+λεγ-, -, δια+λεξ-, -, -, δια+λεχ·θ-/δια+λεγ·[θ]-)
Syr:14:20 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By nawiedzać wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo By rozumować wydawać, trzymać rozmowę z, dyskutować, wydawać, wykładać, mówić artykułowanie
Syr:14:20 *maka/rios a)nE/r, o(\s e)n sofi/a| meletE/sei kai\ o(\s e)n sune/sei au)tou= dialeCHTE/setai,
Syr:14:20 makarios anEr, hos en sofia meletEsei kai hos en synesei autu dialeCHTEsetai,
Syr:14:20 A1A_NSM N3_NSM RR_NSM P N1A_DSF VF_FAI3S C RR_NSM P N3I_DSF RD_GSM VQ_FPI3S
Syr:14:20 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to obsess over and also, even, namely who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment he/she/it/same to reason to discourse, hold talk with, discuss, discourse, lecture, speak articulately
Syr:14:20 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) sapience (dat) he/she/it-will-OBSESS-OVER, you(sg)-will-be-OBSESS-ed-OVER (classical) and who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-REASON-ed
Syr:14:20 Syr_14:20_1 Syr_14:20_2 Syr_14:20_3 Syr_14:20_4 Syr_14:20_5 Syr_14:20_6 Syr_14:20_7 Syr_14:20_8 Syr_14:20_9 Syr_14:20_10 Syr_14:20_11 Syr_14:20_12
Syr:14:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:21 ὁ διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτῆς ἐννοηθήσεται.
Syr:14:21 He that considereth her ways in his heart shall also have understanding in her secrets. (Sirach 14:21 Brenton)
Syr:14:21 który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. (Syr 14:21 BT_4)
Syr:14:21 διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτῆς ἐννοηθήσεται.
Syr:14:21 ὁ ἡ τό δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἀπό·κρυφος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-)
Syr:14:21 By zamierzać Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się On/ona/to/to samo By myśleć
Syr:14:21 o( dianoou/menos ta\s o(dou\s au)tE=s e)n kardi/a| au)tou= kai\ e)n toi=s a)pokru/fois au)tE=s e)nnoETE/setai.
Syr:14:21 ho dianoumenos tas hodus autEs en kardia autu kai en tois apokryfois autEs ennoETEsetai.
Syr:14:21 RA_NSM V2_PMPNSM RA_APF N2_APF RD_GSF P N1A_DSF RD_GSM C P RA_DPN A1B_DPN RD_GSF VC_FPI3S
Syr:14:21 the to purpose the way/road he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hidden he/she/it/same to think
Syr:14:21 the (nom) while being-PURPOSE-ed (nom) the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) hidden ([Adj] dat) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-???-ed
Syr:14:21 Syr_14:21_1 Syr_14:21_2 Syr_14:21_3 Syr_14:21_4 Syr_14:21_5 Syr_14:21_6 Syr_14:21_7 Syr_14:21_8 Syr_14:21_9 Syr_14:21_10 Syr_14:21_11 Syr_14:21_12 Syr_14:21_13 Syr_14:21_14
Syr:14:21 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:22 ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς ἐνέδρευε.
Syr:14:22 Go after her as one that traceth, and lie in wait in her ways. (Sirach 14:22 Brenton)
Syr:14:22 Wyjdź za nią jak tropiciel i na drogach jej przygotuj zasadzkę! (Syr 14:22 BT_4)
Syr:14:22 ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς ἐνέδρευε.
Syr:14:22 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   καί ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -)
Syr:14:22 By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Jak/jak I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By czatować
Syr:14:22 e)/XelTe o)pi/sO au)tE=s O(s i)CHneutE\s kai\ e)n tai=s o(doi=s au)tE=s e)ne/dreue.
Syr:14:22 eXelTe opisO autEs hOs iCHneutEs kai en tais hodois autEs enedreue.
Syr:14:22 VB_AAD2S D RD_GSF C N1M_NSM C P RA_DPF N2_DPF RD_GSF V1_PAD2S
Syr:14:22 to come out behind back, behind, after he/she/it/same as/like ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to lie in wait
Syr:14:22 do-COME-you(sg)-OUT! behind her/it/same (gen) as/like   and in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) her/it/same (gen) be-you(sg)-LIE-ing-IN-WAIT!
Syr:14:22 Syr_14:22_1 Syr_14:22_2 Syr_14:22_3 Syr_14:22_4 Syr_14:22_5 Syr_14:22_6 Syr_14:22_7 Syr_14:22_8 Syr_14:22_9 Syr_14:22_10 Syr_14:22_11
Syr:14:22 x x x x x x x x x x x
Syr:14:23 ὁ παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται,
Syr:14:23 He that prieth in at her windows shall also hearken at her doors. (Sirach 14:23 Brenton)
Syr:14:23 Kto zaglądać będzie przez jej okna, kto słucha przy jej drzwiach; (Syr 14:23 BT_4)
Syr:14:23 παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται,
Syr:14:23 ὁ ἡ τό παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:14:23 Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:14:23 o( paraku/ptOn dia\ tO=n Turi/dOn au)tE=s kai\ e)pi\ tO=n TurOma/tOn au)tE=s a)kroa/setai,
Syr:14:23 ho parakyptOn dia tOn TyridOn autEs kai epi tOn TyrOmatOn autEs akroasetai,
Syr:14:23 RA_NSM V1_PAPNSM P RA_GPF N3D_GPF RD_GSF C P RA_GPN N3M_GPN RD_GSF VF_FMI3S
Syr:14:23 the to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same ć
Syr:14:23 the (nom) while ???-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) the (gen) windows (gen) her/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   her/it/same (gen)  
Syr:14:23 Syr_14:23_1 Syr_14:23_2 Syr_14:23_3 Syr_14:23_4 Syr_14:23_5 Syr_14:23_6 Syr_14:23_7 Syr_14:23_8 Syr_14:23_9 Syr_14:23_10 Syr_14:23_11 Syr_14:23_12
Syr:14:23 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:24 ὁ καταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς,
Syr:14:24 He that doth lodge near her house shall also fasten a pin in her walls. (Sirach 14:24 Brenton)
Syr:14:24 kto zamieszka blisko jej domu i wbije kołek w jej ściany; (Syr 14:24 BT_4)
Syr:14:24 καταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς,
Syr:14:24 ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-)   ἐν ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:14:24 By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By upadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana On/ona/to/to samo
Syr:14:24 o( katalu/On su/neggus tou= oi)/kou au)tE=s kai\ pE/Xei pa/ssalon e)n toi=s toi/CHois au)tE=s,
Syr:14:24 ho katalyOn synengys tu oiku autEs kai pEXei passalon en tois toiCHois autEs,
Syr:14:24 RA_NSM V1_PAPNSM D RA_GSM N2_GSM RD_GSF C VF_FAI3S N2_ASM P RA_DPM N2_DPM RD_GSF
Syr:14:24 the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end ć the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely to pitch ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall he/she/it/same
Syr:14:24 the (nom) while ABOLISH-ing (nom)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! her/it/same (gen) and he/she/it-will-PITCH, you(sg)-will-be-PITCH-ed (classical)   in/among/by (+dat) the (dat) walls (dat) her/it/same (gen)
Syr:14:24 Syr_14:24_1 Syr_14:24_2 Syr_14:24_3 Syr_14:24_4 Syr_14:24_5 Syr_14:24_6 Syr_14:24_7 Syr_14:24_8 Syr_14:24_9 Syr_14:24_10 Syr_14:24_11 Syr_14:24_12 Syr_14:24_13
Syr:14:24 x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:25 στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὰ χεῖρας αὐτῆς καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαθῶν,
Syr:14:25 He shall pitch his tent nigh unto her, and shall lodge in a lodging where good things are. (Sirach 14:25 Brenton)
Syr:14:25 kto postawi namiot swój przy jej boku - ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu, (Syr 14:25 BT_4)
Syr:14:25 στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὰ χεῖρας αὐτῆς καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαθῶν,
Syr:14:25 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό κατά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν κατά·λυμα[τ], -ατος, τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Syr:14:25 By powodować stać Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie' Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Syr:14:25 stE/sei tE\n skEnE\n au)tou= kata\ CHei=ras au)tE=s kai\ katalu/sei e)n katalu/mati a)gaTO=n,
Syr:14:25 stEsei tEn skEnEn autu kata CHeiras autEs kai katalysei en katalymati agaTOn,
Syr:14:25 VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3_APF RD_GSF C VF_FAI3S P N3M_DSN A1_GPM
Syr:14:25 to cause to stand the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hand he/she/it/same and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ good inherently good, i.e. God-wrought.
Syr:14:25 he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) hands (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-ABOLISH, you(sg)-will-be-ABOLISH-ed (classical) in/among/by (+dat) accommodation, (dat) good ([Adj] gen)
Syr:14:25 Syr_14:25_1 Syr_14:25_2 Syr_14:25_3 Syr_14:25_4 Syr_14:25_5 Syr_14:25_6 Syr_14:25_7 Syr_14:25_8 Syr_14:25_9 Syr_14:25_10 Syr_14:25_11 Syr_14:25_12
Syr:14:25 x x x x x x x x x x x x
Syr:14:26 θήσει τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν τῇ σκέπῃ αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται,
Syr:14:26 He shall set his children under her shelter, and shall lodge under her branches. (Sirach 14:26 Brenton)
Syr:14:26 postawi swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie przebywał. (Syr 14:26 BT_4)
Syr:14:26 θήσει τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν τῇ σκέπῃ αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται,
Syr:14:26 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]; σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπό ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-)
Syr:14:26 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dziecko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schronienie; do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gałąź On/ona/to/to samo By spędzać {By wydawać} noc
Syr:14:26 TE/sei ta\ te/kna au)tou= e)n tE=| ske/pE| au)tE=s kai\ u(po\ tou\s kla/dous au)tE=s au)lisTE/setai,
Syr:14:26 TEsei ta tekna autu en tE skepE autEs kai hypo tus kladus autEs aulisTEsetai,
Syr:14:26 VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P RA_DSF N1_DSF RD_GSF C P RA_APM N2_APM RD_GSF VS_FPI3S
Syr:14:26 to place lay, put, set, situate, station the child he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the shelter; to ??? he/she/it/same and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the branch he/she/it/same to spend the night
Syr:14:26 he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) shelter (dat); he/she/it-should-be-???-ed her/it/same (gen) and under (+acc), by (+gen) the (acc) branchs (acc) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-SPEND-ed-THE-NIGHT
Syr:14:26 Syr_14:26_1 Syr_14:26_2 Syr_14:26_3 Syr_14:26_4 Syr_14:26_5 Syr_14:26_6 Syr_14:26_7 Syr_14:26_8 Syr_14:26_9 Syr_14:26_10 Syr_14:26_11 Syr_14:26_12 Syr_14:26_13 Syr_14:26_14
Syr:14:26 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:14:27 σκεπασθήσεται ὑπ’ αὐτῆς ἀπὸ καύματος καὶ ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσει.
Syr:14:27 By her he shall be covered from heat, and in her glory shall he dwell. (Sirach 14:27 Brenton)
Syr:14:27 Ona zasłoni go przed żarem i odpoczywać będzie w jej chwale. (Syr 14:27 BT_4)
Syr:14:27 σκεπασθήσεται ὑπ’ αὐτῆς ἀπὸ καύματος καὶ ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσει.
Syr:14:27 σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό καῦμα[τ], -ατος, τό καί ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Syr:14:27 By chronić się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciepło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
Syr:14:27 skepasTE/setai u(p’ au)tE=s a)po\ kau/matos kai\ e)n tE=| do/XE| au)tE=s katalu/sei.
Syr:14:27 skepasTEsetai hyp’ autEs apo kaumatos kai en tE doXE autEs katalysei.
Syr:14:27 VS_FPI3S P RD_GSF P N3M_GSN C P RA_DSF N1S_DSF RD_GSF VF_FAI3S
Syr:14:27 to shelter under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heat and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Syr:14:27 he/she/it-will-be-SHELTER-ed under (+acc), by (+gen) her/it/same (gen) away from (+gen) heat (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed her/it/same (gen) he/she/it-will-ABOLISH, you(sg)-will-be-ABOLISH-ed (classical)
Syr:14:27 Syr_14:27_1 Syr_14:27_2 Syr_14:27_3 Syr_14:27_4 Syr_14:27_5 Syr_14:27_6 Syr_14:27_7 Syr_14:27_8 Syr_14:27_9 Syr_14:27_10 Syr_14:27_11
Syr:14:27 x x x x x x x x x x x