Syr:20:1 Ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος, καὶ ἔστιν σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμος.
Syr:20:1 There is a reproof that is not comely: again, some man holdeth his tongue, and he is wise. (Sirach 20:1 Brenton)
Syr:20:1 Bywa upomnienie, ale nie w porę, niejeden milczy, a jednak jest mądry. (Syr 20:1 BT_4)
Syr:20:1 Ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος, καὶ ἔστιν σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμος.
Syr:20:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔλεγχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡραῖος -α -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό φρόνιμος (-η) -ον
Syr:20:1 By być Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Aktualny I też, nawet, mianowicie By być Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny
Syr:20:1 *)/estin e)/legCHos o(\s ou)k e)/stin O(rai=os, kai\ e)/stin siOpO=n kai\ au)to\s fro/nimos.
Syr:20:1 estin elenCHos hos uk estin hOraios, kai estin siOpOn kai autos fronimos.
Syr:20:1 V9_PAI3S N2_NSM RR_NSM D V9_PAI3S A1A_NSM C V9_PAI3S V3_PAPNSM C RD_NSM A1B_NSM
Syr:20:1 to be conviction alternatively: correction, reproof, censure who/whom/which οὐχ before rough breathing to be timely and also, even, namely to be to soundless and also, even, namely he/she/it/same prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious
Syr:20:1 he/she/it-is conviction (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-is timely ([Adj] nom) and he/she/it-is while SOUNDLESS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/it/same (nom) prudent ([Adj] nom)
Syr:20:1 Syr_20:1_1 Syr_20:1_2 Syr_20:1_3 Syr_20:1_4 Syr_20:1_5 Syr_20:1_6 Syr_20:1_7 Syr_20:1_8 Syr_20:1_9 Syr_20:1_10 Syr_20:1_11 Syr_20:1_12
Syr:20:1 x x x x x x x x x x x x
Syr:20:2 ὡς καλὸν ἐλέγξαι ἢ θυμοῦσθαι,
Syr:20:2 It is much better to reprove, than to be angry secretly: and he that confesseth his fault shall be preserved from hurt. (Sirach 20:2 Brenton)
Syr:20:2 O ileż lepiej jest upomnieć, niż trwać w gniewie. (Syr 20:2 BT_4)
Syr:20:2 ὡς καλὸν ἐλέγξαι θυμοῦσθαι,
Syr:20:2 ὡς καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἤ[1] θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
Syr:20:2 Jak/jak W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Albo By rozgniewać
Syr:20:2 O(s kalo\n e)le/gXai E)\ Tumou=sTai,
Syr:20:2 hOs kalon elenXai E TymusTai,
Syr:20:2 C A1_NSN VA_AAN C V4_PMN
Syr:20:2 as/like right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty or to anger
Syr:20:2 as/like right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-REPROVE, be-you(sg)-REPROVE-ed!, he/she/it-happens-to-REPROVE (opt) or to-be-being-ANGER-ed
Syr:20:2 Syr_20:2_1 Syr_20:2_2 Syr_20:2_3 Syr_20:2_4 Syr_20:2_5
Syr:20:2 x x x x x
Syr:20:3 καὶ ὁ ἀνθομολογούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως κωλυθήσεται.
Syr:20:3 How good is it, when thou art reproved, to shew repentance! for so shalt thou escape wilful sin. (Sirach 20:3 Brenton)
Syr:20:3 Kto uznaje swój błąd, ustrzeże się szkody. (Syr 20:3 BT_4)
Syr:20:3 καὶ ἀνθομολογούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως κωλυθήσεται.
Syr:20:3 καί ὁ ἡ τό ἀνθ·ομο·λογέομαι (ανθ+ομολογ(ε)-, ανθ+ομολογη·σ-, -, -, -, -) ἀπό   κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
Syr:20:3 I też, nawet, mianowicie Do stąd {odtąd} jawnego Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By przeszkadzać
Syr:20:3 kai\ o( a)nTomologou/menos a)po\ e)lattO/seOs kOluTE/setai.
Syr:20:3 kai ho anTomologumenos apo elattOseOs kOlyTEsetai.
Syr:20:3 C RA_NSM V2_PMPNSM P N3I_GSF VC_FPI3S
Syr:20:3 and also, even, namely the to hence confessed from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć to hinder
Syr:20:3 and the (nom) while being-HENCE CONFESSED-ed (nom) away from (+gen)   he/she/it-will-be-HINDER-ed
Syr:20:3 Syr_20:3_1 Syr_20:3_2 Syr_20:3_3 Syr_20:3_4 Syr_20:3_5 Syr_20:3_6
Syr:20:3 x x x x x x
Syr:20:4 ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεάνιδα, οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματα.
Syr:20:4 As is the lust of an eunuch to deflower a virgin; so is he that executeth judgment with violence. (Sirach 20:4 Brenton)
Syr:20:4 Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą. (Syr 20:4 BT_4)
Syr:20:4 ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεάνιδα, οὕτως ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματα.
Syr:20:4 ἐπι·θυμία, -ας, ἡ εὐν·οῦχος, -ου, ὁ     οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν βία, -ας, ἡ κρίμα[τ], -ατος, τό
Syr:20:4 Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Eunuch thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Jaki rodzaj; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła (gwałtowność) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Syr:20:4 e)piTumi/a eu)nou/CHou a)poparTenO=sai nea/nida, ou(/tOs o( poiO=n e)n bi/a| kri/mata.
Syr:20:4 epiTymia eunuCHu apoparTenOsai neanida, hutOs ho poiOn en bia krimata.
Syr:20:4 N1A_NSF N2_GSM VA_AAN N3D_ASF D RA_NSM V2_PAPNSM P N1A_DSF N3M_APN
Syr:20:4 desire lust, appetite, yearning eunuch ć ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the what kind; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among force (violence) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Syr:20:4 desire (nom|voc) eunuch (gen)     thusly/like this the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) in/among/by (+dat) force (dat) sentences (nom|acc|voc)
Syr:20:4 Syr_20:4_1 Syr_20:4_2 Syr_20:4_3 Syr_20:4_4 Syr_20:4_5 Syr_20:4_6 Syr_20:4_7 Syr_20:4_8 Syr_20:4_9 Syr_20:4_10
Syr:20:4 x x x x x x x x x x
Syr:20:5 ἔστιν σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός, καὶ ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς.
Syr:20:5 There is one that keepeth silence, and is found wise: and another by much babbling becometh hateful. (Sirach 20:5 Brenton)
Syr:20:5 Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego skutkiem wielomówstwa znienawidzono. (Syr 20:5 BT_4)
Syr:20:5 ἔστιν σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός, καὶ ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς.
Syr:20:5 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σοφός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἀπό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λαλιά, -ᾶς, ἡ
Syr:20:5 By być Do bezdźwięcznego By znajdować Mądry I też, nawet, mianowicie By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Mowa
Syr:20:5 e)/stin siOpO=n eu(risko/menos sofo/s, kai\ e)/stin misEto\s a)po\ pollE=s lalia=s.
Syr:20:5 estin siOpOn heuriskomenos sofos, kai estin misEtos apo pollEs lalias.
Syr:20:5 V9_PAI3S V3_PAPNSM V1_PMPNSM A1_NSM C V9_PAI3S A1_NSM P A1_GSF N1A_GSF
Syr:20:5 to be to soundless to find wise and also, even, namely to be ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing much speech
Syr:20:5 he/she/it-is while SOUNDLESS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) while being-FIND-ed (nom) wise ([Adj] nom) and he/she/it-is   away from (+gen) much (gen) speech (gen), speechs (acc)
Syr:20:5 Syr_20:5_1 Syr_20:5_2 Syr_20:5_3 Syr_20:5_4 Syr_20:5_5 Syr_20:5_6 Syr_20:5_7 Syr_20:5_8 Syr_20:5_9 Syr_20:5_10
Syr:20:5 x x x x x x x x x x
Syr:20:6 ἔστιν σιωπῶν, οὐ γὰρ ἔχει ἀπόκρισιν, καὶ ἔστιν σιωπῶν εἰδὼς καιρόν.
Syr:20:6 Some man holdeth his tongue, because he hath not to answer: and some keepeth silence, knowing his time. (Sirach 20:6 Brenton)
Syr:20:6 Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę. (Syr 20:6 BT_4)
Syr:20:6 ἔστιν σιωπῶν, οὐ γὰρ ἔχει ἀπόκρισιν, καὶ ἔστιν σιωπῶν εἰδὼς καιρόν.
Syr:20:6 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀπό·κρισις, -εως, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Syr:20:6 By być Do bezdźwięcznego ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mieć Odpowiedź I też, nawet, mianowicie By być Do bezdźwięcznego By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Okres czasu
Syr:20:6 e)/stin siOpO=n, ou) ga\r e)/CHei a)po/krisin, kai\ e)/stin siOpO=n ei)dO\s kairo/n.
Syr:20:6 estin siOpOn, u gar eCHei apokrisin, kai estin siOpOn eidOs kairon.
Syr:20:6 V9_PAI3S V3_PAPNSM D x V1_PAI3S N3I_ASF C V9_PAI3S V3_PAPNSM VX_XAPNSM N2_ASM
Syr:20:6 to be to soundless οὐχ before rough breathing for since, as to have answer and also, even, namely to be to soundless to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with period of time
Syr:20:6 he/she/it-is while SOUNDLESS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) not for he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) answer (acc) and he/she/it-is while SOUNDLESS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) having PERCEIVE-ed (nom) period of time (acc)
Syr:20:6 Syr_20:6_1 Syr_20:6_2 Syr_20:6_3 Syr_20:6_4 Syr_20:6_5 Syr_20:6_6 Syr_20:6_7 Syr_20:6_8 Syr_20:6_9 Syr_20:6_10 Syr_20:6_11
Syr:20:6 x x x x x x x x x x x
Syr:20:7 ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως καιροῦ, ὁ δὲ λαπιστὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται καιρόν.
Syr:20:7 A wise man will hold his tongue till he see opportunity: but a babbler and a fool will regard no time. (Sirach 20:7 Brenton)
Syr:20:7 Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej, a chełpliwy i głupi ją lekceważy. (Syr 20:7 BT_4)
Syr:20:7 ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως καιροῦ, δὲ λαπιστὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται καιρόν.
Syr:20:7 ἄνθρωπος, -ου, ὁ σοφός -ή -όν σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό δέ   καί ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Syr:20:7 Ludzki Mądry Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Aż; świtaj Okres czasu zaś I też, nawet, mianowicie Piana; wycofywanie w myśli Do ??? Okres czasu
Syr:20:7 a)/nTrOpos sofo\s sigE/sei e(/Os kairou=, o( de\ lapistE\s kai\ a)/frOn u(perbE/setai kairo/n.
Syr:20:7 anTrOpos sofos sigEsei heOs kairu, ho de lapistEs kai afrOn hyperbEsetai kairon.
Syr:20:7 N2_NSM A1_NSM VF_FAI3S P N2_GSM RA_NSM x N1M_NSM C A3N_NSM VF_FMI3S N2_ASM
Syr:20:7 human wise to have no sound to be silent until; dawn period of time the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely foam; unthinking to ??? period of time
Syr:20:7 human (nom) wise ([Adj] nom) he/she/it-will-TO HAVE NO SOUND, you(sg)-will-be-TO HAVE NO SOUND-ed (classical) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) the (nom) Yet   and foams (gen); unthinking ([Adj] nom) he/she/it-will-be-???-ed period of time (acc)
Syr:20:7 Syr_20:7_1 Syr_20:7_2 Syr_20:7_3 Syr_20:7_4 Syr_20:7_5 Syr_20:7_6 Syr_20:7_7 Syr_20:7_8 Syr_20:7_9 Syr_20:7_10 Syr_20:7_11 Syr_20:7_12
Syr:20:7 x x x x x x x x x x x x
Syr:20:8 ὁ πλεονάζων λόγῳ βδελυχθήσεται, καὶ ὁ ἐνεξουσιαζόμενος μισηθήσεται.
Syr:20:8 He that useth many words shall be abhorred; and he that taketh to himself authority therein shall be hated. (Sirach 20:8 Brenton)
Syr:20:8 Kto w mówieniu miarę przebiera, odrazę budzić będzie, a ten, co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść. (Syr 20:8 BT_4)
Syr:20:8 πλεονάζων λόγῳ βδελυχθήσεται, καὶ ἐνεξουσιαζόμενος μισηθήσεται.
Syr:20:8 ὁ ἡ τό πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) λόγος, -ου, ὁ βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐν·εξ·ουσιάζω [LXX] (ενεξ+ουσιαζ-, -, -, -, -, ενεξ+ουσιασ·θ-) μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Syr:20:8 By wzrastać/rób więcej Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) I też, nawet, mianowicie Do ??? Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Syr:20:8 o( pleona/DZOn lo/gO| bdeluCHTE/setai, kai\ o( e)neXousiaDZo/menos misETE/setai.
Syr:20:8 ho pleonaDZOn logO bdelyCHTEsetai, kai ho eneXusiaDZomenos misETEsetai.
Syr:20:8 RA_NSM V1_PAPNSM N2_DSM VQ_FPI3S C RA_NSM V1_PMPNSM VC_FPI3S
Syr:20:8 the to increase/make more word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to ??? (abhor, abominable) and also, even, namely the to ??? to destest dislike, detest, hate, abominate
Syr:20:8 the (nom) while INCREASE/MAKE-ing-MORE (nom) word (dat) he/she/it-will-be-???-ed and the (nom) while being-???-ed (nom) he/she/it-will-be-DESTEST-ed
Syr:20:8 Syr_20:8_1 Syr_20:8_2 Syr_20:8_3 Syr_20:8_4 Syr_20:8_5 Syr_20:8_6 Syr_20:8_7 Syr_20:8_8
Syr:20:8 x x x x x x x x
Syr:20:9 Ἔστιν εὐοδία ἐν κακοῖς ἀνδρί, καὶ ἔστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσιν.
Syr:20:9 There is a sinner that hath good success in evil things; and there is a gain that turneth to loss. (Sirach 20:9 Brenton)
Syr:20:9 Czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście, a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę. (Syr 20:9 BT_4)
Syr:20:9 Ἔστιν εὐοδία ἐν κακοῖς ἀνδρί, καὶ ἔστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσιν.
Syr:20:9 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Εὐοδία, -ας, ἡ ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   εἰς[1] ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-)
Syr:20:9 By być Euodia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) By robić niższy
Syr:20:9 *)/estin eu)odi/a e)n kakoi=s a)ndri/, kai\ e)/stin eu(/rema ei)s e)la/ttOsin.
Syr:20:9 estin euodia en kakois andri, kai estin heurema eis elattOsin.
Syr:20:9 V9_PAI3S N1A_NSF P A1_DPN N3_DSM C V9_PAI3S N3M_NSN P N3I_NSF
Syr:20:9 to be Euodia in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to be ć into (+acc) to make inferior
Syr:20:9 he/she/it-is Euodia (nom|voc) in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) man, husband (dat) and he/she/it-is   into (+acc) they-should-be-MAKE-ing-INFERIOR
Syr:20:9 Syr_20:9_1 Syr_20:9_2 Syr_20:9_3 Syr_20:9_4 Syr_20:9_5 Syr_20:9_6 Syr_20:9_7 Syr_20:9_8 Syr_20:9_9 Syr_20:9_10
Syr:20:9 x x x x x x x x x x
Syr:20:10 ἔστιν δόσις, ἣ οὐ λυσιτελήσει σοι, καὶ ἔστιν δόσις, ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν.
Syr:20:10 There is a gift that shall not profit thee; and there is a gift whose recompence is double. (Sirach 20:10 Brenton)
Syr:20:10 Bywa podarunek, który ci nie daje pożytku, i bywa też taki, który podwójną przyniesie ci korzyść. (Syr 20:10 BT_4)
Syr:20:10 ἔστιν δόσις, οὐ λυσιτελήσει σοι, καὶ ἔστιν δόσις, ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν.
Syr:20:10 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυσι·τελέω (λυσιτελ(ε)-, λυσιτελη·σ-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος
Syr:20:10 By być Dawanie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do Korzystnego (korzystny) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By być Dawanie Kto/, który/, który Wynagradzaj, zwrot Podwójnie/podwójnie
Syr:20:10 e)/stin do/sis, E(\ ou) lusitelE/sei soi, kai\ e)/stin do/sis, E(=s to\ a)ntapo/doma diplou=n.
Syr:20:10 estin dosis, hE u lysitelEsei soi, kai estin dosis, hEs to antapodoma diplun.
Syr:20:10 V9_PAI3S N3I_NSF RR_NSF D VF_FAI3S RP_DS C V9_PAI3S N3I_NSF RR_GSF RA_ASN N3M_ASN A1C_ASN
Syr:20:10 to be giving who/whom/which οὐχ before rough breathing to Profitable (advantageous) you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to be giving who/whom/which the recompense, repayment double/twofold
Syr:20:10 he/she/it-is giving (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-PROFITABLE, you(sg)-will-be-PROFITABLE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-is giving (nom) who/whom/which (gen) the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) double/twofold (acc, nom|acc|voc)
Syr:20:10 Syr_20:10_1 Syr_20:10_2 Syr_20:10_3 Syr_20:10_4 Syr_20:10_5 Syr_20:10_6 Syr_20:10_7 Syr_20:10_8 Syr_20:10_9 Syr_20:10_10 Syr_20:10_11 Syr_20:10_12 Syr_20:10_13
Syr:20:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:11 ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεκεν δόξης, καὶ ἔστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρεν κεφαλήν.
Syr:20:11 There is an abasement because of glory; and there is that lifteth up his head from a low estate. (Sirach 20:11 Brenton)
Syr:20:11 Zdarza się poniżenie z powodu chwały, a znajdzie się taki, który po uniżeniu podniesie głowę. (Syr 20:11 BT_4)
Syr:20:11 ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεκεν δόξης, καὶ ἔστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρεν κεφαλήν.
Syr:20:11 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν δόξα, -ης, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀπό ταπείνωσις, -εως, ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ
Syr:20:11 By być Z powodu dla, dla Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głębokość By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Głowa
Syr:20:11 e)/stin e)la/ttOsis e(/neken do/XEs, kai\ e)/stin o(\s a)po\ tapeinO/seOs E)=ren kefalE/n.
Syr:20:11 estin elattOsis heneken doXEs, kai estin hos apo tapeinOseOs Eren kefalEn.
Syr:20:11 V9_PAI3S N3I_NSF P N1S_GSF C V9_PAI3S RR_NSM P N3I_GSF VAI_AAI3S N1_ASF
Syr:20:11 to be ć owing to for, for the sake of glory/awesomeness and also, even, namely to be who/whom/which from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing depth to lift/pick up take up, tote, raise head
Syr:20:11 he/she/it-is   owing to glory/awesomeness (gen) and he/she/it-is who/whom/which (nom) away from (+gen) depth (gen) he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP head (acc)
Syr:20:11 Syr_20:11_1 Syr_20:11_2 Syr_20:11_3 Syr_20:11_4 Syr_20:11_5 Syr_20:11_6 Syr_20:11_7 Syr_20:11_8 Syr_20:11_9 Syr_20:11_10 Syr_20:11_11
Syr:20:11 x x x x x x x x x x x
Syr:20:12 ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου καὶ ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιον.
Syr:20:12 There is that buyeth much for a little, and repayeth it sevenfold. (Sirach 20:12 Brenton)
Syr:20:12 Czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej. (Syr 20:12 BT_4)
Syr:20:12 ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου καὶ ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιον.
Syr:20:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὀλίγος -η -ον καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτα·πλάσιος -α -ον [LXX]; ἑπτα·πλασίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος
Syr:20:12 By być By kupować Dużo Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Siedmiokrotnie; siedmiokrotnie
Syr:20:12 e)/stin a)gora/DZOn polla\ o)li/gou kai\ a)potinnu/On au)ta\ e(ptapla/sion.
Syr:20:12 estin agoraDZOn polla oligu kai apotinnyOn auta heptaplasion.
Syr:20:12 V9_PAI3S V1_PAPNSM A1_APN A1_GSN C V1_PAPNSM RD_APN A1A_ASN
Syr:20:12 to be to buy much little [see oligarchy] and also, even, namely ć he/she/it/same sevenfold; sevenfold
Syr:20:12 he/she/it-is while BUY-ing (nom) many (nom|acc) little (gen) and   they/them/same (nom|acc) sevenfold (acc, nom|acc|voc); sevenfold (nom|acc|voc, voc)
Syr:20:12 Syr_20:12_1 Syr_20:12_2 Syr_20:12_3 Syr_20:12_4 Syr_20:12_5 Syr_20:12_6 Syr_20:12_7 Syr_20:12_8
Syr:20:12 x x x x x x x x
Syr:20:13 ὁ σοφὸς ἐν λόγοις ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει, χάριτες δὲ μωρῶν ἐκχυθήσονται.
Syr:20:13 A wise man by his words maketh him beloved: but the graces of fools shall be poured out. (Sirach 20:13 Brenton)
Syr:20:13 Mędrzec słowami zdobywa sobie miłość, a uprzejmości głupich będą wzgardzone. (Syr 20:13 BT_4)
Syr:20:13 σοφὸς ἐν λόγοις ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει, χάριτες δὲ μωρῶν ἐκχυθήσονται.
Syr:20:13 ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἐν λόγος, -ου, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ προσ·φιλής -ές ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα δέ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)
Syr:20:13 Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Samo /nasz /twój /siebie Wdzięczny Robienie/robienie; by czynić/rób Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] zaś Debilny By wylewać się
Syr:20:13 o( sofo\s e)n lo/gois e(auto\n prosfilE= poiE/sei, CHa/rites de\ mOrO=n e)kCHuTE/sontai.
Syr:20:13 ho sofos en logois heauton prosfilE poiEsei, CHarites de mOrOn ekCHyTEsontai.
Syr:20:13 RA_NSM A1_NSM P N2_DPM RD_ASM A3H_ASM VF_FAI3S N3T_NPF x A1A_GPM VC_FPI3P
Syr:20:13 the wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. self /our-/your-/themselves grateful doing/making; to do/make favor/grace [see charity] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] moronic to pour out
Syr:20:13 the (nom) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) words (dat) self (acc) grateful ([Adj] acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) graces (nom|voc) Yet moronic ([Adj] gen) they-will-be-POUR-ed-OUT
Syr:20:13 Syr_20:13_1 Syr_20:13_2 Syr_20:13_3 Syr_20:13_4 Syr_20:13_5 Syr_20:13_6 Syr_20:13_7 Syr_20:13_8 Syr_20:13_9 Syr_20:13_10 Syr_20:13_11
Syr:20:13 x x x x x x x x x x x
Syr:20:14 δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι, οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ’ ἑνὸς πολλοί
Syr:20:14 The gift of a fool shall do thee no good when thou hast it; neither yet of the envious for his necessity: for he looketh to receive many things for one. (Sirach 20:14 Brenton)
Syr:20:14 Podarunek nierozumnego nie przyniesie ci pożytku, ma on bowiem wiele oczu, zamiast jednego; (Syr 20:14 BT_4)
Syr:20:14 δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι, οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ’ ἑνὸς πολλοί
Syr:20:14 δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυσι·τελέω (λυσιτελ(ε)-, λυσιτελη·σ-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό γάρ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Syr:20:14 Dawanie Wycofywanie w myśli ??? Przed przydechem mocnym Do Korzystnego (korzystny) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dla odtąd, jak Oko On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Jeden Dużo
Syr:20:14 do/sis a)/fronos ou) lusitelE/sei soi, oi( ga\r o)fTalmoi\ au)tou= a)nT’ e(no\s polloi/
Syr:20:14 dosis afronos u lysitelEsei soi, hoi gar ofTalmoi autu anT’ henos polloi
Syr:20:14 N3I_NSF A3N_GSM D VF_FAI3S RP_DS RA_NPM x N2_NPM RD_GSM P A3_GSM A1_NPM
Syr:20:14 giving unthinking οὐχ before rough breathing to Profitable (advantageous) you; your/yours(sg); to rub worn, rub the for since, as eye he/she/it/same against (+gen) one much
Syr:20:14 giving (nom) unthinking ([Adj] gen) not he/she/it-will-PROFITABLE, you(sg)-will-be-PROFITABLE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) for eyes (nom|voc) him/it/same (gen) against (+gen) one (gen) many (nom)
Syr:20:14 Syr_20:14_1 Syr_20:14_2 Syr_20:14_3 Syr_20:14_4 Syr_20:14_5 Syr_20:14_6 Syr_20:14_7 Syr_20:14_8 Syr_20:14_9 Syr_20:14_10 Syr_20:14_11 Syr_20:14_12
Syr:20:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:20:15 ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ· σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει, μισητὸς ἄνθρωπος ὁ τοιοῦτος.
Syr:20:15 He giveth little, and upbraideth much; he openeth his mouth like a crier; to day he lendeth, and to morrow will he ask it again: such an one is to be hated of God and man. (Sirach 20:15 Brenton)
Syr:20:15 mało on daje, a wymawia wiele, otwiera swe usta jak herold, dzisiaj pożycza, a jutro żądać będzie zwrotu: obrzydły jest taki człowiek! (Syr 20:15 BT_4)
Syr:20:15 ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ· σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει, μισητὸς ἄνθρωπος τοιοῦτος.
Syr:20:15 ὀλίγος -η -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) καί ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κῆρυξ, -υκος, ὁ σήμερον δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) καί αὔριον ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-)   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
Syr:20:15 Mało [zobacz oligarchię] By dawać I też, nawet, mianowicie Dużo By mówić lekceważąco [pogarda?] I też, nawet, mianowicie Otwarcie; by otwierać Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Jak/jak Proklamujący Dzisiaj dzień By pożyczać (pożyczaj) I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro By prosić {By pytać} [to] w tył Ludzki Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????]
Syr:20:15 o)li/ga dO/sei kai\ polla\ o)neidi/sei kai\ a)noi/Xei to\ sto/ma au)tou= O(s kE=ruX· sE/meron daniei= kai\ au)/rion a)paitE/sei, misEto\s a)/nTrOpos o( toiou=tos.
Syr:20:15 oliga dOsei kai polla oneidisei kai anoiXei to stoma autu hOs kEryX· sEmeron daniei kai aurion apaitEsei, misEtos anTrOpos ho toiutos.
Syr:20:15 A1_APN VF_FAI3S C A1_APN VF_FAI3S C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C N3K_NSM D VF2_FAI3S C D VF_FAI3S A1_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Syr:20:15 little [see oligarchy] to give and also, even, namely much to disparage [scorn?] and also, even, namely opening; to open up the mouth/maw stoma he/she/it/same as/like proclaimer today day to lend (borrow) and also, even, namely next day/tomorrow to ask [it] back ć human the such as this kind such, like [τοσαυτην]
Syr:20:15 few (nom|acc|voc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) and many (nom|acc) he/she/it-will-DISPARAGE, you(sg)-will-be-DISPARAGE-ed (classical) and opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as/like proclaimer (nom|voc) today he/she/it-will-LEND, you(sg)-will-be-LEND-ed (classical) and next day/tomorrow he/she/it-will-ASK [IT] BACK, you(sg)-will-be-ASK [IT] BACK-ed (classical)   human (nom) the (nom) such as this kind (nom)
Syr:20:15 Syr_20:15_1 Syr_20:15_2 Syr_20:15_3 Syr_20:15_4 Syr_20:15_5 Syr_20:15_6 Syr_20:15_7 Syr_20:15_8 Syr_20:15_9 Syr_20:15_10 Syr_20:15_11 Syr_20:15_12 Syr_20:15_13 Syr_20:15_14 Syr_20:15_15 Syr_20:15_16 Syr_20:15_17 Syr_20:15_18 Syr_20:15_19 Syr_20:15_20 Syr_20:15_21
Syr:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:16 μωρὸς ἐρεῖ Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος, καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου·
Syr:20:16 The fool saith, I have no friends, I have no thank for all my good deeds, and they that eat my bread speak evil of me. (Sirach 20:16 Brenton)
Syr:20:16 Głupiec powiada: «Nie mam przyjaciela i nie ma wdzięczności za moje dobrodziejstwa, (Syr 20:16 BT_4)
Syr:20:16 μωρὸς ἐρεῖ Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος, καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου·
Syr:20:16 μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φίλος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:20:16 Debilny By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja
Syr:20:16 mOro\s e)rei= *ou)CH u(pa/rCHei moi fi/los, kai\ ou)k e)/stin CHa/ris toi=s a)gaToi=s mou·
Syr:20:16 mOros erei uCH hyparCHei moi filos, kai uk estin CHaris tois agaTois mu·
Syr:20:16 A1A_NSM VF2_FAI3S D V1_PAI3S RP_DS A1_NSM C D V9_PAI3S N3_NSF RA_DPN A1_DPN RP_GS
Syr:20:16 moronic to say/tell οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I friend companion and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be favor/grace [see charity] the good inherently good, i.e. God-wrought. I
Syr:20:16 moronic ([Adj] nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) me (dat) friend ([Adj] nom) and not he/she/it-is grace (nom) the (dat) good ([Adj] dat) me (gen)
Syr:20:16 Syr_20:16_1 Syr_20:16_2 Syr_20:16_3 Syr_20:16_4 Syr_20:16_5 Syr_20:16_6 Syr_20:16_7 Syr_20:16_8 Syr_20:16_9 Syr_20:16_10 Syr_20:16_11 Syr_20:16_12 Syr_20:16_13
Syr:20:16 x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:17 οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον αὐτοῦ φαῦλοι γλώσσῃ, ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ;
Syr:20:17 How oft, and of how many shall he be laughed to scorn! for he knoweth not aright what it is to have; and it is all one unto him as if he had it not. (Sirach 20:17 Brenton)
Syr:20:17 ci, którzy jedzą mój chleb, mają złośliwy język». Ileż razy i jakże wielu śmiać się z niego będzie! (Syr 20:17 BT_4)
Syr:20:17 οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον αὐτοῦ φαῦλοι γλώσσῃ, ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ;
Syr:20:17 ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό φαῦλος -η -ον (cf. κακός) γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ποσά·κις καί ὅσος -η -ον κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:20:17 By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo Niegodziwy występny {wadliwy}, archaiczny (języka albo rozumowania) niedoskonały; wadliwy; okrutny albo gwałtowny; MNIE: Od OFr. występnego {wadliwego} albo L. vitiosus, od występku 'wady' Język przez metonimia, język Ile razy I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By śmiać się przy On/ona/to/to samo
Syr:20:17 oi( e)/sTontes to\n a)/rton au)tou= fau=loi glO/ssE|, posa/kis kai\ o(/soi katagela/sontai au)tou=;
Syr:20:17 hoi esTontes ton arton autu fauloi glOssE, posakis kai hosoi katagelasontai autu;
Syr:20:17 RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM A1_NPM N1S_DSF D C A1_NPM VF_FMI3P RD_GSM
Syr:20:17 the to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same wicked vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice' tongue by metonymy, a language how many times and also, even, namely as much/many as to laugh at he/she/it/same
Syr:20:17 the (nom) while EAT-ing (nom|voc) the (acc) bread (acc) him/it/same (gen) wicked ([Adj] nom|voc) tongue (dat) how many times and as much/many as (nom) they-will-be-LAUGH-ed-AT him/it/same (gen)
Syr:20:17 Syr_20:17_1 Syr_20:17_2 Syr_20:17_3 Syr_20:17_4 Syr_20:17_5 Syr_20:17_6 Syr_20:17_7 Syr_20:17_8 Syr_20:17_9 Syr_20:17_10 Syr_20:17_11 Syr_20:17_12
Syr:20:17 x x x x x x x x x x x x
Syr:20:18 Ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης, οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξει.
Syr:20:18 To slip upon a pavement is better than to slip with the tongue: so the fall of the wicked shall come speedily. (Sirach 20:18 Brenton)
Syr:20:18 Lepiej się potknąć na gruncie pod nogami niż o wybryk języka; tak więc na złych upadek przyjdzie prędko. (Syr 20:18 BT_4)
Syr:20:18 Ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἀπὸ γλώσσης, οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξει.
Syr:20:18   ἀπό ἔδαφο·ς, -ους, τό μᾶλλον ἤ[1] ἀπό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ οὕτως/οὕτω πτῶσις, -εως, ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) κατά σπουδή, -ῆς, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Syr:20:18 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakładanie Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Spadaj Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pilności/pośpiech By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Syr:20:18 *)oli/sTEma a)po\ e)da/fous ma=llon E)\ a)po\ glO/ssEs, ou(/tOs ptO=sis kakO=n kata\ spoudE\n E(/Xei.
Syr:20:18 olisTEma apo edafus mallon E apo glOssEs, hutOs ptOsis kakOn kata spudEn hEXei.
Syr:20:18 N3M_NSN P N3E_GSN D C P N1S_GSF D N3I_NSF A1_GPN P N1_ASF VF_FAI3S
Syr:20:18 ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing foundation more/rather (instead) or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] fall wickedly to do evil; to make things difficult for down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing diligence/haste to have come I have come. I have arrived.; to lead
Syr:20:18   away from (+gen) foundation (gen) more/rather or away from (+gen) tongue (gen) thusly/like this fall (nom) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) diligence/haste (acc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Syr:20:18 Syr_20:18_1 Syr_20:18_2 Syr_20:18_3 Syr_20:18_4 Syr_20:18_5 Syr_20:18_6 Syr_20:18_7 Syr_20:18_8 Syr_20:18_9 Syr_20:18_10 Syr_20:18_11 Syr_20:18_12 Syr_20:18_13
Syr:20:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:19 ἄνθρωπος ἄχαρις, μῦθος ἄκαιρος· ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
Syr:20:19 An unseasonable tale will always be in the mouth of the unwise. (Sirach 20:19 Brenton)
Syr:20:19 Jak człowiek niemiły, tak opowiadanie w niestosownym czasie, będzie ono stale na ustach ludzi bez wychowania. (Syr 20:19 BT_4)
Syr:20:19 ἄνθρωπος ἄχαρις, μῦθος ἄκαιρος· ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
Syr:20:19 ἄνθρωπος, -ου, ὁ   μῦθος, -ου, ὁ   ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ἀ·παίδευτος -ον  
Syr:20:19 Ludzki Mit W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Nie uczony
Syr:20:19 a)/nTrOpos a)/CHaris, mu=Tos a)/kairos· e)n sto/mati a)paideu/tOn e)ndeleCHisTE/setai.
Syr:20:19 anTrOpos aCHaris, myTos akairos· en stomati apaideutOn endeleCHisTEsetai.
Syr:20:19 N2_NSM A3_NSM N2_NSM A1B_NSM P N3M_DSN A1B_GPM VX_FPI3S
Syr:20:19 human ć myth ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma uninstructed ć
Syr:20:19 human (nom)   myth (nom)   in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) uninstructed ([Adj] gen)  
Syr:20:19 Syr_20:19_1 Syr_20:19_2 Syr_20:19_3 Syr_20:19_4 Syr_20:19_5 Syr_20:19_6 Syr_20:19_7 Syr_20:19_8
Syr:20:19 x x x x x x x x
Syr:20:20 ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασθήσεται παραβολή· οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆς.
Syr:20:20 A wise sentence shall be rejected when it cometh out of a fool's mouth; for he will not speak it in due season. (Sirach 20:20 Brenton)
Syr:20:20 Przysłowie usłyszane z ust głupiego będzie odrzucone, nie wypowie go bowiem w chwili stosownej. (Syr 20:20 BT_4)
Syr:20:20 ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασθήσεται παραβολή· οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆς.
Syr:20:20 ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:20:20 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Debilny By nie pochwalać potępiaj Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo
Syr:20:20 a)po\ sto/matos mOrou= a)podokimasTE/setai parabolE/· ou) ga\r mE\ ei)/pE| au)tE\n e)n kairO=| au)tE=s.
Syr:20:20 apo stomatos mOru apodokimasTEsetai parabolE· u gar mE eipE autEn en kairO autEs.
Syr:20:20 P N3M_GSN A1A_GSM VS_FPI3S N1_NSF D x D VB_AAS3S RD_ASF P N2_DSM RD_GSF
Syr:20:20 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma moronic to disapprove condemn parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance οὐχ before rough breathing for since, as not to say/tell he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same
Syr:20:20 away from (+gen) mouth/maw (gen) moronic ([Adj] gen) he/she/it-will-be-DISAPPROVE-ed parable (nom|voc) not for not he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) period of time (dat) her/it/same (gen)
Syr:20:20 Syr_20:20_1 Syr_20:20_2 Syr_20:20_3 Syr_20:20_4 Syr_20:20_5 Syr_20:20_6 Syr_20:20_7 Syr_20:20_8 Syr_20:20_9 Syr_20:20_10 Syr_20:20_11 Syr_20:20_12 Syr_20:20_13
Syr:20:20 x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:21 Ἔστιν κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας, καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται.
Syr:20:21 There is that is hindered from sinning through want: and when he taketh rest, he shall not be troubled. (Sirach 20:21 Brenton)
Syr:20:21 Niejednego niedostatek powstrzymuje od grzeszenia i nie ma on wyrzutów sumienia w czasie swego odpoczynku. (Syr 20:21 BT_4)
Syr:20:21 Ἔστιν κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας, καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται.
Syr:20:21 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀπό   καί ἐν ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-)
Syr:20:21 By być By przeszkadzać By grzeszyć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Syr:20:21 *)/estin kOluo/menos a(marta/nein a)po\ e)ndei/as, kai\ e)n tE=| a)napau/sei au)tou= ou) katanugE/setai.
Syr:20:21 estin kOlyomenos hamartanein apo endeias, kai en tE anapausei autu u katanygEsetai.
Syr:20:21 V9_PAI3S V1_PMPNSM V1_PAN P N1A_GSF C P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM D VD_FPI3S
Syr:20:21 to be to hinder to sin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the rest; to refresh revive he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ???
Syr:20:21 he/she/it-is while being-HINDER-ed (nom) to-be-SIN-ing away from (+gen)   and in/among/by (+dat) the (dat) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-???-ed
Syr:20:21 Syr_20:21_1 Syr_20:21_2 Syr_20:21_3 Syr_20:21_4 Syr_20:21_5 Syr_20:21_6 Syr_20:21_7 Syr_20:21_8 Syr_20:21_9 Syr_20:21_10 Syr_20:21_11 Syr_20:21_12
Syr:20:21 x x x x x x x x x x x x
Syr:20:22 ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι’ αἰσχύνην, καὶ ἀπὸ ἄφρονος προσώπου ἀπολεῖ αὐτήν.
Syr:20:22 There is that destroyeth his own soul through bashfulness, and by accepting of persons overthroweth himself. (Sirach 20:22 Brenton)
Syr:20:22 Niejeden z powodu wstydu gubi swoją duszę i zatraca ją przez wzgląd na głupiego. (Syr 20:22 BT_4)
Syr:20:22 ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι’ αἰσχύνην, καὶ ἀπὸ ἄφρονος προσώπου ἀπολεῖ αὐτήν.
Syr:20:22 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀπολλύων, -ονος, ὁ; ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό διά αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ἀπό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:20:22 By być Apollion; by tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wycofywanie w myśli Twarz By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo
Syr:20:22 e)/stin a)pollu/On tE\n PSuCHE\n au)tou= di’ ai)sCHu/nEn, kai\ a)po\ a)/fronos prosO/pou a)polei= au)tE/n.
Syr:20:22 estin apollyOn tEn PSyCHEn autu di’ aisCHynEn, kai apo afronos prosOpu apolei autEn.
Syr:20:22 V9_PAI3S V1_PAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N1_ASF C P A3N_GSM N2N_GSN VF2_FAI3S RD_ASF
Syr:20:22 to be Apollyon; to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ??? and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing unthinking face to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same
Syr:20:22 he/she/it-is Apollyon (nom); while LOSE/DESTROY-ing (nom) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) ??? (acc) and away from (+gen) unthinking ([Adj] gen) face (gen) he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) her/it/same (acc)
Syr:20:22 Syr_20:22_1 Syr_20:22_2 Syr_20:22_3 Syr_20:22_4 Syr_20:22_5 Syr_20:22_6 Syr_20:22_7 Syr_20:22_8 Syr_20:22_9 Syr_20:22_10 Syr_20:22_11 Syr_20:22_12 Syr_20:22_13
Syr:20:22 x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:23 ἔστιν χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν.
Syr:20:23 There is that for bashfulness promiseth to his friend, and maketh him his enemy for nothing. (Sirach 20:23 Brenton)
Syr:20:23 Niejeden też z powodu wstydu zrobił obietnicę przyjacielowi i niepotrzebnie uczynił go sobie wrogiem. (Syr 20:23 BT_4)
Syr:20:23 ἔστιν χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν.
Syr:20:23 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) φίλος -η -ον καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐχθρός -ά -όν δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
Syr:20:23 By być Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] ??? By obiecywać Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo Wrogi Swobodnie; dar
Syr:20:23 e)/stin CHa/rin ai)sCHu/nEs e)paggello/menos fi/lO|, kai\ e)ktE/sato au)to\n e)CHTro\n dOrea/n.
Syr:20:23 estin CHarin aisCHynEs epangellomenos filO, kai ektEsato auton eCHTron dOrean.
Syr:20:23 V9_PAI3S N3_ASF N1_GSF V1_PMPNSM A1_DSM C VAI_AMI3S RD_ASM A1A_ASM N1A_ASF
Syr:20:23 to be for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] ??? to promise friend companion and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same hostile freely; gift
Syr:20:23 he/she/it-is for; grace (acc) ??? (gen) while being-PROMISE-ed (nom) friend ([Adj] dat) and he/she/it-was-POSSESS-ed him/it/same (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) freely; gift (acc)
Syr:20:23 Syr_20:23_1 Syr_20:23_2 Syr_20:23_3 Syr_20:23_4 Syr_20:23_5 Syr_20:23_6 Syr_20:23_7 Syr_20:23_8 Syr_20:23_9 Syr_20:23_10
Syr:20:23 x x x x x x x x x x
Syr:20:24 Μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος, ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
Syr:20:24 A lie is a foul blot in a man, yet it is continually in the mouth of the untaught. (Sirach 20:24 Brenton)
Syr:20:24 Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle wychowanych. (Syr 20:24 BT_4)
Syr:20:24 Μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος, ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
Syr:20:24 μῶμος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ἀ·παίδευτος -ον  
Syr:20:24 Wada Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Nie uczony
Syr:20:24 *mO=mos ponEro\s e)n a)nTrO/pO| PSeu=dos, e)n sto/mati a)paideu/tOn e)ndeleCHisTE/setai.
Syr:20:24 mOmos ponEros en anTrOpO PSeudos, en stomati apaideutOn endeleCHisTEsetai.
Syr:20:24 N2_NSM A1A_NSM P N2_DSM N3E_NSN P N3M_DSN A1B_GPM VS_FPI3S
Syr:20:24 blemish wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human lie falsehood, untruth, false religion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma uninstructed ć
Syr:20:24 blemish (nom) wicked ([Adj] nom) in/among/by (+dat) human (dat) lie (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) uninstructed ([Adj] gen)  
Syr:20:24 Syr_20:24_1 Syr_20:24_2 Syr_20:24_3 Syr_20:24_4 Syr_20:24_5 Syr_20:24_6 Syr_20:24_7 Syr_20:24_8 Syr_20:24_9
Syr:20:24 x x x x x x x x x
Syr:20:25 αἱρετὸν κλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει, ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσιν.
Syr:20:25 A thief is better than a man that is accustomed to lie: but they both shall have destruction to heritage. (Sirach 20:25 Brenton)
Syr:20:25 Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku. (Syr 20:25 BT_4)
Syr:20:25 αἱρετὸν κλέπτης ἐνδελεχίζων ψεύδει, ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσιν.
Syr:20:25   κλέπτης, -ου, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό   ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α δέ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
Syr:20:25 Złodziej [zobacz kleptomanię] Albo Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Obaj zaś Zniszczenie, zniszczenie By dziedziczyć
Syr:20:25 ai(reto\n kle/ptEs E)\ o( e)ndeleCHi/DZOn PSeu/dei, a)mfo/teroi de\ a)pO/leian klEronomE/sousin.
Syr:20:25 haireton kleptEs E ho endeleCHiDZOn PSeudei, amfoteroi de apOleian klEronomEsusin.
Syr:20:25 A1_NSN N1M_NSM C RA_NSM V1_PAPNSM V1_PAI3S A1A_NPM x N1A_ASF VF_FAI3P
Syr:20:25 ć thief [see kleptomania] or the ć lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue both δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] annihilation, destruction to inherit
Syr:20:25   thief (nom) or the (nom)   lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical) both (nom|voc) Yet annihilation, destruction (acc) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat)
Syr:20:25 Syr_20:25_1 Syr_20:25_2 Syr_20:25_3 Syr_20:25_4 Syr_20:25_5 Syr_20:25_6 Syr_20:25_7 Syr_20:25_8 Syr_20:25_9 Syr_20:25_10
Syr:20:25 x x x x x x x x x x
Syr:20:26 ἦθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία, καὶ ἡ αἰσχύνη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς.
Syr:20:26 The disposition of a liar is dishonourable, and his shame is ever with him. (Sirach 20:26 Brenton)
Syr:20:26 Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim. (Syr 20:26 BT_4)
Syr:20:26 ἦθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία, καὶ αἰσχύνη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς.
Syr:20:26 ἦθο·ς, -ους, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἀ·τιμία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:20:26 Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie} Ludzki Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Hańba I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:20:26 E)=Tos a)nTrO/pou PSeudou=s a)timi/a, kai\ E( ai)sCHu/nE au)tou= met’ au)tou= e)ndeleCHO=s.
Syr:20:26 ETos anTrOpu PSeudus atimia, kai hE aisCHynE autu met’ autu endeleCHOs.
Syr:20:26 N3E_NSN N2_GSM A3H_GSM N1A_NSF C RA_NSF N1_NSF RD_GSM P RD_GSM D
Syr:20:26 custom human lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying dishonor and also, even, namely the ??? he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć
Syr:20:26 custom (nom|acc|voc) human (gen) lie (gen); liar ([Adj] gen) dishonor (nom|voc) and the (nom) ??? (nom|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)  
Syr:20:26 Syr_20:26_1 Syr_20:26_2 Syr_20:26_3 Syr_20:26_4 Syr_20:26_5 Syr_20:26_6 Syr_20:26_7 Syr_20:26_8 Syr_20:26_9 Syr_20:26_10 Syr_20:26_11
Syr:20:26 x x x x x x x x x x x
Syr:20:27 Ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτόν, καὶ ἄνθρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσιν.
Syr:20:27 A wise man shall promote himself to honour with his words: and he that hath understanding will please great men. (Sirach 20:27 Brenton)
Syr:20:27 Mędrzec wsławia się swoją mową, a człowiek rozumny podoba się władcom. (Syr 20:27 BT_4)
Syr:20:27 σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτόν, καὶ ἄνθρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσιν.
Syr:20:27 ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἐν λόγος, -ου, ὁ προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ φρόνιμος (-η) -ον ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ
Syr:20:27 Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By iść przodem Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Ludzki Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny Do proszę Urzędnik mający władzę sędziowską
Syr:20:27 *(o sofo\s e)n lo/gois proa/Xei e(auto/n, kai\ a)/nTrOpos fro/nimos a)re/sei megista=sin.
Syr:20:27 o sofos en logois proaXei heauton, kai anTrOpos fronimos aresei megistasin.
Syr:20:27 RA_NSM A1_NSM P N2_DPM VF_FAI3S RD_ASM C N2_NSM A1B_NSM VF_FAI3S N3_DPM
Syr:20:27 the wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to precede self /our-/your-/themselves and also, even, namely human prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious to please magistrate
Syr:20:27 the (nom) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) words (dat) he/she/it-will-PRECEDE, you(sg)-will-be-PRECEDE-ed (classical) self (acc) and human (nom) prudent ([Adj] nom) he/she/it-will-PLEASE, you(sg)-will-be-PLEASE-ed (classical) magistrates (dat)
Syr:20:27 Syr_20:27_1 Syr_20:27_2 Syr_20:27_3 Syr_20:27_4 Syr_20:27_5 Syr_20:27_6 Syr_20:27_7 Syr_20:27_8 Syr_20:27_9 Syr_20:27_10 Syr_20:27_11
Syr:20:27 x x x x x x x x x x x
Syr:20:28 ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει θιμωνιὰν αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν.
Syr:20:28 He that tilleth his land shall increase his heap: and he that pleaseth great men shall get pardon for iniquity. (Sirach 20:28 Brenton)
Syr:20:28 Kto uprawia ziemię, podwyższy swe sterty, a kto się podoba władcom, zmaże przestępstwa. (Syr 20:28 BT_4)
Syr:20:28 ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει θιμωνιὰν αὐτοῦ, καὶ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν.
Syr:20:28 ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ     αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ
Syr:20:28 By pracować/dąż Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do proszę Urzędnik mający władzę sędziowską By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Zły uczynki
Syr:20:28 o( e)rgaDZo/menos gE=n a)nuPSO/sei TimOnia\n au)tou=, kai\ o( a)re/skOn megista=sin e)Xila/setai a)diki/an.
Syr:20:28 ho ergaDZomenos gEn anyPSOsei TimOnian autu, kai ho areskOn megistasin eXilasetai adikian.
Syr:20:28 RA_NSM V1_PMPNSM N1_ASF VF_FAI3S N1A_ASF RD_GSM C RA_NSM V1_PAPNSM N3_DPM VF_FMI3S N1A_ASF
Syr:20:28 the to work/strive earth/land ć ć he/she/it/same and also, even, namely the to please magistrate to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) wrongdoing
Syr:20:28 the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom) earth/land (acc)     him/it/same (gen) and the (nom) while PLEASE-ing (nom) magistrates (dat) he/she/it-will-be-ATONE-ed wrongdoing (acc)
Syr:20:28 Syr_20:28_1 Syr_20:28_2 Syr_20:28_3 Syr_20:28_4 Syr_20:28_5 Syr_20:28_6 Syr_20:28_7 Syr_20:28_8 Syr_20:28_9 Syr_20:28_10 Syr_20:28_11 Syr_20:28_12
Syr:20:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:20:29 ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς.
Syr:20:29 Presents and gifts blind the eyes of the wise, and stop up his mouth that he cannot reprove. (Sirach 20:29 Brenton)
Syr:20:29 Upominki i dary zaślepiają oczy mądrych i jak kaganiec na ustach tłumią nagany. (Syr 20:29 BT_4)
Syr:20:29 ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς.
Syr:20:29 ξενία, -ας, ἡ καί δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σοφός -ή -όν καί ὡς   ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ἀπο·τρέπω (απο+τρεπ-, -, -, -, -, απο+τραπ·[θ]-) ἐλεγμός, -οῦ, ὁ
Syr:20:29 Mieszkający miejsca pokój gościnny I też, nawet, mianowicie Dar Oko Mądry I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Do ??? Upominaj
Syr:20:29 Xe/nia kai\ dO=ra a)potufloi= o)fTalmou\s sofO=n kai\ O(s fimo\s e)n sto/mati a)potre/pei e)legmou/s.
Syr:20:29 Xenia kai dOra apotyfloi ofTalmus sofOn kai hOs fimos en stomati apotrepei elegmus.
Syr:20:29 N1A_NSF C N2N_NPN V4_PAI3S N2_APM A1_GPM C C N2_NSM P N3M_DSN V1_PAI3S N2_APM
Syr:20:29 lodging place guest room and also, even, namely gift ć eye wise and also, even, namely as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma to ??? rebuke
Syr:20:29 lodging place (nom|voc) and gifts (nom|acc|voc)   eyes (acc) wise ([Adj] gen) and as/like   in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) rebukes (acc)
Syr:20:29 Syr_20:29_1 Syr_20:29_2 Syr_20:29_3 Syr_20:29_4 Syr_20:29_5 Syr_20:29_6 Syr_20:29_7 Syr_20:29_8 Syr_20:29_9 Syr_20:29_10 Syr_20:29_11 Syr_20:29_12 Syr_20:29_13
Syr:20:29 x x x x x x x x x x x x x
Syr:20:30 σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις;
Syr:20:30 Wisdom that is hid, and treasure that is hoarded up, what profit is in them both? (Sirach 20:30 Brenton)
Syr:20:30 Mądrość ukryta i skarb niewidoczny, jakiż pożytek z obojga? (Syr 20:30 BT_4)
Syr:20:30 σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις;
Syr:20:30 σοφία, -ας, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί θησαυρός, -οῦ, ὁ ἀ·φανής -ές τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφέλεια, -ας, ἡ ἐν ἀμφότεροι -αι -α
Syr:20:30 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie Skarb Ukrywany Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Korzyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obaj
Syr:20:30 sofi/a kekrumme/nE kai\ TEsauro\s a)fanE/s, ti/s O)fe/leia e)n a)mfote/rois;
Syr:20:30 sofia kekrymmenE kai TEsauros afanEs, tis Ofeleia en amfoterois;
Syr:20:30 N1A_NSF VP_XMPNSF C N2_NSM A3H_NSM RI_NSF N1A_NSF P A1A_DPM
Syr:20:30 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to hide conceal, skulk and also, even, namely treasure concealed who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. benefit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among both
Syr:20:30 sapience (nom|voc) having-been-HIDE-ed (nom|voc) and treasure (nom) concealed ([Adj] nom) who/what/why (nom) benefit (nom|voc) in/among/by (+dat) both (dat)
Syr:20:30 Syr_20:30_1 Syr_20:30_2 Syr_20:30_3 Syr_20:30_4 Syr_20:30_5 Syr_20:30_6 Syr_20:30_7 Syr_20:30_8 Syr_20:30_9
Syr:20:30 x x x x x x x x x
Syr:20:31 κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ.
Syr:20:31 Better is he that hideth his folly than a man that hideth his wisdom. (Sirach 20:31 Brenton)
Syr:20:31 Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę, niż ten, co tai swą mądrość. (Syr 20:31 BT_4)
Syr:20:31 κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ.
Syr:20:31 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό μωρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:20:31 Lepiej Ludzki By ukrywać się Głupota On/ona/to/to samo Albo Ludzki By ukrywać się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo
Syr:20:31 krei/ssOn a)/nTrOpos a)pokru/ptOn tE\n mOri/an au)tou= E)\ a)/nTrOpos a)pokru/ptOn tE\n sofi/an au)tou=.
Syr:20:31 kreissOn anTrOpos apokryptOn tEn mOrian autu E anTrOpos apokryptOn tEn sofian autu.
Syr:20:31 A3C_NSM N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Syr:20:31 better human to hide the foolishness he/she/it/same or human to hide the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same
Syr:20:31 better ([Adj] nom) human (nom) while HIDE-ing (nom) the (acc) foolishness (acc) him/it/same (gen) or human (nom) while HIDE-ing (nom) the (acc) sapience (acc) him/it/same (gen)
Syr:20:31 Syr_20:31_1 Syr_20:31_2 Syr_20:31_3 Syr_20:31_4 Syr_20:31_5 Syr_20:31_6 Syr_20:31_7 Syr_20:31_8 Syr_20:31_9 Syr_20:31_10 Syr_20:31_11 Syr_20:31_12
Syr:20:31 x x x x x x x x x x x x