Wj:28:1 καὶ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύειν μοι, Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων.
Wj:28:1 And do thou take to thyself both Aaron thy brother, and his sons, even them of the children of Israel; so that Aaron, and Nadab and Abiud, and Eleazar and Ithamar, sons of Aaron, may minister to me. (Exodus 28:1 Brenton)
Wj:28:1 Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona. (Wj 28:1 BT_4)
Wj:28:1 Καὶ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύειν μοι, Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων.
Wj:28:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό τέ Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀαρών, ὁ καί   καί Ἀβιούδ, ὁ καί Ἐλεάζαρ, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ
Wj:28:1 a także, nawet, a mianowicie ty prowadzić stronę w kierunku (+ ACC +, + gen dat) się i [postpositive współrzędnych] Aaron brat ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami syn Izrael do pracy z kapłaństwa księdza JA Aaron a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie Abiud a także, nawet, a mianowicie Eleazar a także, nawet, a mianowicie - syn Aaron
Wj:28:1 *kai\ su\ prosaga/gou pro\s seauto\n to/n te *aarOn to\n a)delfo/n sou kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= e)k tO=n ui(O=n *israEl i(erateu/ein moi, *aarOn kai\ *nadab kai\ *abioud kai\ *eleaDZar kai\ *iTamar ui(ou\s *aarOn.
Wj:28:1 kai sy prosagagu pros seauton ton te aarOn ton adelfon su kai tus hyius autu ek tOn hyiOn israEl hierateuein moi, aarOn kai nadab kai abiud kai eleaDZar kai iTamar hyius aarOn.
Wj:28:1 C RP_NS VB_AMD2S P RD_ASM RA_ASM x N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_APM N2_APM RD_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM V1_PAN RP_DS N_ASM C N_ASM C N_ASM C N_ASM C N_ASM N2_APM N_GSM
Wj:28:1 and also, even, namely you to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) yourself the and [postpositive coordinate] Aaron the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely the son he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel to work of a priest priestcraft I Aaron and also, even, namely ć and also, even, namely Abiud and also, even, namely Eleazar and also, even, namely ć son Aaron
Wj:28:1 and you(sg) (nom) be-you(sg)-LEAD-ed-TOWARD! toward (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) the (acc) and [postpositive coordinate] Aaron (indecl) the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) to-be-WORK OF A PRIEST-ing me (dat) Aaron (indecl) and   and Abiud (indecl) and Eleazar (indecl) and   sons (acc) Aaron (indecl)
Wj:28:1 Wj_28:1_1 Wj_28:1_2 Wj_28:1_3 Wj_28:1_4 Wj_28:1_5 Wj_28:1_6 Wj_28:1_7 Wj_28:1_8 Wj_28:1_9 Wj_28:1_10 Wj_28:1_11 Wj_28:1_12 Wj_28:1_13 Wj_28:1_14 Wj_28:1_15 Wj_28:1_16 Wj_28:1_17 Wj_28:1_18 Wj_28:1_19 Wj_28:1_20 Wj_28:1_21 Wj_28:1_22 Wj_28:1_23 Wj_28:1_24 Wj_28:1_25 Wj_28:1_26 Wj_28:1_27 Wj_28:1_28 Wj_28:1_29 Wj_28:1_30 Wj_28:1_31 Wj_28:1_32
Wj:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:2 καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.
Wj:28:2 And thou shalt make holy apparel for Aaron thy brother, for honour and glory. (Exodus 28:2 Brenton)
Wj:28:2 I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku ozdobie. (Wj 28:2 BT_4)
Wj:28:2 καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.
Wj:28:2 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) στολή, -ῆς, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τιμή, -ῆς, ἡ καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Wj:28:2 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić jednolita tablica, kostium, kostium Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) Aaron brat ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) cześć cześć, szacunek, uwielbienie; rzeczy: warto, warto a także, nawet, a mianowicie chwała / awesomeness; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre
Wj:28:2 kai\ poiE/seis stolE\n a(gi/an *aarOn tO=| a)delfO=| sou ei)s timE\n kai\ do/Xan.
Wj:28:2 kai poiEseis stolEn hagian aarOn tO adelfO su eis timEn kai doXan.
Wj:28:2 C VF_FAI2S N1_ASF A1A_ASF N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS P N1_ASF C N1S_ASF
Wj:28:2 and also, even, namely doing/making; to do/make array uniform, costume, suit dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Aaron the brother you; your/yours(sg) into (+acc) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Wj:28:2 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE array (acc) holy ([Adj] acc) Aaron (indecl) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) honor (acc) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Wj:28:2 Wj_28:2_1 Wj_28:2_2 Wj_28:2_3 Wj_28:2_4 Wj_28:2_5 Wj_28:2_6 Wj_28:2_7 Wj_28:2_8 Wj_28:2_9 Wj_28:2_10 Wj_28:2_11 Wj_28:2_12
Wj:28:2 x x x x x x x x x x x x
Wj:28:3 καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως, καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον, ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι.
Wj:28:3 And speak thou to all those who are wise in understanding, whom I have filled with the spirit of wisdom and perception; and they shall make the holy apparel of Aaron for the sanctuary, in which apparel he shall minister to me as priest. (Exodus 28:3 Brenton)
Wj:28:3 Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan. (Wj 28:3 BT_4)
Wj:28:3 καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως, καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον, ἐν ἱερατεύσει μοι.
Wj:28:3 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό αἴσθησις, -εως, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἀαρών, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ὅς ἥ ὅ ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:28:3 a także, nawet, a mianowicie ty mówić każdy wszystkim, każde, każde, całość mądry poznanie intelekt, mentalność, cel, plan który / którego / których zaspokoić wypełnić Duch oddech, duchowe wypowiedź, wiatr dyskrecja (wiedza, odczuwalność) a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić jednolita tablica, kostium, kostium Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) Aaron do (+ acc) Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których do pracy z kapłaństwa księdza JA
Wj:28:3 kai\ su\ la/lEson pa=si toi=s sofoi=s tE=| dianoi/a|, ou(\s e)ne/plEsa pneu/matos ai)sTE/seOs, kai\ poiE/sousin tE\n stolE\n tE\n a(gi/an *aarOn ei)s to\ a(/gion, e)n E(=| i(erateu/sei moi.
Wj:28:3 kai sy lalEson pasi tois sofois tE dianoia, hus eneplEsa pneumatos aisTEseOs, kai poiEsusin tEn stolEn tEn hagian aarOn eis to hagion, en hE hierateusei moi.
Wj:28:3 C RP_NS VA_AAD2S A3_DPM RA_DPM A1_DPM RA_DSF N1A_DSF RR_APM VAI_AAI1S N3M_GSN N3I_GSF C VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF N_DSM P RA_ASN A1A_ASN P RR_DSF VF_FAI3S RP_DS
Wj:28:3 and also, even, namely you to speak every all, each, every, the whole of the wise the cognition intellect, mentality, purpose, plan who/whom/which to satisfy fill up spirit breath, spiritual utterance, wind discretion (knowledge, perceptibility) and also, even, namely to do/make the array uniform, costume, suit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Aaron into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to work of a priest priestcraft I
Wj:28:3 and you(sg) (nom) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) all (dat) the (dat) wise ([Adj] dat) the (dat) cognition (dat) who/whom/which (acc) I-SATISFY-ed spirit (gen) discretion (gen) and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (acc) array (acc) the (acc) holy ([Adj] acc) Aaron (indecl) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-will-WORK OF A PRIEST, you(sg)-will-be-WORK OF A PRIEST-ed (classical) me (dat)
Wj:28:3 Wj_28:3_1 Wj_28:3_2 Wj_28:3_3 Wj_28:3_4 Wj_28:3_5 Wj_28:3_6 Wj_28:3_7 Wj_28:3_8 Wj_28:3_9 Wj_28:3_10 Wj_28:3_11 Wj_28:3_12 Wj_28:3_13 Wj_28:3_14 Wj_28:3_15 Wj_28:3_16 Wj_28:3_17 Wj_28:3_18 Wj_28:3_19 Wj_28:3_20 Wj_28:3_21 Wj_28:3_22 Wj_28:3_23 Wj_28:3_24 Wj_28:3_25 Wj_28:3_26
Wj:28:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:4 καὶ αὗται αἱ στολαί, ἃς ποιήσουσιν· τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην· καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι.
Wj:28:4 And these are the garments which they shall make: the breast-plate, and the shoulder-piece, and the full-length robe, and the tunic with a fringe, and the tire, and the girdle; and they shall make holy garments for Aaron and his sons to minister to me as priests. (Exodus 28:4 Brenton)
Wj:28:4 Oto szaty, jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona, i dla jego synów, aby Mi służyli jako kapłani. (Wj 28:4 BT_4)
Wj:28:4 καὶ αὗται αἱ στολαί, ἃς ποιήσουσιν· τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην· καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι.
Wj:28:4 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ποδήρης -ες καί χιτών, -ῶνος, ὁ   καί   καί ζώνη, -ης, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) στολή, -ῆς, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:28:4 a także, nawet, a mianowicie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] jednolita tablica, kostium, kostium który / którego / których robić / zrobić - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie sięgając do stóp a także, nawet, a mianowicie kaftan pasem tunika długi, długi opasane tunika, chałat, stanik, sutanna - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie cincture The cincture Szaty liturgiczne jest, noszone otaczający ciało około lub powyżej pasa. a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić jednolita tablica, kostium, kostium Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) Aaron a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama do (+ acc) do pracy z kapłaństwa księdza JA
Wj:28:4 kai\ au(=tai ai( stolai/, a(/s poiE/sousin· to\ peristE/Tion kai\ tE\n e)pOmi/da kai\ to\n podE/rE kai\ CHitO=na kosumbOto\n kai\ ki/darin kai\ DZO/nEn· kai\ poiE/sousin stola\s a(gi/as *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= ei)s to\ i(erateu/ein moi.
Wj:28:4 kai hautai hai stolai, has poiEsusin· to peristETion kai tEn epOmida kai ton podErE kai CHitOna kosymbOton kai kidarin kai DZOnEn· kai poiEsusin stolas hagias aarOn kai tois hyiois autu eis to hierateuein moi.
Wj:28:4 C RD_NPF RA_NPF N1_NPF RR_APF VF_FAI3P RA_ASN N2N_ASN C RA_ASF N3D_ASF C RA_ASM A3_ASM C N3W_ASM A1_ASM C N3I_ASF C N1_ASF C VF_FAI3P N1_APF A1A_APF N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM P RA_ASN V1_PAN RP_DS
Wj:28:4 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the array uniform, costume, suit who/whom/which to do/make the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the reaching to the feet and also, even, namely long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock ć and also, even, namely ć and also, even, namely cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. and also, even, namely to do/make array uniform, costume, suit dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same into (+acc) the to work of a priest priestcraft I
Wj:28:4 and these (nom) the (nom) arraies (nom|voc) who/whom/which (acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc)   and the (acc)   and the (acc) reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and long belted tunic (acc)   and   and cincture (acc) and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) arraies (acc) holy ([Adj] acc, gen) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) to-be-WORK OF A PRIEST-ing me (dat)
Wj:28:4 Wj_28:4_1 Wj_28:4_2 Wj_28:4_3 Wj_28:4_4 Wj_28:4_5 Wj_28:4_6 Wj_28:4_7 Wj_28:4_8 Wj_28:4_9 Wj_28:4_10 Wj_28:4_11 Wj_28:4_12 Wj_28:4_13 Wj_28:4_14 Wj_28:4_15 Wj_28:4_16 Wj_28:4_17 Wj_28:4_18 Wj_28:4_19 Wj_28:4_20 Wj_28:4_21 Wj_28:4_22 Wj_28:4_23 Wj_28:4_24 Wj_28:4_25 Wj_28:4_26 Wj_28:4_27 Wj_28:4_28 Wj_28:4_29 Wj_28:4_30 Wj_28:4_31 Wj_28:4_32 Wj_28:4_33 Wj_28:4_34
Wj:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:5 καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον. –
Wj:28:5 And they shall take the gold, and the blue, and the purple, and the scarlet, and the fine linen. (Exodus 28:5 Brenton)
Wj:28:5 A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru. (Wj 28:5 BT_4)
Wj:28:5 καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.
Wj:28:5 καί αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό ὑάκινθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον καί ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ  
Wj:28:5 a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kawałek złota a także, nawet, a mianowicie hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat a także, nawet, a mianowicie bisior -
Wj:28:5 kai\ au)toi\ lE/mPSontai to\ CHrusi/on kai\ tE\n u(a/kinTon kai\ tE\n porfu/ran kai\ to\ ko/kkinon kai\ tE\n bu/sson.
Wj:28:5 kai autoi lEmPSontai to CHrysion kai tEn hyakinTon kai tEn porfyran kai to kokkinon kai tEn bysson.
Wj:28:5 C RD_NPM VF_FMI3P RA_ASN N2N_ASN C RA_ASF N2_ASF C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASN A1_ASN C RA_ASF N2_ASF
Wj:28:5 and also, even, namely he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the piece of gold and also, even, namely the hyacinth and also, even, namely the purple [cloth]; purple and also, even, namely the scarlet and also, even, namely the fine linen  
Wj:28:5 and they/same (nom) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and the (acc) hyacinth (acc) and the (acc) purple (acc); purple ([Adj] acc) and the (nom|acc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) fine linen (acc)  
Wj:28:5 Wj_28:5_1 Wj_28:5_2 Wj_28:5_3 Wj_28:5_4 Wj_28:5_5 Wj_28:5_6 Wj_28:5_7 Wj_28:5_8 Wj_28:5_9 Wj_28:5_10 Wj_28:5_11 Wj_28:5_12 Wj_28:5_13 Wj_28:5_14 Wj_28:5_15 Wj_28:5_16 Wj_28:5_17 Wj_28:5_18
Wj:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:6 καὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ·
Wj:28:6 And they shall make the shoulder-piece of fine linen spun, the woven work of the embroiderer. (Exodus 28:6 Brenton)
Wj:28:6 Efod wykonają ze złotych nici i fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz kręconego bisioru, jako dzieło biegłych tkaczy. (Wj 28:6 BT_4)
Wj:28:6 καὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ·
Wj:28:6 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν  
Wj:28:6 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami bisior kręcić praca tkana -
Wj:28:6 kai\ poiE/sousin tE\n e)pOmi/da e)k bu/ssou keklOsme/nEs, e)/rgon u(fanto\n poikiltou=·
Wj:28:6 kai poiEsusin tEn epOmida ek byssu keklOsmenEs, ergon hyfanton poikiltu·
Wj:28:6 C VF_FAI3P RA_ASF N3D_ASF P N2_GSF VT_XMPGSF N2N_ASN A1_ASN N1M_GSM
Wj:28:6 and also, even, namely to do/make the ć out of (+gen) ἐξ before vowels fine linen to spin work woven ć
Wj:28:6 and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (acc)   out of (+gen) fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) work (nom|acc|voc) woven ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Wj:28:6 Wj_28:6_1 Wj_28:6_2 Wj_28:6_3 Wj_28:6_4 Wj_28:6_5 Wj_28:6_6 Wj_28:6_7 Wj_28:6_8 Wj_28:6_9 Wj_28:6_10
Wj:28:6 x x x x x x x x x x
Wj:28:7 δύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι·
Wj:28:7 It shall have two shoulder-pieces joined together, fastened on the two sides. (Exodus 28:7 Brenton)
Wj:28:7 Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, a będą połączone na obu górnych końcach. (Wj 28:7 BT_4)
Wj:28:7 δύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι·
Wj:28:7 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐπί ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) μέρο·ς, -ους, τό  
Wj:28:7 dwa - ograniczyć być on / ona / on / sama inny inny na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem na zachód; dwa; ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. regiony częścią / szt -
Wj:28:7 du/o e)pOmi/des sune/CHousai e)/sontai au)tO=| e(te/ra tE\n e(te/ran, e)pi\ toi=s dusi\ me/resin e)XErtEme/nai·
Wj:28:7 dyo epOmides syneCHusai esontai autO hetera tEn heteran, epi tois dysi meresin eXErtEmenai·
Wj:28:7 M N3D_NPF V1_PAPNPF VF_FMI3P RD_DSM A1A_NSF RA_ASF A1A_ASF P RA_DPN M_DP N3E_DPN VM_XPPNPF
Wj:28:7 two ć to constrain to be he/she/it/same other the other upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. part/piece regions ć
Wj:28:7 two (nom, acc, gen)   while CONSTRAIN-ing (nom|voc) they-will-be him/it/same (dat) other (nom|acc), other (nom) the (acc) other (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) parts/pieces (dat)  
Wj:28:7 Wj_28:7_1 Wj_28:7_2 Wj_28:7_3 Wj_28:7_4 Wj_28:7_5 Wj_28:7_6 Wj_28:7_7 Wj_28:7_8 Wj_28:7_9 Wj_28:7_10 Wj_28:7_11 Wj_28:7_12 Wj_28:7_13
Wj:28:7 x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:8 καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων, ὅ ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
Wj:28:8 And the woven work of the shoulder-pieces which is upon it, shall be of one piece according to the work, of pure gold and blue and purple, and spun scarlet and fine twined linen. (Exodus 28:8 Brenton)
Wj:28:8 A przepaska efodu, która się na nim winna znajdować, ma być wykonana tak samo ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. (Wj 28:8 BT_4)
Wj:28:8 καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων, ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
Wj:28:8 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ποίησις, -εως, ἡ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον δια·νήθω [LXX] (-, -, -, -, δια+νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -)
Wj:28:8 a także, nawet, a mianowicie - - który / którego / których być na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem robi / podejmowanie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama być z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota a także, nawet, a mianowicie hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat do ??? a także, nawet, a mianowicie bisior kręcić
Wj:28:8 kai\ to\ u(/fasma tO=n e)pOmi/dOn, o(/ e)stin e)p’ au)tO=|, kata\ tE\n poi/Esin e)X au)tou= e)/stai e)k CHrusi/ou kai\ u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou dianenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs.
Wj:28:8 kai to hyfasma tOn epOmidOn, ho estin ep’ autO, kata tEn poiEsin eX autu estai ek CHrysiu kai hyakinTu kai porfyras kai kokkinu dianenEsmenu kai byssu keklOsmenEs.
Wj:28:8 C RA_NSN N3T_NSN RA_GPF N3D_GPF RR_NSN V9_PAI3S P RD_DSM P RA_ASF N3I_ASF P RD_GSN VF_FMI3S P N2N_GSN C N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF
Wj:28:8 and also, even, namely the ć the ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the doing/making out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to be out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin
Wj:28:8 and the (nom|acc)   the (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) doing/making (acc) out of (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be out of (+gen) piece of gold (gen) and hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen)
Wj:28:8 Wj_28:8_1 Wj_28:8_2 Wj_28:8_3 Wj_28:8_4 Wj_28:8_5 Wj_28:8_6 Wj_28:8_7 Wj_28:8_8 Wj_28:8_9 Wj_28:8_10 Wj_28:8_11 Wj_28:8_12 Wj_28:8_13 Wj_28:8_14 Wj_28:8_15 Wj_28:8_16 Wj_28:8_17 Wj_28:8_18 Wj_28:8_19 Wj_28:8_20 Wj_28:8_21 Wj_28:8_22 Wj_28:8_23 Wj_28:8_24 Wj_28:8_25 Wj_28:8_26 Wj_28:8_27
Wj:28:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:9 καὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους, λίθους σμαράγδου, καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ,
Wj:28:9 And thou shalt take the two stones, the stones of emerald, and thou shalt grave on them the names of the children of Israel. (Exodus 28:9 Brenton)
Wj:28:9 Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. (Wj 28:9 BT_4)
Wj:28:9 καὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους, λίθους σμαράγδου, καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ,
Wj:28:9 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο λίθος, -ου, ὁ λίθος, -ου, ὁ σμάραγδος, -ου, ὁ καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:28:9 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem dwa kamień kamień szmaragd a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama w odniesieniu do nazwy syn Izrael
Wj:28:9 kai\ lE/mPSE| tou\s du/o li/Tous, li/Tous smara/gdou, kai\ glu/PSeis e)n au)toi=s ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *israEl,
Wj:28:9 kai lEmPSE tus dyo liTus, liTus smaragdu, kai glyPSeis en autois ta onomata tOn hyiOn israEl,
Wj:28:9 C VF_FMI2S RA_APM M N2_APM N2_APM N2_GSF C VF_FAI2S P RD_DPM RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM
Wj:28:9 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the two stone stone emerald and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the name with regard to the son Israel
Wj:28:9 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) two (nom, acc, gen) stones (acc) stones (acc) emerald (gen) and   in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Wj:28:9 Wj_28:9_1 Wj_28:9_2 Wj_28:9_3 Wj_28:9_4 Wj_28:9_5 Wj_28:9_6 Wj_28:9_7 Wj_28:9_8 Wj_28:9_9 Wj_28:9_10 Wj_28:9_11 Wj_28:9_12 Wj_28:9_13 Wj_28:9_14 Wj_28:9_15 Wj_28:9_16
Wj:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:10 ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν.
Wj:28:10 Six names on the first stone, and the other six names on the second stone, according to their births. (Exodus 28:10 Brenton)
Wj:28:10 Sześć imion na jednym kamieniu, a sześć imion pozostałych na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia. (Wj 28:10 BT_4)
Wj:28:10 ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν.
Wj:28:10 ἕξ ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό ἕξ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον κατά ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:28:10 sześć w odniesieniu do nazwy na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem kamień jeden a także, nawet, a mianowicie sześć w odniesieniu do nazwy Pozostałe również wtedy, Więc teraz, reszta na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem kamień drugi w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem rodowód on / ona / on / sama
Wj:28:10 e(\X o)no/mata e)pi\ to\n li/Ton to\n e(/na kai\ ta\ e(\X o)no/mata ta\ loipa\ e)pi\ to\n li/Ton to\n deu/teron kata\ ta\s gene/seis au)tO=n.
Wj:28:10 heX onomata epi ton liTon ton hena kai ta heX onomata ta loipa epi ton liTon ton deuteron kata tas geneseis autOn.
Wj:28:10 M N3M_APN P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM C RA_APN M N3M_APN RA_APN A1_APN P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM P RA_APF N3I_APF RD_GPM
Wj:28:10 six name with regard to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone the one and also, even, namely the six name with regard to the remaining well then, sο, now, the rest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone the second down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lineage he/she/it/same
Wj:28:10 six names (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) stone (acc) the (acc) one (acc) and the (nom|acc) six names (nom|acc|voc) the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) stone (acc) the (acc) second (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen)
Wj:28:10 Wj_28:10_1 Wj_28:10_2 Wj_28:10_3 Wj_28:10_4 Wj_28:10_5 Wj_28:10_6 Wj_28:10_7 Wj_28:10_8 Wj_28:10_9 Wj_28:10_10 Wj_28:10_11 Wj_28:10_12 Wj_28:10_13 Wj_28:10_14 Wj_28:10_15 Wj_28:10_16 Wj_28:10_17 Wj_28:10_18 Wj_28:10_19 Wj_28:10_20 Wj_28:10_21 Wj_28:10_22
Wj:28:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:11 ἔργον λιθουργικῆς τέχνης, γλύμμα σφραγῖδος, διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Wj:28:11 It shall be the work of the stone-engraver's art; as the graving of a seal thou shalt engrave the two stones with the names of the children of Israel. (Exodus 28:11 Brenton)
Wj:28:11 Jak rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złote oprawy. (Wj 28:11 BT_4)
Wj:28:11 ἔργον λιθουργικῆς τέχνης, γλύμμα σφραγῖδος, διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Wj:28:11 ἔργον, -ου, τό   τέχνη, -ης, ἡ   σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ   ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο λίθος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:28:11 praca - handlu (statki) - cechą cechą, znaczek, aby wskazać czystości lub autentyczności; print [σφράγιζα uszczelnienie] - dwa kamień na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem w odniesieniu do nazwy syn Izrael
Wj:28:11 e)/rgon liTourgikE=s te/CHnEs, glu/mma sfragi=dos, diaglu/PSeis tou\s du/o li/Tous e)pi\ toi=s o)no/masin tO=n ui(O=n *israEl.
Wj:28:11 ergon liTurgikEs teCHnEs, glymma sfragidos, diaglyPSeis tus dyo liTus epi tois onomasin tOn hyiOn israEl.
Wj:28:11 N2N_ASN A1_GSF N1_GSF N3M_ASN N3D_GSF VF_FAI2S RA_APM M N2_APM P RA_DPN N3M_DPN RA_GPM N2_GPM N_GSM
Wj:28:11 work ć trade (craft) ć hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] ć the two stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to the son Israel
Wj:28:11 work (nom|acc|voc)   trade (gen)   hallmark (gen)   the (acc) two (nom, acc, gen) stones (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) names (dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Wj:28:11 Wj_28:11_1 Wj_28:11_2 Wj_28:11_3 Wj_28:11_4 Wj_28:11_5 Wj_28:11_6 Wj_28:11_7 Wj_28:11_8 Wj_28:11_9 Wj_28:11_10 Wj_28:11_11 Wj_28:11_12 Wj_28:11_13 Wj_28:11_14 Wj_28:11_15
Wj:28:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:12 καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος· λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν.
Wj:28:12 And thou shalt put the two stones on the shoulders of the shoulder-piece: they are memorial-stones for the children of Israel: and Aaron shall bear the names of the children of Israel before the Lord on his two shoulders, a memorial for them. (Exodus 28:12 Brenton)
Wj:28:12 Dwa te kamienie umieścisz na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach - dla pamięci. (Wj 28:12 BT_4)
Wj:28:12 καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος· λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν.
Wj:28:12 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο λίθος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   λίθος, -ου, ὁ μνημό·συνον, -ου, τό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μνημό·συνον, -ου, τό περί αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:28:12 a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację dwa kamień na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ramię - kamień pamięć iść; być syn Izrael a także, nawet, a mianowicie podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę Aaron w odniesieniu do nazwy syn Izrael wcześniej (+ gen) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dwa ramię on / ona / on / sama pamięć o (+ acc, + gen) on / ona / on / sama
Wj:28:12 kai\ TE/seis tou\s du/o li/Tous e)pi\ tO=n O)/mOn tE=s e)pOmi/dos· li/Toi mnEmosu/nou ei)si\n toi=s ui(oi=s *israEl· kai\ a)nalE/mPSetai *aarOn ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *israEl e)/nanti kuri/ou e)pi\ tO=n du/o O)/mOn au)tou=, mnEmo/sunon peri\ au)tO=n.
Wj:28:12 kai TEseis tus dyo liTus epi tOn OmOn tEs epOmidos· liToi mnEmosynu eisin tois hyiois israEl· kai analEmPSetai aarOn ta onomata tOn hyiOn israEl enanti kyriu epi tOn dyo OmOn autu, mnEmosynon peri autOn.
Wj:28:12 C VF_FAI2S RA_APM M N2_APM P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N3D_GSF N2_NPM N2N_GSN V9_PAI3P RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF_FMI3S N_NSM RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM P N2_GSM P RA_GPM M N2_GPM RD_GSM N2N_ASN P RD_GPM
Wj:28:12 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the two stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder the ć stone memory to go; to be the son Israel and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand Aaron the name with regard to the son Israel before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two shoulder he/she/it/same memory about (+acc,+gen) he/she/it/same
Wj:28:12 and you(sg)-will-PLACE the (acc) two (nom, acc, gen) stones (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) shoulders (gen) the (gen)   stones (nom|voc) memory (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and he/she/it-will-be-TAKE UP-ed Aaron (indecl) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) two (nom, acc, gen) shoulders (gen) him/it/same (gen) memory (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) them/same (gen)
Wj:28:12 Wj_28:12_1 Wj_28:12_2 Wj_28:12_3 Wj_28:12_4 Wj_28:12_5 Wj_28:12_6 Wj_28:12_7 Wj_28:12_8 Wj_28:12_9 Wj_28:12_10 Wj_28:12_11 Wj_28:12_12 Wj_28:12_13 Wj_28:12_14 Wj_28:12_15 Wj_28:12_16 Wj_28:12_17 Wj_28:12_18 Wj_28:12_19 Wj_28:12_20 Wj_28:12_21 Wj_28:12_22 Wj_28:12_23 Wj_28:12_24 Wj_28:12_25 Wj_28:12_26 Wj_28:12_27 Wj_28:12_28 Wj_28:12_29 Wj_28:12_30 Wj_28:12_31 Wj_28:12_32 Wj_28:12_33 Wj_28:12_34
Wj:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:13 καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
Wj:28:13 And thou shalt make circlets of pure gold; (Exodus 28:13 Brenton)
Wj:28:13 Umieścisz je w złotych obszyciach. (Wj 28:13 BT_4)
Wj:28:13 καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
Wj:28:13 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
Wj:28:13 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota czysty
Wj:28:13 kai\ poiE/seis a)spidi/skas e)k CHrusi/ou kaTarou=·
Wj:28:13 kai poiEseis aspidiskas ek CHrysiu kaTaru·
Wj:28:13 C VF_FAI2S N1_APF P N2N_GSN A1A_GSN
Wj:28:13 and also, even, namely doing/making; to do/make ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean
Wj:28:13 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
Wj:28:13 Wj_28:13_1 Wj_28:13_2 Wj_28:13_3 Wj_28:13_4 Wj_28:13_5 Wj_28:13_6
Wj:28:13 x x x x x x
Wj:28:14 καὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆς· καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων. –
Wj:28:14 and thou shalt make two fringes of pure gold, variegated with flowers wreathen work; and thou shalt put the wreathen fringes on the circlets, fastening them on their shoulder-pieces in front. (Exodus 28:14 Brenton)
Wj:28:14 Dwa też łańcuszki z czystego złota przygotujesz jako kręcone sznurki, a wykonane sznurki osadzisz w obszyciach. (Wj 28:14 BT_4)
Wj:28:14 καὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆς· καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων.
Wj:28:14 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν   ἐν ἄνθο·ς, -ους, τό ἔργον, -ου, τό   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πλέκω (-, -, πλεξ-, -, πεπλεκ-, πλακ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό    
Wj:28:14 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić dwa - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota czysty - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między kwiat [zobacz Chrys-anthemum, Golden Flower] praca - a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie - do ??? na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - -
Wj:28:14 kai\ poiE/seis du/o krossOta\ e)k CHrusi/ou kaTarou=, katamemigme/na e)n a)/nTesin, e)/rgon plokE=s· kai\ e)piTE/seis ta\ krossOta\ ta\ peplegme/na e)pi\ ta\s a)spidi/skas kata\ ta\s parOmi/das au)tO=n e)k tO=n e)mprosTi/On.
Wj:28:14 kai poiEseis dyo krossOta ek CHrysiu kaTaru, katamemigmena en anTesin, ergon plokEs· kai epiTEseis ta krossOta ta peplegmena epi tas aspidiskas kata tas parOmidas autOn ek tOn emprosTiOn.
Wj:28:14 C VF_FAI2S M A1_APN P N2N_GSN A1A_GSN VK_XPPAPN P N3E_DPN N2N_ASN N1_GSF C VF_FAI2S RA_APN A1_APN RA_APN VK_XPPAPN P RA_APF N1_APF P RA_APF N3D_APF RD_GPM P RA_GPN A1B_GPN
Wj:28:14 and also, even, namely doing/making; to do/make two ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flower [see chrys-anthemum, golden flower] work ć and also, even, namely to place on the ć the to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć  
Wj:28:14 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE two (nom, acc, gen)   out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)   in/among/by (+dat) flowers (dat) work (nom|acc|voc)   and you(sg)-will-PLACE ON the (nom|acc)   the (nom|acc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   them/same (gen) out of (+gen) the (gen)    
Wj:28:14 Wj_28:14_1 Wj_28:14_2 Wj_28:14_3 Wj_28:14_4 Wj_28:14_5 Wj_28:14_6 Wj_28:14_7 Wj_28:14_8 Wj_28:14_9 Wj_28:14_10 Wj_28:14_11 Wj_28:14_12 Wj_28:14_13 Wj_28:14_14 Wj_28:14_15 Wj_28:14_16 Wj_28:14_17 Wj_28:14_18 Wj_28:14_19 Wj_28:14_20 Wj_28:14_21 Wj_28:14_22 Wj_28:14_23 Wj_28:14_24 Wj_28:14_25 Wj_28:14_26 Wj_28:14_27 Wj_28:14_28 Wj_28:14_29
Wj:28:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:15 καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ· κατὰ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό· ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό.
Wj:28:15 And thou shalt make the oracle of judgment, the work of the embroiderer: in keeping with the ephod, thou shalt make it of gold, and blue and purple, and spun scarlet, and fine linen spun. (Exodus 28:15 Brenton)
Wj:28:15 Uczynisz też pektorał do zasięgania wyroczni; a wykonają go biegli tkacze w ten sam sposób jak efod: ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru. (Wj 28:15 BT_4)
Wj:28:15 καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ· κατὰ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό· ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό.
Wj:28:15 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἔργον, -ου, τό   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:28:15 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość praca - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - - robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota a także, nawet, a mianowicie hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat kręcić a także, nawet, a mianowicie bisior kręcić robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:28:15 kai\ poiE/seis logei=on tO=n kri/seOn, e)/rgon poikiltou=· kata\ to\n r(uTmo\n tE=s e)pOmi/dos poiE/seis au)to/· e)k CHrusi/ou kai\ u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou keklOsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs poiE/seis au)to/.
Wj:28:15 kai poiEseis logeion tOn kriseOn, ergon poikiltu· kata ton ryTmon tEs epOmidos poiEseis auto· ek CHrysiu kai hyakinTu kai porfyras kai kokkinu keklOsmenu kai byssu keklOsmenEs poiEseis auto.
Wj:28:15 C VF_FAI2S N2N_ASN RA_GPF N3I_GPF N2N_ASN N1M_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N3D_GSF VF_FAI2S RD_ASN P N2N_GSN C N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF VF_FAI2S RD_ASN
Wj:28:15 and also, even, namely doing/making; to do/make ć the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit work ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the ć doing/making; to do/make he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to spin and also, even, namely fine linen to spin doing/making; to do/make he/she/it/same
Wj:28:15 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   the (gen) judgments (gen) work (nom|acc|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (gen)   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc) out of (+gen) piece of gold (gen) and hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-SPIN-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc)
Wj:28:15 Wj_28:15_1 Wj_28:15_2 Wj_28:15_3 Wj_28:15_4 Wj_28:15_5 Wj_28:15_6 Wj_28:15_7 Wj_28:15_8 Wj_28:15_9 Wj_28:15_10 Wj_28:15_11 Wj_28:15_12 Wj_28:15_13 Wj_28:15_14 Wj_28:15_15 Wj_28:15_16 Wj_28:15_17 Wj_28:15_18 Wj_28:15_19 Wj_28:15_20 Wj_28:15_21 Wj_28:15_22 Wj_28:15_23 Wj_28:15_24 Wj_28:15_25 Wj_28:15_26 Wj_28:15_27 Wj_28:15_28
Wj:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:16 τετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος.
Wj:28:16 Thou shalt make it square: it shall be double; of a span the length of it, and of a span the breadth. (Exodus 28:16 Brenton)
Wj:28:16 Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła jedną piędź. (Wj 28:16 BT_4)
Wj:28:16 τετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος.
Wj:28:16 τετρά·γωνος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος   ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί   ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]
Wj:28:16 cztery kwadratowe (cztery do muru) być podwójne / podwójny - długość a także, nawet, a mianowicie - znaleźć szerokość
Wj:28:16 tetra/gOnon e)/stai, diplou=n, spiTamE=s to\ mE=kos kai\ spiTamE=s to\ eu)=ros.
Wj:28:16 tetragOnon estai, diplun, spiTamEs to mEkos kai spiTamEs to euros.
Wj:28:16 A1B_NSN VF_FMI3S A1C_NSN N1_GSF RA_ASN N3E_ASN C N1_GSF RA_ASN N2_ASN
Wj:28:16 four-square (four cornered) to be double/twofold ć the length and also, even, namely ć the find width
Wj:28:16 four-square ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be double/twofold (acc, nom|acc|voc)   the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and   the (nom|acc) find (nom|acc|voc)
Wj:28:16 Wj_28:16_1 Wj_28:16_2 Wj_28:16_3 Wj_28:16_4 Wj_28:16_5 Wj_28:16_6 Wj_28:16_7 Wj_28:16_8 Wj_28:16_9 Wj_28:16_10
Wj:28:16 x x x x x x x x x x
Wj:28:17 καὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων ἔσται σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς·
Wj:28:17 And thou shalt interweave with it a texture of four rows of stone; there shall be a row of stones, a sardius, a topaz, and emerald, the first row. (Exodus 28:17 Brenton)
Wj:28:17 Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni; w pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd, (Wj 28:17 BT_4)
Wj:28:17 καὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων ἔσται σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδος, στίχος εἷς·
Wj:28:17 καί καθ·υφαίνω [LXX] (-, καθ+υφαν(ε)·[σ]-, -, -, καθ+υφαν-, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό         λίθος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σάρδιον, -ου, τό τοπάζιον, -ου, τό καί σμάραγδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Wj:28:17 a także, nawet, a mianowicie do ??? w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama - - - - kamień być sardonyks topaz a także, nawet, a mianowicie szmaragd - jeden
Wj:28:17 kai\ kaTufanei=s e)n au)tO=| u(/fasma kata/liTon tetra/stiCHon. sti/CHos li/TOn e)/stai sa/rdion, topa/DZion kai\ sma/ragdos, o( sti/CHos o( ei(=s·
Wj:28:17 kai kaTyfaneis en autO hyfasma kataliTon tetrastiCHon. stiCHos liTOn estai sardion, topaDZion kai smaragdos, ho stiCHos ho heis·
Wj:28:17 C VF2_FAI2S P RD_DSN N3M_ASN A1B_ASN A1B_ASN N2_NSM N2_GPM VF_FMI3S N2N_NSN N2N_NSN C N2_NSF RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_NSM
Wj:28:17 and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć ć ć ć stone to be sardonyx topaz and also, even, namely emerald the ć the one
Wj:28:17 and you(sg)-will-??? in/among/by (+dat) him/it/same (dat)         stones (gen) he/she/it-will-be sardonyx (nom|acc|voc) topaz (nom|acc|voc) and emerald (nom) the (nom)   the (nom) one (nom)
Wj:28:17 Wj_28:17_1 Wj_28:17_2 Wj_28:17_3 Wj_28:17_4 Wj_28:17_5 Wj_28:17_6 Wj_28:17_7 Wj_28:17_8 Wj_28:17_9 Wj_28:17_10 Wj_28:17_11 Wj_28:17_12 Wj_28:17_13 Wj_28:17_14 Wj_28:17_15 Wj_28:17_16 Wj_28:17_17 Wj_28:17_18
Wj:28:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:18 καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
Wj:28:18 And the second row, a carbuncle, a sapphire, and a jasper. (Exodus 28:18 Brenton)
Wj:28:18 w drugim rzędzie granat, szafir i beryl, (Wj 28:18 BT_4)
Wj:28:18 καὶ στίχος δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
Wj:28:18 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἄνθραξ, -ακος, ὁ καί σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ος καί ἴασπι[δ]ς, -ιδος, ἡ
Wj:28:18 a także, nawet, a mianowicie - drugi węgiel drzewny a także, nawet, a mianowicie szafir a także, nawet, a mianowicie jaspis
Wj:28:18 kai\ o( sti/CHos o( deu/teros a)/nTraX kai\ sa/pfeiros kai\ i)/aspis·
Wj:28:18 kai ho stiCHos ho deuteros anTraX kai sapfeiros kai iaspis·
Wj:28:18 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM N3K_NSM C N2_NSF C N3D_NSF
Wj:28:18 and also, even, namely the ć the second charcoal and also, even, namely sapphire and also, even, namely jasper
Wj:28:18 and the (nom)   the (nom) second (nom) charcoal (nom|voc) and sapphire (nom) and jasper (nom)
Wj:28:18 Wj_28:18_1 Wj_28:18_2 Wj_28:18_3 Wj_28:18_4 Wj_28:18_5 Wj_28:18_6 Wj_28:18_7 Wj_28:18_8 Wj_28:18_9 Wj_28:18_10
Wj:28:18 x x x x x x x x x x
Wj:28:19 καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
Wj:28:19 And the third row, a ligure, an agate, an amethyst: (Exodus 28:19 Brenton)
Wj:28:19 w trzecim rzędzie opal, agat i ametyst, (Wj 28:19 BT_4)
Wj:28:19 καὶ στίχος τρίτος λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
Wj:28:19 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον     καί ἀ·μέθυστος v.l. -σος, -ου, ἡ
Wj:28:19 a także, nawet, a mianowicie - trzeci - - a także, nawet, a mianowicie ametyst
Wj:28:19 kai\ o( sti/CHos o( tri/tos ligu/rion, a)CHa/tEs kai\ a)me/Tustos·
Wj:28:19 kai ho stiCHos ho tritos ligyrion, aCHatEs kai ameTystos·
Wj:28:19 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM N2N_NSN N1M_NSM C N2_NSF
Wj:28:19 and also, even, namely the ć the third ć ć and also, even, namely amethyst
Wj:28:19 and the (nom)   the (nom) third (nom)     and amethyst (nom)
Wj:28:19 Wj_28:19_1 Wj_28:19_2 Wj_28:19_3 Wj_28:19_4 Wj_28:19_5 Wj_28:19_6 Wj_28:19_7 Wj_28:19_8 Wj_28:19_9
Wj:28:19 x x x x x x x x x
Wj:28:20 καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν.
Wj:28:20 and the fourth row, a chrysolite, and a beryl, and an onyx stone, set round with gold, bound together with gold: let them be according to their row. (Exodus 28:20 Brenton)
Wj:28:20 a wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Będą osadzone w oprawie ze złota w odpowiednich rzędach. (Wj 28:20 BT_4)
Wj:28:20 καὶ στίχος τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν.
Wj:28:20 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον χρυσό·λιθος, -ου, ὁ καί   καί   περι·καλύπτω (περι+καλυπτ-, -, περι+καλυψ-, -, περι+κεκαλυπτ-, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) συν·δέω (-, συν+δη·σ-, συν+δη·σ-, -, συν+δεδε-, συν+δε·θ-) ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:28:20 a także, nawet, a mianowicie - czwarty chryzolit a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - do pokrycia płaszcz na niego kopertę, osłona, pokrywa cały, rzucić zasłonę na kawałek złota aby związać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między kawałek złota spowodować stać; być w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - on / ona / on / sama
Wj:28:20 kai\ o( sti/CHos o( te/tartos CHruso/liTos kai\ bEru/llion kai\ o)nu/CHion· perikekalumme/na CHrusi/O|, sundedeme/na e)n CHrusi/O| e)/stOsan kata\ sti/CHon au)tO=n.
Wj:28:20 kai ho stiCHos ho tetartos CHrysoliTos kai bEryllion kai onyCHion· perikekalymmena CHrysiO, syndedemena en CHrysiO estOsan kata stiCHon autOn.
Wj:28:20 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM N2_NSM C N2N_NSN C N2N_NSN VM_XPPNPN N2N_DSN VM_XPPNPN P N2N_DSN V9_PAD3P P N2_ASM RD_GPM
Wj:28:20 and also, even, namely the ć the fourth chrysolite and also, even, namely ć and also, even, namely ć to coat a coat upon him, envelop, sheath, cover all round, throw a veil over piece of gold to bound with in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold to cause to stand; to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć he/she/it/same
Wj:28:20 and the (nom)   the (nom) fourth (nom) chrysolite (nom) and   and   having-been-COAT-ed (nom|acc|voc) piece of gold (dat) having-been-BOUND WITH-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) piece of gold (dat) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! down/according to/as per (+acc), against (+gen)   them/same (gen)
Wj:28:20 Wj_28:20_1 Wj_28:20_2 Wj_28:20_3 Wj_28:20_4 Wj_28:20_5 Wj_28:20_6 Wj_28:20_7 Wj_28:20_8 Wj_28:20_9 Wj_28:20_10 Wj_28:20_11 Wj_28:20_12 Wj_28:20_13 Wj_28:20_14 Wj_28:20_15 Wj_28:20_16 Wj_28:20_17 Wj_28:20_18 Wj_28:20_19
Wj:28:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:21 καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· γλυφαὶ σφραγίδων, ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰς δέκα δύο φυλάς.
Wj:28:21 And let the stones of the names of the children of Israel be twelve according to their names, engravings as of seals: let them be for the twelve tribes each according to the name. (Exodus 28:21 Brenton)
Wj:28:21 Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela: będzie ich dwanaście według ich imion; będą ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem, według dwunastu pokoleń. (Wj 28:21 BT_4)
Wj:28:21 καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· γλυφαὶ σφραγίδων, ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰς δέκα δύο φυλάς.
Wj:28:21 καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο φυλή, -ῆς, ἡ
Wj:28:21 a także, nawet, a mianowicie kamień spowodować stać; być z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami w odniesieniu do nazwy syn Izrael dziesięć dwa w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama - cechą cechą, znaczek, aby wskazać czystości lub autentyczności; print [σφράγιζα uszczelnienie] każdy w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem w odniesieniu do nazwy spowodować stać; być do (+ acc) dziesięć dwa plemię
Wj:28:21 kai\ oi( li/Toi e)/stOsan e)k tO=n o)noma/tOn tO=n ui(O=n *israEl de/ka du/o kata\ ta\ o)no/mata au)tO=n· glufai\ sfragi/dOn, e(/kastos kata\ to\ o)/noma, e)/stOsan ei)s de/ka du/o fula/s.
Wj:28:21 kai hoi liToi estOsan ek tOn onomatOn tOn hyiOn israEl deka dyo kata ta onomata autOn· glyfai sfragidOn, hekastos kata to onoma, estOsan eis deka dyo fylas.
Wj:28:21 C RA_NPM N2_NPM V9_PAD3P P RA_GPN N3M_GPN RA_GPM N2_GPM N_GSM M M P RA_APN N3M_APN RD_GPM N1_NPF N3D_GPF A1_NSM P RA_ASN N3M_ASN V9_PAD3P P M M N1_APF
Wj:28:21 and also, even, namely the stone to cause to stand; to be out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to the son Israel ten two down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same ć hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to to cause to stand; to be into (+acc) ten two tribe
Wj:28:21 and the (nom) stones (nom|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! out of (+gen) the (gen) names (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) ten two (nom, acc, gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen)   hallmarks (gen) each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! into (+acc) ten two (nom, acc, gen) tribes (acc)
Wj:28:21 Wj_28:21_1 Wj_28:21_2 Wj_28:21_3 Wj_28:21_4 Wj_28:21_5 Wj_28:21_6 Wj_28:21_7 Wj_28:21_8 Wj_28:21_9 Wj_28:21_10 Wj_28:21_11 Wj_28:21_12 Wj_28:21_13 Wj_28:21_14 Wj_28:21_15 Wj_28:21_16 Wj_28:21_17 Wj_28:21_18 Wj_28:21_19 Wj_28:21_20 Wj_28:21_21 Wj_28:21_22 Wj_28:21_23 Wj_28:21_24 Wj_28:21_25 Wj_28:21_26 Wj_28:21_27
Wj:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:22 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
Wj:28:22 And thou shalt make on the oracle woven fringes, a chain-work of pure gold. (Exodus 28:22 Brenton)
Wj:28:22 Uczynisz do pektorału łańcuszki skręcone na kształt sznurka ze szczerego złota. (Wj 28:22 BT_4)
Wj:28:22 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
Wj:28:22 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό       ἔργον, -ου, τό   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
Wj:28:22 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - - - praca - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota czysty
Wj:28:22 kai\ poiE/seis e)pi\ to\ logei=on krossou\s sumpeplegme/nous, e)/rgon a(lusidOto\n e)k CHrusi/ou kaTarou=.
Wj:28:22 kai poiEseis epi to logeion krossus sympeplegmenus, ergon halysidOton ek CHrysiu kaTaru.
Wj:28:22 C VF_FAI2S P RA_ASN N2N_ASN N2_APM VK_XMPAPM N2N_ASN A1_ASN P N2N_GSN A1A_GSN
Wj:28:22 and also, even, namely doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć ć ć work ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean
Wj:28:22 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)       work (nom|acc|voc)   out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
Wj:28:22 Wj_28:22_1 Wj_28:22_2 Wj_28:22_3 Wj_28:22_4 Wj_28:22_5 Wj_28:22_6 Wj_28:22_7 Wj_28:22_8 Wj_28:22_9 Wj_28:22_10 Wj_28:22_11 Wj_28:22_12
Wj:28:22 x x x x x x x x x x x x
Wj:28:29 καὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους, εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ.
Wj:28:29 And Aaron shall take the names of the children of Israel, on the oracle of judgment on his breast; a memorial before God for him as he goes into the sanctuary. (Exodus 28:23 Brenton)
Wj:28:29 W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela, wypisane na pektorale dla zasięgania wyroczni, na swym sercu, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, aby pamiętał przed Panem ustawicznie. (Wj 28:29 BT_4)
Wj:28:29 καὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους, εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ.
Wj:28:29 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων εἴσ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εισ+ι-/ath. εισ+ει-, -, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μνημό·συνον, -ου, τό ἔν·αντι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:28:29 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Aaron w odniesieniu do nazwy syn Izrael na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Klatka piersiowa do ??? do (+ acc) Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) pamięć wcześniej (+ gen) Bóg 
Wj:28:29 kai\ lE/mPSetai *aarOn ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *israEl e)pi\ tou= logei/ou tE=s kri/seOs e)pi\ tou= stE/Tous, ei)sio/nti ei)s to\ a(/gion mnEmo/sunon e)/nanti tou= Teou=.
Wj:28:29 kai lEmPSetai aarOn ta onomata tOn hyiOn israEl epi tu logeiu tEs kriseOs epi tu stETus, eisionti eis to hagion mnEmosynon enanti tu Teu.
Wj:28:29 C VF_FMI3S N_NSM RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N3I_GSF P RA_GSN N3E_GSN V9_PAPDSM P RA_ASN A1A_ASN N2N_ASN P RA_GSM N2_GSM
Wj:28:29 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Aaron the name with regard to the son Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chest to ??? into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) memory before (+gen) the god [see theology]
Wj:28:29 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed Aaron (indecl) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) judgment (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chest (gen) while ???-ing (dat) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) memory (nom|acc|voc) before (+gen) the (gen) god (gen)
Wj:28:29 Wj_28:29_1 Wj_28:29_2 Wj_28:29_3 Wj_28:29_4 Wj_28:29_5 Wj_28:29_6 Wj_28:29_7 Wj_28:29_8 Wj_28:29_9 Wj_28:29_10 Wj_28:29_11 Wj_28:29_12 Wj_28:29_13 Wj_28:29_14 Wj_28:29_15 Wj_28:29_16 Wj_28:29_17 Wj_28:29_18 Wj_28:29_19 Wj_28:29_20 Wj_28:29_21 Wj_28:29_22 Wj_28:29_23 Wj_28:29_24
Wj:28:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:29a καὶ θήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κροσσούς· τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπιθήσεις ἐπ’ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατὰ πρόσωπον.
Wj:28:29a And thou shalt put the fringes on the oracle of judgment; thou shalt put the wreaths on both sides of the oracle, (Exodus 28:24 Brenton) and thou shalt put the two circlets on both the shoulders of the ephod in front. (Exodus 28:25 Brenton)
Wj:28:29a  
Wj:28:29a καὶ θήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κροσσούς· τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπιθήσεις ἐπ’ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατὰ πρόσωπον.
Wj:28:29a καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό
Wj:28:29a a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość - - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zarówno - - na wprowadzenie a także, nawet, a mianowicie dwa - na wprowadzenie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zarówno ramię - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem twarz
Wj:28:29a kai\ TE/seis e)pi\ to\ logei=on tE=s kri/seOs tou\s krossou/s· ta\ a(lusidOta\ e)p’ a)mfote/rOn tO=n klitO=n tou= logei/ou e)piTE/seis kai\ ta\s du/o a)spidi/skas e)piTE/seis e)p’ a)mfote/rous tou\s O)/mous tE=s e)pOmi/dos kata\ pro/sOpon.
Wj:28:29a kai TEseis epi to logeion tEs kriseOs tus krossus· ta halysidOta ep’ amfoterOn tOn klitOn tu logeiu epiTEseis kai tas dyo aspidiskas epiTEseis ep’ amfoterus tus Omus tEs epOmidos kata prosOpon.
Wj:28:29a C VF_FAI2S P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_APM N2_APM RA_APN A1_APN P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN RA_GSN N2N_GSN VF_FAI2S C RA_APF M N1_APF VF_FAI2S P A1A_APM RA_APM N2_APM RA_GSF N3D_GSF P N2N_ASN
Wj:28:29a and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the ć the ć to place on and also, even, namely the two ć to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the shoulder the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face
Wj:28:29a and you(sg)-will-PLACE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) ῖον the (gen) judgment (gen) the (acc)   the (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) both (gen) the (gen)   the (gen)   you(sg)-will-PLACE ON and the (acc) two (nom, acc, gen)   you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) both (acc) the (acc) shoulders (acc) the (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)
Wj:28:29a Wj_28:29a_1 Wj_28:29a_2 Wj_28:29a_3 Wj_28:29a_4 Wj_28:29a_5 Wj_28:29a_6 Wj_28:29a_7 Wj_28:29a_8 Wj_28:29a_9 Wj_28:29a_10 Wj_28:29a_11 Wj_28:29a_12 Wj_28:29a_13 Wj_28:29a_14 Wj_28:29a_15 Wj_28:29a_16 Wj_28:29a_17 Wj_28:29a_18 Wj_28:29a_19 Wj_28:29a_20 Wj_28:29a_21 Wj_28:29a_22 Wj_28:29a_23 Wj_28:29a_24 Wj_28:29a_25 Wj_28:29a_26 Wj_28:29a_27 Wj_28:29a_28 Wj_28:29a_29 Wj_28:29a_30 Wj_28:29a_31
Wj:28:29a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:30 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων, ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου· καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός. –
Wj:28:30 And thou shalt put the Manifestation and the Truth on the oracle of judgment; and it shall be on the breast of Aaron, when he goes into the holy place before the Lord; and Aaron shall bear the judgments of the children of Israel on his breast before the Lord continually. (Exodus 28:26 Brenton)
Wj:28:30 Do pektorału dla zasięgania wyroczni włożysz urim i tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do zasięgania wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana. (Wj 28:30 BT_4)
Wj:28:30 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων, ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου· καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός.
Wj:28:30 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων Ἀαρών, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Wj:28:30 a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość ujawniać a także, nawet, a mianowicie PRAWDA a także, nawet, a mianowicie być na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Klatka piersiowa Aaron ilekroć wejść do (+ acc) Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi Aaron Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość syn Izrael na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Klatka piersiowa przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) każdy wszystkim, każde, każde, całość -
Wj:28:30 kai\ e)piTE/seis e)pi\ to\ logei=on tE=s kri/seOs tE\n dE/lOsin kai\ tE\n a)lE/Teian, kai\ e)/stai e)pi\ tou= stE/Tous *aarOn, o(/tan ei)sporeu/Etai ei)s to\ a(/gion e)nanti/on kuri/ou· kai\ oi)/sei *aarOn ta\s kri/seis tO=n ui(O=n *israEl e)pi\ tou= stE/Tous e)nanti/on kuri/ou dia\ panto/s.
Wj:28:30 kai epiTEseis epi to logeion tEs kriseOs tEn dElOsin kai tEn alETeian, kai estai epi tu stETus aarOn, hotan eisporeuEtai eis to hagion enantion kyriu· kai oisei aarOn tas kriseis tOn hyiOn israEl epi tu stETus enantion kyriu dia pantos.
Wj:28:30 C VF_FAI2S P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_ASF N3I_ASF C RA_ASF N1A_ASF C VF_FMI3S P RA_GSN N3E_GSN N_GSM D V1_PMS3S P RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM C VF_FAI3S N_NSM RA_APF N3I_NPF RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_GSN N3E_GSN P N2_GSM P A3_GSM
Wj:28:30 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the to disclose and also, even, namely the truth and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chest Aaron whenever to enter into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth Aaron the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the son Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chest in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of  
Wj:28:30 and you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen) judgment (gen) the (acc) they-should-be-DISCLOSE-ing and the (acc) truth (acc) and he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chest (gen) Aaron (indecl) whenever he/she/it-should-be-being-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) Aaron (indecl) the (acc) judgments (acc, nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chest (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)  
Wj:28:30 Wj_28:30_1 Wj_28:30_2 Wj_28:30_3 Wj_28:30_4 Wj_28:30_5 Wj_28:30_6 Wj_28:30_7 Wj_28:30_8 Wj_28:30_9 Wj_28:30_10 Wj_28:30_11 Wj_28:30_12 Wj_28:30_13 Wj_28:30_14 Wj_28:30_15 Wj_28:30_16 Wj_28:30_17 Wj_28:30_18 Wj_28:30_19 Wj_28:30_20 Wj_28:30_21 Wj_28:30_22 Wj_28:30_23 Wj_28:30_24 Wj_28:30_25 Wj_28:30_26 Wj_28:30_27 Wj_28:30_28 Wj_28:30_29 Wj_28:30_30 Wj_28:30_31 Wj_28:30_32 Wj_28:30_33 Wj_28:30_34 Wj_28:30_35 Wj_28:30_36 Wj_28:30_37 Wj_28:30_38 Wj_28:30_39 Wj_28:30_40 Wj_28:30_41
Wj:28:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:31 καὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον.
Wj:28:31 And thou shalt make the full-length tunic all of blue. (Exodus 28:27 Brenton)
Wj:28:31 Pod efod zrobisz suknię, całą z fioletowej purpury. (Wj 28:31 BT_4)
Wj:28:31 καὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον.
Wj:28:31 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ποδήρης -ες ὅλος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον
Wj:28:31 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - sięgając do stóp cały Hiacynt kolorze
Wj:28:31 kai\ poiE/seis u(podu/tEn podE/rE o(/lon u(aki/nTinon.
Wj:28:31 kai poiEseis hypodytEn podErE holon hyakinTinon.
Wj:28:31 C VF_FAI2S N1M_ASM A3_ASM A1_ASM A1_ASM
Wj:28:31 and also, even, namely doing/making; to do/make ć reaching to the feet whole hyacinth-colored
Wj:28:31 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc) whole (acc, nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:28:31 Wj_28:31_1 Wj_28:31_2 Wj_28:31_3 Wj_28:31_4 Wj_28:31_5 Wj_28:31_6
Wj:28:31 x x x x x x
Wj:28:32 καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου, ἔργον ὑφάντου, τὴν συμβολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ῥαγῇ.
Wj:28:32 And the opening of it shall be in the middle having a fringe round about the opening, the work of the weaver, woven together in the joining of the same piece that it might not be rent. (Exodus 28:28 Brenton)
Wj:28:32 I będzie miała w środku otwór na głowę i obszywkę dokoła otworu, wykonaną przez tkacza, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. (Wj 28:32 BT_4)
Wj:28:32 καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου, ἔργον ὑφάντου, τὴν συμβολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ῥαγῇ.
Wj:28:32 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό μέσος -η -ον   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κύκλῳ ὁ ἡ τό   ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν ὁ ἡ τό   συν·υφαίνω [LXX] (-, -, συν+υφαν·[σ]-, -, συν+υφαν-, συν+υφαν·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-)
Wj:28:32 a także, nawet, a mianowicie być - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama środkowy - mieć w kole - praca tkana - do ??? z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama żeby / ażeby / bo nie rozdzierać
Wj:28:32 kai\ e)/stai to\ peristo/mion e)X au)tou= me/son, O)/|an e)/CHon ku/klO| tou= peristomi/ou, e)/rgon u(fa/ntou, tE\n sumbolE\n sunufasme/nEn e)X au)tou=, i(/na mE\ r(agE=|.
Wj:28:32 kai estai to peristomion eX autu meson, Oan eCHon kyklO tu peristomiu, ergon hyfantu, tEn symbolEn synyfasmenEn eX autu, hina mE ragE.
Wj:28:32 C VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN P RD_GSM A1_ASN N1A_ASF V1_PAPASN N2_DSM RA_GSN N2N_GSN N2N_ASN N1M_GSM RA_ASF N1_ASF VT_XMPASF P RD_GSN C D VD_APS3S
Wj:28:32 and also, even, namely to be the ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same middle ć to have in a circle the ć work woven the ć to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to rend
Wj:28:32 and he/she/it-will-be the (nom|acc)   out of (+gen) him/it/same (gen) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) in a circle the (gen)   work (nom|acc|voc) woven ([Adj] gen) the (acc)   having-been-???-ed (acc) out of (+gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-REND-ed
Wj:28:32 Wj_28:32_1 Wj_28:32_2 Wj_28:32_3 Wj_28:32_4 Wj_28:32_5 Wj_28:32_6 Wj_28:32_7 Wj_28:32_8 Wj_28:32_9 Wj_28:32_10 Wj_28:32_11 Wj_28:32_12 Wj_28:32_13 Wj_28:32_14 Wj_28:32_15 Wj_28:32_16 Wj_28:32_17 Wj_28:32_18 Wj_28:32_19 Wj_28:32_20 Wj_28:32_21 Wj_28:32_22
Wj:28:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:33 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ· τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ·
Wj:28:33 And Aaron shall take the names of the children of Israel, on the oracle of judgment on his breast; a memorial before God for him as he goes into the sanctuary. (Exodus 28:23 Brenton)
Wj:28:33 Na dolnych jej brzegach dokoła przyszyjesz jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu, i dzwonki złote pomiędzy nimi dokoła. (Wj 28:33 BT_4)
Wj:28:33 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ· τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ·
Wj:28:33 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)       ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον δια·νήθω [LXX] (-, -, -, -, δια+νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   κύκλῳ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό δέ εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί   ἀνά μέσος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο  
Wj:28:33 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - - - jak / około [tak-jeśli]; popychać - - - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat do ??? a także, nawet, a mianowicie bisior kręcić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - - w kole on / ona / on / sama zaś wygląd; dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z - złoty / złoty a także, nawet, a mianowicie - w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] -
Wj:28:33 kai\ poiE/seis e)pi\ to\ lO=ma tou= u(podu/tou ka/tOTen O(sei\ e)XanTou/sEs r(o/as r(oi/skous e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou dianenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs e)pi\ tou= lO/matos tou= u(podu/tou ku/klO|· to\ au)to\ de\ ei)=dos r(oi/skous CHrusou=s kai\ kO/dOnas a)na\ me/son tou/tOn periku/klO|·
Wj:28:33 kai poiEseis epi to lOma tu hypodytu katOTen hOsei eXanTusEs roas roiskus eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu dianenEsmenu kai byssu keklOsmenEs epi tu lOmatos tu hypodytu kyklO· to auto de eidos roiskus CHrysus kai kOdOnas ana meson tutOn perikyklO·
Wj:28:33 C VF_FAI2S P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N1M_GSM D D V2_PAPGSF N1_APF N2_APM P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N1M_GSM N2_DSM RA_ASN RD_ASN x N3E_ASN N2_APM A1C_APM C N3_APM P A1_ASN RD_GPM D
Wj:28:33 and also, even, namely doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć ć like/approximately [as-if]; to push ć ć ć out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć in a circle the he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with ć gold/golden and also, even, namely ć up/each/by (+acc) middle this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Wj:28:33 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen)     like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)       out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen)   in a circle the (nom|acc) it/same (nom|acc) Yet appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc)   gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) these (gen)  
Wj:28:33 Wj_28:33_1 Wj_28:33_2 Wj_28:33_3 Wj_28:33_4 Wj_28:33_5 Wj_28:33_6 Wj_28:33_7 Wj_28:33_8 Wj_28:33_9 Wj_28:33_10 Wj_28:33_11 Wj_28:33_12 Wj_28:33_13 Wj_28:33_14 Wj_28:33_15 Wj_28:33_16 Wj_28:33_17 Wj_28:33_18 Wj_28:33_19 Wj_28:33_20 Wj_28:33_21 Wj_28:33_22 Wj_28:33_23 Wj_28:33_24 Wj_28:33_25 Wj_28:33_26 Wj_28:33_27 Wj_28:33_28 Wj_28:33_29 Wj_28:33_30 Wj_28:33_31 Wj_28:33_32 Wj_28:33_33 Wj_28:33_34 Wj_28:33_35 Wj_28:33_36 Wj_28:33_37 Wj_28:33_38 Wj_28:33_39 Wj_28:33_40
Wj:28:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:34 παρὰ ῥοίσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ.
Wj:28:34 A bell by the side of a golden pomegranate, and flower-work on the fringe of the robe round about. (Exodus 28:30 Brenton)
Wj:28:34 Dzwonek złoty i jabłko granatu będą następowały na przemian dokoła na dolnych krajach sukni. (Wj 28:34 BT_4)
Wj:28:34 παρὰ ῥοίσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ.
Wj:28:34 παρά   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -)   καί   ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   κύκλῳ
Wj:28:34 frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz - złoty / złoty; do cechu - a także, nawet, a mianowicie - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - - w kole
Wj:28:34 para\ r(oi/skon CHrusou=n kO/dOna kai\ a)/nTinon e)pi\ tou= lO/matos tou= u(podu/tou ku/klO|.
Wj:28:34 para roiskon CHrysun kOdOna kai anTinon epi tu lOmatos tu hypodytu kyklO.
Wj:28:34 P N2_ASM A1C_ASM N3_ASM C A1_ASN P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N1M_GSM N2_DSM
Wj:28:34 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć gold/golden; to gild ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć in a circle
Wj:28:34 frοm beside (+acc,+gen,+dat)   gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen)   in a circle
Wj:28:34 Wj_28:34_1 Wj_28:34_2 Wj_28:34_3 Wj_28:34_4 Wj_28:34_5 Wj_28:34_6 Wj_28:34_7 Wj_28:34_8 Wj_28:34_9 Wj_28:34_10 Wj_28:34_11 Wj_28:34_12
Wj:28:34 x x x x x x x x x x x x
Wj:28:35 καὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου καὶ ἐξιόντι, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ. –
Wj:28:35 And the sound of Aaron shall be audible when he ministers, as he goes into the sanctuary before the Lord, and has he goes out, that he die not. (Exodus 28:31 Brenton)
Wj:28:35 I będzie miał ją na sobie Aaron podczas pełnienia służby, aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego przed oblicze Pana i gdy będzie wychodził - aby nie umarł. (Wj 28:35 BT_4)
Wj:28:35 καὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ φωνὴ αὐτοῦ εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου καὶ ἐξιόντι, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ.
Wj:28:35 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀαρών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἴσ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εισ+ι-/ath. εισ+ει-, -, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) ἵνα μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)  
Wj:28:35 a także, nawet, a mianowicie być Aaron w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między do sędziowania [patrz liturgii, liturgista] - wydawać okrzyki / głosowych on / ona / on / sama do ??? do (+ acc) Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie odejść żeby / ażeby / bo nie umrzeć -
Wj:28:35 kai\ e)/stai *aarOn e)n tO=| leitourgei=n a)koustE\ E( fOnE\ au)tou= ei)sio/nti ei)s to\ a(/gion e)nanti/on kuri/ou kai\ e)Xio/nti, i(/na mE\ a)poTa/nE|.
Wj:28:35 kai estai aarOn en tO leiturgein akustE hE fOnE autu eisionti eis to hagion enantion kyriu kai eXionti, hina mE apoTanE.
Wj:28:35 C VF_FMI3S N_NSM P RA_DSN V2_PAN A1_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM V9_PAPDSM P RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM C V9_PAPDSM C D VB_AAS3S
Wj:28:35 and also, even, namely to be Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to officiate [see liturgy, liturgist] ć the sound/voice cries he/she/it/same to ??? into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to depart so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to die  
Wj:28:35 and he/she/it-will-be Aaron (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-OFFICIATE-ing   the (nom) sound/voice (nom|voc) him/it/same (gen) while ???-ing (dat) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and while DEPART-ing (dat) so that / in order to /because not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed  
Wj:28:35 Wj_28:35_1 Wj_28:35_2 Wj_28:35_3 Wj_28:35_4 Wj_28:35_5 Wj_28:35_6 Wj_28:35_7 Wj_28:35_8 Wj_28:35_9 Wj_28:35_10 Wj_28:35_11 Wj_28:35_12 Wj_28:35_13 Wj_28:35_14 Wj_28:35_15 Wj_28:35_16 Wj_28:35_17 Wj_28:35_18 Wj_28:35_19 Wj_28:35_20 Wj_28:35_21 Wj_28:35_22
Wj:28:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:28:36 καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδος Ἁγίασμα κυρίου.
Wj:28:36 And thou shalt make a plate of pure gold, and thou shalt grave on it as the graving of a signet, Holiness of the Lord. (Exodus 28:32 Brenton)
Wj:28:36 I zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak się ryje na pieczęci: "Poświęcony dla Pana". (Wj 28:36 BT_4)
Wj:28:36 καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδος Ἁγίασμα κυρίου.
Wj:28:36 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καθαρός -ά -όν καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:28:36 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - złoty / złoty; do cechu czysty a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama - cechą cechą, znaczek, aby wskazać czystości lub autentyczności; print [σφράγιζα uszczelnienie] - panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:28:36 kai\ poiE/seis pe/talon CHrusou=n kaTaro\n kai\ e)ktupO/seis e)n au)tO=| e)ktu/pOma sfragi=dos *(agi/asma kuri/ou.
Wj:28:36 kai poiEseis petalon CHrysun kaTaron kai ektypOseis en autO ektypOma sfragidos agiasma kyriu.
Wj:28:36 C VF_FAI2S N2N_ASN A1C_ASN A1A_ASN C VF_FAI2S P RD_DSN N3M_ASN N3D_GSF N3M_NSN N2_GSM
Wj:28:36 and also, even, namely doing/making; to do/make ć gold/golden; to gild clean and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:28:36 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   in/among/by (+dat) him/it/same (dat)   hallmark (gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Wj:28:36 Wj_28:36_1 Wj_28:36_2 Wj_28:36_3 Wj_28:36_4 Wj_28:36_5 Wj_28:36_6 Wj_28:36_7 Wj_28:36_8 Wj_28:36_9 Wj_28:36_10 Wj_28:36_11 Wj_28:36_12 Wj_28:36_13
Wj:28:36 x x x x x x