Wj:39:1 Πᾶν τὸ χρυσίον, ὃ κατειργάσθη εἰς τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν τῶν ἁγίων, ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆς ἀπαρχῆς ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι εἴκοσι σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον·
Wj:39:1 He made an appendage for the altar of network under the grate, beneath it as far as the middle of it; and he fastened to it four brazen rings on the four parts of the appendage of the altar, wide enough for the bars, so as to bear the altar with them. (Exodus 38:24 Brenton)
Wj:39:1 Zużyli zaś wszystkiego złota na roboty przy budowie przybytku dwadzieścia dziewięć talentów z ofiar złożonych gestem kołysania i siedemset trzydzieści syklów, według wagi sykla przybytku. (Wj 38:24 BT_4)
Wj:39:1 Πᾶν τὸ χρυσίον, κατειργάσθη εἰς τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν τῶν ἁγίων, ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆς ἀπαρχῆς ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι εἴκοσι σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον·
Wj:39:1 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὅς ἥ ὅ κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἐννέα καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τάλαντον, -ου, τό καί ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:39:1 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek złota Kto/, który/, który By dokonywać/dokonuj/w pełni realizuj {rozumiej} Do (+przyspieszenie) Praca W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Biznesowe/gonitwy Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kawałek złota Po pierwsze owoc Dziewięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] I też, nawet, mianowicie Siedemset Ikona; dwadzieścia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Wj:39:1 *pa=n to\ CHrusi/on, o(\ kateirga/sTE ei)s ta\ e)/rga kata\ pa=san tE\n e)rgasi/an tO=n a(gi/On, e)ge/neto CHrusi/ou tou= tE=s a)parCHE=s e)nne/a kai\ ei)/kosi ta/lanta kai\ e(ptako/sioi ei)/kosi si/kloi kata\ to\n si/klon to\n a(/gion·
Wj:39:1 pan to CHrysion, ho kateirgasTE eis ta erga kata pasan tEn ergasian tOn hagiOn, egeneto CHrysiu tu tEs aparCHEs ennea kai eikosi talanta kai heptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton hagion·
Wj:39:1 A3_NSN RA_NSN N2N_NSN RR_NSN VSI_API3S P RA_APN N2N_APN P A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GPN A1A_GPN VBI_AMI3S N2N_GSN RA_GSN RA_GSF N1_GSF M C M N2N_APN C A1_NPM M N2_NPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1A_ASN
Wj:39:1 every all, each, every, the whole of the piece of gold who/whom/which to accomplish/achieve/fully realize into (+acc) the work down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the business/pursuits the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to become become, happen piece of gold the the first-fruit nine and also, even, namely icon; twenty talent [Greek monetary unit of weight] and also, even, namely seven hundred icon; twenty ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:39:1 every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed into (+acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) business/pursuits (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed piece of gold (gen) the (gen) the (gen) first-fruit (gen) nine and icons (dat); twenty talents (nom|acc|voc) and seven hundred (nom|voc) icons (dat); twenty   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:39:1 Wj_39:1_1 Wj_39:1_2 Wj_39:1_3 Wj_39:1_4 Wj_39:1_5 Wj_39:1_6 Wj_39:1_7 Wj_39:1_8 Wj_39:1_9 Wj_39:1_10 Wj_39:1_11 Wj_39:1_12 Wj_39:1_13 Wj_39:1_14 Wj_39:1_15 Wj_39:1_16 Wj_39:1_17 Wj_39:1_18 Wj_39:1_19 Wj_39:1_20 Wj_39:1_21 Wj_39:1_22 Wj_39:1_23 Wj_39:1_24 Wj_39:1_25 Wj_39:1_26 Wj_39:1_27 Wj_39:1_28 Wj_39:1_29 Wj_39:1_30 Wj_39:1_31 Wj_39:1_32
Wj:39:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:2 καὶ ἀργυρίου ἀφαίρεμα παρὰ τῶν ἐπεσκεμμένων ἀνδρῶν τῆς συναγωγῆς ἑκατὸν τάλαντα καὶ χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε σίκλοι,
Wj:39:2 He made the holy anointing oil and the composition of the incense, the pure work of the perfumer. (Exodus 38:25 Brenton)
Wj:39:2 A srebra od spisanych w zgromadzeniu było sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć syklów według wagi sykla przybytku. (Wj 38:25 BT_4)
Wj:39:2 καὶ ἀργυρίου ἀφαίρεμα παρὰ τῶν ἐπεσκεμμένων ἀνδρῶν τῆς συναγωγῆς ἑκατὸν τάλαντα καὶ χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε σίκλοι,
Wj:39:2 καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)   παρά ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό καί χίλιοι -αι -α ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑβδομή·κοντα πέντε  
Wj:39:2 I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By bywać [zobacz sceptyczny] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zebranie Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] I też, nawet, mianowicie Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Pięć
Wj:39:2 kai\ a)rguri/ou a)fai/rema para\ tO=n e)peskemme/nOn a)ndrO=n tE=s sunagOgE=s e(kato\n ta/lanta kai\ CHi/lioi e(ptako/sioi e(bdomE/konta pe/nte si/kloi,
Wj:39:2 kai argyriu afairema para tOn epeskemmenOn andrOn tEs synagOgEs hekaton talanta kai CHilioi heptakosioi hebdomEkonta pente sikloi,
Wj:39:2 C N2N_GSN N3M_NSN P RA_GPM VP_XMPGPM N3_GPM RA_GSF N1_GSF M N2N_NPN C A1A_NPM A1_NPM M M N2_NPM
Wj:39:2 and also, even, namely piece of silver ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to visit [see skeptical] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the gathering hundred talent [Greek monetary unit of weight] and also, even, namely thousand seven hundred seventy five ć
Wj:39:2 and piece of silver (gen)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) having-been-VISIT-ed (gen) men, husbands (gen) the (gen) gathering (gen) hundred talents (nom|acc|voc) and thousand (nom|voc) seven hundred (nom|voc) seventy five  
Wj:39:2 Wj_39:2_1 Wj_39:2_2 Wj_39:2_3 Wj_39:2_4 Wj_39:2_5 Wj_39:2_6 Wj_39:2_7 Wj_39:2_8 Wj_39:2_9 Wj_39:2_10 Wj_39:2_11 Wj_39:2_12 Wj_39:2_13 Wj_39:2_14 Wj_39:2_15 Wj_39:2_16 Wj_39:2_17
Wj:39:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:3 δραχμὴ μία τῇ κεφαλῇ τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, πᾶς ὁ παραπορευόμενος τὴν ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω εἰς τὰς ἑξήκοντα μυριάδας καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα.
Wj:39:3 He made the brazen laver, and the brazen base of it of the mirrors of the women that fasted, who fasted by the doors of the tabernacle of witness, in the day in which he set it up. (Exodus 38:26 Brenton)
Wj:39:3 Jeden beka, czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi, począwszy od lat dwudziestu i wzwyż, czyli od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn. (Wj 38:26 BT_4)
Wj:39:3 δραχμὴ μία τῇ κεφαλῇ τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, πᾶς παραπορευόμενος τὴν ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω εἰς τὰς ἑξήκοντα μυριάδας καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα.
Wj:39:3 δραχμή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] ἀπό   καί ἐπ·άνω εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑξή·κοντα μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τρισ·χίλιοι -αι -α πεντα·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα
Wj:39:3 Drachma [Grecka jednostka pieniężna] Jeden Głowa Pół W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Inspekcji/badanie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Do (+przyspieszenie) Sześćdziesiąt Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] I też, nawet, mianowicie Trzy tysiące Pięćset I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt
Wj:39:3 draCHmE\ mi/a tE=| kefalE=| to\ E(/misu tou= si/klou kata\ to\n si/klon to\n a(/gion, pa=s o( paraporeuo/menos tE\n e)pi/skePSin a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO ei)s ta\s e(XE/konta muria/das kai\ trisCHi/lioi pentako/sioi kai\ pentE/konta.
Wj:39:3 draCHmE mia tE kefalE to hEmisy tu siklu kata ton siklon ton hagion, pas ho paraporeuomenos tEn episkePSin apo eikosaetus kai epanO eis tas heXEkonta myriadas kai trisCHilioi pentakosioi kai pentEkonta.
Wj:39:3 N1_NSF A1A_NSF RA_DSF N1_DSF RA_NSN A3U_NSN RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1A_ASN A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_ASF N3I_ASF P A3H_GSM C D P RA_APF M N3D_APF C A1A_NPM A1A_NPM C M
Wj:39:3 drachma [Greek monetary unit] one the head the half the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) every all, each, every, the whole of the to ??? the visitation/inspection from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead into (+acc) the sixty myriad [unit of ten thousand] and also, even, namely three thousand five hundred and also, even, namely fifty
Wj:39:3 drachma (nom|voc) one (nom) the (dat) head (dat) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) the (acc) visitation/inspection (acc) away from (+gen)   and upper into (+acc) the (acc) sixty myriads (acc) and three thousand (nom|voc) five hundred (nom|voc) and fifty
Wj:39:3 Wj_39:3_1 Wj_39:3_2 Wj_39:3_3 Wj_39:3_4 Wj_39:3_5 Wj_39:3_6 Wj_39:3_7 Wj_39:3_8 Wj_39:3_9 Wj_39:3_10 Wj_39:3_11 Wj_39:3_12 Wj_39:3_13 Wj_39:3_14 Wj_39:3_15 Wj_39:3_16 Wj_39:3_17 Wj_39:3_18 Wj_39:3_19 Wj_39:3_20 Wj_39:3_21 Wj_39:3_22 Wj_39:3_23 Wj_39:3_24 Wj_39:3_25 Wj_39:3_26 Wj_39:3_27 Wj_39:3_28 Wj_39:3_29 Wj_39:3_30 Wj_39:3_31
Wj:39:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:4 καὶ ἐγενήθη τὰ ἑκατὸν τάλαντα τοῦ ἀργυρίου εἰς τὴν χώνευσιν τῶν ἑκατὸν κεφαλίδων τῆς σκηνῆς καὶ εἰς τὰς κεφαλίδας τοῦ καταπετάσματος, ἑκατὸν κεφαλίδες εἰς τὰ ἑκατὸν τάλαντα, τάλαντον τῇ κεφαλίδι.
Wj:39:4 And he made the laver, that at it Moses and Aaron and his sons might wash their hands and their feet: when they went into the tabernacle of witness, or whensoever they should advance to the altar to do service, they washed at it, as the Lord commanded Moses. (Exodus 38:27 Brenton)
Wj:39:4 Sto talentów srebra zużyto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zasłon, sto talentów na sto podstaw, czyli po talencie na jedną podstawę. (Wj 38:27 BT_4)
Wj:39:4 καὶ ἐγενήθη τὰ ἑκατὸν τάλαντα τοῦ ἀργυρίου εἰς τὴν χώνευσιν τῶν ἑκατὸν κεφαλίδων τῆς σκηνῆς καὶ εἰς τὰς κεφαλίδας τοῦ καταπετάσματος, ἑκατὸν κεφαλίδες εἰς τὰ ἑκατὸν τάλαντα, τάλαντον τῇ κεφαλίδι.
Wj:39:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἑκατόν κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ἑκατόν κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό τάλαντον, -ου, τό ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Wj:39:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra Do (+przyspieszenie) Sto ??? Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) ??? Zasłona Sto ??? Do (+przyspieszenie) Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] ???
Wj:39:4 kai\ e)genE/TE ta\ e(kato\n ta/lanta tou= a)rguri/ou ei)s tE\n CHO/neusin tO=n e(kato\n kefali/dOn tE=s skEnE=s kai\ ei)s ta\s kefali/das tou= katapeta/smatos, e(kato\n kefali/des ei)s ta\ e(kato\n ta/lanta, ta/lanton tE=| kefali/di.
Wj:39:4 kai egenETE ta hekaton talanta tu argyriu eis tEn CHOneusin tOn hekaton kefalidOn tEs skEnEs kai eis tas kefalidas tu katapetasmatos, hekaton kefalides eis ta hekaton talanta, talanton tE kefalidi.
Wj:39:4 C VCI_API3S RA_NPN M N2N_NPN RA_GSN N2N_GSN P RA_ASF N3I_ASF RA_GPF M N3D_GPF RA_GSF N1_GSF C P RA_APF N3D_APF RA_GSN N3M_GSN M N3D_NPF P RA_APN M N2N_APN N2N_ASN RA_DSF N3D_DSF
Wj:39:4 and also, even, namely to become become, happen the hundred talent [Greek monetary unit of weight] the piece of silver into (+acc) the ć the hundred ??? the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely into (+acc) the ??? the curtain hundred ??? into (+acc) the hundred talent [Greek monetary unit of weight] talent [Greek monetary unit of weight] the ???
Wj:39:4 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) hundred talents (nom|acc|voc) the (gen) piece of silver (gen) into (+acc) the (acc)   the (gen) hundred ???s (gen) the (gen) tent (gen) and into (+acc) the (acc) ???s (acc) the (gen) curtain (gen) hundred ???s (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) hundred talents (nom|acc|voc) talent (nom|acc|voc) the (dat) ??? (dat)
Wj:39:4 Wj_39:4_1 Wj_39:4_2 Wj_39:4_3 Wj_39:4_4 Wj_39:4_5 Wj_39:4_6 Wj_39:4_7 Wj_39:4_8 Wj_39:4_9 Wj_39:4_10 Wj_39:4_11 Wj_39:4_12 Wj_39:4_13 Wj_39:4_14 Wj_39:4_15 Wj_39:4_16 Wj_39:4_17 Wj_39:4_18 Wj_39:4_19 Wj_39:4_20 Wj_39:4_21 Wj_39:4_22 Wj_39:4_23 Wj_39:4_24 Wj_39:4_25 Wj_39:4_26 Wj_39:4_27 Wj_39:4_28 Wj_39:4_29 Wj_39:4_30
Wj:39:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:5 καὶ τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους ἑβδομήκοντα πέντε σίκλους ἐποίησαν εἰς τὰς ἀγκύλας τοῖς στύλοις, καὶ κατεχρύσωσεν τὰς κεφαλίδας αὐτῶν καὶ κατεκόσμησεν αὐτούς.
Wj:39:5  
Wj:39:5 Z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu syklów zrobiono haczyki do słupów i pokrycie na ich głowice i opatrzono je klamrami. (Wj 38:28 BT_4)
Wj:39:5 καὶ τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους ἑβδομήκοντα πέντε σίκλους ἐποίησαν εἰς τὰς ἀγκύλας τοῖς στύλοις, καὶ κατεχρύσωσεν τὰς κεφαλίδας αὐτῶν καὶ κατεκόσμησεν αὐτούς.
Wj:39:5 καί ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑβδομή·κοντα πέντε   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:39:5 I też, nawet, mianowicie Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Pięć By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Filar I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Wj:39:5 kai\ tou\s CHili/ous e(ptakosi/ous e(bdomE/konta pe/nte si/klous e)poi/Esan ei)s ta\s a)gku/las toi=s stu/lois, kai\ kateCHru/sOsen ta\s kefali/das au)tO=n kai\ kateko/smEsen au)tou/s.
Wj:39:5 kai tus CHilius heptakosius hebdomEkonta pente siklus epoiEsan eis tas ankylas tois stylois, kai kateCHrysOsen tas kefalidas autOn kai katekosmEsen autus.
Wj:39:5 C RA_APM A1A_APM A1_APM M M N2_APM VAI_AAI3P P RA_APF N1_APF RA_DPM N2_DPM C VAI_AAI3S RA_APF N3D_APF RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM
Wj:39:5 and also, even, namely the thousand seven hundred seventy five ć to do/make into (+acc) the ć the pillar and also, even, namely ć the ??? he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
Wj:39:5 and the (acc) thousand (acc) seven hundred (acc) seventy five   they-DO/MAKE-ed into (+acc) the (acc)   the (dat) pillars (dat) and   the (acc) ???s (acc) them/same (gen) and   them/same (acc)
Wj:39:5 Wj_39:5_1 Wj_39:5_2 Wj_39:5_3 Wj_39:5_4 Wj_39:5_5 Wj_39:5_6 Wj_39:5_7 Wj_39:5_8 Wj_39:5_9 Wj_39:5_10 Wj_39:5_11 Wj_39:5_12 Wj_39:5_13 Wj_39:5_14 Wj_39:5_15 Wj_39:5_16 Wj_39:5_17 Wj_39:5_18 Wj_39:5_19 Wj_39:5_20 Wj_39:5_21
Wj:39:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:6 καὶ ὁ χαλκὸς τοῦ ἀφαιρέματος ἑβδομήκοντα τάλαντα καὶ χίλιοι πεντακόσιοι σίκλοι.
Wj:39:6  
Wj:39:6 Brązu zaś, który złożono w ofierze gestem kołysania, było siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta syklów. (Wj 38:29 BT_4)
Wj:39:6 καὶ χαλκὸς τοῦ ἀφαιρέματος ἑβδομήκοντα τάλαντα καὶ χίλιοι πεντακόσιοι σίκλοι.
Wj:39:6 καί ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἑβδομή·κοντα τάλαντον, -ου, τό καί χίλιοι -αι -α πεντα·κόσιοι -αι -α  
Wj:39:6 I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz Siedemdziesiąt Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] I też, nawet, mianowicie Tysiąc Pięćset
Wj:39:6 kai\ o( CHalko\s tou= a)faire/matos e(bdomE/konta ta/lanta kai\ CHi/lioi pentako/sioi si/kloi.
Wj:39:6 kai ho CHalkos tu afairematos hebdomEkonta talanta kai CHilioi pentakosioi sikloi.
Wj:39:6 C RA_NSM N2_NSM RA_GSN N3M_GSN M N2N_NPN C A1A_NPM A1A_NPM N2_NPM
Wj:39:6 and also, even, namely the copper or bronze the ć seventy talent [Greek monetary unit of weight] and also, even, namely thousand five hundred ć
Wj:39:6 and the (nom) copper or bronze (nom) the (gen)   seventy talents (nom|acc|voc) and thousand (nom|voc) five hundred (nom|voc)  
Wj:39:6 Wj_39:6_1 Wj_39:6_2 Wj_39:6_3 Wj_39:6_4 Wj_39:6_5 Wj_39:6_6 Wj_39:6_7 Wj_39:6_8 Wj_39:6_9 Wj_39:6_10 Wj_39:6_11
Wj:39:6 x x x x x x x x x x x
Wj:39:7 καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτοῦ τὰς βάσεις τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Wj:39:7  
Wj:39:7 Odlano z niego podstawy do bramy wejściowej do Namiotu Spotkania, ołtarz z brązu z kratą brązową na nim oraz wszelki sprzęt ołtarza, (Wj 38:30 BT_4)
Wj:39:7 καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτοῦ τὰς βάσεις τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Wj:39:7 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Wj:39:7 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Stopa Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Wj:39:7 kai\ e)poi/Esen e)X au)tou= ta\s ba/seis tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou
Wj:39:7 kai epoiEsen eX autu tas baseis tEs Tyras tEs skEnEs tu martyriu
Wj:39:7 C VAI_AAI3S P RD_GSM RA_APF N3I_APF RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Wj:39:7 and also, even, namely to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same the foot the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Wj:39:7 and he/she/it-DO/MAKE-ed out of (+gen) him/it/same (gen) the (acc) feet (acc, nom|voc) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Wj:39:7 Wj_39:7_1 Wj_39:7_2 Wj_39:7_3 Wj_39:7_4 Wj_39:7_5 Wj_39:7_6 Wj_39:7_7 Wj_39:7_8 Wj_39:7_9 Wj_39:7_10 Wj_39:7_11 Wj_39:7_12
Wj:39:7 x x x x x x x x x x x x
Wj:39:8 καὶ τὰς βάσεις τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ
Wj:39:8  
Wj:39:8 podstawy dziedzińca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki dziedzińca. (Wj 38:31 BT_4)
Wj:39:8 καὶ τὰς βάσεις τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ
Wj:39:8 καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κύκλῳ καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κύκλῳ
Wj:39:8 I też, nawet, mianowicie Stopa Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W kole I też, nawet, mianowicie Stopa Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W kole
Wj:39:8 kai\ ta\s ba/seis tE=s au)lE=s ku/klO| kai\ ta\s ba/seis tE=s pu/lEs tE=s au)lE=s kai\ tou\s passa/lous tE=s skEnE=s kai\ tou\s passa/lous tE=s au)lE=s ku/klO|
Wj:39:8 kai tas baseis tEs aulEs kyklO kai tas baseis tEs pylEs tEs aulEs kai tus passalus tEs skEnEs kai tus passalus tEs aulEs kyklO
Wj:39:8 C RA_APF N3I_APF RA_GSF N1_GSF N2_DSM C RA_APF N3I_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF N2_DSM
Wj:39:8 and also, even, namely the foot the courtyard sheep-fold, palace, house in a circle and also, even, namely the foot the gate the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house in a circle
Wj:39:8 and the (acc) feet (acc, nom|voc) the (gen) courtyard (gen) in a circle and the (acc) feet (acc, nom|voc) the (gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) and the (acc)   the (gen) tent (gen) and the (acc)   the (gen) courtyard (gen) in a circle
Wj:39:8 Wj_39:8_1 Wj_39:8_2 Wj_39:8_3 Wj_39:8_4 Wj_39:8_5 Wj_39:8_6 Wj_39:8_7 Wj_39:8_8 Wj_39:8_9 Wj_39:8_10 Wj_39:8_11 Wj_39:8_12 Wj_39:8_13 Wj_39:8_14 Wj_39:8_15 Wj_39:8_16 Wj_39:8_17 Wj_39:8_18 Wj_39:8_19 Wj_39:8_20 Wj_39:8_21 Wj_39:8_22 Wj_39:8_23 Wj_39:8_24
Wj:39:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:9 καὶ τὸ παράθεμα τὸ χαλκοῦν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Wj:39:9  
Wj:39:9 Odlano z niego podstawy do bramy wejściowej do Namiotu Spotkania, ołtarz z brązu z kratą brązową na nim oraz wszelki sprzęt ołtarza, (Wj 38:30 BT_4)
Wj:39:9 καὶ τὸ παράθεμα τὸ χαλκοῦν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Wj:39:9 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Wj:39:9 I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Wj:39:9 kai\ to\ para/Tema to\ CHalkou=n tou= TusiastEri/ou kai\ pa/nta ta\ skeu/E tou= TusiastEri/ou kai\ pa/nta ta\ e)rgalei=a tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Wj:39:9 kai to paraTema to CHalkun tu TysiastEriu kai panta ta skeuE tu TysiastEriu kai panta ta ergaleia tEs skEnEs tu martyriu.
Wj:39:9 C RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1C_ASN RA_GSN N2N_GSN C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_GSN N2N_GSN C A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Wj:39:9 and also, even, namely the ć the copper or bronze the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Wj:39:9 and the (nom|acc)   the (nom|acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) sanctuary (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Wj:39:9 Wj_39:9_1 Wj_39:9_2 Wj_39:9_3 Wj_39:9_4 Wj_39:9_5 Wj_39:9_6 Wj_39:9_7 Wj_39:9_8 Wj_39:9_9 Wj_39:9_10 Wj_39:9_11 Wj_39:9_12 Wj_39:9_13 Wj_39:9_14 Wj_39:9_15 Wj_39:9_16 Wj_39:9_17 Wj_39:9_18 Wj_39:9_19 Wj_39:9_20 Wj_39:9_21
Wj:39:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:10 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν.
Wj:39:10 and the brazen appendage of the altar, and all the vessels of the altar, and all the instruments of the tabernacle of witness. (Exodus 39:10 Brenton)
Wj:39:10 Tak wykonano wszelką robotę około budowy Namiotu Spotkania. Izraelici wykonali zaś wszystko tak, jak to nakazał Pan Mojżeszowi: tak wykonali. (Wj 39:32 BT_4)
Wj:39:10 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν.
Wj:39:10 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:39:10 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Wj:39:10 kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs e)poi/Esan.
Wj:39:10 kai epoiEsan hoi hyioi israEl kaTa synetaXen kyrios tO musE, hutOs epoiEsan.
Wj:39:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VAI_AAI3P
Wj:39:10 and also, even, namely to do/make the son Israel according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Wj:39:10 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this they-DO/MAKE-ed
Wj:39:10 Wj_39:10_1 Wj_39:10_2 Wj_39:10_3 Wj_39:10_4 Wj_39:10_5 Wj_39:10_6 Wj_39:10_7 Wj_39:10_8 Wj_39:10_9 Wj_39:10_10 Wj_39:10_11 Wj_39:10_12
Wj:39:10 x x x x x x x x x x x x
Wj:39:11 Τὸ δὲ λοιπὸν χρυσίον τοῦ ἀφαιρέματος ἐποίησαν σκεύη εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου.
Wj:39:11 and the brazen appendage of the altar, and all the vessels of the altar, and all the instruments of the tabernacle of witness. (Exodus 39:10 Brenton)
Wj:39:11 Tak wykonano wszelką robotę około budowy Namiotu Spotkania. Izraelici wykonali zaś wszystko tak, jak to nakazał Pan Mojżeszowi: tak wykonali. (Wj 39:32 BT_4)
Wj:39:11 Τὸ δὲ λοιπὸν χρυσίον τοῦ ἀφαιρέματος ἐποίησαν σκεύη εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου.
Wj:39:11 ὁ ἡ τό δέ λοιπός -ή -όν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:39:11 zaś Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Kawałek złota By czynić/rób Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Do (+przyspieszenie) By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:39:11 *to\ de\ loipo\n CHrusi/on tou= a)faire/matos e)poi/Esan skeu/E ei)s to\ leitourgei=n e)n au)toi=s e)/nanti kuri/ou.
Wj:39:11 to de loipon CHrysion tu afairematos epoiEsan skeuE eis to leiturgein en autois enanti kyriu.
Wj:39:11 RA_ASN x A1_ASN N2N_ASN RA_GSN N3M_GSN VAI_AAI3P N3E_APN P RA_ASN V2_PAN P RD_DPN P N2_GSM
Wj:39:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining well then, sο, now, the rest piece of gold the ć to do/make vessel; vessel hardware, utensils, implement into (+acc) the to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:39:11 the (nom|acc) Yet remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) piece of gold (nom|acc|voc) the (gen)   they-DO/MAKE-ed vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) to-be-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) them/same (dat) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Wj:39:11 Wj_39:11_1 Wj_39:11_2 Wj_39:11_3 Wj_39:11_4 Wj_39:11_5 Wj_39:11_6 Wj_39:11_7 Wj_39:11_8 Wj_39:11_9 Wj_39:11_10 Wj_39:11_11 Wj_39:11_12 Wj_39:11_13 Wj_39:11_14 Wj_39:11_15
Wj:39:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:12 καὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον ἐποίησαν στολὰς λειτουργικὰς Ααρων ὥστε λειτουργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἁγίῳ.
Wj:39:12 All the gold that was employed for the works according to all the fabrication of the holy things, was of the gold of the offerings, twenty-nine talents, and seven hundred and twenty shekels according to the holy shekel. (Exodus 39:1 Brenton)
Wj:39:12 Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do pełnienia służby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili również szaty święte dla Aarona, jak to Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. (Wj 39:1 BT_4)
Wj:39:12 καὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον ἐποίησαν στολὰς λειτουργικὰς Ααρων ὥστε λειτουργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἁγίῳ.
Wj:39:12 καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) στολή, -ῆς, ἡ λειτουργικός -ή -όν Ἀαρών, ὁ ὥστε λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:39:12 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny By czynić/rób Szyku uniform, kostium, prośba functionarial [zobacz liturgiczny] Aaron Tak tamto By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Wj:39:12 kai\ tE\n kataleifTei=san u(a/kinTon kai\ porfu/ran kai\ to\ ko/kkinon e)poi/Esan stola\s leitourgika\s *aarOn O(/ste leitourgei=n e)n au)tai=s e)n tO=| a(gi/O|.
Wj:39:12 kai tEn kataleifTeisan hyakinTon kai porfyran kai to kokkinon epoiEsan stolas leiturgikas aarOn hOste leiturgein en autais en tO hagiO.
Wj:39:12 C RA_ASF VV_APPASF N2_ASF C N1A_ASF C RA_ASN A1_ASN VAI_AAI3P N1_APF A1_APF N_DSM C V2_PAN P RD_DPF P RA_DSN A1A_DSN
Wj:39:12 and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely the scarlet to do/make array uniform, costume, suit functionarial [see liturgical] Aaron so that to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:39:12 and the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc) hyacinth (acc) and purple (acc); purple ([Adj] acc) and the (nom|acc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-DO/MAKE-ed arraies (acc) functionarial ([Adj] acc) Aaron (indecl) so that to-be-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat)
Wj:39:12 Wj_39:12_1 Wj_39:12_2 Wj_39:12_3 Wj_39:12_4 Wj_39:12_5 Wj_39:12_6 Wj_39:12_7 Wj_39:12_8 Wj_39:12_9 Wj_39:12_10 Wj_39:12_11 Wj_39:12_12 Wj_39:12_13 Wj_39:12_14 Wj_39:12_15 Wj_39:12_16 Wj_39:12_17 Wj_39:12_18 Wj_39:12_19 Wj_39:12_20
Wj:39:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:13 καὶ ἤνεγκαν τὰς στολὰς πρὸς Μωυσῆν καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους
Wj:39:13 And the children of Israel did as the Lord commanded Moses, so did they. (Exodus 39:11 Brenton)
Wj:39:13 I oddali przybytek Mojżeszowi wraz z namiotem i sprzętami, jak kółka, deski, poprzeczki, słupy, podstawy, (Wj 39:33 BT_4)
Wj:39:13 Καὶ ἤνεγκαν τὰς στολὰς πρὸς Μωυσῆν καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους
Wj:39:13 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
Wj:39:13 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Szyku uniform, kostium, prośba Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Filar
Wj:39:13 *kai\ E)/negkan ta\s stola\s pro\s *mousE=n kai\ tE\n skEnE\n kai\ ta\ skeu/E au)tE=s kai\ ta\s ba/seis kai\ tou\s moCHlou\s au)tE=s kai\ tou\s stu/lous
Wj:39:13 kai Enenkan tas stolas pros musEn kai tEn skEnEn kai ta skeuE autEs kai tas baseis kai tus moCHlus autEs kai tus stylus
Wj:39:13 C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF P N1M_ASM C RA_ASF N1_ASF C RA_APN N3E_APN RD_GSF C RA_APF N3I_APF C RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_APM N2_APM
Wj:39:13 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the array uniform, costume, suit toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely the foot and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the pillar
Wj:39:13 and they-BRING-ed the (acc) arraies (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and the (acc) tent (acc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen) and the (acc) feet (acc, nom|voc) and the (acc)   her/it/same (gen) and the (acc) pillars (acc)
Wj:39:13 Wj_39:13_1 Wj_39:13_2 Wj_39:13_3 Wj_39:13_4 Wj_39:13_5 Wj_39:13_6 Wj_39:13_7 Wj_39:13_8 Wj_39:13_9 Wj_39:13_10 Wj_39:13_11 Wj_39:13_12 Wj_39:13_13 Wj_39:13_14 Wj_39:13_15 Wj_39:13_16 Wj_39:13_17 Wj_39:13_18 Wj_39:13_19 Wj_39:13_20 Wj_39:13_21 Wj_39:13_22 Wj_39:13_23
Wj:39:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:14 καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης καὶ τοὺς διωστῆρας αὐτῆς
Wj:39:14 And the blue that was left, and the purple, and the scarlet they made into garments of ministry for Aaron, so that he should minister with them in the sanctuary; (Exodus 39:13 Brenton)
Wj:39:14 Arkę Świadectwa z drążkami, przebłagalnię, (Wj 39:35 BT_4)
Wj:39:14 καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης καὶ τοὺς διωστῆρας αὐτῆς
Wj:39:14 καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό διωστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:39:14 I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo
Wj:39:14 kai\ tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kai\ tou\s diOstE=ras au)tE=s
Wj:39:14 kai tEn kibOton tEs diaTEkEs kai tus diOstEras autEs
Wj:39:14 C RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF C RA_APM N3_APM RD_GSF
Wj:39:14 and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant and also, even, namely the ??? he/she/it/same
Wj:39:14 and the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) and the (acc) ???s (acc) her/it/same (gen)
Wj:39:14 Wj_39:14_1 Wj_39:14_2 Wj_39:14_3 Wj_39:14_4 Wj_39:14_5 Wj_39:14_6 Wj_39:14_7 Wj_39:14_8 Wj_39:14_9
Wj:39:14 x x x x x x x x x
Wj:39:15 καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως
Wj:39:15 And they made the anointing oil, and the incense of composition, and the pure candlestick, (Exodus 39:16 Brenton)
Wj:39:15 także ołtarz złoty i olej do namaszczania, pachnące kadzidło oraz zasłonę przy wejściu do namiotu, (Wj 39:38 BT_4)
Wj:39:15 καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως
Wj:39:15 καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό  
Wj:39:15 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Kadzidło
Wj:39:15 kai\ to\ TusiastE/rion kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tou= kai\ to\ e)/laion tE=s CHri/seOs kai\ to\ Tumi/ama tE=s sunTe/seOs
Wj:39:15 kai to TysiastErion kai panta ta skeuE autu kai to elaion tEs CHriseOs kai to Tymiama tEs synTeseOs
Wj:39:15 C RA_ASN N2N_ASN C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GSN C RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF C RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF
Wj:39:15 and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely the olive oil the ć and also, even, namely the incense the ć
Wj:39:15 and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen)   and the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) the (gen)  
Wj:39:15 Wj_39:15_1 Wj_39:15_2 Wj_39:15_3 Wj_39:15_4 Wj_39:15_5 Wj_39:15_6 Wj_39:15_7 Wj_39:15_8 Wj_39:15_9 Wj_39:15_10 Wj_39:15_11 Wj_39:15_12 Wj_39:15_13 Wj_39:15_14 Wj_39:15_15 Wj_39:15_16 Wj_39:15_17 Wj_39:15_18
Wj:39:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:16 καὶ τὴν λυχνίαν τὴν καθαρὰν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς, λύχνους τῆς καύσεως, καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς
Wj:39:16 and the ark of the covenant, and its bearers, and the altar and all its furniture. (Exodus 39:15 Brenton)
Wj:39:16 i świecznik ze szczerego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami należącymi do niego, i olej do oświetlenia, (Wj 39:37 BT_4)
Wj:39:16 καὶ τὴν λυχνίαν τὴν καθαρὰν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς, λύχνους τῆς καύσεως, καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς
Wj:39:16 καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ὁ ἡ τό καῦσις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Wj:39:16 I też, nawet, mianowicie lampstand Czysty I też, nawet, mianowicie Lampa On/ona/to/to samo Lampa Palenie I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Lekki {Jasny}
Wj:39:16 kai\ tE\n luCHni/an tE\n kaTara\n kai\ tou\s lu/CHnous au)tE=s, lu/CHnous tE=s kau/seOs, kai\ to\ e)/laion tou= fOto\s
Wj:39:16 kai tEn lyCHnian tEn kaTaran kai tus lyCHnus autEs, lyCHnus tEs kauseOs, kai to elaion tu fOtos
Wj:39:16 C RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1A_ASF C RA_APM N2_APM RD_GSF N2_APM RA_GSF N3I_GSF C RA_ASN N2N_ASN RA_GSN N3T_GSN
Wj:39:16 and also, even, namely the lampstand the clean and also, even, namely the lamp he/she/it/same lamp the burning and also, even, namely the olive oil the light
Wj:39:16 and the (acc) lampstand (acc) the (acc) clean ([Adj] acc) and the (acc) lamps (acc) her/it/same (gen) lamps (acc) the (gen) burning (gen) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen) light (gen)
Wj:39:16 Wj_39:16_1 Wj_39:16_2 Wj_39:16_3 Wj_39:16_4 Wj_39:16_5 Wj_39:16_6 Wj_39:16_7 Wj_39:16_8 Wj_39:16_9 Wj_39:16_10 Wj_39:16_11 Wj_39:16_12 Wj_39:16_13 Wj_39:16_14 Wj_39:16_15 Wj_39:16_16 Wj_39:16_17
Wj:39:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:17 καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ πάντα τὰ αὐτῆς σκεύη καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς προκειμένους
Wj:39:17 and they brought the garments to Moses, and the tabernacle, and its furniture, its bases and its bars and the posts; (Exodus 39:14 Brenton)
Wj:39:17 stół ze wszystkimi należącymi do niego sprzętami i chlebami pokładnymi, (Wj 39:36 BT_4)
Wj:39:17 καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ πάντα τὰ αὐτῆς σκεύη καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς προκειμένους
Wj:39:17 καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -)
Wj:39:17 I też, nawet, mianowicie Stołowy Obecności/cel I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Do ???
Wj:39:17 kai\ tE\n tra/peDZan tE=s proTe/seOs kai\ pa/nta ta\ au)tE=s skeu/E kai\ tou\s a)/rtous tou\s prokeime/nous
Wj:39:17 kai tEn trapeDZan tEs proTeseOs kai panta ta autEs skeuE kai tus artus tus prokeimenus
Wj:39:17 C RA_ASF N1S_ASF RA_GSF N3I_GSF C A3_APN RA_APN RD_GSF N3E_APN C RA_APM N2_APM RA_APM V5_PMPAPM
Wj:39:17 and also, even, namely the table the presence/purpose and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same vessel; vessel hardware, utensils, implement and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the to ???
Wj:39:17 and the (acc) table (acc) the (gen) presence/purpose (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) her/it/same (gen) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) and the (acc) [loaves of] bread (acc) the (acc) while being-???-ed (acc)
Wj:39:17 Wj_39:17_1 Wj_39:17_2 Wj_39:17_3 Wj_39:17_4 Wj_39:17_5 Wj_39:17_6 Wj_39:17_7 Wj_39:17_8 Wj_39:17_9 Wj_39:17_10 Wj_39:17_11 Wj_39:17_12 Wj_39:17_13 Wj_39:17_14 Wj_39:17_15
Wj:39:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:18 καὶ τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου, αἵ εἰσιν Ααρων, καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς τὴν ἱερατείαν
Wj:39:18 Brenton Exodus 39:19 and the garments of the sanctuary which belong to Aaron, and the garments of his sons, for the priestly ministry; 21 and all the vessels of the tabernacle and all its instruments: and the skins, even rams' skins dyed red, and the blue coverings, and the coverings of the other things, and the pins, and all the instruments for the works of the tabernacle of witness. (Exo 39:19 Brenton)
Wj:39:18 Szaty z drogocennej tkaniny do posługi w przybytku, szaty święte dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. (Wj 39:41 BT_4)
Wj:39:18 καὶ τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου, αἵ εἰσιν Ααρων, καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς τὴν ἱερατείαν
Wj:39:18 καί ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἱερατεία, -ας, ἡ
Wj:39:18 I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który By iść; by być Aaron I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba Syn On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Księże biuro {urząd}
Wj:39:18 kai\ ta\s stola\s tou= a(gi/ou, ai(/ ei)sin *aarOn, kai\ ta\s stola\s tO=n ui(O=n au)tou= ei)s tE\n i(eratei/an
Wj:39:18 kai tas stolas tu hagiu, hai eisin aarOn, kai tas stolas tOn hyiOn autu eis tEn hierateian
Wj:39:18 C RA_APF N1_APF RA_GSN A1A_GSM RR_NPF V9_PAI3P N_DSM C RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RA_ASF N1A_ASF
Wj:39:18 and also, even, namely the array uniform, costume, suit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which to go; to be Aaron and also, even, namely the array uniform, costume, suit the son he/she/it/same into (+acc) the priestly office
Wj:39:18 and the (acc) arraies (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are Aaron (indecl) and the (acc) arraies (acc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) priestly office (acc)
Wj:39:18 Wj_39:18_1 Wj_39:18_2 Wj_39:18_3 Wj_39:18_4 Wj_39:18_5 Wj_39:18_6 Wj_39:18_7 Wj_39:18_8 Wj_39:18_9 Wj_39:18_10 Wj_39:18_11 Wj_39:18_12 Wj_39:18_13 Wj_39:18_14 Wj_39:18_15 Wj_39:18_16 Wj_39:18_17
Wj:39:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:19 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα αὐτῆς
Wj:39:19 Brenton Exodus 39:19 and the garments of the sanctuary which belong to Aaron, and the garments of his sons, for the priestly ministry; 21 and all the vessels of the tabernacle and all its instruments: and the skins, even rams' skins dyed red, and the blue coverings, and the coverings of the other things, and the pins, and all the instruments for the works of the tabernacle of witness. (Exo 39:19 Brenton)
Wj:39:19 Zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy wejściu do dziedzińca, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do służby w przybytku i w Namiocie Spotkania. (Wj 39:40 BT_4)
Wj:39:19 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα αὐτῆς
Wj:39:19 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:39:19 I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Filar I też, nawet, mianowicie Zasłona Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
Wj:39:19 kai\ ta\ i(sti/a tE=s au)lE=s kai\ tou\s stu/lous kai\ to\ katape/tasma tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s kai\ tE=s pu/lEs tE=s au)lE=s kai\ pa/nta ta\ skeu/E tE=s skEnE=s kai\ pa/nta ta\ e)rgalei=a au)tE=s
Wj:39:19 kai ta histia tEs aulEs kai tus stylus kai to katapetasma tEs Tyras tEs skEnEs kai tEs pylEs tEs aulEs kai panta ta skeuE tEs skEnEs kai panta ta ergaleia autEs
Wj:39:19 C RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF C RA_APM N2_APM C RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF C RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_GSF N1_GSF C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSF
Wj:39:19 and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely the pillar and also, even, namely the curtain the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the gate the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same
Wj:39:19 and the (nom|acc)   the (gen) courtyard (gen) and the (acc) pillars (acc) and the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) and the (gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) tent (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   her/it/same (gen)
Wj:39:19 Wj_39:19_1 Wj_39:19_2 Wj_39:19_3 Wj_39:19_4 Wj_39:19_5 Wj_39:19_6 Wj_39:19_7 Wj_39:19_8 Wj_39:19_9 Wj_39:19_10 Wj_39:19_11 Wj_39:19_12 Wj_39:19_13 Wj_39:19_14 Wj_39:19_15 Wj_39:19_16 Wj_39:19_17 Wj_39:19_18 Wj_39:19_19 Wj_39:19_20 Wj_39:19_21 Wj_39:19_22 Wj_39:19_23 Wj_39:19_24 Wj_39:19_25 Wj_39:19_26 Wj_39:19_27 Wj_39:19_28 Wj_39:19_29 Wj_39:19_30 Wj_39:19_31
Wj:39:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:20 καὶ τὰς διφθέρας δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ τὰ καλύμματα δέρματα ὑακίνθινα καὶ τῶν λοιπῶν τὰ ἐπικαλύμματα
Wj:39:20 And of the gold that remained of the offering they made vessels to minister with before the Lord. (Exodus 39:12 Brenton)
Wj:39:20 nakrycia, jedne ze skór baranich barwionych na czerwono, a drugie ze skór delfinów, oraz przykrywającą zasłonę, (Wj 39:34 BT_4)
Wj:39:20 καὶ τὰς διφθέρας δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ τὰ καλύμματα δέρματα ὑακίνθινα καὶ τῶν λοιπῶν τὰ ἐπικαλύμματα
Wj:39:20 καί ὁ ἡ τό   δέρμα[τ], -ατος, τό     καί ὁ ἡ τό κάλυμμα[τ], -ατος, τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπι·κάλυμμα[τ], -ατος, τό
Wj:39:20 I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie Zasłona Skóra [zobacz dermatologię] Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} coverup
Wj:39:20 kai\ ta\s difTe/ras de/rmata kriO=n E)ruTrodanOme/na kai\ ta\ kalu/mmata de/rmata u(aki/nTina kai\ tO=n loipO=n ta\ e)pikalu/mmata
Wj:39:20 kai tas difTeras dermata kriOn EryTrodanOmena kai ta kalymmata dermata hyakinTina kai tOn loipOn ta epikalymmata
Wj:39:20 C RA_APF N1A_APF N3M_APN N2_GPM VM_XMPAPN C RA_APN N3M_APN N3M_APN A1_APN C RA_GPN A1_GPN RA_APN N3M_APN
Wj:39:20 and also, even, namely the ć skin [see dermatology] ć ć and also, even, namely the veil skin [see dermatology] hyacinth-colored and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the coverup
Wj:39:20 and the (acc)   skins (nom|acc|voc)     and the (nom|acc) veils (nom|acc|voc) skins (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] nom|acc|voc) and the (gen) remaining ([Adj] gen) the (nom|acc) coverups (nom|acc|voc)
Wj:39:20 Wj_39:20_1 Wj_39:20_2 Wj_39:20_3 Wj_39:20_4 Wj_39:20_5 Wj_39:20_6 Wj_39:20_7 Wj_39:20_8 Wj_39:20_9 Wj_39:20_10 Wj_39:20_11 Wj_39:20_12 Wj_39:20_13 Wj_39:20_14 Wj_39:20_15 Wj_39:20_16
Wj:39:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:21 καὶ τοὺς πασσάλους καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τὰ εἰς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
Wj:39:21 Brenton Exodus 39:18 and the table of shewbread, and all its furniture, and the shewbread upon it, 20 and the curtains of the court, and the posts, and the veil of the door of the tabernacle, and the gate of the court, (Exo 39:18 Brenton)
Wj:39:21 Zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy wejściu do dziedzińca, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do służby w przybytku i w Namiocie Spotkania. (Wj 39:40 BT_4)
Wj:39:21 καὶ τοὺς πασσάλους καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τὰ εἰς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
Wj:39:21 καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Wj:39:21 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Praca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Wj:39:21 kai\ tou\s passa/lous kai\ pa/nta ta\ e)rgalei=a ta\ ei)s ta\ e)/rga tE=s skEnE=s tou= marturi/ou·
Wj:39:21 kai tus passalus kai panta ta ergaleia ta eis ta erga tEs skEnEs tu martyriu·
Wj:39:21 C RA_APM N2_APM C A3_APN RA_APN N2N_APN RA_APN P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Wj:39:21 and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć the into (+acc) the work the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Wj:39:21 and the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   the (nom|acc) into (+acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Wj:39:21 Wj_39:21_1 Wj_39:21_2 Wj_39:21_3 Wj_39:21_4 Wj_39:21_5 Wj_39:21_6 Wj_39:21_7 Wj_39:21_8 Wj_39:21_9 Wj_39:21_10 Wj_39:21_11 Wj_39:21_12 Wj_39:21_13 Wj_39:21_14 Wj_39:21_15
Wj:39:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:22 ὅσα συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσαν τὴν ἀποσκευήν.
Wj:39:22 Whatsoever things the Lord appointed Moses, so did the children of Israel make all the furniture. (Exodus 39:22 Brenton)
Wj:39:22 Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak też wykonali wszystko Izraelici. (Wj 39:42 BT_4)
Wj:39:22 ὅσα συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσαν τὴν ἀποσκευήν.
Wj:39:22 ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό  
Wj:39:22 Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
Wj:39:22 o(/sa sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl pa=san tE\n a)poskeuE/n.
Wj:39:22 hosa synetaXen kyrios tO musE, hutOs epoiEsan hoi hyioi israEl pasan tEn aposkeuEn.
Wj:39:22 A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Wj:39:22 as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the son Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć
Wj:39:22 as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)  
Wj:39:22 Wj_39:22_1 Wj_39:22_2 Wj_39:22_3 Wj_39:22_4 Wj_39:22_5 Wj_39:22_6 Wj_39:22_7 Wj_39:22_8 Wj_39:22_9 Wj_39:22_10 Wj_39:22_11 Wj_39:22_12 Wj_39:22_13
Wj:39:22 x x x x x x x x x x x x x
Wj:39:23 καὶ εἶδεν Μωϋσῆς πάντα τὰ ἔργα, καὶ ἦσαν πεποιηκότες αὐτὰ ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν αὐτά· καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Μωϋσῆς.
Wj:39:23 And Moses saw all the works; and they had done them all as the Lord commanded Moses, so had they made them; and Moses blessed them. (Exodus 39:23 Brenton)
Wj:39:23 Gdy zaś ujrzał Mojżesz, że wszystko wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwa. (Wj 39:43 BT_4)
Wj:39:23 καὶ εἶδεν Μωϋσῆς πάντα τὰ ἔργα, καὶ ἦσαν πεποιηκότες αὐτὰ ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν αὐτά· καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Μωϋσῆς.
Wj:39:23 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:39:23 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca I też, nawet, mianowicie By być By czynić/rób On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Mojżesz
Wj:39:23 kai\ ei)=den *mou+sE=s pa/nta ta\ e)/rga, kai\ E)=san pepoiEko/tes au)ta\ o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs e)poi/Esan au)ta/· kai\ eu)lo/gEsen au)tou\s *mou+sE=s.
Wj:39:23 kai eiden mo+ysEs panta ta erga, kai Esan pepoiEkotes auta hon tropon synetaXen kyrios tO musE, hutOs epoiEsan auta· kai eulogEsen autus mo+ysEs.
Wj:39:23 C VBI_AAI3S N1M_NSM A3_APN RA_APN N2N_APN C V9_IAI3P VX_XAPNPM RD_APN RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VAI_AAI3P RD_APN C VA_AAI3S RD_APM N1M_NSM
Wj:39:23 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Moses every all, each, every, the whole of the work and also, even, namely to be to do/make he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same Moses
Wj:39:23 and he/she/it-SEE-ed Moses (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) and they-were having DO/MAKE-ed (nom|voc) they/them/same (nom|acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this they-DO/MAKE-ed they/them/same (nom|acc) and he/she/it-BLESS-ed them/same (acc) Moses (nom)
Wj:39:23 Wj_39:23_1 Wj_39:23_2 Wj_39:23_3 Wj_39:23_4 Wj_39:23_5 Wj_39:23_6 Wj_39:23_7 Wj_39:23_8 Wj_39:23_9 Wj_39:23_10 Wj_39:23_11 Wj_39:23_12 Wj_39:23_13 Wj_39:23_14 Wj_39:23_15 Wj_39:23_16 Wj_39:23_17 Wj_39:23_18 Wj_39:23_19 Wj_39:23_20 Wj_39:23_21 Wj_39:23_22 Wj_39:23_23
Wj:39:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x